IP=35.175.107.142
החלטה
30/11/2023 - בימ"ש עלייון קיבל בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים, בגדרה נדחתה בקשת רשות האוכלוסין וההגירה לעיכוב ביצוע פסק הדין מיום 11.10.2023 עד למועד האחרון להגשת ערעור. הובהר כי דחיית הבקשה בענייננו, היא סגירת הדלת בעד המדינה מהעלאת ...
פסק דין
30/11/2023 - בג"צ דחה עתירה במוקדה בקשת העותר, בנו של המנוח ניסים צפירה ז"ל ויורשו היחיד לפי הנטען, כי המשיבים יעשו שימוש בסמכות הנתונה להם מכוח סעיף 192 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ויפחיתו את הפרשי ההצמדה והריבית מהחובות שצבר המנוח לאורך ...
פסק דין
30/11/2023 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בו ביטל את הליך פשיטת הרגל בעניינם של המערערים. בנסיבות אלו לא ניתן לדעת אם המערערים צלחו את המבחן הראשון שבפיהם, היינו שהחובות נוצרו בתום לב, ואין ספק כי לא ...
החלטה
30/11/2023 - בימ"ש עליון דחה בר"ע לפי סעיף 38א(ב) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) על החלטתו של בימ"ש מחוזי, בגדרה נדחה ערר המבקשת על החלטתו של בימ"ש שלום. טענות המבקשת בדבר חוקיות החיפוש ותפיסת הכספים בדירתה, ובכללן טענתה כי למשטרה ...
החלטה
30/11/2023 - בימ"ש מחוזי קיבל את בקשת הנתבעים לסילוק התביעה על הסף, והורה על דחיית תביעת התובעים לביטול פסק הדין בהליך הקודם. התביעה נדחתה בשל העדר תשתית ראייתית לכאורית כנדרש ובשים לב לשיהוי הכבד שנפל בהגשת התובענה. לא הומצאה ולו ראשית ראיה ...
פסק דין
30/11/2023 - בימ"ש מחוזי דחה תביעה למתן הסעד ההצהרתי לקיומה של זיקת הנאה מכח שנים לטובת החלקה שבבעלות התובע. לאור הענקת זכות המעבר בהסכמת אבי הנתבעים, ולאור היעדר קיומו של שימוש הנוגד את זכות הבעלות, לא נתקיימו התנאים לביסוסה של זיקת ...
פסק דין
30/11/2023 - בימ"ש מחוזי דחה את תביעה במסגרתה דן בשאלה שבמחלוקת בתיק היא האם הנתבע חייב לספק לתובעת שירותים בנקאיים מסוימים, אותם הוא מסרב להעניק לה. נקבע כי כאשר סירובו של תאגיד בנקאי לספק שירות מבוסס על טעם סביר, לא יהיה ...
החלטה
30/11/2023 - בימ"ש שלום נעתר לבקשת המבקשת להכיר בחסינותו של נתבע 3 כעובד ציבור ברשות ציבורית בהתאם להוראות סעיפים 7א' ו-7ג לפקודת הנזיקין ותקנה 9 לתקנות הנזיקין (אחריות עובדי ציבור), ובהתאם הורה על דחיית התביעה כנגדו על ...
פסק דין
30/11/2023 - בימ"ש שלום דחה תביעה כספית לפיצוי התובעת בגין פגיעה בזכויות יוצרים בהתאם לחוק זכויות יוצרים. נקבע כי התובעת לא עמדה בדרישת המקוריות, המהווה תנאי סף לקיומם של זכויות יוצרים ביצירה על פי סעיף 4(א)(1) לחוק זכות יוצרים. ...
פסק דין
30/11/2023 - בימ"ש שלום דחה בקשה לביטול פסק בוררות. נפסק כי יש יש לדחות את הטענה לעילת הביטול על פי סעיף 24(10) לחוק הבוררות (משוא פנים). אמון הצדדים איננו מבוסס על תחושה סובייקטיבית ובוודאי לא על ספקולציה כאילו היה לסמואל אינטרס לחייב ...
החלטה
29/11/2023 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה להארכת מועד להגשת בר"ע על החלטה במסגרתה הורה בימ"ש קמא על עיכוב ההליכים בתיק שהתנהל לפניו בהתאם לחוק הבוררות ועל ביטול היתר המצאה מחוץ לתחום שנתן. בנסיבות העניין, בהן הגישה המבקשת בטעות ערעור במקום בקשת רשות ...
פסק דין
29/11/2023 - בימ"ש לעניינים מנהליים דן בערעורי המערערים המופנים בעיקר כנגד החלטתה הסופית של ועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה והחלטות ביניים נוספות. בהחלטה הכריעה הוועדה בשני עררים שעניינם בחיוב המערערת בתשלום היטל השבחה בגין שני מגרשים. לוועדה המקומית נתונה הסמכות לתיקון שומת ...
פסק דין
29/11/2023 - בימ"ש שלום דן בבקשה לסילוק על הסף של התובענה שהוגשה כנגד המבקשת 1 בעניין טיפולה במשלוח שהוזמן לטובת המשיבה. בהתאם לסעיף ייחוד העילה, הקבוע בסעיף 10 לחוק התובלה האווירית, ניתן לתבוע את המבקשת רק על פי העילות הקבועות באותו חוק ...
פסק דין
29/11/2023 - בימ"ש שלום קיבל את תביעת התובעת כנגד משטרת ישראל בה עותרת התובעת לחייב את המשטרה בפיצוי בגין עיכוב שלא כדין. טענת המשטרה, לפיה סעיף 67 לחוק המעצרים מאפשר לה לסור לביתו של כל אדם שאינו עונה לטלפון ולחייבו בליווי לתחנת ...
החלטה
29/11/2023 - בימ"ש שלום דחה בקשה לצירוף נתבעים נוספים. מתן היתר לתיקון כתב התביעה על דרך של הוספת נתבע נוסף, לאחר שהוגשו תצהירי העדות הראשית מטעם הצדדים והתביעה קבועה לישיבת הוכחות, עלול לסבך את התביעה ולהאריך את בירורה, וזאת מעבר לנדרש ...
פסק דין
29/11/2023 - בימ"ש עליון דחה ערעור על גזר-דינו של בימ"ש לנוער בבימ"ש מחוזי, בגדרו נגזרו על המערער 22 חודשי מאסר בפועל ומאסר על-תנאי לתקופה של 9 חודשים בגין הרשעתו בעבירות של יידוי אבנים והתפרעות. המעשים המיוחסים למערער חמורים – המערער נטל ...
החלטה
29/11/2023 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מינהליים אשר דחה ערעור על החלטתו של ביה"ד לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין בגבעון. אכן, החזקה במשמורת היא אסורה כשלא מתקיים בעניינו של המוחזק הליך הרחקה ...
פסק דין
29/11/2023 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל בר"ע על פסק דינו של ביה"ד האזורי שבו התקבל ערעור המשיב על החלטת הוועדה לעררים (אי כושר), והורה לה לשקול בשנית החלטתה לעניין דרגת אי הכושר של המשיב, תוך התייחסות לחוות הדעת הפסיכיאטרית מטעמו. קביעת דרגת ...
החלטה
29/11/2023 - בימ"ש מחוזי דחה את בקשת המשיבה לסילוק על הסף של הבקשה לאישור תובענה כייצוגית שהוגשה נגדה על ידי המבקש. בנוגע לסילוק על הסף של בקשות לאישור תובענה ייצוגית נוהגים בתי המשפט ביד קפוצה ועושים כן רק מקום בו מועלית ...
פסק דין
29/11/2023 - בימ"ש מחוזי קיבל חלקית בקשה לסילוק תביעה לרשלנות רפואית על הסף מחמת התיישנות. מי שהגיש את התביעה הוא האלמן כיורש, כתלוי וגם כמיטיב. נפסק כי בנסיבותיו של מקרה זה אין מנוס מדחיית תביעת רשלנות רפואית מטעם האלמן כיורש של המנוחה ...
פסק דין
29/11/2023 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה להכריז על העותרת כזוכה במכרז על פי סכום הצעתה, מבלי להחיל עליה סעיף 12.1.2 להוראות המכרז המתנה את הזכייה בהעלאת הסכום ל-90% מהצעת הזוכה המקורית במכרז. שחרור מהוראת המכרז המתנה את הזכייה בהעלאת הסכום ל-90% ...
פסק דין
29/11/2023 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של המשיב 1, במסגרתה הוחלט לפסול את הצעת העותרת שהוגשה בהליך תחרותי. אין חולק על כך שבהצעתה של העותרת נפל פגם, ועל כך שמשעה שוועדת המכרזים לא התירה לתקנו אזי הוא ...
החלטה
28/11/2023 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה בר"ע על פסק דינו של ביה"ד האזורי לעבודה, בו נדחה ערעור המבקשת על החלטת ועדה רפואית לעררים (נפגעי עבודה). הוועדה דחתה את ערר המבקש וקבעה כי למבקש נכות רפואית משוקללת בשיעור של 12.13% לפי סעיף 35(1)(ב) ...
פסק דין
28/11/2023 - בג"צ דחה עתירה שעניינה בהחלטת משרד התחבורה שלא להמשיך את הפעלתה של התחבורה הציבורית בסופי שבוע במתכונת חירום בעקבות המצב הביטחוני בארץ. בג"צ הבהיר כי העתירה שלפנינו אינה עוסקת בשאלה העקרונית של הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, אלא בשאלה הממוקדת של ...
החלטה
28/11/2023 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה למתן הוראות מאת החייב לביטול חוב. לנושה זכות קיזוז של החוב מהכספים שנצברו עבור החייב אצלה, וזאת מכוח הסדר הקיזוז הפרטיקולרי הקבוע בסעיף 74(א) לפקודת פשיטת רגל. פעולת הקיזוז אינה מצריכה הגשת תביעת חוב. למעלה מהדרוש ...
פסק דין
28/11/2023 - בימ"ש מחוזי דחה שני ערעורים שהוגשו על החלטה לפיה התקבלה בחלקה בקשת המבקש למתן צו למניעת הטרדה מאיימת. עניינו האישי של המשיב, מותו המצער של בנו התינוק, אשר נטען כי נסיבותיו נבעו מרשלנות רפואית, הובילו אותו לנהל "מערכה פרטית" נגד ...
פסק דין
28/11/2023 - בימ"ש מחוזי קיבל שלושה ערעורי מדינה העוסקים כולם בסוגיית הענישה הראויה של מי שהורשע בביצוע עבירה של כניסה לישראל שלא כדין לפי סעיף 12(1) לחוק הכניסה לישראל, במציאות הביטחונית השוררת בארץ מאז ה – 7.10.23. המציאות הביטחונית החריגה בה אנו ...
החלטה
28/11/2023 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לעיין בתיק שבכותרת בהתאם לתקנה 4 לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה. לא זו בלבד שלא עולה מטענות המבקש כי העיון מוצדק, שכן הנמקותיו הן חסרות וכוללניות, נמצא גם כי היעתרות לבקשה מעלה את החשש לחשיפת ...
החלטה
28/11/2023 - בימ"ש עליון דחה ערר על החלטת בימ"ש מחוזי בה דחה בימ"ש את בקשת העורר להורות לפרקליטות להשיב לשורה של שאלות ביחס לראיונות ההכנה שנערכו למתלוננת. האפשרות לשאול שאלות היא חלק מזכותו של הנאשם בהליך שמיעת הראיות, ואת הזכות הזו יוכל ...
פסק דין
28/11/2023 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטת בימ"ש לענייני משפחה שלא לפסול עצמו מלדון בעניינה של המערערת. אין בידי בימ"ש לקבל את טענתה של המערערת, שלפיה יש לקבוע כלל המורה כי די בעצם קיומם של קשרי חברות בפייסבוק כדי להקים ...
פסק דין
28/11/2023 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי. בפסק הדין נושא הערעור אישר בימ"ש מחוזי התקשרות בהסכם קומבינציה בין ההקדש הציבורי ע"ש הלנה שפורר ז"ל, לבין המשיבה 3, חברת מצפה רוממה י.ק בע"מ, ביחס לנכס מקרקעין הנמצא בבעלות ...
פסק דין
28/11/2023 - בג"צ דחה עתירה למתן צו על תנאי המורה למשיב לבוא וליתן טעם מדוע לא יחזיר את הציוד של העותר שנתפס בבית הדפוס "אלנבראס" במ.פ. ושניתן לגביו צו החרמה לפי סעיף 61 לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון). אכן, ...
החלטה
27/11/2023 - בימ"ש מחוזי דן בבקשה להארכת מעצרם של המשיבים עד לתום ההליכים כנגדם וזאת לאחר שכתב האישום אשר הוגש כנגדם מייחס להם עבירות של ייצור נשק בצוותא והחזקת נשק בצוותא. בימ"ש קבע כי בשלב זה הוצגו ראיות לכאורה שיש בהן כדי ...
החלטה
27/11/2023 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה ליתן צו המופנה כנגד רשם הסרטן, המשרד לאיכות הסביבה וכנגד מנכ"לית איגוד ערים אזור מפרץ חיפה, המחייב אותם להמציא לידי המבקשים מסמכים ונתונים שונים. לא עלה בידי המבקשים להצדיק מתן צווים כנגד צדדים שלישיים, המחייב אותם ...
גזר דין
27/11/2023 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירות סמים והשית עליו 28 חודשי מאסר בפועל, שני מאסרים על תנאי, קנס בסך 5,000 ₪, פיצוי לחברת החשמל בסך 15,000 ₪ וחילוט רכבו של הנאשם והציוד שנתפס. הפסיקה עמדה על ההכרח ...
החלטה
27/11/2023 - בימ"ש עליון דחה בקשה לקיום דיון נוסף בפס"ד של בימ"ש זה, בגדרו נדחתה עתירת המבקש לביטול צו החרמה והריסה שהוצא לדירת מגורים בעיר שכם, מכוח תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום). עיון בבקשה מלמד, כי כלל לא נטען בה שפסק ...
החלטה
27/11/2023 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה בר"ע על החלטת ביה"ד האזורי לדחות בקשה לביטול פס"ד בעניין צירוף משיבה 2 לתביעת המבקש כנגד משיבה 1. נפסק כי מדובר על פסק דין חלוט שאין להגיש בו בקשות נוספות, והגשת בקשה למשפט חוזר אזרחי אפשרית ...
פסק דין
27/11/2023 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטת בימ"ש לענייני משפחה שלא לפסול את עצמו מלדון בעניינם של המערערים. נסיבות הפרשות שאליהן הפנו המערערים שונות מענייננו; ומשלא שוכנע בימ"ש כי הממצאים שנקבעו בהליך הקודם צפויים להשפיע על הדיון בהליך הנוכחי – לא ...
פסק דין
27/11/2023 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית המיוחדת שהתכנסה בבית החולים "שער מנשה" מכוח סעיף 28א' לחוק טיפול בחולי נפש, בה הוחלט לא לאשר למערער חופשות. נקבע כי בהיעדר אותו שינוי יסודי ויציב לטובה, טרם עבר המטופל את הטרקלין ...
החלטה
27/11/2023 - בימ"ש שלום דחה את בקשת המבקש למתן צו לעיכוב כניסה לתוקף של הגבלת חשבון בנק במעמדו בלבד, לפני קיום דיון בבקשה במעמד הצדדים. נקבע, כי אין בטענות המבקש להקים תשתית ראייתית לכאורית מינימאלית, המבססת סיכוי סביר לקבלת הערעור. בנוסף נפסק ...
החלטה
27/11/2023 - בימ"ש שלום קיבל בקשה שהגישו המבקשים, הנתבעים בתיק דנן, להעברת הדיון בתיק לבימ"ש שלום בתל אביב-יפו, ולחלופין להורות על מחיקת התביעה, מחמת העדר סמכות מקומית של בימ"ש זה לדון בה. מירב הזיקות המהותיות נוטות לכיוון בימ"ש שבמחוז תל אביב, בעוד ...
החלטה
27/11/2023 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי במסגרתה נדחתה בקשת המבקש לפרסום חוזר של הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת הליך ייצוגי שעניינו תקלות במקררים שייצרה המשיבה 7 ונמכרו ע"י המשיבות 7-10. חבר קבוצה המבקש להגיש את ...
פסק דין
27/11/2023 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על הכרעת דינו של בימ"ש קמא אשר הרשיע את המערער בביצוע 4 עבירות קנס שעניינן עבירות לפי סעיף 7(א) לחוק העזר להרצליה (העמדת רכב וחנייתו) – העמדת רכב בשטח מדרכה ללא היתר. יריעת המחלוקת נסובה סביב ...
גזר דין
27/11/2023 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירות מסים ומרמה שונות, אותן ביצע עם אחרים בין השנים 2015-2018 והשית עליו 6 שנות מאסר, 2 מאסרים על תנאי וקנס בסך 750,000 ₪. לחובת הנאשם בימ"ש לקח בחשבון את העובדה שחוב ...
החלטה
26/11/2023 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה בר"ע על החלטת ביה"ד האזורי בגדרו נדחתה בקשת המבקש למתן סעד זמני המונע את פיטוריו מחמת חוליו וכן לתשלום שכרו עד ליום 31.8.23. החלטה בדבר מתן סעד זמני, לרבות צו זמני למניעת פיטורים, נתונה לשיקול דעת ...
פסק דין
26/11/2023 - בימ"ש מחוזי קיבל את ערעורי המדינה על קולת העונש בחמשת הערעורים המתייחסים לשמונת המשיבים, אשר הורשעו בעבירות לפי חוק הכניסה לישראל. על המשיבים הוטלו עונשים הנעים בין מאסר מותנה לבין מספר ימי מאסר, המגיעים עד 15 ימים, לצד מאסר מותנה, ...
פסק דין
26/11/2023 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור במרכזו מחלקות על פרשנות הסכם ממון. בימ"ש סבור, כעמדת בימ"ש קמא כי האישה זכאית ל50% אחוז מהזכויות בבית המגורים בת"א, על פי הרישום הקיים וזאת ללא כל קשר לזכותה בתגמול הפרידה – תגמול עצמאי של ...
פסק דין
26/11/2023 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל ערעור במסגרתו מבוקש לבטל את פסק דינו של ביה"ד לעררים שהורה להרחיק את המערער מישראל על אף שיש הליך תלוי ועומד להסדרת מעמדו בישראל מטעמים הומניטאריים. אין מקום לקבל החלטה כה דרמטית בדבר הרחקת המערער ...
החלטה
26/11/2023 - בימ"ש שלום דחה בקשה למתן החלטה בבקשה לביטול מחיקת התביעה ולביטול חיוב בהוצאות. הצורך לתת מענה לבקשות לביטול החלטות, כמו החלטה זו, גוזל זמן רב מאוד ללא הצדקה. אין בסיס לבקשה בסוג זה של החלטות ואין שינוי נסיבות המצדיק ...
החלטה
26/11/2023 - בימ"ש שלום דחה את בקשת הנאשמת לביטול כתב האישום מחמת התיישנות. האבחנות בהיבטים השונים בין עבירות ברירת משפט (עבירות קנס) לבין עבירות מינהליות, מובילות למסקנה כי החלת הוראת ההתיישנות שבסעיף 230 לחסד"פ על עבירה לפי חוק העבירות המינהליות היא מאולצת ...
פסק דין עע 11064-01/18 רונן סובל, אלי פרץ נ' גולדרט קונסלטינג בע"מ
13/11/2023
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסקי דין של בית הדין האזורי ה מעלים שאלה עובדתית-משפטית משותפת – שאלת קיומם של יחסי עבודה בין פרץ וסובל לבין המשיבה. פרץ טען בכתב התביעה כי הועסק מיום 1.5.2009 עד יום 30.6.2011 ...
פסק דין סעש 50350-11/20 סופר גז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ נ' יהודה ספורטס
12/10/2023
תמצית העובדות
תביעה להשבת כספים, לפיצוי לא ממוני ופיצוי בגין הוצאות התובעת וכן לקבלת צו הצהרתי לשלילת פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת מהנתבע.
התובעת היא חברה העוסקת בשיווק גז והפצתו בישראל ללקוחות בכל מגזרי הפעילות במשק. וכן במתן שירותי ...
פסק דין עסק 5445-01/22 הסתדרות העובדים הכללית החדשה- האגף להתאגדות עובדים נ' סופר-פארם (ישראל) בע"מ, חברת יוסי גולדהמר בע"מ, חברת אלי ברדוגו בע"מ
30/08/2023
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בו נדחתה בקשת הצד של המערערת. בפסק הדין נקבע כי לאור העובדה שהמשיבה 1, סופר פארם, אינה מעסיקתם של הרוקחים, העובדים אצל המשיבים 2-3, הזכיינים, לא קמה ...
פסק דין סעש 52190-03/20 אדר לייב,קיי וולפסון,ויקטור סאליי נ' ספיריט בר בע"מ,אורן קניג, אילן אלקבץ
10/08/2023
תמצית העובדות
ברמנים עבדו באולמות אירועים ובאירועים מחוץ לאולמות האירועים ושכרם שולם להם על פי משמרות. האם זכאים התובעים לגמול שעות נוספות מעבר לתשלומי המשמרות – זוהי אחת הסוגיות העומדות להכרעה.
הנתבעת 1 היא חברה המעניקה שירותי מזיגת ...
פסק דין סעש 65908-05/20 דרורה רובינוביץ נ' אחוזת פולג (1998) בע"מ
06/08/2023
תמצית העובדות
תביעת התובעת כנגד מעסיקתה, אחוזת פולג 1998 בע"מ, לפיצוי שאינו ממוני והפסדי השתכרות בגין פיטורים שלא כדין בשל הפליה מחמת גיל תוך הפרת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988, תביעה לפיצוי בגין פגמים בהליך השימוע וכן לתשלום ...
פסק דין סעש 49730-02/20 יוגב לוי נ' סופר-ספיר בע"מ
23/07/2023
תמצית העובדות
תביעה שעניינה זכויות נטענות בזיקה לעבודת התובע אצל הנתבעת וסיומה, לרבות תביעה לפיצויים בגין פיטורים שלא כדין, ופיצויים בגין הפרת הוראות חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965. התביעה שכנגד מעוררת שאלה בדבר זכות הנתבעת/התובעת שכנגד לפיצוי בגין ...
פסק דין סעש 38822-02/20 עו"ד גלית דיגמי נ' עו"ד גיל נתן מיכלס
16/07/2023
תמצית העובדות
התובעת, שעבדה כעורכת דין במשרדו של הנתבע, עותרת לתשלום זכויות שונות הנובעות מתקופת העסקתה וסיומה ולפיצוי ברכיבים שונים ובכלל זאת התעמרות, הוצאת לשון הרע ושימוש בתמונותיה ושמה באתר האינטרנט של המשרד.
התובעת, עורכת דין במקצועה, הועסקה ...
פסק דין סעש 22465-01/21 פיטר שיינקמן, יורי וטגוביץ, אולגה דירקטור ואח' נ' ננומיל טכנולוגיות בע"מ
10/07/2023
תמצית העובדות
התביעה הוגשה בגין עילות שונות שבמשפט העבודה כנגד מעסיקתם לשעבר של התובעים.
הנתבעת הינה חברה העוסקת במחקר, פיתוח וייצור בתחום הרפואה הדנטלית, והנתבע הינו רופא שיניים בהכשרתו ועיסוקו, וכן בעל המניות העיקרי בנתבעת ואף מכהן כדירקטור ...
פסק דין עפ 2455/21 מדינת ישראל נ' אמיר ברמלי
06/07/2023
תמצית העובדות
ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בית המשפט המחוזי. בגדרו של פסק דין זה הורשע מר אמיר ברמלי, המערער, בעבירות הבאות: גניבה בידי מורשה, עבירה לפי סעיף 393 לחוק העונשין, התשל"ז-1977; הלבנת הון, עבירה לפי ...
פסק דין עע 7323-10/22 יאיר מעין נ' מדינת ישראל ואח'
13/06/2023
תמצית העובדות
האם בהליכי ועדת האיתור לתפקיד מנהל רשות מקרקעי ישראל ובבחירתו של המשיב 4 לתפקיד זה נפלו פגמים? אם נפלו פגמים ושעה שהמערער לא עומד על ביטול מינויו של המשיב 4 לתפקיד, האם אלה מצדיקים פסיקת פיצוי ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)