IP=44.197.231.211
פסק דין
15/04/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד עיריית כפר סבא, שעניינה שאלת הסיווג של מחסנים משותפים בהתאם לצו הארנונה של המשיבה. השאלה היא כיצד יש לחייב מחסן משותף/חדר עגלות בארנונה – האם בהתאם לסיווג משנה "מחסן" כעמדת המבקש, ...
פסק דין
15/04/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל עתירה לביטול שומת ארנונה, בטענה שהיא אינה חוקית, אינה סבירה, הוטלה בחוסר תום לב, נוגדת את תקנת הציבור ומנוגדת להבטחה שלטונית. עוד התבקש להורות על בטלות הסיווגים והתעריפים ששולבו בצו הארנונה של העירייה ביחס למקרקעין ...
פסק דין
15/04/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה לביטול דרישת העירייה לתשלום היטל סלילת רחובות, בהתאם לחוק העזר לחיפה (סלילת רחובות בעתירה). לעמדת העותרת, לא התקיימו התנאים הקבועים בדין להטלת חובה לתשלום היטל סלילה. נקבע כי קרקעות הצפון הן נכס גובל לתשתיות הרחוב ...
החלטה
15/04/2024 - בימ"ש שלום קיבל חלקית בקשה לסילוק על הסף של תביעת המשיבה נגד המבקשים. בתביעה שברקעה יחסי עבודה בין הצדדים יש להבחין בין עילות שבסמכותו הייחודית של ביה"ד לעבודה לאלה שבסמכות בימ"ש האזרחי ...
החלטה
15/04/2024 - בימ"ש שלום דחה בקשה לביטול צו הריסה מינהלי. המבקש לא עמד בנטל להוכיח כי נפל פגם בנוגע למתן הצו, ודאי לא פגם חמור היורד לשורש הסמכות שביסוד צו ההריסה, כנדרש בהתאם לסעיף 229 לחוק התכנון והבנייה. ...
פסק דין
14/04/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה לאישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה כייצוגית שעניינה בטענות המבקש לפיהן המשיבה הציגה באתר האינטרנט שלה מבצעי הנחות פיקטיביים. שכר הטרחה המוצע, המשקף 22% מתוך סכום ההטבה, מצוי ברף הגבוה אך למרות זאת, בנסיבות העניין יש ...
החלטה
14/04/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל חלקית בקשה דחופה לצו מניעה זמני במעמד צד אחד, בה ביקשו צו מניעה זמני המופנה כלפי הנאמנים לפיו, עד למתן פס"ד בתביעה העיקרית, לא תיעשה כל התקשרות חוזית בשם קבוצת הרוכשים, ולא תעשה כל פעולה בנכסיהם. בנסיבות ...
החלטה
14/04/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה לצו מניעה זמני שימנע דיספוזיציה בזכויות במקרקעין הרשומות ע"ש המשיב 2. זאת לאחר שכבר ניתן צו ארעי. בנסיבות העניין, חרף סימני השאלה ביחס לסיכויי ההליך העיקרי, בשלב זה לא נדרשים סיכויי תביעה טובים, ויש לתן משקל ...
פסק דין
14/04/2024 - בג"צ דחה עתירה שעניינה בבקשת העותרים להורות למשיב לבוא וליתן טעם מדוע לא יתירו לתושבי כפר קרע, לאורחיהם, למובילי מים, מזון ומספוא, לרכבים אשר מספקים שירותי בריאות והצלה, לצאת מהכפר ולהיכנס אליו ברכב דרך שער ההתנחלות מעלה שומרון ומדוע לא ...
החלטה
14/04/2024 - בימ"ש עליון דחה בקשה להורות על קיום דיון נוסף בפס"ד של בימ"ש זה. נקבע כי פרשנות תקנה 18(ב) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), בשילוב עם הוראות נוהל הרישום, מוליכה למסקנה כי הצגת צו ירושה מקורי היא תנאי להשלמת הרישום וכי אין ...
החלטה
14/04/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בפס"ד התקבל ערעורו של המבקש על פסק דינו של בימ"ש שלום שעניינו פיצוי הקונה בגין רכישת דירה בקומת מרתף בבניין בת"א, שהוגדרה בהסכם המכר כדירת מגורים, לאחר שהסתבר כי ...
פסק דין
14/04/2024 - בימ"ש עליון קיבל ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי הנסב על הסכם שיתוף שנכרת בין הצדדים בנוגע לבניין שבבעלותם. נפסק כי זהו מקרה שבו חובת תום הלב המוטלת על הצדדים לחוזה מנביעה חובה לשיתוף פעולה והתחשבות הדדיים – על ...
פסק דין
14/04/2024 - בימ"ש שלום דחה בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר. נקבע כי השיהוי הניכר בהגשת הבקשה, בשים לב לאינטרס ההסתמכות של התובעת, מביאים למסקנה כי אין הצדקה להארכת המועד ...
פסק דין
14/04/2024 - בימ"ש שלום דחה התנגדות לביצוע שטר שעננינה המחאות אשר נמסרו על ידי המבקשת למשיב, במסגרת הסכם פשרה אליו הגיעו הצדדים בהליך אחר. נקבע, בין היתר כי בנסיבות העניין מגיפת הקורונה אינה נחשבת לאירוע מסכל. ...
פסק דין
14/04/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעה בסך 1,023,750 ₪. בכתב התביעה נטען כי הנתבע היה בעת מסירת השיקים מנהל במושכת, ואישר לתובעת כי הוא ערב אישית לפירעון של תשעה שיקים. כאשר מתן הערבות, גמירות הדעת של הערב ומודעותו לכל פרטי העיסקה הרלוונטיים, ...
פסק דין
14/04/2024 - בימ"ש שלום דן בבשתי תביעות כספיות בסדר דין מהיר בגין נזקי רכוש, אשר נגרמו לתובעת בתאונת דרכים, בה היו מעורבים שלושה רכבים. נקבע כי הנתבע 3 הפר את תקנות התעבורה, שכן היה עליו להאט ואף לעצור משנוכח כי הרכב ...
פסק דין
14/04/2024 - בימ"ש שלום דחה את טענת הנתבעים לקיומה של זיקת הנאה במקרקעין, בתביעה לסילוק יד הנתבעים ממקרקעין שבבעלות רשות הפיתוח והקרן הקיימת לישראל. כמו כן, נדחתה הטענה לקיומה של רשות מכללא במקרקעין ובדרך ...
פסק דין
11/04/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעה מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. במסגרתן דן בשאלות האם עומדת לפניקס זכות חזרה אל כלל, לשיפוי או השתתפות בתשלום נזקו של התובע; האם קוימו תנאי פוליסת הסחר; וכפועל יוצא מכך, האם קיים כיסוי ביטוחי על ...
פסק דין
11/04/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה של בעלת דירה נגד העיריה והוועדה המקומית לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לה משנתגלה כי חלק מהבנייה בדירה היה ללא היתר. התובעת לא הצביעה על פנייה מצדה לנתבעות לקבלת מידע תכנוני, בגינה התקבל מידע חלקי או מוטעה ...
פסק דין
11/04/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על החלטת בימ"ש שלום בעניין תאונת המערער שארעה בבית הספר בה למה, נקבע כי הצלקת במצחו של המערער אינה בעלת השפעה תפקודית, כי אם אסתטית בלבד. הטענה כי מדברי המומחה אודות ההשלכה החברתית נובעת השלכה ...
פסק דין
11/04/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל חלקית בקשה לאישור צו עיקול זמני, במסגרת תביעה כספית בין התובע לבין ארבעה נתבעים. הנתבעת כאן הינה אחד המחזיקים בצו העיקול. מחזיק בצו עיקול, אשר לא השיב או שהשיב באופן חלקי, שגוי או מטעה לצו העיקול, נחשף ...
פסק דין
11/04/2024 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע ברצח בכוונה והטיל עליו 20 שנות מאסר, מאסרים מותנים ופיצוי בסך 258,000 ₪. טענת ההגנה העצמית נדחתה משום שעמדה לנאשם אלטרנטיבה למעשה שעשה, וכן מפני שבהתנהגותו הפסולה הביא לתקיפתו. כמו כן נשללה ...
החלטה
11/04/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשת המבקש לגילוי מסמכים ולמענה על שאלון, במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגד יצרני חשמל פרטיים המוכְרים חשמל למשיבה. על המבקש גילוי מסמכים בתובענה ייצוגית או מתן מענה על שאלון, לעמוד בדרישות הרלבנטיות והתשתית הראייתית ...
החלטה
11/04/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטתו של בימ"ש מחוזי, במסגרתה אושרה באופן חלקי בקשתם של המשיבים לנהל תובענה ייצוגית נגד המבקשת. לא מתקיימים התנאים הנדרשים למתן רשות ערעור על החלטת האישור. היקפה המצומצם של המחלוקת אינו מצדיק את המשך ניהול ...
פסק דין
11/04/2024 - בימ"ש עליון דחה ערעור על הכרעת הדין וגזר הדין של המערער שהורשע במעשי אינוס ורצח בנסיבות חריגות בחומרתן של הנערה אורי אנסבכר ז"ל בהיותה כבת 19 שנים, מתנדבת בשירות לאומי. במוקד הערעור טענה בדבר העדר כשירותו של המערער לעמוד לדין. ...
החלטה
11/04/2024 - בימ"ש שלום קיבל בקשה להאריך ב-180 ימים את ההחזקה בכספים, קרן פנסיה, קופות גמל, חשבונות ודירת מגורים של המשיב. במקרה הנדון, נקבע כי החשד נגד המשיב הוא סביר והחלק המיוחס לו בפרשה אינו שולי. נקבע כי המדינה שחררה מתוך ...
פסק דין
11/04/2024 - בימ"ש שלום קיבל חלקית תביעת מטופלת בגין טיפול שיניים שקיבלה; נקבע כי בהיעדר הסכמה מדעת, זכאית המטופלת לפיצוי בגין הפגיעה באוטומומיית הרצון. ...
החלטה
11/04/2024 - בימ"ש שלום קיבל בקשה שהגישה המבקשת, התובעת בתביעה דנן, להעברת הדיון בתיק לבימ"ש שלום בפתח תקווה מחמת היעדר סמכות מקומית של בימ"ש זה לדון בה. בימ"ש הורה על העברת התיק לנשיא בימ"ש שלום במחוז מרכז, שיורה על ניתוב התיק ...
החלטה
10/04/2024 - בימ"ש שלום דחה בקשה להורות על כונסי הנכסים לערוך התמחרות בין המציעים אשר הגישו הצעות לרכישת הנכס. המבקש לא הצביע על פגם בהחלטת הכונסים שלא לקיים הליך התמחרות בשלב זה אלא, לפתוח את הליך ההצעות מחדש. המבקש אף לא ...
פסק דין
10/04/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף. בכתב התביעה נטען כי בזמן עבודתה אצל המעסיקה כדיילת מכירות בבית המרקחת, התובעת נפגעה כאשר נתקלה בסטנד של מוצרים אשר הוצב במעבר ליציאה מבית המרקחת. התובעת לא הוכיחה את נסיבות ...
פסק דין
10/04/2024 - בימ"ש שלום קיבל תביעה כספית על סך 625,963 ₪. לפי טענת התובעת, בסיס התביעה הוא חוב כספי של החברה כלפיה, שנבע מאספקת ברזלים לבנייה, ושני בעלי החברה הם ערֵבים לחוב זה. נקבע כי כתב הערבות הוא בעל תוקף משפטי ...
פסק דין
10/04/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעת חברת ביטוח להשבת תגמולי ביטוח ששולמו "בטעות", כאשר התנהגות המבטחת יצרה נזק ראייתי, וכאשר הדרישה להשבה באה בשיהוי ניכר. במקרה דנן, נוכח אופי השיהוי ומשכו, שעה שלצידו מבקשת המבטחת לעשות שימוש בחזקת המסירה, המטילה על ...
פסק דין
10/04/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה במסגרתה דן בשאלה האם העירייה אחראית לאכוף ולמנוע כל מקרה של חדירת עשן סיגריות בבתי מגורים משותפים – מדירת המעשן לדירת שכנו-הנפגע. בחירת העירייה שלא לאכוף כל מקרה אינה עולה כדי התפרקות מחובת האכיפה של ...
פסק דין
10/04/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה ערעור על פסק דינו של ביה"ד לעררים, במסגרתו נדחה ערר על החלטת המשיב לסרב את בקשת המערערת לקבלת מעמד מטעמים הומניטריים, מכוח "נוהל הטיפול בהפסקת הליך מדורג לבן זוג זר של ישראלי". בנסיבות הנדונות, לא עלה ...
פסק דין
10/04/2024 - בימ"ש מחוזי דחה את תביעת התובעים להצהיר על פקיעת המשכון במסגרתו מישכנו דירתם להבטחת פירעון הלוואה אותה נטל בנם מהנתבע. נפסק כי הריבית בגובה של 20% שנקבעה בהסכם ההלוואה – שהתובעים היו מודעים לה או לכל הפחות היו צריכים להיות ...
החלטה
10/04/2024 - בימ"ש מחוזי דחה תביעת רשלנות רפואית שהוגשה בגין טיפולים שבוצעו לתובעת אצל הנתבעת. נטען כי אבחון רשלני נגרמה לתובעת עקרות. הבקשה היא בקשה להארכת מועד לשם הגשת חו"ד בתחום הכירורגי. משהתובעים מבקשים לצרף חו"ד רפואית נוספת, בראש ובראשונה היה ...
פסק דין
10/04/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על פס"ד במסגרתו בימ"ש קמא הורה על דחיית תביעתם של המערערים, מהטעם שלא הגישו תצהירים. לא ניתן להורות על דחיית תביעתו של בעל דין עקב אי הגשת תצהירים. הכלי הדיוני במקרה של מחדלים דיוניים של בעל ...
החלטה
10/04/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה לעיכוב הליכי הוצל"פ המתנהלים בתיק מימוש משכנתא בלשכת ההוצאה לפועל. בימ"ש נעתר לבקשה וקבע כי משנמצא כי לא מדובר בתביעה חסרת סיכוי, מאזן הנוחות נוטה לטובת עיכוב ההליכים ולא הוכחו חוסר תום לב או שיהוי מצד ...
החלטה
10/04/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לעיכוב ביצוע פס"ד במסגרתו התקבלה תביעה לפינוי מושכר (תחנת דלק) שהגישו המשיבות כנגד המבקשת. בנסיבות העניין אין מקום לעיכוב ביצוע פס"ד זאת, מעת שנחזה כי סיכויי הערעור אינם משופרים ומאזן הנוחות אינו נוטה לטובת ...
החלטה
10/04/2024 - בימ"ש מחוזי דחה את בקשת התובע להורות על מחיקת כתבי ההגנה של הנתבעים – המשיבים – ולחילופין להורות כי המשיבים לא יהיו רשאים להגיש ראיות מטעמם. נקבע כי יש להפעיל בזהירות את הסמכות למחיקת כתב טענות בשל שימוש לרעה בהליך, ...
החלטה
09/04/2024 - בימ"ש עליון קיבל חלקית ערר לפי סעיף 23 לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, על החלטת בימ"ש מחוזי בה הטיל צו פיקוח ומעקב על העורר, הכולל איסור על העורר לשהות במרחק 300 מטר מנפגעת העבירה שביצע, המתגוררת בשכנות ...
החלטה
09/04/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בגדרו נדחה ערעור המבקש על הכרעת דינו של בימ"ש שלום. המערער הורשע בעבירה של החזקת אגרופן או סכין שלא כדין. מדובר ביישום של דוקטרינות וכללים מושרשים על מקרה ספציפי, ועל ...
החלטה
09/04/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי אשר דחה ערעור שהגיש המבקש על החלטתו של בימ"ש שלום. הרקע לבקשה עניינו בסכסוך המתנהל מזה מספר שנים, בין המשיב – בעל בית קפה בירושלים, למבקש – דר רחוב ...
החלטה
09/04/2024 - בימ"ש לעניינים מקומיים נעתר לבקשה למתן צו שיפוטי להפסקת שימוש ובהתנגדות המשיבים למתן הצו שנתבקש. מטרתה של הבקשה דנן היא להפסיק את הפעילות המסחרית המתקיימת במבנה, שלא לפי היתר כדין. ...
פסק דין
09/04/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעה קטנה על סך 30,000 ₪, שהגיש התובע, מורה בבית ספר יסודי, נגד הנתבע, הורה של אחד התלמידים שהתובע הוא המורה שלו. התביעה עניינה בבקשה לפיצוי כספי, על הנזקים שנגרמו לתובע כתוצאה מאיומים והטרדה מצד הנתבע ...
פסק דין
09/04/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעת שיבוב של חברת ביטוח בגין נזקי הצפה לעסק מבוטח נגד הרשות המקומית ותאגיד המיים. לא עלה בידי התובעת לסתור או להפריך את ראיות הנתבעות. כידוע על הנתבעות מוטל נטל הבאת הראיה בלבד והן עמדו בנטל זה ...
פסק דין
09/04/2024 - בימ"ש שלום קיבל חלקית תביעה כספית בסך 60,000 ₪, המתבררת במסלול דיון מהיר, במסגרתה עתרו התובעים, בני-זוג שרכשו מהנתבעת, חברה קבלנית, דירת מגורים חדשה, לחייב את הנתבעת בפיצוי בגין איחור במסירת החזקה בדירה. התובעים זכאים לפיצוי בגין איחור במסירה למשך ...
פסק דין
09/04/2024 - בימ"ש שלום קיבל תביעה נגד קבלן ומפקח עבודה בגין הפרת הסכם שירותי בניה והסכם פיקוח שבאה לידי ביטוי בחריגה מעלויות העבודה המוסכמות וליקיי בנייה. לקבלן אחריות על נטישתו את הפרויקט, וממילא על הצורך בתשלומים החריגים לצורך השלמת הפרויקט. כמו כן, ...
פסק דין
09/04/2024 - בימ"ש שלום דחה ערעור על החלטת קצין התגמולים, אשר דחה את בקשת המערער להקדמת מועד ההכרה לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), לצורך קבלת תגמולים וזכויות. עקרון היסוד, הן בחוק המשפחות והן בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), הוא כי ...
פסק דין
09/04/2024 - בימ"ש שלום נעתר לבקשה מטעם הנתבע בתיק דנן, להורות על סילוקה על הסף של התובענה מחמת היעדר פורום נאות. נקבע כי דינה של התביעה להידחות, שכן לאחר שקלול כלל השיקולים ובחינת נסיבות המקרה בהתאם להלכות נמצא כי הפורום הישראלי אינו ...
פסק דין רעא 6557/20 ערוץ 10 החדש בע"מ, חדשות 10 בע"מ, גולן יוכפז ואח' נ' שרת התרבות והספורט - ח"כ מירי רגב, ברוך קרא
13/03/2024
תמצית העובדות
סוגיה בדיני לשון הרע. במוקד – שאלת היחס הראוי לתביעות לשון הרע המוגשות על-ידי אישי ציבור, בהתייחס לפרסומים העוסקים בעשייתם הציבורית. אגב סוגיה זו, בגדרי ההליך שלפנינו מתעוררת גם שאלת המשמעות שיש להקנות להודעת תיקון שהוציא ...
פסק דין בג"צ 5474/23 חברת דואר ישראל בע"מ, מישאל וקנין נ' שר התקשורת, השר לשיתוף פעולה אזורי, שר האוצר ואח'
07/03/2024
תמצית העובדות
בעתירה התבקשנו ליתן צו על תנאי המורה למשיב 1 ולמשיב 2 להתייצב וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי אין תוקף להליך העברתו מכהונה של עותר 2, יו"ר דירקטוריון עותרת 1, חברת דואר ישראל בע"מ, ולחלופין מדוע ...
פסק דין עע 34220-10/21 משה ליפלס נ' ההתאחדות לכדורגל בישראל
21/02/2024
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, בו נדחתה התביעה שהגיש המערער נגד המשיבה.
המשיבה היא "התאחדות" כהגדרת המונח בחוק הספורט, התשמ"ח-1988. תכליתה ארגון וניהול משחקי הכדורגל בישראל ורוב תקציבה מגיע מהמדינה. בהתאחדות פועל ...
פסק דין סעש 30492-03/21 אברהם (אבי) סולימן נ' קבוצת בראל נכסים בע"מ, (מתוקן)
12/02/2024
תמצית העובדות
האם התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הנתבעת ובין התובע, שעסק בתיווך במשך למעלה מארבע עשרה שנה? אם התשובה חיובית, מהו השכר שעל פיו יש לחשב את הזכויות להן זכאי התובע בגין תקופת עבודתו וסיומה?
התובע הגיש ...
פסק דין בג"צ 8420/21 גלית הנביא אלנקווה, ד"ר יצחק שריב, ריקי גולן אמרגי ואח' נ' צבא ההגנה לישראל, שר הביטחון
11/02/2024
תמצית העובדות
העתירה עוסקת באיסור להכניס, להחזיק ולצרוך חמץ בבסיסי צה"ל במהלך ימי חג הפסח, איסור המעוגן בפקודות הצבא.
חודשים ספורים לאחר שהוקמה מדינת ישראל, חוקקה מועצת העם הזמנית את פקודת מאכל כשר לחיילים, התש"ט-1948. סעיף 1 לפקודה ...
פסק דין סעש 45633-04/18 חומה סוכנות לביטוח בע"מ נ' אילנה סוטו
11/01/2024
תמצית העובדות
תביעה לפיצוי בגין גזל סוד מסחרי ותביעה שכנגד לתשלום זכויות סוציאליות הנובעות מתקופת ההעסקה ופיצוי בגין לשון הרע.
התובעת והנתבעת שכנגד, חומה סוכנות לביטוח בע"מ היא סוכנות ביטוח פעילה משנת 2013, בעלת שני סניפים, האחד ממוקם ...
פסק דין עא 8387/20 חברת נמל אשדוד בע"מ, שוקי סגיס, אלי בר-יוסף נ'
08/01/2024
תמצית העובדות
ערעורים על פסק דינו של בית הדין לתחרות. במסגרת פסק הדין נדונו עררים שהגישו חברת נמל אשדוד בע"מ ושני נושאי משרה בה בגין עיצומים כספיים שהוטלו עליהם על ידי הממונה על התחרות. עיצומים אלה הוטלו בעקבות ...
החלטה תצ 2241-10/17 אירית רובין נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
28/12/2023
תמצית העובדות
בקשת המבקשת לאישור תובענה ייצוגית שהגישה כנגד המשיבה. במסגרת בקשת האישור נטען כי המשיבה הטעתה את ציבור הלקוחות עת לא גילתה בפניהם כי קיימים במטוס מושבים בעלי מגבלת הטיה של המושב, וגבתה עבור אותם מושבים מחיר ...
פסק דין סעש 20921-10/21 מקור החום בע"מ נ' עומר זכריא חרב ראדי גמאל עבד אלנצאר מחמוד סאלם
28/12/2023
תמצית העובדות
תביעתה של התובעת כנגד הנתבעים, עובדיה לשעבר, אשר עניינה בהפרת חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, הפרת הסכמי העבודה בהתאם לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, פיצוי מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 וכן תביעה שכנגד ...
פסק דין סעש 31940-05/20 Twelde Askale נ' מ.ס.קילנור בע"מ, טופ - איי טי סולושנס בע"מ , ר.ג.א.שרותים ונקיון (ישראל) 1987 בע"מ ואח'
10/12/2023
תמצית העובדות
השאלה המרכזית העומדת להכרעת בית הדין במסגרת פסק הדין היא מי הייתה מעסיקתו של התובע, אשר עבד בתחום הניקיון ברחבי העיר "אלעד".
הנתבעת 3, "ר.ג.א", הינה חברה שעיסוקה במתן שירותי תברואה לרשויות מוניציפאליות. ביום 1.1.2015 התקשרה ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)