IP=3.229.117.191
פסק דין
23/05/2024 - בימ"ש לענייני משפחה דן בתביעה לפסק דין הצהרתי וכן תביעה כספית להשבה.מדובר בסכסוך גלוי בין אם לבת ובסכסוך סמוי בין הבת לבין שני אחיה. בימ"ש הורה על ביטול הסכמי המתנה משנת 2014 עליהם חתמה האם בימי חייה, במסגרתם העניקה שתי ...
פסק דין
23/05/2024 - ביה"ד האזורי לעבודה קיבל את תביעת התובעת להפרשי קצבת דמי שיקום באופן רטרואקטיבי. נפסק, כי האבחנה שעורך הנתבע בין "הפרשי מענק" לבין "הפרשי קצבה" לצורך הזכאות של התובע לתשלום סכומים באופן רטרואקטיבי, אינה ברורה. ...
החלטה
23/05/2024 - בימ"ש שלום דחה את בקשת הנתבעים לדחייתה על הסף של התביעה, אשר הגישה נגדם התובעת, מחמת התיישנות. תחילת מירוץ ההתיישנות, במקרה כדוגמת זה שבפנינו, היא רק במועד בו נודע לנהנה כי הנאמן הפר את חובת הנאמנות. ...
החלטה
23/05/2024 - בימ"ש שלום נעתר לבקשה רביעית להארכת תוקף החזקת התפוסים, מכוח סעיף 35 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) וסעיפים 21 ו-26 לחוק איסור הלבנת הון, וזאת למשך 180 ימים נוספים. נפסק כי קיימת עילה מוצדקת להאריך את משך החזקת ...
פסק דין
23/05/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה לאישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה כייצוגית שעניינה בטענה שהמשיבים אפשרו למפעל לפלוט פליטות באופן החורג מן הדין ומהיתר הפליטה שניתן למפעל ע"י המשרד להגנת הסביבה. נפסק כי הסדר הפשרה הוא הסדר ראוי, הוגן וסביר בנסיבות ...
החלטה
23/05/2024 - בימ"ש מחוזי הורה על ביטול מינוי הסנגור שמונה ע"י הסנגוריה הציבורית. הובהר כי הסנגורית הציבורית אינה מוסמכת להורות על מינוי סנגור בעתירת האסיר דנן, מבלי לבקש את אישור ביהמ"ש; מתן אפשרות גורפת לסנגוריה לייצג אסירים בעתירות, רק בשל העובדה שעניינם ...
החלטה
23/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה את בקשת המשיבים לסילוק על הסף של בקשה לאישור תובענה כייצוגית בטענה כי לא התקיימו התנאים המקדימים המאפשרים למבקשת להגיש תובענה ייצוגית בשם חברי קבוצה שהמבקשת אינה נמנית עמם. בקשה לאישור תובענה כייצוגית תסולק על הסף ...
גזר דין
23/05/2024 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירה של מעשה טרור של ניסיון לרצח וכן בעבירה של הסתננות מזויינת והטיל עליו 20 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי בסך 50,000 ₪.יש לשקול לחומרה את הצורך בהרתעת הרבים ואף ...
פסק דין
23/05/2024 - בג"צ דחה עתירה במרכזה בקשות העותרת לקבלת פטור משירות בטחון מטעמי דת לפי סעיפים 39(ג) ו-40 לחוק שירות בטחון. בג"צ אינו סבור כי קמה הצדקה להתערב במסקנת רשויות הגיוס כי לא קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים את קבלת בקשת העותרת למתן ...
החלטה
23/05/2024 - בימ"ש עליון קיבל בקשה למתן סעד זמני עד להכרעה בערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בו נדחתה תביעת המבקשים לפס"ד הצהרתי לפיו קמה להם זיקת הנאה בשביל הגישה המזרחי לבית מגוריהם. שיקולי מאזן הנוחות – אשר כאמור להם ...
החלטה
23/05/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי בה דחה בימ"ש את בקשת המבקש למתן פסיקתה. נראה אם כן שהטעם שעמד ביסוד בקשת המבקש למתן פסיקתה הוא הצורך להוכיח כי פסק הדין משנת 2005 אכן ניתן ולקבל אשרור עדכני להוראותיו, ...
פסק דין
23/05/2024 - בימ"ש עליון דחה את ערעור המערערת על הכרעת דינו וגזר דינו של בימ"ש מחוזי. המערערת הורשעה בריבוי עבירות של זנות ותועבה. ריבוי עבירות מס. ועבירות הלבנת הון משמעותיות ורבות. בימ"ש פסק כי אין להקל בתקופת המאסר בפועל שהושתה על המערערת ...
22/05/2024 - בימ"ש לעניינים מקומיים דן בבקשת הנתבעת 1 לסילוק על הסף של התביעה. בימ"ש גם אם כל הטענות העובדתיות שנטענו בתביעה יוכחו כנכונות, התובעת לא תוכל לקבל את הסעדים המבוקשים על ידה ועל כן דין הבקשה לסילוק על הסף ...
פסק דין
22/05/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל בר"ע על החלטת בימש לענייני משפחה במסגרתה נדחתה בקשת המבקש לצירוף צד נדרש לכאורה בהליך קמא. עיון בתיק קמא מלמד כי ההליך נמצא בראשיתו, כך שהעכוב לא יהיה משמעותי; ובכל מקרה עדיף שהסכסוך נשוא ההלוואה יתקיים ...
פסק דין
22/05/2024 - בימ"ש לענייני משפחה דן בתביעה כספית והצהרתית, שבמרכזה דירת מגורים של בן שהלך לעולמו בטרם עת. נפסק כי דין התביעה לסעד הצהרתי להידחות. נקבע כי רישום הזכויות נעשה בהתאם להסכם המכר ואף אם הדבר נעשה על מנת להימנע מתשלום מס ...
החלטה
22/05/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי בגדרה נדחתה בעיקרה בקשת המבקשים לעיכוב ביצוע פס"ד שניתן ע"י בימ"ש מחוזי. המבקשים לא הראו כי מתקיימים בעניינם התנאים החריגים הדרושים לעיכוב ביצועו של חיוב כספי. ככלל, הצורך במימוש נכסים לשם קיום ...
פסק דין
22/05/2024 - בג"צ דחה עתירה למתן צווים על תנאי, בגדרה התבקשנו להורות למשיבים 5-1 לפעול לפינוי והריסה מיידיים של בנייה בלתי חוקית שהוקמה על חלקה מספר 17 בגוש 2 באדמות אלבירה ולפתוח בחקירה פלילית למיצוי הדין עם מקימיה. בג"צ לא השתכנע כי ...
החלטה
22/05/2024 - בימ"ש מחוזי הורה על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים, כתב האישום שהוגש נגדו ייחס לו עבירות של קשירת קשר לפשע, נשיאת נשק בצוותא ומעשה פזיזות ורשלנות בצוותא. כלל שנשתרש בפסיקה הוא כי בהעדר טעמים מיוחדים דינו של אדם שהשתמש ...
פסק דין
22/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה תביעה לאכיפת חוזה בגדרו תרכוש התובעת מהנתבע 1 מניות המהוות זכויות במקרקעין. הצדדים חלוקים בשאלה האם המשא ומתן ביניהם התגבש לכדי חוזה, אם לאו. לא הוכח גיבושה של גמירת הדעת הנדרשת אצל הנתבע לצורך ההיקשרות ההדדית ...
החלטה
22/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה את בקשת הנאשמים לפסול את המותב שדן בעניינם. נגד הנאשמים הוגש כתב אישום המייחס להם עבירות של סחיטה באיומים ועבירות נוספות. הנאשמים טענו שיש להורות על פסילת המותב שנקבע לדון בעניינם לאור העובדה כי אותו מותב דן ...
פסק דין
22/05/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה כנגד החלטת ועדת המשנה לפיקוח לדחות את ההשגות שהגישו העותרים כנגד ההחלטה לבטל את הקפאת הליכי האכיפה בתיקים במסגרתם ניתנו צווים להפסקת עבודה ולהריסה, הקפאה שניתנה במסגרת הסכמות אליהן הגיעו הצדדים בדיון בבג"ץ. בימ"ש לא ...
החלטה
22/05/2024 - בימ"ש שלום נעתר לבקשת הנתבעים 2-3 לביטול פסק הדין שניתן כנגדם, בשל היעדר הגנה ואי הגשת ראיות. התוצאה הצודקת באופן מירבי, היא קבלת הבקשה, לצד פסיקת הוצאות, הן לטובת הצדדים האחרים להליך והן לטובת אוצר המדינה; זאת לנוכח ההתנהלות כמתואר, ...
פסק דין
22/05/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעה של רוכשי דירות מגורים בגין ליקויי בנייה, ירידת ערך ואיחור במסירה. צו הקפאת הליכים ועיכוב שנובע מהצורך למצוא קבלן חלופי אינם מהווים הצדקה לדחיית מועד המסירה. עם זאת, יש לקבל את טענת הנתבעת להפחתת 14 ימים ...
החלטה
21/05/2024 - בימ"ש שלום נדרש לתביעה לפירוק שיתוף במקרקעין. בימ"ש פסק כי אין ענייננו בניסיון שלא בתום לב לנצל את הוראות סעיף 37 על מנת לכפות על הנתבעות למכור את חלקן במקרקעין במחיר שיהיה לשביעות רצונה של התובעת, אלא בבקשה לפירוק ...
פסק דין
21/05/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, שהוגשה על-ידי תושבי הרשות הפלסטינית אשר שהו אופן בלתי חוקי וישראל ונפגעו בתאונה כאשר הרכב שהסיע אותם בחזרה לשטחי הרשות התנגש עם רכב אחר. במועד התאונה שימש הרכב דנן אך ...
החלטה
21/05/2024 - בימ"ש לעניינים מקומיים דן בבקשה לביטול צו הריסה מינהלי. השאלות העיקריות הנדרשות להכרעה הן האם נפל פגם בתשתית העובדתית אשר הונחה בפני נותן הצו והאם הבנייה אליה מתייחס הצו היא בנייה חדשה, או שמא מדובר בשיפוץ בלבד. נקבע כי לא ...
פסק דין
21/05/2024 - בימ"ש מחוזי דן בבר"ע על החלטת בימ"ש לענייני משפחה במסגרתה נדחתה בקשת המבקשת להועיד מועד לאישור צוואת המבקשת בבימ"ש קמא. עמדתה של השופטת קמא, לפיה לא תישמע בקשת המבקשת בפניה, יכולה להיות מובנת בנסיבות העניין; אולם בשים לב לדברי בימ"ש ...
החלטה
21/05/2024 - בימ"ש שלום נעתר לבקשה להכיר בהליך זר, לפי חלק ט' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. הנימוק של השתת עלויות נוספות על מערכת המשפט הוא אכן כבד משקל. משאביה של מערכת המשפט מוגבלים, ויש לנצלם בתבונה ובחרדת קודש. אך לא די ...
פסק דין
21/05/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה שעניינה הפרת זכויות יוצרים, למתן צו עשה להסרת היצירה וחלקים ממנה מכל מקום שברשות הנתבע ולפיצוי ללא הוכחת נזק בסך 200,000 ש"ח. הנתבע השתמש במקטעים מתוך הסרטון, שאורכם כ-35 שניות, כ-4% מאורך הסרטון בן 12 ...
פסק דין
21/05/2024 - בימ"ש שלום קיבל תביעה העוסקת בהתרחשות שאירעה בתום אחד המשחקים. בימ"ש פסק כי הנתבע ישלם לתובע פיצוי בסך 12,000 ₪ ללא הוכחת נזק, בגין לשון הרע. ...
פסק דין
21/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור מנהלי על פס"ד של ביה"ד לעררים לפי חוק הכניסה לישראל. בפס"ד שניתן נדחה עררם של המערערים על הסף והם חויבו להגישו בדרך אחרת. לביה"ד לעררים, ככל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית, נתון שיקול דעת רחב בכל ...
החלטה
21/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע על החלטת בימ"ש לענייני משפחה, שניתנה בהליך רכושי המתנהל בין המבקש והמשיבה 2 אגב גירושיהם. בגדר החלטה זו נדחתה בקשת המבקש להעברת המשיבה 1 מתפקידה ככונסת נכסים, ומינוי בא כוחו הנוכחי של המבקש תחתיה לצד ב"כ ...
פסק דין
21/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה תביעה במסגרתה דן בשאלה האם התובעת זכאית לקבל לידיה מאת הנתבעת החזר כספי בסך הנתבע או חלק הימנו, אותו שילמה התובעת לנתבעת, בדרך של המחאת זכות, בעקבות הסכם לביצוע עבודות תיקון שנחתם בין השתיים. ההסכם שנחתם ...
החלטה
21/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה למתן צו מניעה זמני, למניעת פרסום כתבת תחקיר אודות המבקש, ולחילופין, ככל שהכתבה תשודר, מבוקש שלא להזכיר את שמו של המבקש וכל פרט מזהה אחר. נקבע כי לא עלה בידי המבקש להרים את הנטל ולהראות כי ...
פסק דין
21/05/2024 - בימ"ש עליון דחה ערעור על הכרעת הדין של בימ"ש מחוזי בגדרה הורשע המערער, בעבירה של שוד בנסיבות מחמירות לפי סעיף 402(ב) לחוק העונשין,ונגזר עליו 60 חודשי מאסר בפועל, ועונשים נלווים. בניגוד לטענתו של המערער, אין מדובר בהרשעה על סמך "ראיית ...
פסק דין
19/05/2024 - בימ"ש שלון דחה בקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית. עניינה של התובענה נוגע להפרת הוראות תקנות 34 ו-35 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות). נקבע כי לא הוכח כי בוצעה פנייה מוקדמת אל המשיבה טרם הגשת הבקשה לאישור ...
החלטה
19/05/2024 - בימ"ש שלום נדרש לבקשה להתנגד לביצוע שטרות בסך כולל של 581,487 ₪, כאשר החייב מגיש הבקשה טוען כי ההמחאות זויפו על ידי בתו אשר נקלעה לקשיים כלכליים והיא שהתחייבה לשלם לנושים לרבות הזוכים. נפסק כי יש לאפשר למבקש רשות להתגונן, ...
פסק דין
19/05/2024 - בימ"ש עליון קיבל בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, בגדרה התקבלה בקשת המשיבים למתן סעד זמני המורה למבקש, בנק מזרחי טפחות בע"מ להעביר סך של 8 מיליון ₪ מחשבונו של המשיב 2, מר רומן אברמוביץ', לחשבונה של המשיבה 1, זק"א ...
פסק דין
19/05/2024 - בימ"ש עליון קיבל בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, בה דחה בימ"ש את בקשת המבקשים לחיוב המשיבה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיהם. על מנת להרים את הנטל המוטל על חברה בעירבון מוגבל להצדיק חריגה מן הכלל המורה על הפקדת ערובה, עליה להציג ...
גזר דין
19/05/2024 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע בביצוע עבירות מין בקטין (ריבוי מקרים של מעשה סדום בנסיבות מחמירות ומעשים מגונים בקטין) והשית עליו 10.5 שנות מאסר, 2 מאסרים על תנאי ופיצוי בסך 50,000 ₪. ככלל, בעבירות מין המבוצעות כלפי ...
הכרעת דין
19/05/2024 - בימ"ש מחוזי הרשיע את הנאשם בעבירה של מעשים מגונים בנסיבות מחמירות (מקרים רבים) וגרם מעשה סדום. והשית עליו צו מבחן בפיקוח שירות המבחן למשך 18 חודשים; 400 שעות של"צ; 2 מאסרים על תנאי ופיצוי בסך של 10,000 ₪ לכל אחד ...
החלטה
19/05/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה, בטענה כי היא פועלת בניגוד להוראות חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), ואינה מעניקה לנוסעיה את מלוא ההטבות והזכויות המגיעים להם. המבקשים עמדו בנטל להוכיח שקיימת ...
פסק דין
19/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פס"ד לפיו נדחתה תביעת המערערת כנגד המשיבה לפירעון 10 המחאות משוכות מחשבון המשיבה ובחתימתה, שחוללו מחמת הוראת ביטול. נקבע כי המשיבה הרימה את נטל השכנוע לכך שההמחאות לא ניתנו כנגד הספקת סחורה ובדין נדחתה התביעה. ...
פסק דין
19/05/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל תביעה במסגרתה נדרש לשאלה האם מסמך הנושא את הכותרת "הסכם", אשר נחתם בין הצדדים להעברת זכויות במקרקעין, הוא בגדר חוזה מכר מחייב. בימ"ש פסק כי המסמך מהווה חוזה מכר ועל כן, שיעור הזכויות במקרקעין המגיע לתובע ...
פסק דין
19/05/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על החלטת רשם הפטנטים על ביטול צו ההארכה לפטנט שניתן לתקופת ההגנה על תכשיר רפואי שרשמה המערערת. סעיף 64יב לחוק הפטנטים מונה את הנסיבות לפקיעת צו הארכה של פטנט. כאשר יש מספר תכשירים רפואיים הכוללים את ...
פסק דין
16/05/2024 - בימ"ש עליון קיבל חלקית בר"ע על החלטה של בימ"ש לעניינים מינהליים בגדרה דחה בימ"ש בקשה שהגישו המבקשים – אשר צורפו בהחלטה קודמת ע"י בימ"ש כעותרים לעתירת המשיבים 1-2 –לתיקון תוכן העתירה, בעקבות התנגדות המשיבים 1-2, תוך שציין כי הם רשאים ...
החלטה
16/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה את בקשת המשיבים 1 -3 לחייב את המבקשים להפקיד ערובה להבטחת הוצאותיהם. ככלל אין להכיר בחזקה המתנה הגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת בהפקדת ערובה להוצאות, בין אם מבקש האישור הוא תאגיד ובין אם הוא אדם. הדבר אינו ...
גזר דין
16/05/2024 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירה של סיוע לאיסור פעולה ברכוש למטרות טרור והטיל עליו מאסר בפועל למשך תשעה חודשים ומאסר על תנאי. הצורך למנוע את פעילותו הנפשעת של ארגון הטרור חמאס התחדד בעקבות אירועי השבעה באוקטובר, ...
פסק דין
16/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש שלום לסילוק תביעתה של המערערת על הסף, באין סמכות עניינית לדון בה. פסק דינו של ביה"ד למים, באופן הברור ביותר, אין בו כל סעד אופרטיבי אשר המערערת יכולה להיאחז בו. בית ...
החלטה
16/05/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע על החלטה במסגרתה נתקבלה בקשת המשיבה למתן היתר להבאת ראיות לסתור את קביעת המוסד לביטוח לאומי. אף שעל דרך הכלל הבאת ראיות לסתור תותר רק במקרים מיוחדים, הובהר כי כאשר עולים אצל הערכאה הדיונית סימני ...
פסק דין סעש 57278-08/18 אריאל הרוש,אוהד סיידוף, שי חדד ואח' נ' מועדון הכדורגל א.ג.בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
14/04/2024
תמצית העובדות
ששת התובעים הם שחקני כדורגל מקצועי ששיחקו בשורות הנתבעת, מועדון הכדורגל א.ג. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ. עיקר הטענות שהועלו נוגעות לזכאותם של התובעים לפיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963. כמו כן, חלק מהתובעים עתרו לתשלום ...
פסק דין רעא 6557/20 ערוץ 10 החדש בע"מ, חדשות 10 בע"מ, גולן יוכפז ואח' נ' שרת התרבות והספורט - ח"כ מירי רגב, ברוך קרא
13/03/2024
תמצית העובדות
סוגיה בדיני לשון הרע. במוקד – שאלת היחס הראוי לתביעות לשון הרע המוגשות על-ידי אישי ציבור, בהתייחס לפרסומים העוסקים בעשייתם הציבורית. אגב סוגיה זו, בגדרי ההליך שלפנינו מתעוררת גם שאלת המשמעות שיש להקנות להודעת תיקון שהוציא ...
פסק דין בג"צ 5474/23 חברת דואר ישראל בע"מ, מישאל וקנין נ' שר התקשורת, השר לשיתוף פעולה אזורי, שר האוצר ואח'
07/03/2024
תמצית העובדות
בעתירה התבקשנו ליתן צו על תנאי המורה למשיב 1 ולמשיב 2 להתייצב וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי אין תוקף להליך העברתו מכהונה של עותר 2, יו"ר דירקטוריון עותרת 1, חברת דואר ישראל בע"מ, ולחלופין מדוע ...
פסק דין עע 34220-10/21 משה ליפלס נ' ההתאחדות לכדורגל בישראל
21/02/2024
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, בו נדחתה התביעה שהגיש המערער נגד המשיבה.
המשיבה היא "התאחדות" כהגדרת המונח בחוק הספורט, התשמ"ח-1988. תכליתה ארגון וניהול משחקי הכדורגל בישראל ורוב תקציבה מגיע מהמדינה. בהתאחדות פועל ...
פסק דין סעש 30492-03/21 אברהם (אבי) סולימן נ' קבוצת בראל נכסים בע"מ, (מתוקן)
12/02/2024
תמצית העובדות
האם התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הנתבעת ובין התובע, שעסק בתיווך במשך למעלה מארבע עשרה שנה? אם התשובה חיובית, מהו השכר שעל פיו יש לחשב את הזכויות להן זכאי התובע בגין תקופת עבודתו וסיומה?
התובע הגיש ...
פסק דין בג"צ 8420/21 גלית הנביא אלנקווה, ד"ר יצחק שריב, ריקי גולן אמרגי ואח' נ' צבא ההגנה לישראל, שר הביטחון
11/02/2024
תמצית העובדות
העתירה עוסקת באיסור להכניס, להחזיק ולצרוך חמץ בבסיסי צה"ל במהלך ימי חג הפסח, איסור המעוגן בפקודות הצבא.
חודשים ספורים לאחר שהוקמה מדינת ישראל, חוקקה מועצת העם הזמנית את פקודת מאכל כשר לחיילים, התש"ט-1948. סעיף 1 לפקודה ...
פסק דין סעש 45633-04/18 חומה סוכנות לביטוח בע"מ נ' אילנה סוטו
11/01/2024
תמצית העובדות
תביעה לפיצוי בגין גזל סוד מסחרי ותביעה שכנגד לתשלום זכויות סוציאליות הנובעות מתקופת ההעסקה ופיצוי בגין לשון הרע.
התובעת והנתבעת שכנגד, חומה סוכנות לביטוח בע"מ היא סוכנות ביטוח פעילה משנת 2013, בעלת שני סניפים, האחד ממוקם ...
פסק דין עא 8387/20 חברת נמל אשדוד בע"מ, שוקי סגיס, אלי בר-יוסף נ'
08/01/2024
תמצית העובדות
ערעורים על פסק דינו של בית הדין לתחרות. במסגרת פסק הדין נדונו עררים שהגישו חברת נמל אשדוד בע"מ ושני נושאי משרה בה בגין עיצומים כספיים שהוטלו עליהם על ידי הממונה על התחרות. עיצומים אלה הוטלו בעקבות ...
החלטה תצ 2241-10/17 אירית רובין נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
28/12/2023
תמצית העובדות
בקשת המבקשת לאישור תובענה ייצוגית שהגישה כנגד המשיבה. במסגרת בקשת האישור נטען כי המשיבה הטעתה את ציבור הלקוחות עת לא גילתה בפניהם כי קיימים במטוס מושבים בעלי מגבלת הטיה של המושב, וגבתה עבור אותם מושבים מחיר ...
פסק דין סעש 20921-10/21 מקור החום בע"מ נ' עומר זכריא חרב ראדי גמאל עבד אלנצאר מחמוד סאלם
28/12/2023
תמצית העובדות
תביעתה של התובעת כנגד הנתבעים, עובדיה לשעבר, אשר עניינה בהפרת חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, הפרת הסכמי העבודה בהתאם לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, פיצוי מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 וכן תביעה שכנגד ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)