IP=44.197.101.251
החלטה
28/11/2023 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה בר"ע על פסק דינו של ביה"ד האזורי לעבודה, בו נדחה ערעור המבקשת על החלטת ועדה רפואית לעררים (נפגעי עבודה). הוועדה דחתה את ערר המבקש וקבעה כי למבקש נכות רפואית משוקללת בשיעור של 12.13% לפי סעיף 35(1)(ב) ...
פסק דין
28/11/2023 - בג"צ דחה עתירה שעניינה בהחלטת משרד התחבורה שלא להמשיך את הפעלתה של התחבורה הציבורית בסופי שבוע במתכונת חירום בעקבות המצב הביטחוני בארץ. בג"צ הבהיר כי העתירה שלפנינו אינה עוסקת בשאלה העקרונית של הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, אלא בשאלה הממוקדת של ...
החלטה
28/11/2023 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה למתן הוראות מאת החייב לביטול חוב. לנושה זכות קיזוז של החוב מהכספים שנצברו עבור החייב אצלה, וזאת מכוח הסדר הקיזוז הפרטיקולרי הקבוע בסעיף 74(א) לפקודת פשיטת רגל. פעולת הקיזוז אינה מצריכה הגשת תביעת חוב. למעלה מהדרוש ...
פסק דין
28/11/2023 - בימ"ש מחוזי דחה שני ערעורים שהוגשו על החלטה לפיה התקבלה בחלקה בקשת המבקש למתן צו למניעת הטרדה מאיימת. עניינו האישי של המשיב, מותו המצער של בנו התינוק, אשר נטען כי נסיבותיו נבעו מרשלנות רפואית, הובילו אותו לנהל "מערכה פרטית" נגד ...
פסק דין
28/11/2023 - בימ"ש מחוזי קיבל שלושה ערעורי מדינה העוסקים כולם בסוגיית הענישה הראויה של מי שהורשע בביצוע עבירה של כניסה לישראל שלא כדין לפי סעיף 12(1) לחוק הכניסה לישראל, במציאות הביטחונית השוררת בארץ מאז ה – 7.10.23. המציאות הביטחונית החריגה בה אנו ...
החלטה
28/11/2023 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לעיין בתיק שבכותרת בהתאם לתקנה 4 לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה. לא זו בלבד שלא עולה מטענות המבקש כי העיון מוצדק, שכן הנמקותיו הן חסרות וכוללניות, נמצא גם כי היעתרות לבקשה מעלה את החשש לחשיפת ...
החלטה
28/11/2023 - בימ"ש עליון דחה ערר על החלטת בימ"ש מחוזי בה דחה בימ"ש את בקשת העורר להורות לפרקליטות להשיב לשורה של שאלות ביחס לראיונות ההכנה שנערכו למתלוננת. האפשרות לשאול שאלות היא חלק מזכותו של הנאשם בהליך שמיעת הראיות, ואת הזכות הזו יוכל ...
פסק דין
28/11/2023 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטת בימ"ש לענייני משפחה שלא לפסול עצמו מלדון בעניינה של המערערת. אין בידי בימ"ש לקבל את טענתה של המערערת, שלפיה יש לקבוע כלל המורה כי די בעצם קיומם של קשרי חברות בפייסבוק כדי להקים ...
פסק דין
28/11/2023 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי. בפסק הדין נושא הערעור אישר בימ"ש מחוזי התקשרות בהסכם קומבינציה בין ההקדש הציבורי ע"ש הלנה שפורר ז"ל, לבין המשיבה 3, חברת מצפה רוממה י.ק בע"מ, ביחס לנכס מקרקעין הנמצא בבעלות ...
פסק דין
28/11/2023 - בג"צ דחה עתירה למתן צו על תנאי המורה למשיב לבוא וליתן טעם מדוע לא יחזיר את הציוד של העותר שנתפס בבית הדפוס "אלנבראס" במ.פ. ושניתן לגביו צו החרמה לפי סעיף 61 לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון). אכן, ...
החלטה
27/11/2023 - בימ"ש מחוזי דן בבקשה להארכת מעצרם של המשיבים עד לתום ההליכים כנגדם וזאת לאחר שכתב האישום אשר הוגש כנגדם מייחס להם עבירות של ייצור נשק בצוותא והחזקת נשק בצוותא. בימ"ש קבע כי בשלב זה הוצגו ראיות לכאורה שיש בהן כדי ...
החלטה
27/11/2023 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה ליתן צו המופנה כנגד רשם הסרטן, המשרד לאיכות הסביבה וכנגד מנכ"לית איגוד ערים אזור מפרץ חיפה, המחייב אותם להמציא לידי המבקשים מסמכים ונתונים שונים. לא עלה בידי המבקשים להצדיק מתן צווים כנגד צדדים שלישיים, המחייב אותם ...
גזר דין
27/11/2023 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירות סמים והשית עליו 28 חודשי מאסר בפועל, שני מאסרים על תנאי, קנס בסך 5,000 ₪, פיצוי לחברת החשמל בסך 15,000 ₪ וחילוט רכבו של הנאשם והציוד שנתפס. הפסיקה עמדה על ההכרח ...
החלטה
27/11/2023 - בימ"ש עליון דחה בקשה לקיום דיון נוסף בפס"ד של בימ"ש זה, בגדרו נדחתה עתירת המבקש לביטול צו החרמה והריסה שהוצא לדירת מגורים בעיר שכם, מכוח תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום). עיון בבקשה מלמד, כי כלל לא נטען בה שפסק ...
החלטה
27/11/2023 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה בר"ע על החלטת ביה"ד האזורי לדחות בקשה לביטול פס"ד בעניין צירוף משיבה 2 לתביעת המבקש כנגד משיבה 1. נפסק כי מדובר על פסק דין חלוט שאין להגיש בו בקשות נוספות, והגשת בקשה למשפט חוזר אזרחי אפשרית ...
פסק דין
27/11/2023 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטת בימ"ש לענייני משפחה שלא לפסול את עצמו מלדון בעניינם של המערערים. נסיבות הפרשות שאליהן הפנו המערערים שונות מענייננו; ומשלא שוכנע בימ"ש כי הממצאים שנקבעו בהליך הקודם צפויים להשפיע על הדיון בהליך הנוכחי – לא ...
פסק דין
27/11/2023 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית המיוחדת שהתכנסה בבית החולים "שער מנשה" מכוח סעיף 28א' לחוק טיפול בחולי נפש, בה הוחלט לא לאשר למערער חופשות. נקבע כי בהיעדר אותו שינוי יסודי ויציב לטובה, טרם עבר המטופל את הטרקלין ...
החלטה
27/11/2023 - בימ"ש שלום דחה את בקשת המבקש למתן צו לעיכוב כניסה לתוקף של הגבלת חשבון בנק במעמדו בלבד, לפני קיום דיון בבקשה במעמד הצדדים. נקבע, כי אין בטענות המבקש להקים תשתית ראייתית לכאורית מינימאלית, המבססת סיכוי סביר לקבלת הערעור. בנוסף נפסק ...
החלטה
27/11/2023 - בימ"ש שלום קיבל בקשה שהגישו המבקשים, הנתבעים בתיק דנן, להעברת הדיון בתיק לבימ"ש שלום בתל אביב-יפו, ולחלופין להורות על מחיקת התביעה, מחמת העדר סמכות מקומית של בימ"ש זה לדון בה. מירב הזיקות המהותיות נוטות לכיוון בימ"ש שבמחוז תל אביב, בעוד ...
החלטה
27/11/2023 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי במסגרתה נדחתה בקשת המבקש לפרסום חוזר של הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת הליך ייצוגי שעניינו תקלות במקררים שייצרה המשיבה 7 ונמכרו ע"י המשיבות 7-10. חבר קבוצה המבקש להגיש את ...
פסק דין
27/11/2023 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על הכרעת דינו של בימ"ש קמא אשר הרשיע את המערער בביצוע 4 עבירות קנס שעניינן עבירות לפי סעיף 7(א) לחוק העזר להרצליה (העמדת רכב וחנייתו) – העמדת רכב בשטח מדרכה ללא היתר. יריעת המחלוקת נסובה סביב ...
גזר דין
27/11/2023 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירות מסים ומרמה שונות, אותן ביצע עם אחרים בין השנים 2015-2018 והשית עליו 6 שנות מאסר, 2 מאסרים על תנאי וקנס בסך 750,000 ₪. לחובת הנאשם בימ"ש לקח בחשבון את העובדה שחוב ...
החלטה
26/11/2023 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה בר"ע על החלטת ביה"ד האזורי בגדרו נדחתה בקשת המבקש למתן סעד זמני המונע את פיטוריו מחמת חוליו וכן לתשלום שכרו עד ליום 31.8.23. החלטה בדבר מתן סעד זמני, לרבות צו זמני למניעת פיטורים, נתונה לשיקול דעת ...
פסק דין
26/11/2023 - בימ"ש מחוזי קיבל את ערעורי המדינה על קולת העונש בחמשת הערעורים המתייחסים לשמונת המשיבים, אשר הורשעו בעבירות לפי חוק הכניסה לישראל. על המשיבים הוטלו עונשים הנעים בין מאסר מותנה לבין מספר ימי מאסר, המגיעים עד 15 ימים, לצד מאסר מותנה, ...
פסק דין
26/11/2023 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור במרכזו מחלקות על פרשנות הסכם ממון. בימ"ש סבור, כעמדת בימ"ש קמא כי האישה זכאית ל50% אחוז מהזכויות בבית המגורים בת"א, על פי הרישום הקיים וזאת ללא כל קשר לזכותה בתגמול הפרידה – תגמול עצמאי של ...
פסק דין
26/11/2023 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל ערעור במסגרתו מבוקש לבטל את פסק דינו של ביה"ד לעררים שהורה להרחיק את המערער מישראל על אף שיש הליך תלוי ועומד להסדרת מעמדו בישראל מטעמים הומניטאריים. אין מקום לקבל החלטה כה דרמטית בדבר הרחקת המערער ...
החלטה
26/11/2023 - בימ"ש שלום דחה בקשה למתן החלטה בבקשה לביטול מחיקת התביעה ולביטול חיוב בהוצאות. הצורך לתת מענה לבקשות לביטול החלטות, כמו החלטה זו, גוזל זמן רב מאוד ללא הצדקה. אין בסיס לבקשה בסוג זה של החלטות ואין שינוי נסיבות המצדיק ...
החלטה
26/11/2023 - בימ"ש שלום דחה את בקשת הנאשמת לביטול כתב האישום מחמת התיישנות. האבחנות בהיבטים השונים בין עבירות ברירת משפט (עבירות קנס) לבין עבירות מינהליות, מובילות למסקנה כי החלת הוראת ההתיישנות שבסעיף 230 לחסד"פ על עבירה לפי חוק העבירות המינהליות היא מאולצת ...
פסק דין
26/11/2023 - בג"צ דחה עתירה למתן צו על תנאי במסגרתה התבקש כי נורה למשיבים, שר המשפטים והיועצת המשפטית לממשלה, לבטל את צו ההסגרה שהוצא נגד העותרת, באופן שימנע את הסגרתה לשלטונות רומניה, ויאפשר את נשיאת יתרת עונש המאסר שהוטל עליה בישראל. ...
החלטה
26/11/2023 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בגדרו נדחה ערעור המבקש על גזר דינו של בימ"ש שלום. אין לקבל את טענותיו של המבקש לעניין העונש שנגזר עליו בהשוואה לאחרים שהשתתפו בהתפרעויות במהלך מבצע "שומר החומות", ובפרט במג'ד ...
החלטה
26/11/2023 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי בגדרה הורה בימ"ש מחוזי על הגדלת צו התשלומים החודשי שהושת על המבקש, באופן שזה יעמוד על סכום של 10,000 ₪. לבימ"ש של פשיטת רגל נתון שיקול דעת רחב בכל הנוגע לקביעת כושרו ...
פסק דין
26/11/2023 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור על פס"ד של ביה"ד האזורי לעבודה בו נדחתה תביעת המערער לתשלום זכויות מכוח משפט העבודה משנקבע כי לא התקיימו יחסי עבודה בין המערער למשיב, והמערער חויב בתשלום הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 7,500 ₪. יישום המבחנים ...
פסק דין
26/11/2023 - בג"צ דחה עתירה במסגרתה מבקשות העותרות סעד של ביטול פסק דינו של בימ"ש זה וזאת בטענה כי פס"ד ניתן בחוסר סמכות ובשל היותו בלתי סביר באופן קיצוני. קשה להלום כי משניתן פסק הדין והתוצאה אינה לרוחן של המערערות, תועלה על ...
החלטה
23/11/2023 - בימ"ש שלום דן בבקשה לסילוק על הסף של התביעה שכנגד שהגישו הנתבעים כנגד הנתבעת שכנגד מספר 8, המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור. נקבע כי הסמכות לדוּן בטענת התובעים שכנגד בדבר אי-אכיפה מצד המועצה המקומית נתונה לבימ"ש לעניינים מינהליים. מכאן, שבימ"ש זה ...
פסק דין
23/11/2023 - בימ"ש לעניינים מנהליים דן בעתירה כנגד מנהל הבחירות מטעם משרד הפנים שעניינה תיקון כינוי של רשימה מכוח סעיף 42 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות). המחוקק לא מצא להבחין בין בקשה לתיקון שם של רשימה שנובעת מרצון לשנות את השם "כך סתם" ...
החלטה
23/11/2023 - בימ"ש מחוזי קיבל את בקשת המשיבה, אגד חברה לתחבורה בע"מ, לסילוק על הסף של הבקשה לאישור תובענה ייצוגית. העובדה שהמבקשים בחרו לתבוע כי חובם יפרע באמצעות מניות והעובדה שמקור החוב הכספי בפדיון בחסר של המניה אינן מבססות עילה מכוח ...
החלטה
23/11/2023 - בימ"ש מחוזי דחה את בקשת התובע להפסקת התובענה, ובקשות הנתבעות 1-2 מנגד, לדחיית התביעה על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית. ככל שיש נימוק ענייני להפסקת התובענה, עליו לבחון אם לא יהיה בקבלת הבקשה כדי לפגוע ביתרון מהותי או דיוני ממשי ...
החלטה
23/11/2023 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל בר"ע על החלטת ביה"ד האזורי בגדרה נדחתה בקשת המבקשת למתן צו לגילוי מסמכים ספציפיים במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה על ידה. נפסק כי קיימת עמימות בעניין סדרי הדין החלים לגבי מועדי הגשת הליך ערעורי בתובענה ...
פסק דין
23/11/2023 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטת בימ"ש שלום שלא לפסול עצמו מלדון בעניינה של המערערת. נפסק כי העובדה שביהמ"ש הכריע בסוגיה מסוימת אינה מקימה, כשלעצמה, עילה לפסילתו מלשוב ולדון באותה סוגיה בעקבות התערבות ערכאת הערעור. הביקורת שהביע בימ"ש על התנהלותה ...
פסק דין
23/11/2023 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל ערעור על פס"ד של ביה"ד האזורי, במסגרתו נדחתה בעיקרה תביעת המערער-העובד, אזרח סודן, כנגד החברה המשיבה-קבלן שירותי נקיון, לאחר שנקבע כי לא הוכחה טענתו בדבר תלושי שכר פיקטיביים. ביה"ד עמד על הלכת קפלן את לוי ופסק ...
החלטה
23/11/2023 - בימ"ש עליון דחה בקשה להורות על קיום משפט חוזר לפי סעיף 31 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], בהרשעתו של המבקש בשתי עבירות של שימוש במרמה, ערמה או תחבולה בכוונה להתחמק מתשלום מס. באשר לטענתו של המבקש שלפיה שומת המס משנת ...
החלטה
23/11/2023 - בימ"ש עליון דחה ערר לפי סעיף 53(א) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), על החלטת בימ"ש מחוזי במסגרתה הורה בימ"ש על מעצר העורר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו – וזאת, ללא הפניית עניינו לקבלת תסקיר שירות מבחן. נגד ...
פסק דין
23/11/2023 - בימ"ש עליון קיבל ערר וערעור אזרחי על החלטת בימ"ש מחוזי בגדרה התקבלה בקשת המשיבה 1 למתן סעדים זמניים בקשר לנכסים שנתפסו על ידה במסגרת הליך פלילי. נפסק כי אין בתפיסת יתרות הזכות בחשבון ההלוואה על ידי המדינה לצורך חילוטם ...
פסק דין
23/11/2023 - בימ"ש עליון קיבל בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים שבגדרו התקבלה עתירה שהגישה המשיבה נגד החלטת המבקש 2, אשר הורה על מחיקת המשיבה מרשימת מועמדים לבחירות למועצה האזורית לב השרון. נפסק כי יש לפרש ...
החלטה
22/11/2023 - בימ"ש שלום נעתר לבקשת הנתבעות/התובעות שכנגד להורות על חיובה של התובעת/הנתבעת שכנגד בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות ההליך, בהתאם לסעיף 353א לחוק החברות ותקנה 157(א) לתקנות סדר הדין האזרחי. לא בוססה תשתית ראויה להחלת החריג לכלל בדבר חיוב חברה בע"מ בהפקדת ...
החלטה
22/11/2023 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע על החלטת בימ"ש לענייני משפחה בה הורחבו זמני שהות הקטין (כבן 9) עם המשיב –הוספת יום אחד אחת לשבועיים, כדי לאזן את זמני השהות – לנוכח המלצות תסקיר עו"ס לסדרי דין. בהתאם לפסיקה, הגם שתסקיר אינו ...
פסק דין
22/11/2023 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש שלום, במסגרתו הורשע המערער בהעדרו בעבירה של אי ציות לרמזור, ונגזר עליו קנס בסך 1,500 ₪, חודש פסילה בפועל ופסילה על תנאי לתקופה של חודשיים למשך שנתיים. נפסק כי לא נמצאה ...
החלטה
22/11/2023 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע על החלטת בימ"ש לענייני משפחה, בגדרה בוטל הסעד הארעי שניתן במעמד צד אחד בהליך בו נקטה המבקשת – עתירה לסעד הצהרתי הקובע כי היא בעלת הזכויות בדירת המגורים של המשיבה – האוסר על ביצוע דיספוזיציה בזכויות ...
החלטה
22/11/2023 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה למתן צו מניעה זמני שיורה למשיבים, בעלי הדירות בבית משותף, להימנע מהתקשרות עם יזם אחר ביחס לביצוע פרויקט התחדשות עירונית לפי תמ"א 38 במקרקעין. נמצא כי הסיכוי לקבלת סעד של אכיפת ההסכם נמוך, ומאזן הנוחות נוטה ...
פסק דין
22/11/2023 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל חלקית ערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי במסגרתו התקבלה בחלקה תביעת המשיב 1 לקבלת תשלומים שונים בעד תקופה בה עבד כעובד ניקיון בסניפי המערערת. לביה"ד אין סמכות עניינית לדון בסכסוך שבין מזמין שירותים (המערערת) ...
פסק דין סעש 50350-11/20 סופר גז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ נ' יהודה ספורטס
12/10/2023
תמצית העובדות
תביעה להשבת כספים, לפיצוי לא ממוני ופיצוי בגין הוצאות התובעת וכן לקבלת צו הצהרתי לשלילת פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת מהנתבע.
התובעת היא חברה העוסקת בשיווק גז והפצתו בישראל ללקוחות בכל מגזרי הפעילות במשק. וכן במתן שירותי ...
פסק דין עסק 5445-01/22 הסתדרות העובדים הכללית החדשה- האגף להתאגדות עובדים נ' סופר-פארם (ישראל) בע"מ, חברת יוסי גולדהמר בע"מ, חברת אלי ברדוגו בע"מ
30/08/2023
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בו נדחתה בקשת הצד של המערערת. בפסק הדין נקבע כי לאור העובדה שהמשיבה 1, סופר פארם, אינה מעסיקתם של הרוקחים, העובדים אצל המשיבים 2-3, הזכיינים, לא קמה ...
פסק דין סעש 52190-03/20 אדר לייב,קיי וולפסון,ויקטור סאליי נ' ספיריט בר בע"מ,אורן קניג, אילן אלקבץ
10/08/2023
תמצית העובדות
ברמנים עבדו באולמות אירועים ובאירועים מחוץ לאולמות האירועים ושכרם שולם להם על פי משמרות. האם זכאים התובעים לגמול שעות נוספות מעבר לתשלומי המשמרות – זוהי אחת הסוגיות העומדות להכרעה.
הנתבעת 1 היא חברה המעניקה שירותי מזיגת ...
פסק דין סעש 65908-05/20 דרורה רובינוביץ נ' אחוזת פולג (1998) בע"מ
06/08/2023
תמצית העובדות
תביעת התובעת כנגד מעסיקתה, אחוזת פולג 1998 בע"מ, לפיצוי שאינו ממוני והפסדי השתכרות בגין פיטורים שלא כדין בשל הפליה מחמת גיל תוך הפרת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988, תביעה לפיצוי בגין פגמים בהליך השימוע וכן לתשלום ...
פסק דין סעש 49730-02/20 יוגב לוי נ' סופר-ספיר בע"מ
23/07/2023
תמצית העובדות
תביעה שעניינה זכויות נטענות בזיקה לעבודת התובע אצל הנתבעת וסיומה, לרבות תביעה לפיצויים בגין פיטורים שלא כדין, ופיצויים בגין הפרת הוראות חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965. התביעה שכנגד מעוררת שאלה בדבר זכות הנתבעת/התובעת שכנגד לפיצוי בגין ...
פסק דין סעש 38822-02/20 עו"ד גלית דיגמי נ' עו"ד גיל נתן מיכלס
16/07/2023
תמצית העובדות
התובעת, שעבדה כעורכת דין במשרדו של הנתבע, עותרת לתשלום זכויות שונות הנובעות מתקופת העסקתה וסיומה ולפיצוי ברכיבים שונים ובכלל זאת התעמרות, הוצאת לשון הרע ושימוש בתמונותיה ושמה באתר האינטרנט של המשרד.
התובעת, עורכת דין במקצועה, הועסקה ...
פסק דין סעש 22465-01/21 פיטר שיינקמן, יורי וטגוביץ, אולגה דירקטור ואח' נ' ננומיל טכנולוגיות בע"מ
10/07/2023
תמצית העובדות
התביעה הוגשה בגין עילות שונות שבמשפט העבודה כנגד מעסיקתם לשעבר של התובעים.
הנתבעת הינה חברה העוסקת במחקר, פיתוח וייצור בתחום הרפואה הדנטלית, והנתבע הינו רופא שיניים בהכשרתו ועיסוקו, וכן בעל המניות העיקרי בנתבעת ואף מכהן כדירקטור ...
פסק דין עפ 2455/21 מדינת ישראל נ' אמיר ברמלי
06/07/2023
תמצית העובדות
ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בית המשפט המחוזי. בגדרו של פסק דין זה הורשע מר אמיר ברמלי, המערער, בעבירות הבאות: גניבה בידי מורשה, עבירה לפי סעיף 393 לחוק העונשין, התשל"ז-1977; הלבנת הון, עבירה לפי ...
פסק דין עע 7323-10/22 יאיר מעין נ' מדינת ישראל ואח'
13/06/2023
תמצית העובדות
האם בהליכי ועדת האיתור לתפקיד מנהל רשות מקרקעי ישראל ובבחירתו של המשיב 4 לתפקיד זה נפלו פגמים? אם נפלו פגמים ושעה שהמערער לא עומד על ביטול מינויו של המשיב 4 לתפקיד, האם אלה מצדיקים פסיקת פיצוי ...
פסק דין עפ 43954-11/22 אפרים נוה, בר כץ נ' מדינת ישראל
28/05/2023
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסק הדין, כאשר המערערים ערערו על הכרעת הדין וחומרת העונש ומנגד ערערה המדינה על קולת העונש. ביום 20.9.2022, לאחר ניהול הוכחות, הורשע כל אחד מהמערערים, עו"ד אפי נווה ובת זוגו גב' בר כץ, ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)