IP=100.26.176.111
החלטה
23/07/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה לאישור שישה פסקי בוררות שניתנו במהלך השנים 2004-2007 ובמקביל בקשה לביטולם. כשם שניתן לבטל פסק בוררות רק בחלקו, ניתן לעשות כן גם ביחס לבקשת אישור. אין הכרח, כתנאי לאישור החלקי, לבטל את החלק הנותר, וכאשר ניתן ...
הכרעת דין
23/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על הרשעת המערער בעבירה של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית, ועל עונשו: 45 ימי מאסר בפועל, מאסר מותנה, קנס בסך 1,000 ₪, פסילת רישיון נהיגה ופסילה על תנאי. אשר לגז"ד, אכן נראה לכאורה שגז"ד שהוטל על ...
החלטה
23/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה שיחות טלפון שיווקיות טורדניות רבות שנועדו לקדם צריכת שירותי תקשורת המסופקים ע"י המשיבה; נקבע, כי תביעת המבקשים עומדת בתנאים לאישור, בין היתר, משום שקיימת אפשרות סבירה שהיא תתקבל בעילות מכוח דיני הנזיקין, ...
פסק דין
23/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל את ערעור המדינה על קולת העונש שנגזר על המשיב בבימ"ש השלום לתעבורה לפיו נדון המשיב לפסילה בפועל למשך חודשיים, פסילה על תנאי וקנס בסך 2,000 ₪, וזאת בגין הרשעתו (ע"פ הודאתו) בעבירות של נהיגה רשלנית, נסיעה ...
החלטה
23/07/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשת המדינה להורות על מעצרו של המשיב עד לתום ההליכים. ברירת המחדל בעבירות נשק היא מעצר עד לתום ההליכים מאחורי סורג ובריח. הדבר נובע מהמסוכנות הגבוהה הגלומה בעבירות אלו, כאשר רק בנסיבות חריגות תוכל חלופת מעצר להפיג ...
החלטה
23/07/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה בקשה לפסיקת הוצאות לחובת המשיבים, לאחר הגעת הצדדים להסכמות. משאין לכחד כי העותרת – לצד פועלה המשמעותי בפרסום מידע לציבור – משכפלת את כתבי העתירות ומשתמשת באותה תבנית, הרי שהשקעת המשאבים אליהם היא נדרשת בכל ...
פסק דין
23/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על הרשעת המערער בעבירות תעבורה, ועל עונשו. אין פסול בהחלטת התובע לפתיחת תיק החקירה מחדש רק במישור עבירת התעבורה בשל האינטרס הציבורי, וכי אין מקום לאפשר למערער לחזור בו מהודאתו משיקולים ...
פסק דין
23/07/2024 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פס"ד של בימ"ש מחוזי בו נדחתה תביעת המערערים לפיצויים בטענה לרשלנות רפואית. בשים לב לזהירות שיש לנקוט ביישום הדוקטרינה של נזק ראייתי מובנה, בימ"ש אינו רואה להתערב במסקנה אליה הגיע בימ"ש קמא, לפיה לא ...
פסק דין
23/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על החלטת בימ"ש שלום לתעבורה בה נדחתה בקשת המערער להאריך את המועד להישפט בגין דו"ח תנועה שנרשם לו בגין שימוש בטלפון נייד בעת נהיגה. המערער הגיש את הבקשה לבימ"ש קמא באיחור ניכר, ומבלי שהראה כי ...
פסק דין
23/07/2024 - ביה"ד הארצי לעבודה דן בערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי בגדרו נדחתה תביעת המערערת להכרה בליקויים בגב ובצוואר על פי תורת המיקרוטראומה. אין לקבל את טענת המערערת לפיה, האבחנה בין ליקויים סימטריים לבין ליקויים א-סימטריים, היא הוספה על ...
החלטה
23/07/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע שעניינה בהחלטת בימ"ש מחוזי אשר קיבלה באופן חלקי בלבד את בקשת המבקשת, רשות מקרקעי ישראל למתן סעד זמני בעניין מקרקעין בבית שמש. לערכאה הדיונית נתון שק"ד רחב בענייני מתן סעד זמני, כך שערכאת הערעור לא תיטה ...
פסק דין
23/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שעניינה טענות לסיכונים וסיבוכים ממוצר רפואי המשמש בניתוחים אורו-גניקולוגיים. נפסק כי ההסכם הוגן וסביר, וכי התקיימו יתר התנאים הנדרשים לפי חוק תובענות ייצוגיות, ולפיכך ניתן ...
החלטה
22/07/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע במרכז הדיון עמדה להכרעה השאלה מהי פרשנותו הראויה של החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, בכל הנוגע לתקופות שבהן, בעקבות הגשת בקשה ליישוב סכסוך, הצדדים אינם יכולים להגיש תביעה. אכן, סעיף 3(י)(1) לחוק חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי ...
פסק דין
22/07/2024 - בימ"ש עליון קיבל בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי במסגרתו נדחתה בעיקרה, בר"ע שהגישה המבקשת על החלטת בימ"ש שלום במסגרתה נדחתה בקשת המבקשת לסילוק תביעת המשיבים על הסף. בנסיבות בהן עסקינן בתביעת נפגע עבירה (או בני משפחתו) כנגד רשויות ...
פסק דין
22/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על פסק דינו של בימ"ש שלום בגדרו של פס"ד, נדחתה על הסף תביעת המערערת שהוגשה כלפי המשיב שמתוקף תפקידו כעורך דין. המערערת לא הצביעה על טעם ממשי המצדיק סטייה מהוראות הדין והעברת הדיון בערעור מדן יחיד ...
פסק דין
22/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור מס ערך מוסף שעיקרו בשאלת ניכויו של מס תשומות על ידי "חברת מעטפת", ובפרט בענייננו, האם חברת המעטפת יכולה לנכות מס תשומות בגין הוצאות שהוציאה על מנת לקדם עסקאות מיזוג בדרך של החלפת מניות ולשם שימורה ...
פסק דין
22/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל את ערעור המדינה על קולת העונש שהוטל על המשיבים. ככלל, בעבירות של שהייה בלתי חוקית בישראל, ללא עבירות נלוות, יש להחיל מתחם ענישה הולם שנע בין מאסר בפועל למשך חודשיים למאסר בפועל למשך שבעה חודשים, לצד ענישה ...
פסק דין
22/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש לענייני משפחה שדחה את תביעת המערערים להתיר שימוש בזרעו של בנם המנוח, לצורך הפריית אישה שייבחרו על מנת שתביא לעולם ילד מזרעו. התנאי הבסיסי והמרכזי לשימוש בזרעו של נפטר על מנת ...
פסק דין
22/07/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה שעניינה בהצעות רכישה מטעם המשיבה מס' 1, הנוקבות בסכומים בגין שווי הקרקע של מגרש ובגין הוצאות הפיתוח שעל העותרים לשלם בגין מימוש זכות ייזום לרכישת מגרשים בפטור ממכרז. בענייננו, עומדת הרשות בתנאים לפטור ממכרז ואין ...
החלטה
22/07/2024 - בימ"ש שלום דן בבקשה לעיון במסמכים מכוח סעיף 108 לחוק סדר הדין הפלילי. ההגנה עתרה לקבל לעיונה את החומר המבוקש על מנת לבסס את עתירתה להורות על ביטול כתב האישום מחמת פגם ופסול בכתב האישום לפי סעיף 149(3) לחוק. תרשומות ...
פסק דין
22/07/2024 - בימ"ש שלום קיבל את תביעת התובע בגין הפרת זכות היוצרים שלו בשני צילומים מעשה ידיו. בימ"ש דחה את טענות ההגנה של הנתבעות לפיהן עשו שימוש ביצירות התובע בגדר שימוש הוגן ובבחינת "מפר תמים" כהגדרתן בחוק זכויות יוצרים. בית המשפט חייב ...
פסק דין
22/07/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה שטרית, שעניינה שטר חוב שהגיש התובע לביצוע במסגרת תיק הוצאה לפועל. לטענת התובע, סייע במתן הלוואה לתובעת ולבן זוגה המנוח שהתחייבו להשיב לתובע את ההלוואה ומסרו לידיו שיק. הדין מאפשר למחזיק בשטר להשלים בו פרט מהותי, ...
פסק דין
22/07/2024 - בימ"ש שלום קיבל חלקית את תביעת התובע לקבלת פיצוי וסעדים נוספים בגין דברים שנאמרו ופורסמו על ידי הנתבע ברשת החברתית "פייסבוק", בעקבות דוח שנתן התובע, שוטר בתפקידו, לנתבע בגין אי עטיית מסכה במקום ציבורי בתקופת התפרצות נגיף ...
פסק דין
22/07/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל ערעור על פסק-דינו של ביה"ד לעררים לפי חוק הכניסה לישראל בגדרו נדחתה בקשת המערער, נתין אריתריאה, לקבלת מקלט בישראל. מבקש מקלט בישראל על רקע השתמטותו או עריקתו משירות בצבא אריתריאה זכאי להכרה כפליט על-פי אמות המידה ...
פסק דין
21/07/2024 - בימ"ש מחוזי בקשת עובדי החברה למתן צו לפתיחת הליכים בעניינה של החברה, לפי הוראות סעיף 10 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע"ח-2018. כל אחד מ- 14 העובדים המבקשים, טוען טענות שונות לגבי חיובים שהחברה חייבת לו: חלקם בגין כספי פנסיה, ...
פסק דין
21/07/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעה לפי פקודת הנזיקין, לקבלת פיצויים בגין נזקי גוף, שנגרמו לתובעת, עקב נפילתה ברחוב אבן גבירול בתל אביב. בימ"ש הורה על חלוקת האחריות כך שהעירייה תישא ב-80% ובזק תישא ב-20%. ...
פסק דין
21/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק-דינו של בימ"ש שלום המורה על פינוי של קבוצת בדואים ממתחם "ראס ג'ראבה" שבסמוך לדימונה. אין מקום לקבל את טענות המערערים נגד פינויים ממקרקעין מוסדרים בבעלות המדינה, במישור הקנייני, הדיוני, התכנוני או החוקתי, במיוחד לאור ...
פסק דין
21/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל את ערעור המדינה על גזר דין בעקבות הרשעת המשיב בעבירות תקיפה הגורמת חבלה של ממש בנסיבות מחמירות (של בת זוג) וריבוי עבירות איומים. במקרה דנן העונש שהוטל על המשיב אינו עומד במבחן ההלימה, ספק אם יש בו ...
פסק דין
21/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על החלטת הרשמת שלפיה הליך הערעור יסווג כבקשת רשות ערעור אזרחי, בעוד שעל-פי טענת המערערים, צריך היה לסווגו כבקשת רשות ערעור מינהלי. מדובר בהשגה על החלטת בימ"ש לעניינים מקומיים באזור יהודה ושומרון, שעניינה ערעור בחירות. ...
פסק דין
21/07/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה במסגרתה עתר התובע לתשלום תגמולי ביטוח בגין נזקי רכוש למשאיתו, שנגרם בבעטיו של אירוע תאונתי, ושלטענתו של התובע, הוא זכאי לו מכוח פוליסת הביטוח המקיף, שרכש מאת הנתבעת. הצדדים נחלקו ביניהם בשאלת קיומו של כיסוי ...
פסק דין
21/07/2024 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל את ערעור המערערת – קרן פנסיה על פסק דינו של בית הדין האזורי שבו התקבלה תביעת המשיבה לחייב את המערערת לזמנה לוועדה רפואית בהרכב חדש. אכן, קיימים הסדרים ביטוחיים הכוללים תנאים עדיפים לכיסוי בגין אובדן ...
פסק דין
21/07/2024 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל חלקית את ערעור המערער על פסק דינו של בית הדין האזורי, במסגרתו סולקה על הסף תביעת המערער כנגד המשיבים מחמת העדר סמכות בינלאומית, בשל כך שמדינת ישראל אינה הפורום הנאות לבירורה. ביה"ד האזורי אמנם הגיע למסקנה ...
החלטה
21/07/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בו נדחה ערעור המבקש על גזר דינו של בימ"ש שלום. במוקד הערעור, ניצבה הטענה כי עונש המאסר המותנה מהתיק הראשון כלל לא היה בר הפעלה בתיק דנן. זאת, מאחר שמועד ...
פסק דין
21/07/2024 - בימ"ש שלום הורה על דחיית התביעה על הסף. בשים לב לקביעותיו של בית המשפט המחוזי בפסק הדין, הרי שחל השתק פלוגתא ביחס לעיקרי טענות התובע בהליך דנן. ...
גזר דין
21/07/2024 - בימ"ש שלום גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירות אלימות כלפי בת זוגו, כליאת שווא ומעשה מגונה. בימ"ש הטיל על הנאשם 7 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי, פיצויים בסך 50,000 ₪ וקנס בסך 5,000 ש"ח. סירובו של הנאשם להפנים ...
פסק דין
18/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש לענייני משפחה, אשר קבע כי הצדדים הם ידועים בציבור וככאלה הם שותפים אף בדירת המגורים על אף רישומה על שם המערער בלבד וזאת אחר שהוכחה כוונת שיתוף ספציפי לגביה. בענייננו ...
פסק דין
18/07/2024 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטת בימ"ש שלום שלא לפסול את עצמו מלדון בעניינה של המערערת. עניינה של התביעה בעילה של לשון הרע כנגד המשיב בעקבות שיתופים ופרסומים שלו ברשת חברתית שמהם משתמע, בין היתר, כי המערערת מתנהלת באופן שמקים ...
פסק דין
18/07/2024 - בימ"ש שלום קיבל חלקית תביעת פיצויים עקב העדר אפשרות להקים סוכה בדירה; נקבע כי הזכאות לפיצוי בגין אי-התאמה אינה מותנית בביטול החוזה, אך לא כך לגבי רכיבי פיצוי שיחזירו את התובעים למצבם לפני שרכשו את ...
גזר דין
18/07/2024 - בימ"ש שלום גזר דינו של נאשם שהורשע בעבירות איומים ותקיפת עובד ציבור. והשית על הנאשם 10 חודשי מאסר בפועל לצד ענישה נלווית והפעלת מאסר המותנה ברובו במצטבר כאשר שליש ממנו יהא ...
החלטה
18/07/2024 - בימ"ש שלום נעתר לבקשתה של המאשימה, לפי סעיף 92(א) לחוק סדר הדין הפלילי, לתיקון כתב האישום בשלב מתקדם של ההליך. אין מקום שהאינטרס הציבורי ייצא ניזוק, כאשר בחינתו הראייתית של כתב אישום בעבירה חמורה של אי קיום צו שיפוטי, תצא ...
פסק דין
18/07/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל ערעור של שוהה בלתי-חוקי לגאנה על החלטה שלא לדון בהסדרת מעמדו בעודו בישראל, מטעמים הומינטריים; נקבע כי ביה"ד לעררים לא איזן כראוי בין בין האינטרס הציבורי למניעת עשיית דין עצמי, ובין עניינו הפרטני של העותר לו ...
פסק דין
18/07/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעה לתשלום פיצוי חוזי מוסכם בסכום של 130,000 ₪. אין לייחס לנתבעים כוונה להסתיר מידע חשוב ורלוונטי מן התובע, אולם היה עליהם למען הזהירות ובשל חובת תום הלב, לציין בפני התובע כי בוצעו הדברות נגד טרמיטים בעבר. ...
החלטה
18/07/2024 - בימ"ש שלום דן בבקשת נאמן, אשר הוגשה בהתאם לסעיף 211(ב) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, לאשר את הכרעת החוב בה נדחתה תביעת חוב של הנושה, המבוססת על פסק דין חלוט. התקבלה עמדת הנושה, לפיה הנאמן חרג מסמכותו. לא הוצגו בהכרעת ...
החלטה
18/07/2024 - בימ"ש מחוזי דן בערר על החלטת בימ"ש בהתאם להוראת סעיף 38א(א) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) בגדרה נעתר לבקשת המדינה להארכת צו תפיסה ביחס למקרקעין של העוררים כחלק מהליכי חקירה של משטרתית בחשד לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה, ...
החלטה
18/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל בקשה לאישור תובענה ייצוגית, בטענה כי אחוז החומרים הפעילים במוצרי קנביס רפואי שמייצרת ומשווקת המשיבה נמוך ממה שכתוב על האריזה וממה שהתיר משרד הבריאות. נקבע כי בהתקיים כל התנאים הנדרשים לאישור תביעה ייצוגית – התביעה מאושר. ...
פסק דין
18/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל את ערעור המדינה על החלטת בימ"ש שלום לפיה בוטל כתב אישום שהוגש נגד המשיב בגדרו יוחסו לו 2 עבירות של הפרת הוראה חוקית שניתנה ע"י בימ"ש לענייני משפחה במסגרת בקשה למתן צו הגנה, לבל יתקרב לביתה ...
החלטה
17/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לאישור תובענה כייצוגית במסגרתה נטען כי המשיבה מבצעת הטעיה מכוונת של צרכנים אשר ביקשו לרכוש רכבים מהמשיבה, תוך הצגת פרטים מטעים, שגויים ואף שקריים בכל הקשור לתצרוכת הדלק של הרכב מושא ...
פסק דין
17/07/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית, בגין הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), נוכח היעדר הנגשה מלאה של התחבורה הציבורית בשטחי ...
פסק דין
17/07/2024 - ביה"ד האזורי לעבודה נדרש לתביעה במסגרתה דן בשאלה האם יש להכיר בתאונת עבודה בזמן חל"ת כאשר התאונה אירעה למבוטח עת היה בדרכו לפגישת סיכום תנאי שכר. נוכח תכליתו הסוציאלית של החוק והרצון להרחיב ככל האפשר את מעגל המבוטחים הזכאים לגמלה ...
החלטה
17/07/2024 - בימ"ש עליון קיבל ערר לפי סעיף 53(א) לחוק המעצרים, על החלטת בימ"ש מחוזי לנוער המורה על מעצרו של העורר עד לסיום ההליך העיקרי, במסגרתו מואשם העורר (ו-3 קטינים נוספים) במעשי טרור. במקרה דנן, הסיכון המשמעותי העיקרי שנשקף מהעורר נובע מיכולתו ...
פסק דין עבל 74074-05/23 המוסד לביטוח לאומי נ' אמיר הנדל
03/07/2024
תמצית העובדות
ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, אשר קיבל באופן חלקי את התביעה שהגיש המשיב והמערער שכנגד, נגד המערער והמשיב בערעור שכנגד, וקבע כי ההוראות הנוגעות ל"עקרת בית" בחוק הביטוח הלאומי [נוסח ...
פסק דין סעש 70814-03/22 פלונית נ' אלמונית, פלוני
21/05/2024
תמצית העובדות
האם התובעת הוטרדה מינית על ידי הנתבע 2 והאם הנתבעת 1 ביררה את תלונתה של התובעת כדבעי, שמא התנכלה לה בעטיה של תלונתה והביאה לפיטוריה שלא כדין.
בחודש אוגוסט 2018 החלה התובעת את עבודתה כפקחית שיטור ...
פסק דין בג"צ 6198/23 התנועה למען איכות השלטון בישראל ו-391 אח', אחים לנשק ו-20 אח', איילת השחר סיידוף ו-239 אח' נ' שר הביטחון, ממשלת ישראל, צה"ל, היועצת המשפטית לממשלה ואח'
25/06/2024
תמצית העובדות
העתירות מביאות לפתחו של בית משפט זה – פעם נוספת – את שאלת השוויון בנטל השירות הצבאי. בימים של מלחמה קשה וכואבת, נאלצים אנו לשוב ולהכריע בסוגיה מורכבת זו, שמלווה את האומה מיום לידתה. לפני למעלה ...
פסק דין רעא 6992/22 AGODA COMPANY Pte. Ltd נ' שי צביה, צד קשור, היועצת המשפטית לממשלה
27/05/2024
תמצית העובדות
חברה זרה מפעילה פלטפורמת מכירות ופרסום מקוונת, ובמסגרתה, על פי הנטען, היא מפרה נורמות המעוגנות בחוק הגנת הצרכן הישראלי. צרכנים ישראליים מבקשים לתבוע את החברה בגין ההפרה הנטענת, אך במסגרת תנאי השימוש באתר החברה נכתב כי ...
פסק דין בג"צ 9957/17 ח"כ סתיו שפיר, רו"ח ירון זליכה, ח"כ ולדימיר בליאק נ' שר האוצר, החשב הכללי, הממונה על התקציבים, הכנסת
23/05/2024
תמצית העובדות
פסק דין שלישי בטרילוגיית פסקי הדין בעתירות שהוגשו על ידי חברת הכנסת (לשעבר) סתיו שפיר, ושעניינם בתקציב המדינה. העותרים מבקשים להורות למשיבי המדינה ליתן לחברי הכנסת הרשאות לצפייה ישירה בנתונים הנוגעים לניהול השוטף של תקציב המדינה ...
פסק דין א 4289-12/17 מיכאל וידל נ' בצלאל כהן, חזי משה
15/05/2024
תמצית העובדות
3 תביעות לפיצויים בגין לשון הרע שהגיש התובע נגד הנתבעים.
התובע הוא ראש עיריית רמלה. הנתבע 1 היה מארגן קבוצות דיון ברשתות החברתיות. הנתבע 2 הוא פעיל פוליטי ברמלה, מהקבוצה הפוליטית הנמצא בצד השני של המתרס ...
פסק דין סעש 57278-08/18 אריאל הרוש,אוהד סיידוף, שי חדד ואח' נ' מועדון הכדורגל א.ג.בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
14/04/2024
תמצית העובדות
ששת התובעים הם שחקני כדורגל מקצועי ששיחקו בשורות הנתבעת, מועדון הכדורגל א.ג. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ. עיקר הטענות שהועלו נוגעות לזכאותם של התובעים לפיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963. כמו כן, חלק מהתובעים עתרו לתשלום ...
פסק דין רעא 6557/20 ערוץ 10 החדש בע"מ, חדשות 10 בע"מ, גולן יוכפז ואח' נ' שרת התרבות והספורט - ח"כ מירי רגב, ברוך קרא
13/03/2024
תמצית העובדות
סוגיה בדיני לשון הרע. במוקד – שאלת היחס הראוי לתביעות לשון הרע המוגשות על-ידי אישי ציבור, בהתייחס לפרסומים העוסקים בעשייתם הציבורית. אגב סוגיה זו, בגדרי ההליך שלפנינו מתעוררת גם שאלת המשמעות שיש להקנות להודעת תיקון שהוציא ...
פסק דין בג"צ 5474/23 חברת דואר ישראל בע"מ, מישאל וקנין נ' שר התקשורת, השר לשיתוף פעולה אזורי, שר האוצר ואח'
07/03/2024
תמצית העובדות
בעתירה התבקשנו ליתן צו על תנאי המורה למשיב 1 ולמשיב 2 להתייצב וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי אין תוקף להליך העברתו מכהונה של עותר 2, יו"ר דירקטוריון עותרת 1, חברת דואר ישראל בע"מ, ולחלופין מדוע ...
פסק דין עע 34220-10/21 משה ליפלס נ' ההתאחדות לכדורגל בישראל
21/02/2024
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, בו נדחתה התביעה שהגיש המערער נגד המשיבה.
המשיבה היא "התאחדות" כהגדרת המונח בחוק הספורט, התשמ"ח-1988. תכליתה ארגון וניהול משחקי הכדורגל בישראל ורוב תקציבה מגיע מהמדינה. בהתאחדות פועל ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)