IP=44.220.44.148
פסק דין
20/06/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על החלטת הנאמן שדחתה את בקשת המערער להארכת מועד להגשת תביעת חוב משום שחלפו למעלה משישה חודשים מאת צו הכינוס ועד הגשת תביעת החוב ולא הוצג כל טעם להארכת המועד. כאשר יש ידיעה בפועל אודות ...
החלטה
20/06/2024 - בימ"ש מחוזי דחה את בקשת התובע לפסילת שופט, במוקדה ביקש כי מותב זה יפסול עצמו "מלהמשיך ולדון בתיקי המבקש בכללותם".הבקשה דנן אינה מצביעה על עילה כלשהי לפסלות שופט. בנסיבות העניין אין כל טעם מבורר המקים חשש ממשי למשוא פנים, ואף ...
החלטה
20/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל את בקשת המבקש אשר זוכה מכתב אישום בו יוחסו לו עבירות של ייבוא סמים וקשירת קשר לביצוע פשע, ופסק למבקש פיצוי בסך 127,617.56 מכח סעיף 80 לחוק ...
פסק דין
20/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל ברובו ערעור על החלטה בה נדחתה בקשת המערערת להארכת מועד להגשת ערעור. במקרה דנן, במאזן הכולל יש מקום להארכת המועד להגשת ערעור, בכפוף לתשלום הוצאות ...
פסק דין
20/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על פסק דינו של בימ"ש שלום בגדרו נדחתה תביעת המערערת להשבת מחצית אגרות הבנייה ששולמו בזיקה ליחידות דיור שבנתה במסגרת מכרז במסלול "מחיר למשתכן".הפטור החלקי למדינה נועד לצורך בנייה לשכבות סוציואקונומיות שהאפיונים שלהן דומים לאלה של ...
החלטה
20/06/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה לפי סעיף 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, להעברת הדיון למחוז חיפה. נקבע כי יש להחיל על הליך זה את הוראות תקנה 7(ב) ביחס לסמכות המקומית, ופועל יוצא הוא שהסמכות המקומית מסורה לבית המשפט במחוז חיפה, ...
פסק דין
20/06/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל ערעור על החלטת וועדת הערר לענייני ארנונה, שדחתה את הערר שהגישה המערערת וקבעה שאין לסווג שטח שהיא משכירה כמחסנים. יש לחייב את המערערת לפי סיווג מחסנים בתקופה הרלוונטית לערר. העובדה שהמערער – לא עושה שימוש בנכסים ...
פסק דין
20/06/2024 - בימ"ש מחוזי דחה תביעה על סך של כ-50 מיליון שקל שהגישה קבוצת דלק בעניין תעריפי שימוש ב"מיכלי מעבר" במסוף אשדוד. בימ"ש קבע כי התביעה מהווה ניסיון מצד דלק להחיל רטרואקטיבית הוראות שנוחות לה ובכך לשפר ביעבד את תנאי הרכישה של ...
פסק דין
20/06/2024 - בימ"ש שלו קיבל חלקית תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע בעקבות תאונה שאירעה במסגרת עבודתו כאב בית ואיש תחזוקה בבית ספר בנהריה. נקבע, בין היתר, כי כאשר הוטב הנזק על-ידי המוסד לביטוח לאומי, זכאותו של הנפגע ל-25% מנזקו, לפי ...
פסק דין
20/06/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה ערעור במסגרתו נדרש לשאלה האם במקרים בהם אושרו במסגרת הקלה יחידות דיור נוספות, יש מקום להביא בחשבון את שטחי המרפסות שנוספו לדירות אלו, למרות ששטחים אלו נוספו מכוח תקנות חישוב שטחים. ניתן לגבות היטל השבחה רק ...
פסק דין
20/06/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה לאכיפת הסכם מכר שהגיש התובע. מנגד, התקבלה התביעה להצהיר על ביטולו של אותו הסכם. בהתחשב בכך שמדובר בעסקה בתוך המשפחה, כשהצד השני להסכם היו בתו של הנתבע ובעלה, ההמתנה של הנתבע עם הודעת הביטול הייתה סבירה ...
פסק דין
20/06/2024 - בימ"ש שלום דחה תובענה לפסק דין הצהרתי ולפינוי וסילוק יד. משנקבע כי בות'יינה הינה דיירת מקורית, יש לדחות את התביעה לצו מניעה ולסילוק יד כנגד מי מילדיה בהיעדר עילה. ...
גזר דין
18/06/2024 - בימ"ש שלום גזר את דינה של נאשמת שהורשעה בעבירה של העסקת תושב זר שלא כדין והטיל עליה צו של"צ של 90 שעות, מאסר מותנה משמעותי, צו מבח, התחייבות כספית וקנס. הובהר כי במקרה דנן, יש מקום לסטות לקוּלה ממתחם ...
החלטה
18/06/2024 - בימ"ש שלום נדרש לבקשה לגילוי ועיון בנהלים פנימיים של הבנק. נקבע כי הבנק יגלה לתובעת את הנהלים הפנימיים שהוצגו בפני בית המשפט, במתכונתם המושחרת, זאת בסייג בנוגע לנוהל: "דיווח על פעולות בלתי ...
החלטה
18/06/2024 - בימ"ש שלום דחה בקשה לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי, לקבלת "רישומה הפלילי המלא של המתלוננת, לרבות עיון בתיקים סגורים".בהינתן העובדה שלהגנה הועברה רשימה של התיקים הסגורים הנוגעים למתלוננת, הכוללת תיק תלוי ועומד (מב"ד) שלגביו עוד לא ניתנה החלטה ...
גזר דין
18/06/2024 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירה של רצח באדישות והטיל עליו 18 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי לנפגעי העבירה בסך של 258,000 ₪. בימ"ש הבהיר כי בקביעת עונשו של הנאשם נתן משקל לצורך בהרתעת הרבים ...
גזר דין
18/06/2024 - בימ"ש שלום גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירות של החזקת סם שלא לצריכה עצמית, והשית עליו צו של"צ של 160 שעות והתחייבות בסך 7,500 להימנע מביצוע עבירות. כמו כן, במסגרת גזר הדין בית המשפט ביטל את ...
החלטה
18/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל חלקית בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה בטענת בעלי המניות כי אקו"ם מחזיקה בידיה שלא כדין כספים ונכסים שמקורם בכספי תמלוגים שגבתה בגין שימוש בזכויות היוצרים של הזכאים לתמלוגים, במקום לחלקם לזכאים על פי דין. בשלב זה עלה ...
פסק דין
18/06/2024 - בימ"ש מחוז קיבל ערעורי מס מאוחדים של חברה וחברת בת שלה, שעניינם בשתי סוגיות. נקבע כי הפעולות שנקטו המערערות, על כלל רכיביהן, אינן מהוות עסקה מלאכותית, וכי שטרי החוב לא נמחלו, אלא הועברו לחברת האם, ואין פסול בכך. ...
פסק דין
18/06/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על הכרעת דינה וגזר דינה של ועדת המשמעת לפי חוק רואי חשבון בה נקבע כי המערער עבר עבירת משמעת לפי סעיף 12(5) לחוק רואי חשבון, עת הורשע בפסק דין סופי בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או ...
פסק דין
18/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על החלטת פקיד שומה הנוגעת לעיכול זמני ולתפיסה של סכום כסף. נקבע כי עלה בידי המערער להוכיח כי לא היה בענייננו גידול הון בלתי מוסבר, אף לא הכנסות בלתי מדווחות, וכי יש לקבל את ההסבר ...
החלטה
18/06/2024 - בימ"ש עליון דחה בקשה לקיום דיון נוסף בפס"ד של בימ"ש זה.עניינה של הבקשה בקבוצה מצומצמת של גמלאי מערכת הביטחון, בעלי פנסיה תקציבית, המשתייכים לדירוג המחקר הביטחוני. נקבע כי בפס"ד מושא הבקשה – לא נקבעה הלכה. אשר על כן, הבקשה לקיום ...
פסק דין
18/06/2024 - בג"צ דחה עתירה במסגרתה מבקשת העותרת כי תבוטל מדיניות ה"אכיפה תומכת הסדרה"; כי יבוטלו צווי ההריסה והליכים משפטיים שהוצאו וננקטו במסגרתה; וכי המשיבה 1 תחזור ליישם את מדיניות ה"הסדרה במקום". כן, מבוקש ליתן צו ביניים להפסקת מדיניות ה"אכיפה תומכת ...
פסק דין
18/06/2024 - בימ"ש עליון דחה ערעור על הכרעת הדין וגז"ד של בימ"ש מחוזי,במסגרתה הורשע המערער בריבוי עבירות של אינוס קטינה ; ריבוי עבירות של מעשה סדום בקטינה; ריבוי עבירות של מעשה מגונה בקטינה; בעבירה של גרם מעשה מגונה בקטינה ובעבירת איומים. מעשיו ...
פסק דין
17/06/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל עתירה לביטול החלטות משרד התחבורה בדבר ביטול זכיית העותר במכרז להקמה ותפעול של מכון רישוי בעיר דימונה וחילוט ערבות הקיום של העותר. כן מבוקש להעניק לעותר הארכת מועד להשלמת הוצאת היתר הבניה (אשר בינתיים כבר ניתן). ...
פסק דין
17/06/2024 - בימ"ש שלום קיבל חלקית תביעה שעילתה רשלנות רפואית הנסובה סביב טענה לאיחור באבחון מחלת הקרוהן (מחלת מעיים דלקתית) אצל התובעת. נקבע, בין היתר, כי האיחור היווה התרשלות וכי יש לייחס נכות נפשית צמיתה שנגרמה לתובעת לאיחור ...
החלטה
17/06/2024 - בימ"ש שלום נעתר לבקשת ב"כ הנאשמים לביטול הקובלנה הפלילית. נקבע כי משכתב הקובלנה אינו מציין מהו החומר שנפלט לאוויר, ואף לא נוקב בנזקים שעלולים להגרם כתוצאה מנוכחות החומר באוויר, הרי שהוא אינו מגלה עבירה של זיהום חזק או בלתי ...
החלטה
17/06/2024 - בימ"ש שלום דחה בקשה לביטול צו הריסה מינהלי. העובדה כי הוועדה המקומית הוציאה, בטרם ניתן צו ההריסה המינהלי, צו להפסקת עבודות, לא מבטל את סמכותה של המשיבה ליתן צו הריסה מינהלי, ולא מגבילה את שיקול דעתו של זה להוציא צו ...
החלטה
17/06/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה בקשה למתן סעד זמני לפיו המבקשת (נתינת אוקראינה) לא תורחק מהארץ ותשוחרר ממתקן המשמורת בו היא מצויה. זאת, עד להכרעה בערעור המינהלי שהוגש על פסק דינו של ביה"ד לעררים, בגדרו נדחה ערר שהוגש על החלטת המשיבה ...
החלטה
17/06/2024 - בימ"ש עליון קיבל ערר לפי סעיף 74(ה) לחוק סדר הדין הפלילי על החלטת בימ"ש מחוזי. אין לקבל את מסקנת בימ"ש מחוזי לפיה משעה שתיעוד חזותי מתלונתה של המתלוננת בגיל 14 כבר נמסר לב"כ המשיב, הרי שהפגיעה במתלוננת כבר התממשה, ומשכך ...
החלטה
17/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל את הטענה בדבר התיישנות העבירות, נגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירת רצח. כתב האישום הוגש בחלוף 36 שנים לאחר שהרצח התרחש. סעיף 300 לחוק העונשין בנוסחו דהיום קובע כי על עבירת הרצח לא חלים דיני ...
החלטה
17/06/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע על החלטת בימ"ש שלום, אשר דחתה את בקשת המבקשים להורות על עיכוב ההליכים בתביעה, שעניינה פירוק שיתוף במקרקעין ועל העברתם להליך בוררות על-פי סעיף 5 בחוק הבוררות. ככלל, לא ניתן לצרף בעל-דין להליך בוררות ללא הסכמתו ...
החלטה
17/06/2024 - בימ"ש מחוזי דחה את בקשת המבקש לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבה והמציא לה את הבקשה מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל. המשיבה הגישה בקשה לפי תקנה 168 לתקנות סדר הדין האזרחי, לכפירה בסמכות. נפסק כי המבקש עומד בנטל הנדרש בשלב ...
פסק דין
17/06/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעורים על צווי שומה בעניינן של שתי חברות מסחריות ובעל מניות בהן; נקבע, בין היתר, כי רכישה עצמית של מניות מהווה אירוע מס, כי התרת ניכוי של הוצאהמותנית בהתקיימות מבחן האינצידנטליות בייצור הכנסב משפטית, כי קיזוז הפסדים ...
החלטה
17/06/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשת המפרקים לביטול פעולות כספיות, פירעון חובות החברה למשיבים, נושים של החברה, בשלושת החודשים שלפני הגשת בקשת הפירוק ובתקופה שלאחר צו הפירוק, בטענה כי הפירעון היה תוך הפרת הכלל השוויון בין הנושים. בענייננו המפרקים עמדו בנטל השכנוע ...
פסק דין
16/06/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על החלטה הדוחה השגה על שומת מע"מ. פס"ד דן בשאלה האם מדובר בחשבוניות שהוצאו שלא כדין וכן בשאלה, האם חל החריג הסובייקטיבי, המאפשר להכיר בקיזוז מס התשומות על פי החשבוניות ...
פסק דין
16/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על פס"ד של בימ"ש לענייני משפחה, במסגרתו נותר בתוקף צו קיום צוואת המנוח המאוחרת בלבד, כאשר הסכמת המערער (אחיינו של המנוח) והמשיבה 2 (אלמנת המנוח) לראות בשתי הצוואות (שנכתבו בהפרש של כ-3 שנים) כמשלימות זו את ...
החלטה
16/06/2024 - בימ"ש שלום נדרש לבקשה לביטול צו למניעת דיספוזיציה בזכויות הרשומות על שם המשיבה בנכס מקרקעין הנמצא בעיר דימונה. נקבע כי הצו למניעת דיספוזיציה יוגבל ויוחרג כך שיתאפשר למשיבה להשכיר את הנכס לידי צדדי ...
החלטה
16/06/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע על החלטת בימ"ש שלום במסגרתה נדחתה בקשת המבקש לפסילת חוות דעתו של המומחה האורתופד שמונה ע"י בימ"ש. המבקש לא הצביע על פגם היורד לשורשו של עניין בחוו"ד המומחה מטעם בימ"ש או במהימנותו או במהימנות חוות הדעת, ...
פסק דין
16/06/2024 - בימ"ש שלום קיבל חלקית תביעה כספית בסך 116,000 ₪ להחזר הלוואה שהלוותה התובעת לנתבעת. מעדות הנתבעת עולה כי היא חתמה על הסכם ההלוואה מתוך מודעות מלאה והבנה על מה היא חותמת. ניסיונה של הנתבעת לטעון כי הופעלו עליה לחצים ...
פסק דין
16/06/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשת הנתבעות לסילוק התביעה נגדן על הסף. עניינה של התביעה דנן הוא בתובעים, תושבי גבעת עמל לשעבר, העותרים לקבלת פיצוי בגין פינויים מביתם. אף שהתובעת לא הייתה צד לתביעה, הרי שהיא בגדר חליפה של התובע ועל ...
פסק דין
16/06/2024 - בימ"ש שלום נדרש לתביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע בעקבות תאונת דרכים. התביעה הוגשה לפי פקודת הנזקין מאחר שהתובע נהג באופנוע שלו ללא תעודת ביטוח בתוקף. נקבע כי הנתבע הפר חובות חקוקות בתקנות התעבורה כאשר לא נהג בהתאם לתנאי ...
פסק דין
16/06/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה לסילוק התביעה על הסף בשל חוסר סמכות עניינית. ענייננו בתביעה לתשלום פיצויי הפקעה בסכום העולה על 35 מיליון שקל. במקרה זה, מאחר שהמחלוקת האמתית נוגעת לסכום פיצויי ההפקעה, היה על התובעת לפנות אל שמאי מכריע ...
פסק דין
16/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל חלקית תביעה שעניינה השקעה בפרויקט קרקע במקסיקו. נפסק כי על הנתבעים 3-1, ביחד ולחוד, להשיב לתובע את מלוא סכום השקעתו בפרויקט קרקע במקסיקו, בעקבות ערבותם האישית להתחייבויות החברה עמה נכרת ההסכם. עוד יש להורות על השבת ...
החלטה
16/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל בקשת הסגרה והכריז על המשיב כבר הסגרה לארצות הברית. לפני ארבע שנים הוגש נגד המשיב בארה"ב כתב אישום בעבירות הונאה, אותן ביצע, לכאורה, בעת ששימש סגן נשיא של חברה אשר עסקה בהשכרת דירות. בעקבות כך הוגשה נגד ...
החלטה
16/06/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש לעניינים מנהליים אשר קיבל עתירה מנהלית שהגישה המדינה נגד החלטת ועדת השחרורים המיוחדת בדבר שחרורו של המבקש בתנאים, להוסטל. חרף ניסיון המבקש לשוות כסות עקרונית לבקשתו, עיון בפסק דינו של ...
החלטה
16/06/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה שהוגשה על ידי התובע במסגרתה ביקש להורות על מינוי מומחה בתחום רפואת הכאב.הדרך להוכחת קיומה של נכות במסגרת תביעה לפי חוק הפלת"ד היא באמצעות מינוי מומחה רפואי מטעם בימ"ש. גישת בימ"ש העליון ביחס למינוי מומחה ...
פסק דין
13/06/2024 - בימ"ש לענייני משפה קיבל חלקית את תביעת התובעת שעיקרה בפגיעה בפרטיות והוצאת דיבה ולשון הרע של אשה כנגד בעלה לשעבר ובני משפחתו. נקבע כי הנתבע פתח במסע נקמה של הוצאת דיבתה של התובעת לאחר הגירושין בין הצדדים, ולאחר הפגיעה בפרטיותה ...
פסק דין
13/06/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעה כספית ע"ס 11,667 ₪ שעניינה התחייבות הנתבעת לספק לתובע שירות של ייעוץ פיננסי וליווי ל"מיחזור משכנתא".הפרת הזכות לשירות צרכני הוגן ותם לב היא בגדר הפרת חובה חוזית נפרדת, אשר עשויה להצמיח לתובע זכות עצמאית לפיצוי על ...
פסק דין
13/06/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעה כספית על סך 100,000 ₪ לפיצוי ללא הוכחת נזק, לפי סעיף 56א לחוק זכות יוצרים. על יסוד העובדה המוכחת של מתן קרדיט הולם לתובע מלכתחילה ועל יסוד הקושי החזותי באיתור שמה של הצלמת האחרת, יש ...
פסק דין סעש 57278-08/18 אריאל הרוש,אוהד סיידוף, שי חדד ואח' נ' מועדון הכדורגל א.ג.בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
14/04/2024
תמצית העובדות
ששת התובעים הם שחקני כדורגל מקצועי ששיחקו בשורות הנתבעת, מועדון הכדורגל א.ג. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ. עיקר הטענות שהועלו נוגעות לזכאותם של התובעים לפיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963. כמו כן, חלק מהתובעים עתרו לתשלום ...
פסק דין רעא 6557/20 ערוץ 10 החדש בע"מ, חדשות 10 בע"מ, גולן יוכפז ואח' נ' שרת התרבות והספורט - ח"כ מירי רגב, ברוך קרא
13/03/2024
תמצית העובדות
סוגיה בדיני לשון הרע. במוקד – שאלת היחס הראוי לתביעות לשון הרע המוגשות על-ידי אישי ציבור, בהתייחס לפרסומים העוסקים בעשייתם הציבורית. אגב סוגיה זו, בגדרי ההליך שלפנינו מתעוררת גם שאלת המשמעות שיש להקנות להודעת תיקון שהוציא ...
פסק דין בג"צ 5474/23 חברת דואר ישראל בע"מ, מישאל וקנין נ' שר התקשורת, השר לשיתוף פעולה אזורי, שר האוצר ואח'
07/03/2024
תמצית העובדות
בעתירה התבקשנו ליתן צו על תנאי המורה למשיב 1 ולמשיב 2 להתייצב וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי אין תוקף להליך העברתו מכהונה של עותר 2, יו"ר דירקטוריון עותרת 1, חברת דואר ישראל בע"מ, ולחלופין מדוע ...
פסק דין עע 34220-10/21 משה ליפלס נ' ההתאחדות לכדורגל בישראל
21/02/2024
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, בו נדחתה התביעה שהגיש המערער נגד המשיבה.
המשיבה היא "התאחדות" כהגדרת המונח בחוק הספורט, התשמ"ח-1988. תכליתה ארגון וניהול משחקי הכדורגל בישראל ורוב תקציבה מגיע מהמדינה. בהתאחדות פועל ...
פסק דין סעש 30492-03/21 אברהם (אבי) סולימן נ' קבוצת בראל נכסים בע"מ, (מתוקן)
12/02/2024
תמצית העובדות
האם התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הנתבעת ובין התובע, שעסק בתיווך במשך למעלה מארבע עשרה שנה? אם התשובה חיובית, מהו השכר שעל פיו יש לחשב את הזכויות להן זכאי התובע בגין תקופת עבודתו וסיומה?
התובע הגיש ...
פסק דין בג"צ 8420/21 גלית הנביא אלנקווה, ד"ר יצחק שריב, ריקי גולן אמרגי ואח' נ' צבא ההגנה לישראל, שר הביטחון
11/02/2024
תמצית העובדות
העתירה עוסקת באיסור להכניס, להחזיק ולצרוך חמץ בבסיסי צה"ל במהלך ימי חג הפסח, איסור המעוגן בפקודות הצבא.
חודשים ספורים לאחר שהוקמה מדינת ישראל, חוקקה מועצת העם הזמנית את פקודת מאכל כשר לחיילים, התש"ט-1948. סעיף 1 לפקודה ...
פסק דין סעש 45633-04/18 חומה סוכנות לביטוח בע"מ נ' אילנה סוטו
11/01/2024
תמצית העובדות
תביעה לפיצוי בגין גזל סוד מסחרי ותביעה שכנגד לתשלום זכויות סוציאליות הנובעות מתקופת ההעסקה ופיצוי בגין לשון הרע.
התובעת והנתבעת שכנגד, חומה סוכנות לביטוח בע"מ היא סוכנות ביטוח פעילה משנת 2013, בעלת שני סניפים, האחד ממוקם ...
פסק דין עא 8387/20 חברת נמל אשדוד בע"מ, שוקי סגיס, אלי בר-יוסף נ'
08/01/2024
תמצית העובדות
ערעורים על פסק דינו של בית הדין לתחרות. במסגרת פסק הדין נדונו עררים שהגישו חברת נמל אשדוד בע"מ ושני נושאי משרה בה בגין עיצומים כספיים שהוטלו עליהם על ידי הממונה על התחרות. עיצומים אלה הוטלו בעקבות ...
החלטה תצ 2241-10/17 אירית רובין נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
28/12/2023
תמצית העובדות
בקשת המבקשת לאישור תובענה ייצוגית שהגישה כנגד המשיבה. במסגרת בקשת האישור נטען כי המשיבה הטעתה את ציבור הלקוחות עת לא גילתה בפניהם כי קיימים במטוס מושבים בעלי מגבלת הטיה של המושב, וגבתה עבור אותם מושבים מחיר ...
פסק דין סעש 20921-10/21 מקור החום בע"מ נ' עומר זכריא חרב ראדי גמאל עבד אלנצאר מחמוד סאלם
28/12/2023
תמצית העובדות
תביעתה של התובעת כנגד הנתבעים, עובדיה לשעבר, אשר עניינה בהפרת חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, הפרת הסכמי העבודה בהתאם לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, פיצוי מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 וכן תביעה שכנגד ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)