IP=18.204.48.64
החלטה
25/07/2021 - בימ"ש עליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי, שדחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום, שעניינה בבקשה לגילוי מסמכים. בימ"ש הזכיר כי תקנות תשע"ט קובעות חובת גילוי מסמכים הדדית ו"אוטומטית" לאחר שלב כתבי הטענות, ואין ...
החלטה
25/07/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, בגדרה נדחתה בקשת המבקשת לעיכוב הליכי הוצאה לפועל שנפתחו כנגד בעלה- החייב, עד להכרעה בתביעתה. מבלי להקל ראש בטענת המבקשת לפיה עסקינן במגרש המהווה חלק מסביבת מגוריה, לא מצאתי כי הכף נוטה ...
פסק דין
25/07/2021 - בימ"ש שלום קיבל תובענה למתן תוקף של פס"ד לפסק בורר. למרות שהצדדים לא ראו ברו"ח ארליך "בורר", מהותית, עולה כי כיהן כבורר. בוררות היא הכרעה בסכסוכים על דרך של שפיטה, שמרבית הסדריה נקבעים על ידי הצדדים המסוכסכים לפי ראות עיניהם ...
פסק דין
25/07/2021 - ביה"ד האזורי לעבודה קיבל ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה כי לא חלה החמרה במצבו של המערער. בנסיבות אלה, כאשר המומחה מטעם המערער מציין כי הוא נדרש לבחינה מעמיקה של יציבות הברך מהסיבה כי מסת השרירים ומבנה הגוף ...
פסק דין
25/07/2021 - בימ"ש עליון דחה שני ערעורים על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, במסגרתו נדחתה תביעה לביטול פס"ד. הצדדים היו שותפים למיזם לייבוא קורקינטים, ולמכירתם בארץ ובחו"ל. בשלב מסוים התגלעו ביניהם חילוקי דעות והמשיבים הגישו תביעה כספית בסך של 6,052,369 ש"ח נגד ...
החלטה
25/07/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטתו של בימ"ש מחוזי, במסגרתה נפסקו למבקש 1 שכר טרחה בסך 10,000 ש"ח ולמבקש 2 גמול בסך 2,000 ש"ח, בגין התנגדותם לבקשה לאישור הסדר פשרה שהוגשה בהליך ייצוגי. פסיקת גמול ושכר טרחה היא אחד הכלים ...
החלטה
25/07/2021 - בימ"ש עליון דחה בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין שניתן בבימ"ש מחוזי, הושתו על המבקש מאסר בן 65 חודשים, פיצוי בסך 50 אלף שקלים וכן מאסרים מותנים. הלכה היא, כי נאשם אשר נגזר דינו לעונש מאסר בפועל יחל בריצוי עונשו באופן ...
פסק דין
25/07/2021 - בימ"ש עליון קיבל ערעור שדן בשאלה האם להתיר לפרסם את שמו בפסק הדין של מערער שהורשע בעבירות מין בקטינה שהיא קרובת משפחתו במשך כמה שנים, חלקן בהיותו קטין וחלקן בהיותו בגיר. בצד האמור, מצאתי שאפשר לשקול פרסום שימלא אחר בקשת ...
החלטה
25/07/2021 - בימ"ש עליון קיבל בקשה ראשונה להארכת מעצרם של המשיבים מעבר לתשעה חודשים לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי בתשעים ימים, או עד מתן פס"ד בבימ"ש מחוזי לפי המוקדם. נגד המשיבים הוגש כתב אישום המייחס למשיבים את העבירות הבאות בצוותא ...
החלטה
25/07/2021 - בימ"ש עליון דחה בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו קיבל את תובענת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בירושלים ליתן צו לפי סעיף 8 לפקודת המקרקעין (רכישה לצרכי ציבור), למסירת חזקה במקרקעין הממוקמים בשכונת שייח ג'ראח בירושלים, המשמשים את ...
פסק דין
22/07/2021 - בימ"ש עליון קיבל ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו התקבל ערעורה של משיבה 1 על החלטת המערער בתביעת החוב שהגישה נגד חברת ש.א.א.ש. אופסט בע"מ– כך שתביעת החוב התקבלה באופן חלקי תחת דחייתה. משנכנסת חברה להליכי חדלות פירעון ...
החלטה
22/07/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי שבגדרה נדחתה בקשת המבקש לעיכוב ביצוע פסק הדין של בימ"ש משפחה אשר במסגרתו הותר למשיבה, אֵם ילדו של המבקש, להעתיק את מקום מגוריה. יש ממש בקביעה כי על הפרק ברירה בין מעבר ...
פסק דין
22/07/2021 - בג"ץ דחה עתירה שעניינה בבקשת העותר, אשר הגיש תלונה במשטרה, כי יועבר לו העתק חומר החקירה חסר, לטענתו; כי יבוצעו ביקורת ובדק בית לעניין התקלות שעלו בטיפול בתלונה שהגיש העותר ולתת דין וחשבון על כך בדו"ח שיפורסם; כי ייקבע שאסור ...
החלטה
22/07/2021 - בימ"ש עליון דחה בקשה לעיכוב ביצוע פס"ד של בימ"ש מחוזי, בגדרו נקבע כי הסכם מכר שנערך בין המשיב 2 לבין המערערים – חתנו ובתו של המנוח– למכירת זכויותיו בנכס המצוי בהרצליה, הוא חוזה בטֵל, בהיותו חוזה למראית-עין. עוד נקבע, כי ...
החלטה
22/07/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו התקבל באופן חלקי ערעור המשיבה על החלטות בימ"ש שלום, הנה כי כן, על פי תקסד"א דהיום, חוות דעת מומחה בית המשפט אינה מקנה זכות מוקנית לתיקון כתב טענות, ועל ...
פסק דין
22/07/2021 - בימ"ש עליון קיבל בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, בגדרה התקבלה בקשת המשיב למתן צו לחברת הסלולר של המבקשת 1 לשם קבלת נתוני האיכון של הטלפון הנייד שלה. חוסר המידתיות המובהק של צו האיכון כשלעצמו, מצטרף אף לתרומתם המועטה של נתוני ...
פסק דין
22/07/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור שעניינו השפעת הרפורמה בעבירות ההמתה (חוק העונשין (תיקון מס' 137), על קביעת מועד מתוקן לשחרור ממאסר. הערעור נסוב על גזר דינו של בימ"ש מחוזי. ההכרה בדינאמיות של המשפט הפלילי ונגזרותיה, כמו גם הצורך להפנים נורמות חדשות ...
פסק דין
22/07/2021 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי, אשר דחה את תביעת המערערת לתשלום קצבת תלויים - תביעה המבוססת על כך שיש להכיר בפטירתו של בעלה המנוח ד"ר אלי מילגלטר ז"ל כתוצאה מאירוע לב, כ"פגיעה בעבודה".בנסיבות המקרה ...
פסק דין
22/07/2021 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי, אשר קיבל את תביעת המשיב להכיר בנפילתו על מדרגות המסגד בדרכו לתפילת הערב כ"פגיעה בעבודה". מהתשתית העובדתית כפי שקבענו כאמור בסעיף 2 לעיל עולה כי עת המשיב יצא ממקום ...
החלטה
22/07/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, במסגרתו נדחה ערעור המבקשת על החלטות בימ"ש מחוזי. עניינן של החלטות אלה בהיתרי המצאה מחוץ לתחום שניתנו מכוח תקנה 500(10) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. לענייננו – LG אמנם אינה ...
פסק דין
21/07/2021 - בג"ץ קיבל עתירה במסגרתה דן בסוגיה האם יש לאפשר למשיבות 5-2, שהן קופות החולים במדינת ישראל, להגיש הודעת חדילה במסגרת ארבע בקשות לאישור תובענות כייצוגית שמתנהלות נגדן בטענה כי הן חייבו את מבוטחיהן שלא כדין בהשתתפות עצמית עבור "ציוד מתכלה". ...
פסק דין
21/07/2021 - בימ"ש עליון קיבל ברובו ערעור במסגרתו הפקיעו המערערות קרקעות של המשיבים בהרצליה לאחר שינוי ייעודם של המקרקעין. הצדדים ניהלו הליכים בעניין הפיצויים שהמשיבים זכאים להם לפי המנגנון הדו-שלבי המוכר בפסיקתנו בהקשר זה: פיצויים בגין שינוי ייעוד הקרקעות ופגיעה בערכן ופיצויים ...
פסק דין
21/07/2021 - בימ"ש עליון דחה עתירה שעניינה הוא התנהלותו של המשיב ואופן טיפולו בפניות ובתלונות הנוגעות לרווחתם של בעלי חיים ולהפרות חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) והתקנות שהותקנו מכוחו. על אף החשיבות הציבורית של הסוגיה המועלית בעתירה, טענותיה ...
פסק דין
21/07/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור וקיבל ערעור כנגד על פסק דינו של בימ"ש מחוזי. המערער 1 יליד 1955 נפגע בתאונת דרכים עת רכב על אופנועו והתנגש ברכב בו נהגה המשיבה 1. כתוצאה מהתאונה, המנוח נפגע באורח קשה, והמל"ל קבע לו ...
פסק דין
21/07/2021 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי, בגדרו נדחתה תביעתה של המערערת, אשת המנוח אפרים אלין ז"ל, להכרה במחלת סרטן הריאות שבה חלה המנוח כתאונת עבודה. זאת, בהתייחס לשאלה "אם קיים קשר סיבתי בין חשיפת המנוח ...
פסק דין
21/07/2021 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי, בגדרו נדחתה תביעתה של המערערת לגמלת תלויים בעקבות פטירתו של בעלה. ביה"ד האזורי, לאחר שבחן את המארג הראייתי שהונח בפניו, לרבות דרך השתקפות תהליך העבודה בעיניו של מר מוסקוביץ ...
החלטה
21/07/2021 - בימ"ש עליון קיבל בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, אשר קיבל את ערר המשיבה על החלטת בימ"ש שלום. כעולה מהבקשה ומפרוטוקול הדיון בבימ"ש שלום, במסגרת חיפוש שבוצע בביתו של המבקש ע"י שוטרי בילוש, התפתח עימות בין השוטרים לבין אימו של המבקש, ...
פסק דין
21/07/2021 - בג"ץ דחה עתרה שעניינה בבקשת העותרים להורות למשיבים לבטל או לתקן את תקנה 2 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל), כך ש"תותר יציאת העותרים או מי במעמדם לרוסיה ללא צורך בהגשת בקשה לוועדת ...
פסק דין
21/07/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטת בימ"ש מחוזי, בגדרה נדחתה בקשת המערער להעברת משיב 1 מתפקידו כנאמן לנכסיו, ועל החלטה בה נדחתה בקשת המערער לעיון חוזר. כידוע, שיקול הדעת המוקנה לבית משפט של חדלות פירעון בעניינים הנוגעים לאופן ניהולו של ...
פסק דין
21/07/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על הכרעת דינו וגזר דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרם הרשיע את המערער, לאחר שמיעת ראיות, במרבית עבירות המין שיוחסו לו בכתב האישום, ואשר ביצע אותן כלפי שתי נכדותיו הקטינות. בגין עבירות אלו, נגזרו על המערער 18 ...
החלטה
21/07/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, בגדרה התקבל ערר המשיבה על החלטת בימ"ש שלום, והמבקש נעצר עד תום ההליכים. נגד המבקש הוגש כתב אישום בגין ביצוע עבירות אלימות במשפחה ואיומים כלפי אשתו וכן תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו. ...
החלטה
19/07/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, שלא להתיר גביית עדות המבקש בדרך של היוועדות חזותית, ובקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה האמורה. כלל הוא, ולעניין זה אין שוני בין הליכים אזרחיים לבין ערעורי מס, כי העדת עד מחוץ לתחום השיפוט ...
פסק דין
19/07/2021 - בג"ץ דחה ברוב דעות עתירה שעניינה הוא בכספי תמיכות אשר מעבירות רשויות מקומיות שונות לידי אמנה – תנועת ההתיישבות של גוש אמונים, מכוח חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006 "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על-ידי הרשויות המקומיות". אשר לשון ההוראה הנורמטיבית ברורה ...
החלטה
19/07/2021 - בימ"ש עליון דחה בקשה לקיים דיון נוסף בפסק דינו של בימ"ש זה, בגדרו נדחה ערעור המבקש על החלטה של ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה). עולה כי לא הייתה בעבר הלכה ברורה שלפיה לא ניתן להאריך את התקופה ...
פסק דין
19/07/2021 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע על החלטת בימ"ש משפחה, אשר דחה את בקשת המבקש לביטול צו עיקול זמני שהוטל על מניותיו בחברה שבשליטתו. כמו כן, אין להתערב בקביעותיו העובדתיות של בימ"ש קמא לפיהן המבקש לא גילה את היקף רכושו ואת היקף ...
פסק דין
19/07/2021 - בג"ץ דחה עתירה לביטול החלטת ביה"ד הארצי, בגדרה נדחתה בקשת רשות ערעור מטעם העותר על פסק דינו של ביה"ד האזורי, אשר דחה את תביעת העותר נגד החלטת הוועדה הרפואית לעררים של המוסד לביטוח הלאומי. בענייננו, העתירה מכוונת כלפי פסיקת תגמולי ...
החלטה
19/07/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי במסגרתו נדחה ערעור המבקש על החלטת הוועדה הרפואית העליונה הפועלת על פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום). פרשנותו של בימ"ש מחוזי לפיה תקנה 11(ג) לתקנות אינה מחייבת דרגת נכות ממוצעת, נכונה. ...
פסק דין
19/07/2021 - ביה"ד האזורי לעבודה דחה תביעה לצו עשה המורה על החזרת התובע לעבודתו כמתמחה בפסיכיאטריה במרכז הרפואי לבריאות הנפש - מעלה כרמל ולביטול ההחלטה על פיטוריו. עוד עותר התובע לפיצוי כספי בסך 500,000 ₪ בגין אובדן רצף ההתמחות והאפשרות להשלים את ...
פסק דין
19/07/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, אשר הרשיע את המערער בעבירת חברות בארגון טרור ובעבירות אלימות כלפי רכוש ממניע גזעני שבוצעו בהיותו קטין, והשית עליו 42 חודשי מאסר בפועל, לצד עונשים נלווים. דפוסי הפעילות של המערער ...
פסק דין
19/07/2021 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק-דינו של בימ"ש משפחה, במסגרתו נקבע, כי דינן של שתי צוואות אותן ערך המנוח במועדים שונים להתבטל, הואיל ובמעמד החתימה עליהן, היה המנוח בלתי כשיר להבחין בטיבן של הצוואות. רצונו של אדם הוא מכבוד האדם. ...
החלטה
19/07/2021 - בימ"ש משפחה קיבל בקשת קטינה, שהוגשה באמצעות האפוט' לדין , לאפשר לה לקבל חיסון נגד קורונה חרף התנגדות האם ולצמצם את זמני השהות עם האם כך שאחרי סופ"ש אצל האם הקטינה תשוב לבית האב ביום א' בבוקר. באשר לחיסון נגד ...
גזר דין
19/07/2021 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירות מין במשפחה (מעשים מגונים) – ריבוי עבירות, עבירות מין במשפחה (מעשה סדום), עבירה של תקיפת קטין בידי אחראי, עבירה של גניבה וכן עבירה של הפרת הוראה חוקית – מספר עבירות. ...
החלטה
19/07/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, המבקשת טוענת כי סמכות בית המשפט לנהל דיון מחוץ לפרוטוקול אינה חלה בדיון שבו נשמעות ראיות, בהן עדות באזהרה על דוכן העדים. נוסף על כך נטען כי המבקשת גילתה רק לאחר הדיון ...
פסק דין
19/07/2021 - בג"ץ דחה עתירה המכוונת נגד פסק הדין של ביה"ד הארצי לעבודה, אשר דחה את ערעורה של העותרת על פסק דינו של ביה"ד האזורי לעבודה, במסגרתו התקבלה באופן חלקי תביעת העותרת לקבלת תנאי פרישה מועדפים בגין סיום עבודתה במועצה המקומית יאנוח-ג'ת. ...
פסק דין
19/07/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מינהליים. נקבע כי פרקטיקה של שינויים בחוזה שהוא תולדה של מכרז אכן מעוררת אי-נחת. גם כאשר השינויים בהתקשרות עומדים באמות המידה שנקבעו לעניין זה, עלול הדבר ליצור ...
החלטה
19/07/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, במסגרתה נדחתה בקשת המבקשים לביטול ההסכם למינויו של מר יצחק חיט כמהנדס מכריע ובקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה. המבקשים הם יזמים שחברו במסגרת שותפות לצורך פרויקט להקמת מגדל מגורים יוקרתי בתל אביב-יפו ורכישת ...
פסק דין
19/07/2021 - בימ"ש עליון קיבל זוהי בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, אשר דחה ערעור שהגישה המשיבה על פסק דינו של בימ"ש שלום. יובהר כי בקשת רשות הערעור נסבה על פסיקת ההוצאות בהליך, ולא על גוף המחלוקת בין הצדדים. צוינה בפסיקה ...
החלטה
19/07/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נדחה ערעור המבקש על גזר דינו של בימ"ש שלום. המבקש הורשע בעבירה של סחר בסם מסוכן והחזקה של סמים שלא לצריכה עצמית, בגין עבירות אלו הושתו על המבקש של ...
פסק דין
19/07/2021 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע על החלטות בימ"ש משפחה, בגדרן דחה בימ"ש קמא את בקשתה של המבקשת להוציא מתיק בימ"ש דיסק און-קי שהגיש המשיב, הכולל ממצאי חוקר פרטי ומסמכים נוספים, וכן על החלטה, בגדרה הורה בימ"ש קמא לשירותי הרווחה לשקול מחדש ...
פסק דין
19/07/2021 - בימ"ש מחוזי קיבל חלקית ערעור על ההחלטה להרשיע את המערער בעבירת משמעת של התנהגות שאינה הולמת רופא שיניים בגין התנהלותו סביב פרסומים אסורים, ובגין ההחלטה להטיל עליו אמצעי משמעת של התליית רישיון למשך שישה שבועות. נפסק כי הערעור בכל הנוגע ...
פסק דין רעפ 7621/15 יצחק מוסרי, גולן ערג'י נ' מדינת ישראל
01/07/2021
תמצית העובדות
השאלה המשפטית המתעוררת בערעורים היא האם ניתן לאסור אדם בגין אי-תשלום קנס שבו חויב במסגרת גזר דינו, כשסכום הקנס הופקד, אך נזקף ושולם לשם פיצוי נפגע העבירה ולא לטובת פירעון הקנס, כל זאת כאשר בגזר הדין ...
פסק דין דנגצ 8537/18 פלונית נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים, בית הדין הרבני האזורי בחיפה, היועץ המשפטי לממשלה
24/06/2021
תמצית העובדות
דיון נוסף בפסק דינו של בית המשפט אשר דחה, בדעת רוב עתירות על פסק דינו של בית הדין הרבני הגדול. לאחר שלושים שנות נישואין מוגשת לבית הדין הרבני תביעת גירושין, בין היתר, בשל טענת הבעל כי ...
פסק דין עא 1839/19 פקיד שומה כפר סבא נ' שלמה ריזמן, ש. ריזמן בע"מ
14/06/2021
תמצית העובדות
הערעור תוקף את פסק דינו של בית המשפט המחוזי אשר ניתן ביום 15.12.2018 בתיקים מאוחדים.
ביום 20.7.2000 נרשמו מניותיה של אזימוט טכנולוגיות בע"מ למסחר בבורסה. כעבור כתשע שנים וחצי, לאחר משא ומתן ממושך, נחתם הסכם מיזוג ...
פסק דין סעש 62479-01/18 אופיר אגמי נ' אברך-אלון גי.אס. בע"מ
26/05/2021
תמצית העובדות
תביעה לתשלום זכויותיו של התובע בגין עבודתו עבור הנתבעת וסיומה. הנתבעת היא חברה פרטית שעוסקת בהפעלת תחנות דלק בשירות עצמי בסקטור המושבי והקיבוצי.
התובע עבד עבור הנתבעת החל מיום 9.3.2008 ועד ליום 12.9.2017 כסוכן מכירות. בסיום ...
פסק דין סעש 597-03/19 עו"ד רוברט תומא נ' עו"ד סאלח עבדאללה
16/05/2021
תמצית העובדות
תביעתו של התובע כנגד מעסיקו לשעבר, שאף הגיש תביעה שכנגד התובע עבד אצל הנתבע כעורך-דין בין 2/2002 ל-11/2018, שאז נסתיימו יחסי העבודה בנסיבות ששנויות במחלוקת בין הצדדים. כמו כן, זכויות נוספות, כגון דמי חופשה והפרשות פנסיוניות, ...
פסק דין בשפ 5105/20 יואל יולי שמעון נ' מדינת ישראל
25/05/2021
תמצית העובדות
למעלה מ-20,000 צווי חיפוש במחשבים – ובכלל זה במכשירי טלפון ניידים חכמים – ניתנים מדי שנה. לרוב, הדבר נעשה לאחר דיון במעמד צד אחד, ובלי שתינתן לבעלי המכשירים הזדמנות נאותה לטעון באשר לנחיצות החיפוש והיקפו בטרם ...
פסק דין עפ 7535/17 הרב אליהו בקשי דורון נ' מדינת ישראל
25/05/2021
תמצית העובדות
במוקד ערעור זה ניצבת השאלה – מהו רף ההוכחה הדרוש להוכחת היעדר כשירות לעמוד לדין, לפי סעיף 170 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 – מאזן הסתברויות, או העלאת ספק סביר. לאמור, האם נסתפק בקיומו ...
פסק דין בג"צ 5969/20 סתיו שפיר, יעל כהן פארן, עמותת חוזה חדש ואח' נ' הכנסת, ממשלת ישראל, שר האוצר ישראל כ"ץ ואח'
23/05/2021
תמצית העובדות
העותרים בשלוש העתירות – אזרחים וארגוני חברה אזרחית – מבקשים כי בית משפט זה יורה על בטלותו של חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 50 – הוראת שעה), אשר נכנס לתוקפו ביום 24.8.2020 וכלל הוראות ביחס לתקציב המדינה ...
החלטה מח 6881/19 רומן זדורוב נ' מדינת ישראל, פלונית (א"ק), המרכז לבריאות הנפש "מזרע"
11/05/2021
תמצית העובדות
בקשה להורות על עריכתו של משפט חוזר בהתאם להוראות סעיף 31 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 בעניינו של המבקש, אשר הורשע כמפורט להלן ברצח הילדה תאיר ראדה ז"ל, ונגזר עליו עונש של מאסר עולם.
בתאריך ...
פסק דין סעש 49439-06/17 יצחק פוגרשיי נ' אינטל אלקטרוניקה בע"מ
05/05/2021
תמצית העובדות
תביעה ותביעה שכנגד. במסגרת תביעת התובע, נתבעו תשלומים בגין: פיצויי פיטורים; דמי מחלה; פדיון חופשה שנתית; הפרשות פנסיוניות; דמי הבראה; החזר ניכוי משכר; החזר יתרת כספי מימוש אופציות; פיצויי בגין הפרת חובת תום הלב. במסגרת כתב ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)