IP=44.200.86.95
פסק דין
16/05/2024 - בימ"ש עליון קיבל חלקית בר"ע על החלטה של בימ"ש לעניינים מינהליים בגדרה דחה בימ"ש בקשה שהגישו המבקשים – אשר צורפו בהחלטה קודמת ע"י בימ"ש כעותרים לעתירת המשיבים 1-2 –לתיקון תוכן העתירה, בעקבות התנגדות המשיבים 1-2, תוך שציין כי הם רשאים ...
החלטה
16/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה את בקשת המשיבים 1 -3 לחייב את המבקשים להפקיד ערובה להבטחת הוצאותיהם. ככלל אין להכיר בחזקה המתנה הגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת בהפקדת ערובה להוצאות, בין אם מבקש האישור הוא תאגיד ובין אם הוא אדם. הדבר אינו ...
גזר דין
16/05/2024 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירה של סיוע לאיסור פעולה ברכוש למטרות טרור והטיל עליו מאסר בפועל למשך תשעה חודשים ומאסר על תנאי. הצורך למנוע את פעילותו הנפשעת של ארגון הטרור חמאס התחדד בעקבות אירועי השבעה באוקטובר, ...
פסק דין
16/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש שלום לסילוק תביעתה של המערערת על הסף, באין סמכות עניינית לדון בה. פסק דינו של ביה"ד למים, באופן הברור ביותר, אין בו כל סעד אופרטיבי אשר המערערת יכולה להיאחז בו. בית ...
החלטה
16/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע על החלטה במסגרתה נתקבלה בקשת המשיבה למתן היתר להבאת ראיות לסתור את קביעת המוסד לביטוח לאומי. אף שעל דרך הכלל הבאת ראיות לסתור תותר רק במקרים מיוחדים, הובהר כי כאשר עולים אצל הערכאה הדיונית סימני ...
החלטה
16/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לדחיית התביעה על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית. לטענת המבקשים, הזכות שמכרו למשיב אינה רשומה בפנקס הזכויות במקרקעין, ועל כן אינה זכות קניין אלא זכות חוזית בלבד. מכיוון ששווי הזכות החוזית נמוך מסכום הסמכות של בימ"ש ...
החלטה
16/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על החלטת בימ"ש שלום אשר לא נעתר לבקשה לדחיית מועד דיון הוכחות, באופן שלטענת המערער מנע מסנגורו להתכונן לדיון וליתר דיוני ההוכחות הקבועים בתיק ובשל כך אף הודיע לבימ"ש כי הוא אינו מייצג עוד את המערער. ...
פסק דין
16/05/2024 - בימ"ש שלום דחה את תביעת התובע במסגרתה דורש התובע את ההפרש בין הסכום ששילם לבין שוויו הנכון של הרכב במועד הרכישה, בתוספת פיצוי בגין עוגמת נפש והוצאות. לא נמצא בסיס לטענת התובע לפיה הועלמה מעיניו תאונת הדרכים בה ניזוק הרכב ...
הכרעת דין
16/05/2024 - בימ"ש שלום זיכה את הנאשם מעבירה של גרימת מוות ברשלנות וקבע כי פעל בהגנה עצמית. הנאשם היה בסכנת חיים או סכנה גופנית, ממשית, מוחשית ומיידית. כתוצאה מהתנהלותו נוטרלה הסכנה, וניצלו חייו וחיי בני משפחתו. על כן הייתה הצדקה לירי שביצע ...
פסק דין
16/05/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה מנהלית, בה מבוקש לקבוע כי העותרת אינה חייבת לעירייה בחובות בגין היטל פיתוח (סלילה). לחילופין, מבוקש לקבוע כי על העירייה למצות את הליכי הגבייה בקשר עם החיובים כנגד המשיבות הפורמליות. בהינתן כי שאלת הגורם ...
החלטה
15/05/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטתו של בימ"ש מחוזי, בה דחה בימ"ש את עררו של המבקש על החלטת בימ"ש שלום והורה על מעצרו של המבקש עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. כתב האישום שהוגש נגד המערער מייחס לו חמישה אישומים בעבירות ...
פסק דין
15/05/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי בה נדחתה בקשה שהגישו המבקשים לסילוק תביעת המשיבים כנגדם על הסף. עניינה של התביעה הוא בזכויות הצדדים במקרקעין המצויים בתל אביב. "כאשר הבירור העובדתי-ראייתי בתביעה גופה עשוי להשליך על אופן ההכרעה בסוגיית ...
פסק דין
15/05/2024 - בימ"ש עליון דחה עתירה למתן צו על תנאי המורה למשיבים ליתן טעם מדוע לא יבוטל חוק שירות ביטחון, המורה על העלאת גיל הפטור למשרתי מילואים בשנה אחת, תוקפה של הוראת השעה שנקבעה בתיקון הוא עד ליום 30.6.2024.נקבע כי דין העתירה ...
החלטה
15/05/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה לסילוק התביעה על הסף בשל קיומו של מעשה-בי-דין ולחלופין לחיוב בערובה להוצאות. עניינה של התביעה דנן הוכרע בהליכים קודמים, ואין היא אלא ניסיון (נוסף) להידרש לשאלות עובדתיות ומשפטיות שהוכרעו בין אותם צדדים ובאותו עניין ממש. ...
החלטה
15/05/2024 - בימ"ש מחוזי הורה על העברת דיון בשתי בקשות לאישור תובענות כייצוגיות. כדי שתובע ייצוגי יהיה רשאי להגיש את בקשת האישור במחוז שיפוט מסוים על בסיס עילת התביעה הקבוצתית, עליו להראות כי לקבוצה יש זיקה מספקת לאותו מחוז שיפוט. כאשר ...
גזר דין
15/05/2024 - בימ"ש מחוזי גזר את דינם של שני נאשמים שוהרשעו בעבירה של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות. והטיל על נאשם 1 מאסרים מותנים למשך 10 ו-5 חודשים, 250 שעות של"צ, צו מבחן, פיצוי למתלונן בסך 4,000 ₪ והתחייבות להימנע מביצוע עבירה בסך ...
פסק דין
15/05/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה ערעור על פסק דינו של ביה"ד לעררים שדחה ערר על החלטת המשיבה, לפיה לא יוענק למערערת 2 רישיון ישיבה לצורך סיעוד של המערערת 1. לא ניתן להיעתר לבקשה להארכת אשרה של עובד זר בנסיבות הומניטריות מיוחדות, ...
פסק דין
15/05/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל עתירה כנגד החלטת שירות בתי הסוהר להעביר באופן זמני את העותרים מתפקידם לתפקיד אחר במסגרת שב"ס. זאת בעקבות פתיחת חקירה פלילית כנגד העותרים בחשד לביצוע עבירות אלימות ושיבוש מהלכי משפט. אין מקום להתערבות בימ"ש בהחלטת ...
פסק דין
15/05/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעה בסך 100,000 ₪, לפיצוי התובע בגין הוצאת דיבתו ע"י הנתבעים. הפרסום הוא דבר לשון הרע, הן במובן האובייקטיבי והן במובן הסובייקטיבי, והוא עלול לגרום נזק לתובע, שלא לומר נזק ניכר. בימ"ש חייב את הנתבעים לשלם ...
החלטה
15/05/2024 - בימ"ש שלום קיבל ערעור על צו הגבלה מנהלי שהוטל מכוח סעיף 12ב4 לחוק הכניסה לישראל, נקבע כי אף שצו ההגבלה המנהלי הוצא כדין, יש להפחית את סכומי ההפקדה וההתחייבות הדרושים לצורך קיצור תקופת הצו. ...
פסק דין
15/05/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעה על סך 192,890 ₪, לתשלום פיצוי מכוח חוק איסור לשון הרע ומכוח עילה של "תיאור כוזב" לפי חוק עוולות מסחריות. בימ"ש העמיד את שיעור הפיצוי על סכום של 10,000 ₪ לשני התובעים יחדיו. ...
פסק דין
15/05/2024 - ביה"ד האזורי לעבודה נדרש לתביעה במסגרתה דן בשאלה האם רשאי משרד ממשלתי להעביר את מתן חלק מהשירותים לגמלאים לצד ג'. טענתם המרכזית של התובעים הינה כי מוטלת על כל משרד ממשלתי החובה לספק את מכלול השירותים שאותו עליו לספק ...
פסק דין
13/05/2024 - בימ"ש לתביעות קטנות דן בתביעה לפיצוי על סך 8,000 ₪ מכוח סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), בגין מסרונים שנשלחו ע"י הנתבעות, אשר בבעלותן מאגר מאגר לקוחות לאתר ולאפליקציה בשם "משלוחה". בימ"ש חייב את הנתבעות לשלם לתובע פיצוי בסך ...
פסק דין
13/05/2024 - בימ"ש שלום דן בשאלה האם הנתבע זכאי לשיפוי על הסכום שבו חויב, מאת צד ג' – חברת כלל, אשר ביטחה את הרכב הפוגע. לא ראוי לחייב חברות ביטוח לפצות על נזקי ממון של נהגים אשר נמלטים מהמשטרה, תוך ביצוע עבירות ...
החלטה
13/05/2024 - בימ"ש שלום דחה בקשה מטעם התובעת לפסילת מותב זה מלשבת בדין. הובהר כי על הטוען לקיומה של עילת פסלות להציג טענה מבוססת היטב על פי העילות שבדין, ולא ניתן להסתפק באוסף של טענות או עובדות על מנת להרכיב מהן ...
גזר דין
13/05/2024 - בימ"ש שלום לנוער גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירה של תקיפה סתם והטיל עליו התחייבות כספית להימנע מעבירה ופיצוי כספי למתלונן. בימ"ש התרשם כי למרות חוסר שיתוף הפעולה המלא עם שירות המבחן, והמלצות שירות המבחן בתסקיר, יש להתחשב ...
גזר דין
13/05/2024 - בימ"ש שלום לנוער גזר את דינו של הנאשם שהורשע בעבירה של כניסה או ישיבה בישראל שלא כחוק וקשירת קשר לעשות פשע, והטיל עליו 4 חודשי מאסר בפועל, 3 חודשי מאסר על תנאי והתחייבות כספית בסך 2,000 ₪. במקרה שבנדון בחר ...
פסק דין
13/05/2024 - בימ"ש שלום דחה טענה לקיומה של עילת פינוי בגין נטישה. הפסקת השימוש, לשם הסדרת השיפוץ הנדרש ותיאום העבודות, אינה בגדר ויתור על הכוונה להפעיל עסק במקום. עמדה להכרעה השאלה, האם התקיימה עילת פינוי בגין נטישה בעניינם של שני נכסים בדיירות ...
13/05/2024 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בגדרו קיבל בימ"ש קמא באופן חלקי את תביעת המערער, וחייב את המשיבים, בני משפחת לביא לשלם למערער דמי השבה בסך של 2,823,256 ש"ח, בתוספת הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה. ...
החלטה
13/05/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי אשר דחה ערעור שהגישה המבקשת, היא היועצת המשפטית לממשלה על פסק דינו של בימ"ש לענייני משפחה. נקבע כי יש ממש בטרוניית העותרים על כך שהמשיבים פועלים בסוגייה מושאת דיוננו ...
פסק דין
13/05/2024 - בימ"ש עליון דן בבר"ע על פס"ד של בימ"ש מחוזי שדחה ערעור על פס"ד של בימ"ש שלום בגדרו התקבלו תביעות המשיבה לסילוק ידם של המבקשים מהנכסים שבהם הם מתגוררים במתחם שמעון הצדיק בשכונת שייח' ג'ראח בירושלים. בימ"ש סבור כי גם את ...
החלטה
12/05/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת המחלקה הכלכלית בבימ"ש מחוזי במסגרתה נדחתה בקשת המבקש לגילוי ועיון במסמכים. בענייננו בקשת הגילוי אינה צולחת כלל את תנאי הרלוונטיות ...
החלטה
12/05/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטתו של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מינהליים במסגרתה דחה בקשה למתן סעד זמני למניעת הרחקתה של המבקשת מישראל שהוגשה בצדו של ערעור על פסק דינו של ביה"ד לעררים הפועל לפי חוק הכניסה לישראל. אכן, ...
החלטה
12/05/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטתו של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מינהליים במסגרתה נדחתה בקשתה של המבקשת למתן צו ארעי, שעניינו הוראה למשיבים לצרף את המבקשת לקבוצת אזרחי ישראל אשר נטען כי עתידה לצאת מרצועת עזה ולהיכנס לישראל ...
פסק דין
12/05/2024 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי אשר דחה על הסף את תביעתו של המערער למתן סעד הצהרתי בדבר בטלותה של המערכת ההסכמית שבינו לבין המשיבה 1. לא רק שהמערער יכול היה לרכז את העילות והסעדים ...
פסק דין
12/05/2024 - בימ"ש שלום קיבל תביעה כספית על סך 1,956,992 ₪ עפ"י הסכם הלוואה. אין בהסכם סימן וזכר לכך שהלווה הוא הבן ולא הנתבע ואשתו ז"ל, וודאי שלא לכך שאין לפנינו הסכם ...
החלטה
12/05/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל את עתירת המדינה והכריז על המשיב כבר הסגרה למקסיקו. עיון בדו"חות ובהצהרות שהציג לביסוס הטענות בנוגע לתחלואי מערכת הצדק במקסיקו מעלה תמונה מעורבת תוך התעלמות מאינדיקציות לשמירה על זכויות. העובדה שמדינות רבות מקיימות יחסי הסגרה עם מקסיקו, ...
החלטה
12/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה את בקשת הנתבעת להורות לתובעות לשלם אגרה הולמת בגין תביעתן, בה עתרו לפיצוי בגין נזקי גוף וכן לפיצויים עונשיים בסכום קצוב. כשמוגשת תביעה ונתבעים בה שני סעדים שונים, השאלה שיש לשאול היא מה גובה האגרה הכוללת החלה ...
החלטה
12/05/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה לתיקון כתב התביעה בדרך של הגדלת סכום התביעה שהוגשה בתום שמיעת הראיות בתיק. בנסיבות דנן יש להתיר את תיקון כתב התביעה וכן להתיר לנתבעת לתקן את כתב ...
פסק דין
12/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בעיקרם ערעורים על פסק-דין שעניינו מחלוקת כספית בין שני קבלנים. נפסק כי פסק דינו של בימ"ש קמא מושתת ברובו על בחינת חשבונות ומסמכים, ואין מדובר באחד המקרים החריגים בהם מוצדקת התערבות ערכאת הערעור בכגון ...
פסק דין
12/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש לענייני משפחה, שקיבל את ערעור המשיבים על החלטת רשמת ההוצאה לפועל וקבע ששכרו של המבקש ככונס נכסים יעמוד על 1% מערך הנכסים ולא על 3%. דין הבקשה להידחות הן בשל איחור ...
פסק דין
12/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה את בקשת הנתבע לסילוק התביעה על הסף. בתביעה נתבקש בית המשפט להצהיר כי בין הצדדים ישנה מערכת יחסים של שותפות או שיתוף בנכס ולהורות לנתבע להשיב את הנכס לתובעת. ככל שעילת תביעה צמחה לשותף במועד מסוים בו ...
פסק דין
12/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה עתירה התוקפת את תוצאות המכרז למתן שירותי חונכות חברתית בתחום בריאות הנפש, שהעותרת אינה נמנית עם ארבע זוכותיו. נקבע כי העתירה לוקה בשיהוי כבד, כי היא תוקפת מעשה עשוי וכי סיכוייה נמוכים ממילא לאור אמות המידה המצומצמות ...
פסק דין
09/05/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה מוסכמת להסתלקות מבקשת לאישור תובענה כייצוגית על פי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, שהוגשה מטעם המבקש והמשיבה.בבסיסה של הבקשה לאישור התובענה הטענה שלפיה המשיבה הפרה הוראות סעיף 3 לחוק איסור אפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ...
פסק דין
09/05/2024 - בג"צ דחה את עתירת העותר שנעצר לאחרונה ומוחזק במעצר מינהלי, לטענת באת-כוח המשיבים, צו המעצר המינהלי הוצא לאחר שעלה ממידע מודיעיני חסוי כי העותר הוא פעיל חמאס, מעורב בפעילות ארגונית המסכנת את ביטחון האיזור וחשוד בהסתה ועידוד פעילות אלימה נגד ...
החלטה
09/05/2024 - בימ"ש עליון דחה ערר לפי סעיף 53 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) על החלטת בימ"ש מחוזי במסגרתה הורה בימ"ש על מעצרו של העורר עד לתום ההליכים המשפטיים וכן על חילוט ערבויות המפקחים. הפרת תנאי השחרור או ...
פסק דין
09/05/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה כנגד החלטת המשיבה בה נדחתה בקשת העותרת לקבלת מעמד בישראל מכוח חוק השבות. למדינה יש זכות לא להקנות זכויות מכוח חוק השבות למי שגיורו אינו כן. יש להבחין בהקשר זה בין הכרה בגיור במשמעותו ...
החלטה
09/05/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשת אישור תובענה ייצוגית שעניינה טענה בדבר סירוב המשיבה לקבל בקבוקי משקה נושאי פיקדון בסניפיה, וזאת בניגוד להוראת סעיף 6 לחוק הפיקדון על מכלי משקה. ממכלול הנתונים עולה כי קיים סיכוי סביר שבהליך העיקרי ייקבע כי ...
החלטה
09/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לסילוק על הסף של תביעה כספית שעניינה התנהלות רשויות המדינה שהפכה זכייה במכרז ללא כדאית. לא ניתן לקבוע על סמך עיון בכתב התביעה דנן, כי הוא אינו מגלה עילת תביעה. ...
פסק דין
09/05/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל את בקשת התובעות למחיקת התביעה. הנתבע מבקש להמשיך בתביעה כסדרה או לדחות אותה כבר עכשיו. בנסיבות העניין, בהינתן השלב הדיוני בו מצוי ההליך ושעה שטרם החל שלב ההוכחות, אין הצדקה להורות על דחיית התביעה אלא על ...
פסק דין סעש 57278-08/18 אריאל הרוש,אוהד סיידוף, שי חדד ואח' נ' מועדון הכדורגל א.ג.בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
14/04/2024
תמצית העובדות
ששת התובעים הם שחקני כדורגל מקצועי ששיחקו בשורות הנתבעת, מועדון הכדורגל א.ג. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ. עיקר הטענות שהועלו נוגעות לזכאותם של התובעים לפיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963. כמו כן, חלק מהתובעים עתרו לתשלום ...
פסק דין רעא 6557/20 ערוץ 10 החדש בע"מ, חדשות 10 בע"מ, גולן יוכפז ואח' נ' שרת התרבות והספורט - ח"כ מירי רגב, ברוך קרא
13/03/2024
תמצית העובדות
סוגיה בדיני לשון הרע. במוקד – שאלת היחס הראוי לתביעות לשון הרע המוגשות על-ידי אישי ציבור, בהתייחס לפרסומים העוסקים בעשייתם הציבורית. אגב סוגיה זו, בגדרי ההליך שלפנינו מתעוררת גם שאלת המשמעות שיש להקנות להודעת תיקון שהוציא ...
פסק דין בג"צ 5474/23 חברת דואר ישראל בע"מ, מישאל וקנין נ' שר התקשורת, השר לשיתוף פעולה אזורי, שר האוצר ואח'
07/03/2024
תמצית העובדות
בעתירה התבקשנו ליתן צו על תנאי המורה למשיב 1 ולמשיב 2 להתייצב וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי אין תוקף להליך העברתו מכהונה של עותר 2, יו"ר דירקטוריון עותרת 1, חברת דואר ישראל בע"מ, ולחלופין מדוע ...
פסק דין עע 34220-10/21 משה ליפלס נ' ההתאחדות לכדורגל בישראל
21/02/2024
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, בו נדחתה התביעה שהגיש המערער נגד המשיבה.
המשיבה היא "התאחדות" כהגדרת המונח בחוק הספורט, התשמ"ח-1988. תכליתה ארגון וניהול משחקי הכדורגל בישראל ורוב תקציבה מגיע מהמדינה. בהתאחדות פועל ...
פסק דין סעש 30492-03/21 אברהם (אבי) סולימן נ' קבוצת בראל נכסים בע"מ, (מתוקן)
12/02/2024
תמצית העובדות
האם התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הנתבעת ובין התובע, שעסק בתיווך במשך למעלה מארבע עשרה שנה? אם התשובה חיובית, מהו השכר שעל פיו יש לחשב את הזכויות להן זכאי התובע בגין תקופת עבודתו וסיומה?
התובע הגיש ...
פסק דין בג"צ 8420/21 גלית הנביא אלנקווה, ד"ר יצחק שריב, ריקי גולן אמרגי ואח' נ' צבא ההגנה לישראל, שר הביטחון
11/02/2024
תמצית העובדות
העתירה עוסקת באיסור להכניס, להחזיק ולצרוך חמץ בבסיסי צה"ל במהלך ימי חג הפסח, איסור המעוגן בפקודות הצבא.
חודשים ספורים לאחר שהוקמה מדינת ישראל, חוקקה מועצת העם הזמנית את פקודת מאכל כשר לחיילים, התש"ט-1948. סעיף 1 לפקודה ...
פסק דין סעש 45633-04/18 חומה סוכנות לביטוח בע"מ נ' אילנה סוטו
11/01/2024
תמצית העובדות
תביעה לפיצוי בגין גזל סוד מסחרי ותביעה שכנגד לתשלום זכויות סוציאליות הנובעות מתקופת ההעסקה ופיצוי בגין לשון הרע.
התובעת והנתבעת שכנגד, חומה סוכנות לביטוח בע"מ היא סוכנות ביטוח פעילה משנת 2013, בעלת שני סניפים, האחד ממוקם ...
פסק דין עא 8387/20 חברת נמל אשדוד בע"מ, שוקי סגיס, אלי בר-יוסף נ'
08/01/2024
תמצית העובדות
ערעורים על פסק דינו של בית הדין לתחרות. במסגרת פסק הדין נדונו עררים שהגישו חברת נמל אשדוד בע"מ ושני נושאי משרה בה בגין עיצומים כספיים שהוטלו עליהם על ידי הממונה על התחרות. עיצומים אלה הוטלו בעקבות ...
החלטה תצ 2241-10/17 אירית רובין נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
28/12/2023
תמצית העובדות
בקשת המבקשת לאישור תובענה ייצוגית שהגישה כנגד המשיבה. במסגרת בקשת האישור נטען כי המשיבה הטעתה את ציבור הלקוחות עת לא גילתה בפניהם כי קיימים במטוס מושבים בעלי מגבלת הטיה של המושב, וגבתה עבור אותם מושבים מחיר ...
פסק דין סעש 20921-10/21 מקור החום בע"מ נ' עומר זכריא חרב ראדי גמאל עבד אלנצאר מחמוד סאלם
28/12/2023
תמצית העובדות
תביעתה של התובעת כנגד הנתבעים, עובדיה לשעבר, אשר עניינה בהפרת חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, הפרת הסכמי העבודה בהתאם לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, פיצוי מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 וכן תביעה שכנגד ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)