IP=34.229.63.28
פסק דין
06/12/2023 - בג"צ דחה עתירה במוקדה צווי הריסה שהוצאו ביחס למבנים שבנו העותרים בכפר פראסין שבגדה המערבית. העותרים מבקשים מספר צווים שתכליתם בעיקרו של דבר לעכב את ביצוע צווי ההריסה הללו עד לאחר סיום מצב הלחימה השורר במדינה. כפי שנקבע זה מכבר ...
פסק דין
06/12/2023 - בג"צ דחה עתירה במוקדה צווי הריסה שהוצאו ביחס למבנים שבנו העותרים בכפר פראסין שבגדה המערבית. העותרים מבקשים מספר צווים שתכליתם בעיקרו של דבר לעכב את ביצוע צווי ההריסה הללו עד לאחר סיום מצב הלחימה השורר במדינה. כפי שנקבע זה מכבר ...
פסק דין
06/12/2023 - בג"צ דחה עתירה במוקדה צווי הריסה שהוצאו ביחס למבנים שבנו העותרים בכפר פראסין שבגדה המערבית. העותרים מבקשים מספר צווים שתכליתם בעיקרו של דבר לעכב את ביצוע צווי ההריסה הללו עד לאחר סיום מצב הלחימה השורר במדינה. כפי שנקבע זה מכבר ...
החלטה
06/12/2023 - בימ"ש עליון דחה ערר על החלטת בימ"ש מחוזי בה הורה בימ"ש על מעצרו של העורר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו כתב האישום שהוגש נגד העורר מייחס לו שתי עבירות של סחר בנשק. מדובר במקרה חמור שאינו מצדיק הפניה של העורר ...
החלטה
06/12/2023 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פס"ד של בימ"ש מחוזי בגדרו התקבל באופן חלקי ערעור המשיבה, AIG חברה לביטוח, על פס"ד של בימ"ש שלום. התנהלות חברת הביטוח בענייננו, רחוקה מהתנהלות הגורם המבטח בעניין פיאמנטה; ואולם, מן הראוי להשמיע 'הערת אזהרה', לא ...
פסק דין
06/12/2023 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לסלק על הסף בקשה לאישור תובענה ייצוגית, שעניינה בטענה שתאגידי המים התקינו בבתים משותפים מדי מים אולטרסוניים מייצורה של המשיבה 1, וכי מדי מים אלו גורמים לחיובי יתר של הצריכה המשותפת של הבניין. יש לדחות את ...
החלטה
05/12/2023 - בימ"ש שלום דחה את בקשת הנתבעות למחיקת התביעה או לדחייתה, זאת בשל תשלום אגרת תביעה בחסר בניגוד לדין. דחיית הבקשה נעשתה בכפוף לכך שעל התובעת לשלם סך אגרה נוסף, זאת בהתאם לסעיף 3(1) לתקנות בתי המשפט (אגרות), בגין הסעד למתן ...
החלטה
05/12/2023 - בימ"ש לעניינים מנהליים סילק על הסף עתירה בעניין החלטת יו"ר ועדת המשנה לפיקוח המורה על הריסה לאלתר של מבנה לא חוקי, בהתאם לסמכותו על-פי חוק התכנון הירדני. המשיבים עותרים כעת סילוק העתירה על הסף מחמת חוסר ניקיון כפיים בוטה ...
פסק דין
05/12/2023 - בימ"ש לעניינים מנהליים דן בעתירה שעניינה בהחלטת ועדת המכרזים של החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ במכרז מסגרת למתן שירותי אבטחה ושמירה. קביעת תנאי סף המתנה השתתפות במכרז בהעדר רישום פלילי, כל שכן הרשעה, הוא תנאי סף מקובל ולגיטימי, ...
פסק דין
05/12/2023 - בימ"ש מחוזי דחה את בקשת המבקש להארכת מועד ולביטולה של החלטה בדבר חיסולה של החברה. אין כל הצדקה להורות על ביטול החיסול, שכן מרגע שהומחתה הזכות מהחברה למבקש, לא תצמח לחברה ולבעלי מניותיה כל טובה מהחייאתה. ...
החלטה
05/12/2023 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה "למתן הבהרה ולצירוף ראיות" שהוגשה על ידי הנתבעים, לאחר סיום שמיעת הראיות. ככלל, בעל דין אמור להגיש את ראיותיו ב'חבילה אחת', אם כי ייתכנו מצבים בהם יותר צירוף ראיה גם לאחר סיום שמיעת הראיות וגם ...
פסק דין
05/12/2023 - בימ"ש מחוזי קיבל תביעה אזרחית נגררת להליך פלילי. הנתבעים הורשעו לאחר שהודו, במסגרת הסדר טיעון, בעובדות כתב אישום מתוקן אשר כלל עבירות של חטיפה והריגה. פיצוי בהליך הפלילי אשר נועד לפצות את הקורבן בשל נזק ממוני או לא ממוני– צריך ...
פסק דין
05/12/2023 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשות לסילוק על הסף של תביעות. בשתי התביעות עתרו התובעים לסעד הצהרתי של שינוי רישום של הסדר מקרקעין בהתאם לסעיף 93 לפקודת ההסדר. נפסק כי יש להיעתר לבקשות הן לאור התיישנותן והן לגופו של עניין, בהעדר עילה ...
פסק דין
05/12/2023 - בג"צ דחה עתירה המופנית נגד צו החרמה והריסה מכוח תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת-חירום) שהוצא ביחס למבנה ומחסנים צמודים לו בכפר עוריף. העותר הוא אב משפחת המחבל זיאד ג'בריל ג'בר צפדי, המתגוררת במבנה. זיאד נאשם בכך שהיה שותף, יחד עם ...
החלטה
05/12/2023 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה בר"ע על פסק דינו של ביה"ד האזורי, בו התקבל ברובו ערעור המבקש על החלטת ועדה רפואית לעררים (נפגעי עבודה). הוועדה קבעה כי שיעור הנכות הרפואית של המבקש יעמוד על 5% בשל ליקוי נוירולוגי. בפס"ד נקבע כי ...
החלטה
05/12/2023 - בימ"ש עליון קיבל ערר על החלטת בימ"ש מחוזי בה הורה בימ"ש על מעצרו של העורר עד תום ההליכים המשפטיים. כנגד העורר הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של הכנה, ייצור והפקת סם; החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית; נטילת חשמל ...
החלטה
05/12/2023 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בגדרו נדחה ערעור המבקש על גזר דינו של בימ"ש שלום. המערער הורשע בעבירות שעניינן התפרעות ותקיפה במהלך נסיעה באוטובוס והוטל עליו 13 חודשי מאסר בפועל לצד מאסרים מותנים ופיצוי כספי. ...
פסק דין
05/12/2023 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי במסגרתו נדחתה תביעת המערערת, עו"ד ענת לוי, נגד המשיבים – לקוחותיה לשעבר – לתשלום שכר טרחה. מצב בו לקוח מבקש להביא להפסקת קבלת השירות מעורך הדין או שאינו מסכים ...
החלטה
04/12/2023 - בימ"ש לענייינים מקומיים דחה את בקשת המבקשת לביטול צו הריסה מינהלי. המבקשת טוענת כי היא בעליה של הנכס וכי הבינוי ברובו היה קיים מזה עשרות שנים. עוד נטען כי הבינוי קיים ומאוכלס יותר מ-30 יום ממועד הביקור הראשון בנכס וכי ...
החלטה
04/12/2023 - ועדת הערר דחתה בעיקרה את בקשת העוררים להוציא מהתיק את חוות דעתו של שמאי המקרקעין אשר הוגשה מטעם המשיב, וכן למחוק סעיפים מסוימים מתוך תצהיר שהוגש מטעם המשיב. נפסק בין היתר כי סעיף 105 לחוק מיסוי מקרקעין איננו מטיל ...
החלטה
04/12/2023 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה מטעם המבקש, בנו של הנתבע, להורות על צרופו כצד לתיק ולאפשר לו גישה למערכת הנט. עניינו של התיק בסכסוך שבבסיסו מחלוקת בין התובע לנתבע בנוגע לשותפות בבית עסק. בימ"ש פסק כי אפילו אם יתייחס לבקשה כאילו ...
פסק דין
04/12/2023 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על פס"ד במסגרתו נדחתה תביעת המערערת להשבת פיקדון שהפקידה בידי המשיבה על פי כתב התחייבות. על המשיבה להשיב למערערת פיקדון שהפקידה בידי המשיבה על פי כתב התחייבות, משמטרת כתב ההתחייבות והפקדת הפיקדון התקיימה ומעת שהמשיבה אינה ...
פסק דין
04/12/2023 - בימ"ש מחוזי דחה את תביעת התובעים נגד רמ"י, בעניין יישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל שעניינה רכישת זכויות בחלקת מגורים ע"י בעל זכויות בנחלות חקלאיות, ובהתנהלות רשות מקרקעי ישראל בהקשר זה. ...
החלטה
04/12/2023 - בימ"ש מחוזי דן בהחלטה שעניינה בחלוקת סמכות העניינית בין בית משפט השלום לבין המשפט המחוזי בהליכים של תובענה ייצוגית – בהיבט סכום התובענה. נפסק כי אין לקבוע כי ככלל יש להותיר את בחינת הסמכות העניינית בהליך ייצוגי לשלב הדיון בבקשת ...
פסק דין
04/12/2023 - בימ"ש עליון דן בערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בימ"ש מחוזי אשר דחה את בקשת המערערים לאישור הגשת תובענה ייצוגית כנגד המשיבה. בימ"ש נדרש לפרשנות המונח "מלווה" בחוק הלוואות חוץ בנקאיות תוך עמידה על מבחן הסיכוי-סיכון ומבחני עזר לו, ...
החלטה
04/12/2023 - בימ"ש עליון דחה בר"ע בגדרה מתמקד בימ"ש העליון בתשתית הראייתית הראשונית הנדרשת לקיומה של קבוצת נפגעים בראי בקשה לגילוי ועיון במסמכים במסגרת הליך דיון בבקשה לאישור תובענה כייצוגית. משעה שלכאורה לא הוכחה קיומה של קבוצת נפגעים, המבקשת לא עמדה בתנאים ...
החלטה
04/12/2023 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי בגדרה התקבלה בקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד המבקשת, א.י אליעזר לנהג בע"מ. במוקד בקשת האישור ניצבת הטענה כי חברת אליעזר שיווקה וסיפקה לציבור לקוחותיה שירות שהוא במהותו ביטוח, זאת ללא רישיון ...
פסק דין
04/12/2023 - בימ"ש עליון קיבל ערעור על החלטת בימ"ש שלום שלא לפסול עצמו מלדון בעניינה של המערערת. נפסק כי בהערתו בדיון מיום 6.7.2023 הביע המותב באופן נחרץ את דעתו באשר לשאלת התרחשות התאונה, וזאת בהסתמך על עדויות ששמע עד לאותה העת ועל ...
החלטה
04/12/2023 - בימ"ש עליון דחה ערעור הנסוב על פסק דינו של בימ"ש מחוזי שבו נדחתה בקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד המשיבה, חברת דואר ישראל בע"מ, בגין הפרת התחייבויותיה למסור דברי דואר רשום בכפוף לתהליך זיהוי וחתימה של הנמען, ולמצער להחזירו לידי השולח ...
פסק דין
04/12/2023 - בג"צ דחה עתירה במסגרתה מבוקש כי בג"צ יוציא צו על-תנאי המופנה אל המשיבים אשר יורה להם לבוא וליתן טעם מדוע לא תופעל רכבת ישראל בכל ימות השבוע, לרבות בשבתות ובמועדים. על-מנת לעמוד בדרישת הסף למיצוי הליכים אין די בפנייה אל ...
פסק דין
03/12/2023 - בימ"ש עליון דחה ערעור על שתי החלטות של בימ"ש מחוזי שבהן דחה בקשות לפסול את עצמו מלדון בעניינם של המערערים. הובהר כי החלטת המעצר מתייחסת אך לעצם קיומו של עבר פלילי "מכביד" ואין בה פירוט על טיב ההליכים הקודמים שהתנהלו ...
פסק דין
03/12/2023 - בג"צ דחה עתירה המכוונת נגד החלטתה של הוועדה הרפואית לעררים הפועלת מכוח חוק שירות המדינה (גימלאות), במסגרתה נקבעו לעותר 63% נכות לצורכי גמלאות. נפסק כי העתירה מנוסחת באופן כוללני ולקוני אשר אינו מאפשר את בירור טענות העותר לגופן. בתוך כך, ...
פסק דין
03/12/2023 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה בקשת צד בסכסוך בין-ארגוני, שבמסגרתו עותרת המבקשת, הסתדרות העובדים הלאומית בישראל, למתן סעד קבוע שלפיו "הלאומית היא ארגון העובדים היציג בקרב עובדי המועצה". הלכת אל בטוף הנוגעת לבחינת יציגות בתחרות בין-ארגונית במקום עבודה מאורגן עומדת ...
פסק דין
03/12/2023 - ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה במסגרתו נדחתה תביעת המערערת כנגד החלטת המוסד לביטוח לאומי שלא לאשר את בנה של המערערת כ"מורשה נהיגה" מטעמה, כהגדרתו בהסכם גימלת ניידות שנערך. נפסק כי הסעד אותו המבקשת המערערת הוא התערבות ...
החלטה
03/12/2023 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשת הנאמנת לביטול צו ההפטר ולביטול צו הכינוס נוכח מידע כי החייב נעצר ומתנהל נגדו הליך פלילי. בהמשך החייב הורשע בכך שהקים חברה, ביחד עם אחרים, תוך הסתרת חלקו בעסק, בשל היותו תחת צו כינוס נכסים בהליך ...
החלטה
03/12/2023 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לסילוק על הסף שהוגשה על ידי המשיבה בבקשת האישור, משני טעמים: האחד, כי התביעה איננה באה בגדר הפריטים שבתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות; השני כי בקשת האישור תוקפת את הוראות הדין ושיקול הדעת המנהלי באופן עקיף ...
פסק דין
03/12/2023 - בימ"ש מחוזי קיבל בר"ע על החלטה שבמסגרתה הורתה על מינוי מומחה מטעם בימ"ש הגם שהתביעה הוגשה בהתאם לסעיף 6 ב' לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, וזאת מבלי שהוגשה בקשה להבאת ראיות לסתור. לאחר שמונה מומחה מטעם בית המשפט, ככל שבית ...
החלטה
03/12/2023 - בימ"ש מחוזי נעתר חלקית לבקשת המבקש לגילוי מסמכים במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית. עניינה של הבקשה בטענה כי המשיבה מנצלת לרעה את כוחה המונופוליסטי בתחום שירותי איתור ומיגון לרכב על דרך של גביית מחיר מופרז מלקוחותיה עבור פעולת "העברת ...
פסק דין
03/12/2023 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה שדחה את תביעת המערערת למנות אותה לאפוטרופסית על בתה המשיבה 4, הסובלת מהפרעת אישיות, במקומה של המשיבה 2. לאור התכחשות ההורים למצבה של בתם, הסובלת מהפרעת אישיות, וסירובם ...
פסק דין
03/12/2023 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל ערעור על החלטת המשיבה 1 שעניינה בבחירות שנערכו במושב. טענות המשיבה 1, התנהלותה והחלטותיה מצביעות על כשל נרחב בקבלת אחריות לפיקוח על התנהלות המושב בסטנדרט המצוי, לכל הפחות, במינימום הסביר, מבחינת אמות המידה הדמוקרטיות. עלה בידי ...
פסק דין
03/12/2023 - בג"צ דחה עתירה במסגרתה מבקש העותר כי בג"צ יורה למשיב להעבירו לתא מאסר ללא טלוויזיה. העותר הוא חייל חרדי, שהורשע בעבירה של היעדרות משירות צבאי שלא ברשות, והוטל עליו עונש מאסר למשך 68 ימים. בג"צ הבהיר כי לאסיר אין זכות ...
החלטה
30/11/2023 - בימ"ש עלייון קיבל בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים, בגדרה נדחתה בקשת רשות האוכלוסין וההגירה לעיכוב ביצוע פסק הדין מיום 11.10.2023 עד למועד האחרון להגשת ערעור. הובהר כי דחיית הבקשה בענייננו, היא סגירת הדלת בעד המדינה מהעלאת ...
פסק דין
30/11/2023 - בג"צ דחה עתירה במוקדה בקשת העותר, בנו של המנוח ניסים צפירה ז"ל ויורשו היחיד לפי הנטען, כי המשיבים יעשו שימוש בסמכות הנתונה להם מכוח סעיף 192 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ויפחיתו את הפרשי ההצמדה והריבית מהחובות שצבר המנוח לאורך ...
פסק דין
30/11/2023 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בו ביטל את הליך פשיטת הרגל בעניינם של המערערים. בנסיבות אלו לא ניתן לדעת אם המערערים צלחו את המבחן הראשון שבפיהם, היינו שהחובות נוצרו בתום לב, ואין ספק כי לא ...
החלטה
30/11/2023 - בימ"ש עליון דחה בר"ע לפי סעיף 38א(ב) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) על החלטתו של בימ"ש מחוזי, בגדרה נדחה ערר המבקשת על החלטתו של בימ"ש שלום. טענות המבקשת בדבר חוקיות החיפוש ותפיסת הכספים בדירתה, ובכללן טענתה כי למשטרה ...
החלטה
30/11/2023 - בימ"ש מחוזי קיבל את בקשת הנתבעים לסילוק התביעה על הסף, והורה על דחיית תביעת התובעים לביטול פסק הדין בהליך הקודם. התביעה נדחתה בשל העדר תשתית ראייתית לכאורית כנדרש ובשים לב לשיהוי הכבד שנפל בהגשת התובענה. לא הומצאה ולו ראשית ראיה ...
פסק דין
30/11/2023 - בימ"ש מחוזי דחה תביעה למתן הסעד ההצהרתי לקיומה של זיקת הנאה מכח שנים לטובת החלקה שבבעלות התובע. לאור הענקת זכות המעבר בהסכמת אבי הנתבעים, ולאור היעדר קיומו של שימוש הנוגד את זכות הבעלות, לא נתקיימו התנאים לביסוסה של זיקת ...
פסק דין
30/11/2023 - בימ"ש מחוזי דחה את תביעה במסגרתה דן בשאלה שבמחלוקת בתיק היא האם הנתבע חייב לספק לתובעת שירותים בנקאיים מסוימים, אותם הוא מסרב להעניק לה. נקבע כי כאשר סירובו של תאגיד בנקאי לספק שירות מבוסס על טעם סביר, לא יהיה ...
החלטה
30/11/2023 - בימ"ש שלום נעתר לבקשת המבקשת להכיר בחסינותו של נתבע 3 כעובד ציבור ברשות ציבורית בהתאם להוראות סעיפים 7א' ו-7ג לפקודת הנזיקין ותקנה 9 לתקנות הנזיקין (אחריות עובדי ציבור), ובהתאם הורה על דחיית התביעה כנגדו על ...
פסק דין
30/11/2023 - בימ"ש שלום דחה תביעה כספית לפיצוי התובעת בגין פגיעה בזכויות יוצרים בהתאם לחוק זכויות יוצרים. נקבע כי התובעת לא עמדה בדרישת המקוריות, המהווה תנאי סף לקיומם של זכויות יוצרים ביצירה על פי סעיף 4(א)(1) לחוק זכות יוצרים. ...
פסק דין עע 11064-01/18 רונן סובל, אלי פרץ נ' גולדרט קונסלטינג בע"מ
13/11/2023
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסקי דין של בית הדין האזורי ה מעלים שאלה עובדתית-משפטית משותפת – שאלת קיומם של יחסי עבודה בין פרץ וסובל לבין המשיבה. פרץ טען בכתב התביעה כי הועסק מיום 1.5.2009 עד יום 30.6.2011 ...
פסק דין סעש 50350-11/20 סופר גז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ נ' יהודה ספורטס
12/10/2023
תמצית העובדות
תביעה להשבת כספים, לפיצוי לא ממוני ופיצוי בגין הוצאות התובעת וכן לקבלת צו הצהרתי לשלילת פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת מהנתבע.
התובעת היא חברה העוסקת בשיווק גז והפצתו בישראל ללקוחות בכל מגזרי הפעילות במשק. וכן במתן שירותי ...
פסק דין עסק 5445-01/22 הסתדרות העובדים הכללית החדשה- האגף להתאגדות עובדים נ' סופר-פארם (ישראל) בע"מ, חברת יוסי גולדהמר בע"מ, חברת אלי ברדוגו בע"מ
30/08/2023
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בו נדחתה בקשת הצד של המערערת. בפסק הדין נקבע כי לאור העובדה שהמשיבה 1, סופר פארם, אינה מעסיקתם של הרוקחים, העובדים אצל המשיבים 2-3, הזכיינים, לא קמה ...
פסק דין סעש 52190-03/20 אדר לייב,קיי וולפסון,ויקטור סאליי נ' ספיריט בר בע"מ,אורן קניג, אילן אלקבץ
10/08/2023
תמצית העובדות
ברמנים עבדו באולמות אירועים ובאירועים מחוץ לאולמות האירועים ושכרם שולם להם על פי משמרות. האם זכאים התובעים לגמול שעות נוספות מעבר לתשלומי המשמרות – זוהי אחת הסוגיות העומדות להכרעה.
הנתבעת 1 היא חברה המעניקה שירותי מזיגת ...
פסק דין סעש 65908-05/20 דרורה רובינוביץ נ' אחוזת פולג (1998) בע"מ
06/08/2023
תמצית העובדות
תביעת התובעת כנגד מעסיקתה, אחוזת פולג 1998 בע"מ, לפיצוי שאינו ממוני והפסדי השתכרות בגין פיטורים שלא כדין בשל הפליה מחמת גיל תוך הפרת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988, תביעה לפיצוי בגין פגמים בהליך השימוע וכן לתשלום ...
פסק דין סעש 49730-02/20 יוגב לוי נ' סופר-ספיר בע"מ
23/07/2023
תמצית העובדות
תביעה שעניינה זכויות נטענות בזיקה לעבודת התובע אצל הנתבעת וסיומה, לרבות תביעה לפיצויים בגין פיטורים שלא כדין, ופיצויים בגין הפרת הוראות חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965. התביעה שכנגד מעוררת שאלה בדבר זכות הנתבעת/התובעת שכנגד לפיצוי בגין ...
פסק דין סעש 38822-02/20 עו"ד גלית דיגמי נ' עו"ד גיל נתן מיכלס
16/07/2023
תמצית העובדות
התובעת, שעבדה כעורכת דין במשרדו של הנתבע, עותרת לתשלום זכויות שונות הנובעות מתקופת העסקתה וסיומה ולפיצוי ברכיבים שונים ובכלל זאת התעמרות, הוצאת לשון הרע ושימוש בתמונותיה ושמה באתר האינטרנט של המשרד.
התובעת, עורכת דין במקצועה, הועסקה ...
פסק דין סעש 22465-01/21 פיטר שיינקמן, יורי וטגוביץ, אולגה דירקטור ואח' נ' ננומיל טכנולוגיות בע"מ
10/07/2023
תמצית העובדות
התביעה הוגשה בגין עילות שונות שבמשפט העבודה כנגד מעסיקתם לשעבר של התובעים.
הנתבעת הינה חברה העוסקת במחקר, פיתוח וייצור בתחום הרפואה הדנטלית, והנתבע הינו רופא שיניים בהכשרתו ועיסוקו, וכן בעל המניות העיקרי בנתבעת ואף מכהן כדירקטור ...
פסק דין עפ 2455/21 מדינת ישראל נ' אמיר ברמלי
06/07/2023
תמצית העובדות
ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בית המשפט המחוזי. בגדרו של פסק דין זה הורשע מר אמיר ברמלי, המערער, בעבירות הבאות: גניבה בידי מורשה, עבירה לפי סעיף 393 לחוק העונשין, התשל"ז-1977; הלבנת הון, עבירה לפי ...
פסק דין עע 7323-10/22 יאיר מעין נ' מדינת ישראל ואח'
13/06/2023
תמצית העובדות
האם בהליכי ועדת האיתור לתפקיד מנהל רשות מקרקעי ישראל ובבחירתו של המשיב 4 לתפקיד זה נפלו פגמים? אם נפלו פגמים ושעה שהמערער לא עומד על ביטול מינויו של המשיב 4 לתפקיד, האם אלה מצדיקים פסיקת פיצוי ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)