IP=3.230.173.249
פסק דין
14/04/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע ב"גלגול שלישי" על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו התקבל ערעורה של מנורה חברה לביטוח בע"מ, היא המשיבה, על פסק דינו של בימ"ש שלום, אשר קיבל את תביעת המבקש לתשלום תגמולי ביטוח בגין נכות שנגרמה לו ...
החלטה
14/04/2021 - בימ"ש עליון דחה את בקשת המשיבים לסילוקו של הערעור שבכותרת על הסף. לאחר שהוגשו טיעוני הצדדים הוחלט לקיים דיון מקדמי בערעור וזאת בניסיון להביא את הצדדים לכלל הסכמות שיהיה בהן כדי לייתר את ההליך דנן. ואולם, בהחלטת השופט עמית צוין ...
פסק דין
14/04/2021 - בימ"ש עליון דחה עתירה נגד החלטת ביה"ד הרבני, בה נדחתה בקשת העותר לבחינה מחדש של הסדרי המשמורת ביחס לבנו הקטין, כפי שנקבעו ע"י ביה"ד בהליך הגירושין בינו לבין אמו של הקטין. קם חשש שהחלטתו לא ניתנה על-פי טובתו של ...
פסק דין
14/04/2021 - בג"ץ דחה עתירה שעניינה הוא בחוקיות של פעילות שמקיימת יחידת הסייבר בפרקליטות המדינה אל מול מפעילי רשתות מקוונות, ספקיות תוכן ופלטפורמות מרשתת אחרות במסגרתה עומדת המחלקה עימם בקשר, במטרה למנוע פרסומים שיש בהם משום הפרה של הוראות הדין הפלילי החל ...
החלטה
14/04/2021 - בימ"ש מחוזי קיבל בקשה לאישור תובענה כייצוגית לפי חוק תובענות ייצוגיות, שעניינה סוג ושיעור העמלות שנגבו ע"י המשיב, בנק הפועלים בע"מ, בגין פדיון ניירות ערך ובגין העברת מטבע חוץ. עילת התביעה בעניינינו נמנית עם העילות המוזכרות בחוק תובענות ייצוגיות, התובענה ...
פסק דין
14/04/2021 - ביה"ד האזורי לעבודה קיבל תביעה לביטול החלטת הנתבע לפיה התובע אב שכול חדל להיות תושב ישראל. מהראיות שהוגשו, ביה"ד התרשם כי בהיבט האובייקטיבי מירב זיקות התובע הן לישראל. גרסתו אודות מגוריהם בישראל של שני ילדיו שנולדו בארץ, נכדותיו ובני משפחה ...
החלטה
14/04/2021 - בימ"ש שלום גזר את דינו של נאשם שהורשע עבבירה של ניסיון להחזקת נשק שלא כדין. הנאשם צולם כשהוא מחזיק ברשותו נשק חם הנחזה להיות אקדח מסוג "גלוק". הנשק עצמו לא נתפס, אך הצילום המתעד את החזקתו הגיע לידי משטרת ישראל. ...
פסק דין
14/04/2021 - בימ"ש עליון קיבל ערעור על גזר הדין של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לנוער, בגדרו הושת על המערער עונש של 15 חודשי מאסר לריצוי בפועל, בניכוי ימי מעצרו; 8 חודשי מאסר על-תנאי, באם יעבור עבירת-מין מסוג פשע בתוך 3 שנים מיום ...
החלטה
14/04/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטתו של בימ"ש מחוזי להיענות לבקשתה של המשיבה 2 לצרף את המשיבה 1 כנתבעת נוספת תביעה אותה הגישו המבקשות נגד אופטיקנה בלבד. Verso התנגדה, ועודה מתנגדת, לבקשה זו, וזאת בעיקר מהטעם שבינה לבין PAI קיים ...
פסק דין
14/04/2021 - בימ"ש עליון דחה עתירה במסגרתה התבקש מבימ"ש להורות למשטרת ישראל "שלא לבצע מעצרים או לקנוס בני אדם בגין החזקה, שימוש או החזקת כלים" לעישון וצריכת קנאביס "באופן מחאתי" במהלך הפגנה שמתוכננת להתקיים בכיכר רבין בתל אביב. דומה כי הסעד המבוקש ...
החלטה
13/04/2021 - בימ"ש עליון דחה בקשה לדיון נוסף בהחלטת בימ"ש זה, אשר קבעה כי אין ליתן למבקש רשות ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, אשר קיבל את עתירת המשיב 2, היועץ המשפטי לממשלה נגד החלטת ועדת השחרורים, שהורתה על שחרור מוקדם ...
פסק דין
13/04/2021 - בימ"ש עליון קיבל ערעור על החלטתו של בימ"ש שלום, שלא לפסול עצמו מלדון בעניינה של המערערת. המערערת יוצגה בעבר על ידי המשיב, עורך-דין במקצועו, אשר הגיש נגדה תביעה בעניין שכר טרחתו. המותב הראשון שאליו נותב ההליך פסל עצמו מלדון בהליך, ...
החלטה
13/04/2021 - בימ"ש עליון דחה בקשה לקיים דיון נוסף בפסק-דינו של בימ"ש זה, בו נדחה פה אחד ערעור המבקש על הכרעת הדין וגזר הדין שניתנו בבימ"ש מחוזי. המבקש הורשע בריבוי של עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע, ריבוי עבירות של ...
החלטה
13/04/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטות בימ"ש מחוזי, במסגרתן התקבלה בקשת המשיבים למינוי בורר חליף במסגרת הבוררות בין הצדדים והנשיא א' אורנשטיין מונה כבורר החליף. המבקשים טוענים כי בימ"ש מחוזי שגה בהחלטתו למנות בורר חליף והיה עליו לקבל את הטענה ...
החלטה
13/04/2021 - בימ"ש עליון קיבל חלקית לפניי ערר לפי סעיף 74(ה) לחוק סדר הדין הפלילי, על החלטותיו של בימ"ש מחוזי, אשר במסגרתן נדחו ברובן בקשות העורר ראש הממשלה בנימין נתניהו, לקבל מהמשיבה חומרים ומידע שלשיטתו מהווים "חומר חקירה" בר-גילוי כהגדרתו בסעיף 74(א) ...
החלטה
13/04/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטתו של בימ"ש מחוזי, בגדרה, ובמסגרת החלטות קודמות נוספות, נדחו בקשות חוזרות ונשנות לביטול פסק הדין אשר מחק את תביעתם של המבקשים. טענתם של המבקשים, שהועלתה רק בדיעבד, לפיה המתינו למוצא פיו של ביה"ד השרעי, ...
החלטה
13/04/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נדחה ערעור המבקשת על גזר דינו של בימ"ש שלום.המבקשת הורשעה בעבירות של איומים ופציעה בנסיבות מחמירות, ובימש השית עליה 12 חודשי מאסר בפועל, מאסרים מותנים ופיצוי למתלוננת בסך 5,000 ...
החלטה
13/04/2021 - בימ"ש עליון דחה ערר לפי סעיף 53(א) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים), על החלטת בימ,ש מחוזי, אשר קבעה כי העורר ייעצר מאחורי סורג ובריח עד תום ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו. בגדרו של הערר שלפניי, העורר מלין גם על החלטת ...
פסק דין
13/04/2021 - בימ"ש עליון קיבל בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי ביושבו כבימ"ש לנוער, אשר קיבל את ערעור המשיבה 1 וביטל את פסק דינו של בימ"ש לנוער בבימ"ש שלום, אשר קבע כי המשיבה 2, בתה הקטינה של המשיבה, תוצא ממשמורת המשיבה ...
פסק דין
13/04/2021 - בימ"ש עליון קיבל חלקית ערעור על גזר דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נגזרו על המערער 18 חודשי מאסר על תנאי; 200 שעות שירות לתועלת הציבור; צו מבחן למשך 30 חודשים; ופיצוי למתלונן נפגע העבירה בסך של 50,000 ש"ח. נקבע כי ...
פסק דין
13/04/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו התקבלה בקשת הנאמן על נכסי המשיבים 4-3 לביטול הענקה של דירה הרשומה על שמה של המערערת 1. בידי הנאמן, אשר מצוי בנחיתות אינפורמטיבית אינהרנטית ביחס לחייבים היו ראיות נסיבתיות ...
החלטה
12/04/2021 - בימ"ש מחוזי קיבל בקשה למתן צו איסור דיספוזיציה בדירה בחולון. זאת, עד להכרעה בתובענה שהגישו המבקשים להורות על ביטול הסכם מכר מיום 18/9/16, מכוחו רכשו המשיבים את הדירה מן המבקשים. נקבע כי נקל לראות כי בענייננו מאזן הנוחות נוטה באופן ...
פסק דין
12/04/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מינהליים, אשר דחה את עתירת המערערים, בה ביקשו את ביטול החלטת ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל שלא לקבל את ההצעות אותן ביקשו להגיש למכרז לשיווק מגרשים ...
החלטה
12/04/2021 - בימ"ש מחוזי קבע בהחלטה העוסקת בשאלה האם יש מקום להטיל הוצאות אישיות על ב"כ הנאשם, עו"ד איתן און, המשמש כסנגורו של הנאשם בהליך שבכותרת, כי למרבה הצער, המדובר כאמור באחד מאותם מקרים חריגים המצדיקים הטלת הוצאות אישיות על עורך הדין. ...
פסק דין
12/04/2021 - בימ"ש מחוזי דחה עתירה מתוקנת אותה הגישה העותרת למתן צו המורה למשיבה לנמק מדוע לא תעניק לעותרת רישיון בסיסי למתן אשראי על פי סעיף 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ועפ"י נוהל רישוי נותני שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי ...
פסק דין
12/04/2021 - בימ"ש הורה על על סילוק על הסף של בקשה לאישור תובענה ייצוגית מנהלית, הקבוצה המבוקשת בהליך הייצוגי היא כל מי שהנו עצמאי, או שכיר בעל שליטה בחברת מעטים, אשר יש לו בן זוג ואשר בקשתו למענק נדחתה או צפויה להידחות ...
החלטה
12/04/2021 - בימ"ש משפחה דחה בקשה לפסלות שופט לפי סעיף 77א(א) חוק בתי המשפט, שהוגשה במסגרת תביעה שמתנהלת בין הצדדים, בנ"ז לשעבר. במסגרת ההליך מתבררת תביעה נזיקית של האישה לפיצויים בגובה 100,000 ₪, המבוססת על עוולת הרשלנות והפרת חובה חקוקה. בימ"ש לא ...
טענה
12/04/2021 - נשיאת בית המשפט העליון נפרדה היום מהמשנה לנשיאה השופט חנן מלצר בעקבות פרישתו. כבוד השופט מכהן בתפקידו משנת 2007. במסגרת נאומה הדגישה הנשאיה את המצוינות המשפטית שמאפיינת את דרכו של חנן לכל אורכה אשר ניכרת היטב בפסיקותיו. פסקי הדין של ...
פסק דין
12/04/2021 - בימ"ש עליון דחה עתירה שעיקרה הוא בהחלטת המשיב 3 – יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-24, בגדרה נדחתה על הסף עתירת העותרת, "אני ואתה – מפלגת העם הישראלי", למתן הוראות שונות עקב טענה לפגיעה בטוהר הבחירות לכנסת ה-24. בימ"ש ציין ...
החלטה
12/04/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, במסגרתה נדחתה בקשת המבקשת למתן הוראות. הליך של בקשה למתן הוראות אינו מיועד לפתרון מחלוקות מהותיות ומורכבות בין בעל התפקיד לצדדים שלישיים. וככלל, לערכאה הדיונית נתון שיקול דעת רחב בשאלה אם הליך ...
גזר דין
12/04/2021 - בימ"ש מחוזי גזר את דינם של שני נאשמים שהורשעו בעבירות של רצח בכוונה תחילה, הצתה ושיבוש מהלכי משפט. בימ"ש השית על כל אחד מהנאשמים מאסר עולם, מאסר על תנאי, ופיצוי בסך 200,000 ₪. הנאשמים הורשעו במסכת עבירות קשה וחמורה, ...
החלטה
12/04/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נדחה ערעור המבקש על גזר דינו של בימ"ש שלום. נגד המבקש הוגש כתב אישום הכולל ארבעה אישומים שונים המתארים שלושה אירועים של אלימות פיזית ומילולית כלפי בת זוג, ואירוע ...
החלטה
11/04/2021 - בימ"ש עליון דחה בקשה למתן סעדים זמניים בערעור שהוגשה במעמד צד אחד. הערעור במסגרתו הוגשה הבקשה הוא על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים, אשר דחה את עיקר עתירת המבקש בנוגע לשינויים שנערכו בתקנון המשיב 2, קיבוץ ...
החלטה
11/04/2021 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע על החלטות בימ"ש משפחה, במסגרתן הורה על שינוי זמני השהות שהוסכמו בין הצדדים והומלצו על ידי עו"ס לסדרי דין ואף ניתן להם תוקף של החלטה, מדובר בצמצום הלינה, מפעמיים באמצע השבוע לפעם אחת באמצע השבוע. בימ"ש ...
פסק דין
11/04/2021 - בימ"ש מחוזי קיבל בר"ע על החלטת בימ"ש שלום, ולפיה נדחתה בקשת המבקשת לסילוק התביעה נגדה על הסף. נקבע שיש לקבל את הערעור ביחס לסוגיית הסמכות העניינית. בשנת 2014 הגישה המשיבה תביעה כספית בסך 1,700,000 ₪ נגד העירייה וכן תביעה לסעד ...
פסק דין
11/04/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור המופנה נגד הכרעת הדין וגזר הדין אשר ניתנו ע"י בימ"ש מחוזי ביושבו כבימ"ש לנוער. בגדרו של הליך זה, המערער הורשע בניסיון אינוס, ובשתי עבירות של מעשה מגונה בנסיבות אינוס. בעקבות הרשעתו בעבירות כאמור, נדון המערער ע"י ...
פסק דין
11/04/2021 - בג"ץ הורה על מחיקת עתירה שעניינה בחשיפת חומר ארכיוני על פעילות שירות הביטחון הכללי הקשור לאירועי "ואדי סאליב" בשנת 1959. נפסק כי ההסדר הנורמטיבי בנוגע לחשיפת החומרים המצויים בארכיון שירות הבטחון הכללי הוא תקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך), ...
פסק דין
11/04/2021 - בימ"ש עליון קיבל בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, במסגרתה נדחתה בקשת המבקשים לתיקון כתב תביעתם. המבקשים הם בעלי הזכויות בדירות וברכוש המשותף הצמוד להן בבניין הידוע כגוש 6384, חלקה 24. בשלהי שנת 2012, התקשרו בעלי הדירות עם המשיבה 1 – ...
החלטה
11/04/2021 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירה של שוד בנסיבות מחמירות, והשית עליו 48 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי והפעלת תנאי קודם. בהתאם לגיליון המרשם הפלילי, לנאשם ארבע הרשעות קודמות בעבירות רכוש ואלימות, כאשר שתיים מהן בגין, ...
החלטה
11/04/2021 - בימ"ש מחוזי דחה את בקשת התובע להורות על עיכוב ביצוע פס"ד לפינוי מנכס וכן, להורות לנתבעת להימנע מעשיית דיספוזיציה בנכס. הכל עד להכרעה בתביעה שהגיש התובע לסעד הצהרתי שלפיו המבקש רשאי להמשיך לחכור ולהחזיק בנכס. בנסיבות העניין ולעת הזו אין ...
החלטה
11/04/2021 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל בקשה לחייב את המערערת בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות המשיבה, ככל שהערעור ידחה וככל שייפסקו לטובת המשיבה הוצאות משפט, בהתאם לסעיף 353א בחוק החברות, וכן בקשה להורות כי הערעור ידחה ככל שלא תופקד הערובה האמורה. בימ"ש נימק ...
פסק דין
11/04/2021 - בימ"ש עליון דחה עתירה שעניינה בבקשה כי בימ"ש יורה על פתיחה בחקירה פלילית נגד המשיב 1, המכהן כשופט בבימ"ש מחוזי מרכז-לוד; על הסרת חסינותו מפני העמדה לדין; וכן על העמדתו לדין והשעייתו מכל תפקידיו השיפוטיים. לטענת העותרים 2-1 – עורכי ...
החלטה
11/04/2021 - בימ"ש עליון קיבל חלקית בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו חוייבה הנתבעת לשלם פיצוי בסך 53,633,333 ש"ח, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה, אשר ישולם לטובת הציבור ויועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד שהוקמה מכוח סעיף 27א לחוק ...
פסק דין
08/04/2021 - בימ"ש מחוזי דחה בדעת רוב ערעור על פסק דינה של ועדת הערעורים לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), בגדרו נדחה ערעור שהגיש המערער על החלטת קצין התגמולים - לפיה נדחתה תביעתו להכרת זכות על פי החוק, תביעה בה עתר להכיר בו ...
פסק דין
08/04/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על חומרת גזר דינו של בימ"ש מחוזי, שהרשיע את המערער בעבירות תעבורה שונות, וגזר עליו, בין היתר, עונש מאסר בפועל לתקופה של 15 חודשים. תחילה הוגש הערעור גם נגד עונש פסילה בפועל של 40 חודשים, אך ...
פסק דין
08/04/2021 - ערעור על החלטת בימ"ש לענייני משפחה, במסגרתה קצב בימ"ש את שכרה של המשיבה, ששמשה כמנהלת עזבון משותפת עם המערער בשיעור של 1.5% משווי העיזבון, וזאת מעבר לסך שנפסק לטובתה כשכר ביניים בסך 30,000 ₪. בהמשך להחלטה זו עומד השכר הכולל ...
החלטה
08/04/2021 - בימ"ש עליון דחה לפניי בר"ע על החלטת בימ "ש מחוזי במסגרתה נדחתה בקשת המבקש להמשך הקפאת צו התשלומים החודשי שהושת עליו במסגרת הליכי כינוס נכסיו. בימ"ש קמא סבר, ובצדק סבר, כי לא ניתן לקבל את בקשת החייב להמשך הקפאת צו ...
פסק דין
08/04/2021 - בג"ץ קיבל עתירה והפך את הצו על-תנאי למוחלט, במסגרת העתירה בחן בימ"ש האם נפל פגם במבחנים לחלוקת כספי תמיכות לגופים המקיימים פעילות שעניינה "העמקת החינוך היהודי" במערכת החינוך הממלכתית, כפי שפורסמו על-ידי משרד החינוך בחודש יוני 2019. נקבע כי על ...
החלטה
08/04/2021 - בימ"ש מחוזי קיבל חלקית ערעור על פסק דינו של בימ"ש משפחה, במסגרתו הכריע בימ"ש במחלוקות הצדדים לעניין מזונות הקטינים, האחריות ההורית וזמני השהות עמם, וכן בסוגיית הרכוש. המערער מצא לערער על הכרעות בימ"ש קמא בסוגיית המזונות ובסוגיה הרכושית. בכל הקשור ...
פסק דין
08/04/2021 - ביה"ד האזורי לעבודה דחה תביעה של אחות בבית החולים "שערי צדק" להכיר בפגיעה בברכה השמאלית כנובעת מתאונת עבודה בהתאם לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב]. בנסיבות הענין לא ניתן להסתפק בעדותה של התובעת לצורך הוכחת מועד התאונה. ביה"ד שוכנע כי לא ...
החלטה בג"צ 5469/20 אחריות לאומית – ישראל הבית שלי, עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, האגודה לזכויות האזרח בישראל, התנועה למען איכות השלטון בישראל ואח' נ' ממשלת ישראל, ראש הממשלה, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
04/04/2021
תמצית העובדות
שש העתירות שבכותרת עוסקות בהסדרים שונים שנקבעו בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן: חוק הסמכויות או החוק), בתיקון מס' 2 לחוק הסמכויות (להלן: התיקון לחוק הסמכויות), ובתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות ...
החלטה סעש 42405-02/21 סיגל אבישי נ' מועצה מקומית כוכב יאיר –צור יגאל, המרכז לשלטון מקומי, הסתדרות המעו"ף ואח'
07/03/2021
תמצית העובדות
המבקשת מועסקת החל משנת 2016 כסייעת ומשלבת ילדים בבית הספר "נוף צורים" (להלן: "בית הספר") המופעל ע"י המשיבה, המועצה המקומית כוכב יאיר-צור יגאל (להלן: "המועצה"). במהלך החודשים ינואר-פברואר 2021 שהתה מדינת ישראל בסגר עליו החליטה הממשלה ...
החלטה בג"צ 6732/20 האגודה לזכויות האזרח בישראל, עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, רופאים לזכויות אדם ישראל ואח' נ' הכנסת, הממשלה, שירות הביטחון הכללי ואח'
14/03/2021
תמצית העובדות
עניינה של עתירה זו בהסמכה שהוסמך שירות הביטחון הכללי (להלן: השב"כ) לסייע בביצוע חקירות אפידמיולוגיות, תוך שימוש באמצעים הטכנולוגיים שברשותו וזאת מכוח חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום ...
הכרעת דין פ 14028-08/17 מדינת ישראל – המחלקה לחקירות שוטרים נ' מירה כרסנטי, דניאל כרסנטי
02/03/2021
תמצית העובדות
הנאשמת 1 שירתה בכל זמן רלבנטי לכתב האישום כשוטרת במשטרת ישראל, והנאשם 2 הינו אחיה. נגד שני הנאשמים הוגש כתב אישום הכולל שלושה אישומים, כאשר שני האישומים הראשונים מיוחסים לשני הנאשמים, ואילו האישום השלישי מיוחס לנאשמת ...
פסק דין א 22013-06/16 הועדה המרחבית לתכנון ולבנייה "לב הגליל" נ' אנתסאר בדארנה, בנק לאומי לישראל בע"מ, אנתסאר בדארנה
15/02/2021
תמצית העובדות
החל משנת 1997, עבדה הנתבעת מספר 1 אצל התובעת- תחילה כמזכירה כללית, ומשנת 1999 כמזכירת הוועדה, ומנהלת לשכת יו"ר הועדה (לעיל ולהלן: "הנתבעת" ו-"הועדה", בהתאמה).
בשנים 2006-2014 היו לוועדה שני חשבונות בנק שהתנהלו בבנק ערבי ישראלי- ...
החלטה סעש 1462-01/21 עו"ד פרי כהן נ' החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ
28/02/2021
פסק דין בל 35094-10/18 אברהם אפרהימי נ' המוסד לביטוח לאומי
31/01/2021
תמצית העובדות
לפנינו תביעת התובע להכיר כי הפגיעה ממנה הוא סובל בעמוד השדרה המותני היא פגיעה בעבודה כמשמעותה בס׳ 79 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ״ה-1995 (להלן: ״החוק״) על דרך המיקרוטראומה.
התובע הגיש ביום 04.06.17 תביעה לתשלום דמי ...
פסק דין סעש 47715-03/16 יעקב מילר נ' עין הנצי"ב קבוצת הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית בע"מ, חקלאות עין הנצי"ב - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
03/02/2021
תמצית העובדות
ראשיתם של ההליכים בתביעה שהוגשה על ידי מר יעקב מילר (להלן -התובע ו/או יקי ו/או מר מילר) כנגד מעסיקתו לשעבר, הנתבעת 1 - עין הנצי"ב קבוצת הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית בע"מ (להלן -הנתבעת ו/או הקיבוץ) על ...
פסק דין סעש 25365-04/18 גלית גולדמן נ' יעקב שחם, מגדלור הוצאה לאור בע"מ, ידיעות תקשורת בע"מ
25/01/2021
תמצית העובדות
התובעת, גב' גלית גולדמן, שהועסקה בנתבעת 2 משך תקופה ארוכה בתפקידים שונים עד לקידומה לתפקיד משנה לעורך, עותרת בתביעתה זו לקבלת פיצוי בגין פיטורים שאינם כדין וזכויות נוספות שלטענתה נמנעו ממנה במשך תקופת העסקתה וכן בסיומה. ...
פסק דין סעש 61443-08/18 קאיד אלטורי נ' ח.י מעדני גורמה בע"מ
24/01/2021
תמצית העובדות
תביעת התובע לתשלום פיצוי בגין פיטורים שלא כדין; פיצוי מכוח חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין), תשנ"ז-1997; פיצוי מכוח חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965; ופיצוי בגין עוגמת נפש.
הנתבעת הינה ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)