IP=35.172.230.21
פסק דין
16/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על פס"ד במסגרתו התקבלה בחלקה תביעה כספית, שעניינה חיובים אשר תבעה המערערת משני המשיבים, בשל שכירות נכס בקניון בחוף עין בוקק, שם הפעילו המשיבים, או מי מהם, עסק. בימ"ש שלערעור קבע כי היה מקום לחיוב המשיבים ...
גזר דין
16/07/2024 - בימ"ש שלום גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירות איסור צידה ללא רישיון ציד או היתר ועבירת איסור החזקת חיית בר מוגנת, והטיל עליו 6 חודשי מאסר בפועל שירוצו בדרך של עבודות שירות, 2 מאסרים על תנאי וקנס בסך ...
פסק דין
16/07/2024 - בימ"ש שלום נדרש לתביעה לפיצוי בסך 13,274 ₪ בגין נזק שנגרם לדופן הימנית של אוטובוס של התובעת בתאונה עם רכבו של הנתבע. על התובעים לוודא שחוות הדעת השמאית מטעמם תהיה בעלת כוח ראייתי פנימי חזק דיו, כדי להרים לפחות את ...
פסק דין
16/07/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעה כספית על סך 1,157,000 ₪ בטענה לתרמית בקשר עם הסכם מכר נכס מקרקעין ולהשבה של סכומי כסף שנמסרו בנאמנות. הנתבעת הפרה את ההסכם הפרה יסודית בכך שהמקרקעין לא נמסרו לתובע. על הנתבעת לפצות את התובע בפיצוי ...
החלטה
16/07/2024 - בימ"ש שלום נעתר לבקשת הנתבעת להבאת ראיות לסתור את קביעת הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי בתחום האורתופדיה. במקרה דנן, מדובר בנסיבת חריגות המצדיקות היתר להבאת ראיות ...
פסק דין
16/07/2024 - בימ"ש שלום דחה ערעור על החלטת רשם הוצל"פ. בימ"ש לא מצא כי נפלה טעות בהחלטת רשם ההוצאה לפועל בקבלת טענת הנתבע להגנת ...
פסק דין
16/07/2024 - בימש מחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש לענייני משפחה במסגרתו הורה כי במסגרת איזון המשאבים ביניהם יחלקו הצדדים בדירת המגורים בה התגוררו, אף שעסקינן בנכס חיצוני אשר המערער זכה בו מתוך ירושת אמו, וכן יאוזן סך של ...
פסק דין
16/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה תביעות כספיות הדדיות שעניינן טענות למצגים כוזבים במסגרת פירוק שותפות עיסקת, עובר לחתימת הסכם היפרדות בין הצדדים. נקבע כי מדובר בהסכם שנעשה על-ידי אנשי עסקים מנוסים שידעו והבינו היטב את טיבה ומהותה של העסקה על כל היבטיה, ...
החלטה
16/07/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי במסגרתה אושרה באופן חלקי בקשת המשיבים לנהל תובענה ייצוגית נגד בנק הפועלים ונגד בנק לאומי, תובענה שעניינה בטענה כי העמלה אותה גבו הבנקים בגין הפקדת שיק דחוי במכונה הייתה גבוהה מהמותר לפי ...
פסק דין
16/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל עתירת אסיר נגד החלטת הממונה על עבודות שירות מטעם שב"ס לפיה הורה על הפסקה מנהלית של עבודות השירות אותן ריצה העותר וריצוי יתרת העונש בבית הסוהר, וזאת לאחר שהעותר נעצר והוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה ...
פסק דין
16/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה תביעה שהוגשה על ידי רוכשי דירות, לתשלום פיצויים בגין איחור במסירת הדירות מכוח סעיף 5א לחוק המכר, בטענה כי יש לראותם כמי שלא קיבלו את הדירות משך כל השנים עד להסדרת אספקת החשמל לדירות. לחילופין נתבע ...
פסק דין
16/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל בר"ע על פסק דינו של בימ"ש לתביעות קטנות לפיו התקבלה בחלקה תביעת המבקשים לחיוב המשיבה לשלם להם פיצוי לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), בגין שינוי יעד הנחיתה של טיסת המבקשים ...
פסק דין
15/07/2024 - בימ"ש שלון דחה תביעת בעילת לשון הרע שהגיש התובע שמשמש כפקח בעיריית קריית אתא. לטענתו, הנתבעים הוציאו את דיבתו רעה בגין אירוע שתואר על ידו. התקבלה טענת הנתבע להגנת "אמת דיברתי". הביטויים שמהווים לשון הרע נגד התובע, אין הם אלא ...
פסק דין
15/07/2024 - בימ"ש שלום קיבל תביעה לסילוק יד הנתבע מנכס שבבעלות וניהול התובעים, וכן לחיוב הנתבע בתשלום דמי שימוש ראויים בגין תקופת שבע השנים שקדמו להגשת התביעה. נקבע כי אין לפטור את הנתבע מתשלום מלוא דמי השימוש הראויים בגין השימוש שעשה שלא ...
פסק דין
15/07/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה למימוש שטר. נדחתה טענת הזוכה להיותו אוחז כשורה. הזוכה לא קיבל את השטר בתום לב ובעד ערך, אלא ביודעו שזכות הקניין בהמחאה פגומה, שמדובר בשיק שניתן לביטחון עבור עסקה לא ...
פסק דין
15/07/2024 - בימ"ש שלום קיבל בקשה מטעם הנתבעות, להורות על סילוק התביעה על הסף ולדחייתה מחמת התיישנות. התביעה דנן הוגשה בחלוף למעלה משבע שנים ממועד שהתגבשה עילת התביעה, ומבלי שעלה בידי התובע להוכיח כי התקיימו מי מהחריגים הקבועים בדין להארכת תקופת ...
פסק דין
15/07/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל חלקית עתירה שעניינה תכנית התחדשות עירונית בקרית ים. הובהר כי מטרת התוכנית אינה ליצור רווח ליזם או לדיירים אלא לפתור בעיות תכנוניות, כאשר השיקול הכלכלי כפוף לשיקולי התכנון ולא ...
החלטה
15/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל ברובה את בקשת הנתבעת 5 ("המבקשת") לסילוק על הסף של התביעה שהגישה נגדה התובעת באופן שימחקו מכתב התביעה כל הסעיפים בו שאינם מגלים עילת תביעה כלפי המבקשת או שאינם מגלים יריבות עימה. אחריות הנתבעת "יחד ולחוד" עם ...
פסק דין
15/07/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה ערעור על פסק דינו של ביה"ד לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, בו נדחה ערר מטעם המערערות – אם ובתה שבעת הגשת הבקשה הייתה קטינה – כנגד דחיית בקשתה של הבת לאשרת א/5 מכוח הנוהל שעניינו מתן ...
פסק דין
15/07/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל ערעור על החלטת ועדת הערר אשר קבעה כי הפטור מהיטל השבחה מכוח סעיף 19(ב)(10)(א) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, חל הן על התמריצים הישירים מכוח תמ"א 38 והן על הזכויות שהיו קיימות במגרש מכוח כל ...
החלטה
15/07/2024 - בימ"ש מחוזי דן בבקשה למתן צו שיפוטי לפי פקודת ביזיון בימ"ש. אי קיומו של פס"ד נובע ממכשול בו נתקלה הנתבעת כתוצאה מהתנהלות התובעים, שרק לאחר מתן פס"ד העלו את הטענה בדבר המחאת הזכות לפיצוי לעמותה. נמצא, כי אין זה המקרה ...
פסק דין
15/07/2024 - בימ"ש עליון קיבל את ערעור המדינה על קולת העונשים שהושתו על המשיבים בפסק דינו של בימ"ש מחוזי בעקבות הרשעתם בהחזקה, נשיאה והובלה של נשק, קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת רכב גנוב, שימוש ברכב ללא רשות ובשיבוש מהלכי משפט. נקבעכ י ...
החלטה
15/07/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשת המבקשים לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה, בה נטען כי המשיבה התעשרה שלא כדין על חשבון חברי הקבוצה, לאור סעיף מנגנון ההצמדה שנקבע במסגרת הסכמי המכר מטעמה. בניגוד לנטען על ידי המשיבה הרי שלא קיימת כל הצדקה ...
החלטה
15/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל בר"ע על החלטות בימ"ש לענייני משפחה שעניינן היקף התביעה שהמבקשת רשאית לנהל בעניין ילדיה הקטינים בבימ"ש לענייני משפחה. אין מקום לצמצום זכות הגישה של המבקשת לערכאות בעניין שהוא בבחינת דיני נפשות של ממש – מימוש ההורות שלה ...
פסק דין
14/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש לענייני משפחה, אשר קיבל באופן חלקי את תביעת המשיב לביטול הסכם התרת נישואין ונספח לו, אשר אושרו ע"י בימ"ש. בנסיבות בהן קבע בימ"ש קמא ממצאי עובדה ומהימנות על יסוד התרשמות בלתי ...
פסק דין
14/07/2024 - בימ"ש שלום נעתר לבקשת הנתבעת 1 לדחיית התביעה שהוגשה נגדה על הסף. נפסק כי יש לקבל את הטענה לקיומו של מעשה בית דין מחמת השתק עילה והשתק ...
החלטה
14/07/2024 - בימ"ש שלום דחה את הטענה לביטול כתב האישום מחמת הגנה מן הצדק. בשלב זה לא ניתן לקבוע אם זכות הנאשם להליך ראוי נפגעה בהעדר ראשית ראיה על עצם קיום חומר חקירה לפיו יתכן תיעוד האירוע. אין בכך כדי למנוע מהנאשם ...
גזר דין
14/07/2024 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירות ניסיון לרצח; חבלה חמורה בנסיבות מחמירות (כשהעבריין נושא נשק קר; ופציעה. בימ"ש הטיל על הנאשם 14 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי למתלוננת על סך 80,000 ₪. ...
פסק דין
14/07/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה שעניינה בהחלטות המשיב 2 (הממונה על חופש המידע או הממונה) להיענות לבקשת המשיבה 3 (רדימיקס) לפי חוק חופש המידע ולהמציא לעיונה מסמכים הנוגעים להתקשרות בין העותרת (שפיר) למדינה (ההחלטה). המידע המבוקש ביחס להתקשרות של ...
פסק דין
14/07/2024 - בימ"ש מחוזי דן בבקשה לסילוק תביעה על הסף. בתביעה נתבעו פיצויים בטענה כי לא היה מקום למנות כונס נכסים קבוע לפרויקט בניה – מינוי שנעשה שנים קודם לכן. יש להעריך את מבחן "סיכויי התביעה" בשלב הראשוני של ניהול ההליך, לאחר ...
החלטה
14/07/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פס"ד של בימ"ש מחוזי במסגרתו נדחה ערעור שהגיש המבקש, על החלטת הוועדה הרפואית העליונה בה הוחלט שלא לקבוע לו דרגת נכות מיוחדת לפי תקנה 5(א)(4א) לתקנות הנכים. לא נמצאה הצדקה להתערב באופן בו פרשה ...
החלטה
14/07/2024 - : בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי אשר דחה את ערעורו של המבקש על הרשעתו בעבירות מס והחמיר את גזר-דינו. נקבע כי הבקשה, בהיותה נטועה בנסיבותיו של המקרה הקונקרטי ומעלה טענות ערעוריות ...
החלטה
14/07/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי להותיר את המשיבה 1 (המדינה) כצד להליך הייצוגי. ההתנהלות בהליך הייצוגי – בעיקר מצד המבקש – הייתה רצופה כשלים. התנהלות זו הובילה לשגגה מסוימת של בימ"ש קמא, אך כזו שאין בה כדי ...
החלטה
14/07/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש לעניינים מנהליים במסגרתו נדחתה עתירת המבקש להורות למשיב להעבירו לתא מותאם ומונגש הנדרש לו בשל מצבו הרפואי. נקבע כי הבקשה אינה מעלה שאלות עקרוניות החורגות מעניינו של ...
החלטה
11/07/2024 - בימ"ש עליון דן בבר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מינהליים. בימ"ש מחוזי דחה עתירה מינהלית שהגיש המבקש כנגד החלטתה של ועדת השחרורים הפועלת לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר. נקבע כי הערעור מתקבל במובן זה שעניינו ...
החלטה
11/07/2024 - בימ"ש שלום נעתר חלקית לבקשה להחזרת תפוס, לפי סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש). אכן, כטענת המשיבה, המבקשים החזיקו ברשותם כמות העולה על הכמות המותרת להם לפי הרישיונות שהוצגו. עם זאת, על מנת לצמצם את הפגיעה בהם, ...
פסק דין
11/07/2024 - בימ"ש עליון דחה ערעור פסק דינו של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים, אשר קיבל בחלקה את עתירתם של המערערים – מכון הרישוי טסט בעכו, מנהל המכון ובוחן הרישוי בו, שהוגשה נגד המשיב, משרד התחבורה. נקבע, כי בנסיבות העניין אין ...
פסק דין
11/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה תביעה לסעד הצהרתי וצו עשה בנוגע לנחלה חקלאית. התובעים עתרו להורות לנתבעת לאפשר את קיום הליך פיצול הנחלה ולאשר את השכרת הבית עד ...
פסק דין
11/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל בר"ע על החלטת בימ"ש שלום ולפיה דו"ח חקירה של הנתבעת – המשיבה על צרופותיו, לא יגולה בשלב זה, אך לאחר סיום פרשת התביעה יגולו המסמכים. נקבע כי דו"ח החוקר חסוי ואין מקום להורות על גילויו במסגרת ההליך. ...
פסק דין
11/07/2024 - בימ"ש שלום נעתר לתביעה שעניינה בעסקה לרכישת אוזניות שרכש התובע מהתובעת. נפסק כי הנתבעת לא קיימה את חיוביה בהתאם לחלופה שבסעיף 11(3) לחוק המכר. אדם סביר לא היה מתקשר בחוזה לרכישת אוזניות שאינן ממלאות את ייעודן. משכך, בהתאם לסעיף 7 ...
פסק דין
11/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש לענייני משפחה במסגרתו התקבלה התנגדות לקיום צוואת המנוח וניתן צו ירושה על פי דין אחר עזבונו. נפסק כי בצדק אומצו מסקנות המומחית שמונתה מטעם ביהמ"ש לפיהן הצוואה זויפה ואין בטענות ...
פסק דין
11/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה שקבע את אבהותו של המערער על הקטין, בנה של המשיבה. לאחר שהמערער הבהיר כי אין בדעתו לבצע בדיקה גנטית לבדיקת אבהותו, על אף הוראת בימ"ש, הסיק מכך בית ...
פסק דין
11/07/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה שהוגשה נגד חברת טיולים. נטל הראיה והשכנוע מוטל לפתחה של התובעת מתחילת ההליך ועד לסופו, המקרה נופל תחת סעיף 15 לפקודת הנזיקין, ובבחינת ההתרשלות של הנתבעת הרי שזו לא ...
פסק דין
11/07/2024 - בימ"ש שלום קיבל תביעה נגד חברת בוקינג בגין התנהלותה בטיפול בהזמנת שירותי לינה בחו"ל דרל אתר האינטרנט שלה; נקבע, בין היתר, כי אין לקבל תנאי בחוזה הדורש מצרכן ישראלי להתדיין בתביעה קטנה במדינה זרה לפי דין זר. עוד נקבע, למעלה ...
פסק דין
11/07/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה לקבלת פיצוי ללא הוכחת נזק מכח חוק איסור לשון הרע בגין פרסומים שנעשו על ידי הנתבעות ברשת פייסבוק, על רקע מחלוקת שהתגלעה בין הצדדים בקשר עם שירות תיקונים שנתן התובע, טכנאי תקשורת מחשבים, רשתות ומצלמות, ...
פסק דין
11/07/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה תובענה ייצוגית שעניינה הפרקטיקה של עיריית תל-אביב לגבי הוצאות אכיפה לגביית חובות ארנונה ממחזיקים במשותף בנכס שאינם בני זוג, לפיה נגבות מכל אחד מהמחזיקים במשותף בנכס הוצאות אכיפה שסכומן המצטבר עולה על הסכום המרבי הקבוע בתקנות ...
פסק דין
10/07/2024 - בימ"ש מחוזי דן בתביעה שעניינה סיווגו של נכס הנמצא בקומת המרתף שבבניין – כיחידת דיור או כחלק מרכוש אשר בבעלות משותפת של כלל הבעלים בבניין. נקבע כי הנכס הוא בבעלות משותפת של כלל הבעלים בבניין ואין לתובע זכויות בעלות ...
פסק דין
10/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל תביעה להצהיר על בטלות הסכם במסגרתו העביר הנתבע לעצמו, מכוח ייפוי כוח כללי עליו חתם התובע וללא תמורה, את זכויות התובע במקרקעין. התובע הוכיח כי ייפוי הכוח הכללי עליו חתם, לא הסמיך את הנתבע להעביר לעצמו את ...
פסק דין
10/07/2024 - בג"צ דחה עתירה המכוונת למתן ארכה לביצוע צווי ההריסה שהוצאו ביחס לקבוצת מבנים שנבנו ללא היתר. לצד העתירה הוגשה גם בקשה למתן צו ביניים המכוונת לעיכוב ביצוע צווי ההריסה עד להכרעה בעתירה. המשיבה הגישה בקשה לסילוק העתירה על הסף. העתירה ...
החלטה
10/07/2024 - בימ"ש עליון קיבל את ערעור המדינה על העונש שהוטל על המשיב, בעקבות הרשעתו בעבירות סחיטה באיומים; איומים; תקיפה סתם; הלבנת הון; שימוש במרמה במטרה להתחמק ממס; עיסוק במתן אשראי בלא רישיון; וכריתת חוזה הלוואה אסור וקבלת תשלומים לפיו. על המשיב ...
פסק דין בג"צ 6198/23 התנועה למען איכות השלטון בישראל ו-391 אח', אחים לנשק ו-20 אח', איילת השחר סיידוף ו-239 אח' נ' שר הביטחון, ממשלת ישראל, צה"ל, היועצת המשפטית לממשלה ואח'
25/06/2024
תמצית העובדות
העתירות מביאות לפתחו של בית משפט זה – פעם נוספת – את שאלת השוויון בנטל השירות הצבאי. בימים של מלחמה קשה וכואבת, נאלצים אנו לשוב ולהכריע בסוגיה מורכבת זו, שמלווה את האומה מיום לידתה. לפני למעלה ...
פסק דין רעא 6992/22 AGODA COMPANY Pte. Ltd נ' שי צביה, צד קשור, היועצת המשפטית לממשלה
27/05/2024
תמצית העובדות
חברה זרה מפעילה פלטפורמת מכירות ופרסום מקוונת, ובמסגרתה, על פי הנטען, היא מפרה נורמות המעוגנות בחוק הגנת הצרכן הישראלי. צרכנים ישראליים מבקשים לתבוע את החברה בגין ההפרה הנטענת, אך במסגרת תנאי השימוש באתר החברה נכתב כי ...
פסק דין בג"צ 9957/17 ח"כ סתיו שפיר, רו"ח ירון זליכה, ח"כ ולדימיר בליאק נ' שר האוצר, החשב הכללי, הממונה על התקציבים, הכנסת
23/05/2024
תמצית העובדות
פסק דין שלישי בטרילוגיית פסקי הדין בעתירות שהוגשו על ידי חברת הכנסת (לשעבר) סתיו שפיר, ושעניינם בתקציב המדינה. העותרים מבקשים להורות למשיבי המדינה ליתן לחברי הכנסת הרשאות לצפייה ישירה בנתונים הנוגעים לניהול השוטף של תקציב המדינה ...
פסק דין א 4289-12/17 מיכאל וידל נ' בצלאל כהן, חזי משה
15/05/2024
תמצית העובדות
3 תביעות לפיצויים בגין לשון הרע שהגיש התובע נגד הנתבעים.
התובע הוא ראש עיריית רמלה. הנתבע 1 היה מארגן קבוצות דיון ברשתות החברתיות. הנתבע 2 הוא פעיל פוליטי ברמלה, מהקבוצה הפוליטית הנמצא בצד השני של המתרס ...
פסק דין סעש 57278-08/18 אריאל הרוש,אוהד סיידוף, שי חדד ואח' נ' מועדון הכדורגל א.ג.בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
14/04/2024
תמצית העובדות
ששת התובעים הם שחקני כדורגל מקצועי ששיחקו בשורות הנתבעת, מועדון הכדורגל א.ג. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ. עיקר הטענות שהועלו נוגעות לזכאותם של התובעים לפיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963. כמו כן, חלק מהתובעים עתרו לתשלום ...
פסק דין רעא 6557/20 ערוץ 10 החדש בע"מ, חדשות 10 בע"מ, גולן יוכפז ואח' נ' שרת התרבות והספורט - ח"כ מירי רגב, ברוך קרא
13/03/2024
תמצית העובדות
סוגיה בדיני לשון הרע. במוקד – שאלת היחס הראוי לתביעות לשון הרע המוגשות על-ידי אישי ציבור, בהתייחס לפרסומים העוסקים בעשייתם הציבורית. אגב סוגיה זו, בגדרי ההליך שלפנינו מתעוררת גם שאלת המשמעות שיש להקנות להודעת תיקון שהוציא ...
פסק דין בג"צ 5474/23 חברת דואר ישראל בע"מ, מישאל וקנין נ' שר התקשורת, השר לשיתוף פעולה אזורי, שר האוצר ואח'
07/03/2024
תמצית העובדות
בעתירה התבקשנו ליתן צו על תנאי המורה למשיב 1 ולמשיב 2 להתייצב וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי אין תוקף להליך העברתו מכהונה של עותר 2, יו"ר דירקטוריון עותרת 1, חברת דואר ישראל בע"מ, ולחלופין מדוע ...
פסק דין עע 34220-10/21 משה ליפלס נ' ההתאחדות לכדורגל בישראל
21/02/2024
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, בו נדחתה התביעה שהגיש המערער נגד המשיבה.
המשיבה היא "התאחדות" כהגדרת המונח בחוק הספורט, התשמ"ח-1988. תכליתה ארגון וניהול משחקי הכדורגל בישראל ורוב תקציבה מגיע מהמדינה. בהתאחדות פועל ...
פסק דין סעש 30492-03/21 אברהם (אבי) סולימן נ' קבוצת בראל נכסים בע"מ, (מתוקן)
12/02/2024
תמצית העובדות
האם התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הנתבעת ובין התובע, שעסק בתיווך במשך למעלה מארבע עשרה שנה? אם התשובה חיובית, מהו השכר שעל פיו יש לחשב את הזכויות להן זכאי התובע בגין תקופת עבודתו וסיומה?
התובע הגיש ...
פסק דין בג"צ 8420/21 גלית הנביא אלנקווה, ד"ר יצחק שריב, ריקי גולן אמרגי ואח' נ' צבא ההגנה לישראל, שר הביטחון
11/02/2024
תמצית העובדות
העתירה עוסקת באיסור להכניס, להחזיק ולצרוך חמץ בבסיסי צה"ל במהלך ימי חג הפסח, איסור המעוגן בפקודות הצבא.
חודשים ספורים לאחר שהוקמה מדינת ישראל, חוקקה מועצת העם הזמנית את פקודת מאכל כשר לחיילים, התש"ט-1948. סעיף 1 לפקודה ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)