IP=44.192.44.30
החלטה
24/07/2024 - בימ"ש מחוזי דן בבקשת הנתבעים ליתן צו המופנה למשטרת ישראל ואשר יורה להעביר לעיונם של הנתבעים העתק מלא ממלוא תיקיו הפליליים של התובע, כפי שהם מצויים ברשותה. הבקשה הוגשה במסגרת תביעה שעניינה בטענת התובע שהנתבעים התרשלו בטיפול הרפואי בו. אין ...
החלטה
24/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע על פסק-דינו של בימ"ש לתביעות קטנות לפיו התקבלה בחלקה תביעת המשיב נגד המבקשת. הבקשה מכוונת רק לקביעת בימ"ש קמא לפיה המבקשת אחראית למצב שבו מקום אירוח שפרסם אצלה לא כיבד את הזמנת הלקוח. המקרה הנדון, בדומה ...
החלטה
24/07/2024 - בימ"ש מחוזי דן בעררים על החלטת בימ"ש שלום שהורה על שחרור חלק מהתפוסים לידי בעליהם, נוכח העדר התקדמות בחקירה. נמצא לצמצם את היקף שחרור התפוסים שקבע בימ"ש קמא. אכן מבחינה עקרונית, צדק בימ"ש קמא בקביעתו כי ככל שחולף הזמן, ללא ...
החלטה
24/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע על החלטת בימ"ש שלום במסגרתה התקבלה בקשת המשיבה למתן ארכה למשלוח הודעת צד ג' לנהג המעורב. בבקשה להארכת מועד למשלוח הודעה לצד ג' על ביהמ"ש לתת דעתו תחילה לשלב בו מצוי ההליך ולמשכו. מדובר בשני פרמטרים ...
פסק דין
24/07/2024 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בו נדחתה, בשל התיישנות והיעדר עילה, תביעה שהגישה המערערת, חברה העוסקת בשיווק תכשירים רפואיים גנריים, כנגד המשיבות, שהן היצרנית והמשווקת של תכשיר לטיפול בדיכאון וחרדה בשם Seroxat. בנסיבות המקרה התביעה ...
פסק דין
24/07/2024 - בימ"ש שלום דחה את תביעת התובעים להכיר במיזם שהתנהל בין בעלי הדין כ"שותפות" כמשמעה בפקודת השותפויות, ולחילופין לקבוע כי הנתבעים הפרו את ההסכם שנכרת בין הצדדים והתרשלו כלפיהם. נקבע כי מערכת היחסים שהתקיימה בין התובעים לבין הנתבעים אינה בגדר "שותפות". ...
החלטה
24/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש לתביעות קטנות, במסגרתו נדחתה תביעת לשון הרע שהגיש המבקש נגד המשיב, בגין תלונה שהגיש נגדו המשיב לוועדה לתכנון ובניה. דיני לשון הרע פורשים "מטריית מגן" מעל ראשיהם של מי שהתלוננו ברשות ...
החלטה
24/07/2024 - בימ"ש שלום נדרש לשאלה האם נאמן רשאי לבקש פירוק שיתוף בנכס, לאחר שביהמ"ש המחוזי כבר הורה על רישום מלוא הזכויות בנכס שלא על שם היחיד אלא רק על שם אדם אחר, שהוא גרושתו השנייה של היחיד. פס"ד שהורה על ...
החלטה
24/07/2024 - בימ"ש לעניינים מקומיים דחה בקשה לביטול צו הריסה מינהלי וצו איסור שימוש מינהלי, שהוגשה מכוח סעיף 228 לחוק התכנון והבנייה. התנהלות המשיבות אינה מלמדת על "פגם חמור" בהוצאת צווי ההריסה, ואינה מצדיקה את ביטול צו ההריסה, חרף הרגישות הכרוכה בהריסת ...
פסק דין
24/07/2024 - בימ"ש שלום הורה על מחיקת בקשת האישור לתובענה ייצוגית בעניין הפרת הוראות תקנות הנגישות ודחיית התביעה האישית ללא צו להוצאות בין הצדדים. היה על המבקשת לפנות בפנייה מקדימה למשיב טרם הגשת בקשת אישור התובענה כייצוגית. ...
פסק דין
24/07/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה על סך 1,000,000 ₪ שהגישה ביתה והיורשת של דיירת מוגנת לשעבר בדירה כנגד בעלי הזכויות בדירה. אין מקום לדון בטענות לזכויות מכוח הדיירות המוגנת, כאשר קיים פסק דין חלוט בהליך המקורי הקובע שזכויות אלה פקעו. ...
החלטה
23/07/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה לאישור שישה פסקי בוררות שניתנו במהלך השנים 2004-2007 ובמקביל בקשה לביטולם. כשם שניתן לבטל פסק בוררות רק בחלקו, ניתן לעשות כן גם ביחס לבקשת אישור. אין הכרח, כתנאי לאישור החלקי, לבטל את החלק הנותר, וכאשר ניתן ...
הכרעת דין
23/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על הרשעת המערער בעבירה של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית, ועל עונשו: 45 ימי מאסר בפועל, מאסר מותנה, קנס בסך 1,000 ₪, פסילת רישיון נהיגה ופסילה על תנאי. אשר לגז"ד, אכן נראה לכאורה שגז"ד שהוטל על ...
החלטה
23/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה שיחות טלפון שיווקיות טורדניות רבות שנועדו לקדם צריכת שירותי תקשורת המסופקים ע"י המשיבה; נקבע, כי תביעת המבקשים עומדת בתנאים לאישור, בין היתר, משום שקיימת אפשרות סבירה שהיא תתקבל בעילות מכוח דיני הנזיקין, ...
פסק דין
23/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל את ערעור המדינה על קולת העונש שנגזר על המשיב בבימ"ש השלום לתעבורה לפיו נדון המשיב לפסילה בפועל למשך חודשיים, פסילה על תנאי וקנס בסך 2,000 ₪, וזאת בגין הרשעתו (ע"פ הודאתו) בעבירות של נהיגה רשלנית, נסיעה ...
החלטה
23/07/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשת המדינה להורות על מעצרו של המשיב עד לתום ההליכים. ברירת המחדל בעבירות נשק היא מעצר עד לתום ההליכים מאחורי סורג ובריח. הדבר נובע מהמסוכנות הגבוהה הגלומה בעבירות אלו, כאשר רק בנסיבות חריגות תוכל חלופת מעצר להפיג ...
החלטה
23/07/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה בקשה לפסיקת הוצאות לחובת המשיבים, לאחר הגעת הצדדים להסכמות. משאין לכחד כי העותרת – לצד פועלה המשמעותי בפרסום מידע לציבור – משכפלת את כתבי העתירות ומשתמשת באותה תבנית, הרי שהשקעת המשאבים אליהם היא נדרשת בכל ...
פסק דין
23/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על הרשעת המערער בעבירות תעבורה, ועל עונשו. אין פסול בהחלטת התובע לפתיחת תיק החקירה מחדש רק במישור עבירת התעבורה בשל האינטרס הציבורי, וכי אין מקום לאפשר למערער לחזור בו מהודאתו משיקולים ...
פסק דין
23/07/2024 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פס"ד של בימ"ש מחוזי בו נדחתה תביעת המערערים לפיצויים בטענה לרשלנות רפואית. בשים לב לזהירות שיש לנקוט ביישום הדוקטרינה של נזק ראייתי מובנה, בימ"ש אינו רואה להתערב במסקנה אליה הגיע בימ"ש קמא, לפיה לא ...
פסק דין
23/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על החלטת בימ"ש שלום לתעבורה בה נדחתה בקשת המערער להאריך את המועד להישפט בגין דו"ח תנועה שנרשם לו בגין שימוש בטלפון נייד בעת נהיגה. המערער הגיש את הבקשה לבימ"ש קמא באיחור ניכר, ומבלי שהראה כי ...
פסק דין
23/07/2024 - ביה"ד הארצי לעבודה דן בערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי בגדרו נדחתה תביעת המערערת להכרה בליקויים בגב ובצוואר על פי תורת המיקרוטראומה. אין לקבל את טענת המערערת לפיה, האבחנה בין ליקויים סימטריים לבין ליקויים א-סימטריים, היא הוספה על ...
החלטה
23/07/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע שעניינה בהחלטת בימ"ש מחוזי אשר קיבלה באופן חלקי בלבד את בקשת המבקשת, רשות מקרקעי ישראל למתן סעד זמני בעניין מקרקעין בבית שמש. לערכאה הדיונית נתון שק"ד רחב בענייני מתן סעד זמני, כך שערכאת הערעור לא תיטה ...
פסק דין
23/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שעניינה טענות לסיכונים וסיבוכים ממוצר רפואי המשמש בניתוחים אורו-גניקולוגיים. נפסק כי ההסכם הוגן וסביר, וכי התקיימו יתר התנאים הנדרשים לפי חוק תובענות ייצוגיות, ולפיכך ניתן ...
החלטה
22/07/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע במרכז הדיון עמדה להכרעה השאלה מהי פרשנותו הראויה של החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, בכל הנוגע לתקופות שבהן, בעקבות הגשת בקשה ליישוב סכסוך, הצדדים אינם יכולים להגיש תביעה. אכן, סעיף 3(י)(1) לחוק חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי ...
פסק דין
22/07/2024 - בימ"ש עליון קיבל בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי במסגרתו נדחתה בעיקרה, בר"ע שהגישה המבקשת על החלטת בימ"ש שלום במסגרתה נדחתה בקשת המבקשת לסילוק תביעת המשיבים על הסף. בנסיבות בהן עסקינן בתביעת נפגע עבירה (או בני משפחתו) כנגד רשויות ...
פסק דין
22/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על פסק דינו של בימ"ש שלום בגדרו של פס"ד, נדחתה על הסף תביעת המערערת שהוגשה כלפי המשיב שמתוקף תפקידו כעורך דין. המערערת לא הצביעה על טעם ממשי המצדיק סטייה מהוראות הדין והעברת הדיון בערעור מדן יחיד ...
פסק דין
22/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור מס ערך מוסף שעיקרו בשאלת ניכויו של מס תשומות על ידי "חברת מעטפת", ובפרט בענייננו, האם חברת המעטפת יכולה לנכות מס תשומות בגין הוצאות שהוציאה על מנת לקדם עסקאות מיזוג בדרך של החלפת מניות ולשם שימורה ...
פסק דין
22/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל את ערעור המדינה על קולת העונש שהוטל על המשיבים. ככלל, בעבירות של שהייה בלתי חוקית בישראל, ללא עבירות נלוות, יש להחיל מתחם ענישה הולם שנע בין מאסר בפועל למשך חודשיים למאסר בפועל למשך שבעה חודשים, לצד ענישה ...
פסק דין
22/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש לענייני משפחה שדחה את תביעת המערערים להתיר שימוש בזרעו של בנם המנוח, לצורך הפריית אישה שייבחרו על מנת שתביא לעולם ילד מזרעו. התנאי הבסיסי והמרכזי לשימוש בזרעו של נפטר על מנת ...
פסק דין
22/07/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה שעניינה בהצעות רכישה מטעם המשיבה מס' 1, הנוקבות בסכומים בגין שווי הקרקע של מגרש ובגין הוצאות הפיתוח שעל העותרים לשלם בגין מימוש זכות ייזום לרכישת מגרשים בפטור ממכרז. בענייננו, עומדת הרשות בתנאים לפטור ממכרז ואין ...
החלטה
22/07/2024 - בימ"ש שלום דן בבקשה לעיון במסמכים מכוח סעיף 108 לחוק סדר הדין הפלילי. ההגנה עתרה לקבל לעיונה את החומר המבוקש על מנת לבסס את עתירתה להורות על ביטול כתב האישום מחמת פגם ופסול בכתב האישום לפי סעיף 149(3) לחוק. תרשומות ...
פסק דין
22/07/2024 - בימ"ש שלום קיבל את תביעת התובע בגין הפרת זכות היוצרים שלו בשני צילומים מעשה ידיו. בימ"ש דחה את טענות ההגנה של הנתבעות לפיהן עשו שימוש ביצירות התובע בגדר שימוש הוגן ובבחינת "מפר תמים" כהגדרתן בחוק זכויות יוצרים. בית המשפט חייב ...
פסק דין
22/07/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה שטרית, שעניינה שטר חוב שהגיש התובע לביצוע במסגרת תיק הוצאה לפועל. לטענת התובע, סייע במתן הלוואה לתובעת ולבן זוגה המנוח שהתחייבו להשיב לתובע את ההלוואה ומסרו לידיו שיק. הדין מאפשר למחזיק בשטר להשלים בו פרט מהותי, ...
פסק דין
22/07/2024 - בימ"ש שלום קיבל חלקית את תביעת התובע לקבלת פיצוי וסעדים נוספים בגין דברים שנאמרו ופורסמו על ידי הנתבע ברשת החברתית "פייסבוק", בעקבות דוח שנתן התובע, שוטר בתפקידו, לנתבע בגין אי עטיית מסכה במקום ציבורי בתקופת התפרצות נגיף ...
פסק דין
22/07/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל ערעור על פסק-דינו של ביה"ד לעררים לפי חוק הכניסה לישראל בגדרו נדחתה בקשת המערער, נתין אריתריאה, לקבלת מקלט בישראל. מבקש מקלט בישראל על רקע השתמטותו או עריקתו משירות בצבא אריתריאה זכאי להכרה כפליט על-פי אמות המידה ...
פסק דין
21/07/2024 - בימ"ש מחוזי בקשת עובדי החברה למתן צו לפתיחת הליכים בעניינה של החברה, לפי הוראות סעיף 10 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע"ח-2018. כל אחד מ- 14 העובדים המבקשים, טוען טענות שונות לגבי חיובים שהחברה חייבת לו: חלקם בגין כספי פנסיה, ...
פסק דין
21/07/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעה לפי פקודת הנזיקין, לקבלת פיצויים בגין נזקי גוף, שנגרמו לתובעת, עקב נפילתה ברחוב אבן גבירול בתל אביב. בימ"ש הורה על חלוקת האחריות כך שהעירייה תישא ב-80% ובזק תישא ב-20%. ...
פסק דין
21/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק-דינו של בימ"ש שלום המורה על פינוי של קבוצת בדואים ממתחם "ראס ג'ראבה" שבסמוך לדימונה. אין מקום לקבל את טענות המערערים נגד פינויים ממקרקעין מוסדרים בבעלות המדינה, במישור הקנייני, הדיוני, התכנוני או החוקתי, במיוחד לאור ...
פסק דין
21/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל את ערעור המדינה על גזר דין בעקבות הרשעת המשיב בעבירות תקיפה הגורמת חבלה של ממש בנסיבות מחמירות (של בת זוג) וריבוי עבירות איומים. במקרה דנן העונש שהוטל על המשיב אינו עומד במבחן ההלימה, ספק אם יש בו ...
פסק דין
21/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על החלטת הרשמת שלפיה הליך הערעור יסווג כבקשת רשות ערעור אזרחי, בעוד שעל-פי טענת המערערים, צריך היה לסווגו כבקשת רשות ערעור מינהלי. מדובר בהשגה על החלטת בימ"ש לעניינים מקומיים באזור יהודה ושומרון, שעניינה ערעור בחירות. ...
פסק דין
21/07/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה במסגרתה עתר התובע לתשלום תגמולי ביטוח בגין נזקי רכוש למשאיתו, שנגרם בבעטיו של אירוע תאונתי, ושלטענתו של התובע, הוא זכאי לו מכוח פוליסת הביטוח המקיף, שרכש מאת הנתבעת. הצדדים נחלקו ביניהם בשאלת קיומו של כיסוי ...
פסק דין
21/07/2024 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל את ערעור המערערת – קרן פנסיה על פסק דינו של בית הדין האזורי שבו התקבלה תביעת המשיבה לחייב את המערערת לזמנה לוועדה רפואית בהרכב חדש. אכן, קיימים הסדרים ביטוחיים הכוללים תנאים עדיפים לכיסוי בגין אובדן ...
פסק דין
21/07/2024 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל חלקית את ערעור המערער על פסק דינו של בית הדין האזורי, במסגרתו סולקה על הסף תביעת המערער כנגד המשיבים מחמת העדר סמכות בינלאומית, בשל כך שמדינת ישראל אינה הפורום הנאות לבירורה. ביה"ד האזורי אמנם הגיע למסקנה ...
החלטה
21/07/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בו נדחה ערעור המבקש על גזר דינו של בימ"ש שלום. במוקד הערעור, ניצבה הטענה כי עונש המאסר המותנה מהתיק הראשון כלל לא היה בר הפעלה בתיק דנן. זאת, מאחר שמועד ...
פסק דין
21/07/2024 - בימ"ש שלום הורה על דחיית התביעה על הסף. בשים לב לקביעותיו של בית המשפט המחוזי בפסק הדין, הרי שחל השתק פלוגתא ביחס לעיקרי טענות התובע בהליך דנן. ...
גזר דין
21/07/2024 - בימ"ש שלום גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירות אלימות כלפי בת זוגו, כליאת שווא ומעשה מגונה. בימ"ש הטיל על הנאשם 7 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי, פיצויים בסך 50,000 ₪ וקנס בסך 5,000 ש"ח. סירובו של הנאשם להפנים ...
פסק דין
18/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש לענייני משפחה, אשר קבע כי הצדדים הם ידועים בציבור וככאלה הם שותפים אף בדירת המגורים על אף רישומה על שם המערער בלבד וזאת אחר שהוכחה כוונת שיתוף ספציפי לגביה. בענייננו ...
פסק דין
18/07/2024 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטת בימ"ש שלום שלא לפסול את עצמו מלדון בעניינה של המערערת. עניינה של התביעה בעילה של לשון הרע כנגד המשיב בעקבות שיתופים ופרסומים שלו ברשת חברתית שמהם משתמע, בין היתר, כי המערערת מתנהלת באופן שמקים ...
פסק דין
18/07/2024 - בימ"ש שלום קיבל חלקית תביעת פיצויים עקב העדר אפשרות להקים סוכה בדירה; נקבע כי הזכאות לפיצוי בגין אי-התאמה אינה מותנית בביטול החוזה, אך לא כך לגבי רכיבי פיצוי שיחזירו את התובעים למצבם לפני שרכשו את ...
גזר דין
18/07/2024 - בימ"ש שלום גזר דינו של נאשם שהורשע בעבירות איומים ותקיפת עובד ציבור. והשית על הנאשם 10 חודשי מאסר בפועל לצד ענישה נלווית והפעלת מאסר המותנה ברובו במצטבר כאשר שליש ממנו יהא ...
פסק דין עבל 74074-05/23 המוסד לביטוח לאומי נ' אמיר הנדל
03/07/2024
תמצית העובדות
ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, אשר קיבל באופן חלקי את התביעה שהגיש המשיב והמערער שכנגד, נגד המערער והמשיב בערעור שכנגד, וקבע כי ההוראות הנוגעות ל"עקרת בית" בחוק הביטוח הלאומי [נוסח ...
פסק דין סעש 70814-03/22 פלונית נ' אלמונית, פלוני
21/05/2024
תמצית העובדות
האם התובעת הוטרדה מינית על ידי הנתבע 2 והאם הנתבעת 1 ביררה את תלונתה של התובעת כדבעי, שמא התנכלה לה בעטיה של תלונתה והביאה לפיטוריה שלא כדין.
בחודש אוגוסט 2018 החלה התובעת את עבודתה כפקחית שיטור ...
פסק דין בג"צ 6198/23 התנועה למען איכות השלטון בישראל ו-391 אח', אחים לנשק ו-20 אח', איילת השחר סיידוף ו-239 אח' נ' שר הביטחון, ממשלת ישראל, צה"ל, היועצת המשפטית לממשלה ואח'
25/06/2024
תמצית העובדות
העתירות מביאות לפתחו של בית משפט זה – פעם נוספת – את שאלת השוויון בנטל השירות הצבאי. בימים של מלחמה קשה וכואבת, נאלצים אנו לשוב ולהכריע בסוגיה מורכבת זו, שמלווה את האומה מיום לידתה. לפני למעלה ...
פסק דין רעא 6992/22 AGODA COMPANY Pte. Ltd נ' שי צביה, צד קשור, היועצת המשפטית לממשלה
27/05/2024
תמצית העובדות
חברה זרה מפעילה פלטפורמת מכירות ופרסום מקוונת, ובמסגרתה, על פי הנטען, היא מפרה נורמות המעוגנות בחוק הגנת הצרכן הישראלי. צרכנים ישראליים מבקשים לתבוע את החברה בגין ההפרה הנטענת, אך במסגרת תנאי השימוש באתר החברה נכתב כי ...
פסק דין בג"צ 9957/17 ח"כ סתיו שפיר, רו"ח ירון זליכה, ח"כ ולדימיר בליאק נ' שר האוצר, החשב הכללי, הממונה על התקציבים, הכנסת
23/05/2024
תמצית העובדות
פסק דין שלישי בטרילוגיית פסקי הדין בעתירות שהוגשו על ידי חברת הכנסת (לשעבר) סתיו שפיר, ושעניינם בתקציב המדינה. העותרים מבקשים להורות למשיבי המדינה ליתן לחברי הכנסת הרשאות לצפייה ישירה בנתונים הנוגעים לניהול השוטף של תקציב המדינה ...
פסק דין א 4289-12/17 מיכאל וידל נ' בצלאל כהן, חזי משה
15/05/2024
תמצית העובדות
3 תביעות לפיצויים בגין לשון הרע שהגיש התובע נגד הנתבעים.
התובע הוא ראש עיריית רמלה. הנתבע 1 היה מארגן קבוצות דיון ברשתות החברתיות. הנתבע 2 הוא פעיל פוליטי ברמלה, מהקבוצה הפוליטית הנמצא בצד השני של המתרס ...
פסק דין סעש 57278-08/18 אריאל הרוש,אוהד סיידוף, שי חדד ואח' נ' מועדון הכדורגל א.ג.בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
14/04/2024
תמצית העובדות
ששת התובעים הם שחקני כדורגל מקצועי ששיחקו בשורות הנתבעת, מועדון הכדורגל א.ג. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ. עיקר הטענות שהועלו נוגעות לזכאותם של התובעים לפיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963. כמו כן, חלק מהתובעים עתרו לתשלום ...
פסק דין רעא 6557/20 ערוץ 10 החדש בע"מ, חדשות 10 בע"מ, גולן יוכפז ואח' נ' שרת התרבות והספורט - ח"כ מירי רגב, ברוך קרא
13/03/2024
תמצית העובדות
סוגיה בדיני לשון הרע. במוקד – שאלת היחס הראוי לתביעות לשון הרע המוגשות על-ידי אישי ציבור, בהתייחס לפרסומים העוסקים בעשייתם הציבורית. אגב סוגיה זו, בגדרי ההליך שלפנינו מתעוררת גם שאלת המשמעות שיש להקנות להודעת תיקון שהוציא ...
פסק דין בג"צ 5474/23 חברת דואר ישראל בע"מ, מישאל וקנין נ' שר התקשורת, השר לשיתוף פעולה אזורי, שר האוצר ואח'
07/03/2024
תמצית העובדות
בעתירה התבקשנו ליתן צו על תנאי המורה למשיב 1 ולמשיב 2 להתייצב וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי אין תוקף להליך העברתו מכהונה של עותר 2, יו"ר דירקטוריון עותרת 1, חברת דואר ישראל בע"מ, ולחלופין מדוע ...
פסק דין עע 34220-10/21 משה ליפלס נ' ההתאחדות לכדורגל בישראל
21/02/2024
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, בו נדחתה התביעה שהגיש המערער נגד המשיבה.
המשיבה היא "התאחדות" כהגדרת המונח בחוק הספורט, התשמ"ח-1988. תכליתה ארגון וניהול משחקי הכדורגל בישראל ורוב תקציבה מגיע מהמדינה. בהתאחדות פועל ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)