IP=34.239.149.34
גזר דין
06/07/2020 - בימ"ש מחוזי גזר את דינם של שני נאשמים קטינים שהורשעו בעבירה של שוד ונהיגה פזיזה ורשלנית, והשית עליהם 3 חודשי מאסר בעבודות שירות לצד שני מאסרים על תנאי ופיצוי בסך 20,000 ₪. קטינות אינה מהווה חסינות מפני ענישה פלילית, ולצד ...
החלטה
06/07/2020 - בימ"ש עליון דחה בקשה להורות על משפט חוזר בעניינו של המבקש, אשר הורשע בביצוע עבירה של ייבוא סם מסוכן. בימ"ש קבע כי המבקש לא הציג בבקשתו למשפט חוזר ראיה בעלת משקל סגולי, היכולה להביא לשינוי תוצאות המשפט בעניינו, ואף לא ...
פסק דין
06/07/2020 - בימ"ש משפחה דחה תביעה כספית להחזר הלוואה באשר הוגשה ע"י התובע כנגד אחיו וכנגד יורשות זוגתו המנוחה. השתהות בהגשת תביעה אינה, כשלעצמה, שיהוי כמובנו במשפט. שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות נוצר מקום שיש בהשתהות בפנייה לבית-המשפט משום שימוש לא נאות בזכות ...
החלטה
06/07/2020 - בימ"ש עליון דחה בקשה לעיון חוזר בהחלטת בימ"ש בגדרה התקבלה בקשה מטעם הממונה על עבודות שירות לדחות את מועד התייצבותו של המשיב לריצוי עבודות השירות, בשלושה חודשים בשל משבר הקורונה. נקבע כי יש לראות ריצוי עונש מאסר על דרך של ...
החלטה
06/07/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש המחוזי בגדרו התקבל ערעור על הכרעת דינו של בימ"ש השלום לתעבורה. בימ"ש פסק כי ערכאת הערעור רשאית ליתן לערכאה הדיונית, שהתיק מוחזר אליה, כל הוראה הנראית בעיניה ראויה ומתאימה בנסיבות העניין, ...
פסק דין
06/07/2020 - בימ"ש מחוזי קיבל בקשה לאישור פסק בוררות. עילת הביטול הקבועה בסעיף 24(7) לחוק הבוררות לא נועדה לכך שבית המשפט יחליף את הבורר בכתיבת הפסק. הלכה היא כי לעניין עילת ביטול זו, רק במקרים בהם התעלם הבורר מהדין המהותי ופסק במנותק ...
החלטה
06/07/2020 - בימ"ש משפחה קיבל את תביעת התובעת כנגד בתה הצעירה לבטל מסמכי מתנה שהסתיימה ברישום ברמ"י במסגרתם העבירה התובעת לנתבעת את זכויותיה על דירתה. נקבע כי אין זו דרכו של אדם קשיש ודל אמצעים להקנות בערוב ימיו את רכושו במתנה . ...
החלטה
06/07/2020 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לתיקו כתב תביעה וקבע כי רשאי בימ"ש בכל עת להתיר לבעלי הדין לשנות או לתקן את כתבי טענותיהם ככל שהדבר דרוש על מנת להכריע בשאלות אשר באמת שנויות במחלוקת בין בעלי הדין, על בימ"ש לשקול את ...
החלטה
06/07/2020 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע על החלטת בימ"ש משפחה, במסגרתה קבע בימ"ש קמא כי ימונה מומחה פסיכיאטרי אחר מהמומחים שבדקו את המנוחה בעבר ונתנו חוות דעת בעניינה; כן הורה בימ"ש קמא בהחלטתו כי אין להגיש למומחה שימונה את חוות הדעת/תעודות רפואיות ...
החלטה
06/07/2020 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע על החלטת בימ"ש משפחה, במסגרתה נדחתה בקשה לקבוע דיון דחוף בבקשה לדחיית התביעה קמא, ונקבע כי דיון ייקבע ככל שיידרש, לאחר קבלת תסקיר בדבר מצב הקטין. אף אם בימ"ש קמא לא היה קובע דיון קרוב, כפי ...
הכרעת דין
06/07/2020 - בימ"ש מחוזי הכריע את דינו של נאשם בעבירות המתה בקלות דעת, נהיגה תחת השפעת סמים, סטיה מנתיב נסיעה, מהירות סבירה וגרימת חבלה של ממש. זאת בשל מעורבותו בתאונת דרכים קטלנית. נקבע כי הוכח מעבר לספק סביר שהנאשם ביצע את עכל ...
פסק דין
06/07/2020 - בימ"ש מחוזי קיבל בקשה לאכיפת פסק חוץ וקבע כי התקיימו בפסק-החוץ, מושא הבקשה, כל דרישותיו של חוק אכיפת פסקי-חוץ. לא נמצא כי התקיימו עילות לאי-אכיפת הפסק לפי חוק זה. בהידרשות לבקשה לאכיפת פסק-חוץ, אל לנו להיזקק לבחינה מקומית מחודשת של ...
פסק דין
06/07/2020 - בימ"ש משפחה קיבל בקשה למתן צו אימוץ לדודה על אחייניתה. בימ"ש ציין כי ההכרעה בפסק דין זה נוגעת לשני בגירים החפצים להסדיר את מערכת היחסים שביניהם, ומעוניינים להעניק לה ע"פ הסכמה שביניהם מעמד משפטי מוגדר של יחסי הורות על דרך ...
פסק דין
06/07/2020 - ביה"ד לעבודה קיבל תביעה לתשלום פיצוי כספי בגין הפרת הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, כאשר הסיבה לאי קבלת התובע לעבודה הייתה מטעמים של הפליה עקב גילו. נקבע כי כאשר מעסיק דורש ממועמד לעבודה מידע בנושא שאסור להפלות בגינו – יש ...
החלטה
06/07/2020 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על חבות המערערת אשר הפעילה מעון ילדים לפעוטות, במע"מ בגין הכספים שנתקבלו על ידיה מן המדינה כחלק משכר הלימוד שנגבה. נקבע כי הסכומים המועברים לעוסק אינם בגדר תמיכה שמקבל העוסק אלא תמיכה הניתנת להורי הילדים. כאשר ...
החלטה
05/07/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש קמא במסגרתה הורה על עיכוב ההליכים בתובענת המבקשים, נוכח קיומה של תניית בוררות בזיכרון דברים שנחתם בין הצדדים. קביעותיו של בית המשפט המחוזי בדבר הדין שיחול על הבוררות הן בגדר קביעות עובדתיות שאין ...
החלטה
05/07/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי שקיבל בר"ע שהוגשה על בימ"ש שלום. בימ"ש הבהיר כי גם פסק דין אשר ניתן בהסכמה, ככל פסק דין אחר, ניתן לערעור והוראות החוק אינן מבחינות בינו ובין פסק דין שניתן תוך הכרעה ...
החלטה
05/07/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק הדין של בימ"ש המחוזי בגדרו בוטלה החלטת ועדת השחרורים אשר הורתה על שחרורו המוקדם של המבקש. מעשיו של המבקש קשים, פוגעניים, ראויים לכל גנאי; מסוכנותו לציבור – ברמה בינונית-גבוהה. בימ"ש פסק כי יש להמתין ...
פסק דין
05/07/2020 - בימ"ש עליון דחה עתירה לביטול פסק דינו של בימ"ש הצבאי לערעורים, במסגרתו נדחה ערעורו של העותר על הכרעת דינו של בית המשפט הצבאי ביהודה תוך שהתקבל ערעורו ביחס לחומרת העונש שהוטל עליו כך שהוא הועמד על 28 חודשי מאסר בפועל. ...
פסק דין
05/07/2020 - בימ"ש עליון דחה שתי עתירות שתוקפות את הליך השימוע שפרסם משרד התקשורת בעניין דו"ח הוועדה המייעצת לשר התקשורת לבחינת "שירותי דואר בתחום השמור". נקבע כי בימ"ש איננו נדרש לעתירות הנוגעות להליך השימוע לפני שהרשות המוסמכת קיבלה החלטה לגופו של עניין ...
החלטה
05/07/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע שהוגשה ע"י אם על החלטה של בימ"ש לנוער במסגרתה הוחלט על הוצאת הקטינה לקליטה במרכז חירום לתקופה ראשונית בת שלושה חודשים. אכן, כשעסקינן בבקשת רשות לערער ב"גלגול שלישי" העוסקת ביחסי הורים וילדים, מתחייבת "מעט גמישות מחשבתית ...
החלטה
05/07/2020 - בימ"ש עליון דחה ערר על החלטת בימ"ש מחוזי במסגרתה נדחה בקשת העורר לקבלת חומרי חקירה. בימ"ש ציין כי הגשת חומר לשופט המעצרים או לשופט הדן בבקשה לצו חיפוש אינה, כשלעצמה, הופכת חומר זה לחלק מ"חומר החקירה". הטעם לכך הוא שמדובר ...
החלטה
05/07/2020 - בימ"ש עליון קיבל בקשה שנייה להארכת מעצרם של המשיבים 1, 2, ו-3 שמואשמים בעבירות של יבוא סם מסוכן מסוג קוקאין, וקשירת קשר לביצוע עבירות אלו. נקבע כי מידת המסוכנות הנשקפת – גבוהה, עוצמתית, מאיימת , סטייה מהמלצת שירות המבחן שלא ...
פסק דין
05/07/2020 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פס"ד של בימ"ש משפחה, שדחה את בקשת המערערים להעביר לעיונם את פרטת עיזבון המנוח ומסמכים נוספים וכן לחקור את המצהירים מטעם המשיבים ואף דחה את בקשתם למינוי מנהל עיזבון קבוע. העובדה שמונתה מנהלת עיזבון זמנית ...
פסק דין
05/07/2020 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור בבקשה לביטול פסק הדין שניתן על קנס תעבורה בדיון שאליו לא הגיע המערער, בטענה כי לא קיבל את הזימון לדיון. נקבע כי לאור הרציונל העומד מאחורי אותן הוראות מיוחדות שנקבעו ל"עבירות קלות" ביחס "לחזקת מסירה", גם ...
פסק דין
05/07/2020 - בימ"ש עליון דחה עתירה המכוונת לביטול החלטתו של ביה"ד הרבני, בגדרה נדחתה בקשת העותר לעיון חוזר בעניין חבותו של העותר במזונות ילדיו במשמורת משותפת. החלטתו של בית הדין האזורי הינה החלטת ביניים, וטרם ניתן פסק דין סופי בעניין המזונות משכך, ...
החלטה
05/07/2020 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה להעברת הדיון בתובענה לביה"ד לעבודה בתל אביב ובקשה לסילוק על הסף של הבקשה לאישור התובענה כייצוגית. זהות אינטרסים בלבד אינה מצדיקה החלת מעשה בית דין על חברי הקבוצה, לבטח לא בעת הזו. מעבר לכך, הליך פרטני ...
פסק דין
05/07/2020 - בימ"ש עליון דחה ערעור על גז"ד של בימ"ש שהשית על המערער 21 שנות מאסר בפועל בגין עבירת הריגה, שתי עבירות נשק ועבירה של חבלה בכוונה מחמירה . בימ"ש הבהיר כי המערער קיפד את חיי המנוח והביא לפגיעה קשה ורבת רבדים ...
פסק דין
05/07/2020 - בימ"ש עליון דחה עתירה על פס"ד של ביה"ד הארצי לעבודה בו קיבל ביה"ד את ערעור המשיבות נגד פס"ד של ביה"ד האזורי לעבודה אשר אישר לעותרות הגשת תובענה ייצוגית. כי את הבחינה האמורה יש לערוך מתוך נקודת המוצא, כי ביחסי הגומלין ...
גזר דין
05/07/2020 - בימ"ש שלום גזר את עונשו של מסיע שב"חים בגין התחמקות מתשלום מס והשית עליו 14 חודשי מאסר בפועל לצד 2 מאסרים על תנאי, קנס בסך 140,000 ₪ וחילוט בסך של 300,000 ₪ מתוך הכספים שנתפסו בכספת ביתו של הנאשם. מדובר ...
החלטה
02/07/2020 - בבימ"ש עליון דחה ערעור על גז"ד והכרעת הדין שניתנו נגד הנאשם בעבירה של שימוש בגופו של קטין לעשיית פרסום תועבה. בימ"ש זה עמד לא אחת על החומרה היתרה הגלומה בביצוע עבירות מין כלפי קטינים באמצעות רשת האינטרנט, אשר נועדו להגן ...
החלטה
02/07/2020 - בימ"ש עליון אישר בקשה להארכת מעצרם של אב ובן. בבואו להכריע בבקשה להארכת נדרש בימ"ש לאזן בין חירות הנאשם לבין הגנה על ביטחון הציבור ותקינות ההליך הפלילי. המסוכנות הנשקפת מהמשיבים נובעת משני שיקולים מרכזים: האחד, חומרת העבירות המיוחסות למשיבים – ...
החלטה
02/07/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי במסגרת פסק הדין, נדחתה עתירת המבקש להורות לשב"ס להימנע מהשמעת הודעה מוקלטת במהלך שיחות טלפון שהוא מקיים באמצעות מערכת הטלפוניה של בית הסוהר. מדובר באסיר המרצה עונש מאסר בגין עבירות ...
פסק דין
02/07/2020 - בימ"ש עליון דחה עתירה המכוונת לביטול החלטתו של ביה"ד הרבני, בגדרה נדחה ערעורו של העותר על החלטת ביה"ד הרבני, בעניין חבות העותר במזונות ילדיו במשמורת משותפת. , בתי הדין הרבניים מקפידים להתחשב ככל הניתן ביכולתם הכלכלית של שני ההורים בעת ...
פסק דין
02/07/2020 - בימ"ש עליון קיבל באופן חלקי ערעור על גז"ד והפחית שנה מהעונש שנגזר על המערערים. הובהר כי לאור הרפורמה בעבירות ההמתה, המדינה הסכימה להמיר את עבירת ההריגה, שהעונש בצידה הוא 20 שנה, לעבירה של המתה בקלות דעת שהעונש בצידה הוא 12 ...
פסק דין
02/07/2020 - בימ"ש עליון דחה עתירה לביטול פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה. נקבע כי אין זה סביר, שתביעות שהזכות לתשלומן נדחה, יזכו לחיים מחדש עקב צירופן יחדיו. דרגות נכות אלה זכו כל אחת ל- 0 תשלום גמלה. האם יהיה זה ...
החלטה
02/07/2020 - בימ"ש עליון דחה את בקשת המשיב להורות על מחיקת הערעור על הסף בטענה כי נפל איחור בהגשתו. פסיקתה "משקפת" עניינה בביצועו של פסק הדין ולכן רואים אותה כטפלה לו, ואין בעצם מתן פסיקתה זו כדי להשפיע על המועד שבו יש ...
פסק דין
02/07/2020 - בימ"ש מחוזי דחה עתירה מנהלית להורות למשיבה להעביר מסמכים לעיון העותרת. נקבע כי, השאלה היא לא סביב חשיבותה וחיוניותה של חובת העיון, אלא לגבי השאלה אם הסירוב של המשיבה לאפשר את העיון בנסיבות הפרטניות הוא בלתי חוקי באופן כה בולט, ...
פסק דין
02/07/2020 - בימ"ש מחוזי דחה עתירה ובה התבקש בימ"ש, להורות למשיבים למסור או לפרסם את הנחיות מחלקת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים; יח"ק עורכים חלק לא מבוטל מחוות הדעת עבור היעמ"ש. ואולם, גם אם מנחה היועמ"ש את הרשות המבצעת לפעול כדין, אין בכך ...
הכרעת דין
02/07/2020 - בימ"ש שלום הרשיע את הנאשם בעבירות של תקיפת בת זוג ואיומים לאחר שאשמתו הוכחה מעבר לכל ספק סביר. נקבע כי על בימ"ש לבחון את כבישת העדות כנתון חשוב ורלוונטי להערכת המהימנות. ההלכה בעניין זה היא, כי "משקלה הראייתי של עדות ...
החלטה
02/07/2020 - ועדת השחרורים דחתה בקשת אסיר המרצה את מאסרו השביעי לשחרור מוקדם . אין ספק שהתוכנית היחידה שעבר האסיר לא יכולה לשמש בסיס לתוכנית החיצונית, במיוחד כאשר ככל הנראה לאסיר בעיית סמים והוא לא השלים תהליך גמילה בה ...
פסק דין
02/07/2020 - בימ"ש משפחה דחה תביעה להגירת קטינים שהוגשה ע"י האב. הרשות הנתונה להורים כאפוטרופסים טבעיים, להחזיק בקטין, אין מובנה הענקת "חירות" להורים לבחור בין החזקת הקטין על ידיהם לבין הסרת הדאגה להחזקתו. אין החוק מתיר להם להתנער מחובה זו לפיכך, "צמודה" ...
גזר דין
02/07/2020 - בימ"ש שלום גזר את דינו של נאשם בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הונאה בכרטיס חיוב בנסיבות מחמירות התחזות לאחר, קבלת דבר במרמה, זיוף מסמך ושימוש בו ועבירת גניבה והשית עליו עונש של 4.5 שנות מאסר בפועל לצד מאסר ...
החלטה
01/07/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש המחוזי במסגרתה נדחתה בחלקה בקשת המבקשת לגילוי ועיון במסמכים. בהתדיינות אזרחית נקודת המוצא היא עקרון הגילוי, ואולם כנגד עקרון זה עומדים שיקולים נוספים, ביניהם הגנה על האינטרסים הלגיטימיים של הצד המגלה. בית המשפט ...
החלטה
01/07/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בגדרו נדחה ערעורו של המבקש על הכרעת דינו וגזר דינו של בית משפט השלום. נקבע כי הבקשה ממוקדת כולה בעניינו הפרטני של המבקש, והיא איננה מעלה שאלה משפטית עקרונית שלה ...
החלטה
01/07/2020 - בימ"ש עליון קיבל בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינה של ועדת הערר בכפוף לשעבוד בית המבקש,. עיקר המחלוקת בין הצדדים נסוב על שאלות משפטיות מובהקות, ולא על ממצאי עובדה שקבעה ועדת הערר. בימ"ש ציין כי מבחן מאזן הנוחות מתמקד בהשוואת נזקי ...
החלטה
01/07/2020 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על החלטת בימ"ש משפחה בעניין רכישת נחלה בירושה, וקבע כי בנסיבות דנן מעמדו של יורש המעוניין ברכישת הנחלה זהה לצדדי ג' בכל הנוגע לדרישות המהוות תנאי להשתתפותו בהתמחרות, או לשקילת הצעתו, ועליו, למלא אחר אותן דרישות ...
פסק דין
01/07/2020 - בימ"ש מחוזי דחה עתירת אסיר לשחרור בעקבות מצב החירום השורר במדינה. נקבע כי תקנות אלו אינן מבטלות ואינן מפקיעות את חובת שב"ס לבחון ולשקול בנוסף את כל יתר הנתונים הנדרשים במסגרת חובתו כארגון בטחון להגן על שלום הציבור. מעת שאסיר ...
החלטה
01/07/2020 - בימ"ש מחוזי קיבל את עמדת הנתבעות כי שווי המקרקעין של התובעות, לצורך פיצויי ההפקעה, צריך להיקבע לפי ייעוד חקלאי. על השמאי, ובעקבותיו על בימ"ש, לייחס משקל משמעותי לפוטנציאל העתידי של המקרקעין בתור קרקע אפשרית לבנייה, רק אם הסיכוי לשינוי ייעוד ...
החלטה
01/07/2020 - בימ"ש מחוזי קיבל בקשה לחיוב התובעת בהפקדת ערובה להוצאות. חיוב חברה בערובה הוא הכלל, ואילו פטור מחיוב בערובה הוא החריג לכלל, כאשר הנטל להוכיח כי יש טעם לפטור מערובה מוטל על כתפיה של החברה התובעת, החריג יחול "רק מקום שבו ...
הכרעת דין פ 64889-09/16 מדינת ישראל נ' גיא בן דוד, ערן גרינפלד, אר.ג'י.אר. גרופ שותפות מוגבלת
11/06/2020
תמצית העובדות
הכרעת דין בעניינם של הנאשמים 2,1 ו-5, שלפי הנטען בכתב האישום השפיעו בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך הנסחרים במדד תל-אביב 100 ותל-דיב באמצעות הטיית המסחר במניות אשר היו מועמדות להיכלל או להיגרע מן ...
החלטה עע 23645-04/19 פלונים נ' מיקוד שמירה אבטחה שירותים וכוח אדם בע"מ, מדינת ישראל
22/06/2020
תמצית העובדות
במרכזם של כל הערעורים ניצבת השאלה האם מאבטחי שרים שעבדו במתכונת של משמרות בנות 25 שעות ו- 17 שעות זכאים לגמול עבור עבודה בשעות נוספות. מיקודה של הסוגיה נוגע לחריגים הקבועים בסעיף 30 לחוק שעות עבודה ...
פסק דין עא 7657/17 רו"ח חן ברדיצ'ב בתפקידו כנאמן על הסדר הנושים של פויכטונגר תעשיות בע"מ נ' עזריאל פויכטונגר, סלאלום פיתוח והשקעות בע"מ, אריה גבעוני ואח'
18/06/2020
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי שניתן ביום 2.7.2017, ובגדרו נקבע כי אין להטיל אחריות על בעל שליטה אשר מכר את החברה שבשליטתו לקבוצת משקיעים שהובילה לקריסתה של החברה. השאלה העיקרית במסגרת הדיון בערעור ...
פסק דין עע 24256-06/17 מנרב הנדסה ובניין בע"מ נ' דוד משה בוסקילה, שלום בוסקילה, GOITOM TWELDE ואח'
09/06/2020
פסק דין בג"צ 1308/17 עיריית סלואד, עיריית נעלין, מועצה כפרית בורקא ואח' נ' הכנסת, המפקד הצבאי באזור הגדה המערבית, המועצה האזורית מטה בנימין ואח'
09/06/2020
תמצית העובדות
בחודש יוני 1967, במהלך מלחמת ששת הימים, נכנסו כוחות צה"ל לשטחי יהודה ושומרון (להלן: האזור). בעשרות השנים שחלפו מאז הוקמה באזור זה התיישבות ישראלית ענפה. בסוף שנת 2017 נאמד מספר המתיישבים הישראלים החיים באזור בכ- 405,000 ...
פסק דין עע 38313-03/18 איל''ן איגוד ישראלי לילדים נפגעים (ע''ר) נ' מיכאל מוחדינוב, מרינה רזייב, אשוט מירוזיאן ואח'
01/06/2020
תמצית העובדות
ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בית הדין האזורי בו התבררו במאוחד תביעותיהם של ששת המשיבים כנגד מעסיקתם לשעבר, לתשלום הפרשי גמול העבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית דומי חגים.
איל"ן - איגוד ישראלי לילדים נפגעים, ...
פסק דין א 13358-01/17 אלון חמדני נ' ברק כהן, גיא שלמה לרר, רועי יצחק כץ ואח'
05/05/2020
תמצית העובדות
תביעה לפי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965. התובע הוא שוטר במשטרת ישראל. הנתבע 1, כתב, הלחין ופרסם שיר – סרטון, על התובע באתר אינטרנט. לטענת התובע, דבר פרסום השיר הינו לשון הרע נגדו. הנתבעים 10-2, הם ...
פסק דין א 47108-09/17 אריאל זילבר, אקו"ם - אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומול"ים למוסיקה בישראל בע"מ נ' שידורי קשת בע"מ
20/04/2020
תמצית העובדות
האם הפרה חברת שידורי קשת בע"מ את ההסכמים שחתמה עם אקו"ם שעה ששילבה את שירו של אריאל זילבר בסרטון שהפיקה ושידרה? והאם הפרה את זכויותיו ובהן את הזכויות המוסריות ביצירותיו, שדיני הקניין הרוחני מכירים בהן? וכיצד ...
פסק דין עע 34409-10/18 הבלט הישראלי נ' ברטה (ציונה) ימפולסקי, הלל מרקמן
06/05/2020
תמצית העובדות
ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בית הדין האזורי במסגרתו התקבלו בחלקן תביעותיהם של המשיבים כנגד המערערת. ההליך עוסק במערכת יחסים ייחודית בין הצדדים שנמשכה עשרות שנים, במסגרתה הקימו המשיבים את הבלט הישראלי ובעקבותיו את ...
פסק דין בג"צ 7647/16 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שרת התרבות והספורט
13/05/2020
תמצית העובדות
עניינה של העתירה שבפנינו הוא במבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בתחומי: התיאטרון, הגופים הכליים והמחול. משרד התרבות והספורט (להלן גם: המשרד, או משרד התרבות) מעניק מדי שנה כספי תמיכה למוסדות תרבות שונים, וזאת ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)