IP=18.213.192.104
פסק דין
03/12/2020 - בימ"ש מחוזי דחה את ערעורו של נישום על החלטת מנהל מע"מ להטיל עליו כפל מס בהתאם לסעיף 50 לחוק מס ערך מוסף. חיוב בכפל מס מהווה סנקציה אזרחית-מינהלית אשר נועדה לשרת שתי מטרות עיקריות: האחת, פיצוי המדינה על הנזק שנגרם ...
החלטה
03/12/2020 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה מטעם המערער, לצירוף האזנות סתר כראיה במשפט וזימון עדה באמצעות בימ"ש וזאת לצורך חקירתה במתכונת של חקירה שכנגד על הודעתה שצורפה כנספח לתצהיר עדות משלים מטעם המשיב. משלא הוגשה בקשה באופן האמור, הכוללת את כלל ההאזנות ...
פסק דין
03/12/2020 - ביה"ד האזורי לעבודה דחה ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים, אשר דנה בעניינו של המערער לפי תקנה 36 לתקנות הביטוח הלאומי וקבעה, כי לא חלה החמרה במצבו. משהוחזר עניינו של מבוטח על ידי ביה"ד לוועדה עם הוראות, על הוועדה להתייחס ...
פסק דין
03/12/2020 - ביה"ד הרבני הגדול דחה ערעור אישה על החלטתו של ביה"ד הרבני האזורי שעניינה דחיית בקשתה לפסילת ההרכב. בקשת הפסילה של המערער בבית הדין כמוה כהטלת דופי בעבודתם הנאמנה של כל מי שנקרה בדרכו הכולל מנהל תלמוד התורה, המחנך ושירותי הרווחה ...
החלטה
03/12/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי לדחות את בקשת המבקשת לעיכוב הדיון בהודעות צד ג' שהגישו המשיבות נוכח קיומה של תניית בוררות. בימ"ש אינו מוגבל לרשימה סגורה של חריגים, בבואו לקבוע כי מתקיים 'טעם מיוחד' המצדיק הימנעות מעיכוב ...
פסק דין
03/12/2020 - בימ"ש מחוזי דחה עתירה בעניין החלטת מועצת העיר הוד השרון, במסגרתה אושרה "הבהרה" להגדרת "שטח דירת מגורים" בצו הארנונה של עיריית הוד השרון, בקשר עם חיוב מרתפים בתשלום ארנונה. אין נכס ללא ארנונה, כמובן בכפוף לפטורים שקבע המחוקק שלא זה ...
החלטה
03/12/2020 - ועדת הערר לתכנון ובנייה דחתה את ערר הנישום וקיבלה את ערר הוועדה המקומית על שומה מכרעת בעניין ההשבחה מכוחה של תכנית 133306. ערכי השווי שנקבעו על ידי השמאי המכריע מביאים לידי ביטוי, והנישום גם לא טען אחרת, את העלויות וההיטלים ...
פסק דין
03/12/2020 - בימ"ש משפחה קיבל בקשה לסילוק התובענה על הסף מחמת התיישנותה ולחלופין מחמת שיהוי ניכר. התובעים הם יורשיה של א.א. ז"ל והם עותרים לקבלת סעד הצהרתי על זכויות המנוחה בנכס מקרקעין מכוח "חזקת השיתוף" בינה לבין בעלה המנוח ר' ז"ל. נראה ...
פסק דין
03/12/2020 - בימ"ש עליון דחה ערעור על גזר דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נגזרו על המערער מאסר בפועל של 39 חודשים וכן 12 חודשי מאסר על תנאי. לטענת המערער, יש להפחית מעונש המאסר 7 חודשים ולהעמידו על 32 חודשים. מעצר המנהלי צופה ...
פסק דין
03/12/2020 - בימ"ש עליון קיבל זוהי בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי שדחה בקשות לבטל את פסק דינו בו נמחק ערעור של המבקש על פסק דינו של בימ"ש משפחה. מקורה של הבקשה דנן בסכסוך בין המבקש לבין המשיבה, בני זוג לשעבר, שחתמו על ...
החלטה
03/12/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי במסגרתו נדחתה בקשת המבקשים לביטול פסק בוררות שניתן על ידי השופט (בדימ') אורי גורן. סכסוך בין הצדדים התמקד בטענות המשיבים בקשר למועד השלמת הבנייה ומסירת הדירות לידיהם ומנגד בטענות הקבלן ...
פסק דין
03/12/2020 - בימ"ש משפחה קיבל את בקשת המבקשת לדחייה על הסף של תביעת המשיבה בטענות של היעדר עילה, השתק שיפוטי והיעדר סמכות עניינית. המבקשת בבקשה זו - עיריית תל אביב, היא הנתבעת בתובענה העיקרית, אשר לזכותה רשום שעבוד על זכויות המנוח בעלה ...
החלטה
03/12/2020 - בימ"ש מחוזי קיבל בקשה למינוי בורר בהתאם לסעיף 8 לחוק הבוררות. המבקשת סיפקה למשיבה שירותי בנייה. לפי סעיף 16 להסכם ביניהן, כל סכסוך ומחלוקת בין הצדדים בקשר לפירוש וביצוע ההסכם יוכרעו בבוררות. הבורר יהיה בעל מקצוע המקורב לתחום הנדון שבמחלוקת. ...
גזר דין
02/12/2020 - בימ"ש שלום גזר את דינו של נאשם בביצוע עבירות של זיוף שטר כסף וקשירת קשר לביצוע פשע, והשית עליו 9 חדשי מאסר בפועל שירוצו בדרך של עבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס בסך 5,000 ₪. בימ"ש ציין כי מרכז הכובד ...
החלטה
02/12/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע בגלגול שלישי, שעניינה גובה דמי המזונות שעל המבקש להעביר בכל חודש למשיבה, וגובה חוב המזונות שלו שנוצר בשנים קודמות. מדובר בחוב מזונות "פסוק", ולא זמני, שהופחת כעבור כמה שנים באותה ערכה, לנוכח שינוי מצבו של החייב-המבקש ...
החלטה
02/12/2020 - בימ"ש עליון נעתר לבקשה שנייה להארכת מעצרו של המשיב לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי. נגד המשיב הוגש כתב אישום, הכולל שני אישומים שמייחסים למשיב עבירות של איומים, פציעה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לביצוע פשע, נשיאת נשק ותחמושת, רצח ...
החלטה
02/12/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, שדחה את ערעורה של המבקשת על פסק דינו של בימ"ש שלום בגדרו סולקה על הסף תביעת המבקשת לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לה בתאונת עבודה. הודעת המעביד על גבי הטופס ...
פסק דין
02/12/2020 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור בעניין חופשות למאושפז בכפיה לנאשם בעבירות של הפרעה לשוטר, תקיפה סתם, היזק לרכוש והפרת הוראה חוקית. יש לגרום לכך שהחולה לא יחזור לאשפוז במהרה ובמצב חמור יותר מזה בו שוחרר, כחלק מתופעת "הדלת המסתובבת". מצב דברים ...
גזר דין
02/12/2020 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשמת בעבירה של הצתה במטרה לפגוע בבני אדם, והשית עליה 15 חודשי מאסר בפועל ושני מאסרים על תנאי. עבירת ההצתה היא מהחמורות שבספר החוקים וזאת לאור הפוטנציאל ההרסני הטמון בה נוכח הסכנה הגלומה ...
פסק דין
02/12/2020 - בימ"ש שלום דחה ערעור על החלטת המשיב אשר דחה את בקשת המערער להכרה בנכותו האורתופדית וקבע כי לא הוכח קשר סיבתי. על המערער הנטל להוכיח כי יש קשר סיבתי-עובדתי בין הפגימה לבין תנאי השירות והתאונה. בעוד שמומחה המערער קבע כי ...
פסק דין
02/12/2020 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על פסק דינו של בימ"ש משפחה במסגרתו נדחתה תביעת המערערים להצהיר שהם בעלים של חנות ביפו הרשומה ע"ש המשיב 1 ונקבע שהמשיב 1 חב בהשבה כספית בלבד, בהתאם לנוסחה שנקבעה. בקביעת חובת ההשבה מיישמים את שיקולי ...
גזר דין
02/12/2020 - בימ"ש מחוזי גזר את דינם של שני נאשמים בעבירה של סחיטה בכוח של בת משפחה על רקע עזיבתה את הבית, בימ"ש השית על הנאשמים עונשי מאסר בפועל ומאסרים על תנאי. העבירות אשר בוצעו הינן עבירות חמורות אשר בוצעו בנסיבות חמורות ...
החלטה
02/12/2020 - בימ"ש עליון דחה ערר על החלטת בימ"ש מחוזי בגדרה נדחתה בקשת העוררים להשבת רכבו של עורר 1 אשר נתפס ע"י המשיבה. עורר 2 הוא אביו של העורר אשר מממן מאז שנתפס הרכב את החזר ההלוואה שנלקחה לשם רכישתו. מדובר במקרה ...
פסק דין
02/12/2020 - בימ"ש עליון קיבל בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, בגדרה נדחתה בקשת המבקש לדחיית התביעה שהגישה המשיבה נגדו על הסף מחמת התיישנותה. בימ"ש נעתר לבקשה במובן זה שבימ"ש מחוזי ישוב ויקבל החלטה חדשה בשאלה באיזה שלב בהליך ראוי להכריע בטענת ההתיישנות ...
פסק דין
02/12/2020 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, במסגרתו נדון ערעור מס הכנסה שהגיש המערער על צווי שומה שהוצאו לו לשנות המס 2011-2007. הכנסת עבודה, לפי טבעה, אינה מסוג ההכנסות ש"מקורן בנכסים", ולפיכך אין החלופה של מקום הנכס ...
החלטה
02/12/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נדחה ערעור על גזר דינו של בימ"ש שלום שהשית עליו 9 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי, פסילה מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה למשך 12 חודשים ופסילה על ...
החלטה
02/12/2020 - בימ"ש מחוזי קיבל חלקית ערעור בעניין מזונות אישה וילדים. נקבע, בין היתר, כי אין בעקרונות כלליים, בקידמה או בשוויון כדי לבטל את הוראות הדין האישי החל, שהוא הדין המוסלמי ולפיו בעל חייב במזונות אשתו, באופן מוחלט וללא כל קשר להכנסתה. ...
פסק דין
01/12/2020 - בג"ץ דחה עתירות המופנות נגד הכרזת הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באזור יהודה ושומרון על שטח של כ-224 דונם באזור כרכוש ממשלתי ונגד החלטת ראש המנהל האזרחי באזור יהודה ושומרון לדחות את המלצת ועדת העררים הצבאית לבטל את ההכרזה. זכות ...
החלטה
01/12/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, בגדר ההחלטה נדחתה בקשת המשיבים לסלק על הסף בקשה לאישור תובענה כייצוגית שהוגשה נגדם, וכן נדחתה בקשתם למחיקת ראיות וטענות חדשות מן התגובה לתשובה. המבקש איננו מלין על התוצאה האופרטיבית של ...
פסק דין
01/12/2020 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה. המערער הוא הבעלים והמחזיק בשלושה נכסים המצויים בחיפה. אין מחלוקת בין הצדדים, כי מאז שהמערער רכש הנכסים מכונס נכסים על נכסי הבעלים הקודם בשנת 2000, הם עמדו ללא שימוש ...
החלטה
01/12/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי אשר קיבל ערעור שהוגש על פסק דינו של בימ"ש שלום. מקורו של ההליך בתביעות כספיות שהגישו המשיבה 1 והמשיבה 2 כנגד המבקשים, רוכשי יחידות במבנה מסחרי שהוקם בשטחן של חלקות ...
פסק דין
01/12/2020 - בימ"ש עליון דחה עתירה למתן צו על תנאי המורה למשיבים ליתן טעם מדוע לא ימנעו את כהונתו של המשיב 5, היועץ המשפטי לממשלה, מלכהן בתפקיד כלשהו בוועדת האיתור למינוי פרקליט המדינה, ובכל ועדה ו/או דרך אחרת אשר עניינם מינוי בכירים ...
החלטה
01/12/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע, על החלטת בימ"ש מחוזי בה נדחה עררו של המבקש על החלטת בימ"ש שלום, שהורתה על מעצר המבקש מאחורי סורג ובריח עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. נגד המבקש הוגש כ"א המייחס לו עבירת החזקה או שימוש בסמים ...
החלטה
01/12/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים, בגדרו נדחתה עתירת המבקש להקדים את שחרורו המינהלי ממאסר. המבקש שפוט לשנת מאסר בגין עבירות תעבורה. נציב שירות בתי הסוהר נעדר שיקול דעת ואינו מוסמך ליתן ...
החלטה
01/12/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, במסגרתו נדחתה בקשת המבקשים לביטול ואושר פסק בוררות שניתן ע"י הבוררים. פסק הבוררות ניתן לאחר סכסוך ארוך שנים ומספר בוררויות שהתנהלו בין הצדדים בנוגע לאחזקותיהם בנכס בירושלים. עיון ב"שטר הבירורין" ...
החלטה
01/12/2020 - בימ"ש עליון קיבל בקשה לעיכוב ביצוע פס"ד של בימ"ש מנהלי, במסגרתו נקבע כי על המבקשת, חברת החשמל לישראל בע"מ, לאפשר למשיבה 1 ולמציעה נוספת לשפר את ההצעות שהגישו במכרז שהוציאה המבקשת, או לנהל עמן משא ומתן לגביהן, בטרם יוחלט על ...
פסק דין
01/12/2020 - בימ"ש משפחה דחה תביעה כספית על סך של 400,000 ₪ לפסיקת פיצויים ללא הוכחת נזק, בגין לשון הרע ולמתן צווי עשה. בין הנתבעת לבין האב, התנהלו הליכים משפטיים שונים, שהסתיימו. מדובר היה בסכסוך גירושין. בימ"ש סבר כי תביעה זו הוגשה ...
הכרעת דין
01/12/2020 - בימ"ש שלום הכריע את דינו של נאשם בעבירה של החזקת סכין שלא כדין, וקבע כי יש לזכות את הנאשם בשל פסילת ראיה בהתאם להלכת בן חיים. התמונה הכללית העולה מהתנהלות השוטרים מטרידה. יש בה כדי ללמד, במקרה הטוב, כי השוטרים ...
החלטה
01/12/2020 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע יל החלטת בימ"ש משפחה במסגרתה נדחתה בקשת המבקש להקפאת חיוב בסך 1,500 ₪, בגין אי-קיום הקשר עם ילדיו הקטינים. נקבע כי בענייננו לא זו בלבד שמדובר בהחלטה זמנית עד למתן פס"ד, כי אם זו שעתידה להיבחן ...
פסק דין
01/12/2020 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש משפחה, שניתן לאחר שקיים דיון במהלכו נחקרו הצדדים, ובגדרו צמצם בימ"ש קמא את הצו שניתן במעמד צד אחד כנגד המשיב - באופן המתיר לו להיכנס לדירת המגורים ולהימצא במרחק של 200 ...
פסק דין
30/11/2020 - בימ"ש למשפחה קיבל תביעה לביטול הסכם מתנה בטענה לקיומה של עסקה נוגדת, הקודמת בזמן. לפי סעיף 9 לחוק המקרקעין, בהתנגשות עסקאות נוגדות, העסקה הראשונה בזמן גוברת אלא אם התקיים החריג לפיו העסקה השנייה נעשתה בתמורה ובתום לב ונרשמה בעוד הקונה ...
פסק דין
30/11/2020 - ערעור על החלטת בימ"ש מחוזי שלא לפסול עצמו מלדון בעניינן של המערערות. בין המערערות למשיבים מתנהלים בשנים האחרונות מספר הליכים שעניינם הסכם קומבינציה שנערך בשנת 2010 לגבי בניין שבבעלות המערערות. ניהול הליך על ידי מותב אשר הכריע בתיקים קודמים שהתנהלו ...
גזר דין
30/11/2020 - בימ"ש מחוזי גזר את דינם של נאשמים בעבירות נשק והשית על כל אחד מהם מאסר בפועל ומאסר מותנה על פי חלקו באירוע. הדרישה להחמרה בעבירות אלימות כלפי הזולת מועצמת כאשר עסקינן בנשק חם שרק צד אחד מחזיק. תופעת השימוש ...
החלטה
30/11/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע ובקשה לעיכוב ביצוע החלטת בימ"ש מחוזי במסגרתה דן ודחה באופן מנומק בקשה לעיכוב ביצוע של החלטה שניתנה ע"י בימ"ש משפחה. המבקשת והמשיב נשואים זו לזה, ויש להם ילדה משותפת בת כשנה המשיב הגיש לבימ"ש משפחה תביעה ...
החלטה
30/11/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, אשר הכריע בערעורים שהוגשו על פסק דינו של בימ"ש שלום, בעניינם של מחזיקים רבים בשטח הידוע כשכונת גבעת עמל ב' בעיר תל אביב-יפו. מקורן של הבקשות בסכסוך רב השנים הנוגע ...
החלטה
30/11/2020 - בימ"ש עליון דחה בקשה לעיון בתיק בימ"ש שהגיש צד שלישי להליך מבקש לעיין בו ולהגיש בקשה לעיון בהתאם לתקנות בימ"ש וביה"ד לעבודה. עסקינן במקרה מובהק בו היה על מבקשות העיון להגיש את בקשת העיון לערכאה הדיונית ולא (גם) לבימ"ש ...
החלטה
30/11/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש לעניינים מינהליים שהמשיבה 1, אזרחית הפיליפינים, נכנסה לישראל לראשונה בשנת 2004 מכוח אשרת עבודה בענף הסיעוד. אמת המידה החלה על בר"ע על פס"ד בערעור על פס"ד של ביה"ד לעררים היא ככלל ...
החלטה
30/11/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי במסגרתו נדחתה בקשה לביטול פסק בוררות שניתן. הרקע להליך הוא סכסוך בין שלושה אחים. המבקשים שבים על הטענות שנטענו לפני בימ"ש מחוזי, לפיהן הבורר חרג מסמכותו; לא הכריע בכל הסוגיות ...
החלטה
30/11/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי בגדרה נקבע כי המבקש זכאי לפירוק השיתוף עם המשיב 1 בזכויות הבנייה בגג הבניין שנבנה על המקרקעין מושא הבקשה. נקודת המוצא היא כי ערכאת הערעור תמעט להתערב בהחלטות ביניים של הערכאה הדיונית, ...
החלטה
30/11/2020 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לעיכוב בירור הליך של תובענה ייצוגית עד לאחר הכרעה בהליך ערעור מס הכנסה 1 שהגישו המשיבים לבית משפט זה באותו נושא שהועלה על ידם בתובענה הייצוגית. אין מדובר בבעלי דין אשר הגישו בקשה לאישור תובענה כייצוגית ...
פסק דין עע 5579-09/19 נג'אח ביסאן נ' מועצה מקומית יאנוח-ג'ת, מדינת ישראל
21/10/2020
תמצית העובדות
המערערת, גב' נג'אח ביסאן, ילידת שנת 1955, הועסקה כעובדת המשיבה 1, המועצה המקומית יאנוח ג'ת (להלן: המועצה), החל מיום 1.7.72. בתפקידה האחרון שימשה כסייעת בגן ילדים. ביום 31.7.11 נבדקה מול המערערת האפשרות של פרישה מוקדמת לגמלאות. ...
פסק דין סעש 969-08/15 ש.ז. נ' ל.א. בע"מ
20/10/2020
תמצית העובדות
עניינו של ההליך שלפנינו בטענת התובעת לפערי שכר בינה ובין חמישה עובדים גברים שעבדו יחד עמה זאת בהתאם להוראות חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996. על כן, התובעת ביקשה לקבל הפרשי שכר, זכויות סוציאליות נלוות ומענק ...
הכרעת דין פ 54822-08/15 מדינת ישראל נ' חיים כהן, כ. בונוס הפצות בע"מ, רחמים זלוף ואח'
27/10/2020
תמצית העובדות
כתב האישום בתיק שבכותרת אוחז ששה אישומים. העבירות העיקריות שבו, הן צד להסדר כובל; צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות; וקבלת דבר במרמה. הנאשמים עוסקים במכירה והפצה של ספרי לימוד לחנויות ובתי ספר. בכתב האישום מיוחסים לנאשמים ...
פסק דין סעש 20770-01/18 פלונית נ' אלמוני, אלמונית בע"מ
27/10/2020
תמצית העובדות
האם זכאית התובעת לפיצוי מכוח החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח – 1998. התובעת טוענת כי אירוע ה'באדי שוט' בו השתתפה מהווה הטרדה מינית לפי החוק ועל כן זכאית היא לפיצוי מכוח הוראות החוק מהנתבעים בהליך.
התובעת ...
פסק דין עא 1880/19 הליגה למניעת מחלות ריאה תל אביב, חיים גרוסמן נ' שיר משכנות וותיקים בע"מ, שלמה תורג'מן
25/10/2020
תמצית העובדות
שתי חברות התקשרו ביניהן בהסכם לניהול משא ומתן להקמת מיזם משותף בנכס המצוי על מקרקעין בבעלות חברה א', שאותם שכרה מידיה חברה ב'. כחלק מציפייתה למימוש ולהשלמת החוזה, ביצעה חברה ב' פעולות שונות והשקיעה כספים בנכס ...
החלטה עמש 23249-09/19 ג' ק' נ' ר' ק'
19/10/2020
תמצית העובדות
פלונית ופלוני נישאו זל"ז כדמו"י ביום 27.5.1997 והתגרשו ביום 30.6.2015. מועד הקרע ביחסי הצדדים חל בחודש 9/2013 (להלן: המועד הקובע). מנישואי הצדדים נולדו שלושת ילדיהם, התאומים נ' ו-ז' - ילידי ------ (כבני 20.5) וג' יליד ------ ...
פסק דין סק 2994-06/19 הסתדרות העובדים הכללית הסתדרות עובדי המדינה, איגוד רכזי התחבורה והנהגים נ' מדינת ישראל
08/10/2020
תמצית העובדות
ביום 2.6.2019 הוגשה בקשת צד בסכסוך קיבוצי ולצדה בקשה דחופה לסעד זמני וקבוע, לפיה התבקש בית הדין ליתן צו אחד המורה למשיבה להימנע מהפעלת מערכות המעקב שהותקנו בפועל על רכבי ממשלה צמודים ו/או רכבי איגום ו/או ...
פסק דין סעש 19116-08/20 ורדי פרידמן דודזון ושות' בע"מ נ' י. פרידמן ייעוץ בע"מ, יוראי פרידמן, יעל לוי ואח'
14/10/2020
תמצית העובדות
תביעה לצו מניעה קבוע ובקשה דחופה לצווי מניעה זמניים במעמד צד אחד אשר הוגשו על ידי התובעת נגד כל הנתבעים.
התובעת היא חברה אשר הוקמה בשנת 1988 ועוסקת במתן יעוץ בכל תחומי הביטוח העסקי. הנתבעת 1 ...
פסק דין סעש 6523-10/14 שני שבתוב ואח' נ' מדינת ישראל- רשות האוכלוסין וההגירה
06/09/2020
פסק דין עא 7023/19 עזבון המנוח גבריאל אסולין ז"ל, עליזה אסולין, מדינת ישראל ואח' נ' וליד דרויש, הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ, קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים ואח'
12/10/2020 אינדקס
פסק דין @1@
עובדות והליכים @1@
טענות הצדדים @2@
דיון @3@
...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)