IP=54.162.8.185
הצעת חוק
22/03/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (התאמות ייבוא וייצוא תמרוקים), התשע"ח–2018 שמטרתה להחריג דיילות קוסמטיקה וקוסמטיקאיות מהגדרת "עוסק בתמרוקים" לגביה חלות הוראות הפקודה, עקב השוני בתפקידן ובתחומי אחריותן בנושא התמרוקים ולמנוע החמרה ברגולציה כלפיהן, שכן החמרה שכזו ...
הצעת חוק
22/03/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק איסור שימוש בחקירה של מי שנפגע מינית, בממצאי טיפול נפשי וביומנים אישיים (תיקוני חקיקה), התשע"ח–2018 שמטרתה לאסור מסירת מסמכים כלשהם מתוך התיקים הפסיכולוגיים של מתלוננות בעבירות מין, וכן לאסור את מסירת יומניהן. כפי שאי-אפשר ...
פסק דין
22/03/2018 - ביה"ד הרבני קיבל תביעת ביטול סעיפי הסכם גירושין בגלל אי עמידה בזמנים. ביה"ד קבע כי אפילו אם נניח שהייתה האישה אנוסה לגבי קבלת משכנתא מהבנק, עדיין יכולה הייתה לקיים את הסכם הגירושין ע"י תשלום מהון עצמי, ובכך שלא שילמה לאיש ...
גזר דין
22/03/2018 - ביהמ"ש המחוזי גזר על אור בוזגלו שישה חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות בגין סחר בנשק, לפי סעיף 144(ב2) בחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי בוזגלו סחרה בנשק אשר ניתן לה כדין מכוח תפקידה כמאבטחת וזאת על רקע שימוש קשה ...
פסק דין
22/03/2018 - ביה"ד לעבודה דחה את ערעור מר אלי לנקרי, עובד לשעבר של חברת צים שירותי ספנות משולבים בע"מ ובתפקידו האחרון מנהל סניף החברה באילת לקבלת תנאי פרישה מן החברה, על פי הסכם קיבוצי שנחתם עם עובדיה בשנת 2008. ביה"ד קבע כי ...
החלטה
22/03/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל בקשת ביטול הרשעתו של צעיר שפרץ לעסק, כדי לאפשר גיוסו לצה"ל. ביהמ"ש קבע כי ברגיל חשש ערטילאי לפגיעתה של הרשעה ביכולתו של נאשם צעיר להתגייס או לבחור קריירה עתידית, אינו נתפס כקונקרטי דיו ואינו מצדיק שימוש באמצעי ...
החלטה
22/03/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט. ביה"ד קבע כי הגם שדרך המלך הינה קביעת סנקציה "על תנאי", בגין הפרות שתבוצענה לאחר מתן החלטת הביזיון, במקרים המתאימים רשאי בית המשפט "להטיל קנס על אתר לאור התנהגות המפר ...
פסק דין
22/03/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעור יצחק קריספיל על פסק דינו של בית משפט קמא המייחס לו עבירות שעניינן תקיפה הגורמת חבלה של ממש, לפי סעיף 380 לחוק העונשין איומים לפי סעיף 192 לחוק העונשין וכן, תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו, ...
החלטה
22/03/2018 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעור דולב ששון על פסק דינו של בית המשפט קמא , אשר ייחס לו, ביצוע עסקה אחרת בסם מסוכן, לפי סעיף 13 בצירוף סעיף 19 לפקודת הסמים המסוכנים. ביהמ"ש קבע כי גם אם העבירות נשוא הרשעתו ...
פסק דין
22/03/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל חלקית עתירה כנגד החלטתה של עירית תל-אביב-יפו, לפיה קיימת הפקעה בשטח הבניין. ביהמ"ש קבע כי בהתאם לזכות הקניין המוקנית מתוקף חוק היסוד והפסיקה לא ניתן לפגוע בזכות הקניינית של העותרות שלא כדין. עירית תל-אביב-יפו חייבת הייתה להפקיע ...
פסק דין
22/03/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל חלקית עתירה בה מבוקש לקבוע כי לצורך הוכחת הניסיון הנדרש מיצרן המעליות והדרגנועים כהגדרתו במכרז , יהא רשאי יצרן המעליות להסתמך על ניסיון של חברות בנות המצויות בשליטתו, בהתאם להגדרת המונח בסעיף 1 לחוק ניירות ערך. ביהמ"ש ...
פסק דין
22/03/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית את תביעת גסאן בשארה לתשלום זכויות סוציאליות שונות מכוח תקופת עבודתו באבי תריסי השרון בע"מ. ביה"ד קבע כי בעת שנסתיימו יחסי עובד מעביד בין הצדדים, העובד זכאי לתבוע את ימי החופשה שהיה זכאי העובד לקבל בשלוש ...
החלטה
22/03/2018 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור על פסק דינו של בית המשפט קמא בו נדחתה בקשה לביטול פסק בוררות והוחלט על השבתו לבורר לצורך השלמתו. ביהמ"ש קבע כי מהוראות סעיף 26(ב) לחוק הבוררות עולה, כי כאשר ניתן להשלים או לתקן את פסק ...
הצעת חוק
22/03/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון – נעילת מקלטים ציבוריים בשליטה מרכזית), התשע"ח–2018 שמטרתה כי הרשות המוסמכת תפתח המקלטים הציבוריים אוטומטית עם הישמע האזעקה או עם ההכרזה על מצב מיוחד בעורף. כך, יתקצרו זמני השהות של הציבור ...
החלטה
22/03/2018 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעור עיד אבו אלקום על פסק דינו של בית המשפט קמא 8 חודשי מאסר לריצוי בפועל בגין ביצוע של 47 עבירות שעניינן אי הגשת דו"ח במועד, לפי סעיף 117(א)(6) לחוק מס ערך מוסף. ביהמ"ש קבע כי ...
הצעת חוק
21/03/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגבלת פרסומים (גופים ציבוריים) (תיקון – הגבלה על פרסום שאינו לתועלת הציבור), התשע"ח–2018 שמטרתה לקבוע כי על גוף הממומן מכספי הציבור יהיה להביא בחשבון את טובת הציבור בעת אישור תקציבים לצורכי פרסום. ...
הצעת חוק
21/03/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הבטחת פיצויים לתושבי מתחם פארק חורשות (אבו-כביר), התשע"ח–2018 שמטרתה למנוע מצב של פינוי תושבי מתחם פארק חורשות (אבו כביר) ללא פיצוי ראוי והולם, ובכך להבטיח את זכויות המפונים ואף למנוע תחושות קיפוח וחוסר שוויון ...
פסק דין
21/03/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה שעניינה נכסים ריקים בבניין. ביהמ"ש קבע כי כאשר הנכס ריק ואינו בשימוש, הרי שהוא אינו מצמיח למחזיק בו כל תועלת כלכלית. לפיכך, הדעת נותנת כי במקרים אלה יש לסווג נכס ...
פסק דין
21/03/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית את תביעת כרמלה בוריה כי על פי הסכם העבודה, היה על מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס) מרחב גבעת שמואל להפריש לה כספים לקרן הפנסיה (2,433 ₪) לקרן ההשתלמות (1,973) משכרה האמיתי ולא רק משכר היסוד. ביה"ד ...
פסק דין
21/03/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית תביעה שהגישה מזל שמחון כנגד מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל להשבתה לתפקיד מנהלת בית ספר מבלי לפגוע בקביעותה בניהול, או לחלופין לתשלום פיצוי בגין העברתה מתפקיד המנהלת לתפקיד אחר, וזאת בין היתר מכוח חוק שוויון ...
פסק דין
21/03/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית את תביעת גב' נזהאת איברהים לפיצויים כספיים שונים, בשל נסיבות הפסקת עבודתה בשירות הנתבעת, מועצה מקומית סאג'ור. ביה"ד קבע כי היה על המועצה לנהוג אחרת מול נזהאת, ברמת היחסים האישיים - החל ממתן תשובה למכתביה, עבור ...
פסק דין
21/03/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה המרצת פתיחה במסגרתה התבקש ביהמ"ש להצהיר כי בהתאם לפרשנותם של מסמכי המכרז לאור זכייתה של חברת ש.י.א. במכרז היא רשאית לקדם תכנית סטוטורית חדשה, בה יחולקו זכויות הבניה באופן שונה מהאופן שצויין במסמכי המכרז. ביהמ"ש קבע כי ...
פסק דין
21/03/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל תביעה בגין רשלנות רפואית בלידה. בתביעה נטען כי רופאי ביה"ח התרשלו בניהול הלידה בכך שהשתהו בחילוץ היילוד חרף הופעת האטות משמעותיות בניטור לב העובר. ביהמ"ש קבע כי הבעיה העיקרית שמשפיעה על תוחלת חייו של הקטין היא מגבלת ...
פסק דין
21/03/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על החלטת ביהמ"ש קמא שלפיו נדחתה בקשת נפגעת עבירה לקבלת כל מסמכי ההליך. ביהמ"ש קבע כי הגשת תביעת נזיקין נגד נאשם היא בגדר אינטרס לגיטימי אשר במקרים מתאימים עשוי לגבור על האינטרס שלא לחשוף מסמכים מתיק ...
החלטה
21/03/2018 - ביהמ"ש העליון קיבל בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט קמא כי החלטת הוותמ"ל בה הוכרז מתחם מעלות צוריאל המצוי בתחומי הרשות המקומית מעלות תרשיחא כמתחם מועדף לדיור, ניתנה בחוסר סמכות. ביהמ"ש קבע כי קיום הדיון בוותמ"ל עלול להפוך ...
פסק דין
21/03/2018 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעור רוני גנגינה ואחרים על שומות מס הכנסה שהוציא פקיד שומה בגין תשלומי אי- תחרות שקיבלו בעת מכירת עסק שהיה בבעלותם. ביהמ"ש קבע כי לכל היותר, ניתן לומר כי יכולתם של רוני גנגינה ואחרים להקים מרכולים ...
החלטה
21/03/2018 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעור הפניקס חברה לביטוח בע"מ נגד המוסד לביטוח לאומי בשאלת סיווג אירוע תאונת עבודה כ"תאונת דרכים" כהגדרתה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. ביהמ"ש קבע כי גדר הספקות נובע מכך שאין חולק כי רכיב ה'שימוש ברכב מנועי' ...
הצעת חוק
21/03/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – עידוד עבודה מועדפת בענף הבנייה), התשע"ח–2018 שמטרתה להגדיל את מענק העבודה המועדפת המשולם לחיילים משוחררים העובדים בתחום הבנייה, כך שהמענק בענף זה יוכפל למתמידים בו למשך שנים עשר חודשים נוספים ...
פסק דין
21/03/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל תובענה שהגיש אב כנגד שלושת בניו במסגרתה עתר למתן סעד הצהרתי בנוגע לזכויותיו בשותפות שהוקמה בינו ובינם. ביהמ"ש קבע כי לא עלה בידי הצדדים או מי מהם לסתור תחולתה של החזקה הקבועה בחוק המיטלטלין בעניין חלקו ...
פסק דין
21/03/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל בקשה שהוגשה על ידי היועץ המשפטי לממשלה מכוח חוק האימוץ, להכריז על הקטינה כבת אימוץ ביחס להוריה. ביהמ"ש קבע כי טובת הקטינה שבנדון קל וחומר בשים לב למצבה ההתפתחותי והרגשי, כי תוכרז בת אימוץ ותאומץ כבת ...
הצעת חוק
20/03/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק משק הגז הטבעי (תיקון – ביטול רישיון חלוקה), התשע"ח–2018 שמטרתה לקבוע כי שר האנרגיה יבטל את רישיונו של בעל רישיון לחלוקה שלא הקים בתוך חמש שנים מיום קבלת הרישיון קווי צינורות להעברה של גז ...
החלטה
20/03/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל בקשה להורות על ביטול איסור שימוש, אשר הוטל בנוגע לרכבו של המבקש, וזאת למשך 30 ימים. ביהמ"ש קבע כי חובת האזהרה וחובת נקיטת פעולות מצדו של בעל רכב סביר, דוגמת המבקש, באה לידי מיצוי כאשר אותו מבקש ...
הצעת חוק
20/03/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון – שינוי חזקת הגיל הרך), התשע"ח–2018 שמטרתה כי בהסדר הורות לעניין קטין שהוא פעוט יקבע בית המשפט כי רוב הזמן הוא ישהה אצל אמו, תוך הבטחת קשר קבוע משמעותי ורציף ...
הצעת חוק
20/03/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק ביטול עונש המוות (תיקוני חקיקה), התשע"ח–2018 שמטרתה לבטל את עונש המוות הקיים כיום בעבירות של בגידה, פגיעה בריבונות המדינה, גרימת מלחמה או סיוע לאויב בשעת מלחמה, וכן את עונש המוות הקיים כיום בחוק השיפוט ...
פסק דין
20/03/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל תביעה לפסק דין הצהרתי לזכויות התובע במשק, בגין קיומה של הסכמה "פנים משפחתית". ביהמ"ש קבע כי הנתבעת לא הניחה התשתית הנדרשת מן הבחינה העובדתית והמשפטית להוכיח כי מתקיימים התנאים הקבועים בדין ומקנים לה הזכות לחזור בה ...
החלטה
20/03/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה לאישור תובענה ייצוגית בגין אופן הודעה של ספק שירותים-לאומי קארד בע"מ- על שינוי מחיר. ביהמ"ש קבע כי אין לאפשר לספקי שירותים דוגמת לאומי קארד ליידע את לקוחותיהם על שינויים חד צדדיים במחיר השירותים הניתנים על ידם ...
פסק דין
20/03/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור בגין חיובה של מועצה מקומית גדרה המסווגת כ"מלכ"ר" בהתאם לסעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, בתשלומי מס שכר. ביהמ"ש קבע כי מס שכר מוטל על "שכר" המשולם לעובד, מוגדר בסעיף 1 כ"הכנסת עבודה כמשמעותה בפקודת מס ...
פסק דין
20/03/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל חלקית תביעת מזונותיו של קטין, אשר תובע מזונותיו באמצעות אמו מאת אביו. ביהמ"ש קבע כי פריטי התביעה המוגזמים שנתבעו, לא נתמכו בראיות של ממש. צורפו "קבלות בתפזורת", בלא הבחנה ביניהן, ובלא שכל נשוא תביעה הודגם ע"י ...
גזר דין
20/03/2018 - ביהמ"ש השלום גזר על סופר מעין בע"מ קנס בסך של 55,000 ₪ בגין ביצוע עבודות ושימוש במקרקעין ללא היתר ובסטייה מתוכנית לשם הפעלת עסק מסחרי. ביהמ"ש קבע כי על העונש שנגזר על מי שמורשע בעבירות נגד חוקי התכנון ובניה לשקף ...
פסק דין
20/03/2018 - ביהמ"ש השלום דחה את תביעת סאלח שחיידם לחייב את בזק בינלאומי בע"מ להשיב לו מה ששילם עקב פסק הדין בהעדר הגנה, בו חוייב האחרון לשלם לה פיצוי כספי בגין קבלת שירותי אינטרנט מסויימים. ביהמ"ש קבע כי לא רק ששחיידם לא ...
פסק דין
20/03/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעה בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע כתוצאה מכך שהחליק ונפל בשעה שיצא מהמעלית בבנין המגורים בו הוא גר, בדרכו להיכנס לביתו. ביהמ"ש קבע כי הנתבעת היתה מודעת היטב לסכנה שבמעשיה והתוצאה הצפויה שלהם, שהיתה כמעט ודאית, היתה ...
גזר דין
20/03/2018 - ביהמ"ש השלום גזר על עמיאל ביטון התחייבות כספית בסך של 5,000 ₪ להימנע מכל עבירות אלימות בגין ביצוע עבירה של "איומים" לפי ס' 192 לחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי בבוא בית המשפט לחרוג מן הכלל לפיו יש להרשיע בפלילים עליו ...
פסק דין
20/03/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על החלטת בית משפט קמא במסגרתה אושרו זמני שהות שוויוניים בין הקטין ושתי אמהותיו. ביהמ"ש קבע טובתו של הקטין כי מציאות חייו תקבל ביטוי למעשה – משפחה של שתי דמויות משמעותיות, גוברת על הטענה להגן עליו ...
פסק דין
20/03/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה תובענה להורות לרשום זכויות בחנות בבעלות הנדל אפרים, בכפוף לתשלום שווי הזכויות לפי הערכת שמאי. ביהמ"ש קבע כי הנדל לא הצטרף לקבוצת הרכישה בהעדר הסכמה על גובה השתתפותו ברכישה, וזאת לאחר שהתייעץ עם פרקליט. נקבע כי העדר ...
החלטה
20/03/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה לעיכוב ביצוע של החלטה לפיה חוייב יהודה אריה פרלמן להעביר לקופת הכינוס סך של 348,708 ₪ אותו קיבל שלא כדין מחברת החשמל לישראל בע"מ, באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, בניגוד לשעבוד שנרשם לטובת נושה מובטח. ביהמ"ש קבע ...
הצעת חוק
19/03/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון – תחולה בבתי משפט צבאיים), התשע"ח–2018 שמטרתה להשוות את זכויותיהם של נפגעי עבירה בבתי המשפט הצבאיים לזכויותיהם של נפגעי עבירה במערכת המשפט האזרחית, מתוך תקווה כי יישום החוק יאפשר שוויון ...
פסק דין
19/03/2018 - ביהמ"ש המחוזי מחק ערעור על פסק דינו של המפקח על רישום מקרקעין במסגרתן נתבקש סעד של צו מניעה קבוע האוסר על המערערים לעשות עבודות ו/או שינויים ברכוש המשותף ללא הסכמת כלל הדיירים. נטען כי פסק הדין שניתן במעמד צד אחד ...
פסק דין
19/03/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את עתירת המדינה נגד החלטת וועדת השחרורים שקיבלה בקשת שחרורו המוקדם באופן זמני, מטעמים רפואיים. ביהמ"ש קבע כי הביקורת השיפוטית על החלטות ועדת השחרורים מוגבלת לבחינת ההחלטה על פי הכללים בנוגע לכך במשפט המינהלי, כאשר במסגרת זו ...
גזר דין
19/03/2018 - ביהמ"ש המחוזי גזר על השאם סמארה 18 חודשי מאסר בפועל נשיאת נשק, לפי סעיף 144(ב) בחוק העונשין והחזקת תחמושת, לפי סעיף 144(א) סייפא בחוק. ביהמ"ש קבע כי בחינת מידת הפגיעה בערך המוגן מובילה למסקנה כי הפגיעה בערך המוגן הינה ברף ...
החלטה
19/03/2018 - בית הדין הצבאי לערעורים קיבל את בקשת אלאור אזריה כי ישוחרר בתום ריצוי שני שלישים מתקופת מאסרו. ביהמ"ש קבע כי במסגרת הקריטריונים שנמנו בסעיף 9 לחוק שחרור על תנאי, נקבע כי על הוועדה לשקול את הסיכון הצפוי משחרורו של האסיר ...
פסק דין עבל 33351-11/12 מוחמד דולאני, יהונתן יובל נ' המוסד לביטוח לאומי, גולדרט קונסלטינג בע"מ
26/09/2017
תמצית העובדות
המערער בעב"ל 33351-11-12, מר מוחמד דולאני (להלן – מר דולאני) הגיש למוסד, שהוא המשיב בהליך זה, תביעה לתשלום קצבת נכות כללית. ביום 28.4.11 התכנסה ועדה רפואית לעררים (להלן – הוועדה לעררים) לדון בעניינו של מר דולאני ...
פסק דין בגצ 7339/15 האגודה לשמירת זכויות הפרט, בן אורי לנדסרג, משה כ"ץ ואח' נ' משרד הפנים, הכנסת, הנהלת בתי בדין הרבניים
31/08/2017
תמצית העובדות
על פי סעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים, "עניני נישואין וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם היחודי של בתי דין רבניים", ועל פי סעיף 2 לחוק, "נישואין וגירושין של יהודים ייערכו ...
פסק דין עעמ 8101/15 אלמסגד גריוסוס צגטה, גברגזיאבר בריהוט קלה, המוקד לפליטים ולמהגרים ואח' נ' שר הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
28/08/2017
תמצית העובדות

בסוף שנת 2013 ובתחילת שנת 2014 חתמה מדינת ישראל על הסכמים עם שתי מדינות שלישיות הממוקמות באפריקה. במסגרתם של הסכמים אלה הסכימו מדינות אלה לקלוט לתחומן מסתננים מישראל "אשר לא ניתן להרחיקם למדינת מוצאם". נכון להיום ...
פסק דין דנגצ 1525/15 ח"כ ד"ר אחמד טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ואח'
23/08/2017
תמצית העובדות

המנוח ילדי שנת 1920 עבד במשך תקופה ממושכת כמורה בשירות המדינה. ביום 31.8.1980 פרש המנוח לגמלאות. החל ממועד זה שולמה לו קצבה כהגדרתה בחוק הגמלאות. המנוח ובת זוגו (להלן גם - האם), נישאו ביום 1.12.2001. עד ...
החלטה בעמ 919/15 פלוני, פלוני נ' פלוני, פלוני, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
12/07/2016
תמצית העובדות

מערכת הנישואין בין זוג הורים יהודים מגיעה לסיומה בגירושין. ילדיהם הקטינים שוהים אצל כל אחד מהם בחלקים שווים של השבוע. שכרם של שני ההורים זהה או קרוב לכך. על פי הדין הקיים, חרף התנאים האמורים, הגבר ...
פסק דין עא 8961/16 פלוני, פלונית, פלונית ואח' נ' המאגר הישראלי לביטוח חובה
14/06/2017
תמצית העובדות

ו.ג. ז"ל נהרג בתאונת דרכים בגיל 62, והותיר אחריו אישה ושני ילדים בגירים: בת בגיל 38, פסיכולוגית במקצועה, נשואה ואם לשלושה; ובן בגיל 30, מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, נשוי ואב לשתיים. אשתו של המנוח היא היורשת היחידה, ...
פסק דין ערר 3980/16 י.ט. נ' משרד הפנים- רשות האוכלוסין וההגירה
01/12/2016
תמצית העובדות
עתירה המופנית נגד פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, שבו התקבל ערעור המשיבים 4-2, הם המדינה, ונדחה ערעורו של העותר על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה. לטענת העותר, בפסק הדין הארצי נפלו טעויות ...
פסק דין עע 44824-03/16 י.ב. שיא משאבים בע"מ נ' ADHENOM BERH TEAMI
04/06/2017
תמצית העובדות

המערערת נותנת שירותי כוח אדם ושירותי ניקיון. המשיב הועסק על ידי המערערת בניקיון כעובד שעתי מחודש אוקטובר 2010 ועד לחודש נובמבר 2013, למעט בחודשים ספטמבר 2012 וינואר 2013. סה"כ 32.25 חודשי עבודה. שכר השעה האחרון ששולם ...
פסק דין עא 3322/16 איי די איי חברה לביטוח בע"מ, רביב צולר, משה מוקי שנדימן נ' לשכת סוכני ביטוח בישראל, אריה אברמוביץ, אריאלה אלפסי ואח'
30/04/2017
תמצית העובדות

המערערת היא חברת ביטוח המחזיקה, בין היתר, במותגים "9 מיליון" ו"ביטוח ישיר". להבדיל מחברות הביטוח ה"קלאסיות", המערערת מתאפיינת בכך שהיא לא משווקת את פוליסות הביטוח שלה באמצעות סוכני ביטוח, אלא באמצעות הטלפון והאינטרנט.
מזה מספר שנים ...
פסק דין עבל 47676-01/14 מזל סלח נ' המוסד לביטוח לאומי
04/04/2017
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בגדרו נקבע בדעת רב כי אין לראות במערערת "ידועה בציבור" של המנוח.
המערערת ילידת 1963, גרושה ואם לילד בגיר נשוי, הכירה את המנוח בשנת
2004. מערכת היחסים ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)