IP=44.210.83.132
החלטה
28/05/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר חלקית לשתי בקשות מטעם הנתבעים לפסלות שופט מכוח סעיף 77א לחוק בתי המשפט. הקריטריון המרכזי בבקשה לפסלות שופט הוא להוכיח חשש ממשי אובייקטיבי למשוא פנים. במקרה דנן אמנם אין חשש כזה, אך משיקולים של מראית פני הצדק ...
פסק דין
28/05/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שעניינה טענות נגד מנגנון הצמדה מקפח בחוזי מכר דירות; נקבע כי מדובר בהסדר הוגן וסביר בנסיבות העניין, אשר הביא לתיקון מחדלי הנתבעות, הן לגבי העבר והן לגבי העתיד ...
החלטה
28/05/2024 - בימ"ש עליון דחה ערר על החלטת בימ"ש מחוזי במסגרתה נדחתה בקשה לפי סעיף 23(1) לחוק ההגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, לעיון חוזר, ולביטולו של צו פיקוח שהוצא בעניינו של העורר שהורשע בעבירת אינוס ודינו נגזר ל-10 שנות מאסר ...
החלטה
28/05/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטות בימ"ש מחוזי, בגדרן הושתו על המבקש הוצאות משפט בסך כולל של 15,000 ₪ בגין בקשה "להבהרת" פסק דין שהגיש. לערכאה הדיונית נתון שיקול דעת רחב ביותר בנושא קביעת הוצאות משפט, וערכאת הערעור לא תתערב ...
החלטה
28/05/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, בה נדחתה בקשת המבקשים למתן צו מניעה זמני האוסר על מימוש דירות בבעלותם. (על הדירות נרשמו משכנתאות לטובת המשיבה להבטחת הלוואה שנטלו המבקשים). לא נמצא להתערב בהחלטת בימ"ש קמא. די בשיקולים האחרים ...
פסק דין
28/05/2024 - בימ"ש עליון קיבל חלקית ערעור על פס"ד של בימ"ש מחוזי בגדרו נדחתה תביעת המערער לקבלת פיצוי כספי בגין הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהתפרצותו של וירוס חדש בגידולי העגבניות שלו ומהצו שהוצא בעקבות זאת להשמדת הגידולים. המקרה דנן נמנה עם אותם ...
החלטה
28/05/2024 - בימ"ש שלום נדרש לבקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת היעדר סמכות מקומית. לחילופין, העברת הדיון בתובענה לבימ"ש שלום בתל אביב-יפו. נקבע כי אין לבימ"ש זה סמכות מקומית לדון בתובענה, ויש להורות על העברת התיק לבימ"ש במחוז תל ...
פסק דין
28/05/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה במסגרתה טען התובע כי נפגע בתאונת דרכים כמשמעותה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים. לטענתו, כאשר ירד מחלקו הקדמי של רכב ההסעות, ומתוך מטרה לצעוד לכיוון שער הכניסה למפעל, נחבל באצבעו החמישית ביד שמאל. התובע לא הצליח ...
פסק דין
28/05/2024 - בימ"ש שלום נדרש לתביעה כספית לפי חוק זכות יוצרים, בטענה כי הנתבעים הפרו את זכות היוצרים של התובע בצילום שיצר בעיר קינשאסה שבקונגו, בשנת 2006, המציג מחזור תפילה ושופר עתיק אשר על פי הנטען "עבר בקהילה היהודית המקומית במשך דורות" ...
פסק דין
28/05/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית על פי חוק תובענות ייצוגיות ולפיה המשיבה (העיריה) נמנעת מלהשיב באופן יעיל יתרות זכות בחשבונות הארנונה לזכאים לכך, וזאת, לפי הטענה, בניגוד להלכה ...
פסק דין
28/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור, אשר כוון כנגד חומרת העונש שהוטל על הנאשם, בשל הרשעתו בגרימת מוות ברשלנות. נפסק כי בעת התרחשות התאונה המערער נהג באוטובוס ובו 10 נוסעים. כנהג אוטובוס הוא חב חובת זהירות מוגברת. ...
החלטה
28/05/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בו נדחתה בקשת המבקשים למינוי בורר לאחר שנקבע כי המבקשים זנחו את הליך הבוררות. בד בבד עם הגשת הבר"ע הגישו המבקשים בקשה להוספת ראיות. חוסר מעש של צדדים להליך בוררות ...
פסק דין
27/05/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל את תביעת התובע והורה לנתבעות לפצות אותו בגין נזקי גוף שנגרמו לו בעקבות תאונה שארעה במהלך עבודתו ועת השתמש בסכין חיתוך מאושר על ידי מחלקת איכות במפעל. נפסק, כי בחינה של העדויות והראיות מעלה כי הנתבעת 1 ...
פסק דין
27/05/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים הורה על מחיקת עתירה במסגרת דרשה העותרת להורות למשיבים לנקוט בכל הפעולות הנדרשות לשם הוצאה ומימוש של צווי הפסקת עבודה, צו לאיסור שימוש וצווי הריסה ביחס למבנה שהוקם ללא היתר בנייה בשומרון. המשיבים 1-3 עתרו לסילוק העתירה ...
החלטה
27/05/2024 - בימ"ש שלום דן בבקשה לפי סעיף 6 לפקודת ביזיון בית משפט, בה התבקש לאכוף על המשיבים לקיים את פסק הדין של המפקחת על רישום המקרקעין. נפסק כי דין הבקשה להתקבל ביחס לשני המשיבים, למעט לעניין החיוב ...
החלטה
27/05/2024 - בימ"ש שלום דחה את בקשת הנתבעת להעברת הדיון בתיק לבית משפט לענייני משפחה מחמת חוסר סמכות עניינית. גם במצב שבו הנתבעת הייתה מגישה תביעה כנגד התובעת, הרי עולה שסכסוך זה לא היה נכנס לתוך הגדרת החוק, וזאת משום ש"אשתו ...
החלטה
27/05/2024 - בימ"ש שלום דחה בקשה לביטול עיקולים שהוטלו במעמד צד אחד. התובעת הציגה ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת תביעה ולא עלה בידי הנתבעת לטעת ספק המצדיק, בשלב זה, קביעה ...
החלטה
27/05/2024 - בימ"ש שלום נדרש לשאלה במסגרת קובלנה, האם ניתן לראות בפרסום ההודעה כשידול לתקיפה. נקבע כי הצירוף של הפנייה לקהל רחב עם נוסח פנייה שאינו אל הפרט והוא עצמו מעורפל ולא מתייחס לעבירה ספציפית בעלת ייעוד מוחשי, מעלה כי כתב הקובלנה ...
פסק דין
27/05/2024 - בימ"ש שלום נדרש לתביעה לסעד כספי על סך של 125,200 ₪, בעילה חוזית בטענה להפרת זיכרון דברים למכירת דירה על ידי הנתבעים. זיכרון הדברים הכיל תנאי מתלה של קבלת אישור משכנתא עקרוני לא יאוחר מ-10 ימי עסקים מיום חתימת זיכרון ...
החלטה
27/05/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פס"ד של בימ"ש מחוזי בגדרו נדחה ערעור המבקשים על פסק הדין של בימ"ש שלום בו התקבלה תביעה סילוק יד ופינוי נגד המבקשים מנכס בחלקה שנקבע כי היא נכללת בשטח הקדש שנוסד ב-1899, במזרח ירושלים. הבקשה ...
החלטה
27/05/2024 - בימ"ש עליון דחה שתי בקשות למתן רשות לערער, הנסובות על פס"ד מחוזי אשר דחה את ערעורי המבקשים על הכרעת דינו וגזר דינו של בימ"ש שלום לפיו הורשעו המבקשים בעבירה של חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות ועבירה של ניסיון שיבוש מהלכי משפט. ...
החלטה
27/05/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע שעניינה טענת הניזוק כי אין לנכות באופן מלא את גמלת הסיעוד המשולמת לו על ידי המוסד לביטוח לאומי לאחר ובעקבות תאונת דרכים. המבקש לא היה זכאי לגמלת סיעוד מהמל"ל עובר לתאונה, כך שאין מקום לניכוי ...
החלטה
27/05/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי בגדרה נדחתה בר"ע שהגישה המבקשת על החלטת בימ"ש שלום בה אושר ניהולה של תובענה כייצוגית נגד המבקשת. עניינה של בקשת האישור בטענה כי קבוצת מכבי שיגרה דברי פרסומת לתובע המייצג ולנמענים נוספים, ...
החלטה
27/05/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי. לא ניתן לקבל פרשנות לפיה משעה שהגישה המבקשת ערעור על החלטת מנהל מע"מ לסרב לרשומה כעוסק, חל עיכוב ביצוע 'אוטומטי' של החלטתו, באופן המצדיק להורות על רישומה כעוסק. טענה זו מהווה ניסיון ...
פסק דין
26/05/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל תביעה להורות על בטלותם של כלל המסמכים עליהם הוחתמה התובעת ביחס למכר זכויות הבעלות שלה בדירת מגורים. פועל יוצא, מבקשת התובעת להורות על סילוק ידיהם של הנתבעים מהדירה ולחייבם לשלם לה שכר ראוי, בגין השימוש בדירה. נפסק ...
פסק דין
26/05/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל תביעה להורות על בטלותם של כלל המסמכים עליהם הוחתמה התובעת ביחס למכר זכויות הבעלות שלה בדירת מגורים. פועל יוצא, מבקשת התובעת להורות על סילוק ידיהם של הנתבעים מהדירה ולחייבם לשלם לה שכר ראוי, בגין השימוש בדירה. נפסק ...
החלטה
26/05/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשת הנתבעים להורות לתובעת להגיש תצהיר משלים בו תפרט את טענותיה בדבר תרמית, והצגת מצגי שווא, שאם לא כן יסולק חלק מהתביעה על הסף. העמדה לפיה יש לכלול בכתב הטענות כל מידע שתכליתו לסייע בהבהרת המחלוקת, מעגנת ...
פסק דין
26/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע על החלטת בימ"ש לענייני משפחה שדחה את בקשת המבקשת להורות למשיב לגלות מסמכים אודות הכנסתו ורכושו. במקרה דנן קבעו הצדדים בהסכם הממון משטר של הפרדת רכוש מוחלטת ולא ניתן לאפשר למבקשת "לעקוף" את הוראות ההסכם ולנסות ...
פסק דין
26/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה תביעה להצהיר כי הסכם הבוררות שבין הצדדים פקע. לחילופין, מבוקש להורות כי הבורר שמונה על ידי בית המשפט מנוע מלהמשיך בתפקידו. "אי נוחות" סובייקטיבית אינה המבחן להעברת בורר מתפקידו. המבחן הוא אובייקטיבי – "חשש ממשי למשוא פנים" ...
גזר דין
26/05/2024 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירה של בחבלה בכוונה מחמירה, תקיפת בת זוג הגורמת חבלה של ממש והדחה בחקירה. בימ"ש השית על הנאשם 8 שנות מאסר בפועל, 2 מאסרים על תנאי והתחייבות ...
פסק דין
26/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה את ערעור הנאשם כנגד הכרעת הדין וחומרת העונש מנגד קיבל את ערעור המדינה כנגד קולת העונש והעמיד את העונש על 10 חודשי מאסר המערער שגה לכל היותר בהערכת סיכוניו והוא אינו מרוצה מההסדר שהושג. העובדה שהסתבר למערער ...
פסק דין
26/05/2024 - בג"צ דחה עתירה המופנית נגד החלטת פקיד ההסדר להקפיא את הגישה ללוח התביעות באשר למקרקעין מושא העתירה. מדובר במקרקעין המצויים בשכונת שועפאט שבמזרח ירושלים. אף שההחלטה להקפיא את הגישה ללוח התביעות של המקרקעין עד להמצאת המסמכים הנדרשים מירדן שוללת ...
פסק דין
26/05/2024 - בג"צ דחה עתירה שעניינה בהחלטות המשיבה 2, וועדת ייצור מתקדם לעידוד הפריון, לדחות את בקשת העותרת לקבלת מענק סיוע במסגרת תכנית סיוע להעלאת הפריון בתעשייה שיזמה המשיבה 1, וכן לדחות את בקשתה לדיון חוזר בהחלטה זו. הוועדה החליטה באופן רוחבי ...
החלטה
26/05/2024 - בימ"ש עליון דן בערר על החלטות בימ"ש מחוזי במסגרתן נקבע כי קיימות ראיות לכאורה נגד העוררים, וכי לא הוצגו חלופות מעצר המאיינות את עילות המעצר נגדם, ועל כן יש להורות על מעצרם עד תום ההליכים. נקבע כי הערר בעניינו של ...
החלטה
26/05/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטתו של בימ"ש מחוזי, במסגרתה אושרה בקשת המשיבים לנהל תובענה ייצוגית נגד המבקשות. הנתבעות כלל לא טענו, וממילא לא הוכיחו, כי קבלת התובענה הייצוגית צפויה להסב להן נזק כלכלי קשה או בלתי הפיך. זאת, ...
פסק דין
23/05/2024 - בימ"ש לענייני משפחה דן בתביעה לפסק דין הצהרתי וכן תביעה כספית להשבה.מדובר בסכסוך גלוי בין אם לבת ובסכסוך סמוי בין הבת לבין שני אחיה. בימ"ש הורה על ביטול הסכמי המתנה משנת 2014 עליהם חתמה האם בימי חייה, במסגרתם העניקה שתי ...
פסק דין
23/05/2024 - ביה"ד האזורי לעבודה קיבל את תביעת התובעת להפרשי קצבת דמי שיקום באופן רטרואקטיבי. נפסק, כי האבחנה שעורך הנתבע בין "הפרשי מענק" לבין "הפרשי קצבה" לצורך הזכאות של התובע לתשלום סכומים באופן רטרואקטיבי, אינה ברורה. ...
החלטה
23/05/2024 - בימ"ש שלום דחה את בקשת הנתבעים לדחייתה על הסף של התביעה, אשר הגישה נגדם התובעת, מחמת התיישנות. תחילת מירוץ ההתיישנות, במקרה כדוגמת זה שבפנינו, היא רק במועד בו נודע לנהנה כי הנאמן הפר את חובת הנאמנות. ...
החלטה
23/05/2024 - בימ"ש שלום נעתר לבקשה רביעית להארכת תוקף החזקת התפוסים, מכוח סעיף 35 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) וסעיפים 21 ו-26 לחוק איסור הלבנת הון, וזאת למשך 180 ימים נוספים. נפסק כי קיימת עילה מוצדקת להאריך את משך החזקת ...
פסק דין
23/05/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה לאישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה כייצוגית שעניינה בטענה שהמשיבים אפשרו למפעל לפלוט פליטות באופן החורג מן הדין ומהיתר הפליטה שניתן למפעל ע"י המשרד להגנת הסביבה. נפסק כי הסדר הפשרה הוא הסדר ראוי, הוגן וסביר בנסיבות ...
החלטה
23/05/2024 - בימ"ש מחוזי הורה על ביטול מינוי הסנגור שמונה ע"י הסנגוריה הציבורית. הובהר כי הסנגורית הציבורית אינה מוסמכת להורות על מינוי סנגור בעתירת האסיר דנן, מבלי לבקש את אישור ביהמ"ש; מתן אפשרות גורפת לסנגוריה לייצג אסירים בעתירות, רק בשל העובדה שעניינם ...
החלטה
23/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה את בקשת המשיבים לסילוק על הסף של בקשה לאישור תובענה כייצוגית בטענה כי לא התקיימו התנאים המקדימים המאפשרים למבקשת להגיש תובענה ייצוגית בשם חברי קבוצה שהמבקשת אינה נמנית עמם. בקשה לאישור תובענה כייצוגית תסולק על הסף ...
גזר דין
23/05/2024 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירה של מעשה טרור של ניסיון לרצח וכן בעבירה של הסתננות מזויינת והטיל עליו 20 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי בסך 50,000 ₪.יש לשקול לחומרה את הצורך בהרתעת הרבים ואף ...
פסק דין
23/05/2024 - בג"צ דחה עתירה במרכזה בקשות העותרת לקבלת פטור משירות בטחון מטעמי דת לפי סעיפים 39(ג) ו-40 לחוק שירות בטחון. בג"צ אינו סבור כי קמה הצדקה להתערב במסקנת רשויות הגיוס כי לא קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים את קבלת בקשת העותרת למתן ...
החלטה
23/05/2024 - בימ"ש עליון קיבל בקשה למתן סעד זמני עד להכרעה בערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בו נדחתה תביעת המבקשים לפס"ד הצהרתי לפיו קמה להם זיקת הנאה בשביל הגישה המזרחי לבית מגוריהם. שיקולי מאזן הנוחות – אשר כאמור להם ...
החלטה
23/05/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי בה דחה בימ"ש את בקשת המבקש למתן פסיקתה. נראה אם כן שהטעם שעמד ביסוד בקשת המבקש למתן פסיקתה הוא הצורך להוכיח כי פסק הדין משנת 2005 אכן ניתן ולקבל אשרור עדכני להוראותיו, ...
פסק דין
23/05/2024 - בימ"ש עליון דחה את ערעור המערערת על הכרעת דינו וגזר דינו של בימ"ש מחוזי. המערערת הורשעה בריבוי עבירות של זנות ותועבה. ריבוי עבירות מס. ועבירות הלבנת הון משמעותיות ורבות. בימ"ש פסק כי אין להקל בתקופת המאסר בפועל שהושתה על המערערת ...
22/05/2024 - בימ"ש לעניינים מקומיים דן בבקשת הנתבעת 1 לסילוק על הסף של התביעה. בימ"ש גם אם כל הטענות העובדתיות שנטענו בתביעה יוכחו כנכונות, התובעת לא תוכל לקבל את הסעדים המבוקשים על ידה ועל כן דין הבקשה לסילוק על הסף ...
פסק דין
22/05/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל בר"ע על החלטת בימש לענייני משפחה במסגרתה נדחתה בקשת המבקש לצירוף צד נדרש לכאורה בהליך קמא. עיון בתיק קמא מלמד כי ההליך נמצא בראשיתו, כך שהעכוב לא יהיה משמעותי; ובכל מקרה עדיף שהסכסוך נשוא ההלוואה יתקיים ...
פסק דין
22/05/2024 - בימ"ש לענייני משפחה דן בתביעה כספית והצהרתית, שבמרכזה דירת מגורים של בן שהלך לעולמו בטרם עת. נפסק כי דין התביעה לסעד הצהרתי להידחות. נקבע כי רישום הזכויות נעשה בהתאם להסכם המכר ואף אם הדבר נעשה על מנת להימנע מתשלום מס ...
פסק דין סעש 57278-08/18 אריאל הרוש,אוהד סיידוף, שי חדד ואח' נ' מועדון הכדורגל א.ג.בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
14/04/2024
תמצית העובדות
ששת התובעים הם שחקני כדורגל מקצועי ששיחקו בשורות הנתבעת, מועדון הכדורגל א.ג. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ. עיקר הטענות שהועלו נוגעות לזכאותם של התובעים לפיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963. כמו כן, חלק מהתובעים עתרו לתשלום ...
פסק דין רעא 6557/20 ערוץ 10 החדש בע"מ, חדשות 10 בע"מ, גולן יוכפז ואח' נ' שרת התרבות והספורט - ח"כ מירי רגב, ברוך קרא
13/03/2024
תמצית העובדות
סוגיה בדיני לשון הרע. במוקד – שאלת היחס הראוי לתביעות לשון הרע המוגשות על-ידי אישי ציבור, בהתייחס לפרסומים העוסקים בעשייתם הציבורית. אגב סוגיה זו, בגדרי ההליך שלפנינו מתעוררת גם שאלת המשמעות שיש להקנות להודעת תיקון שהוציא ...
פסק דין בג"צ 5474/23 חברת דואר ישראל בע"מ, מישאל וקנין נ' שר התקשורת, השר לשיתוף פעולה אזורי, שר האוצר ואח'
07/03/2024
תמצית העובדות
בעתירה התבקשנו ליתן צו על תנאי המורה למשיב 1 ולמשיב 2 להתייצב וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי אין תוקף להליך העברתו מכהונה של עותר 2, יו"ר דירקטוריון עותרת 1, חברת דואר ישראל בע"מ, ולחלופין מדוע ...
פסק דין עע 34220-10/21 משה ליפלס נ' ההתאחדות לכדורגל בישראל
21/02/2024
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, בו נדחתה התביעה שהגיש המערער נגד המשיבה.
המשיבה היא "התאחדות" כהגדרת המונח בחוק הספורט, התשמ"ח-1988. תכליתה ארגון וניהול משחקי הכדורגל בישראל ורוב תקציבה מגיע מהמדינה. בהתאחדות פועל ...
פסק דין סעש 30492-03/21 אברהם (אבי) סולימן נ' קבוצת בראל נכסים בע"מ, (מתוקן)
12/02/2024
תמצית העובדות
האם התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הנתבעת ובין התובע, שעסק בתיווך במשך למעלה מארבע עשרה שנה? אם התשובה חיובית, מהו השכר שעל פיו יש לחשב את הזכויות להן זכאי התובע בגין תקופת עבודתו וסיומה?
התובע הגיש ...
פסק דין בג"צ 8420/21 גלית הנביא אלנקווה, ד"ר יצחק שריב, ריקי גולן אמרגי ואח' נ' צבא ההגנה לישראל, שר הביטחון
11/02/2024
תמצית העובדות
העתירה עוסקת באיסור להכניס, להחזיק ולצרוך חמץ בבסיסי צה"ל במהלך ימי חג הפסח, איסור המעוגן בפקודות הצבא.
חודשים ספורים לאחר שהוקמה מדינת ישראל, חוקקה מועצת העם הזמנית את פקודת מאכל כשר לחיילים, התש"ט-1948. סעיף 1 לפקודה ...
פסק דין סעש 45633-04/18 חומה סוכנות לביטוח בע"מ נ' אילנה סוטו
11/01/2024
תמצית העובדות
תביעה לפיצוי בגין גזל סוד מסחרי ותביעה שכנגד לתשלום זכויות סוציאליות הנובעות מתקופת ההעסקה ופיצוי בגין לשון הרע.
התובעת והנתבעת שכנגד, חומה סוכנות לביטוח בע"מ היא סוכנות ביטוח פעילה משנת 2013, בעלת שני סניפים, האחד ממוקם ...
פסק דין עא 8387/20 חברת נמל אשדוד בע"מ, שוקי סגיס, אלי בר-יוסף נ'
08/01/2024
תמצית העובדות
ערעורים על פסק דינו של בית הדין לתחרות. במסגרת פסק הדין נדונו עררים שהגישו חברת נמל אשדוד בע"מ ושני נושאי משרה בה בגין עיצומים כספיים שהוטלו עליהם על ידי הממונה על התחרות. עיצומים אלה הוטלו בעקבות ...
החלטה תצ 2241-10/17 אירית רובין נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
28/12/2023
תמצית העובדות
בקשת המבקשת לאישור תובענה ייצוגית שהגישה כנגד המשיבה. במסגרת בקשת האישור נטען כי המשיבה הטעתה את ציבור הלקוחות עת לא גילתה בפניהם כי קיימים במטוס מושבים בעלי מגבלת הטיה של המושב, וגבתה עבור אותם מושבים מחיר ...
פסק דין סעש 20921-10/21 מקור החום בע"מ נ' עומר זכריא חרב ראדי גמאל עבד אלנצאר מחמוד סאלם
28/12/2023
תמצית העובדות
תביעתה של התובעת כנגד הנתבעים, עובדיה לשעבר, אשר עניינה בהפרת חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, הפרת הסכמי העבודה בהתאם לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, פיצוי מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 וכן תביעה שכנגד ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)