IP=3.230.119.106
החלטה
23/09/2020 - בימ"ש עליון קיבל חלקית ערר לפי סעיף 53(א) לחוק סדר הדין הפלילי, על החלטות בימ"ש מחוזי אשר קבעו כי העורר ייעצר מאחורי סורג ובריח עד תום ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו, העורר מואשם בעבירות מס רבות וחמורות אשר. נקבע כי אין ...
החלטה
23/09/2020 - בימ"ש עליון דחה שתי בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, במסגרתו התקבלה באופן חלקי בקשת המבקשת לביטול פסקי בוררות שניתנו על ידי הבורר ש' מרגולין; נדחתה הבקשה לביטול פסק הבוררות שניתן אך נתקבלה הבקשה לביטולם של שלושה פסקי בוררות ...
גזר דין
23/09/2020 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על החלטת המשיב, שבה נקבע כי לא מתקיים קשר סיבתי בין השירות הצבאי של המערער לבין מחלת האפילפסיה ממנה הוא סובל. המערער לא הוכיח את עצם קיומו של האירוע הראשון, ודאי לא באופן שתיאר אותו בתצהירו, ...
החלטה
23/09/2020 - בימ"ש עליון דחה ערר על החלטות בימ"ש מחוזי, במסגרתן הורה בימ"ש על מעצרו של העורר מאחורי סורג ובריח עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. נגד העורר הוגש כ"א המייחס לו התעללות בקטינים, מעשה מגונה בקטין שהוא בן משפחה, הדחת קטין לסמים ...
החלטה
23/09/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, במסגרתו נדחתה בקשה לביטול פסק בוררות שניתן על ידי עו"ד אלון וינוגרד-הבורר. רשות ערעור על החלטות בענייני בוררות תינתן רק במקרים חריגים, בהם מתעוררת שאלה משפטית עקרונית או ציבורית בעלת ...
החלטה
23/09/2020 - בימ"ש מחוזי קיבל את בקשת התובעות לתקן את כתב תביעתן. ההלכה הפסוקה פירשה את תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, באופן מרחיב וליברלי, כאשר השיקולים הרלוונטיים להכרעה בבקשה מעין זו כוללים את האינטרס של המבקש בהעלאת ובירור טענותיו, את הפגיעה ...
החלטה
23/09/2020 - בימ"ש עליון דחה ערר לפי סעיף 53(א) לחוק סדר הדין הפלילי, על החלטת בימ"ש מחוזי, אשר קבעה כי העורר ייעצר מאחורי סורג ובריח עד תום ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו. נקבע כי סכנה להידבקות בנגיף הקורונה תהווה טעם לשחרור הנאשם לחלופת ...
החלטה
23/09/2020 - בימ"ש מחוזי קיבל עתירה להכריז על המשיבה, מלכה לייפר, כבת הסגרה על פי סעיף 3 לחוק ההסגרה, בגין עבירות מין שביצעה, לכאורה, בקטינות בבית הספר אותו ניהלה בעיר מלבורן, בהן היא מואשמת באוסטרליה. בימ"ש הכריז על המשיבה כבת הסגרה. מעשה ...
פסק דין
23/09/2020 - ביה"ד האזורי לעבודה דחה תביעה כנגד החלטת הנתבע, אשר אישר את תביעת התובע לתשלום קצבה מיוחדת להחזקה אישית. במוקד התביעה טענת התובע לפיה הינו זכאי לקצבה מיוחדת בשיעור שנקבע בתקנה 10(ג) לתקנות ולא בשיעור שנקבע בתקנה 10(ב). נקבע כי מאחר ...
החלטה
23/09/2020 - בימ"ש מחוזי דחה עתירה בה מתבקש בימ"ש ליתן צו המורה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה - בני ברק, לנמק מדוע לא יינתן צו המחייב אותה לטפל ברישום איחוד וחלוקה של חלקות. ככלל, במקרה של הפקעה, מוטלת על הרשות המפקיעה החובה להסדיר ...
פסק דין
22/09/2020 - בימ"ש עליון קיבל ערר על החלטת בימ"ש מחוזי, בגדרה נמחקה בקשת המשיב להחזרת תפוס, ונקבע כי הסמכות לדון בבקשתו, נתונה לבימ"ש שלום. בימ"ש עליון קבע כי הבקשה להחזרת תפוס תוחזר לבימ"ש מחוזי, שידון ויכריע בה כחכמתו. נפסק כי משעה שמוגש ...
פסק דין
22/09/2020 - בג"ץ דחה עתירה וקבע כי לא ניתן להורות על פרסומן ברשומות של תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים) שעברו את כל שלבי האישור הנדרשים אך מעולם לא פורסמו, כשנתיים לאחר אישורן והחלתן רטרואקטיבית. אף שלא קיים איסור מכללא על החלה ...
פסק דין
22/09/2020 - בימ"ש עליון קיבל חלקית עתירה בעניין בקשת העותרת להכיר בה כקורבן סחר בבני אדם, והורה להפוך את הצו על תנאי למוחלט במובן זה שהדיון בעניינה של העותרת יוחזר לבחינתם של הגורמים המוסמכים לכך. לנוכח השפעתה של ההכרעה בבקשה להכרה כקורבן ...
החלטה
22/09/2020 - בימ"ש קבע כי אופן ההשגה הנכון על החלטת בימ"ש מחוזי אשר אישר הסכם פשרה, הוא באמצעות הגשת ערעור בזכות. נקבע כי הסכם הפשרה מהווה פס"ד בתובענה הייצוגית ולפיכך יש לראות בהחלטה נשוא ההליך משום החלטה מאוחרת לפס"ד. המבחן הנוהג לצורך ...
פסק דין
22/09/2020 - בימ"ש עליון קיבל ערעור נגד פס"ד של בימ"ש מחוזי, בגדרו נדחתה התביעה בה דרשו המערערים לחייב את רשות מקרקעי ישראל ואת המשיבה 2 לבצע חליפין שבמסגרתם יעבירו המערערים למדינה את המקרקעין המצויים בבעלותם בשטחה של מועצה אזורית מעלה יוסף, ובתמורה ...
החלטה
22/09/2020 - בימ"ש עליון דחה את ערר המדינה לפי סעיף 53 לחוק סדר הדין הפלילי, על החלטת בימ"ש מחוזי, במסגרתה שוחררו המשיבים לחלופה של מעצר בית מלא בתנאים ומגבלות שנקבעו על ידו. נקבע כי משהופשטו המשיבים, תרתי משמע, ממדיהם, ממעמדם ומסמכויותיהם כשוטרי ...
הכרעת דין
22/09/2020 - בימ"ש מחוזי הרשיע פה אחד את הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום - רצח בכוונה תחילה. לא כל המתה במצב של איבוד ניכר של שליטה עצמית, בעקבות עלבון או אפילו הרמת יד, משקפת רמת אשמה שהיא פחותה משמעותית מרמת האשמה ...
החלטה
22/09/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נדחה ערעור המבקשת על גז"ד של בימ"ש שלום שהשית על המערערת 24 חודשי מאסר בפועל; 12 חודשי מאסר על תנאי; קנס בסך 25,000 ש"ח וכן נפסק פיצוי לכל אחד ...
החלטה
22/09/2020 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע על החלטת בימ"ש משפחה, אשר במסגרתה דחה בית המשפט קמא את בקשת המבקשת להורות למשיב בצו עשה להביא את בתם הקטינה של הצדדים, שה הבקשה קמא אכן הוגשה שלא חלה לימודיה בשנת הלימודית הנוכחית בכיתה א', ...
פסק דין
22/09/2020 - בימ"ש שלום דחה תביעה לתשלום תמורה בגין שכר לימוד בגן ילדים. נקבע כי בימ"ש לא האמין לגרסת התובעת ומנהלה וכי התובעת המציאה חוב שלא היה. בימ"ש דחה את התביעה וחייב את התובעת לשלם לנתבעים שכ"ט ב"כ הנתבעים בסך של 40,000 ...
החלטה
22/09/2020 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש שלום ,לפיו נדחתה תביעת המערער נגד המשיב בגין לשון הרע ונגישה. שהפרסום בדרך של הגשת תלונה, תחילה למעביד הממונה ובהמשך למשטרה, היה פרסום שלא חרג מתחום הסביר באותן נסיבות. מדובר במהלך ...
החלטה
22/09/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, אשר דחה את ערעור המבקש על החלטת הרשמת ש' גלר, ואשר בגדרה נדחתה בקשת המבקש לפטור מערבון ונקבע ערבון מופחת בסך 10,000 ₪ חלף 15,000 ₪. החלטותיהן של הערכאות קמא ...
החלטה
22/09/2020 - בימ"ש שלום קיבל את בקשת התובעים למינוי מומחה רפואי נוסף מטעם בימ"ש בתחום הנוירו-רדיולוגיה בתביעה בעניין עזבון המנוח. אין לומר כי הסכמת המבקשים באשר לזהות המומחה ואי-העלאת טענה מצדם באשר למומחיותו, בשלב שלפני הגשת חוות הדעת, מונעות מהם מהעלות בקשה ...
החלטה
22/09/2020 - ועדת השחרורים דחתה בקשת אסיר המרצה את מאסרו השני בגין עבירות של איומים, היזק לרכוש במזיד ותקיפה גורמת חבלה של ממש. באשר למסוכנותו קבעה העו"ס שהאסיר זקוק להעמקת תובנה וטיפול משמעותי בתחום האלימות הזוגית. ועדת האלמ"ב איננה ממליצה על חופשה ...
פסק דין
22/09/2020 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פס"ד של בימ"ש מחוזי, במסגרתו הורה בימ"ש קמא על מחיקת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית והתובענה האישית שהגיש המשיב רק בהתקיים נסיבות חריגות ויוצאות-דופן, כגון - ניצול לרעה בוטה של ההליך השיפוטי, זלזול חמור בהליכי המשפט ...
החלטה
21/09/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, בגדרה קיבל בימ"ש באופן חלקי את בקשת המבקשת ליתן צו המחייב את המשיבות בגילוי מסמכים ובמענה על שאלון. בהליכים מעין אלו מסור שיקול דעת רחב לערכאה הדיונית, והתערבותה של ערכאת הערעור שמורה ...
החלטה
21/09/2020 - בימ"ש עליון דחה ערר לפי סעיף 53 לחוק סדר הדין הפלילי על החלטת בימ"ש מחוזי, במסגרתה הורה בימ"ש על מעצר העורר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, נגד העורר הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של רצח וחבלה בכוונה מחמירה. מטבע ...
החלטה
21/09/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נדחה ערעור המבקש על גז"ד של בימ"ש שלום. המבקש הורשע, בעבירות של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית; שיבוש מהלכי משפט וקשירת קשר לביצוע פשע. הערכים המוגנים שנפגעו בביצוע העבירות, ...
פסק דין
21/09/2020 - בג"ץ דחה עתירה המופנית נגד החלטתו של בימ"ש משפחה, שניתנה במסגרת סכסוך גירושין שבין העותרת לבין המשיב 1, בהחלטה אישר בימ"ש פסיקתה שנוסחה ע"י המשיב ומורה לעותרת להימנע מפרסום מידע בקשר עם ההליכים המתנהלים בין הצדדים בבימ"ש משפחה, וכן לפעול ...
החלטה
21/09/2020 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לסילוק על הסף של הבקשה המתוקנת לאישור התובענה כייצוגית שהגישו המשיבות Facebook Ireland ltd ו- Facebook, Inc. כאשר בוחנים את השאלה, האם המבקשים הם בגדר "צרכנים" של פייסבוק, לא ניתן להתעלם מהפער העצום שבין המבקשים לבין ...
פסק דין
21/09/2020 - בימ"ש משפחה דחה תביעה לעיון בעל מניה במסמכי התאגיד. נקבע, כי זכות העיון של בעל מניות במסמכי החברה אינה מוחלטת ונעדרת גבולות וסייגים מעצם החזקתו במניותיה, שהרי החברה היא אישיות נפרדת מבעלי מניותיה וזכות זו אינה נגזרת מ"בעלותו" בחברה, אלא ...
החלטה
21/09/2020 - בימ"ש מחוזי קיבל את בקשת המנהלת המיוחדת לביטול ההליך מחמת מסירת מידע כוזב וחוסר תום לב קיצוני. זאת, בנוסף למחדלים אחרים שהתרחשו בהליך. בימ"ש הבהיר כי הנכונות לאזן את עניינו של החייב אל מול עניינם של הנושים, ולהקל עליו בפרישת ...
פסק דין
21/09/2020 - בימ"ש מחוזי קיבל בר"ע על פסק דינו של בימ"ש לתביעות קטנות, אשר ניתן בהתאם לסעיף 79א לחוק בתי המשפט. המבקשים – התובעים הגישו תביעה קטנה בסך 33,000 ₪ נגד המשיבים – הנתבעים, שכניהם לבניין. נקבע כי במקרה דנן, אין מחלוקת ...
החלטה
21/09/2020 - בימ"ש עליון קיבל חלקית בקשה למתן סעד זמני שבגדרה נתבקש צו שיורה על איסור ביצוע דיספוזיציה במקרקעין שבמוקד הערעור, וזאת עד שתתקבל הכרעה בערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי. נקבע שהבקשה מתקבלת באופן חלקי במובן זה שניתן בזאת צו ...
פסק דין
21/09/2020 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לאישור פסק בוררות, בבקשה לאישור הפסק טענו עשרים ושמונה המבקשים, כי הם יורשיו של המנוח. נקבע כי אמנם, בשונה מבקשה לביטול פסק בוררות, שהגשתה מוגבלת בזמן, אין החוק קובע מגבלת זמן להגשת בקשה לאישור פסק בוררות. ...
החלטה
21/09/2020 - ועדת השחרורים דחה בקשת אסיר המרצה את מאסרו השלישי לתקופה של 22 חודשים בגין עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת רכב או חלקים גנובים ועבירות אחזקת נשק. הועדה ציינה כי מדובר באסיר שזהו לו מאסרו השני מאחורי סורג ובריח ...
גזר דין
21/09/2020 - בימ"ש מחוזי גזר את דינם של שני נאשמים שהוגש נגדם כתב אישום המייחס לשניהם עבירת רצח, קשירת קשר לביצוע פשע, קשירת קשר לביצוע פשע, שיבוש הליכי משפט והונאה בכרטיס חיוב. והשית עליהם 25 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי ...
פסק דין
21/09/2020 - בימ"ש שלום דחה תביעה כספית על סך של 1,092,094 ₪ בבסיס התביעה עומדת אחריותה הנטענת של המדינה לנזקים שנגרמו לתובעת עקב כך שבאתר האינטרנט של רשות המיסים הופיע שיעור מכס שגוי ביחס ליבוא מיץ ענבים מארגנטינה, ואחריותו המקצועית הנטענת של ...
החלטה
21/09/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פס"ד של בימ"ש מחוזי, בגדרו נדחה ערעור המבקש על גז"ד של בימ"ש שלום. המבקש הורשע בעבירות איומים ותקיפה סתם ונדון לעונש של 150 שעות של"צ, חודש מאסר על תנאי, צו מבחן למשך 12 חודשים, פיצוי ...
החלטה
17/09/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו המשלים של בימ"ש מחוזי, בגדרו נקבע כי עונש המאסר שהוטל בגז"ד של בימ"ש שלום, ירוצה מאחורי סורג ובריח. על אף שהבקשה דנן אינה עומדת באמות המידה האמורות לעיל, הוענקה למבקש הזדמנות נוספת והתבקשה ...
טענה
16/09/2020 - הנהלת בימ"ש הודיעה על מתכונת פעילות בתי המשפט ובתי הדין נוכח החלטת ממשלה 376. החלטת הממשלה לא חלה ישירות על הרשות השופטת נוכח עקרון הפרדת הרשויות. עם זאת, כנגזרת של החלטת הממשלה הנזכרת והשפעת המגבלות המוטלות בה על הציבור, על ...
החלטה
16/09/2020 - בימ"ש עליון דחה ערעור על הכרעת הדין וגזר הדין שהגיש המערער, שהורשע במספר עבירות של אינוס ושל מעשה מגונה, ונדון לשמונה שנות מאסר בפועל. בימ"ש ציין כי במעשיו ניצל המערער ניצול ציני את מעמדו הדתי והקהילתי, את תמימותה של הנפגעת, ...
פסק דין
16/09/2020 - בג"ץ דחה עתירה במסגרתה ביקש העותר, נאשם העומד לדין בפני מערכת השיפוט הצבאית, להורות למשיבים לבוא וליתן טעם מדוע לא יופנה העותר לשירות מבחן לשם עריכת תסקיר מעצר בעניינו, באם יבחרו לעשות כן. נקבע כי עתירה לבג"ץ אינה יכולה לשמש ...
החלטה
16/09/2020 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על החלטת בימ"ש שלום, בגדרה הורה בימ"ש קמא על מינוי מומחה נוסף, והורה על ביטול החלטת בימ"ש קמא. נקבע כי לא הובאה בפני בימ"ש קמא כל ראיה שיש בה כדי לפגום במהימנות המומחה או במקצועיותו או ...
פסק דין
16/09/2020 - בימ"ש עליון דחה עתירה של הורים שכולים שמטרתה למנוע קידום צבאי של מי שהיה מפקד בא"ח גולני במועד האירוע הטראגי. שק"ד הנתון לרשויות צה"ל בהחלטתן על קידומים ומינויים הינו רחב, ובהתאם היקף ההתערבות בהן מצומצם וחל על מקרים קיצוניים ונדירים. ...
החלטה
16/09/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פס"ד של בימ"ש מחוזי, אשר דחה בר"ע על החלטה של בימ"ש שלום, שעניינה הוצאת קטינים בצו חירום מרשות הוריהם. נפסק כי על הוצאת ילד ממשמורת הוריו להיות בגדר "מוצא אחרון". נסיבותיו הקשות של המקרה דנן ...
פסק דין
16/09/2020 - בימ"ש עליון דחה על הסף עתירה כנגד החלטת המשטרה שלא לאשר את מסלול תהלוכת ההפגנה שביקשה העותרת לקיים בסמוך למעון ראש הממשלה בקיסריה. בכל הנוגע לדרישת המידתיות, בחינתה של עוצמת הפגיעה הינה למעשה חלק אינהרנטי ממבחניה של דרישה זו, ובעיקר ...
החלטה
16/09/2020 - בימ"ש עליון דחה ערר על החלטת בימ"ש מחוזי בגדרה נדחתה בקשתו של העורר לעיון מחדש בהחלטה לעצורו עד תום ההליכים המשפטיים אשר מתנהלים נגדו. שירות המבחן קבע כי אין באפשרותו להמליץ על שחרור העורר ממעצרו או למעברו למסגרת טיפולית לנוכח ...
החלטה
16/09/2020 - בימ"ש עליון דחה בקשה להארכת מועד לנקיטת הליך ערעורי כנגד החלטות ופס"ד שניתנו בעניינם של הצדדים ע"י בימ"ש מחוזי. נקבע כי הדרך להשיג על החלטה שיפוטית כאמור הניתנת על ידי רשם בית משפט מחוזי היא באמצעות הגשת ערעור בזכות לבית ...
פסק דין
16/09/2020 - בימ"ש מחוזי קיבל את בקשת המבקש להתיר לו לערער על החלטת בימ"ש קמא שבה קיבל את בקשת המשיב 1 לשלוח למומחה הרפואי שמונה מטעם בימ"ש דוחות חקירה של חוקרים פרטיים. על כן נקבע כי העברת חומרי חקירה למומחים עובר להכנת ...
פסק דין עע 56292-10/17 אריה שחר, גיל קופר, יוסף קירשנברג נ' מדינת ישראל
25/08/2020
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה במסגרתו נדחתה בעיקרה תביעת המערערים כנגד המשיבה.
המערערים משמשים בתפקיד רכז ביטחון שוטף צבאי, תפקיד המוסדר בצו בדבר הסדרת השמירה בישובים (יהודה ושומרון) (מספר 432), תשל"א – ...
פסק דין עפ 8507/18 פלוני נ' מדינת ישראל, פלונית
09/09/2020
העובדות
הערעור מגולל מסכת ארוכה וקשה של התעללות מינית של אב בבתו הקטינה, שנמשכה על פני שמונה שנים. בהגיעה לגיל 16, ועם החמרת אופי המעשים ותדירותם, אזרה הנערה אומץ וסיפרה על הדבר למורותיה. זמן קצר לאחר מכן הורע מצבה ...
פסק דין עפ 4694/20 מלכה לייפר נ' היועץ המשפטי לממשלה
02/09/2020
תמצית העובדות
עניינו של פסק דין זה בסוגיה של כשירות לעמוד לדין במסגרת הליכי הסגרה.
ביום 17.8.2014 הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לפי סעיף 3 לחוק ההסגרה, התשי"ד-1954, להכריז על המערערת כבת-הסגרה לאוסטרליה. בבקשה נטען כי הליכי ...
פסק דין בג"צ 953/11 עבד אלפתאח סאלחה, דאוד אחמד עלי רביע, חאזם חסין מחמוד עג'אג' נ' שר הביטחון, מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית, ראש המינהל מחוז ש"י ואח'
27/08/2020
תמצית העובדות
ההכרעה בשאלות המתעוררות בהליך האזרחי משליכה על ההכרעה בסוגיות שהועלו בעתירה . שני ההליכים נוגעים לבנייה בהתיישבות הישראלית "מצפה כרמים" (להלן: מצפה כרמים), הסמוכה לישוב "כוכב השחר" (להלן: כוכב השחר), באזור יהודה ושומרון (להלן: האזור). ההתיישבות ...
פסק דין א 30851-01/16 חבס השקעות (1960) בע"מ נ' ברוך חבס ייזום (2005) בע"מ, הרצל חבס ייזום (2005) בע"מ, יוסף חבס ייזום (2005) בע"מ ואח'
30/07/2020
תמצית העובדות
תובענה שהגישה חבס השקעות (1960) בע"מ (בפירוק), באמצעות מפרקה, שבה עתר המפרק להרמת מסך ההתאגדות של החברה בהתאם להוראות סעיף 6(א)(1)(ב) לחוק החברות, התשנ"ט–1999, ולחיוב הנתבעים 1–7, בעלי המניות בחברה, יחד ולחוד, בחובות החברה עד לסך ...
פסק דין עעמ 3597/20 ארבע איי התפלה בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד האוצר משרד האנרגיה ורשות המים, ש.מ.ש איידיאי בע"מ, מרליון התפלה בע"מ
19/08/2020
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים במסגרתו נדחו שתי עתירות מנהליות המופנות נגד החלטות ועדת המכרזים המשותפת למשרד האוצר, למשרד האנרגיה ולרשות המים והביוב (להלן: "ועדת המכרזים"), שעניינן ...
פסק דין עע 21196-05/18 הרב מיכאל שון נ' נעמי קאהן-לינדר, מכון לנדר ע"ר, יעקב אפשטיין ואח'
07/08/2020
תמצית העובדות
המשיבה 2, מכון לנדר, היא עמותה רשומה שניהלה מוסד להשכלה גבוהה בירושלים על פי היתר מהמועצה להשכלה גבוהה (להלן גם: המכון או העמותה). המשיבה (להלן גם: העובדת) היא אשת חינוך ששימשה מנהלת בית הספר לחינוך וחברה ...
החלטה א 44395-07/15 פלוני, פלונית, המוסד לביטוח לאומי נ' משה פיורנטינו בע"מ, קניון רמת אביב בע"מ, מויש בע"מ ואח'
03/08/2020
תמצית העובדות
תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לתובעים 1 ו-2 כתוצאה מתאונת עבודה שאירעה לתובע 1, והותירה אותו נכה קשה. תובע 1, יליד 1970 ("התובע"), נפגע ביום 30.4.2014 בתאונת עבודה שבה נפל מגגו של קניון רמת אביב ...
פסק דין עא 6780/19 מדינת ישראל נ' הסתדרות מדיצינית הדסה, פלוני
16/08/2020
תמצית העובדות
עניינו של הערעור בתביעת רשלנות רפואית שהגיש המשיב הפורמלי בהיותו קטין (להלן: "הקטין" או "התובע"), באמצעות הוריו, נגד המערערת – מדינת ישראל, כמי שמפעילה את מרפאות 'טיפת חלב' (להלן: "המדינה"); ונגד המשיבה – הסתדרות מדיצינית הדסה ...
פסק דין עא 6913/18 שמואל שקדי נ' הרודיום השקעות בע"מ, אינטרקולוני אחזקות טאוורס בע"מ, אינטרקולוני טאוורס בע"מ ואח'
04/08/2020
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בו נדחתה בקשת המערער לאישור תביעה נגזרת בשם המשיבות 3-1 נגד המשיבים 12-4.
המשיבות 3-1 הן שלוש החברות שבשמן ביקש המערער להגיש תביעה נגזרת. המשיבה 1, שכונתה בשעתו ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)