IP=3.233.232.160
החלטה
11/07/2024 - בימ"ש עליון דן בבר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מינהליים. בימ"ש מחוזי דחה עתירה מינהלית שהגיש המבקש כנגד החלטתה של ועדת השחרורים הפועלת לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר. נקבע כי הערעור מתקבל במובן זה שעניינו ...
החלטה
11/07/2024 - בימ"ש שלום נעתר חלקית לבקשה להחזרת תפוס, לפי סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש). אכן, כטענת המשיבה, המבקשים החזיקו ברשותם כמות העולה על הכמות המותרת להם לפי הרישיונות שהוצגו. עם זאת, על מנת לצמצם את הפגיעה בהם, ...
פסק דין
11/07/2024 - בימ"ש עליון דחה ערעור פסק דינו של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים, אשר קיבל בחלקה את עתירתם של המערערים – מכון הרישוי טסט בעכו, מנהל המכון ובוחן הרישוי בו, שהוגשה נגד המשיב, משרד התחבורה. נקבע, כי בנסיבות העניין אין ...
פסק דין
11/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה תביעה לסעד הצהרתי וצו עשה בנוגע לנחלה חקלאית. התובעים עתרו להורות לנתבעת לאפשר את קיום הליך פיצול הנחלה ולאשר את השכרת הבית עד ...
פסק דין
11/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל בר"ע על החלטת בימ"ש שלום ולפיה דו"ח חקירה של הנתבעת – המשיבה על צרופותיו, לא יגולה בשלב זה, אך לאחר סיום פרשת התביעה יגולו המסמכים. נקבע כי דו"ח החוקר חסוי ואין מקום להורות על גילויו במסגרת ההליך. ...
פסק דין
11/07/2024 - בימ"ש שלום נעתר לתביעה שעניינה בעסקה לרכישת אוזניות שרכש התובע מהתובעת. נפסק כי הנתבעת לא קיימה את חיוביה בהתאם לחלופה שבסעיף 11(3) לחוק המכר. אדם סביר לא היה מתקשר בחוזה לרכישת אוזניות שאינן ממלאות את ייעודן. משכך, בהתאם לסעיף 7 ...
פסק דין
11/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש לענייני משפחה במסגרתו התקבלה התנגדות לקיום צוואת המנוח וניתן צו ירושה על פי דין אחר עזבונו. נפסק כי בצדק אומצו מסקנות המומחית שמונתה מטעם ביהמ"ש לפיהן הצוואה זויפה ואין בטענות ...
פסק דין
11/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה שקבע את אבהותו של המערער על הקטין, בנה של המשיבה. לאחר שהמערער הבהיר כי אין בדעתו לבצע בדיקה גנטית לבדיקת אבהותו, על אף הוראת בימ"ש, הסיק מכך בית ...
פסק דין
11/07/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה שהוגשה נגד חברת טיולים. נטל הראיה והשכנוע מוטל לפתחה של התובעת מתחילת ההליך ועד לסופו, המקרה נופל תחת סעיף 15 לפקודת הנזיקין, ובבחינת ההתרשלות של הנתבעת הרי שזו לא ...
פסק דין
11/07/2024 - בימ"ש שלום קיבל תביעה נגד חברת בוקינג בגין התנהלותה בטיפול בהזמנת שירותי לינה בחו"ל דרל אתר האינטרנט שלה; נקבע, בין היתר, כי אין לקבל תנאי בחוזה הדורש מצרכן ישראלי להתדיין בתביעה קטנה במדינה זרה לפי דין זר. עוד נקבע, למעלה ...
פסק דין
11/07/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה לקבלת פיצוי ללא הוכחת נזק מכח חוק איסור לשון הרע בגין פרסומים שנעשו על ידי הנתבעות ברשת פייסבוק, על רקע מחלוקת שהתגלעה בין הצדדים בקשר עם שירות תיקונים שנתן התובע, טכנאי תקשורת מחשבים, רשתות ומצלמות, ...
פסק דין
11/07/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה תובענה ייצוגית שעניינה הפרקטיקה של עיריית תל-אביב לגבי הוצאות אכיפה לגביית חובות ארנונה ממחזיקים במשותף בנכס שאינם בני זוג, לפיה נגבות מכל אחד מהמחזיקים במשותף בנכס הוצאות אכיפה שסכומן המצטבר עולה על הסכום המרבי הקבוע בתקנות ...
פסק דין
10/07/2024 - בימ"ש מחוזי דן בתביעה שעניינה סיווגו של נכס הנמצא בקומת המרתף שבבניין – כיחידת דיור או כחלק מרכוש אשר בבעלות משותפת של כלל הבעלים בבניין. נקבע כי הנכס הוא בבעלות משותפת של כלל הבעלים בבניין ואין לתובע זכויות בעלות ...
פסק דין
10/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל תביעה להצהיר על בטלות הסכם במסגרתו העביר הנתבע לעצמו, מכוח ייפוי כוח כללי עליו חתם התובע וללא תמורה, את זכויות התובע במקרקעין. התובע הוכיח כי ייפוי הכוח הכללי עליו חתם, לא הסמיך את הנתבע להעביר לעצמו את ...
פסק דין
10/07/2024 - בג"צ דחה עתירה המכוונת למתן ארכה לביצוע צווי ההריסה שהוצאו ביחס לקבוצת מבנים שנבנו ללא היתר. לצד העתירה הוגשה גם בקשה למתן צו ביניים המכוונת לעיכוב ביצוע צווי ההריסה עד להכרעה בעתירה. המשיבה הגישה בקשה לסילוק העתירה על הסף. העתירה ...
החלטה
10/07/2024 - בימ"ש עליון קיבל את ערעור המדינה על העונש שהוטל על המשיב, בעקבות הרשעתו בעבירות סחיטה באיומים; איומים; תקיפה סתם; הלבנת הון; שימוש במרמה במטרה להתחמק ממס; עיסוק במתן אשראי בלא רישיון; וכריתת חוזה הלוואה אסור וקבלת תשלומים לפיו. על המשיב ...
פסק דין
10/07/2024 - בג"צ דחה עתירה שעניינה בטענות העותרים בנוגע לפיצויים המגיעים להם לטענתם בגין זכויותיהם בחלקות מקרקעין המהוות נכסי נפקדים שנמכרו למשיבה. לא ניתן להלום מצב שבו עותר "מנסה את מזלו" בהעלאת טענה לפני ערכאה שיפוטית מסוימת, תוך עמידה על כך שהיא ...
החלטה
10/07/2024 - בימ"ש עליון דחה בקשת עיכוב ביצוע של פס"ד של בימ"ש מחוזי בו התקבלה תביעה נגד המבקשת וגופים נוספים. נקבע כי בנסיבות המקרה לא מתקיימים התנאים (החריגים) שנקבעו בפסיקה לעיכוב ביצועו של פסק-דין ...
החלטה
10/07/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי בגדרה נדחתה בקשה למתן סעד זמני האוסר על המשיב 1 להתחרות בעסקי החברה שבהחזקתו ובהחזקת המבקש. ההחלטה ניתנה במסגרת תביעה שהגיש המשיב 1 נגד החברה והמבקש וכן נגד המשיבה 2 (חברה ...
החלטה
10/07/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי אשר דחה ערר על החלטת בימ"ש שלום. בהחלטה זו נדחתה בקשת המבקש להורות למדינה להימנע מלבצע חיפוש בתפוסים שנמצאו בביתו ומלמסור את תוצרי החיפוש והחקירה לרשויות אכיפת החוק בצרפת. אין מקום בנסיבות ...
גזר דין
10/07/2024 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע בתקיפת סתם בנסיבות מחמירות (בת זוג), בהצתה ובתקיפת בת זוג הגורמת חבלה של ממש והטיל עליו 5 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי בסך 7,500 ₪ ...
החלטה
10/07/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטות בימ"ש מחוזי בהן נדחתה באופן חלקי בקשת המבקש לפטור מאגרה בקשר לעתירה שהגיש שעניינה בשירותי הכביסה בכלא; נמחקה העתירה לאחר שלא שולמה האגרה במועד; ונדחתה בקשתו לעיון חוזר. צוין כי כאשר מדובר 'בעותר סרק ...
פסק דין
09/07/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל תובענה ייצוגית שעניינה ניכויי הפחת שביצעה רשות המיסים בבואה לחשב מס שבח בגין מכירת דירות מושכרות בפטור ממס הכנסה. נקבע כי פרשנות הרשות לפיה במסגרת חישוב השבח יש לבצע ניכוי פחת (באופן המגדיל את סכום השבח) ...
פסק דין
09/07/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעה כספית בסך 38,892 ₪ לתשלום דמי ביטוח עקב תאונת דרכים. במקרה שבו אדם נמנע מליטול דואר רשום שהגיע לכתובת נכונה, הרי שתחול חזקת המסירה. לעומת זאת, כאשר הכתובת איננה נכונה, הרי שלא תקום חזקת המסירה, אף ...
החלטה
09/07/2024 - בימ"ש שלום נעתר לבקשה למתן סעד זמני, אשר יורה למשיבה להסיר פוסט אותו פרסמה, ולפיו ייחסה למבקש תמיכה בארגון טרור. ש מקום להיעתר לבקשה לסעד זמני ולהורות על הסרת הפרסום שנעשה על ידי המשיבה, וזאת הגם שמתן סעד זמני במסגרת ...
פסק דין
09/07/2024 - ביה"ד האזורי לעבודה דחה את בקשת המבקשת להכיר בה כארגון עובדים. נפסק, בין היתר, כי המבקשת לא הוכיחה שחבריה או רובם הם עובדים ...
החלטה
09/07/2024 - בימ"ש לענייני משפחה דן בבר"ע על החלטת בימ"ש לענייני משפחה העוסקת בסייגים לתחולת חיסיון על הליך גישור ומסמכים שהתקבלו בגדרו. נפסק כי אמנם ההסכם הנטען בענייננו נעשה במסגרת הליך גישור, אך סבורני כי אין בכך כדי לאיין את הכלל הבסיסי ...
פסק דין
09/07/2024 - בימ"ש לענייני משפחה קיבל את התביעה והורה על ביטול הסכמי מתנה שערכה התובעת. נפסק כי החוטים השזורים האחד בשני והיוצרים את המארג הראייתי, מובילים למסקנה הברורה והמוחלטת לפיה הסכמי המתנה נחתמו תחת עושק והשפעה בלתי הוגנת ודינם ...
גזר דין
09/07/2024 - בימ"ש שלום גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירות אלימות כלפי בת זוגו, כליאת שווא ומעשה מגונה והטיל עליו 7 שנות מאסר בפועל; מאסר על תנאי; פיצויים בסך 50,000 ₪ אשר ישולמו למתלוננת וקנס בסך 5,000 ₪. על בימ"ש ...
פסק דין
09/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה תביעה כספית על סך של כ-3.3 מיליון ₪, של מי שהיו בעלי נכס בתחומי האזור המכונה "העיר הלבנה", כנגד הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב ועיריית תל אביב, בגין התנהלות הנתבעות בעניינם לגבי אי מתן הקלה ...
פסק דין
09/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה שני ערעורים שהדיון בהם אוחד: הראשון, ערעור על החלטה בהשגה של מנהל מס ערך מוסף ועל החלטתו להשית על המערער קנס בגין אי ניהול ספרים; השני, ערעור לפי פקודת מס הכנסה על החלטה בהשגה של פקיד ...
החלטה
08/07/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים נעתר לבקשה להארכת מועד להגשת עתירה מנהלית וכן, בקשה לעיכוב בירור העתירה עד להחלטת וועדת הערר בערר שהגישה העותרת על החלטת המשיבה בהשגה. היה על העותרת להגיש, במועד, עתירה מנהלית ולכלול בה טענות שאינן בגדר הנושאים ...
פסק דין
08/07/2024 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירות ניסון רצח וחבלה חמורה בנסיבות מחמירות והטיך עליו 14 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי למתלוננת בסך 80,000 ...
פסק דין
08/07/2024 - בימ"ש לענייני משפחה דחה את תביעת התובע כנגד גרושתו וכנגד חמותו לשעבר, במסגרתה עתר לקבל מסמכים מעסקה בעניין נכס שלגביו טען כי יש לו זכויות. בימ"ש הבהיר כי אין לאפשר לתובע לערוך "מסע דיג" וכי ניהול ההליך עתה, יגרום לבזבוז ...
פסק דין
08/07/2024 - בימ"ש שלוםקיבל חלקית תביעה כספית לפיצוי בגין לשון הרע ופגיעה בפרטיות, שסכומה 70,000 ₪. הפרסום בעניין אלימות התובע נמצא כלשון הרע, שברובו אינו חוסה תחת ההגנות שבחוק איסור לשון ...
פסק דין
08/07/2024 - בימ"ש לתביעות קטנות דחה תביעה שעניינה עסקה שבוצעה למכירת רכב משומש בין שני אנשים פרטיים. אדם מן היישוב הרוכש רכב משומש, צריך לעשות שורה של פעולות שתכליתן לברר את מצבו של הרכב לפני הקנייה. התובע חדל משלא עשה ...
פסק דין
08/07/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעה כספית בסך 290,667 ₪ בגין הפרת חוזה שכירות. כאשר מטרת הסכם מסחרי אינה יכולה להתממש, ולא באשמת מי מהצדדים, לא יהיה זה צודק להטיל את מלוא כובד עלות הסיכון או תוצאותיו הבלתי צפויות של אותו סיכון, ...
פסק דין
08/07/2024 - בימ"ש שלום קיבל חלקית תביעת פינוי נגד המחזיקים במבנה שההחזקה בו נמסרה לצורך שיפוץ והפעלת מזנון; נקבע, בין היתר, שלתובעות זכות לדרוש את פינוי הנתבעים מכוח הוראות ההגנה על ההחזקה של חוק המקרקעין, וכי לא נכרת חוזה מחייב בין ...
פסק דין
08/07/2024 - בימ"ש עליון דן בבר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בו התקבלה בקשת המשיב לאישור פסקי בוררות שניתנו במחלוקות כספיות בנוגע להתחשבנות הכספית בין הצדדים ובין החברה שבבעלותם, בכפוף לתיקון אחד מהם, ונדחתה מרבית בקשת המבקש לביטולם. נמצא לקבל את ...
פסק דין
08/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה שני ערעורים שהגישה המערערת על שתי החלטות שבמסגרתן נדחו בקשות המערערת להוצאת צו למניעת הטרדה מאיימת נגדה המשיבה. לא נפלה טעות בהחלטה המצדיקה התערבות ערכאת הערעור. אין כל קביעה לפיה המערערת מנועה מהגשת הליכים נוספים בגין הטרדה ...
החלטה
08/07/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה לתיקון בקשה לאישור התובענה כייצוגית ע"י הוספת מבקשת לבקשת האישור, תוך ביצוע שינויים הכרוכים בכך. בהתאם לכללים לעניין תיקון בקשה לאישור תובענה כייצוגית, נמצא לאשר את הבקשה דנן לתיקון הבקשה לאישור ע"י הוספת מבקשת לבקשת האישור, ...
פסק דין
08/07/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטה לאשר תובענה ייצוגית נגד חברת אגודה, המספקת פלטפורמה להזמנת שירותי אירוח באינטרנט, בגין הפרות נטענות של חוק הגנת הצרכן. נקבע, בין היתר, כי החוק הישראלי יחול ביחסי החברה עם לקוחותיה הישראליים, וכי תניית ברירת ...
פסק דין
08/07/2024 - בימ"ש מחוזי אישר בקשה לאישור הסכם פשרה בתובענה ייצוגית שעניינה משלוח דברי פרסומת בדואר אלקטרוני ללא קבלת הסכמה מראש, ללא עמידה בדרישות הצורניות ע"פ הדין ומבלי לציין דרך פשוטה למשלוח הודעת ...
החלטה
07/07/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי בה נדחתה בקשת המבקשת לבטל פס"ד שניתן בהיעדרה. פס"ד ניתן בעתירה שהגישה המבקשת לביטול החלטת ראש אגף האסיר בשב"ס בה נקבע כי המבקשת תפסיק לרצות את עונשה בדרך של עבודות שירות ותרצה ...
פסק דין
07/07/2024 - בימ"ש לענייני משפחה דחה ערעור על החלטת רשמת ההוצאה לפועל, שעסקה בשאלת מועד הפסקת חיוב המשיב בתשלום חודשי למערערת, על פי הסכם הממון בניהם. התוצאה מהתנהלותה שלא בתום לב של המערערת היא אי יכולתה להסתמך על קיומו של התנאי המפסיק ...
פסק דין
07/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל בר"ע על החלטת בימ"ש לענייני משפחה בבקשת המבקשת לפסיקת מזונות זמניים עבורה ועבור ילדיהם הקטינים של הצדדים. התערבות ערכאת הערעור בסכום המזונות הזמניים לא תעשה אלא במקרים חריגים. עם זאת, פסיקתה של הערכאה הדיונית בנושא מזונות ...
החלטה
07/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בקשות שונות שהוגשו על ידי הצדדים, במסגרת תביעה לחיוב הנתבעים בתשלום ולהצהרה כי הנתבעים הם אלו אשר גרמו לתובעים לנזק ממוני ובלתי ממוני, כתוצאה מהשבתתו של מפעל בגיאורגיה. במקרה דנן התנהלות שני הצדדים נמצאה כחסרה ותמוהה, אשר ...
החלטה
07/07/2024 - בימ"ש מחוזי דן בהליך מקדמי בתיק ערר על החלטת המשיב, מנהל מיסוי מקרקעין חיפה, לדחות השגה של העוררת על שומת מס רכישה שהוצאה לה בקשר לרכישת מקרקעין במסגרת פרויקט של "מחיר למשתכן" בקרית אתא. מנהל מיסוי מקרקעין אינו מוסמך להודיע ...
פסק דין
07/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל בר"ע על פסק-דינו של בימ"ש שלום, שלפיו נדחתה בקשת המבקש לביטול פסק בוררות ובהתאם לכך אושר הפסק. תחומי הבוררות וסמכויות הבורר נקבעים במסגרת הסכם הבוררות, אך יש לבחון גם אם באופן התנהלות הצדדים היה משום הסכמה להרחבת ...
החלטה
07/07/2024 - בימ"ש עליון דחה ערר על החלטת בימ"ש מחוזי בגדרה נדחתה בקשת העוררים לקבל לעיונם חומרים הנוגעים לאירוע קודם. העוררים שבו וחזרו על טענתם כי עיון בתיעוד החזותי המבוקש עשוי להקים לטובתם טענה של אכיפה בררנית ולמחדלי חקירה מהותיים. ככל שהחומר ...
פסק דין בג"צ 6198/23 התנועה למען איכות השלטון בישראל ו-391 אח', אחים לנשק ו-20 אח', איילת השחר סיידוף ו-239 אח' נ' שר הביטחון, ממשלת ישראל, צה"ל, היועצת המשפטית לממשלה ואח'
25/06/2024
תמצית העובדות
העתירות מביאות לפתחו של בית משפט זה – פעם נוספת – את שאלת השוויון בנטל השירות הצבאי. בימים של מלחמה קשה וכואבת, נאלצים אנו לשוב ולהכריע בסוגיה מורכבת זו, שמלווה את האומה מיום לידתה. לפני למעלה ...
פסק דין רעא 6992/22 AGODA COMPANY Pte. Ltd נ' שי צביה, צד קשור, היועצת המשפטית לממשלה
27/05/2024
תמצית העובדות
חברה זרה מפעילה פלטפורמת מכירות ופרסום מקוונת, ובמסגרתה, על פי הנטען, היא מפרה נורמות המעוגנות בחוק הגנת הצרכן הישראלי. צרכנים ישראליים מבקשים לתבוע את החברה בגין ההפרה הנטענת, אך במסגרת תנאי השימוש באתר החברה נכתב כי ...
פסק דין בג"צ 9957/17 ח"כ סתיו שפיר, רו"ח ירון זליכה, ח"כ ולדימיר בליאק נ' שר האוצר, החשב הכללי, הממונה על התקציבים, הכנסת
23/05/2024
תמצית העובדות
פסק דין שלישי בטרילוגיית פסקי הדין בעתירות שהוגשו על ידי חברת הכנסת (לשעבר) סתיו שפיר, ושעניינם בתקציב המדינה. העותרים מבקשים להורות למשיבי המדינה ליתן לחברי הכנסת הרשאות לצפייה ישירה בנתונים הנוגעים לניהול השוטף של תקציב המדינה ...
פסק דין א 4289-12/17 מיכאל וידל נ' בצלאל כהן, חזי משה
15/05/2024
תמצית העובדות
3 תביעות לפיצויים בגין לשון הרע שהגיש התובע נגד הנתבעים.
התובע הוא ראש עיריית רמלה. הנתבע 1 היה מארגן קבוצות דיון ברשתות החברתיות. הנתבע 2 הוא פעיל פוליטי ברמלה, מהקבוצה הפוליטית הנמצא בצד השני של המתרס ...
פסק דין סעש 57278-08/18 אריאל הרוש,אוהד סיידוף, שי חדד ואח' נ' מועדון הכדורגל א.ג.בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
14/04/2024
תמצית העובדות
ששת התובעים הם שחקני כדורגל מקצועי ששיחקו בשורות הנתבעת, מועדון הכדורגל א.ג. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ. עיקר הטענות שהועלו נוגעות לזכאותם של התובעים לפיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963. כמו כן, חלק מהתובעים עתרו לתשלום ...
פסק דין רעא 6557/20 ערוץ 10 החדש בע"מ, חדשות 10 בע"מ, גולן יוכפז ואח' נ' שרת התרבות והספורט - ח"כ מירי רגב, ברוך קרא
13/03/2024
תמצית העובדות
סוגיה בדיני לשון הרע. במוקד – שאלת היחס הראוי לתביעות לשון הרע המוגשות על-ידי אישי ציבור, בהתייחס לפרסומים העוסקים בעשייתם הציבורית. אגב סוגיה זו, בגדרי ההליך שלפנינו מתעוררת גם שאלת המשמעות שיש להקנות להודעת תיקון שהוציא ...
פסק דין בג"צ 5474/23 חברת דואר ישראל בע"מ, מישאל וקנין נ' שר התקשורת, השר לשיתוף פעולה אזורי, שר האוצר ואח'
07/03/2024
תמצית העובדות
בעתירה התבקשנו ליתן צו על תנאי המורה למשיב 1 ולמשיב 2 להתייצב וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי אין תוקף להליך העברתו מכהונה של עותר 2, יו"ר דירקטוריון עותרת 1, חברת דואר ישראל בע"מ, ולחלופין מדוע ...
פסק דין עע 34220-10/21 משה ליפלס נ' ההתאחדות לכדורגל בישראל
21/02/2024
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, בו נדחתה התביעה שהגיש המערער נגד המשיבה.
המשיבה היא "התאחדות" כהגדרת המונח בחוק הספורט, התשמ"ח-1988. תכליתה ארגון וניהול משחקי הכדורגל בישראל ורוב תקציבה מגיע מהמדינה. בהתאחדות פועל ...
פסק דין סעש 30492-03/21 אברהם (אבי) סולימן נ' קבוצת בראל נכסים בע"מ, (מתוקן)
12/02/2024
תמצית העובדות
האם התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הנתבעת ובין התובע, שעסק בתיווך במשך למעלה מארבע עשרה שנה? אם התשובה חיובית, מהו השכר שעל פיו יש לחשב את הזכויות להן זכאי התובע בגין תקופת עבודתו וסיומה?
התובע הגיש ...
פסק דין בג"צ 8420/21 גלית הנביא אלנקווה, ד"ר יצחק שריב, ריקי גולן אמרגי ואח' נ' צבא ההגנה לישראל, שר הביטחון
11/02/2024
תמצית העובדות
העתירה עוסקת באיסור להכניס, להחזיק ולצרוך חמץ בבסיסי צה"ל במהלך ימי חג הפסח, איסור המעוגן בפקודות הצבא.
חודשים ספורים לאחר שהוקמה מדינת ישראל, חוקקה מועצת העם הזמנית את פקודת מאכל כשר לחיילים, התש"ט-1948. סעיף 1 לפקודה ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)