IP=3.235.75.174
פסק דין
04/06/2020 - ביה"ד לעבודה דחה ערעור על הכרעת הדין, קיבל את הערעור על גזר הדין והורה על הפחת סכום הקנס. לעניין הכרעת הדין נקבע כי התקשרות עם קבלן משנה שאין לו היתר עבודה הינה מעצם טיבה התקשרות בלתי חוקית, משום שאין לאותו ...
פסק דין
04/06/2020 - בימ"ש משפחה דחה את תביעת היועמ"ש נגד הורים ביולוגיים, בעניין הרחבת צמצום תנאי האימוץ, וקבע כי ההורים הביולוגיים ייפגשו עם ילדיהם שהוכרזו ברי אימוץ בתדירות גבוהה יותר משנקבע והאימוץ יוכר כאימוץ פתוח. בימ"ש ציין כי הילדים נתרמים מאימוץ פתוח בבחינה ...
פסק דין
04/06/2020 - ביה"ד לעבודה קיבל שני ערעורים בעניין הכרה במערערים כתושבים והחלתם של התקנות המיוחדות שנקבעו נוכח ייחודיותה של שכונת צור באהר אשר נקבעו לגביה הנחיות מיוחדות על ידי היועץ המשפטי לממשלה. הלכה מושרשת היא בפסיקתנו כי אל לה לרשות לדחות בקשה ...
פסק דין
04/06/2020 - בימ"ש שלום קיבל את תביעתם של רוכשי הדירה וחייב את המוכרים ואת המתווכים בתשלום פיצויים. חובת הגילוי במקרה כזה מוטלת ביחס למידע חשוב המצוי כבר בידי צד אחד, מעצם מעמדו בעסקה, כאשר הצד שכנגד, לעומת זאת, יכול לגלות מידע זה ...
החלטה
04/06/2020 - בימ"ש עליון קיבל בקשה לקיום דיון נוסף בסוגיה האם ניתן להורות על הגשת כתב אישום נגד אדם שלא נחקר באזהרה. הליך הדיון הנוסף שמור לאותם מקרים שבהם נפסקה הלכה העומדת בסתירה להלכה קודמת של בית המשפט העליון, או שמפאת חשיבותה, ...
פסק דין
04/06/2020 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על החלטת בימ"ש קמא אשר דחה על הסף תביעה בעניינה של אישה בבקשה לבטל את הסכם הגירושים בעילות של חוסר תום לב, הצגת מצגי שווא, הטעיה ותרמית. בימ"ש פסק כי יש לבטל את פסק דינו של ...
פסק דין
04/06/2020 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטת בימ"ש מחוזי בגדרה נדחתה בקשתן של המערערות הארכת מועד להגשת ערעור. בימ"ש קבע כי סיכויי הערעור להתקבל קלושים ביותר והבקשה היא לא אחרת אלא ניסיון מצד המערערות לחזור בהן מן ההסכמות שבבסיס הסדר הטיעון. ...
גזר דין
04/06/2020 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם בעבירה של המתה בקלות דעת, והשית עליו 40 חודשים מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי בסך 45,000 ₪. בימ"ש קבע כי הנאשם בקור רוח חילל את ערך קדושת החיים, שהינו ערך עליון בשיטת ...
פסק דין
04/06/2020 - בימ"ש מחוזי דחה את תביעה להטלת אחריות באי רכישת ביטוח חיים על המשכנתא שהעניק הבנק המלווה. בימ"ש טען כי התובעת הייתה מודעת היטב לאפשרות לרכוש ביטוח חיים בקשר למשכנתא ולמשמעויות הנובעות מאי רכישתו יתרה מזאת נקבע כי אין כל חובה ...
החלטה
04/06/2020 - בימ"ש שלום דחה בקשה לביטול היתר המצאה לקפריסין. בימ"ש הבהיר כי ניתן להתיר המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט, כאשר תובעים על הפרת חוזה בתחום המדינה - ואין נפקא מינה היכן נעשה החוזה - אפילו קדמה לאותה הפרה, או נלוותה ...
החלטה
04/06/2020 - בימ"ש עליון דחה בקשה לקיום דיון נוסף על החלטת בימ"ש קמא אשר דחה בקשה להתערבות בהחלטה שניתנה בוועדת ערר. בימ"ש קבע ע"פ הלכה פסוקה כי חוזים בין רשויות מקומיות ובין יזמים הכוללים הקלה או פטור מתשלומי חובה או חיוב בתשלום ...
פסק דין
04/06/2020 - בימ"ש שלום קיבל חלקית תביעה להכרה בהכרה נפשית לפי חוק הנכים. נקבע כי מקום שמחלתו של תובע פרצה לראשונה בעת שירותו, והוכח קשר סיבתי לשירות, הרי שלמרות קיומה עוד בטרם השירות של נטייה קונסטיטוציונלית אצל התובע ללקות במחלה האמורה, רואים ...
פסק דין
03/06/2020 - בימ"ש שלום קיבל תביעה לתשלום פיצויים עקב תאונה שהתרחשה לתובע במועדון הנתבעת. בימ"ש דחה את טענת הנתבעת מהטעם כי המועדון מוכר משקאות אלכוהוליים, על כן, בגדר הציפיות שלו עליו לדעת כי המבלים ישהו בו כשהם בגילופין או אף לאחר ששתו ...
פסק דין
03/06/2020 - בימ"ש עליון דחה ערעור לתשלום פיצויים מ"קרנית" וקבע כי במצב בו חל סעיף 3(ב) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ואחד מהרכבים המעורבים בתאונה חסר ביטוח, אזי חובת הפיצוי מוטלת במלואה על מבטחת הרכב המבוטח. בימ"ש העיר כי תפקידה של קרנית ...
החלטה
03/06/2020 - בימ"ש עליון דחה בקשת רשות ערעור לביטול פסק בוררות שניתן על ידי השופט. בימ"ש טען כי המבקשים מעלים טענות ערעוריות נגד פסק הבוררות ומנסים לציירן כהתעלמות של הבורר מהוראות הדין המהותי, בניגוד להסכם הבוררות. בימ"ש הבהיר כי עילת הביטול הקבועה ...
פסק דין
03/06/2020 - בימ"ש שלום דחה תביעה בעניין הרמת מסך. הובהר כי עקרון הרמת המסך נועד למנוע מבעלי המניות או מהחברה עצמה את ניצול ההפרדה ביניהם להשגת מטרה בלתי כשרה הכרוכה בפגיעה בזולת; הוא נועד לעשיית צדק ושמירה על טובת הציבור. בימ"ש קבע ...
החלטה
03/06/2020 - ועדת הערר לתכנון ובניה דחתה ערר בבקשה להתערבות בשומתו המכרעת של השמאי. בימ"ש טען כי מעיון בשומה המכרעת מעלה כי היא נערכה במתודה שמאית נאותה, בהתאם לאמות המידה המקצועיות המקובלות. דרך המלך לחישוב השבחה מחייבת הערכת שווים המלא של המקרקעין ...
החלטה
03/06/2020 - בימ"ש שלום גזר את דינם של שני האקרים קטינים, שביצעו מתקפות סייבר לבקשתם של לקוחות תמורת תשלום. בימ"ש השית עליהם עונש מאסר בפועל של 6 חודשים לריצוי בעבודות שירות וקנס בסך 25,000 ₪. הערכים החברתיים שנפגעו מביצוע עבירות המחשב על ...
פסק דין
03/06/2020 - בימ"ש עליון דחה ערעור על חומרת עונש שנגזר על נאשם בעבירות של ייבוא סם מסוכן, קשירת קשר לביצוע פשע והחזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית. בימ"ש קבע כי יש לתת ביטוי לערך המוגן של ניהול מלחמה עיקשת נגד השימוש בסמים, ...
החלטה
03/06/2020 - בימ"ש שלום קיבל תביעה לתשלום פיצויים מקרנית וקבע כי המקרה דנן לא נופל בגדר "החזקה הממעטת" לפיה- במקרה של תאונה במתכוון לא יזכה הנפגע לפיצויים. אין די במודעות לאפשרות קרובה לוודאי לגרימת התוצאה – נדרש רצון חפצי ממש, וזאת להגשת ...
פסק דין
03/06/2020 - בימ"ש משפחה קיבל תביעה שהגישו שני אחים נגד אלמנתו של אחיהם הבכור בטענה כי בעלה המנוח צורף לחשבון הבנק של הוריהם למטרות בירוקרטיות ולא כשותף. בימ"ש קבע כי במערכת היחסים בין המנוחים לבעלי החשבון הנוספים, צירוף הבנים כבעלים נוספים בחשבון ...
פסק דין
03/06/2020 - בימ"ש שלום קיבל תביעה של עובד בגין תאונת עבודה שקרתה וחייב את הנתבעת בתשלום פיצויים. המעביד חייב להנחיל לעובדים נהלי עבודה ברורים לבטיחות. הוא אינו רשאי להניח, כי העובדים ינקטו מיוזמתם אמצעים למניעת תאונות: מעביד חייב לצפות גם מעשה רשלני ...
החלטה
03/06/2020 - ועדת הערר לתכנון ובניה קיבלה ערעור והורתה על הארכת מועד הגשת הפטור. סמכויותיו של השמאי המכריע תחומות להכרעה בעניין גובה החיוב בהיטל ההשבחה בלבד. הפניה לשמאי המכריע בהתאם להוראות החקיקה מלמדת על ההכרה בעצם החיוב ולפיכך המחלוקת בין הצדדים נותרה ...
פסק דין
03/06/2020 - בימ"ש מחוזי מחק עתירה על הסף בשל היעדר סמכות עניינית ומקומית וקבע כי בית המשפט לענינים מינהליים אינו מוסמך לדון בעתירות שעניינן תוכנית מיתאר מחוזית או ארצית. מכך נובע שהסמכות הבלבדית בעניין תוכניות מיתאר מחוזיות, כמו גם בעניין תוכניות מיתאר ...
פסק דין
02/06/2020 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לתביעה נגזרת וטען כי קיים סיכוי גדול שהתביעה הנגזרת תדחה מחמת התיישנות . בימ"ש הבהיר כי ככל שמדובר במבחן "טובת החברה", יש לבחון את התועלת בעצם הגשת התביעה הנגזרת. שיקול עיקרי בעניין זה הוא סיכויי התביעה ...
החלטה
02/06/2020 - בימ"ש עליון דחה בקשה לסעד זמני אשר ימנע מרשות מקרקעי ישראל להוציא לפועל תוצאות מכרז. נקבע כי טענותיהם של המבקשים אינן בגדר קשת האפשרויות הפרשניות הלגיטימיות, מסקנה לכאורית זו מקבלת חיזוק נוכח קביעתו העובדתית של בית המשפט קמא לפיה כל ...
החלטה
02/06/2020 - בימ"ש לתביעות קטנות דחה תביעה כספית בגין נזקים שנגרמו לדלת דירת התובע עקב חיפוש שערכה משטרת ישראל בביתו. בימ"ש ציין כי אין חולק על חובת הזהירות שחבה המדינה כלפי מי שהיא מפעילה כלפיו את סמכויותיה השלטוניות, וודאי בעת ביצוע פעולות ...
פסק דין
02/06/2020 - בימ"ש עליון דחה עתירה לפתיחה בחקירה משטרתית לשם איתור אחות העותרים הנעדרת מזה כ-70 שנה. נקבע כי עניינה של העתירה איננו פתיחה בחקירה פלילית לשם העמדה לדין של מאן דהו, אלא פתיחה בחקירה משטרתית לשם איתור אישה שהעותרים סבורים שהיא ...
פסק דין
02/06/2020 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור לביטול צו הריסה מנהלי, אך הורה על השהיית ביצוע הצו למשך 120 יום. נקבע כי הבנייה כשלעצמה, דהיינו, חיפוי בעץ של שביל הגישה לדירה והמדרגות, אינה דורשת היתר. אך במקרה של בעלות משותפת בימ"ש קבע כי, ...
גזר דין
02/06/2020 - ועדת השחרורים דחתה בקשת אסיר לשחרור מוקדם וקבעה כי האסיר לא עמד בנטל המוטל עליו לשכנע את ועדת השחרורים, בהתאם לסעיף 3 לחוק, כי הוא ראוי לשחרור וכי שחרורו לא מסכן את שלום הציבו. יתרה מזאת, הדגישה הועדה כי כשמדובר ...
החלטה
02/06/2020 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור נגד החלטה על הארכת צו פיקוח והורה על קיצורו. בימ"ש קבע כי פרשנות זו נוגדת את התכלית החקיקתית, מטרתו של החוק, ובכלל זאת של צו הפיקוח המטיל כאמור על העבריין מגבלות ומחויבויות שונות, להגן על הציבור ...
החלטה
02/06/2020 - בימ"ש משפחה אישר בקשה לחידוש קשר בין אם לבת בהתאם "לפיילוט" המתנהל בבימ"ש, לפיו רשאי שופט שהוא המותב העיקרי, להעביר את התיק לעניין חידוש הקשר בלבד, לשופט מוקד. בימ"ש הוסיף כי המינוח המשפטי "ניכור הורי" מתייחס לניתוק קשר ללא הצדק, ...
החלטה
02/06/2020 - בימ"ש שלום גזר את עונשו של מורשע בעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש, והשית עליו עונש מאסר בפועל של 3 חודשים לצד פיצוי כספי בסך 3,000 ₪. בימ"ש נימק את החלטתו- עבירות של אלימות חסרת פשר המתפרצת ברגע הן איום ...
פסק דין
02/06/2020 - בימ"ש שלום קיבל תביעה לתשלום שכר טרחה בגין שירותי ייעוץ וסיוע למימוש זכויות רפואיות אל מול המוסד לביטוח לאומי. בימ"ש קבע כי חתימת הנתבע על גבי ההסכם נחשבת כראיה חזקה ביותר לקיומה של גמירות דעת מצדו לקבל עליו את תנאיו ...
החלטה
02/06/2020 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור בעניין הכרה בסכומי עבירה שחולטו כהוצאה לצרכי מס בשנים הבאות. בימ"ש קבע כי מושכל יסוד בתחום המסים הוא כי מס הכנסה יש להטיל אך על התעשרותו של אדם, השאיפה היא להטלת "מס אמת", יחד עם זאת ...
החלטה
02/06/2020 - בימ"ש שלום דחה בקשה לביטול כתב אישום מטעמים של הגנה מן הצדק. נקבע כי רשות מינהלית המבקשת לאכוף את החוק נהנית, כמו כל רשות מינהלית, מחזקת החוקיות. מי שמעלה נגד החלטת הרשות טענה של אכיפה בררנית, ולכן הוא מבקש לפסול ...
פסק דין
02/06/2020 - ביה"ד אזורי לעבודה דחה תביעה לדמי אבטלה בנימוק כי התובע הוא בעל שליטה בחברת מעטים ועל כן אינו מבוטח בביטוח אבטלה, לפי חוק הביטוח הלאומי. משהיה התובע בעל השליטה בחברה ולא התקיימו יחסי עובד מעסיק בין התובע לבין חברת טופ ...
גזר דין
02/06/2020 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם והשית עליו 24 חודשי מאסר בפועל, 2 מאסרים על תנאי וקנס בסך 30,000 ₪ בגין תכנית המרמה המתוחכמת שעסקה בשיווק פרויקטים פיקטיביים שהובילה לעשרות רבות של קורבנות לאבד כסף רב, בעזרתו קיוו לרכוש ...
פסק דין
01/06/2020 - בית המשפט המחוזי קיבל בחלקו ערעור שהוגש בטענה לפטור מהיטל השבחה, וקבע כי המערערים ישלמו רק 3/4 מההיטל בו חויבו. בית המשפט קבע כי כוונת המחוקק הינה סוציאלית ונועדה לאפשר הרחבה של דירת מגורים למי שמחזיק בה או לקרובו ...
החלטה
01/06/2020 - בית המשפט דחה בבקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה, בנסיבות המקרה הנדון היות ההחלטה, החלטה ארעית לא מצא בית המשפט המחוזי, כי בהחלטת בית משפט קמא, במסגרתה קבע זמני שהות זמניים בלבד, יש טעות המחייבת את התערבות ...
פסק דין
01/06/2020 - בית המשפט העליון דחה ערעור לביטול חוב ארנונה אשר נצבר מזה כ-30 שנה ולביטול הליכי גבייה. בית המשפט הבהיר כי הרשות המקומית ניסתה תחילה לנקוט באמצעים משפטיים, נואשה מהם בשעתו, וחידשה את מאמצי הגבייה משהועמדו לרשותה אמצעי הגבייה המנהליים. משכך, ...
פסק דין
01/06/2020 - בית המשפט העליון דחה ערעור על גזר הדין שהרשיע את המערער בעבירות מין ואלימות, וגזר עליו עונש של 8 שנות מאסר. בית המשפט התייחס למקרי האלימות הרבים נגד נשים, בפרט בתוך מערכת היחסים הזוגית. תופעה חמורה זו יש להוקיע מכל ...
פסק דין
01/06/2020 - בימ"ש העליון קיבל עתירה בדבר זכאותם של אנשים שסובלים מלקות ראייה קשה, המגיעה כדי עיוורון, לקבל מהמדינה הטבה כספית ייעודית. וקבע כי יש להפוך את הצו-על-תנאי לצו מוחלט ולהורות במסגרתו למשיבים לשלם לכל אדם הזכאי, מחמת עיוורונו, לקבלת דמי-הליווי לפי ...
החלטה
01/06/2020 - הוועדה לתכנון ובניה קיבלה ערר בעניין בקשה לתוספת מעלית בצמוד לבניין. נקבע כי לבניית מעלית בבניין ישן יש חשיבות רבה לשיפור איכות החיים של הדיירים. וכי תכנית 5022 מאפשרת לוועדה המקומית שיקול דעת רחב בבחינת השאלה אם יש מקום לאפשר ...
פסק דין
01/06/2020 - בימ"ש העליון דחה עתירה המכוונת לביטול החלטת המועצה להשכלה גבוהה, אשר אישרה פתיחת תכנית לימודים לתואר ראשון בקריה האקדמית אונו, בהעדר כל עילה להתערבותו בהחלטה לאשר את התכנית. נוכח העובדה שמדובר בסוגיה מקצועית, שההכרעה בה נמסרה על ידי המחוקק ...
החלטה
01/06/2020 - בימ"ש דחה תביעה למתן פטור מהגשת חוות דעת רפואית, ולמינוי מומחה מטעם בית המשפט. בימ"ש קבע כי דרך המלך בתביעה לפי פקודת הנזיקין היא צירוף חוות דעת רפואית למבקש לטעון בעניין שברפואה, פטור מצירוף חוות דעת כאמור יינתן במקרים חריגים ...
פסק דין
01/06/2020 - בימ"ש העליון דחה ערעור על הכרעת הדין שניתנה נגד נאשם אשר בגדרה הרשיע בית המשפט את המערער בעבירות של מעשים מגונים בקשישה חולת אלצהיימר והשית עליו עונש של 6 חודשי מאסר בפועל , בנוסף דחה בימ"ש את הערעור על חומרת ...
החלטה
01/06/2020 - בימ"ש שלום דחה בקשה לקבל העתק תסקיר קצין מבחן. בימ"ש נימק את החלטתו וקבע כי תסקיר קצין מבחן הוא סודי מעיקרו ומכאן שהוא גם חסוי לציבור וכאמור חסוי עקרונית גם לנאשם עצמו ובוודאי הוא חסוי לשמש בהליך אחר. בימ"ש ציין ...
פסק דין
01/06/2020 - בימ"ש עליון קיבל ערעור על החלטת בימ"ש קמא וקבע כי יש לראות בהגשת העתק מצולם של כתב הערבות הבנקאית במקום כתב הערבות המקורי, כפגם המצדיק את פסילת ההצעה, וזאת על אף נכונותה של המשיבה לתקן זאת מיד. זאת, בשל ...
החלטה
01/06/2020 - בימ"ש שלום דחה בקשה לפיצוי בגין מעצר שווא בטענה כי לא התקיימו עילות הפיצוי הקבועות בחוק, נטען כי איומים כלפי בת זוג לשעבר היא עבירת אלמ"ב ובהחלט מקימה עילת מעצר. בימ"ש קבע כי על אף שהמחוקק משאיר את הסמכות המקבילה ...
פסק דין עע 34409-10/18 הבלט הישראלי נ' ברטה (ציונה) ימפולסקי, הלל מרקמן
06/05/2020
תמצית העובדות
ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בית הדין האזורי במסגרתו התקבלו בחלקן תביעותיהם של המשיבים כנגד המערערת. ההליך עוסק במערכת יחסים ייחודית בין הצדדים שנמשכה עשרות שנים, במסגרתה הקימו המשיבים את הבלט הישראלי ובעקבותיו את ...
פסק דין בג"צ 7647/16 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שרת התרבות והספורט
13/05/2020
תמצית העובדות
עניינה של העתירה שבפנינו הוא במבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בתחומי: התיאטרון, הגופים הכליים והמחול. משרד התרבות והספורט (להלן גם: המשרד, או משרד התרבות) מעניק מדי שנה כספי תמיכה למוסדות תרבות שונים, וזאת ...
פסק דין עפ 4737/18 ברק נגר נ' מדינת ישראל, ג.ס., ד.ל.
12/05/2020
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, בו הורשע המערער בעבירה של ניסיון רצח ובעבירות נוספות, ונגזרו עליו, בין היתר, 12 שנות מאסר בפועל.
אקדים ואומר כי הצדדים אינם חלוקים על עיקרי העובדות, והמחלוקת ביניהם ...
פסק דין עע 27891-09/16 מדינת ישראל, מועצה דתית באר שבע, מועצה דתית ערד ואח' נ' אברהם שי,
30/04/2020
תמצית העובדות
המשיבים בכל הערעורים הם קייסים, אלמנותיהם של קייסים ורבנים בני הקהילה האתיופית. בעקבות מחאת יוצאי אתיופיה והקייסים בעניין הכרת הממסד הדתי במדינה במעמדם של הקייסים והרבנים יוצאי אתיופיה, הוקמה ביום 16.9.1992 ועדה, אשר הוסמכה לבדוק את ...
פסק דין סקכ 24301-02/15 הסתדרות העובדים הכללית החדשה – האגף לאיגוד מקצועי, ארגון הרבנים הארצי בהתיישבות נ' מדינת ישראל, חבר המועצות האזוריות, חבר המועצות הדתיות בישראל ואח'
19/04/2020
תמצית העובדות
ההליך הנדון עניינו חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת בדבר העסקת רבנים במועצות האזוריות מחודש ינואר 2014, שבו נקבעו הוראות שונות בעניין העסקתם של רבנים במועצות האזוריות וביישובים במועצות האזוריות. בין היתר, החוזר עוסק באופן הפיקוח והדיווח ...
החלטה בג"צ 2592/20 התנועה למען איכות השלטון בישראל, ד"ר ארנה ברי ו-122 אח', עמותת "חוזה חדש" ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, היועץ המשפטי לכנסת ואח'
06/05/2020
תמצית העובדות
במהלך השנה החולפת התקיימו בישראל שלוש מערכות בחירות: לכנסת ה-21, לכנסת ה-22 ולכנסת ה-23, בלא שעלה בידי מי מחברי הכנסת עד כה להרכיב ממשלה. הבחירות לכנסת ה-23 התקיימו ביום 2.3.2020, זמן קצר לאחר התפרצות נגיף הקורונה ...
פסק דין רעפ 7052/18 מדינת ישראל נ' רפי רותם
05/05/2020
תמצית העובדות
שתי סוגיות נכבדות נכרכו זו בזו בעניין הנדון: האחת – מקומה של דוקטרינת הביקורת המנהלית בהליכים פליליים; השנייה – מעמדו והיקפו של עקרון השיוריות הפלילית במשפט.
המשיב, רפי רותם, עבד משך שנים רבות כקצין חקירות ומודיעין ...
פסק דין סעש 28338-06/17 בני כהן נ' מפעת 1965 (1987) בע"מ, ידידיה אביטוב
02/04/2020
תמצית העובדות
התובע, מר בני כהן (להלן: התובע ) עבד אצל הנתבעת חברת מפעת 1965 (1987) בע"מ (להלן: הנתבעת), שעוסקת בתחום פינוי אשפה ופסולת מוצקה, החל מיום 1.12.2006 בתפקיד מנהל התפעול והשירות. לפני כן התובע גם עבד בנתבעת ...
פסק דין בג"צ 1550/18 עמותת הפורום החילוני, פרופ' יורם לס, ח"כ תמר זנדברג ואח' נ' שר הבריאות, מנכ"ל משרד הבריאות, הרבנות הראשית לישראל ואח'
30/04/2020
תמצית העובדות
שתי עתירות המכוונות נגד האיסור הגורף שמנהיגים בתי חולים ברחבי הארץ במהלך חג הפסח על הכנסת חמץ או מזון אחר שאינו ארוז באריזה סגורה שעל גביה חותמת כשרות לפסח לשטחי בית החולים.
לפי הטענות בשתי העתירות, ...
החלטה עע 1031-08/15 אר.אס.אל אלקטרוניקה, התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל נ' ארז ריהוט תעשייה בע"מ, מליק אריזות בע"מ, א.צ ויסמן בע"מ ואח'
27/04/2020
תמצית העובדות
שני ערעורים, שהדיון בהם התנהל על גבי פרוטוקול אחד, המופנים כנגד שני פסקי דין שניתנו בבתי הדין האזוריים לעבודה בחיפה ובנצרת. השאלה המשפטית העומדת במרכזם של שני הערעורים זהה, ועוסקת בזכאותם של ארגוני המעסיקים בתחום התעשייה ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)