IP=54.198.206.235
פסק דין
12/11/2018 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעור המדינה בבקשה להחמיר באופן משמעותי בעונשו של המשיב, שהורשע במעשה סדום תוך שימוש בכוח ונגזר עליו ארבע וחצי שנות מאסר לריצוי בפועל. נקבע כי למרות חומרת מעשיו של המשיב, ביהמ"ש התחשב בנסיבות חייו הקשות ובשיקולי ...
הצעת חוק
12/11/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור שיווק ומכירת הימורים של מפעל הפיס בידי גוף שאינו מורשה), התשע"ט–2018שמטרתה לקבוע כי ההיתר למכירה של הימורים או שיווקן יינתן רק למפעל הפיס או לגוף מורשה מטעמו והנמצא תחת פיקוחו ...
הצעת חוק
12/11/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הגבלת דמי חניה בחניוני בתי חולים), התשע"ט–2018 שמטרתה לקבוע ששר התחבורה והבטיחות בדרכים יגביל את הסכומים המרביים הנגבים בעבור חניה בחניונים של בתי חולים. המחיר המרבי לא יעלה על 15 שקלים ...
גזר דין
12/11/2018 - ביהמ"ש השלום גזר על נאשם 1 , 7.5 שנות מאסר בפועל בגין הרשעתו בגניבת רכבים משטחי ישראל והעברתם לשטחי הרשות הפלסטינאית. נקבע כי גניבות של רכבים והובלתם מתחומי ישראל לתחומי האזור הפכה למכת מדינה ממש בהיותה תופעה עבריינית רווחת , ...
פסק דין
12/11/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה בקשה להורות על ביטול פסק בורר, שניתן במסגרת סכסוך משפחתי ביחס לזכויות במשק; ושניתן על ידי בית הדין לצדק של הקהילה החרדית, מכוח עילות הביטול המנויות בסעיף 24 לחוק הבוררות, התשכ"ח – 1968 לאחר שנקבע כי ...
פסק דין
12/11/2018 - ביהמ"ש השלום דחה תביעת נזיקין בטענה לפגיעת התובע על ידי רוכב אופניים חשמליים ונקבע כי אופניים חשמליים לא עונים על ההגדרה של "רכב מנועי". כך שלא מדובר ב"תאונת דרכים" כהגדרתה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים, תשל"ה - 1975 ואין לחייב ...
פסק דין
12/11/2018 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של מורשע ברצח, בשיבוש הליכי משפט, בהשמדת ראיה ובהפרת הוראה חוקית ונקבע כי הודאת החוץ שמסר המערער למדובב, בה סיפר בפרטי פרטים על אופן ביצוע הרצח על-ידו ועל נסיבות ביצועו, הינן קבילות. ...
פסק דין
12/11/2018 - ביה"ד הרבני דן בשאלה האם תשלומי נזק מכוח הביטוח, ששולמו לאישה מכוח תביעתה את חברת הביטוח, יש לסווגם כברי איזון ולחייב את האישה לחלוק עם הבעל; נקבע כי ייתכן ועל פי דין תורה לא היה מקום לחייב את החברת ביטוח ...
פסק דין
12/11/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה תביעה לאכיפת הסכם למכירת דירה שבבעלות עיריית ירושלים, לטובת התובעת בטענה כי העירייה התחייבה למכור לה את הדירה. נקבע כי התביעה התיישנה ואין יסוד להארכת תקופת ההתיישנות מאחר והתובעת לא עמדה בנטל להראות כי מתקיימים התנאים להארכת ...
החלטה
12/11/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על החלטת בית משפט לענייני משפחה במסגרתה הורה ביהמ"ש על הרחבת זמני השהות של האב עם ילדי הקטינים. נקבע כי לנוכח המפורט בתסקיר המשלים והמלצותיו, החליט בימ"ש קמא להרחיב זמנית את זמני השהות שבין האה לילדים; ...
פסק דין
12/11/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל עתירת אסיר המרצה עונש מאסר בגין עבירות רכוש, והורה על שחרורו המוקדם של האסיר תוך קביעה כי נפל כשל מנהלי בהליך הדיון בפני ועדת השחרורים כאשר גורמי מקצוע לא השלימו את חוות דעתם במועד הנדרש לדיון בעניינו ...
פסק דין
12/11/2018 - ביהמ"ש המחוזי הורה על מחיקת ערעור מס בעניין חיוב וגביית חובות מע"מ בגין שומות מס, בשל התיישנות מהותית לאור היות החלטות המשיב סופיות וחלוטות, ובשל העדר סמכות עניינית. נקבע כי הערעור מתייחס לחובות בגין פסילת ספרים לשנים 2004-2001, מדובר בחוב ...
פסק דין
12/11/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורה של קרן פז חברה לבנין בע"מ, חברת נדל"ן, על החלטת מס ערך מוסף במסגרתה חויבה במס עסקאות ע"ס 2,122,322 ₪ בגין החזר הוצאות פיתוח. ביהמ"ש קבע כי החברה לא הוכיחה כי חל שינוי במדיניות רמ"י ...
פסק דין
12/11/2018 - ביהמ"ש השלום דחה את תביעתו הכספית של מחזיק ברישיון לניכיון צ'יקים לאחר שנקבע כי לא הוכח קשר ישיר בין התובע ובין הנתבעים, זוג קשישים, בטרם חתימת על הסכם לניכיון. ...
גזר דין
12/11/2018 - ביהמ"ש השלום הרשיע נאשם בעבירות גרימת מוות ברשלנות, נהיגה ברשלנות וגרימת חבלה של ממש שכתוצאה מנהיגתו, המנוחה מצאה את מותה. נקבע כי המדינה הוכיחה מעל ספק סביר כי הנאשם הוא זה שנהג ברכב. ...
החלטה
11/11/2018 - ביה"ד הרבני הגדול דחה את ערעור האב על חיובו בסך 250 ש"ח לחודש שיתווסף על סכום המזונות המוטל עליו, זאת – כל עוד אינו מקיים את הסדרי השהות; במסגרת הטלת סנקציות על האב על שאינו עומד בביצוע חלקו בלקיחת בנו ...
גזר דין
11/11/2018 - ביהמ"ש השלום גזר 6 חודשי מאסר בפועל על נאשם בעבירות של הסתה לאלימות וריבוי עבירות של הסתה לגזענות באמצעות חשבון ברשת החברתית "פייסבוק" תוך שהוא מאפשר נגישות חופשית במרשתת לעיני כל. נקבע כי הנאשם פרסם בדף ה"פייסבוק" שלו בתפוצה נרחבת, ...
החלטה
11/11/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשת נאמנים של קבוצת החברות "נוף טבעון", והורה בצו עלהנאמנות לפיתוח ותכנון שירותים למען הזקן בגליל העליון בית אבות אזורי סוכת שלום, להמציא לעיונם של הנאמנים העתק צילומי מלא של חוזה ההפעלה , אשר נכרתם בין הצדדים. ...
הצעת חוק
11/11/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק קבלת תשלום בכרטיס חיוב, התשע"ט–2018 שמטרתה לקבוע כי על עסקים תחול חובה לאפשר תשלום באמצעות כרטיסי חיוב. הצעה זו תחול על עסקים שמחזור ההכנסות שלהם מאפשר להם לשאת בעלויות הסליקה, אולם תפטור מהחובה עסקים ...
הצעת חוק
11/11/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק התניית יום שבתון בהצבעה בבחירות (תיקוני חקיקה), התשע"ט–2018 שמטרתה היא עידוד הצבעה ביום הבחירות. ההצעה נועדה לאפשר למעסיק שלא המציא לו עובד אישור הצבעה, לנכות את שכרו מיום השבתון או לזקוף לחובתו יום חופשה ...
החלטה
11/11/2018 - ביהמ"ש השלום דחה ערעור על החלטה אשר דחתה את בקשת ישיבת אור שמח להורות על סגירת תיק ההוצאה לפועל שנפתח כנגדה על ידי המשיבה לביצוע פסקי די שניתנו בעניינה; זאת לאחר שביהמ"ש נדרש לשאלת היותו של פסק הדין בר ביצוע ...
החלטה
11/11/2018 - ביהמ"ש העליון קיבל את ערעורה של אזרחית מולדובה, שהועסקה כעובדת סיעודית שטיפלה בקשיש, על ההחלטה להורות על מעצרה עד לתום ההליכים המתנהלים נגדה במסגרת אישום בעבירה של תקיפת חסר ישע. נקבע כי סיבת מעצרה נעוצה בצורך להבטיח התייצבותה למשפט ובגין ...
פסק דין
11/11/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורם של בעלי נכס על החלטת בימ"ש לעניינים מקומיים לפיה התקבלה בקשת הועדה מקומית לתכנון ובניה חדרה למתן צו למניעת פעולות ואיסור שימוש בנכס מקרקעין וזאת בהתאם לסעיף 234 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965, עת נטען ...
החלטה
11/11/2018 - ביהמ"ש המחוזי נעתר לבקשה למחיקת תביעה מחוסר סמכות מקומית ואי תשלום אגרה לאחר שהתובעים הגישו תביעה כספית בעילת רשלנות מקצועית נגד עורכי דין וביהמ"ש סיווג את תביעתם לתשלום סכום קצוב וחייבם בתשלום אגרת בהתאם; התובעים ערערו על החלטה זו שאף ...
החלטה
11/11/2018 - ביהמ"ש המחוזי נעתר לבקשתו של אב לקטין, לפי תקנה 528 לתקס"דא, להארכת מועד להגשת ערעור של פס"ד של בימ"ש לענייני משפחה במסגרת תביעה למתן צו הורות ולקביעת משמורת על הקטין. נקבע כי הנזק העלול להיגרם לאב, המבקש, מדחיית הבקשה עולה ...
פסק דין
11/11/2018 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורה של זנלכל בע"מ, מפעל שעוסק בייצור ומייצר אשפה על חיובה כלפי המועצה האזורית עמק יזרעאל, לפנות על חשבונה את אשפת מפעלה. נקבע כי חוקי העזר של המועצה הינם תקפים ומחייבים. חוקים אלו מתירים למשיבה לנהוג ...
הכרעת דין
11/11/2018 - ביהמ"ש השלום הרשיע בעבירה של חבלה חמורה, נוסע יחידי באוטובוס בו נהג המתלונן, לאחר שתקף אותו בשעה שסרב להורידו בתחנת אוטובוס לא מוגדרת. ...
פסק דין
11/11/2018 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעתו של עובד בניין להכיר בפגיעתו כפגיעה בעבודה לאחר שנקבע כי הוא לא הוכח שהפסיק את עבודתו לאחר האירוע, אלא למעשה המשיך ברצף עבודה ללא היעדרות. ...
פסק דין
11/11/2018 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעתו של עובד בשדות השייכים לנתבע, לתשלום זכויות סוציאליות שונות לאחר שנקבע כי לא התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים. התובע הציג כרטיס עבודה, כאשר הדבר היחיד הקושר אותו לתובע הוא השם "מוחמד" המופיע על גביהם ...
החלטה
11/11/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל את בקשת המדינה והורה על הרחבת צו התפיסה בדונו בשאלה מהי דינה של בקשה להרחבת צו תפיסה שהוצא במסגרת חקירה שמתנהלת העניין הקמת פרויקט נדל"ן בבית שמש, לאחר שבינתיים נקטה המדינה פעולה בהליך מנהלי בניסיון להגיע לתוצאה ...
פסק דין
08/11/2018 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתם של אזרחי גיאורגיה על החלטת שר הפנים לדחות את בקשתם לקבלת מעמד עולים מכוח חוק השבות, התש"י-1950, וזאת בשל כך שסבתו של העותר מצד אביו הייתה. נקבע כי החלטת המשיבים סבירה ולא מקימה כל עילה ...
הכרעת דין
08/11/2018 - ביהמ"ש המחוזי הורה על זיכוי נאשמים בגין עבירות רצח לנוכח בקשת המדינה. ביהמ"ש הורה כך לאחר שהמדינה ביקשה לחזור בה מהאישומים משום שלטענתם החיסיון בתיק- עדיפה. ביהמ"ש הביעה את תמיהתו באשר להחלטתה זו, שמוטב שיזוכו נאשמים שקיימות די ראיות להרשיעם, ...
פסק דין
08/11/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה תביעה שהוגשה על דרך "המרצת הפתיחה" בה התובעים ביקשו להצהיר כי הסכם המכר שנחתם בין הצדדים הינו בטל, נוכח הפרתו היסודית על ידי הנתבעים. נקבע כי לשון החוזה אינה ברורה וכי אין לנהוג על פיה מבלי צורך ...
פסק דין
08/11/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור של גזר דין של מורשע בעבירות של נהיגה רשלנית; נהיגה בדרך הגורמת נזק והפקרה. נקבע כי אין הצדקה להתערבות בעונש אותו גזר ביהמ"ש קמא שהינו מאוזן וסביר; יחד עם זאת ביהמ"ש ייחס משקל לכפירת המערער, ניהול ...
הצעת חוק
08/11/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד) (תיקון – חבלה או מחלה של לוחם), התשע''ט–2018 שמטרתה לקבוע כי לוחם, הן בשירות סדיר והן בשירות קבע, או חייל בשירות קבע ששירת בתפקידי לחימה ...
הצעת חוק
08/11/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון – הורה יחיד), התשע"ט–2018 שמטרתה חוק זו היא לאפשר להורה יחיד גבר או אישה, המבקש להביא ילדים באמצעות אם נושאת, את הזכות הבסיסית להורות ולחיי משפחה. ...
גזר דין
08/11/2018 - ביהמ"ש השלום גזר על נאשם בעבירות של החזקת סם מסוכן לצריכה עצמית, מאסר בפועל למשך 22 חודשים בגין ביצוע מספר עסקאות סמים. נקבע כי הערכים החברתיים עליהם נועדה פקודת הסמים המסוכנים להגן הם הגנה על הציבור ושמירה על בריאותו הפיזית ...
פסק דין
08/11/2018 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים דחה ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה בנוגע לנכס המסווג כמגורים והושת עליו חיוב ארנונה רטרואקטיבי. נקבע כי המערער לא הוכיח שלא החזיק בנכס בתקופת החיוב הרטרואקטיבי ויש להתיר את החיוב שהושת עליו מאחר שלא מדובר ...
פסק דין
08/11/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה דן תובענה לפסיקת מזונות ומדור עבור שני קטינים , תאומים בני כשש וחצי שנים. נקבע כי אין מקום ליישם בצורה אריתמטית דווקנית את חלוקת הנטל במזונות הקטינים בהתאם ליחס ההכנסות הפנויות וליחס זמני השהות; מהסיבה כי הקטינים ...
גזר דין
08/11/2018 - ביהמ"ש השלום גזר 8 חודשי מאסר בפועל על בעליה ומנהליה של חברת טי אר די אינסטרומ. בע"מ העוסקת בפיתוח ציוד רפואי, בגין הרשעתו בעבירות לפי לחוק ניירות ערך. נקבע כי הערך החברתי שנפגע מביצוע העבירות הינו קיום שוק הון משוכלל ...
פסק דין
08/11/2018 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של דוד בלומברג, בעל אזרחות ישראלית וצרפתית, אשר נמלט לישראל ממאסרו בצרפת לאחר שהורשע בשורה של עבירות כלכליות בגינן נדון ל-30 חודשי מאסר בפועל; והותיר את ההכרזה עליו כבר-הסגרה על כנה. נקבע כי מתקיימים התנאים ...
פסק דין
08/11/2018 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירותיהן של מפעילות בתי ספר יסודיים מוכרים שאינם רשמיים במגזר החרדי ובמגזר המוסלמי בדונו בשאלה האם ההחלטות שהתקבלו בנוגע למתן תקצוב נוסף מיוחד עבור חלק מבתי הספר המוכרים שאינם רשמיים אשר לומדים בהם תלמידים הנמנים עם ...
פסק דין
08/11/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה תביעה של האיש כנגד גרושתו לביטול הסכם מתנה, ביטול הערת אזהרה ולחיוב כספי בסך של 175,000 ₪. נקבע כי האיש העניק במתנה לגרושתו מחצית מזכויות בחנות שקיבל במתנה מאמו בעת נישואיהם; ביהמ"ש לא קיבל את גרסתו ...
פסק דין
08/11/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל באופן חלקי את ערעורו של נפגע פעולת איבה על החלטת הוועדה הרפואית לעררים, אשר קבעה כי נכותו הצמיתה של המערער היא בשיעור 26%. נקבע כי משלא נמצא כל נימוק בסיכום הועדה באשר לדחיית הערר בנושא האורתופדי, על ...
החלטה
08/11/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל בקשת סילוק על הסף בשל טענת חוסר הסמכות העניינית בעניין תביעת פוליסה בגין אובדן כושר עבודה כנגד הנתבע בתיק, סוכן ביטוח. נקבע כי לא התקיימו יחסי עובד מעביד בין התובע לבין סוכן הביטוח. בנוסף, עילות התביעה עניינן ...
גזר דין
07/11/2018 - ביהמ"ש העליון דחה עתירה בהסדרי הבידוק בשער המוגרבים המשמש לכניסת מבקרים – אזרחים ישראלים שאינם מוסלמים ותיירים למתחם הר הבית, ובפרט בשימוש הנעשה בגלאי מתכות בעת עריכת הבידוק בשער זה. נטען כי קיימת הבחנה בין יהודים ובין מוסלמים בשיטת הבידוק ...
הצעת חוק
07/11/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון – הרחבת הזכאות להליכי נשיאת עוברים), התשע"ט–2018 שמטרתה לקבוע כי כל זוג שרוצה להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים, או כל הורה יחיד, גבר או אישה, יוכל להתקשר ...
הצעת חוק
07/11/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק מועצת הצמחים (תיקון – ביטול), התשע"ט–2018 שמטרתה לבטל את חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג–1973, דבר שיביא לביטול מועצת הצמחים; ולהפסיק את פעילות המועצה ולפזרה אם אין עוד צורך בהגשמת המטרות שלשמן הוקמה. נראה ...
גזר דין
07/11/2018 - ביהמ"ש השלום גזר 13 חודשי מאסר בפועל על נאשם בעבירות ירי מנשק חם באזור מגורים בשעה שירה מספר יריות באוויר בטקס שנערך יום לפני חתונה בישוב שגב. ...
החלטה
07/11/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשת חדשות עשר, רביב דרוקר ואח' לפרסם הקלטות דיונים במשפט אשר מתנהל בתובענות בעניין הנסוב סביב זיכיון ליבוא מכוניות קיה. נקבע כי תיעוד מוקלט של דיון נועד על מנת לסייע בייעול הדיון ולא נועדה להגשים את זכות ...
פסק דין עע 61235-02/17 קופולק (1949) בע"מ נ' מיכאל חננשוילי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח'
16/10/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה במסגרתו התקבלה תביעתו של המשיב; נקבע כי הופרו כלפיו הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח - 1998 וכפועל יוצא מכך ניתן צו להחזרתו לעבודה וכן ...
פסק דין עע 34784-10/16 תרכובות ברום בע"מ נ' יהודית בורוכוב, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
15/10/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, במסגרתו נקבע כי המשיבה פוטרה תוך הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח – 1998 ובהתאם ניתן צו להחזירה לעבודה וכן נפסק לזכותה פיצוי כספי.
המערערת ...
פסק דין עפ 6813/16 אלי סמסון נחמני נ' מדינת ישראל, פלוני
17/09/2018
תמצית העובדות
ראיית הסיוע במשפט הפלילי דורשת את בחינת יריעת המחלוקת בין הצדדים. השאלה המרכזית היא באיזה שלב במשפט מוגדרת יריעה זו.
נגד חשוד בביצוע מספר עבירות מוגש כתב אישום. העדות המרכזית שבידי התביעה – עדות ילד בפני ...
פסק דין עפ 2840/17 נתנאל ניאזוב נ' המתלוננת - ס.מ
04/09/2018
תמצית העובדות
סיפור המעשה – סופו בפשיעה; האם תחילתו באונס? חמישה חברים נסעו לבילוי של סוף שבוע באילת. בשעת בוקר מוקדמת של יום השבת, מזמין אחד מבני החבורה נערת ליווי לחדרם בבית המלון, וזו מציעה להם מופע חשפנות. ...
פסק דין עפ 220/17 נוחי דנקנר, איתי שטרום, אי.די.בי חברה לאחזקות בע"מ נ' מדינת ישראל
29/08/2018
תמצית העובדות

ברקע הפרשה מצויה הנפקת מניות של חברת אי.די.בי אחזקות בשוק המשני, בחודש פברואר 2012. בימים שלפני ההנפקה ובמהלכה, בוצעו פעולות רכישה מאסיביות של מניות אי.די.בי שכבר נסחרו בשוק, על ידי המערער איתי שטרום באמצעות חברת ISP ...
פסק דין עא 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ, אבנר יוספיאן, עמנואל כהן נ' סונול ישראל בע"מ, ספורט ורטהיימר שיווק וסחר (1997) בע"מ, ויטה פרי גליל (החדשה) בע"מ ואח'
05/08/2018
תמצית העובדות
בארבעת הערעורים מתעוררת שאלה עקרונית שעניינה פסיקת גמול למבקש בבקשת אישור תובענה כייצוגית ושכר טרחה לבאי כוחו, וזאת כחלק מהסדר הסתלקות מן ההליך הייצוגי בהתאם לסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006. כידוע, מרבית ההליכים הייצוגיים בישראל ...
פסק דין עפ 2868/13 אלישע חייבטוב נ' מדינת ישראל
02/08/2018
תמצית העובדות
ביום 28.4.2011, הורשע המערער, אלישע חייבטוב בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בביצוע העבירות הבאות: רצח,; קשירת קשר לביצוע פשע, שוד, הפרת הוראה חוקית, הדחה בחקירה, ושיבוש מהלכי משפט, נגזר דינו של המערער למאסר עולם והוא חוייב ...
פסק דין עע 25217-03/14 מדינת ישראל נ' י. ת, מ. א.
16/07/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, שבו התקבלה תביעת המשיבים, גמלאי שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, לתשלום תוספת ״העדר ביטחון תעסוקתי״ המשולמת לכלל חיילי הקבע המובהק בצה״ל וגמלאיו. במסגרת פסק הדין ...
פסק דין עבל 13889-04/14 פלוני נ' המוסד לביטוח לאומי, מדינת ישראל
07/06/2018
תמצית העובדות
הערעור סב על פסק דינו של בית הדין האזורי, שבו נדחה ערעורו של המערער על החלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 25.12.2012, שדחתה את בקשתו לצירוף נכויות משתי פגיעות בעבודה, על פי תקנה 12 לתקנות הביטוח הלאומי ...
פסק דין עע 3393-02/17 יונתן גב נ' ג.מ. מעיין אלפיים (07) בע"מ
24/06/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי, בו חויבה המשיבה לשלם למערער תשלומים עבור תקופת עבודתו אצלה וסיומה בסכום של 391,404 ש"ח, בערכי נטו, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום סיום יחסי העבודה בין הצדדים ועד ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)