IP=3.235.172.123
החלטה
17/04/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי בה נדחתה טענת המבקשת לפיה על המשיב 2 – גורם בלתי תלוי שמונה לבדיקת תביעות החוב שהגישו בעלי המניות והמבקשת נגד המשיבה 1. חובות מובטחים קודמים בסדר הנשייה להוצאות הליכי חדלות הפירעון, ...
החלטה
17/04/2024 - בימ"ש עליון קיבל חלקית בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בו התקבלה תביעה שהגיש משיב 1 נגד המנוח משה סרוסי ז"ל ונדחתה תביעתו נגד משיבה 2, כמו גם הודעת צד ג' ששלח המנוח למשיבה. גובה הסכום שנפסק ...
החלטה
17/04/2024 - בימ"ש עליון נעתר לבקשה ראשונה להארכת מעצרו של המשיב לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי בתשעים ימים. המסוכנות לקטינות הנשקפת מהמשיב, אשר נלמדת מהמעשים החמורים המיוחסים לו בכתב האישום והצורך להקדים את עדותה של א.א. לשחרורו מן המעצר, ככל ...
החלטה
17/04/2024 - בימ"ש שלום נעתר לבקשת הנתבעת להביא ראיות לסתור את קביעת החלטת הוועדה הרפואית, אשר דנה בעניינה של התובעת, במסגרת תביעה לקביעת נכות מעבודה, וזאת מכוח סעיף 6ב' לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. החלטת הוועדה נסמכה על חוות הדעת הפרטית ויוחס ...
פסק דין
17/04/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על החלטת המפקחת על רישום מקרקעין אשר מחקה את ההודעה לצד שלישי ששלחה המערערת, מחמת חוסר סמכות עניינית של המפקחת לדון בה. סעיף 72 בחוק המקרקעין קובע את סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין להכריע בסכסוכים ...
החלטה
17/04/2024 - בימ"ש מחוזי נדרש לערעור על החלטת בימ"ש שלום, לפיה נדחתה בקשת המערער לביטול צו הריסה מינהלי שעליו חתם מנהל מחוז ירושלים ביחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה. השאלה הטעונה הכרעה היא האם על הערעור להידון לפני הרכב של שלושה שופטים ...
פסק דין
17/04/2024 - בימ"ש שלום קיבל תביעה נזיקית נגד המדינה בגין תקיפה בידי שוטר שגרמה לנכות נפשית; נקבע, בין היתר, שהמשטרה אחראית כלפי התובע באחריות שילוחית, ואין בפליליות מעשה השוטר כדי להוות מחסום מפני הטלת האחריות. ...
החלטה
17/04/2024 - בימ"ש שלום דחה בקשה לביטול פס"ד שניתן בהיעדר הגנה, שבו חויב המבקש לשלם למשיבים סך של 153,261 אירו והוצאות משפט בסך כולל של 37,777 ₪. המבקש לא פירט את סיכויי הגנתו מפני התביעה. בהיעדר עמידה בתנאי זה, זכות הגישה ...
פסק דין
17/04/2024 - בימ"ש שלום דן בשתי תביעות לשון הרע, האחת בגין כתבות ששודרו בטלוויזיה וברשתות החברתיות והשנייה בגין הפצה של פרסום הכתבות. גם אם לא עומדת לנתבעים הגנת אמת דיברתי, ובימ"ש קבע כי הגנה זו עומדת להם, עדיין עומדת להם הגנת "עיתונאות ...
פסק דין
17/04/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על החלטת בימ"ש לענייני משפחה במסגרתה נקבע כי משהחליט ביה"ד הרבני כי הסמכות נתונה לו בעניין רכוש, דמי המזונות והסדרי שהות/ראיית ילדים, הדרך לערער על ההחלטה היא ע"י הגשת ערעור לערכאה משפטית דלמעלה, היא ביה"ד הרבני ...
החלטה
16/04/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי במסגרתה הורה בימ"ש על הוצאת סיכומי המבקשים מתיק בימ"'ש, נקבע כי טענות המבקשת שמורות לה להליך הערעור על פסק הדין שיינתן ...
פסק דין
16/04/2024 - בג"צ דחה עתירה המופנית נגד פסק דינו של ביה"ד הארצי לעבודה בגדרו נדחה ערעור העותרת על פסק דינו של ביה"ד האזורי, הרקכ להליך סכסוך עבודה בין העותרת למשיבה. ניכר כי העותרת מאמינה בצדקת דרכה ואין לכחד כי העברת העותרת מתפקידה ...
פסק דין
16/04/2024 - בימ"ש עליון דחה ערעור הנסוב על דחיית תביעתו של המערער להצהיר כי הוא בעל זכות החכירה לדורות במגרש שבו מתנהל העסק שבבעלותו, הידוע כ"מסעדת עדנה" ברמת השרון, וכי יש להכריז על הפקעת המקרקעין על ידי המשיבה 1 בתחילת שנות השמונים ...
פסק דין
16/04/2024 - בימ"ש שלום קיבל תביעה שטרית בעניין הסכם שכירות. הוראת סעיף 29(ב) לפקודת השטרות מקימה חזקה לכאורה שהאוחז בשטר הוא אוחז כשורה. הנתבעת לא שללה את טענת התובעת לפיה היא אוחזת כשורה. ...
החלטה
16/04/2024 - בימ"ש שלום קיבל חלקית בקשה לסילוק תביעה על הסף, והורה על סילוק של העילה הנובעת מחוק עוולות מסחריות. בנוסף נקבע כי יש לסלק על הסף גם את העתירה לפיצוי מוסכם בסך של 200,000 אירו בהתאם להסכם הזיכיון, זאת מחמת תניית ...
פסק דין
16/04/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דן בשתי עתירות על החלטות המשיבים, החוקר הראשי לבטיחות טיסה, הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה ומשרד התחבורה, בעניין חקירה בטיחותית של תאונת טיִּס, בה היה מעורב מסוק ריסוס של העותרת. נקבע כי בנסיבות העניין החוקר הראשי ימסור ...
פסק דין
16/04/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה נגד תוצאות המכרז למתן שירותים בתחום תקשורת נתוני, אותו פרסמה המשיבה 1 ובו זכתה המשיבה 2. העתירה הוגשה לאחר שהמעשה שנעשה בעקבות ההחלטה כבר עשוי. במועד הגשת העתירה, כבר נחתם ההסכם לפי המכרז והוחל ביצועו, ...
החלטה
16/04/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לסילוק חלק מבקשת האישור על הסף וכן בקשה לעכב את הגשת התשובה לבקשת האישור עד להכרעה בבקשה לסילוק על הסף. במקרה דנן, אין מקום להקדים דיון בשאלת הדין החל על התובענה הייצוגית ולמחוק חלקים מבקשת האישור ...
פסק דין
16/04/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה מטעם הנתבעות לסילוק התביעה על הסף, וזאת בשל טענתן להתיישנות, שיהוי, העדר עילה, השתק ומניעות. בנסיבות המקרה דנא יש לסלק את התביעה על הסף, בשל העדר זכות של התובע במקרקעין, מניעות והשתק להיזקק בפעם השלישית ...
פסק דין
16/04/2024 - בימ"ש מחוזי נדרש לשתי בקשות לדחיית פסק הבוררות על הסף. נקבע כי דין בקשת האישור "אגב תיקון" להידחות על הסף משתוכנה אינו אלא בקשת ביטול חלקי. דין בקשת הביטול להידחות אף היא על הסף משהוגשה באחור. בהמשך לכך יש להורות ...
פסק דין
15/04/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד עיריית כפר סבא, שעניינה שאלת הסיווג של מחסנים משותפים בהתאם לצו הארנונה של המשיבה. השאלה היא כיצד יש לחייב מחסן משותף/חדר עגלות בארנונה – האם בהתאם לסיווג משנה "מחסן" כעמדת המבקש, ...
פסק דין
15/04/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל עתירה לביטול שומת ארנונה, בטענה שהיא אינה חוקית, אינה סבירה, הוטלה בחוסר תום לב, נוגדת את תקנת הציבור ומנוגדת להבטחה שלטונית. עוד התבקש להורות על בטלות הסיווגים והתעריפים ששולבו בצו הארנונה של העירייה ביחס למקרקעין ...
פסק דין
15/04/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה לביטול דרישת העירייה לתשלום היטל סלילת רחובות, בהתאם לחוק העזר לחיפה (סלילת רחובות בעתירה). לעמדת העותרת, לא התקיימו התנאים הקבועים בדין להטלת חובה לתשלום היטל סלילה. נקבע כי קרקעות הצפון הן נכס גובל לתשתיות הרחוב ...
החלטה
15/04/2024 - בימ"ש שלום קיבל חלקית בקשה לסילוק על הסף של תביעת המשיבה נגד המבקשים. בתביעה שברקעה יחסי עבודה בין הצדדים יש להבחין בין עילות שבסמכותו הייחודית של ביה"ד לעבודה לאלה שבסמכות בימ"ש האזרחי ...
החלטה
15/04/2024 - בימ"ש שלום דחה בקשה לביטול צו הריסה מינהלי. המבקש לא עמד בנטל להוכיח כי נפל פגם בנוגע למתן הצו, ודאי לא פגם חמור היורד לשורש הסמכות שביסוד צו ההריסה, כנדרש בהתאם לסעיף 229 לחוק התכנון והבנייה. ...
החלטה
15/04/2024 - בימ"ש שלום דחה בקשה לביטול צו הריסה מינהלי וכן בקשה לעיכוב צו ההריסה. נפסק כי משנקבע כי לא נפלו פגמים בהוצאת הצו ולנוכח העובדה כי אין אופק תכנוני ממשי בזמן הקרוב, הרי שיש לדחות את הבקשה לביטול צו הריסה מינהלי ...
החלטה
15/04/2024 - בימ"ש שלום קיבל חלקית בקשה לביטול כתב האישום מחמת אי קיום הליך היידוע והשימוע וקבע כי בשל פגמים שנפלו בזכות השימוע יבוטלו כלל התנאים המגבילים החלים על הנאשמים. ...
פסק דין
15/04/2024 - בימ"ש שלום דן בשאלה האם הנתבעת 1 הפרה את החוזה עם התובעת, או שמא משלא התקיים התנאי המתלה הייתה רשאית הנתבעת להשתחרר מהחוזה. ממכלול חומר הראיות עולה, כי הנתבעת נקטה בסחבת מכוונת, ותרמה באופן ממשי לכך שלא נחתם הסכם שכירות ...
פסק דין
15/04/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעה בגין נזקים שאירעו לרכב התובעת באירוע תאונתי לו אחראי הנתבע 1, אשר נהג ברכב השני המעורב בתאונה, שהוא בבעלות הנתבע 2. על בעל רכב לשפות נהג שקיבל הרשאה להשתמש ברכב מבלי שהיה לו כיסוי ביטוחי, ...
פסק דין
15/04/2024 - ביה"ד האזורי לעבודה נדרש לשאלה האם בית הדין לעבודה מוסמך לדון בתביעת התובע כנגד הנתבעות 2 ו-3 שהן בעלות תפקידים בנתבעת 1 ובמסגרת עבודתן היו ממונות על התובע. נקבע כי הטלת אחריות אישית מכח הדין הכללי על נושא משרה בחברה, ...
פסק דין
15/04/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעה נזיקית שהמחלוקת שנותרה להכרעה היא באשר לגובה הנזק שנגרם לתובעת. ב"תביעת רכב" במסלול דיון מהיר לפי התקנות החדשות, ברירת המחדל היא ששמאי מטעם צד לא יוזמן להעיד אלא אם מי מהצדדים הודיע לפני דיון קדם המשפט ...
פסק דין
15/04/2024 - ביה"ד האזורי לעבודה דחה את ערעור המערער על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נכות כללית) אשר קבעה כי דרגת נכותו המשוקללת של המערער היא בשיעור 54%. ערעורו של המערער סב על אופן קביעת דרגות הנכות בשל הליקויים בידו הימנית ...
פסק דין
14/04/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה לאישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה כייצוגית שעניינה בטענות המבקש לפיהן המשיבה הציגה באתר האינטרנט שלה מבצעי הנחות פיקטיביים. שכר הטרחה המוצע, המשקף 22% מתוך סכום ההטבה, מצוי ברף הגבוה אך למרות זאת, בנסיבות העניין יש ...
החלטה
14/04/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל חלקית בקשה דחופה לצו מניעה זמני במעמד צד אחד, בה ביקשו צו מניעה זמני המופנה כלפי הנאמנים לפיו, עד למתן פס"ד בתביעה העיקרית, לא תיעשה כל התקשרות חוזית בשם קבוצת הרוכשים, ולא תעשה כל פעולה בנכסיהם. בנסיבות ...
החלטה
14/04/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה לצו מניעה זמני שימנע דיספוזיציה בזכויות במקרקעין הרשומות ע"ש המשיב 2. זאת לאחר שכבר ניתן צו ארעי. בנסיבות העניין, חרף סימני השאלה ביחס לסיכויי ההליך העיקרי, בשלב זה לא נדרשים סיכויי תביעה טובים, ויש לתן משקל ...
פסק דין
14/04/2024 - בג"צ דחה עתירה שעניינה בבקשת העותרים להורות למשיב לבוא וליתן טעם מדוע לא יתירו לתושבי כפר קרע, לאורחיהם, למובילי מים, מזון ומספוא, לרכבים אשר מספקים שירותי בריאות והצלה, לצאת מהכפר ולהיכנס אליו ברכב דרך שער ההתנחלות מעלה שומרון ומדוע לא ...
החלטה
14/04/2024 - בימ"ש עליון דחה בקשה להורות על קיום דיון נוסף בפס"ד של בימ"ש זה. נקבע כי פרשנות תקנה 18(ב) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), בשילוב עם הוראות נוהל הרישום, מוליכה למסקנה כי הצגת צו ירושה מקורי היא תנאי להשלמת הרישום וכי אין ...
החלטה
14/04/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בפס"ד התקבל ערעורו של המבקש על פסק דינו של בימ"ש שלום שעניינו פיצוי הקונה בגין רכישת דירה בקומת מרתף בבניין בת"א, שהוגדרה בהסכם המכר כדירת מגורים, לאחר שהסתבר כי ...
פסק דין
14/04/2024 - בימ"ש עליון קיבל ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי הנסב על הסכם שיתוף שנכרת בין הצדדים בנוגע לבניין שבבעלותם. נפסק כי זהו מקרה שבו חובת תום הלב המוטלת על הצדדים לחוזה מנביעה חובה לשיתוף פעולה והתחשבות הדדיים – על ...
פסק דין
14/04/2024 - בימ"ש שלום דחה בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר. נקבע כי השיהוי הניכר בהגשת הבקשה, בשים לב לאינטרס ההסתמכות של התובעת, מביאים למסקנה כי אין הצדקה להארכת המועד ...
פסק דין
14/04/2024 - בימ"ש שלום דחה התנגדות לביצוע שטר שעננינה המחאות אשר נמסרו על ידי המבקשת למשיב, במסגרת הסכם פשרה אליו הגיעו הצדדים בהליך אחר. נקבע, בין היתר כי בנסיבות העניין מגיפת הקורונה אינה נחשבת לאירוע מסכל. ...
פסק דין
14/04/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעה בסך 1,023,750 ₪. בכתב התביעה נטען כי הנתבע היה בעת מסירת השיקים מנהל במושכת, ואישר לתובעת כי הוא ערב אישית לפירעון של תשעה שיקים. כאשר מתן הערבות, גמירות הדעת של הערב ומודעותו לכל פרטי העיסקה הרלוונטיים, ...
פסק דין
14/04/2024 - בימ"ש שלום דן בבשתי תביעות כספיות בסדר דין מהיר בגין נזקי רכוש, אשר נגרמו לתובעת בתאונת דרכים, בה היו מעורבים שלושה רכבים. נקבע כי הנתבע 3 הפר את תקנות התעבורה, שכן היה עליו להאט ואף לעצור משנוכח כי הרכב ...
פסק דין
14/04/2024 - בימ"ש שלום דחה את טענת הנתבעים לקיומה של זיקת הנאה במקרקעין, בתביעה לסילוק יד הנתבעים ממקרקעין שבבעלות רשות הפיתוח והקרן הקיימת לישראל. כמו כן, נדחתה הטענה לקיומה של רשות מכללא במקרקעין ובדרך ...
פסק דין
11/04/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעה מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. במסגרתן דן בשאלות האם עומדת לפניקס זכות חזרה אל כלל, לשיפוי או השתתפות בתשלום נזקו של התובע; האם קוימו תנאי פוליסת הסחר; וכפועל יוצא מכך, האם קיים כיסוי ביטוחי על ...
פסק דין
11/04/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה של בעלת דירה נגד העיריה והוועדה המקומית לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לה משנתגלה כי חלק מהבנייה בדירה היה ללא היתר. התובעת לא הצביעה על פנייה מצדה לנתבעות לקבלת מידע תכנוני, בגינה התקבל מידע חלקי או מוטעה ...
פסק דין
11/04/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על החלטת בימ"ש שלום בעניין תאונת המערער שארעה בבית הספר בה למה, נקבע כי הצלקת במצחו של המערער אינה בעלת השפעה תפקודית, כי אם אסתטית בלבד. הטענה כי מדברי המומחה אודות ההשלכה החברתית נובעת השלכה ...
פסק דין
11/04/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל חלקית בקשה לאישור צו עיקול זמני, במסגרת תביעה כספית בין התובע לבין ארבעה נתבעים. הנתבעת כאן הינה אחד המחזיקים בצו העיקול. מחזיק בצו עיקול, אשר לא השיב או שהשיב באופן חלקי, שגוי או מטעה לצו העיקול, נחשף ...
פסק דין
11/04/2024 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע ברצח בכוונה והטיל עליו 20 שנות מאסר, מאסרים מותנים ופיצוי בסך 258,000 ₪. טענת ההגנה העצמית נדחתה משום שעמדה לנאשם אלטרנטיבה למעשה שעשה, וכן מפני שבהתנהגותו הפסולה הביא לתקיפתו. כמו כן נשללה ...
החלטה
11/04/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשת המבקש לגילוי מסמכים ולמענה על שאלון, במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגד יצרני חשמל פרטיים המוכְרים חשמל למשיבה. על המבקש גילוי מסמכים בתובענה ייצוגית או מתן מענה על שאלון, לעמוד בדרישות הרלבנטיות והתשתית הראייתית ...
פסק דין רעא 6557/20 ערוץ 10 החדש בע"מ, חדשות 10 בע"מ, גולן יוכפז ואח' נ' שרת התרבות והספורט - ח"כ מירי רגב, ברוך קרא
13/03/2024
תמצית העובדות
סוגיה בדיני לשון הרע. במוקד – שאלת היחס הראוי לתביעות לשון הרע המוגשות על-ידי אישי ציבור, בהתייחס לפרסומים העוסקים בעשייתם הציבורית. אגב סוגיה זו, בגדרי ההליך שלפנינו מתעוררת גם שאלת המשמעות שיש להקנות להודעת תיקון שהוציא ...
פסק דין בג"צ 5474/23 חברת דואר ישראל בע"מ, מישאל וקנין נ' שר התקשורת, השר לשיתוף פעולה אזורי, שר האוצר ואח'
07/03/2024
תמצית העובדות
בעתירה התבקשנו ליתן צו על תנאי המורה למשיב 1 ולמשיב 2 להתייצב וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי אין תוקף להליך העברתו מכהונה של עותר 2, יו"ר דירקטוריון עותרת 1, חברת דואר ישראל בע"מ, ולחלופין מדוע ...
פסק דין עע 34220-10/21 משה ליפלס נ' ההתאחדות לכדורגל בישראל
21/02/2024
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, בו נדחתה התביעה שהגיש המערער נגד המשיבה.
המשיבה היא "התאחדות" כהגדרת המונח בחוק הספורט, התשמ"ח-1988. תכליתה ארגון וניהול משחקי הכדורגל בישראל ורוב תקציבה מגיע מהמדינה. בהתאחדות פועל ...
פסק דין סעש 30492-03/21 אברהם (אבי) סולימן נ' קבוצת בראל נכסים בע"מ, (מתוקן)
12/02/2024
תמצית העובדות
האם התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הנתבעת ובין התובע, שעסק בתיווך במשך למעלה מארבע עשרה שנה? אם התשובה חיובית, מהו השכר שעל פיו יש לחשב את הזכויות להן זכאי התובע בגין תקופת עבודתו וסיומה?
התובע הגיש ...
פסק דין בג"צ 8420/21 גלית הנביא אלנקווה, ד"ר יצחק שריב, ריקי גולן אמרגי ואח' נ' צבא ההגנה לישראל, שר הביטחון
11/02/2024
תמצית העובדות
העתירה עוסקת באיסור להכניס, להחזיק ולצרוך חמץ בבסיסי צה"ל במהלך ימי חג הפסח, איסור המעוגן בפקודות הצבא.
חודשים ספורים לאחר שהוקמה מדינת ישראל, חוקקה מועצת העם הזמנית את פקודת מאכל כשר לחיילים, התש"ט-1948. סעיף 1 לפקודה ...
פסק דין סעש 45633-04/18 חומה סוכנות לביטוח בע"מ נ' אילנה סוטו
11/01/2024
תמצית העובדות
תביעה לפיצוי בגין גזל סוד מסחרי ותביעה שכנגד לתשלום זכויות סוציאליות הנובעות מתקופת ההעסקה ופיצוי בגין לשון הרע.
התובעת והנתבעת שכנגד, חומה סוכנות לביטוח בע"מ היא סוכנות ביטוח פעילה משנת 2013, בעלת שני סניפים, האחד ממוקם ...
פסק דין עא 8387/20 חברת נמל אשדוד בע"מ, שוקי סגיס, אלי בר-יוסף נ'
08/01/2024
תמצית העובדות
ערעורים על פסק דינו של בית הדין לתחרות. במסגרת פסק הדין נדונו עררים שהגישו חברת נמל אשדוד בע"מ ושני נושאי משרה בה בגין עיצומים כספיים שהוטלו עליהם על ידי הממונה על התחרות. עיצומים אלה הוטלו בעקבות ...
החלטה תצ 2241-10/17 אירית רובין נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
28/12/2023
תמצית העובדות
בקשת המבקשת לאישור תובענה ייצוגית שהגישה כנגד המשיבה. במסגרת בקשת האישור נטען כי המשיבה הטעתה את ציבור הלקוחות עת לא גילתה בפניהם כי קיימים במטוס מושבים בעלי מגבלת הטיה של המושב, וגבתה עבור אותם מושבים מחיר ...
פסק דין סעש 20921-10/21 מקור החום בע"מ נ' עומר זכריא חרב ראדי גמאל עבד אלנצאר מחמוד סאלם
28/12/2023
תמצית העובדות
תביעתה של התובעת כנגד הנתבעים, עובדיה לשעבר, אשר עניינה בהפרת חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, הפרת הסכמי העבודה בהתאם לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, פיצוי מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 וכן תביעה שכנגד ...
פסק דין סעש 31940-05/20 Twelde Askale נ' מ.ס.קילנור בע"מ, טופ - איי טי סולושנס בע"מ , ר.ג.א.שרותים ונקיון (ישראל) 1987 בע"מ ואח'
10/12/2023
תמצית העובדות
השאלה המרכזית העומדת להכרעת בית הדין במסגרת פסק הדין היא מי הייתה מעסיקתו של התובע, אשר עבד בתחום הניקיון ברחבי העיר "אלעד".
הנתבעת 3, "ר.ג.א", הינה חברה שעיסוקה במתן שירותי תברואה לרשויות מוניציפאליות. ביום 1.1.2015 התקשרה ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)