IP=44.200.86.95
פסק דין
30/05/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על קולת העונש שהושת על המשיב בעקבות הרשעתו בעבירות על חוק מס ערך מוסף. על המשיב נגזרו 400 שעות של"צ; שני מאסרים על תנאי והתחייבות כספית להימנע מעבירה. העונש שהוטל על המשיב בגין עבירות מס סוטה ...
החלטה
30/05/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשת צדדי ג' 1, 2, 4, 6 לפסיקת הוצאות, זאת בעקבות פסק הדין שניתן בבקשת ההסתלקות שהוגשה על ידי המבקש בגדרי בקשה לאישור תובענה כייצוגית. בדרך כלל עול ההוצאות העיקרי צריך ליפול על מי שנקט בהליך, אך ...
החלטה
30/05/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה הפרת חובת הגילוי של המבטחת ביחס להיקף הכיסוי הביטוחי בגין אובדן כבודה במסגרת נסיעות לחו"ל. המבקשים עמדו בנטל ההוכחה הנדרש להוכחת קיומן של שאלות של עובדה ומשפט, כנדרש בסעיף 8(1) לחוק ...
החלטה
30/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה את בקשת התובעת לאחד הליך קודם בזמן, שהדיון בו החל בפני מותב אחר, עם הליך דנן, המאוחר בזמן. בענייננו יש קשר עמוק בין שני ההליכים הנדונים בבתי משפט שונים וניהול שני ההליכים במקביל אינו יעיל. מספר טעמים ...
החלטה
30/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה את בקשתה של "עמותה 48" למתן צו זמני נגד בנק לאומי האוסר על חסימת חשבונה בבנק; נקבע כי בנסיבות העניין, ולאור החובות המוטלות על הבנק במסגרת המאבק בטרור ובהלבנת הון, שני השיקולים העיקריים הנבחנים עובר למתן סעד ...
החלטה
30/05/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בגדרו נדחה ערעור המבקש על הכרעת דינו של בימ"ש שלום, וכן נדחו ערעורים, מזה ומזה, על גזר דינו של אותו המותב. הכרעת הדין התבססה, בעיקרה, על הסרטונים בהם תועד האירוע ...
פסק דין
30/05/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה שהגישה חברה העוסקת בהשכרת רכבי שטח כנגד שוכרת של רכב שטח אשר עניינה בנזקי רכוש, שנגרמו לרכב השטח של התובעת, כתוצאה תאונת דרכים עצמית. נפסק, כי לא הוכח כי הנתבעת נסעה בצורה רשלנית ומכל מקום, אין ...
גזר דין
30/05/2024 - בימ"ש שלום גזר את דינו של נאשם שהורשע בהסתה לגזענות בגין נאומו בכנס לזכרו של כהנא והטיל עליו שירות לתועלת הציבור בן 260 שעות ומאסר על תנאי. בנסיבות המקרה יש למקם את הנאשם בחלקו התחתון של מתחם העונש ההולם. ...
פסק דין
30/05/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל עתירה כנגד החלטת ועדת המכרזים של המשיבה 1, במסגרתה הוחלט על קבלת הצעת המשיבה 2 במכרז למתן שירותי אבטחה, שמירה, בידוק בטחוני ובדיקת מטענים. החלטה המתקבלת על ידי ועדת מכרזים, ללא נתונים או קבלת תשובות ...
פסק דין
30/05/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל את ערעור המדינה על פס"ד של בימ"ש שלום בו הוטלה חובה על מבצע בנייה בלתי-חוקית באיו"ש לשפות את המדינה בגין עלויות הפינוי וההריסה. בנסיבות הנדונות לא דובר בתפיסת רכוש לצורך הליך פלילי ואף לא דובר בנסיבות שבהן ...
פסק דין
30/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פס"ד של בימ"ש לענייני משפחה אשר קיבל את תביעת האב והורה כי בנם הקטין של הצדדים (יליד 2021) יקבל את כל חיסוני השגרה המומלצים על ידי משרד הבריאות חרף התנגדות האם המערערת. במקרה דנא המערערת ...
גזר דין
29/05/2024 - בימ"ש שלום גזר את דינם של הנאשמים שהורשעו ב-55 עבירות של ניכוי מס תשומות בלי שיש להם לגביו מסמך כאמור בסעיף 38 לחוק מס ערך מוסף, במטרה להתחמק או להשתמט מתשלום מס, לפי סעיף 117(ב)(5) לחוק. בימ"ש הטיל על הנאשם ...
פסק דין
29/05/2024 - ועדת ערר לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) דחתה ערעור המופנה כנגד החלטת המשיב, במסגרתה דחה על הסף את תביעת המערער להכרה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ביחס למחלת האפילפסיה שבה לקה המערער במהלך שירות הקבע הצבאי שלו. הכרה לפי חוק ...
פסק דין
29/05/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה כנגד דחיית בקשתה של העותרת להסדרת מעמדה בישראל מכוח הליך הגיור שעברה. כשמדובר בהסדרת מעמד בישראל מכוח הליך גיור, מחויבת המשיבה לבחון את כנות הגיור, ומקום שבו היא מתרשמת שההליך לא היה כן, אף אם ...
פסק דין
29/05/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על פס"ד במסגרתו חויבו המשיבים 3-2 ברווח יזמי בגין הפעילות האסורה שביצעו במקרקעין. ככלל, מי שעושה שימוש שלא כדין בנכס של זולתו, חייב להשיב לבעל הזכות את הזכייה שבאה לו. במקרה דנא הפיקו המשיבים טובת הנאה ...
פסק דין
29/05/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה ערעור מינהלי שעניינו סיווג לצרכי ארנונה של של חלק מהמתקנים המצויים באתרים לייצור אנרגיה סולארית המופעלים על-ידי המשיבות. נקבע כי פרשנות כזו מתחייבת הן מלשונן של הוראות החוק הרלוונטיות והן ...
החלטה
29/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע על פס"ד של בימ"ש לענייני משפחה בו נדחה ערעור המבקשת על החלטת רשם ההוצל"פ, אשר הורה על מינוי כונס נכסים למכירת דירת המגורים של המבקשת לצורך פירעון חוב פסוק לטובת המשיב, משנת 2012, על סך של ...
החלטה
29/05/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשת התובעים למתן צו לגילוי מסמכים "מזיקים שהוסתרו" מהתובעים. בנסיבות העניין, באיזון האינטרסים הנדרש ובהתחשב בערך של חיסיון מסמכי צד ג' הראוי להגנה, יש לאפשר גילוי חלקי של ...
החלטה
29/05/2024 - בימ"ש מחוזי דן בבר"ע על החלטת בימ"ש שלום שעניינה שבע תביעות לפינוי מקרקעין שהמבקשת הגישה נגד המשיבים. בהחלטה זו נקבע כי ביטול פס"ד שניתן ביום 3.9.2024 בשל אי הגשת סיכומי המבקשת, מותנה בכך שהיא תשלם למשיבים את כלל סכומי ההוצאות ...
החלטה
29/05/2024 - בימ"ש שלום נדרש לבקשה למתן צו הפסקת שימוש, מכוח סעיף 236 לחוק התכנון והבנייה. חל כרסום ממשי בראיות המבקשת בעניין השימוש במתקן האחסנה שבמקרקעין, שכן עולה חשש ממשי כי מדובר במבנה החוסה תחת היתרים ובא בגדר שימוש חקלאי. לפיכך, אין ...
פסק דין
29/05/2024 - בימ"ש שלום נדרש לשאלה האם מי שרכשו מחברה קבלנית שתי דירות במבנים צמודי קרקע וקיבלו בהן חזקה בסוף שנת 2004, זכאים לקבלת פיצוי מוסכם לאחר שבחלוף 20 שנה טרם נרשמה הבעלות בדירות על שמם. החברה הקבלנית הפרה את התחייבותה לגרום ...
פסק דין
29/05/2024 - בימ"ש שלום דן בבקשה להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. עניינה של התביעה בהפרה נטענת של תקנות 33 ו-34 לתקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) שעל פי הנטען התבטאה בהשמעת מוזיקת רקע בנתב השיחות, באופן שמנע לטענת המבקש ...
פסק דין
29/05/2024 - בימ"ש שלום קיבל את תביעת התובע לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים כנגד הראל והכשרה חברה לביטו ודחה את התביעה כנגד כלל. יש לראות את התובע במועד התאונה כהולך רגל שנפגע בתאונה מעורבת בין הרכב הפוגע והמונית. התובע לא עסק ...
החלטה
28/05/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר חלקית לשתי בקשות מטעם הנתבעים לפסלות שופט מכוח סעיף 77א לחוק בתי המשפט. הקריטריון המרכזי בבקשה לפסלות שופט הוא להוכיח חשש ממשי אובייקטיבי למשוא פנים. במקרה דנן אמנם אין חשש כזה, אך משיקולים של מראית פני הצדק ...
פסק דין
28/05/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שעניינה טענות נגד מנגנון הצמדה מקפח בחוזי מכר דירות; נקבע כי מדובר בהסדר הוגן וסביר בנסיבות העניין, אשר הביא לתיקון מחדלי הנתבעות, הן לגבי העבר והן לגבי העתיד ...
החלטה
28/05/2024 - בימ"ש עליון דחה ערר על החלטת בימ"ש מחוזי במסגרתה נדחתה בקשה לפי סעיף 23(1) לחוק ההגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, לעיון חוזר, ולביטולו של צו פיקוח שהוצא בעניינו של העורר שהורשע בעבירת אינוס ודינו נגזר ל-10 שנות מאסר ...
החלטה
28/05/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטות בימ"ש מחוזי, בגדרן הושתו על המבקש הוצאות משפט בסך כולל של 15,000 ₪ בגין בקשה "להבהרת" פסק דין שהגיש. לערכאה הדיונית נתון שיקול דעת רחב ביותר בנושא קביעת הוצאות משפט, וערכאת הערעור לא תתערב ...
החלטה
28/05/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, בה נדחתה בקשת המבקשים למתן צו מניעה זמני האוסר על מימוש דירות בבעלותם. (על הדירות נרשמו משכנתאות לטובת המשיבה להבטחת הלוואה שנטלו המבקשים). לא נמצא להתערב בהחלטת בימ"ש קמא. די בשיקולים האחרים ...
פסק דין
28/05/2024 - בימ"ש עליון קיבל חלקית ערעור על פס"ד של בימ"ש מחוזי בגדרו נדחתה תביעת המערער לקבלת פיצוי כספי בגין הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהתפרצותו של וירוס חדש בגידולי העגבניות שלו ומהצו שהוצא בעקבות זאת להשמדת הגידולים. המקרה דנן נמנה עם אותם ...
החלטה
28/05/2024 - בימ"ש שלום נדרש לבקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת היעדר סמכות מקומית. לחילופין, העברת הדיון בתובענה לבימ"ש שלום בתל אביב-יפו. נקבע כי אין לבימ"ש זה סמכות מקומית לדון בתובענה, ויש להורות על העברת התיק לבימ"ש במחוז תל ...
פסק דין
28/05/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה במסגרתה טען התובע כי נפגע בתאונת דרכים כמשמעותה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים. לטענתו, כאשר ירד מחלקו הקדמי של רכב ההסעות, ומתוך מטרה לצעוד לכיוון שער הכניסה למפעל, נחבל באצבעו החמישית ביד שמאל. התובע לא הצליח ...
פסק דין
28/05/2024 - בימ"ש שלום נדרש לתביעה כספית לפי חוק זכות יוצרים, בטענה כי הנתבעים הפרו את זכות היוצרים של התובע בצילום שיצר בעיר קינשאסה שבקונגו, בשנת 2006, המציג מחזור תפילה ושופר עתיק אשר על פי הנטען "עבר בקהילה היהודית המקומית במשך דורות" ...
פסק דין
28/05/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית על פי חוק תובענות ייצוגיות ולפיה המשיבה (העיריה) נמנעת מלהשיב באופן יעיל יתרות זכות בחשבונות הארנונה לזכאים לכך, וזאת, לפי הטענה, בניגוד להלכה ...
פסק דין
28/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור, אשר כוון כנגד חומרת העונש שהוטל על הנאשם, בשל הרשעתו בגרימת מוות ברשלנות. נפסק כי בעת התרחשות התאונה המערער נהג באוטובוס ובו 10 נוסעים. כנהג אוטובוס הוא חב חובת זהירות מוגברת. ...
החלטה
28/05/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בו נדחתה בקשת המבקשים למינוי בורר לאחר שנקבע כי המבקשים זנחו את הליך הבוררות. בד בבד עם הגשת הבר"ע הגישו המבקשים בקשה להוספת ראיות. חוסר מעש של צדדים להליך בוררות ...
פסק דין
27/05/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל את תביעת התובע והורה לנתבעות לפצות אותו בגין נזקי גוף שנגרמו לו בעקבות תאונה שארעה במהלך עבודתו ועת השתמש בסכין חיתוך מאושר על ידי מחלקת איכות במפעל. נפסק, כי בחינה של העדויות והראיות מעלה כי הנתבעת 1 ...
פסק דין
27/05/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים הורה על מחיקת עתירה במסגרת דרשה העותרת להורות למשיבים לנקוט בכל הפעולות הנדרשות לשם הוצאה ומימוש של צווי הפסקת עבודה, צו לאיסור שימוש וצווי הריסה ביחס למבנה שהוקם ללא היתר בנייה בשומרון. המשיבים 1-3 עתרו לסילוק העתירה ...
החלטה
27/05/2024 - בימ"ש שלום דן בבקשה לפי סעיף 6 לפקודת ביזיון בית משפט, בה התבקש לאכוף על המשיבים לקיים את פסק הדין של המפקחת על רישום המקרקעין. נפסק כי דין הבקשה להתקבל ביחס לשני המשיבים, למעט לעניין החיוב ...
החלטה
27/05/2024 - בימ"ש שלום דחה את בקשת הנתבעת להעברת הדיון בתיק לבית משפט לענייני משפחה מחמת חוסר סמכות עניינית. גם במצב שבו הנתבעת הייתה מגישה תביעה כנגד התובעת, הרי עולה שסכסוך זה לא היה נכנס לתוך הגדרת החוק, וזאת משום ש"אשתו ...
החלטה
27/05/2024 - בימ"ש שלום דחה בקשה לביטול עיקולים שהוטלו במעמד צד אחד. התובעת הציגה ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת תביעה ולא עלה בידי הנתבעת לטעת ספק המצדיק, בשלב זה, קביעה ...
החלטה
27/05/2024 - בימ"ש שלום נדרש לשאלה במסגרת קובלנה, האם ניתן לראות בפרסום ההודעה כשידול לתקיפה. נקבע כי הצירוף של הפנייה לקהל רחב עם נוסח פנייה שאינו אל הפרט והוא עצמו מעורפל ולא מתייחס לעבירה ספציפית בעלת ייעוד מוחשי, מעלה כי כתב הקובלנה ...
פסק דין
27/05/2024 - בימ"ש שלום נדרש לתביעה לסעד כספי על סך של 125,200 ₪, בעילה חוזית בטענה להפרת זיכרון דברים למכירת דירה על ידי הנתבעים. זיכרון הדברים הכיל תנאי מתלה של קבלת אישור משכנתא עקרוני לא יאוחר מ-10 ימי עסקים מיום חתימת זיכרון ...
החלטה
27/05/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פס"ד של בימ"ש מחוזי בגדרו נדחה ערעור המבקשים על פסק הדין של בימ"ש שלום בו התקבלה תביעה סילוק יד ופינוי נגד המבקשים מנכס בחלקה שנקבע כי היא נכללת בשטח הקדש שנוסד ב-1899, במזרח ירושלים. הבקשה ...
החלטה
27/05/2024 - בימ"ש עליון דחה שתי בקשות למתן רשות לערער, הנסובות על פס"ד מחוזי אשר דחה את ערעורי המבקשים על הכרעת דינו וגזר דינו של בימ"ש שלום לפיו הורשעו המבקשים בעבירה של חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות ועבירה של ניסיון שיבוש מהלכי משפט. ...
החלטה
27/05/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע שעניינה טענת הניזוק כי אין לנכות באופן מלא את גמלת הסיעוד המשולמת לו על ידי המוסד לביטוח לאומי לאחר ובעקבות תאונת דרכים. המבקש לא היה זכאי לגמלת סיעוד מהמל"ל עובר לתאונה, כך שאין מקום לניכוי ...
החלטה
27/05/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי בגדרה נדחתה בר"ע שהגישה המבקשת על החלטת בימ"ש שלום בה אושר ניהולה של תובענה כייצוגית נגד המבקשת. עניינה של בקשת האישור בטענה כי קבוצת מכבי שיגרה דברי פרסומת לתובע המייצג ולנמענים נוספים, ...
החלטה
27/05/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי. לא ניתן לקבל פרשנות לפיה משעה שהגישה המבקשת ערעור על החלטת מנהל מע"מ לסרב לרשומה כעוסק, חל עיכוב ביצוע 'אוטומטי' של החלטתו, באופן המצדיק להורות על רישומה כעוסק. טענה זו מהווה ניסיון ...
פסק דין
26/05/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל תביעה להורות על בטלותם של כלל המסמכים עליהם הוחתמה התובעת ביחס למכר זכויות הבעלות שלה בדירת מגורים. פועל יוצא, מבקשת התובעת להורות על סילוק ידיהם של הנתבעים מהדירה ולחייבם לשלם לה שכר ראוי, בגין השימוש בדירה. נפסק ...
פסק דין
26/05/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל תביעה להורות על בטלותם של כלל המסמכים עליהם הוחתמה התובעת ביחס למכר זכויות הבעלות שלה בדירת מגורים. פועל יוצא, מבקשת התובעת להורות על סילוק ידיהם של הנתבעים מהדירה ולחייבם לשלם לה שכר ראוי, בגין השימוש בדירה. נפסק ...
החלטה
26/05/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשת הנתבעים להורות לתובעת להגיש תצהיר משלים בו תפרט את טענותיה בדבר תרמית, והצגת מצגי שווא, שאם לא כן יסולק חלק מהתביעה על הסף. העמדה לפיה יש לכלול בכתב הטענות כל מידע שתכליתו לסייע בהבהרת המחלוקת, מעגנת ...
פסק דין סעש 57278-08/18 אריאל הרוש,אוהד סיידוף, שי חדד ואח' נ' מועדון הכדורגל א.ג.בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
14/04/2024
תמצית העובדות
ששת התובעים הם שחקני כדורגל מקצועי ששיחקו בשורות הנתבעת, מועדון הכדורגל א.ג. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ. עיקר הטענות שהועלו נוגעות לזכאותם של התובעים לפיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963. כמו כן, חלק מהתובעים עתרו לתשלום ...
פסק דין רעא 6557/20 ערוץ 10 החדש בע"מ, חדשות 10 בע"מ, גולן יוכפז ואח' נ' שרת התרבות והספורט - ח"כ מירי רגב, ברוך קרא
13/03/2024
תמצית העובדות
סוגיה בדיני לשון הרע. במוקד – שאלת היחס הראוי לתביעות לשון הרע המוגשות על-ידי אישי ציבור, בהתייחס לפרסומים העוסקים בעשייתם הציבורית. אגב סוגיה זו, בגדרי ההליך שלפנינו מתעוררת גם שאלת המשמעות שיש להקנות להודעת תיקון שהוציא ...
פסק דין בג"צ 5474/23 חברת דואר ישראל בע"מ, מישאל וקנין נ' שר התקשורת, השר לשיתוף פעולה אזורי, שר האוצר ואח'
07/03/2024
תמצית העובדות
בעתירה התבקשנו ליתן צו על תנאי המורה למשיב 1 ולמשיב 2 להתייצב וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי אין תוקף להליך העברתו מכהונה של עותר 2, יו"ר דירקטוריון עותרת 1, חברת דואר ישראל בע"מ, ולחלופין מדוע ...
פסק דין עע 34220-10/21 משה ליפלס נ' ההתאחדות לכדורגל בישראל
21/02/2024
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, בו נדחתה התביעה שהגיש המערער נגד המשיבה.
המשיבה היא "התאחדות" כהגדרת המונח בחוק הספורט, התשמ"ח-1988. תכליתה ארגון וניהול משחקי הכדורגל בישראל ורוב תקציבה מגיע מהמדינה. בהתאחדות פועל ...
פסק דין סעש 30492-03/21 אברהם (אבי) סולימן נ' קבוצת בראל נכסים בע"מ, (מתוקן)
12/02/2024
תמצית העובדות
האם התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הנתבעת ובין התובע, שעסק בתיווך במשך למעלה מארבע עשרה שנה? אם התשובה חיובית, מהו השכר שעל פיו יש לחשב את הזכויות להן זכאי התובע בגין תקופת עבודתו וסיומה?
התובע הגיש ...
פסק דין בג"צ 8420/21 גלית הנביא אלנקווה, ד"ר יצחק שריב, ריקי גולן אמרגי ואח' נ' צבא ההגנה לישראל, שר הביטחון
11/02/2024
תמצית העובדות
העתירה עוסקת באיסור להכניס, להחזיק ולצרוך חמץ בבסיסי צה"ל במהלך ימי חג הפסח, איסור המעוגן בפקודות הצבא.
חודשים ספורים לאחר שהוקמה מדינת ישראל, חוקקה מועצת העם הזמנית את פקודת מאכל כשר לחיילים, התש"ט-1948. סעיף 1 לפקודה ...
פסק דין סעש 45633-04/18 חומה סוכנות לביטוח בע"מ נ' אילנה סוטו
11/01/2024
תמצית העובדות
תביעה לפיצוי בגין גזל סוד מסחרי ותביעה שכנגד לתשלום זכויות סוציאליות הנובעות מתקופת ההעסקה ופיצוי בגין לשון הרע.
התובעת והנתבעת שכנגד, חומה סוכנות לביטוח בע"מ היא סוכנות ביטוח פעילה משנת 2013, בעלת שני סניפים, האחד ממוקם ...
פסק דין עא 8387/20 חברת נמל אשדוד בע"מ, שוקי סגיס, אלי בר-יוסף נ'
08/01/2024
תמצית העובדות
ערעורים על פסק דינו של בית הדין לתחרות. במסגרת פסק הדין נדונו עררים שהגישו חברת נמל אשדוד בע"מ ושני נושאי משרה בה בגין עיצומים כספיים שהוטלו עליהם על ידי הממונה על התחרות. עיצומים אלה הוטלו בעקבות ...
החלטה תצ 2241-10/17 אירית רובין נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
28/12/2023
תמצית העובדות
בקשת המבקשת לאישור תובענה ייצוגית שהגישה כנגד המשיבה. במסגרת בקשת האישור נטען כי המשיבה הטעתה את ציבור הלקוחות עת לא גילתה בפניהם כי קיימים במטוס מושבים בעלי מגבלת הטיה של המושב, וגבתה עבור אותם מושבים מחיר ...
פסק דין סעש 20921-10/21 מקור החום בע"מ נ' עומר זכריא חרב ראדי גמאל עבד אלנצאר מחמוד סאלם
28/12/2023
תמצית העובדות
תביעתה של התובעת כנגד הנתבעים, עובדיה לשעבר, אשר עניינה בהפרת חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, הפרת הסכמי העבודה בהתאם לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, פיצוי מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 וכן תביעה שכנגד ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)