IP=44.192.254.246
החלטה
29/07/2021 - בימ"ש עליון קיבל בקשה שביעית להארכת מעצר מעבר לתשעה חודשים בפיקוח אלקטרוני ביחס למשיבים 1 ו-3, ולהארכת מעצר ביחס למשיב 2, לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי, לתשעים ימים או עד למתן פס"ד לפי המוקדם. נגד המשיבים הוגש ...
פסק דין
29/07/2021 - בימ"ש עליון קיבל ערעור מטעם המדינה על גזר דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נגזרו על המשיבים עונשים של 9 חודשי מאסר בפועל לריצוי בדרך של עבודות שירות, לצד ענישה נלווית, בשל הרשעתם בעבירה של יבוא סם מסוכן מסין, מסוג GBL, ...
החלטה
29/07/2021 - בימ"ש עליון קיבל חלקית בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו בימ"ש מחוזי, במסגרתו חויבו המבקשים לשלם למשיב פיצויים בסכום של 1,263,144 ש"ח בצירוף שכר טרחת עורך-דין בשיעור של 13% מסכום זה בתוספת מע"מ. נפסק כי הערעור אינו משולל כל יסוד, עסקינן ...
החלטה
29/07/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נדחה ערעור המבקש על הכרעת דינו וגזר דינו של בימ"ש שלום, המבקש הורשע בגניבה בידי מורשה, ובעקבות זאת השית על המבקש 3 חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות, לצד ...
פסק דין
29/07/2021 - בג"ץ דחה עתירה המופנית נגד הודעות שהוצאו בנוגע ל-4 מבנים המצויים בסמיכות רבה לגדר הביטחון. במסגרת העתירה נדרש בימ"ש, זו הפעם הרביעית, לטענות בדבר תוקפו וחוקיותו של הצו בדבר איסור בניה והפסקתה מס' 11/08 אב (מכשול התפר), וכן צווי ...
פסק דין
29/07/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים, אשר דחה על הסף עתירה מינהלית שהגיש המערער, מבלי שהתבקשה תגובת המשיב 1, משרד הבינוי והשיכון. בד בבד, הגיש המערער בקשה לצו ביניים אשר יורה למשיבים ...
החלטה
29/07/2021 - בימ"ש עליון קיבל בקשה שמינית ועשירית להארכת מעצרם של המשיבים לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי, בתשעים ימים או עד למתן פס"ד, לפי המוקדם. מדובר בפרשה חמורה שבמרכזה מעשה רצח וניסיון לרצח, לצד עבירות נשק, והאמור בכתב האישום מאומת ...
פסק דין
29/07/2021 - בימ"ש עליון הורה על מחיקתה של עתירה במסגרתה מבקשות העותרות סיוע במימון שכר דירה לנכי נפש הזכאים לסל שיקום בהתאם לחוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000 (להלן ובהתאמה: משתקמים זכאים וחוק השיקום) במסגרות הדיור המפורטות בתוספת לחוק, וזאת לצורך שילובם ...
החלטה
29/07/2021 - בימ"ש עליון קיבל חלקית בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בימ"ש מחוזי, במסגרתו חויבו הנתבעים לשלם לתובעים פיצויים בסכום של 7,110,00 ש"ח בצירוף הוצאות ושכר טרחת עורך-דין בשיעור של 20% מסכום זה בתוספת מע"מ. המדובר בסכום משמעותי, אשר גבייתו מבוצעת ...
החלטה
29/07/2021 - בימ"ש עליון דחה בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מינהליים במסגרתו נדחתה עתירת המבקשת לביטול דרישות תשלום בסכום של כ-5 מיליון שקלים בגין היטלי סלילה ותיעול. ברירת המחדל היא שאין בהגשת ערעור על עתירה מינהלית ...
פסק דין
29/07/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטתו של בימ"ש משפחה שלא לפסול עצמו מלדון בעניינה של המערערת. הצדדים, בני-זוג לשעבר שלהם בת קטינה, מנהלים ביניהם הליכים משפטיים רבים מאז שנת 2015 ובהם גם הליכים הנוגעים לזמני השהות עם הקטינה. בין היתר ...
החלטה
26/07/2021 - בימ"ש עליון דחה ערר על החלטת בימ"ש מחוזי, בגדרה קבע בימ"ש כי קיימות ראיות לכאורה להוכחת המיוחס לעוררים בכתב האישום שהוגש בעניינם והורה על הגשת תסקיר מטעם שירות המבחן. בימ"ש מחוזי עמד על הראיות הקיימות בתיק והגיע לכלל מסקנה כי ...
החלטה
26/07/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים, במסגרתו נדחה ערעור על הכרעת הדין של ועדת משמעת לפי חוק שמאי מקרקעין, ועל החלטת הוועדה להתלות את רישומו של המבקש בפנקס שמאי המקרקעין לתקופה של ...
פסק דין
26/07/2021 - בימ"ש עליון דחה עתירה שעניינה במידע הנמסר לציבור והנגיש לציבור בנוגע למתן חיסונים נגד נגיף הקורונה לבני נוער בני 15-12. טענת העותרות היא כי המידע על אודות החיסונים אינו נגיש לציבור באופן מיטבי, לכן לא מתקבלת הסכמה מדעת לקבלת החיסון ...
החלטה
26/07/2021 - בימ"ש עליון דחה ערר על החלטת בימ"ש מחוזי, בהחלטתו הורה בית המשפט קמא על מעצרו של העורר עד תום ההליכים נגדו, וזאת בחלוף למעלה משלוש שנים מהמועד שבו הוגש נגד העורר כתב האישום שבגינו התבקש המעצר. נפסק כי בימ"ש עליון ...
גזר דין
26/07/2021 - בימ"ש מחוזי גזר את דינם של נאשמים אשר הורשעו בביצוע עבירות של התעללות בקטין על ידי אחראי בצוותא, תקיפת קטין על ידי אחראי בצוותא חדא, תקיפת קטין הגורמת חבלה חמורה על ידי אחראי בצוותא חדא וכליאת שווא בצוותא חדא. בימ"ש ...
החלטה
26/07/2021 - בימ"ש משפחה קיבל עתירה לסילוק תובענה על הסף, בתביעתו עותר המשיב לביטול הסכם אשר מכונה על ידו "הסכם מתנה" ולסעד הצהרתי לפיו הדירה היא בבעלותו. נקבע כי אפילו אם מלוא טענותיו של המשיב תתקבלנה ויעלה בידו להוכיח כי דין ההסכם ...
החלטה
26/07/2021 - ועדת השחרורים דחתה בקשת אסיר לשחרור מוקדם, האסיר מרצה את מאסרו לתקופה של 10 שנים, בגין עבירות חטיפה, ניסיון לגניבה ושתי עבירות של שוד תוך שימוש בכוח. חברי הוועדה הגיעו למסקנה לאחר שעיינו בכל החומר שהוצג להם ששחרורו של האסיר ...
גזר דין
26/07/2021 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שבמעשיו פצע הנאשם את המתלוננת וגרם לה לחבלה חמורה בכוונה להטיל בה מום או נכות, תקף את המתלוננת שהינה בת זוגתו בנסיבות מחמירות, תקף את רה' שהינה קטינה בהיותו האחראי עליה ואיים על ...
פסק דין
26/07/2021 - בימ"ש עליון דחה עתירה שנסובה על ההסדרים החלים על מתן רישיונות לרכישה ולשימוש בסורקי CT דנטליים המיועדים לצורכי אבחון בתחום רפואת השיניים. באופן יותר ספציפי, היא מכוונת כלפי תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים), המסדירות עניין זה, והלכה למעשה, כלפי ...
החלטה
25/07/2021 - בימ"ש עליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי, שדחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום, שעניינה בבקשה לגילוי מסמכים. בימ"ש הזכיר כי תקנות תשע"ט קובעות חובת גילוי מסמכים הדדית ו"אוטומטית" לאחר שלב כתבי הטענות, ואין ...
החלטה
25/07/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, בגדרה נדחתה בקשת המבקשת לעיכוב הליכי הוצאה לפועל שנפתחו כנגד בעלה- החייב, עד להכרעה בתביעתה. מבלי להקל ראש בטענת המבקשת לפיה עסקינן במגרש המהווה חלק מסביבת מגוריה, לא מצאתי כי הכף נוטה ...
פסק דין
25/07/2021 - בימ"ש שלום קיבל תובענה למתן תוקף של פס"ד לפסק בורר. למרות שהצדדים לא ראו ברו"ח ארליך "בורר", מהותית, עולה כי כיהן כבורר. בוררות היא הכרעה בסכסוכים על דרך של שפיטה, שמרבית הסדריה נקבעים על ידי הצדדים המסוכסכים לפי ראות עיניהם ...
פסק דין
25/07/2021 - ביה"ד האזורי לעבודה קיבל ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה כי לא חלה החמרה במצבו של המערער. בנסיבות אלה, כאשר המומחה מטעם המערער מציין כי הוא נדרש לבחינה מעמיקה של יציבות הברך מהסיבה כי מסת השרירים ומבנה הגוף ...
פסק דין
25/07/2021 - בימ"ש עליון דחה שני ערעורים על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, במסגרתו נדחתה תביעה לביטול פס"ד. הצדדים היו שותפים למיזם לייבוא קורקינטים, ולמכירתם בארץ ובחו"ל. בשלב מסוים התגלעו ביניהם חילוקי דעות והמשיבים הגישו תביעה כספית בסך של 6,052,369 ש"ח נגד ...
החלטה
25/07/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטתו של בימ"ש מחוזי, במסגרתה נפסקו למבקש 1 שכר טרחה בסך 10,000 ש"ח ולמבקש 2 גמול בסך 2,000 ש"ח, בגין התנגדותם לבקשה לאישור הסדר פשרה שהוגשה בהליך ייצוגי. פסיקת גמול ושכר טרחה היא אחד הכלים ...
החלטה
25/07/2021 - בימ"ש עליון דחה בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין שניתן בבימ"ש מחוזי, הושתו על המבקש מאסר בן 65 חודשים, פיצוי בסך 50 אלף שקלים וכן מאסרים מותנים. הלכה היא, כי נאשם אשר נגזר דינו לעונש מאסר בפועל יחל בריצוי עונשו באופן ...
פסק דין
25/07/2021 - בימ"ש עליון קיבל ערעור שדן בשאלה האם להתיר לפרסם את שמו בפסק הדין של מערער שהורשע בעבירות מין בקטינה שהיא קרובת משפחתו במשך כמה שנים, חלקן בהיותו קטין וחלקן בהיותו בגיר. בצד האמור, מצאתי שאפשר לשקול פרסום שימלא אחר בקשת ...
החלטה
25/07/2021 - בימ"ש עליון קיבל בקשה ראשונה להארכת מעצרם של המשיבים מעבר לתשעה חודשים לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי בתשעים ימים, או עד מתן פס"ד בבימ"ש מחוזי לפי המוקדם. נגד המשיבים הוגש כתב אישום המייחס למשיבים את העבירות הבאות בצוותא ...
החלטה
25/07/2021 - בימ"ש עליון דחה בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו קיבל את תובענת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בירושלים ליתן צו לפי סעיף 8 לפקודת המקרקעין (רכישה לצרכי ציבור), למסירת חזקה במקרקעין הממוקמים בשכונת שייח ג'ראח בירושלים, המשמשים את ...
פסק דין
22/07/2021 - בימ"ש עליון קיבל ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו התקבל ערעורה של משיבה 1 על החלטת המערער בתביעת החוב שהגישה נגד חברת ש.א.א.ש. אופסט בע"מ– כך שתביעת החוב התקבלה באופן חלקי תחת דחייתה. משנכנסת חברה להליכי חדלות פירעון ...
החלטה
22/07/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי שבגדרה נדחתה בקשת המבקש לעיכוב ביצוע פסק הדין של בימ"ש משפחה אשר במסגרתו הותר למשיבה, אֵם ילדו של המבקש, להעתיק את מקום מגוריה. יש ממש בקביעה כי על הפרק ברירה בין מעבר ...
פסק דין
22/07/2021 - בג"ץ דחה עתירה שעניינה בבקשת העותר, אשר הגיש תלונה במשטרה, כי יועבר לו העתק חומר החקירה חסר, לטענתו; כי יבוצעו ביקורת ובדק בית לעניין התקלות שעלו בטיפול בתלונה שהגיש העותר ולתת דין וחשבון על כך בדו"ח שיפורסם; כי ייקבע שאסור ...
החלטה
22/07/2021 - בימ"ש עליון דחה בקשה לעיכוב ביצוע פס"ד של בימ"ש מחוזי, בגדרו נקבע כי הסכם מכר שנערך בין המשיב 2 לבין המערערים – חתנו ובתו של המנוח– למכירת זכויותיו בנכס המצוי בהרצליה, הוא חוזה בטֵל, בהיותו חוזה למראית-עין. עוד נקבע, כי ...
החלטה
22/07/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו התקבל באופן חלקי ערעור המשיבה על החלטות בימ"ש שלום, הנה כי כן, על פי תקסד"א דהיום, חוות דעת מומחה בית המשפט אינה מקנה זכות מוקנית לתיקון כתב טענות, ועל ...
פסק דין
22/07/2021 - בימ"ש עליון קיבל בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, בגדרה התקבלה בקשת המשיב למתן צו לחברת הסלולר של המבקשת 1 לשם קבלת נתוני האיכון של הטלפון הנייד שלה. חוסר המידתיות המובהק של צו האיכון כשלעצמו, מצטרף אף לתרומתם המועטה של נתוני ...
פסק דין
22/07/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור שעניינו השפעת הרפורמה בעבירות ההמתה (חוק העונשין (תיקון מס' 137), על קביעת מועד מתוקן לשחרור ממאסר. הערעור נסוב על גזר דינו של בימ"ש מחוזי. ההכרה בדינאמיות של המשפט הפלילי ונגזרותיה, כמו גם הצורך להפנים נורמות חדשות ...
פסק דין
22/07/2021 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי, אשר דחה את תביעת המערערת לתשלום קצבת תלויים - תביעה המבוססת על כך שיש להכיר בפטירתו של בעלה המנוח ד"ר אלי מילגלטר ז"ל כתוצאה מאירוע לב, כ"פגיעה בעבודה".בנסיבות המקרה ...
פסק דין
22/07/2021 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי, אשר קיבל את תביעת המשיב להכיר בנפילתו על מדרגות המסגד בדרכו לתפילת הערב כ"פגיעה בעבודה". מהתשתית העובדתית כפי שקבענו כאמור בסעיף 2 לעיל עולה כי עת המשיב יצא ממקום ...
החלטה
22/07/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, במסגרתו נדחה ערעור המבקשת על החלטות בימ"ש מחוזי. עניינן של החלטות אלה בהיתרי המצאה מחוץ לתחום שניתנו מכוח תקנה 500(10) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. לענייננו – LG אמנם אינה ...
פסק דין
21/07/2021 - בג"ץ קיבל עתירה במסגרתה דן בסוגיה האם יש לאפשר למשיבות 5-2, שהן קופות החולים במדינת ישראל, להגיש הודעת חדילה במסגרת ארבע בקשות לאישור תובענות כייצוגית שמתנהלות נגדן בטענה כי הן חייבו את מבוטחיהן שלא כדין בהשתתפות עצמית עבור "ציוד מתכלה". ...
פסק דין
21/07/2021 - בימ"ש עליון קיבל ברובו ערעור במסגרתו הפקיעו המערערות קרקעות של המשיבים בהרצליה לאחר שינוי ייעודם של המקרקעין. הצדדים ניהלו הליכים בעניין הפיצויים שהמשיבים זכאים להם לפי המנגנון הדו-שלבי המוכר בפסיקתנו בהקשר זה: פיצויים בגין שינוי ייעוד הקרקעות ופגיעה בערכן ופיצויים ...
פסק דין
21/07/2021 - בימ"ש עליון דחה עתירה שעניינה הוא התנהלותו של המשיב ואופן טיפולו בפניות ובתלונות הנוגעות לרווחתם של בעלי חיים ולהפרות חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) והתקנות שהותקנו מכוחו. על אף החשיבות הציבורית של הסוגיה המועלית בעתירה, טענותיה ...
פסק דין
21/07/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור וקיבל ערעור כנגד על פסק דינו של בימ"ש מחוזי. המערער 1 יליד 1955 נפגע בתאונת דרכים עת רכב על אופנועו והתנגש ברכב בו נהגה המשיבה 1. כתוצאה מהתאונה, המנוח נפגע באורח קשה, והמל"ל קבע לו ...
פסק דין
21/07/2021 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי, בגדרו נדחתה תביעתה של המערערת, אשת המנוח אפרים אלין ז"ל, להכרה במחלת סרטן הריאות שבה חלה המנוח כתאונת עבודה. זאת, בהתייחס לשאלה "אם קיים קשר סיבתי בין חשיפת המנוח ...
פסק דין
21/07/2021 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי, בגדרו נדחתה תביעתה של המערערת לגמלת תלויים בעקבות פטירתו של בעלה. ביה"ד האזורי, לאחר שבחן את המארג הראייתי שהונח בפניו, לרבות דרך השתקפות תהליך העבודה בעיניו של מר מוסקוביץ ...
החלטה
21/07/2021 - בימ"ש עליון קיבל בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, אשר קיבל את ערר המשיבה על החלטת בימ"ש שלום. כעולה מהבקשה ומפרוטוקול הדיון בבימ"ש שלום, במסגרת חיפוש שבוצע בביתו של המבקש ע"י שוטרי בילוש, התפתח עימות בין השוטרים לבין אימו של המבקש, ...
פסק דין
21/07/2021 - בג"ץ דחה עתרה שעניינה בבקשת העותרים להורות למשיבים לבטל או לתקן את תקנה 2 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל), כך ש"תותר יציאת העותרים או מי במעמדם לרוסיה ללא צורך בהגשת בקשה לוועדת ...
פסק דין
21/07/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטת בימ"ש מחוזי, בגדרה נדחתה בקשת המערער להעברת משיב 1 מתפקידו כנאמן לנכסיו, ועל החלטה בה נדחתה בקשת המערער לעיון חוזר. כידוע, שיקול הדעת המוקנה לבית משפט של חדלות פירעון בעניינים הנוגעים לאופן ניהולו של ...
פסק דין
21/07/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על הכרעת דינו וגזר דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרם הרשיע את המערער, לאחר שמיעת ראיות, במרבית עבירות המין שיוחסו לו בכתב האישום, ואשר ביצע אותן כלפי שתי נכדותיו הקטינות. בגין עבירות אלו, נגזרו על המערער 18 ...
פסק דין רעפ 7621/15 יצחק מוסרי, גולן ערג'י נ' מדינת ישראל
01/07/2021
תמצית העובדות
השאלה המשפטית המתעוררת בערעורים היא האם ניתן לאסור אדם בגין אי-תשלום קנס שבו חויב במסגרת גזר דינו, כשסכום הקנס הופקד, אך נזקף ושולם לשם פיצוי נפגע העבירה ולא לטובת פירעון הקנס, כל זאת כאשר בגזר הדין ...
פסק דין דנגצ 8537/18 פלונית נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים, בית הדין הרבני האזורי בחיפה, היועץ המשפטי לממשלה
24/06/2021
תמצית העובדות
דיון נוסף בפסק דינו של בית המשפט אשר דחה, בדעת רוב עתירות על פסק דינו של בית הדין הרבני הגדול. לאחר שלושים שנות נישואין מוגשת לבית הדין הרבני תביעת גירושין, בין היתר, בשל טענת הבעל כי ...
פסק דין בג"צ 2334/17 יחד רמת השרון נ' ועדת הכספים של הכנסת, ח"כ משה גפני, משרד האוצר רשות המיסים
15/06/2021
תמצית העובדות
שר האוצר מוסמך, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להכיר ב"מוסד ציבורי" שפועל למען "מטרה ציבורית" לצורך הענקתה של הטבת מס למי שתורמים כספים לאותו מוסד. מהם התנאים להפעלתה של סמכות זו? בהמשך לכך, ובאופן ממוקד יותר, ...
פסק דין עא 1839/19 פקיד שומה כפר סבא נ' שלמה ריזמן, ש. ריזמן בע"מ
14/06/2021
תמצית העובדות
הערעור תוקף את פסק דינו של בית המשפט המחוזי אשר ניתן ביום 15.12.2018 בתיקים מאוחדים.
ביום 20.7.2000 נרשמו מניותיה של אזימוט טכנולוגיות בע"מ למסחר בבורסה. כעבור כתשע שנים וחצי, לאחר משא ומתן ממושך, נחתם הסכם מיזוג ...
פסק דין סעש 62479-01/18 אופיר אגמי נ' אברך-אלון גי.אס. בע"מ
26/05/2021
תמצית העובדות
תביעה לתשלום זכויותיו של התובע בגין עבודתו עבור הנתבעת וסיומה. הנתבעת היא חברה פרטית שעוסקת בהפעלת תחנות דלק בשירות עצמי בסקטור המושבי והקיבוצי.
התובע עבד עבור הנתבעת החל מיום 9.3.2008 ועד ליום 12.9.2017 כסוכן מכירות. בסיום ...
פסק דין סעש 597-03/19 עו"ד רוברט תומא נ' עו"ד סאלח עבדאללה
16/05/2021
תמצית העובדות
תביעתו של התובע כנגד מעסיקו לשעבר, שאף הגיש תביעה שכנגד התובע עבד אצל הנתבע כעורך-דין בין 2/2002 ל-11/2018, שאז נסתיימו יחסי העבודה בנסיבות ששנויות במחלוקת בין הצדדים. כמו כן, זכויות נוספות, כגון דמי חופשה והפרשות פנסיוניות, ...
פסק דין בשפ 5105/20 יואל יולי שמעון נ' מדינת ישראל
25/05/2021
תמצית העובדות
למעלה מ-20,000 צווי חיפוש במחשבים – ובכלל זה במכשירי טלפון ניידים חכמים – ניתנים מדי שנה. לרוב, הדבר נעשה לאחר דיון במעמד צד אחד, ובלי שתינתן לבעלי המכשירים הזדמנות נאותה לטעון באשר לנחיצות החיפוש והיקפו בטרם ...
פסק דין עפ 7535/17 הרב אליהו בקשי דורון נ' מדינת ישראל
25/05/2021
תמצית העובדות
במוקד ערעור זה ניצבת השאלה – מהו רף ההוכחה הדרוש להוכחת היעדר כשירות לעמוד לדין, לפי סעיף 170 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 – מאזן הסתברויות, או העלאת ספק סביר. לאמור, האם נסתפק בקיומו ...
פסק דין בג"צ 5969/20 סתיו שפיר, יעל כהן פארן, עמותת חוזה חדש ואח' נ' הכנסת, ממשלת ישראל, שר האוצר ישראל כ"ץ ואח'
23/05/2021
תמצית העובדות
העותרים בשלוש העתירות – אזרחים וארגוני חברה אזרחית – מבקשים כי בית משפט זה יורה על בטלותו של חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 50 – הוראת שעה), אשר נכנס לתוקפו ביום 24.8.2020 וכלל הוראות ביחס לתקציב המדינה ...
החלטה מח 6881/19 רומן זדורוב נ' מדינת ישראל, פלונית (א"ק), המרכז לבריאות הנפש "מזרע"
11/05/2021
תמצית העובדות
בקשה להורות על עריכתו של משפט חוזר בהתאם להוראות סעיף 31 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 בעניינו של המבקש, אשר הורשע כמפורט להלן ברצח הילדה תאיר ראדה ז"ל, ונגזר עליו עונש של מאסר עולם.
בתאריך ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)