IP=34.228.143.13
פסק דין
21/02/2019 - ביהמ"ש העליון דן בעתירה לביטול החלטת המועצה להסדר ההימורים בספורט שלפיה עמלות המכירה שתשולמנה לזכייני המועצה בגין מכירת משחקי ה"סינגל" וה"דאבל" תעמודנה על 5% ו-5.5%, בהתאמה; והורה כל בטלות החלטת המועצה, וחיובה לקבל החלטה חדשה הנותנת ביטוי לעקרונותיו האמורים של ...
פסק דין
21/02/2019 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורה של חברת , י.מ.ש. השקעות בע"מ על שומת מע"מ אשר הוצאה על ידי המדינה בקשר לתקבול בסך של 15,677,698 ₪ שהתקבל בחברה המערערת, במסגרת שירות משפטי שניתן על ידי משרד עורכי דין ד"ר י. שגב ...
פסק דין
21/02/2019 - ביהמ"ש המחוזי הורה על מחיקת התובענה לסעד הצהרתי המכריז על בטלות פסק הדין בעמ"ש המהווה צו קיום צוואה, במסגרת סכסוך בין אחים באשר לצוואה בעדים שהותירה המנוחה. ביהמ"ש דן בשאלת הסמכות והמסגרת הדיונית הראויה לבירור הטענות ומשלא הוגשה על פי ...
החלטה
21/02/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בימ"ש קמא במסגרתה ניתן תוקף של החלטה זמנית להמלצות שבאו בגדרי תסקיר עו"ס לסדרי דין מאותו יום ולפיהן, בין היתר, בנם הקטין של הצדדים, ימשיך לשהות במשמורתה הזמנית של אמו, כל עוד ...
פסק דין
21/02/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דן בתובענה להליכי ביצוע לצורך יישום פסק דין רכושי בהתאם לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד- 2014 וקבע בין היתר, כי פסק הדין לחלוקה פנסיונית לא יחול לעניין זכויות התובעת לקצבה במקרה של פטירת ...
הכרעת דין
21/02/2019 - ביהמ"ש השלום זיכה באופן חלקי חברה פרטית שעיסוקה הוא מכירת קרמיקה, כלים סינטריים וחומרי בניין ואת בעליה מביצוע עבירות לחוק מס ערך מוסף, והרשיעם בין היתר, בביצוע עבירות לפי לפקודת מס הכנסה בגין הפצת חשבוניות פיקטיביות על שם החברה מבלי ...
פסק דין
21/02/2019 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל באופן חלקי תביעה לחייב את חברת התעופה, אירופלוט - רושיון איירליינס בפיצוי על פי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012 בשל איחור העולה על 8 שעות, וכי בעקבות זאת שובצה ...
גזר דין
21/02/2019 - ביהמ"ש המחוזי גזר 31-36 חודשי מאסר בפועל על נושאי משרה בחברות ציבוריות בביצוע בין היתר, בעבירות של סיוע לגניבה בידי מנהל ומרמה והפרת אמונים בתאגיד. נקבע כי הערכים הנפגעים בעבירות מסוג אלה שביצעו הנאשמים הינן חמורות מאוד; וקיים הצורך בהגנה ...
הכרעת דין
21/02/2019 - ביהמ"ש השלום הרשיע נאשם בביצוע עבירת איומים בדונו בשאלה האם יש לזכות את הנאשם מעבירת האיומים המיוחסת לו, לאור טענתו לפיה בעת בה השמיע את דבר האיום, היה הוא שרוי בשכרות חלקית ומשכך לא התגבש בו היסוד הנפשי בעבירה. נקבע ...
פסק דין
21/02/2019 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים מחד, דחה את עתירתה המנהלית של הכפר הירוק נגד עירית רמת השרון בגין דרישתה לחיוב כספי בהיטל כביש ומדרכה בהתאם לחוק עזר לרמת השרון עקב בניית יחידות פנימייה נוספות בכפר לאחר שנקבע כי הוקמו כביש ומדרכה הגובלים ...
החלטה
21/02/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה תביעה המבוססת על טענות בדבר קיום רשלנות מקצועית שלכאורה בוצעה על ידי משרד רואי חשבון ומשרד עורכי דין סומך חייקין, ש. הורוביץ ושות'. בין היתר נקבע כי אין בטענת התובעת לפיה מתוקף תפקידה כרו"ח המבקר של התובעת ...
פסק דין
21/02/2019 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה מנהלית של חברה שהגישה את הצעתה במסגרת מכרז שפרסמה שירותי בריאות כללית, כאשר בהצעה שהוגשה נפלה בה טעות סופר, בעוד העותרת ביקשה להתיר לה לתקן את הטעות. ביהמ"ש הביע את תמיהתו בדבר הטעות שנעשתה, בעוד ...
פסק דין
21/02/2019 - ביה"ד לעבודה קיבל תביעה לגמלת הבטחת הכנסה של אב לילד בעל צרכים מיוחדים, שנשללה ממנו גמלתו מאחר שלא התייצב בשירות התעסוקה. נקבע כי המוסד לביטוח לאומי לא הבהיר לתובע כי עליו להתייצב בשירות התעסוקה, התביעה מתקבלת. ...
החלטה
21/02/2019 - ביה"ד לעבודה דחה בקשת פסילה של מותב מלשבת בדין בטענה כי העובדה שב"כ המדינה (לשעבר) בתיק המדובר, מונה לכהונת שופט בבית הדין האזורי לעבודה. נקבע כי המדינה בהליך דנן היא נתבעת פורמאלית בלבד, כך שיש מקום להבחין בין בא-כוח המייצג ...
הצעת חוק
21/02/2019 - משרד המשפטים הפיץ תזכיר חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול (תיקון מס' ...), התשע"ט-2019 שמטרתו לשנות את שמה של הרשות כך שבמקום "הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול" תיקרא הרשות "הרשות הלאומית לביטחון קהילתי" אשר ייתן ביטוי טוב יותר לייעודה של ...
פסק דין
20/02/2019 - ביהמ"ש העליון קיבל את ערעורה של עיריית תל אביב והורה על בטלות פס"ד של ביהמ"ש לעניינים מנהליים שקבע על קיומה של עילה משפטית מבוררת להתערב בהחלטתם עיריית תל אביב והעומד בראשה, שלא להעניק מעמד רשמי לבית החינוך הפועל על-פי השיטה ...
החלטה
20/02/2019 - ביהמ"ש השלום דן בעתירת תובע לפיה נבחנה השאלה אם ייקבע כי הוא זכאי מכוח משכון למלוא יתרת תמורת המכר בגין דירה שנמכרה על ידי כונס נכסים? האם יש להעדיף את תביעת החוב של התובע או שמא יש להעדיף את תביעת ...
החלטה
20/02/2019 - ביהמ"ש המחוזי דן בבקשת שלושת ילדי המנוח , ארנון פרי, בבקשה למתן ארכה להגשת הודעתם האם הם מוכנים להתמנות כחליפים למנוח וכנציגי החברות שהיו בבעלותו, לצורך המשך ניהול הערעורים. לטענת המבקשים, ההחלטה אם להתמנות כחליפים בתור יורשיו הפוטנציאליים של המנוח, ...
פסק דין
20/02/2019 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורם של עובדי מגה בדונו בשאלה מה המועד לתשלום קצבאות מטעם קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ לעובדי חברה הנמצאת בהקפאת הליכים שנחתמה בהסדר נושים? האם המועד הוא מרגע הפסקת העבודה של העובדים, או רק ...
פסק דין
20/02/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל בקשת אם כנגד אב והורה בצן לאפשר לאם לחסן את בתם המשותפת כנגד מחלת הצהבת בהתאם להמלצות משרד הבריאות. נקבע כי אף בהעדר חוות דעת מומחה רפואי הבקשה התקבלה מאחר וטובת הקטינה להימנע הידבקות במחלה. ...
פסק דין
20/02/2019 - ביהמ"ש קיבל את בקשתו של אדריכל במקצועו, לאישור פסק בוררות שנפסק בינו ובין חברת פרויקטים לשלם לו 97,000 ₪ שכ"ט בשל ביצוע עבודות תכנון. נקבע כי החברה חתמה על הסכם בוררות להתדיין בפני בורר, החברה היא זו שגרמה להימשכות הליכי ...
הכרעת דין
20/02/2019 - ביהמ"ש השלום זיכה חברה ומנהלה מאישום ביצוע עבירות של ניכוי מס תשומות שלא כדין במטרה להתחמק מתשלום מס, והרשיען בביצוען של 119 עבירות של ניכוי מס תשומות שלא כדין לפי סעיף 117(ב)(5) לחוק מס ערך מוסף לאחר שנקבע כי הנאשם ...
הכרעת דין
20/02/2019 - ביהמ"ש השלום זיכה נאשם מעבירות אלימות בגין תקרית אלימה שהתרחשה בפתח דירתו של הנאשם בעת ששהה בביתו עם בתו, ולמקום הגיעו אשתו, חותנתו ואחותו. הנאשם הביע התנגדות נחרצת לכניסת החותנת לדירה והיא נכנסה בכוח על אף התנגדותו. אומנם הנאשם הפעיל ...
פסק דין
20/02/2019 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל תביעה לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לתובע כתוצאה מאי גילוי מלוא המידע הרלוונטי באשר למצבו המכני של הרכב אותו רכש מהנתבעת. נקבע כי התובע הוכיח שבעלה של הנתבעת הסתיר ממנו כי זמן קצר לפני מכירת הרכב, בוצעו ...
פסק דין
20/02/2019 - ביהמ"ש לתביעות קטנות דחה תביעה נזיקית של אב, המצוי בהליכי גירושין, נגד התנהלות הנתבעת, המשמשת מנהלת מחוז תל אביב במשרד החינוך. לטענתו הנתבעת מנעה, "שינוי דיווח שקרי" מטעם בית הספר, לרווחה והדבר הסב לו נזק ואף הביא לנתק מילדיו. נקבע ...
החלטה
20/02/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בימ"ש קמא בגדרה דחה בית משפט את בקשתו של עו"ד איתמר בן גביר לסילוק על הסף תביעת שוטר לפי חוק לשון הרע כנגדו ,במסגרת ייצוג לקוח בחקירת פרשת " לה פמיליה". נקבע ...
פסק דין
20/02/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתו של בעל מניות בחברה ע.ץ טכנולוגיות בע"מ שקופתה התרוקנה ובשל כך התכנסה האסיפה הכללית של החברה והחליטה על גיוס הון מבעלי המניות; ביהמ"ש הורה על בטלות ההחלטה בדבר גיוס ההון מהטעם כי גיוס ההון נועד ...
פסק דין
20/02/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בימ"ש קמא בגדרה נדחתה בקשת הנתבע "להורות על קבילות תצהיר העדות הראשית" בנוסף לראות את חקירתו הנגדית על תצהירו בהליך הפלילי כעדות מוקדמת וזאת במסגרת תביעה שהגיש המשיב על פי פקודת הנזיקין ...
החלטה
20/02/2019 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים דן בערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה שהגיש בעל מקקקעין הטוען לפגיעה בדירתו על ידי התכנית שאורה לבנייה באזור מגוריו. ביהמ"ש הורה להחזיר את התיק לועדת הערר אשר תקבע את העובדות ותחליט בהחלטה מפורטת ...
פסק דין
20/02/2019 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל באופן חלקי ערעור של נהג רכב כבד במקצועו שעבד אצל הנתבעת וערעור שכנגד שמטעם החברה הנתבעת, על פסק דינו של בי"ד קמא במסגרתו התקבלה בחלקה תביעתו של הנהג ונפסקו לזכותו זכויות סוציאליות שונות בגין תקופת העסקתו ...
החלטה
19/02/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה מטעם המערער לפסלות מותב, שדן בערעור בגין הוצאת שומה לאחר פסילת ספריו לפי סעיף 130 יא(1)(א) לפקודת מס הכנסה, במסגרתה לא הותר למערער לנכות את העלות המוצהרת של העסקת עובדים בעסקו. המערער בבקשתו זו טען כי ...
החלטה
19/02/2019 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל את ערעורה של עמל 1 בע"מ שחוייבה לשלם למשיבים פנסיית שארים לאחר פטירת המנוח שהועסק בעמל. נקבע כי סעיף 19א לחוק הגנת השכר קובע כי יש לראות במנוח כמי שהועברו בגינו דמי גמולים בגין חודשי הקיץ, ...
החלטה
19/02/2019 - ביהמ"ש השלום דחה את בקשת המדינה להוצאת צו פיקוח ומעקב על מורשע בעבירה של מעשה מגונה בפומבי לאחר שנקבע כי הבקשה הוגשה בשיהוי ניכר, מאחר ולצורך מתן החלטה נדרשת בחינה משולבת של מכלול נסיבות העניין לרקע האינטרס הציבורי. במקרה זה, ...
החלטה
19/02/2019 - ביהמ"ש העליון דחה בקשת רשות ערעור לפי סעיף 73(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 על החלטת בימ"ש קמא לפיו נדחה ערעור בחירות שהגיש המבקש, שהגיע במקום השני בבחירות לראשות העירייה טמרה, לביטולן של תוצאות הבחירות שהתקיימו לראשות העירייה טמרה. נקבע ...
פסק דין
19/02/2019 - ביהמ"ש העליון קיבל את ערעורה של המדינה בעניין חסיונם של הנחיית פרקליט המדינה ונוהל המשטרה בנוגע להפעלת מדובבים, בעת שהחשוד נתון במשמורת בגין עילה אחרת והורה על ביטול הזיכוי שנקבע בבימ"ש קמא והחזיר את התיק לשם המשך הדיון בפני בית ...
פסק דין
19/02/2019 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים קיבל באופן חלקי עתירה בבקשה להסרת שילוט המכוון את הציבור לרחבת "קשת רובינסון", שמדרום לרחבת הכותל המערבי בירושלים, אשר יועדה למתפללים יהודים שאינם נמנים על הזרם האורתודוכסי והורה לועדה המקומית בירושלים להסיר שילוט המגדיר את כללי ההתנהגות ...
הכרעת דין
19/02/2019 - ביהמ"ש השלום זיכה את הנאשמים מחמת הספק מביצוע עבירת איומים ומעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש, לאחר שנקבע כי מדובר באירוע תוקפני הדדי, ויכוח סר טעם בין שכנים על שימוש בדרך המשותפת בחניון הבניין, שהסלים עד כדי חילופי גידופים, ...
פסק דין
19/02/2019 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל באופן חלקי תביעה כספית להשבת סכום שנגבה לכאורה ביתר לעומת המקובל בשוק במסגרת עסקה לרכישת מסנן מים ביתי ושירותי אחזקה. לאחר שנקבע כי חיוב במחיר שאינו סטנדרטי, אין בכך משום בגדר עוולה אזרחית אלא אם נעשתה, ...
גזר דין
19/02/2019 - ביהמ"ש השלום גזר 15 חודשי מאסר בפועל על נאשם בביצוע עבירה של חבלה חמורה כאשר בעודו רוכב על קטנוע, הוא תקף נהג מונית שנסע לתומו בכביש. נקבע כי הנאשם תקף את המתלונן באופן בריוני, אכזרי ומחוסר כל רסן, וכל זאת ...
פסק דין
19/02/2019 - ביהמ"ש השלום קיבל באופן חלקי תביעה מכוח חוק איסור לשון הרע, בטענה כי הנתבעת, שמכרה את דירתה לתובעים, התעלמה מפניותיהם בקשר לליקוי בניה בדירה, ובמכתב איימה עליהם בעיכוב רישום הזכויות בדירה בלשכת רישום המקרקעין על שמם, וזאת, כאשר כתבה "שקרים ...
פסק דין
19/02/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה ברובה תביעה כספית נגד משרד הביטחון בטענה שלא שילמה לתובע את מלוא הסכומים להם הוא היה זכאי בגין עבודות שביצע במסגרת החוזים שנכרתו בין הצדדים. נקבע כי לא עלה בידי התובע להוכיח את טענותיו בנוגע לנזקים שנגרמו ...
פסק דין
19/02/2019 - ביהמ"ש המחוזי דן בשאלת מעמדה של אשתו של בעל שליטה, ההופכת לנושה. ...
פסק דין
19/02/2019 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתה של מזכירה בקניון באר שבע וחייב את הנתבעת בתשלום פיצוי בגין פיטורין שלא כדין תוך הפרת תום הלב לאחר שהוכח כי החלטת הנתבעת לפטרה היתה מנויה וגמורה עימה עוד בטרם נשמעו טענות התובעת ואף בטרם ...
פסק דין
19/02/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורו של עובד שקיבל 740,000 ש"ח במסגרת פסק דין לפשרה בתביעתו בביה"ד לעבודה, ולטענתו שולם לו בגין עוגמת נפש, כך שהוא פטור מתשלום מס. נקבע כי אין לתת משקל של ממש לאופן בו הוגדר התשלום על ...
החלטה
18/02/2019 - ביה"ד לעבודה דחה בקשה של עובד שפוטר מחברת החשמל במסגרת הסכם קיבוצי מיוחד שעניינו רפורמה בשינוי מבני וארגוני. נקבע כי החלטת חברת החשמל התקבלה בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי שנחתם עם נציגות העובדים , בקשתו של העובד לשנות את המצב הקיים ...
פסק דין
18/02/2019 - ביהמ"ש העליון דחה עתירה בעניין הסדרי החנייה על מדרכות בעיר הבירה ירושלים, בטענה כי עיריית ירושלים מקצה מקומות חנייה על מדרכות צרות, אף שהתקן הישראלי הרלוונטי קובע כי יש להותיר שטח פנוי ברוחב 130 ס"מ לפחות להולכי הרגל. נקבע כי ...
פסק דין
18/02/2019 - ביהמ"ש העליון דחה עתירה למתן צו על תנאי, לפיו תבוטל החלטתו של בית הדין הרבני הגדול, אשר קיבלה את ערעור העותרת על החלטתו של בי"ד קמא לעניין כתובתה ודחה אותו בשאלת חלקה של העותרת בחשבון המשותף לה ולמשיב; ונקבע כי ...
פסק דין
18/02/2019 - ביהמ"ש המחוזי דן וקיבל חלקית תביעה עיקרית ותביעה שכנגד שהוגשה בין חברה קבלנית לעבודות בנין כאשר נחתם בין החברה לבין הנתבעים, בעלי דירות בבניין בתל אביב הסכם לביצוע עבודות שיפוץ וחייבם באופן חלקי בתשלום יתרת תמורה שלא שולמה בגין פיצוי ...
פסק דין
18/02/2019 - ביהמ"ש המחוזי אישר הסדר פשרה בתובענה הייצוגית נגד בנק לאומי לישראל בע"מ בטענה כי הבנק אינו מודיע ללקוח המבצע משיכת מזומן מ"מכשיר מרוחק" באמצעות כרטיס שלא הונפק על ידי הבנק – כי הוא גובה עמלה בסך 5 ₪. ביהמ"ש אישר ...
פסק דין
18/02/2019 - ביהמ"ש השלום קיבל באופן חלקי תביעה כספית לשיפוי התובע בגין תשלום ששילם מכיסו לרכב שנפגע כתוצאה מהתנגשות עם רכבו חלף תשלום חברת הביטוח שסירבה להעניק לו כיסוי ביטוחי בנימוק שגילו בעת התאונה לא תאם את תנאי הגיל בפוליסה שרכש, ומשכך ...
פסק דין עפ 8457/15 מדינת ישראל נ' עומר בן גאזי ווזווז, נור בן שחאדה חמדן, עימאד בן עדנאן שאער ואח'
01/11/2018
תמצית העובדות
ביום 18.04.2013, הוגש כתב אישום מתוקן לבית המשפט המחוזי נגד ארבעה נאשמים. על פי החלק הכללי שבכתב האישום, בסביבות חודש פברואר 2013, גמלה בליבו של המערער 1 ההחלטה לבצע פיגוע ירי נגד יהודים המגיעים להתפלל בהר ...
פסק דין רעפ 1611/16 מדינת ישראל נ' יוסי יוסף ורדי, ששון מועלם, מוחמד בן מחמוד חיג'אזי ואח'
31/10/2018
תמצית העובדות
שתי בקשות רשות ערעור שהגישה המבקשת, המופנות כנגד ביטול כתבי האישום שהוגשו נגד המשיבים מחמת "הגנה מן הצדק", נוכח שורה ארוכה של ליקויים ומחדלי אכיפה, חקירה והעמדה לדין מצד המבקשת. במוקד הבקשות עומדות טענות עקרוניות בדבר ...
פסק דין עא 1206/16 חברת יהלומי סמואל - רוזנבאום (1992) בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, סמואל - רוזנבאום (1999) בע"מ, סמרוז בע"מ ואח'
09/10/2018
תמצית העובדות
שלושה ערעורים המופנים נגד פסק דין ופסק דין משלים של בית המשפט המחוזי בירושלים. עניינם של שני פסקי הדין בכספי מענק שניתנו על ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה למערערת לטובת עידוד השיווק בחו"ל. משרד התעשייה, המסחר ...
פסק דין עע 36773-06/16 מורן וינברגר נ' איי די וו מודולר בע"מ
05/10/2018
תמצית העובדות
המערערת, גב' מורן וינברגר (להלן גם: העובדת), החלה לעבוד במשיבה, חברת איי. די. וו. מודולר בע"מ (להלן: החברה) בתפקיד מזכירה ומנהלת משרד. בחודש אפריל 2012 הועלה שכרה של העובדת מסך של 6,000 ₪ לסך של 7,500 ...
פסק דין עע 61235-02/17 קופולק (1949) בע"מ נ' מיכאל חננשוילי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח'
16/10/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה במסגרתו התקבלה תביעתו של המשיב; נקבע כי הופרו כלפיו הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח - 1998 וכפועל יוצא מכך ניתן צו להחזרתו לעבודה וכן ...
פסק דין עע 34784-10/16 תרכובות ברום בע"מ נ' יהודית בורוכוב, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
15/10/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, במסגרתו נקבע כי המשיבה פוטרה תוך הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח – 1998 ובהתאם ניתן צו להחזירה לעבודה וכן נפסק לזכותה פיצוי כספי.
המערערת ...
פסק דין עא 9488/16 פרופסור דוד קרצמר, עדיאל שרמר, איילת שרמר ואח' נ' פקיד שומה ירושלים
09/10/2018
תמצית העובדות
השאלה המרכזית בערעור זה הינה האם כספים שקיבלו שלושת המערערים – שניים מהם פרופסורים למשפטים ואחד פרופסור להיסטוריה – ממוסדות מחקר אקדמיים בארצות-הברית, מהווים הכנסה בעלת מקור, ועל כן חלק מבסיס המס. הערעורים מופנים כמגד פסק ...
פסק דין עפ 6813/16 אלי סמסון נחמני נ' מדינת ישראל, פלוני
17/09/2018
תמצית העובדות
ראיית הסיוע במשפט הפלילי דורשת את בחינת יריעת המחלוקת בין הצדדים. השאלה המרכזית היא באיזה שלב במשפט מוגדרת יריעה זו.
נגד חשוד בביצוע מספר עבירות מוגש כתב אישום. העדות המרכזית שבידי התביעה – עדות ילד בפני ...
פסק דין עפ 2840/17 נתנאל ניאזוב נ' המתלוננת - ס.מ
04/09/2018
תמצית העובדות
סיפור המעשה – סופו בפשיעה; האם תחילתו באונס? חמישה חברים נסעו לבילוי של סוף שבוע באילת. בשעת בוקר מוקדמת של יום השבת, מזמין אחד מבני החבורה נערת ליווי לחדרם בבית המלון, וזו מציעה להם מופע חשפנות. ...
פסק דין עפ 220/17 נוחי דנקנר, איתי שטרום, אי.די.בי חברה לאחזקות בע"מ נ' מדינת ישראל
29/08/2018
תמצית העובדות

ברקע הפרשה מצויה הנפקת מניות של חברת אי.די.בי אחזקות בשוק המשני, בחודש פברואר 2012. בימים שלפני ההנפקה ובמהלכה, בוצעו פעולות רכישה מאסיביות של מניות אי.די.בי שכבר נסחרו בשוק, על ידי המערער איתי שטרום באמצעות חברת ISP ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)