IP=3.210.201.170
החלטה
19/10/2020 - בימ"ש מחוזי קיבל את תביעת המבקש למחיקת הערת אזהרה הרשומה לטובתה של המשיבה על זכויותיו בנכס מקרקעין מסוים, כדי לאפשר לו למכור את זכויותיו בנכס לצד שלישי. הערת האזהרה משמשת כלי חשוב לשמירה על זכויותיו של רוכש המקרקעין. היא מעמידה ...
החלטה
19/10/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי אשר דחה ערעור החלטת בימ"ש משפחה שלא להורות על מינוי מנהל עיזבון קבוע וכן את בקשות המשיבים לעיון ולחקירת המשיבים על תצהיריהם. קבע שאין קשר בנסיבות העניין בין גילוי הפרטה ...
גזר דין
19/10/2020 - בימ"ש שלום גזר את דינו של נאשם שהורשע בשורת עבירות אלימות כלפי אשתו וכן בעבירה נוספת של תקיפת בת זוג, והשית עליו 48 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס בסך 5,000 ₪. מעשי אלימות בתוך המשפחה נתפסים כבעלי חומרה ...
החלטה
19/10/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, בגדרה נדחתה בקשת המבקש למחיקת תשובת המנהל המיוחד, אשר הוגשה במסגרת בקשת המנהל המיוחד ל"ביטול הענקה" בהתאם לסעיף 96(א). בימ"ש קמא אפשר למבקש להגיש התייחסותו לתשובת המנהל המיוחד, ובכך סיפק הגנה נאותה ...
החלטה
19/10/2020 - בימ"ש שלום דחה בקשה לבטל פס"ד, שניתן בהיעדר הגנה, בהליך המהיר והמיוחד, לפינוי מושכר. אין המדובר באיחור בתשלום שהוא קל או זניח, אלא באיחור שברור שפוגע במשכיר הזקוק לו. המדובר בפגיעה חמורה ביסוד החוזה, עד כדי כך שיהא בה ...
פסק דין
19/10/2020 - ועדת הערר מכוח חוק הרשויות המקומיות (ביוב) קיבל טענה מקומית וביטלה היטלי ביוב שהוטלו על העוררים בשנת 2014, ביחס לחלקי ביב שנבנו בשנות התשעים, מחמת התיישנות. נקבע כי על השופט הדן בשאלות של התיישנות לצאת מתוך הנחת עבודה שכלית, ...
החלטה
19/10/2020 - בימ"ש מחוזי דחה את בקשתה של חברה בייסוד, דולפין איי אל 2020 לאפשר לה לרכוש ולפדות את מניותיה של השקעות דיסקונט בע"מ, המשועבדות בשעבוד ראשון לטובת מחזיקי אגרות החוב של אי די בי חברה לפיתוח בע"מ, תמורת תשלום סך כולל ...
החלטה
19/10/2020 - בימ"ש עליון דחה בקשה להארכת מועד להגשת בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, במסגרת ערעור על הכרעת דין וגז"ד של בימ"ש שלום. המבקש הורשע בשש עבירות של אי הגשת דו"ח במועד לפי סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה, שש עבירות ...
פסק דין
19/10/2020 - בימ"ש מנהלי קיבל חלקית ערעור על החלטת קצין התגמולים לפיה נדחתה תביעת המערער להכרה בזכות נכה בקשר עם מצבו הנפשי, בנימוק שלא הוכחה הפרעה פוסט־טראומטית ובשל היעדר קשר סיבתי בין המצב הנפשי של המערער לבין תנאי שירותו. נקבע כי אכן ...
החלטה
19/10/2020 - ועדת השחרורים קיבלה בקשת אסיר לשחרור מוקדם, האסיר מרצה עונש מאסר של 20 שנה שהוטל עליו בגין הרשעתו בעבירת הריגה, האסיר ואחיו הרגו את אחותם אשר העזה לברוח מבית הוריה. מדובר בעבירה חמורה ביותר – לקיחת חיי אדם על לא ...
החלטה
19/10/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, בגדרן הותר למשיב להמשיך ולנהל את תביעתו נגד המבקש כתביעה אזרחית, מחוץ להליכי פשיטת הרגל המתנהלים בעניינו של המבקש. אכן, הכלל הוא שאין להתיר לנושה לנהל את תביעתו נגד חייב שלא במסגרת ...
פסק דין
19/10/2020 - בימ"ש עליון קיבל ערעור שהגישה המדינה על החלטת בימ"ש קמא במסגרתה נדחתה בקשת המדינה לעיכוב ביצוע פס"ד עד להכרעה בערעור שיוגש. המבקשת טוענת כי החלטת בימ"ש מחוזי סותרת החלטות רבות של בימ"ש עליון, שבגדרן התקבלו – למצער, באופן חלקי – ...
פסק דין
19/10/2020 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, אשר קיבל באופן חלקי את ערעורו של המערער ושל ילדיו על שומת מס שהוצאה להם. אין הכרח שההכנסה תחזור על עצמה בפועל, אלא די בפוטנציאל לחזרה, ועל כן גם הכנסה ...
פסק דין
19/10/2020 - בימ"ש עליון דחה ערעור על גזר דינו של בימ"ש מחוזי בגדרו הוטלו על המערער העונשים הבאים: 32 חודשי מאסר לריצוי בפועל, מאסרים מותנים וחיוב בתשלום פיצויים למתלוננת, נפגעת העבירה בסך 40,000 ₪. המערער הורשע בסדרת עבירות מין ואלימות שביצע במסגרת ...
החלטה
19/10/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, במסגרתה נדחה ערעור על החלטת בימ"ש שלום שלא לאפשר בקשת גילוי ועיון במסמכים נגד המשיבות, שבגדרה התבקש גם גילוי ועיון בתכתובות שהוחלפו בין המשיבות לבין עו"ד גלזר. רשות לערער ב"גלגול שלישי" תינתן ...
החלטה
18/10/2020 - בימ"ש עליון קיבל בקשה למתן סעד זמני בערעור ולעיכוב ביצוע חלקי של פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו ביטל בימ"ש את נוהל מכרז המסגרת שאותו ערכו המשיבה 2 והמשיבה 3 עם זכייניות אותו מכרז; ביטל את התקשרותה של העירייה בהסכם ...
החלטה
18/10/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פס"ד של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מינהליים אשר דחה ערעור שהוגש על החלטתו של ביה"ד לעררים לפי חוק הכניסה לישראל. נקבע כי הבקשה אינה מגלה עילה למתן רשות ערעור, זאת בין היתר על רקע ...
החלטה
18/10/2020 - בימ"ש עליון קיבל בקשה למתן סעד זמני בערעור שהוגש על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, במסגרתו נדחתה בקשת המבקשת לביטול הסכם פשרה, אשר נחתם בין הצדדים במסגרת הליך קודם, על רקע דרישת המשיבה לתשלום חוב ארנונה בו חויבה החברה הקבלנית. ...
פסק דין
18/10/2020 - בימ"ש עליון דחה ערעור שהוגש ע"י המערער- רופא המתמחה ברפואת נשים ומיילדות שהוגש נגדו כ"א המייחס לו עבירות אינוס, מעשה מגונה והטרדה מינית כלפי שתי מטופלות , נגד החלטת מנכ"ל משרד הבריאות שלא לקבל את המלצת הוועדה, וחלף כך הורה ...
החלטה
18/10/2020 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטת בימ"ש מחוזי, בגדרה נדחתה בקשה שהגיש המערער להארכה נוספת של עיכוב ביצוע צו הריסה שיפוטי מיום 14.10.2010. בימ"ש הבהיר כי אין חולק כי בענייננו מדובר במבנה לא חוקי, שהוקם עוד בשנת 2003 בניגוד לייעוד ...
החלטה
18/10/2020 - ועדת השחרורים דחתה בקשת אסיר לשחרור מוקדם, האסיר מרצה את מאסרו הראשון לתקופה של 21 חודשים בגין הרשעתו בעבירות של מגע עם סוכן זר, אימונים או הדרכה למטרות טרור וכן מתן שירות או העמדת אמצעים לארגון טרור. נקבע כי פעילות ...
גזר דין
18/10/2020 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירות של ניסיון לחבול בחומר נפץ, ועבירות נשק והשית עליו מאסר בפועל למשך 45 חודשים, מאסר על תנאי ופיצוי בסך 15,000 ₪. הנאשם יליד שנת 1990 ולחובתו עבר בעבירות של סיוע לסחיטה ...
החלטה
18/10/2020 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פס"ד של בימ"ש לעניינים מנהליים, אשר דחה עתירה מינהלית שהוגשה נגד החלטת סמנכ"ל בכיר תנועה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים בשאלת היקף חובתם של יבואני רכב ישירים לממש את אחריות יצרן הרכב. לחובה המוטלת מכוח סעיף ...
פסק דין
18/10/2020 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בו הורשע המערער בעבירה של ניסיון לרצח ובעבירות נוספות, ונגזרו עליו 18 שנות מאסר בפועל ומאסר על תנאי. הערעור מופנה כנגד ההרשעה והעונש כאחד. מדיניות הענישה בעבירות של ניסיון לרצח ...
החלטה
18/10/2020 - בימ"ש עליון קיבל את ערר המדינה על החלטותיו של בימ"ש מחוזי, בגדרן נעצר המשיב בפיקוח אלקטרוני בתנאי ערבות ובפיקוח, והורה על ביטול החלטתו של בית המשפט המחוזי, במובן זה שהעורר יוותר במעצר מאחורי סורג ובריח עד תום ההליכים נגדו. נגד ...
החלטה
18/10/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נדחה ערעור המבקש על גז"ד של בימ"ש שלום. המבקש הורשע בעבירות של פריצה לבניין שאינו דירה כדי לבצע גניבה ושיבוש הליכי משפט ונגזר עליו עונש מאסר בפועל למשך 9 ...
החלטה
18/10/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פס"ד של בימ"ש מחוזי, בגדרו נדחו ערעורי המבקשת על החלטות בימ"ש שלום לתעבורה, אשר דחה את בקשות המבקשת לביטול פס"ד שניתנו בטענה כי לא נמסרו לה זימונים לדיונים. סעיף 27ב לפקודת התעבורה, מורה כי רואים ...
פסק דין
18/10/2020 - בימ"ש משפחה קיבל בקשה למתן צו קיום צוואה ודחה התנגדות הנסמכת על טענה להשפעה בלתי הוגנת וכי בעת עריכת הצוואה המנוח לא ידע טיבה של צוואה. לא כל השפעה מביאה לידי ביטול צוואה. החוק אינו פוסל צוואה שנעשתה לאחר השפעה ...
פסק דין
18/10/2020 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטת בימ"ש קמא שלא לאפשר לנאשם לחזור בו מהודייתו. הלכה למעשה, ככל שקו ההגנה שנקט בו הסניגור היה לכל הפחות סביר בנסיבות הענין, לא תתקבל טענת כשל בייצוג, המסקנה לפיה לא התקיים במקרה דנן כשל ...
החלטה
18/10/2020 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על החלטת בימ"ש משפחה, בגדרה נפסק למערער שכר טרחת מנהל עיזבון. הלכה פסוקה היא כי אין בימ"ש נוטה להתערב בשכר הטרחה שנקבע לכונסי נכסים, מפרקים ודומיהם ע"י הערכאה הראשונה, אלא במקרים חריגים ויוצאי דופן, כאשר בימ"ש ...
החלטה
15/10/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי בגדרה קיבל בימ"ש את ערר המשיבה על החלטות בימ"ש שלום, והורה על מעצרו של המבקש מאחורי סורג ובריח עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. נגד המבקש הוגש כ"א המייחס לו סחיטה בכוח, התפרצות ...
החלטה
15/10/2020 - בימ"ש עליון קיבל בקשה למתן סעד זמני שיאסור על המשיבים או מי מטעמם להרוס את המבנים השייכים למבקש ולבני משפחתו, עד להכרעה בערעור שהוגש על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מינהליים. במוקד הבקשה, מבנים שעל פי הנטען ...
החלטה
15/10/2020 - ועדת השחרורים דחתה בקשת אסיר לשחרור מוקדם, האסיר מרצה את מאסרו הראשון לתקופה של שבעה חודשים בגין עבירות אלמ"ב. נקבע כי האסיר לא עבר כל הליך טיפולי בכא ואין כל הליך טיפולי שמקדם את פניו ולפיכך אין כל דבר שיש ...
החלטה
15/10/2020 - בימ"ש עליון קיבל בקשה ראשונה להארכת מעצרו של המשיב ב-90 ימים לפי סעיף 62(א) לחוק סדר הדין הפלילי, או עד למתן פס"ד בבימ"ש מחוזי, לפי המוקדם. נגד המשיב הוגש כ"א המייחס לו עבירות של החזקת נשק ואביזר תחמושת, שתי ...
החלטה
15/10/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נדחתה עתירת אסיר שבה עתר המבקש להורות על ביטול סיווגו כאסיר ביטחוני ועל שילובו בהליך טיפולי. נקבע כי החלטת בימ"ש מחוזי סבירה, ניתנה על יסוד שיקולים ענייניים ורלוונטיים, ובהם ...
פסק דין
15/10/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פס"ד של בימ"ש לעניינים מינהליים, אשר דחה ערעור על החלטת ביה"ד לעררים לפי חוק הכניסה לישראל שלא לדחות את מועד השימוע שנקבע למבקשים טרם הכרעה בטענותיהם לפגמים באופן עריכתו. בבקשה התעוררו שאלות בעלות חשיבות כללית ...
החלטה
15/10/2020 - בימ"ש עליון קיבל בקשה שנייה להארכת מעצרם של המשיבים ב-90 ימים לפי סעיף 62(א) לחוק סדר הדין הפלילי או עד למתן פס"ד בבימ"ש מחוזי, לפי המוקדם. נגד המשיבים הוגש כ"א הכולל שני אישומים שונים אשר מייחסים להם עבירות סחר בנשק ...
גזר דין
15/10/2020 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירות אינוס ותקיפת בת זוג בנסיבות מחמירות. בימ"ש השית על נאשם 9 חודשי מאסר בפועל, 2 מאסרים על תנאי ופיצוי בסך 40,000 למתלוננת. בעבירות מין בין מכרים, לא כל שכן בין בני ...
החלטה
15/10/2020 - בימ"ש משפחה קיבל את תביעתו הכספית של איש כנגד אשתו לשעבר - לפיצוי על נזקים, אשר נגרמו לו לטענתו מפאת מצג שווא אותו הציגה כלפיו, כי ילד אותו ילדה במהלך הנישואין הוא בנו הביולוגי, על אף שנולד מזרעו של אחר. ...
פסק דין
15/10/2020 - בימ"ש עליון דחה ערעור שהגישה רשות מקרקעי ישראל על פס"ד רחב יריעה בו חייב בימ"ש מחוזי את המערערת להתקשר עם המשיבה בהסכם חכירה ל-49 שנים בשטח של 52 דונם באזור בית נחמיה. דבקותה" של רמ"י בחובת המכרז וסירובה לאורך השנים ...
פסק דין
15/10/2020 - בימ"ש שלום קיבל חלקית תביעת פיצויים בגין פרסום לשון הרע וחייב את הנתבע לשלם לתובע 10,000 ₪. התובע, עו"ד במקצועו, טוען כי האמירות הפוגעניות המיוחסות לנתבע נאמרו על ידו עת התפרץ למשרדו, בלוויית שניים משותפיו, והטיח אותן בפני התובע, וזאת ...
החלטה
15/10/2020 - בימ"ש עליון קיבל ערר על החלטתו של בימ"ש מחוזי להורות על מעצרו מאחורי סורג ובריח של העורר עד תום ההליכים בעניינו, והורה על שחרור המערער למעצר בפיקוח אלקטרוני בכפוף להפקדת פיקדון בסך 40,000 ₪. בימ"ש נימק את החלטתו וטען כי ...
החלטה
15/10/2020 - בימ"ש מחוזי קיבל בר"ע על החלטת בימ"ש משפחה שניתנה בבקשה למתן פסיקתה שהגיש המבקש. בימ"ש קמא נמנע מליתן פסיקתה והאריך המועד לביצוע חיובים שהושתו על המשיב בגדרי פסק בורר אותו אישר יום קודם. לבימ"ש נתונה סמכות טבועה להעניק ארכות חסד ...
פסק דין
15/10/2020 - ביה"ד הרבני הגדול דחה ערעור על החלטת ביה"ד קמא אשר דחה את בקשתה של המערערת לגיור בהעדר יכולת לתת אמון בכנות המבקשת ונוכח כוונתה לחיות עם בן זוגה באיסור לאחר הגיור. ביה"ד הגדול קבע כי לאור עברה והתנהלותה בעבר, יש ...
החלטה
14/10/2020 - ועדת הערר לתכנון ובניה דחתה עררים המופנים כנגד החלטת הועדה המקומית לאשר בכפוף לשינויים ובתנאים בקשה להיתר מס' 2919/0057.00, לבניית תוספת בנייה בהתאם לתמ"א 38 ותכנית 10038 – חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה. גם אם נאמר כי לצד התועלת הרבה ...
החלטה
14/10/2020 - בימ"ש מחוזי דחה ברובם שני ערעורים שהדיון בהם אוחד, של חברה משפחתית ושל בעל הזכות לחלק הגדול ביותר ברווחי החברה (נישום מייצג), על שומות מס הכנסה לשנות המס 2013-2010 . במקרה דנא, נקבע כי התנהלות המערערת עולה כדי "רשלנות". משקלם ...
החלטה
14/10/2020 - המחלקה הכלכלית בבימ"ש המחוזי בת"א קבעה כי אין בסמכותה לדון בתביעה כספית בסדר דין מקוצר על סך של כ- 1.5 מיליון ש"ח על יסוד הסכם למכירת מניות התובעת בנתבעת 1. נקבע כי הסמכות לדון בתובענה היא לבימ"ש האזרחיים "הרגילים". בשים ...
החלטה
14/10/2020 - בימ"ש שלום הורה על חיוב מדינת ישראל- המאשימה בתיק בהוצאות בשל חקירת סרק של מומחה ע"פ ס' 26(ב) לפקודת הראיות, המסמיך את בימ"ש להטיל הוצאות על חקירה שנחשדה כבאה לשם קנטור או מתוך קלות דעת. נקבע כי חקירתו של הפסיכיאטר ...
החלטה
14/10/2020 - בימ"ש מחוזי קיבל בקשה של מנהל מע"מ, המשיב בתיק העיקרי לסלק על הסף את ערעור המערערת, דלתא להשקעות ומסחר בשל מעשה בית דין והורה על דחיית התביעה . הדוקטרינה של מעשה בית דין נחלקת לשני ראשים. הראש האחד עניינו בהשתק ...
פסק דין
14/10/2020 - בימ"ש מחוזי דחה חמש עתירות בעניין תעריף הארנונה הקבוע בצו הארנונה של המשיבה בהתייחס לנכס המסווג כ"מעברים ו/או שטחים המשמשים להולכי רגל בלבד במרכזי קניות (קניונים(. התכליות הכלליות של הטלת הארנונה הן להבטיח תקציב לרשות למימון השירותים שהיא מעמידה לתושביה ...
פסק דין סעש 6523-10/14 שני שבתוב ואח' נ' מדינת ישראל- רשות האוכלוסין וההגירה
06/09/2020
פסק דין עעמ 6466/19 משרד הביטחון נ' עמותת חברות הסיעוד, או.ר.ס שירותי רפואה 200 בע"מ, תיגבור - מאגר כוח אדם מקצועי זמני בע"מ ואח'
11/10/2020
תמצית העובדות
עניינו של הערעור במכרז לקבלת שירותי ליווי וסיעוד עבור זכאי אגף שיקום נכים במשרד הביטחון.
מדינת ישראל מעניקה לנכי צה"ל הטבות ותגמולים שונים. אחת מההטבות הניתנות לזכאים מסוימים היא זכות לליווי סיעודי-רפואי. מאז שנות התשעים של ...
פסק דין עא 4933/17 מרדכי גרין (איבגי), אריה פרידמן, בוטיק הוטל ים המלח בע"מ נ' צבי בורקו, מצלר יזמות ובניה בע"מ ואח'
11/10/2020
תמצית העובדות
ערעורים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי אשר קיבל תביעה לאכיפת חוזה שהגיש המשיב, פרידמן, נגד המערער, איבגי, וחייב את המערער לשלם למשיב חלק מהרווחים שהפיק ממיזם נדל"ן באילת, בסכום של כ-3 מיליון ש"ח בתוספת ...
פסק דין עעמ 1775/20 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' עיריית ירושלים
24/09/2020
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בגדרו נדחתה עתירתה של המערערת למתן צווים שימנעו מהמשיבה להסיר שילוט שנתלה על ידי המערערת בקרבת בית הנשיא בירושלים ולפנות רכבים שהוחנו בחניות מוסדרות, מוגבלות בזמן ומותנות בתשלום ...
פסק דין בג"צ 7150/16 המרכז הרפורמי לדת ומדינה התנועה ליהדות מתקדמת בישראל, פורום תג מאיר, המטה למאבק בגזענות בישראל ואח' נ' שרת המשפטים, היועץ המשפטי לממשלה, הרב שמואל אליהו
21/09/2020
תמצית העובדות
מהו מרחב חופש הביטוי של עובד ציבור המכהן במשרת דת כרב עיר? שאלה זו מצויה בלבה של העתירה. העתירה הוגשה בשלהי שנת 2016. היא נסובה על עשרות רבות של התבטאויות פומביות המיוחסות למשיב 3, הרב שמואל ...
פסק דין סעש 32148-04/19 מכון ורדי לכבאות ובטיחות בע"מ נ' אנדרה רום
23/08/2020
תמצית העובדות
התובעת היא חברה פרטית שעוסקת בייעוץ, הדרכה ותכנון הנדסי בתחומי בטיחות אש, בטיחות בעבודה (לרבות מתן שרותי ממונה בטיחות בעבודה לארגונים ומוסדות שונים), חומרים מסוכנים, הגנת הסביבה ועוד. הנתבע הועסק אצל התובעת בתפקיד ממונה בטיחות בעבודה ...
הכרעת דין פח 35652-04/18 מדינת ישראל - פרקליטות מחוז ת"א (פלילי) נ' מרטינס חורחה מריו
15/09/2020
תמצית העובדות
ביום 28/3/18 נגדעו באיבם חייה של המנוחה אליזבת קרדונה, ילידת 1965, אשר הייתה בת 53 במותה (להלן: "המנוחה"). הצדדים חלוקים על הלך האירוע בו נגרם מותה של המנוחה ואולם, על סיבת המוות אין חולק – מותה ...
פסק דין עע 56292-10/17 אריה שחר, גיל קופר, יוסף קירשנברג נ' מדינת ישראל
25/08/2020
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה במסגרתו נדחתה בעיקרה תביעת המערערים כנגד המשיבה.
המערערים משמשים בתפקיד רכז ביטחון שוטף צבאי, תפקיד המוסדר בצו בדבר הסדרת השמירה בישובים (יהודה ושומרון) (מספר 432), תשל"א – ...
החלטה פ 58417-04/19 מדינת ישראל נ' פלוני
07/09/2020
תמצית העובדות
נגד הנאשם הוגש כתב אישום, המייחס לו עבירה של מעשה מגונה, בניגוד לסעיף 348 (ג) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.
בכתב האישום נטען, כי בתחילת חודש פברואר 2017, בהיותו מנהל מחלקה במפעל קלט למחלקתו את המתלוננת, ...
פסק דין עפ 8507/18 פלוני נ' מדינת ישראל, פלונית
09/09/2020
העובדות
הערעור מגולל מסכת ארוכה וקשה של התעללות מינית של אב בבתו הקטינה, שנמשכה על פני שמונה שנים. בהגיעה לגיל 16, ועם החמרת אופי המעשים ותדירותם, אזרה הנערה אומץ וסיפרה על הדבר למורותיה. זמן קצר לאחר מכן הורע מצבה ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)