IP=44.192.20.240
החלטה
26/02/2024 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל ערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי לעבודה בגדרו נדחתה תביעת המערער להכיר בו כנפגע בעבודה מכוח חוק הביטוח הלאומי. נקבע כי כי המערער עמד בנטל להוכיח כי התאונה בה הכיר בית הדין האזורי אירעה תוך ...
פסק דין
26/02/2024 - בימ"ש מחוזי דחה תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף, לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. שתי שאלות ניצבות במוקד התביעה, האחת האם מדובר בתאונת דרכים המקימה אחריות לפיצוי מצד מבטחת הרכב; השאלה השנייה נסובה סביב שיעור הנכות של התובעת ובפרט, האם ...
פסק דין
26/02/2024 - בימ"ש מחוזי דחה תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, בעקבות פגיעתו הנטענת של התובע בתאונת דרכים, עת נעקץ מדבורים שנקרו בדרכו ועקב כך סבל מהלם קשה אשר גרם לו לנזק מוחי כתגובה לשוק אנפילקטי. ...
החלטה
26/02/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה למתן צו מניעה זמני המורה לבנק להימנע מסגירת חשבון הבנק העסקי של המבקשת עד מתן פסק דין סופי בתביעה למתן צו מניעה קבוע האוסר על הבנק לסגור או להגביל את החשבון. מאזן הנוחות אינו נוטה לטובת ...
פסק דין
26/02/2024 - בימ"ש מחוזי דחה תביעה של בעלי מניות בחברה פרטית, בטענה כי החברה מתנהלת בדרך שיש בה משום קיפוח של בעלי המניות במובן סעיף 191 לחוק החברות, כי התנהלות החברה ונושאי המשרה בה אינה מתיישבת עם הוראות התקנון, כי נפלו פגמים ...
החלטה
26/02/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה ברובה בקשה שהוגשה על ידי שירותי בריאות כללית בהמשך להודעת היועצת המשפטית לממשלה על התייצבותה להליך ולעמדה שהוגשה מטעמה, לקבלת פרטים נוספים. עמדה המוגשת על ידי היועצת המשפטית לממשלה אינה באה בגדר "כתב תשובה" המוגש על ...
החלטה
26/02/2024 - בקשת המבקשים לפי סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) להורות על העברת סך של 312,500 ₪ ממשטרת ישראל לפקיד שומה חולון. ככל שהתמונה העובדתית תלמד על כך שקיימת זיקה בין קיומו של חוב מס אזרחי לעצם תפיסת ...
החלטה
26/02/2024 - בימ"ש שלום דן בבקשת התובעת להתיר לה להביא ראיות לסתור את דרגת הנכות שנקבעה בעניינה על ידי הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי. בימ"ש קיבל את הבקשה להבאת ראיות לסתור בחלקה, בנוגע לתחום הפסיכיאטריה והראומטולוגיה, ודחה את הבקשה בתחום האף ...
החלטה
26/02/2024 - בימ"ש עליון דחה עררים לפי סעיף 53(א) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), על החלטת בימ"ש מחוזי בה נקבע כי קיימת תשתית ראייתית לכאורית לביצוע העבירות המיוחסות לעוררים; על החלטה בה הורה על מעצרו של העורר עד תום ...
החלטה
26/02/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בו נדחתה תביעת המבקשת להצהיר כי הסכם בוררות שנכרת בינה לבין המשיבים בוטל על ידה כדין עקב הפרתו; להורות על ביטול פסקי דין שנתנו תוקף להסכם זה; ולהורות על הפסקת ...
החלטה
26/02/2024 - בימ"ש עליון קיבל חלקית ערר על החלטות בימ"ש מחוזי בהן נקבע כי המשיב יועבר למעצר בפיקוח אלקטרוני, חלף מעצר מאחורי סורג ובריח. נקבע כי . ההחלטה על העברתו של המשיב למעצר בפיקוח אלקטרוני מבוטלת. הדיון יוחזר לבימ"ש מחוזי ...
החלטה
25/02/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה שעניינה של התובענה בבקשה לאישור תובענה כייצוגית בנושא חיוב אגרות עבור בקשות ביניים המוגשות לבתי המשפט בהליכים אזרחיים. גביית אגרה המוטלת על "בקשות בכתב" בגין "פניות" כמובנן בתקנות סד"א החדשות, נעשתה כדין; אין לאשר בקשה ...
פסק דין
25/02/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה המכוונת לשני מישורים – האחד, כללי, ביחס למעמד תושבי אזור יו"ש ומקומם בוועדות התכנון, המישור השני עניינו בנסיבותיה של העותרת ובטענה המתמקדת ברצונה להגשת תכנית מפורטת, תוך עיכוב ביצוע צו הריסה המופנה כלפיה. הגשת תכנית ...
פסק דין
25/02/2024 - בימ"ש דחה תביעה למימוש פוליסת ביטוח וקבלת פיצוי על נזק לרכב בעקבות תאונה. הפוליסה נשוא התביעה הופקה על ידי חברת הביטוח למי שבינתיים העביר את הבעלות ברכב ולמרבה הצער הלך לבית עולמו בסמוך לאחר מכן. לחברת הביטוח לא נמסרה הודעה ...
פסק דין
25/02/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעת שיבוב בסך 47,500 ₪, הוא הסכום שהתובעת שילמה בגין נזק שנגרם לרכב שהיה מבוטח על ידה, בתאונה עם רכב שהיה נהוג על ידי הנתבע 1. נקבע כי הנתבע הוא האשם בתאונה. עם זאת, יש לייחס לנהגת ...
פסק דין
25/02/2024 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש לעניינים מנהליים בגדרו נדחתה על הסף עתירה מחמת חוסר סמכות עניינית. ענייננו בתכנית מתאר מקומית שקידמו המערערות בוועדה המקומית לתכנון ובניה רהט, ומטרתה הרחבת שטח בית ספר על יסודי והקמת מוסדות ...
פסק דין
25/02/2024 - בימ"ש עליון דן בערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בגדרו חויבו המערערים בתשלום כספים למשיבה. בין המועצה לבין שוכרים מסוימים נחתמו הסכמי שכירות ביחס למקרקעין שבבעלות המועצה. בימ"ש מצא להתערב בפס"ד בנקודה מהותית אחת הנוגעת לחיובו של המערער באופן ...
החלטה
25/02/2024 - בימ"ש עליון קיבל בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו התקבלה תביעה להורות על תוקפם של הסכמים שנחתמו, מצד אחד, על ידי האגודה השיתופית כפר גדעון מושב דתי (להלן: המבקשת) ומצד שני על ידי המשיבים. הנטייה ככלל היא ...
החלטה
25/02/2024 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה בר"ע על פסק דינו של ביה"ד האזורי בו נדחה ערעור המבקש על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה). הוועדה התכנסה בעקבות פס"ד מחזיר וקבעה שלמבקש נותרה נכות צמיתה בשיעור 15% בגין הפגיעה בגבו, לאחר ניכוי מצב ...
פסק דין
25/02/2024 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי שבה נדחתה תביעתה של המערערת למתן סעדים הצהרתיים שונים, לרבות סעד הצהרתי לפיו יש להשיבה לתפקיד דיילת אוויר, וכן לפיצוי בגין נזקים ממוניים ולא ממוניים. גם במסגרת פעילותו של ...
החלטה
25/02/2024 - ועדת הערר דחתה בקשה לביטול פס"ד שניתן בהעדרה של המבקשת, זאת הן בשל התנהלות המבקשת (באמצעות בא כוחה) שעשתה דין לעצמה ונקטה בלשון בוטה, והן משלא עמדה בתנאים הנדרשים לביטול פסק דין על פי שיקול דעת בימ"ש. מעת שמדובר ...
החלטה
25/02/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע על החלטה במסגרתה נדחתה בקשת המבקש למינוי מומחה בתחום רפואה שיקומית שהוגשה בהליך תביעה לתשלום פיצויים על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. ככלל, אין למנות מומחה שיקומי כדבר שבשגרה. הפרקטיקה המקובלת לבחינת הצורך במינוי מומחה ...
פסק דין
25/02/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל בר"ע על החלטת בימ"ש שלום במסגרתה בוטלו צווי המניעה שניתנו ע"י בימ"ש קמא. הנאמנים עתרו במסגרת הבקשה להשיב על כנם את צווי המניעה עד למתן החלטה בבקשה העיקרית שהגישו, לביטול גריעת נכס מקופת הנשייה. תכלית סעיף 220 ...
פסק דין
22/02/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל בר"ע על פסק דינו של בימ"ש לתביעות קטנות, אשר קיבל את תביעת המשיב וקבע כי המבקשת הטעתה אותו והפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן בנסיבות מחמירות, המזכות בפיצוי מוגדל לדוגמה, בסך של 36,000 ₪. מטרת הפיצויים המוגדלים ...
החלטה
22/02/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבר"ע על החלטת בימ"ש שלום אשר חישב סכום לפידיון זכויותיה של המשיבה 1 בנכס מקרקעין, תוך שקבע שנכון להעמיד את תקופת הסידור החלופי על 48 חודשים, בסכום של 4,500 ₪ לחודש. כאשר ליחיד בהליך חדלות פירעון נכס ...
החלטה
22/02/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשת הנתבעים לחייב את התובע בתשלום הוצאות לטובתם, בהן חויב כתנאי לבירור התביעה כספית שהגיש נגדם. על התובע לשלם את הוצאות הנתבעים שהושתו עליו בהליכים קודמים ואשר נקבע כי תשלומן מהווה תנאי להגשת תביעה חדשה. הן משיקולים ...
החלטה
22/02/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לפטור מאגרה חברה שהגישה בקשה למתן צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון, מעת שהיא לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח חסרון כיס המונע ממנה לשלם את האגרה. במקרה זה מדובר בחברה שלה בעל מניות ...
החלטה
22/02/2024 - בימ"ש עליון נעתר לבקשה רביעית להארכת מעצרם של המשיבים לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים). נגד המשיבים הוגש כתב אישום המייחס להם עבירות של חבלה בכוונה מחמירה; הובלה ונשיאה של נשק; איומים; וחבלה במזיד. ...
פסק דין
22/02/2024 - בג"צ דחה עתירה במסגרתה מבקשת העותרת שני סעדים: האחד – ביטול פסק-דינו של ביה"ד הארצי לעבודה בגדרו נדחה ערעור המועצה על פסק-דינו של ביה"ד האזורי במסגרתו בוטלה החלטת המועצה להעביר את המשיב 3 מתפקידו במועצה לתפקיד אחר. השני – ...
החלטה
22/02/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטתו של בימ"ש מחוזי אשר לא נעתר לבקשות לגילוי מסמכים באופן שאלו הוגשו על ידי המבקשת, וכן דחה את בקשתה לעיכוב הליך של בקשה למתן הוראות שמתנהל נגדה. אומנם בימ"ש קמא איפשר למבקשת לקיים הליכי ...
החלטה
22/02/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, בה נקבע הרכב חברי ועדת האיתור של המשיבה 3, עמותת אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה. נראה כי ההחלטה מאזנת באופן ראוי בין טענותיהם של הצדדים בהליך ביחס לייצוג הפלגים השונים בחסידות חב"ד, ...
החלטה
22/02/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי שבו נדחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש שלום בו נדחתה תביעה נזיקית שהגישו המבקשים. בימ"ש עליון הבהיר כי הן בימ"ש השלום והן בימ"ש המחוזי נתנו דעתם כדבעי על התביעה ...
החלטה
22/02/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על שתי החלטות בימ"ש מחוזי במסגרתה הורה בימ"ש על מחיקת בקשת המבקשים למתן צו כלפי רשות האוכלוסין וההגירה – משרד הפנים, וכן הטיל עליהם הוצאות משפט לטובת אוצר המדינה. השנייה עניינה בדחיית בקשת המבקשים לרישום הערת ...
פסק דין
22/02/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פס"ד במסגרתו נדחתה תביעת לשון הרע שהגישו המערערים נגד המשיב, בגין שימוש לרעה בהליכי משפט. לא נפלה שגיאה בהחלטת בית המשפט קמא לדחות את התביעה בנימוק של שימוש לרעה בהליכי משפט. אולם, היה על בית ...
החלטה
22/02/2024 - ביה"ד הארצי לעבודה הורה על איחוד והעברת הדיון בתיקים המתנהלים בית הדין לעבודה, בעניינם של המשיבים, תושבי הרשות הפלסטינית, הגישו תביעות כנגד המבקשת שעניינן תשלום זכויות שונות הנובעות, לכאורה, מתקופת עבודתם אצל המבקשת וסיומה. המשיבים לא הצליחו לסתור את טענת ...
פסק דין
21/02/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעורים הדדיים על פס"ד לפיו התקבלה בחלקה תביעת התובעת לתשלום שכר טרחת עורכי דין בגין רישום בית משותף במקרקעין במסגרת ליווי פרויקט. נקבע כי התובעת תישא באחריות של 60% לכך שלא היא שרשמה לבסוף את הדירות בפרוייקט, ...
החלטה
21/02/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה בפגם נטען במנועי רכבים - אשר יוצרו החל משנת 2008, על ידי חב' אאודי ועל ידי קונצרן פולקסווגן, ושווקו על-ידי חב' צ'מפיון מוטורס בע"מ – באופן שגורם לטענת המבקשים לצריכת שמן מופרזת. ...
החלטה
21/02/2024 - בימ"ש מחוזי דן בהחלטה שעניינה הליכי פירעון המתנהלות לגבי חברה קבלנית המקימה פרויקט התחדשות עירונית רחב היקף ביפו. במסגרת זו פעלו בעלי התפקיד – הנאמן וכונס הנכסים – לגיבוש מתווה להשלמת הפרויקט, אשר מתמקד במציאת פתרונות מימון ומכיל התייחסות הן ...
החלטה
21/02/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשת הנתבעים להורות על המרת עיקול במסגרתו נתפסו כספים, לעיקול על נכס מקרקעין. במסגרת תביעה שעניינה הפרת הסכם שותפות לביצוע יזמות בתחום הנדל"ן. בדרך כלל בית המשפט לא יטה להמיר עיקול שניתן על סכום כסף בעיקול ...
פסק דין
21/02/2024 - בימ"ש מחוזי דחה תביעת פיצויים בגין שימוש לרעה בהליכי משפט, נגישה ופרסום לשון הרע ותביעה שכנגד לפיצויים בגין פגיעה בפרטיות ופרסום לשון הרע. ההלכה הפותחת פתח להגשת תביעה לתשלום פיצויים בשל שימוש לרעה שעשה בעל דין בנקיטת הליכים משפטיים נגד ...
פסק דין
21/02/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל עתירה שעניינה חיובי הארנונה בגין נכסים בבעלות העותר. גם איחור קל במתן תשובה להשגה על חיוב ארנונה גורר סנקציה של קבלת ההשגה, אפילו אם מדובר בהשגת-סרק; את מניין הימים למתן התשובה יש למנות מן המועד בו ...
פסק דין
21/02/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה את העתירה לביטול החלטת הממונה על שוק ההון, בדבר אי מתן רישיון בסיסי למתן אשראי ושירות פיננסי בנכס עבור העותרת. בבואו ליתן רישיון בתחום הפינססים, על הממונה לשקול גם מידעים מודיעיניים משטרתיים בעניינו של מבקש הרישיון, ...
החלטה
21/02/2024 - בימ"ש שלום קיבל את בקשת הנתבעת להתיר לה להביא ראיות לסתור את דרגת הנכות שנקבעה לתובעת על ידי הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, בתחום האורתופדיה ובתחום הפסיכיאטריה. לא ניתן להכריע את הדין בצורה ראויה בהסתמך על ההחלטה של הוועדה ...
החלטה
21/02/2024 - בימ"ש שלום קיבל את בקשת הנתבעת להתיר לה להביא ראיות לסתור את דרגת הנכות שנקבעה לתובעת על ידי הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, בתחום האורתופדיה ובתחום הפסיכיאטריה. לא ניתן להכריע את הדין בצורה ראויה בהסתמך על ההחלטה של הוועדה ...
החלטה
21/02/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי שבה נדחתה בקשה לעיכוב ביצוע פס"ד של בימ"ש שלום שבו נקבע כי על המבקשים לסלק את ידם מנכס מקרקעין, ולשלם דמי שימוש ראויים תמורת התקופה שבה החזיקו בנכס שלא כדין. המבקשים מפרים ...
החלטה
21/02/2024 - בימ"ש עליון דחה בקשה לעיון חוזר בהחלטתו מיום 15.2.2024, בגדרה נדחתה בקשת המערער להשבת האגרה בהליך שבכותרת. השבת האגרה נועדה לתמרץ צדדים להגיע לפתרון המחלוקות ביניהם מחוץ לכותלי בית המשפט וללא השקעת משאבים רבים של המערכת המשפטית. במקרה הנדון הצדדים ...
החלטה
21/02/2024 - בימ"ש עליון דחה בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו בימ"ש מחוזי עד להכרעה בערעור שהוגש בעניינו. במוקד הבקשה מחצית מזכויות הבעלות הרשומה במקרקעין המצויים בקרית אתא, עליהם עומד בית מגורים. אמנם, במקרים בהם הסעד המבוקש הוא עיכוב בהעברת זכויות בנכס ...
פסק דין
20/02/2024 - בימ"ש דחה תביעה שעניינה טענות התובעת לגבי פידיון כספים מתכניות חיסכון שנפתחו על שמן אצל הנתבע בעת שהיו קטינות. התובעות טוענות כי פידיון זה נעשה שלא כדין ומכאן התביעה. עמדה לדיון טענת הנתבע להתיישנות התביעה. אין מקום למתוח את תקופת ...
פסק דין
20/02/2024 - בימ"ש שלום קיבל תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין, וזאת לאחר שלא נמצא כי כתב ההגנה מטעם נתבע 1 מגלה הגנה. הנתבע לא עמד בנטל להביא טעם מדוע יש לדחות תביעת התובעים ולפרק השיתוף במגרש, שלא על דרך של מכירתו לכל המרבה ...
פסק דין
20/02/2024 - בימ"ש לתביעות קטנות דחה תביעה על סך של 34,000 ₪ שהוגשה בבית משפט לתביעות קטנות. התביעה הוגשה בגין טענות לאכיפה ברשלנות וכן טענות נוספות המתייחסות להתנהלות שוטרים במשטרת ישראל. טענות התובע לנזקים נותרו חפות מהוכחה, כאשר התובע אף לא ניסה ...
פסק דין סעש 45633-04/18 חומה סוכנות לביטוח בע"מ נ' אילנה סוטו
11/01/2024
תמצית העובדות
תביעה לפיצוי בגין גזל סוד מסחרי ותביעה שכנגד לתשלום זכויות סוציאליות הנובעות מתקופת ההעסקה ופיצוי בגין לשון הרע.
התובעת והנתבעת שכנגד, חומה סוכנות לביטוח בע"מ היא סוכנות ביטוח פעילה משנת 2013, בעלת שני סניפים, האחד ממוקם ...
פסק דין עא 8387/20 חברת נמל אשדוד בע"מ, שוקי סגיס, אלי בר-יוסף נ'
08/01/2024
תמצית העובדות
ערעורים על פסק דינו של בית הדין לתחרות. במסגרת פסק הדין נדונו עררים שהגישו חברת נמל אשדוד בע"מ ושני נושאי משרה בה בגין עיצומים כספיים שהוטלו עליהם על ידי הממונה על התחרות. עיצומים אלה הוטלו בעקבות ...
החלטה תצ 2241-10/17 אירית רובין נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
28/12/2023
תמצית העובדות
בקשת המבקשת לאישור תובענה ייצוגית שהגישה כנגד המשיבה. במסגרת בקשת האישור נטען כי המשיבה הטעתה את ציבור הלקוחות עת לא גילתה בפניהם כי קיימים במטוס מושבים בעלי מגבלת הטיה של המושב, וגבתה עבור אותם מושבים מחיר ...
פסק דין סעש 20921-10/21 מקור החום בע"מ נ' עומר זכריא חרב ראדי גמאל עבד אלנצאר מחמוד סאלם
28/12/2023
תמצית העובדות
תביעתה של התובעת כנגד הנתבעים, עובדיה לשעבר, אשר עניינה בהפרת חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, הפרת הסכמי העבודה בהתאם לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, פיצוי מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 וכן תביעה שכנגד ...
פסק דין סעש 31940-05/20 Twelde Askale נ' מ.ס.קילנור בע"מ, טופ - איי טי סולושנס בע"מ , ר.ג.א.שרותים ונקיון (ישראל) 1987 בע"מ ואח'
10/12/2023
תמצית העובדות
השאלה המרכזית העומדת להכרעת בית הדין במסגרת פסק הדין היא מי הייתה מעסיקתו של התובע, אשר עבד בתחום הניקיון ברחבי העיר "אלעד".
הנתבעת 3, "ר.ג.א", הינה חברה שעיסוקה במתן שירותי תברואה לרשויות מוניציפאליות. ביום 1.1.2015 התקשרה ...
פסק דין א 27138-05/17 דור-אור קרית גת נכסים בע"מ נ' אזורים חברה להשקעות בפיתוח ובבניין בע"מ
28/11/2023
תמצית העובדות
תביעה כספית על סך של 15,526,285 ₪. עניינה "אוצר" מפוקפק שהתגלה בקרקע, והאחריות לנזקים שגרם.
חברה מסחרית גדולה ביקשה להקים מרכז לוגיסטי וניהולי. מטבע הדברים היא תרה אחר מגרש רחב ידיים. יגעה ומצאה. היא רכשה את ...
פסק דין סעש 5281-04/19 BERHE ABBE OKBAMARI נ' גד חיי שי, ג'וליה מעדני בשר בע"מ
30/11/2023
תמצית העובדות
התובע, מבקש מקלט מאריתראה, עותר בתביעתו לרכיבי שכר שונים כנגד הנתבעים מכוח יחסי עבודה שהתקיימו ביניהם. התובע עבד כקצב וכעובד כללי אצל הנתבעים, אשר בבעלותם מפעל לבשר וחנות לממכר מוצרי בשר.
התביעה התקבלה.

נקבע ...
פסק דין בג"צ 4015/20 שברון מדיטרניאן לימיטד, דלק קידוחים, שותפות מוגבלת נ' שר האנרגיה, הממונה על ענייני נפט, אנרג'יאן ישראל לימיטד
26/11/2023
תמצית העובדות
חברה G וחברה N מחזיקות כל אחת ברישיון לחיפוש גז טבעי, בשטחים הצמודים זה לזה. חברה G השקיעה מאמצים שבסופם הגיעה ל"תגלית" של שדה גז המשתרע בחלקו בשטחה ובחלקו בשטחה של חברה N. בעת התגלית, חברה ...
פסק דין סעש 1631-04/20 כארם חביב אללה נ' ה.ל.תיירות בע"מ
20/11/2023
תמצית העובדות
תיק זה עניינו בזכויותיו של התובע כנהג אוטובוס בתקופת עבודתו עבור הנתבעת.
התובע החל לעבוד בחברת הורן את ליבוביץ בע"מ ביום 29.3.1998 כנהג אוטובוס. בחודש 10/2007 עבר התובע לעבוד עבור הנתבעת. אין מחלוקת כי קיימת רציפות ...
פסק דין עעמ 7665/20 יוניהד ביופארק בע"מ, כתר אחזקות בע"מ, הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה - משרד הכלכלה, מנהלת הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, ועדת הערר של הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, ועד נ' הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה - משרד הכלכלה
23/11/2023
תמצית העובדות
שלושה ערעורים אשר הוגשו ביחס לשלושה פסקי דין שונים של בית המשפט המחוזי.
במטרה לעודד משקיעים זרים וישראלים להשקיע בפעילויות ומיזמים המתבצעים בשטח ישראל, וכן לתמרץ יזמים לבסס את פעילותם בארץ, חוקקה כנסת ישראל את החוק ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)