תקנות פשיטת רגל, התשמ"ה-19851
    פרק א': פרשנות ותחולה
    פרק ב': הליכים בפשיטת רגל
    פרק ג': אסיפת נושים
    פרק ד': תביעת חובות
    פרק ה': כונסים רשמיים
    פרק ו': נאמנים על נכסי פושט רגל
    פרק ז': פשיטת רגל של שותפות
    פרק ח': ההליכים בבית המשפט
    פרק ט': שונות

פרק א': פרשנות ותחולה
1.הגדרות
2.תחולת תקנות סדר הדין
פרק ב': הליכים בפשיטת רגל
3.בקשה להמצאת התראה
4.המועד להמצאה
5.התנגדות להתראה
6.בקשת חייב
7.מסירה לכונס והפקדת פקדון
8.פרטים נוספים
9.בקשת נושה
10.מועד הבירור
11.התנגדות החייב
12.החזרת פקרון
13.בקשה למינוי
15.צו המינוי
16.חובותיו של כונס זמני שאינו הכונס הרשמי
17.אכיפת תשלום
18.סיום התפקיד
19.עריכת הצו ופרסומו
20.העתק לכונס הרשמי
21.רישום הערה בפנקס המתנהל על פי דין
22.הוצאות משפט
23.עיכוב יציאה מן הארץ
24.דו"ח החייב על מצב עסקיו
25.חקירה פומבית
26.הצעת פשרה
27.פקדון
28.נאמן
29.ערובה של הנאמן
30.זימון וניהול אסיפה
31.הסכמה או התנגדות
32.הודעה על מועד שמיעת הבקשה
33.אגרות והוצאות
34.תעודת אישור פשרה
35.הבטחת תביעות שבמחלוקת
36.תשלום דיבידנד
37.ביטול פשרה
38.הזמנה לדיון בבקשת פשיטת רגל
39.משלוח העתק לכונס הרשמי
40.פרסום הכרזה וביטולה
41.תסקיר הכונס הרשמי
42.צירופים לבקשת הפטר
43.הודעה על הדיון
44.תסקיר הכונס הרשמי
45.השגות החייב
46.התנגדות להפטר
47.תחילתו של צו הפטר
48.דו"חות בתקופת הפטר מותנה
49.חקירת החייב
50.הליכי הוצאה לפועל
51.המשיבים בבקשת שינוי צו הפטר
52.הוצאות
פרק ג': אסיפת נושים
53.פרסום ההודעה
54.כינוס אסיפות
55.משלוח הודעות
56.ראיה על משלוח הודעה
57.אסיפה נדחית
58.משלוח העתק לכונס הרשמי
59.משלוח החלטה לבית המשפט
60.אי-קיום אסיפה
61.זכות הצבעה
62.המועד להגשת תביעת חוב
63.אישור לצורך הצבעה
64.פרטי הערובה
65.דין שטר חוב
66.הסמכות לדרוש ויתור על הערובה
67.הרשות להצביע
68.יפוי-כוח
69.הכונס הרשמי כשלוח להצבעה
70.איסור קבלת טובת הנאה
71.יושב ראש האסיפה
72.פרוטוקול
73.מנין חוקי
74.דחיית האסיפה
75.קולו של נאמן
פרק ד': תביעת חובות
76.הגשת תביעה
78.הוצאות התביעה
79.הזכות לעיין בתביעות
80.תביעת תשלומים עתיים
81.תביעה משותפת
82.תביעה למוסד לביטוח לאומי
83.נושה שויתר על ערובתו
84.פרטי הערובה
85.הודעה לנאמן
86.מימוש בדרך פדיון או מכירה
87.תיקון השומה והתביעה
88.תוצאות התיקון
89.דין ערובה שמומשה
90.הפרת הוראות
91.גבולות התשלום
92.רשימת התביעות
93.מתן החלטה
95.ביטול תביעה או הפחתתה
96.ערעור נושה
97.פרסום הודעה על דיבידנד ראשון
98.הודעה לפני דיבידנד סופי
99.הפרשה להוצאות ולדיבידנד
100.סימון מסמכים סחירים והצגתם
101.ריבית והצמדה מיום צו הכינוס
102.חישוב החוב במטבע חוץ
פרק ה': כונסים רשמיים
103.סמכויות המשנה והסגנים
104.תפקידי עזר
105.הוצאות ודמי נזק
106.תשלום הוצאות כשאין נכסים
107.הוצאות הפרסומים
108.דו"ח לחייב או לנאמן
109.בקשות הכונס הרשמי לבית המשפט
110.התייצבות לדיון
111.הסמכה לביצוע חקירה
111א.הזמנה לחקירה
111ב.המצאת מידע ומסמכים
111ג.גילוי מידע לפי בקשת חייב
111ד.העברת מידע מראש ההוצאה לפועל לכונס הרשמי
111ה.חוות דעת הכונס הרשמי
111ו.מסירת עותק מחוות הדעת
112.הסכם בכתב
113.שיעור השכר
פרק ו': נאמנים על נכסי פושט רגל
114.הצעה למינוי
115.ערובה
116.בקשת הוראות
117.הנאמן כצד בבקשה
118.בקשה להעברת תשלומים
119.שינוי התשלומים
119א.שימוש בכרטיס חיוב
120.פנקסי חשבונות
121.דו"חות הנאמן
122.תצהיר במקום דו"ח
123.הפקדת כספים בחשבון בנק
123א.השקעת כספים
124.העברת נכסים לנאמן
125.מינוי רואה חשבון
126.הרשות לבקש העברה
127.פסלות למינוי נוסף
128.בקשת נאמן להתפטר
129.דו"ח סופי
130.תעודת שחרור
פרק ז': פשיטת רגל של שותפות
131.הגדרות
132.תחולה
133.בקשת שותפות
134.היקף הצו
135.דו"ח על מצב העסקים
136.אסיפת נושים
137.הצעת פשרה
138.נאמן
139.ועדת בקורת
140.שותף מוגבל
141.שותף כללי
פרק ח': ההליכים בבית המשפט
142.כותרת כתב בי-דין
143.הדיון בבית המשפט
144.העברת הליכים
145.העברת ההחלטה
פרק ט': שונות
146.סדר תשלום הוצאות
147.איסור לעכב פנקסים
148.גניזת הפנקסים
149.עריכת טפסים
150.ביטול
151.תחילה והוראות מעבר
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 241 ו-242 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 (להלן - הפקודה) וסעיף 84 לחוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל, התשמ"ג-1983, אני מתקין תקנות אלה:


פרק א': פרשנות ותחולה

הגדרות
    

1.  בתקנות אלה -

      

"טופס" - טופס שנוסחו ניתן בתוספת;

      

"פשרה" - כמשמעותה בסעיפים 19א, 33 או 52 לפקודה ולרבות הסדר;

      

"תקנות סדר הדין" - תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.


תחולת תקנות סדר הדין
    

2.  הוראות תקנות סדר הדין יחולו על הליכי פשיטת רגל, במידה שאינן סותרות הוראות תקנות אלה ובשינויים המחוייבים לפי הענין.פרק ב': הליכים בפשיטת רגל


סימן א': התראת פשיטת רגל

בקשה להמצאת התראה
    

3.  בקשה להמצאה של התראת פשיטת רגל לחייב תוגש לבית המשפט בשני עותקים לפי טופס 1; לבקשה יצורפו התראה לפי טופס 2 והעתק פסק הדין החלוט לתשלום החוב הנתבע.

לתחילת העמוד

המועד להמצאה
    

4.  ההתראה תומצא לחייב בידי פקיד בית המשפט או בידי הנושה או בא כוחו, תוך חודש ימים מיום שאישר בית המשפט את המצאתה.

לתחילת העמוד

התנגדות להתראה
    

5.  (א)  לפני תום המועד שנקבע בהתראה לתשלום החוב, רשאי החייב להגיש לבית המשפט התנגדות להתראה; ההתנגדות תוגש לפי טופס 3 ותאומת בתצהיר; בית המשפט ידון בהתראה בנוכחות הצדדים.

    

(ב)  כל עוד לא החליט בית המשפט בהתנגדות, לא יהיה באי-מילוי אחר דרישת ההתראה, מעשה פשיטת רגל.סימן ב': בקשת פשיטת רגללתחילת העמוד

בקשת חייב (תיקון התשנ"ו)
    

6.  בקשת פשיטת רגל של חייב תוגש לבית המשפט לפי טופס 4, תאומת בתצהיר ויצורפו אליה:

        

(1)  דין וחשבון כאמור בסעיף 17(א)(2) לפקודה, ערוך לפי טופס 5;

        

(2)  כתב ויתור על סודיות כאמור בסעיף 17(א)(3) לפקודה, ערוך לפי טופס 5א, חתום בידי החייב כשחתימתו מאומתת בידי עורך דין.

לתחילת העמוד

מסירה לכונס והפקדת פקדון (תיקון התשנ"ו)
    

7.  (א)  החייב ימסור לכונס הרשמי העתק מהבקשה ומצרופיה וכן יפקיד בידו פקדון בסך 1,600 שקלים חדשים וכל סכום נוסף שיורה הכונס הרשמי או שיצווה בית המשפט, כמקדמה לכיסוי הוצאותיו של הכונס הרשמי.

    

(ב)  לא תקובל בקשת חייב בבית המשפט אלא אם כן צורפו לה אישורו של הכונס הרשמי בדבר קבלת העתק הבקשה על צירופיה ועל הפקדת הפקדון; האישור ייערך לפי טופס 5ב ויימסר לחייב לאחר שמילא אחר הוראות תקנה 6.

    

(ג)  אין באמור בתקנת משנה (ב) כדי לגרוע מזכותו של החייב לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת צו כאמור בסעיף 18 או 22א לפקודה, ובלבד שצירף לבקשתו אישור כי פנה לכונס הרשמי וכן אישור בדבר הפקדת הפקדון.

    

(ד)  נתן הכונס הרשמי לחייב הודעה על סירובו ליתן לו אישור כאמור בתקנת משנה (ב), תצורף הודעת הכונס לבקשת החייב.

לתחילת העמוד

פרטים נוספים
    

8.  הכונס הרשמי רשאי לדרוש מן החייב פרטים נוספים או משלימים וכן מסמכים העשויים לסייע לו בקביעת עמדתו ביחס לבקשה.

לתחילת העמוד

בקשת נושה (תיקון התשנ"ו)
    

9.  (א)  בקשת פשיטת רגל של נושה תוגש לבית המשפט לפי טופס 6.

    

(ב)  בקשת נושה לא תקובל בבית המשפט אלא אם כן צורף לה אישורו של הכונס הרשמי בדבר קבלת העתק הבקשה על צירופיה וכן אישור על הפקדת הפיקדון וכל סכום נוסף כאמור בתקנה 7(א); אישורו של הכונס הרשמי ייערך לפי טופס 6א.

    

(ג)  בקשת נושה להכריז על חייב בפושט רגל בשל חוב ששיעורו נמוך מהסכום הקבוע בסעיף 7 לפקודה, תאומת בתצהיר, ואם ניתנה תגובת הכונס הרשמי, תצורף אף היא לבקשה.

לתחילת העמוד

מועד הבירור
    

10.  בקשת נושה תתברר כעבור שמונה ימים מיום המצאתה לחייב, ואולם רשאי בית המשפט לבררה לפני כן, בתנאים שיקבע, אם נעשה מעשה פשיטת רגל בנסיבות האמורות בסעיף 5(2) או (4) לפקודה או שקיימות נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות בירור מוקדם.

לתחילת העמוד

התנגדות החייב
    

11.  (א)  חייב הרוצה להתנגד לבקשת הנושה יגיש לבית המשפט כתב התנגדות ערוך לפי טופס 7, שיאומת בתצהיר, ויפרט בו את נימוקי ההתנגדות.

    

(ב)  דין כתב ההתנגדות כדין תצהיר נגדי בהמרצת פתיחה, ועל הדיון בבקשה יחולו הוראות תקנות סדר הדין החלות על המרצת פתיחה, בשינויים המחוייבים.

לתחילת העמוד

החזרת פקרון (תיקון התשנ"ו)
    

12.  חייב או נושה שבית המשפט אישר בקשתו לחזור בו מבקשתו לפשיטת רגל לפני מתן צו כינוס, רשאי לפנות לכונס הרשמי, תוך ששה חודשים מיום מתן אישור בית המשפט, ולקבל החזר של מחצית הפקדון ושל כל סכום נוסף שהפקיד לפי תקנה 7(א) או 9, לפי הענין, בניכוי ההוצאות שהוציא הכונס הרשמי עד למתן אישור בית המשפט כאמור ובצירוף תשואת השקעה כאמור בסעיף 10 לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978, אם היתה, בשינויים המחוייבים לפי הענין.סימן ג': מינוי כונס זמנילתחילת העמוד

בקשה למינוי
    

13.  בית המשפט רשאי למנות כונס זמני לנכסי החייב על-פי בקשת הנושה, החייב, או הכונס הרשמי, ובנסיבות מיוחדות - אף ללא בקשה כאמור.

 (תיקון התשנ"ו)
    

14.  (בוטלה).

לתחילת העמוד

צו המינוי
    

15.  (א)  לא יתמנה אדם ככונס זמני אלא אם כן הודיע לבית המשפט על הסכמתו לכך.

    

(ב)  בצו המינוי רשאי בית המשפט לקבוע את סמכויותיו ואת תפקידיו של הכונס הזמני.

    

(ג)  תוקף המינוי יהיה לתקופה של שלושה חדשים, אך רשאי בית המשפט להאריכו לתקופות נוספות שלא יעלו על שלושה חדשים כל אחת.

לתחילת העמוד

חובותיו של כונס זמני שאינו הכונס הרשמי (תיקון התשנ"ו)
    

16.  כונס זמני שאינו הכונס הרשמי -

        

(1)  יתן כל ערובה שתיראה לבית המשפט להבטחת אחריותו לנכסים שהוא ממונה עליהם ולכל אשר יגיע לידו בקשר לנכסים; הערובה תהא בכתב ערבות ערוך לפי טופס 8;

        

(2)  יגיש את חשבונותיו בפרקי זמן ובאופן שיורה עליהם בית המשפט;

        

(3)  ישלם את הסכום המגיע ממנו ככל שיורה בית המשפט;

        

(4)  יהא אחראי לכל הפסד שגרם לרכוש, עקב הפרת חובתו.

לתחילת העמוד

אכיפת תשלום
    

17.  כונס זמני, שלא מילא חובה מחובותיו לפי תקנה 16(2) עד (4), רשאי בית המשפט להורות על עיכול נכסיו ומכירתם ועל שימוש בדמי המכר לסילוק כל סכום המגיע ממנו, או לכיסוי כל הפסד שגרם; יתרת דמי המכר תימסר לכונס הזמני.

לתחילת העמוד

סיום התפקיד (תיקון התשנ"ו)
    

18.  כונס זמני שסיים את תפקידו ימסור לבית המשפט דין וחשבון על פעולותיו, לרבות דין וחשבון כספי.סימן ד': צו כינוסלתחילת העמוד

עריכת הצו ופרסומו (תיקון התשנ"ו)
    

19.  צו כינוס ייערך לפי טופס 9, וההודעה עליו ועל מועד אסיפת הנושים הראשונה - אם הוחלט לקיימה - תפורסם בעתון וברשומות, ערוכה לפי טופס 10.

לתחילת העמוד

העתק לכונס הרשמי
    

20.  בית המשפט ימסור לכונס הרשמי שלושה העתקים מצו הכינוס ומצו מינוי הכונס הזמני, אם התמנה.

לתחילת העמוד

רישום הערה בפנקס המתנהל על פי דין
    

21.  לפי בקשת הכונס הרשמי, הנאמן או הכונס הזמני, אם נתמנה, יבדוק מי שממונה על רישום נכסים בפנקס המתנהל על-פי דין אם החייב הוא בעל נכס הרשום באותו פנקס, ואם נמצא כך ירשום בפנקס הערה על צו הכינוס.

לתחילת העמוד

הוצאות משפט
    

22.  (א)  הוצאות המשפט הכרוכות בכל הליך עד למתן צו הכינוס יחולו על מי שנקט בהליך, אלא אם כן ציווה בית המשפט אחרת.

    

(ב)  ניתן צו הכינוס על-פי בקשת נושה, ישולמו לו הוצאותיו מתוך נכסי החייב בסכום שיקבע בית המשפט.

לתחילת העמוד

עיכוב יציאה מן הארץ
    

23.  צו של בית המשפט לענין עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ, כאמור בסעיף 57א לפקודה, יכול שיינתן מיזמתו או לפי בקשת הכונס הרשמי, הנאמן או נושה, ובמעמד מתן צו הכינוס רשאי הכונס הרשמי לבקש צו כאמור גם בעל-פה.סימן ה': דו"ח וחקירהלתחילת העמוד

דו"ח החייב על מצב עסקיו
    

24.  (א)  דו"ח החייב על מצב עסקיו לפי סעיף 25 לפקודה, ייערך לפי טופס 12 ויוגש לכונס הרשמי בשלושה עותקים.

    

(ב)  הכונס הרשמי רשאי לדרוש מן החייב פרטים נוספים או משלימים וכן מסמכים העשויים לסייע בבדיקת הדו"ח.

לתחילת העמוד

חקירה פומבית
    

25.  החליט בית המשפט לערוך חקירה פומבית וקבע את מועדה, יודיע על כך הכונס הרשמי לנושים שתבעו את חובם, באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת שימצא לנכון.סימן ו': פשרהלתחילת העמוד

הצעת פשרה
    

26.  הצעת פשרה תיערך לפי טופס 13 בשינויים המחוייבים.

לתחילת העמוד

פקדון
    

27.  חייב או אדם אחר במקומו או במקום עזבונו, המגיש הצעת פשרה, יפקיד בקופת הכונס הרשמי פקדון לכיסוי הוצאות ביצוע הפשרה בסכום שיקבע הכונס הרשמי.

לתחילת העמוד

נאמן
    

28.  מגיש הצעת הפשרה רשאי להציע אדם כנאמן לביצועה.

לתחילת העמוד

ערובה של הנאמן
    

29.  בית המשפט רשאי לדרוש שהנאמן לביצוע פשרה ישעבד נכסים או יתן ערובה להבטחת מילוי תפקידו וחובותיו.

לתחילת העמוד

זימון וניהול אסיפה
    

30.  על זימון אסיפות נושים לצורך אישור פשרה וניהולה, יחולו הוראות פרק ג' בשינויים המחוייבים.

לתחילת העמוד

הסכמה או התנגדות
    

31.  הודעה בדבר הסכמת הנושה או התנגדותו לפשרה תוגש לכונס הרשמי לפי טופס 14.

לתחילת העמוד

הודעה על מועד שמיעת הבקשה
    

32.  הכונס הרשמי ישלח לכל נושה שתבע את חובו, הודעה בכתב על המועד שקבע בית המשפט לשמיעת הבקשה לאישור פשרה שתיערך לפי טופס 15.

לתחילת העמוד

אגרות והוצאות
    

33.  האגרות וההוצאות הכרוכות בבירור הצעת הפשרה ובאישורה יחולו על החייב אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת.

לתחילת העמוד

תעודת אישור פשרה
    

34.  תעודת הכונס הרשמי המעידה שפשרה נתקבלה ואושרה תיערך לפי טופס 16.

לתחילת העמוד

הבטחת תביעות שבמחלוקת
    

35.  על החייב להבטיח תשלום דיבידנד, בשיעור שנקבע בפשרה, לנושים שתביעותיהם שנויות במחלוקת, אם ישנן כאלה, עד שיינתן בהן פסק דין סופי.

לתחילת העמוד

תשלום דיבידנד
    

36.  לא ישולם דיבידנד לנושה במסגרת ביצוע פשרה אלא אם כן אישר הנאמן את תביעתו.

לתחילת העמוד

ביטול פשרה
    

37.  בוטלה פשרה, חייב הנאמן לביצועה למסור לכונס הרשמי או לנאמן בפשיטת רגל, אם נתמנה, את נכסי החייב שהגיעו לידיו, בצירוף דין וחשבון על אותם הנכסים.סימן ז': הכרזת פשיטת רגל וביטולהלתחילת העמוד

הזמנה לדיון בבקשת פשיטת רגל (תיקון התשנ"ו)
    

38.  הזמנה לדיון בבקשת פשיטת הרגל ישלח בית המשפט לחייב, לנושיו ולכונס הרשמי לא יאוחר משלושים ימים לפני המועד שנקבע לדיון בבקשה; ההזמנה לנושים תיעשה בדרך של פרסום מודעה בעיתון יומי או משלוח הזמנות אישיות לנושים לפי המען שצויין בדו"ח על מצב עסקי החייב או בכל דרך אחרת, הכל כפי שיקבע בית המשפט.

לתחילת העמוד

משלוח העתק לכונס הרשמי
    

39.  הוכרז החייב פושט רגל או ניתן צו לביטול ההכרזה, ישלח בית המשפט העתק הצו לכונס הרשמי לשם פרסומו.

לתחילת העמוד

פרסום הכרזה וביטולה (תיקון התשנ"ו)
    

40.  (א)  הודעה על הכרזת פשיטת רגל תפורסם לפי טופס 11.

    

(א1)  צו הכרזת פשיטת רגל יהיה ערוך לפי טופס 16ב.

    

(ב)  הודעה על ביטול הכרזת פשיטת רגל תפורסם לפי טופס 17.

לתחילת העמוד

תסקיר הכונס הרשמי
    

41.  הוגשה בקשה לביטול הכרזת פשיטת רגל לפי סעיף 55 לפקודה, רשאי הכונס הרשמי להגיש לבית המשפט, שבעה ימים לפחות לפני המועד שנקבע לבירור הבקשה, תסקיר בענינים האמורים בסעיף 55 לפקודה.סימן ח': הפטרלתחילת העמוד

צירופים לבקשת הפטר (תיקון התשנ"ו)
    

42.  הוגשה בקשה למתן הפטר, יגיש הנאמן לבית המשפט את רשימת נושי החייב, את החובות בני התביעה לכל נושה שהכיר בהם ואת הסכום שנפרע על חשבון כל חוב.

לתחילת העמוד

הודעה על הדיון
    

43.  הודעה על מועד הדיון בבקשה תישלח לנושים לפי טופס 18.

לתחילת העמוד

תסקיר הכונס הרשמי
    

44.  חמישה עשר ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון יגיש הכונס הרשמי לבית המשפט תסקיר בדבר התנהגות החייב, חובותיו ונכסיו; העתק מן התסקיר ימציא לחייב.

לתחילת העמוד

השגות החייב
    

45.  החייב רשאי להגיש לבית המשפט השגה מנומקת לתסקיר הכונס הרשמי; העתק ההשגה יומצא לכונס הרשמי שבעה ימים לפחות לפני המועד שנקבע לבירור הבקשה.

לתחילת העמוד

התנגדות להפטר
    

46.  נושה המתנגד להפטר החייב, יגיש לבית המשפט התנגדות מנומקת שלושה ימים לפחות לפני היום שנקבע לבירור הבקשה והעתקים ממנה ימציא לחייב ולכונס הרשמי.

לתחילת העמוד

תחילתו של צו הפטר
    

47.  (א)  תחילתו של צו הפטר ביום שבו ניתן, אולם לא יימסר לחייב אלא כעבור המועד להגשת ערעור על הצו, ואם הוגש ערעור - לאחר מתן פסק דין בו.

    

(ב)  תחילתו של צו הפטר מותנה ביום שבו ניתן פסק דין נגד החייב לפי סעיף 63(א)(4) לפקודה.

לתחילת העמוד

דו"חות בתקופת הפטר מותנה
    

48.  חייב אשר ניתן לו הפטר מותנה לפי סעיף 63(א)(4) לפקודה, יגיש לכונס הרשמי אחת לשנה וכן בכל עת שהכונס הרשמי ידרוש ממנו, דין וחשבון מלווה בתצהיר על הכנסותיו והרכוש שרכש לאחר מתן ההפטר, וזאת עד לקיום התנאי או עד לקבלת צו הפטר חלוט.

לתחילת העמוד

חקירת החייב
    

49.  (א)  הכונס הרשמי או הנאמן רשאי להזמין את החייב לחקירה בבית המשפט בכל הנוגע לדו"ח שהגיש.

    

(ב)  לא התייצב החייב לחקירה על אף שנדרש לעשות כן, או לא השיב כדין על השאלות שנשאל בחקירה, רשאי בית המשפט, על פי בקשת הכונס הרשמי או הנאמן, לבטל את צו ההפטר.

לתחילת העמוד

הליכי הוצאה לפועל
    

50.  בקשה לקבלת רשות מבתי המשפט לנקוט בהליכי הוצאה לפועל נגד החייב לפי סעיף 63(א)(4) סיפה לפקודה, תוגש בידי הכונס הרשמי או הנאמן, לפי הענין, והעתק ממנה יומצא לחייב חמישה עשר ימים לפחות לפני היום שנקבע לבירורה.

לתחילת העמוד

המשיבים בבקשת שינוי צו הפטר
    

51.  הגיש החייב לבית המשפט בקשה לשינוי צו הפטר, יהיו הכונס הרשמי, הנאמן וכל נושה שהוכיח את חובו משיבים לבקשה.

לתחילת העמוד

הוצאות
    

52.  ההוצאות הכרוכות בבקשה להפטר יחולו על החייב.פרק ג': אסיפת נושים


סימן א': זימון

פרסום ההודעה
    

53.  הודעה על מועדה ומקומה של אסיפת הנושים הראשונה תיערך לפי טופס 11; ההודעה תפורסם ותימסר לחייב שלושה ימים לפחות לפני מועד האסיפה.

לתחילת העמוד

כינוס אסיפות
    

54.  הכונס הרשמי או הנאמן רשאים לכנס אסיפות נושים בכל עת והם חייבים לעשות כן אם הורה על כך בית המשפט.

לתחילת העמוד

משלוח הודעות
    

55.  הכונס הרשמי או הנאמן, לפי הענין, יקבע את מועד האסיפה ומקומה, וישלח בהקדם האפשרי הודעה על כך לחייב ולכל נושה ששמו ידוע לו לפי המען המצויין בתביעתו, ואם לא הגיש תביעה, לפי המען המצויין בדו"ח על מצב העסקים, או לפי מען אחר הידוע למזמן האסיפה, ובלבד שחוקיותה של האסיפה לא תיפגע אם הודעה כאמור לא נשלחה או לא נתקבלה.

לתחילת העמוד

ראיה על משלוח הודעה
    

56.  תעודה מאת הכונס הרשמי או פקידו או תצהיר מאת הנאמן או מטעמו כי הודעה על דבר אסיפת הנושים נשלחה כהלכה, תשמש ראיה מספקת שהודעה כזו אמנם נשלחה כהלכה לכל אדם שאליו נמענה.

לתחילת העמוד

אסיפה נדחית
    

57.  נדחתה אסיפת נושים, תתקיים האסיפה הנדחית באותו מקום שבו התקיימה האסיפה שקדמה לה, אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטה בדבר דחיית האסיפה.

לתחילת העמוד

משלוח העתק לכונס הרשמי
    

58.  נאמן המכנס אסיפת נושים ישלח לכונס הרשמי העתק מההודעה המכנסת את האסיפה.

לתחילת העמוד

משלוח החלטה לבית המשפט
    

59.  הכונס הרשמי או הנאמן, לפי הענין, ישלח לבית המשפט העתק מכל החלטה שנתקבלה באסיפת הנושים.

לתחילת העמוד

אי-קיום אסיפה
    

60.  החליט הכונס הרשמי שלא לקיים אסיפת נושים ראשונה, תינתן החלטתו בכתב לפי טופס 19 והוא יגישה לבית המשפט.סימן ב': זכות הצבעה של נושים רגיליםלתחילת העמוד

זכות הצבעה
    

61.  (א)  זכות ההצבעה באסיפה תינתן רק לנושה שהגיש כדין תביעת חוב נגד החייב.

    

(ב)  ניתן צו כינוס נגד שותף בשותפות, יהא כל נושה שהשותף חב לו יחד עם שותפים אחרים בשותפות, רשאי להצביע באסיפת הנושים.

לתחילת העמוד

המועד להגשת תביעת חוב
    

62.  תביעת חוב תוגש לא יאוחר מ-24 שעות לפני הזמן שנקבע לאסיפה או במועד מוקדם מזה שנקבע בהודעת הזימון לאסיפה.

לתחילת העמוד

אישור לצורך הצבעה
    

63.  (א)  יושב ראש האסיפה רשאי לאשר תביעה לשם הצבעה או לדחותה, אך ניתן לערער על החלטתו לפני בית המשפט; היה ליושב ראש ספק אם לאשר את התביעה או לדחותה, יסמן אותה כתביעה שיש עליה התנגדות ויתיר לנושה להצביע על תנאי שאם תקויים ההתנגדות תיפסל הצבעתו.

    

(ב)  נושה יציג בפני יושב ראש האסיפה, על פי דרישתו, כל מסמך שעליו מבוססת תביעת החוב.

    

(ג)  לא תהא זכות הצבעה לנושה על סמך חוב לא קצוב או מותנה או שאין שוויו ודאי.סימן ג': זכות הצבעה של נושים מובטחיםלתחילת העמוד

פרטי הערובה
    

64.  נושה מובטח יציין בתביעתו את פרטי הערובה שבידו, תאריך נתינתה ושוויה לפי שומתו ורשאי הוא להצביע באסיפה רק בשל הסכום העולה על שווי הערובה האמורה.

לתחילת העמוד

דין שטר חוב
    

65.  לא יצביע נושה בשל חוב על סמך שטר חליפין או שטר חוב שבידו, אלא אם כן הסכים לראות כערובה בידו, לענין הצבעה בלבד, את מה שחב כלפיו על פי השטר כל מי שהוחב על פיו קודם לחייב ושאין נגדו צו כינוס.

לתחילת העמוד

הסמכות לדרוש ויתור על הערובה
    

66.  תוך עשרים ושמונה ימים לאחר שהצביע נושה לפי הוראות תקנה 64, יהא הנאמן או הכונס הרשמי מוסמך לדרוש ממנו לוותר על הערובה לטובת כלל הנושים לאחר שישולם לו שוויה.סימן ד': הצבעה על ידי שלוחלתחילת העמוד

הרשות להצביע
    

67.  נושה רשאי להצביע בעצמו או על ידי שלוח להצבעה.

לתחילת העמוד

יפוי-כוח
    

68.  יפוי כוח להצבעה ייערך לפי טופס 20, ייחתם ביד הנושה או בא-כוחו ויוגש למזמן האסיפה בתחילתה או במועד מוקדם יותר שקבע המזמן.

לתחילת העמוד

הכונס הרשמי כשלוח להצבעה
    

69.  נושה רשאי למנות את הכונס הרשמי לשלוחו להצבעה.

לתחילת העמוד

איסור קבלת טובת הנאה
    

70.  שלוח אינו רשאי להצביע באסיפה בעד החלטה העשויה, במישרין או בעקיפין, לאפשר לו או לשותפו או למעבידו לקבל כל טובת הנאה מנכסי החייב, מלבד שיעור הדיבידנד המגיע לו כאחד מנושי החייב; אולם אם יש בידו יפוי כוח להצביע בעד מינויו הוא לנאמן, רשאי הוא להצביע על פיו.סימן ה': ניהול האסיפהלתחילת העמוד

יושב ראש האסיפה
    

71.  הכונס הרשמי או מי שהוא מינה יהיה יושב ראש האסיפה הראשונה; באסיפות שלאחריה יהא היושב ראש מי שנבחר בהן לכך.

לתחילת העמוד

פרוטוקול
    

72.  בכל אסיפה יירשם פרוטוקול שייחתם ביד היושב ראש.סימן ו': מנין חוקילתחילת העמוד

מנין חוקי
    

73.  (א)  שום ענין, למעט בחירת יושב ראש, אישור תביעות או דחיית הדיון, לא ידון באסיפת נושים אלא אם כן בפתיחתה מצוי מנין חוקי.

    

(ב)  מנין חוקי יהא בנוכחות אישית של שלושה נושים או שלוחיהם להצבעה, או של כל הנושים אם מספר כולם אינו עולה על שניים.

לתחילת העמוד

דחיית האסיפה
    

74.  אם תוך חצי שעה מן הזמן שנקבע לאסיפה אין מנין חוקי נוכח בה, תידחה

    

האסיפה לשבוע שלאחר מכן, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד ולמקום שיקבעם היושב ראש.

לתחילת העמוד

קולו של נאמן
    

75.  קולו של נאמן או שלוחו המצביע כנושה או כשלוחו של נושה לא יבוא במנין הרוב הדרוש לקבלת החלטה לפי סעיף 171(ג) לפקודה בענין העברת נאמן מכהונתו.פרק ד': תביעת חובות


סימן א': סדר הגשת תביעת חוב

הגשת תביעה (תיקון התשנ"ו)
    

76.  (א)  תביעת חוב תיערך לפי טופס 21, תאומת בתצהיר של הנושה או של מי שהוא הרשה ותוגש לכונס הרשמי או לנאמן, אם נתמנה; תביעה שתוגש לאחר תום ששה חודשים מיום מתן צו הכינוס לא תקובל, אלא אם כן הוארך המועד להגשתה כאמור בתקנת משנה (ג).

    

(ב)  לתביעה יצורפו האסמכתאות שיש בהן כדי לבסס את החוב הנתבע; ורשאי הכונס הרשמי או הנאמן לדרוש, בכל עת, פרטים משלימים ומסמכים ככל שיראה לנכון.

    

(ג)  בקשת נושה להארכת מועד להגשת תביעת חוב תוגש לכונס הרשמי או לנאמן, אם נתמנה, ויפורטו בה הנימוקים לבקשתו; הבקשה תאומת בתצהיר ותצורף לה תביעת החוב.

    

(ד)  החליט הכונס הרשמי או הנאמן, לפי הענין, לדחות את הבקשה, רשאי הנושה לערער לבית המשפט על ההחלטה תוך חמישה עשר ימים מיום שהומצאה לנושה.

 (תיקון התשנ"ו)
    

77.  (בטלה).

לתחילת העמוד

הוצאות התביעה
    

78.  נושה ישא בהוצאות תביעתו, זולת אם ראה בית המשפט להורות בנסיבות מיוחדות הוראה אחרת.

לתחילת העמוד

הזכות לעיין בתביעות
    

79.  נושה שהגיש תביעת חוב רשאי לעיין בתביעותיהם של נושים אחרים ולבדקן לפני האסיפה הראשונה ובכל זמן סביר.סימן ב': תשלומים עתייםלתחילת העמוד

תביעת תשלומים עתיים
    

80.  בתביעה לדמי שכירות שהיה על החייב לשלמם לפני מתן צו כינוס מראש גם לתקופה שלאחר מתן הצו, רשאי הנושה לתבוע את החלק המגיע לו עד ליום מתן צו הכינוס בלבד; הוא הדין בתשלומים עתיים אחרים.סימן ג': הוראות מיוחדות לענין תביעות עובדיםלתחילת העמוד

תביעה משותפת
    

81.  (א)  ניתן להגיש תביעת חוב משותפת בעד שכר עבודה המגיע לעובדיו של חייב, או למקצתם; את תביעת החוב רשאי להגיש נציגם של העובדים ותצורף אליה רשימת העובדים והסכום המגיע לכל אחד מהם.

    

(ב)  תביעה שהוגשה כאמור תיראה כאילו הגיש אותה כל עובד בנפרד, לענין שכר העבודה המגיע לו.

לתחילת העמוד

תביעה למוסד לביטוח לאומי
    

82.  על אף האמור בתקנה 81, תביעת עובד למוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 127סא לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968, תוגש באמצעות הנאמן לגבי כל עובד בנפרד.סימן ד': תביעת נושה מובטחלתחילת העמוד

נושה שויתר על ערובתו
    

83.  נושה מובטח שויתר על ערובתו לטובת כלל הנושים, רשאי לתבוע את מלוא חובו.

לתחילת העמוד

פרטי הערובה
    

84.  נושה מובטח שלא ויתר על ערובתו ולא מימשה והמגיש תביעת חוב, יציין בתביעתו את פרטי הערובה שבידו, תאריך נתינתה ושוויה לפי שומתו, וזכאי הוא לקבל דיבידנד רק בשל סכום החוב העולה על שווי הערובה האמורה.

לתחילת העמוד

הודעה לנאמן
    

85.  (א)  בטרם יממש נושה מובטח את ערובתו, יודיע לנאמן על כוונתו לעשות כן, ויציין בהודעתו את פרטי הערובה שבידו, תאריך נתינתה ושוויה לפי שומתו.

    

(ב)  לא הודיע הנאמן, תוך שלושה חדשים, כי הוא בוחר בזכותו לפדות את הערובה או לממשה, רשאי הנושה המובטח לממשה, וסכום החוב יופחת בסכום שבו מומשה.

לתחילת העמוד

מימוש בדרך פדיון או מכירה
    

86.  (א)  נאמן רשאי בכל עת לאחר משלוח הודעה כאמור בתקנה 85 לפדות את הערובה בתשלום שוויה לנושה.

    

(ב)  לא הסכים הנאמן לשומתו של הנושה רשאי הוא לדרוש שהנכס המהווה את הערובה יוצא למכירה בזמנים ובתנאים שיסכימו עליהם הנושה והנאמן, ובאין הסכמה - כפי שיורה בית המשפט; במכירה במכרז פומבי רשאים הנושה וגם הנאמן במסגרת תפקידו להציע מחיר ולקנות את הנכס.

לתחילת העמוד

תיקון השומה והתביעה
    

87.  (א)  נושה ששם את ערובתו כאמור בתקנות 84 ו-85 רשאי, בכל עת, לתקן את שומתו ואת תביעתו אם הראה להנחת דעת הנאמן או בית המשפט שהשומה והתביעה יסודן בטעות שבתום לב, או שוויה של הערובה נשתנה מאז שומתו הקודמת.

    

(ב)  תיקון כאמור ייעשה על חשבון הנושה ובתנאים שבית המשפט יורה עליהם, זולת אם התיר הנאמן את התיקון ללא פניה לבית המשפט.

לתחילת העמוד

תוצאות התיקון
    

88.  (א)  תוקנה שומה לפי תקנה 87, לאחר שהנושה קיבל את הדיבידנד שהיה זכאי לו לפי השומה הקודמת, יחזיר לנאמן כל סכום העודף על סכום שהוא זכאי לו לפי התיקון, אם קיים כזה; היתה השומה המתוקנת נמוכה מהקודמת, ישלם הנאמן לנושה את ההפרש המגיע לו.

    

(ב)  אין בהוראות תקנה זו כדי לעכב או למנוע חלוקת דיבידנד שעליו הוכרז לפני תאריך התיקון.

לתחילת העמוד

דין ערובה שמומשה
    

89.  מומשה ערובתו של נושה לפי הוראות סימן זה -

        

(1)  יבוא סכום הנטו שנתקבל מן המימוש במקום סכום שומתה של הערובה ודינו של סכום הנטו האמור יהיה כדין שומה מתוקנת;

        

(2)  רשאי הנושה לתבוע את חובו העודף על סכום הנטו שנתקבל מן המימוש.

לתחילת העמוד

הפרת הוראות
    

90.  נושה מובטח שהפר הוראה מהוראות סימן זה לא יהא זכאי להשתתף בחלוקת דיבידנד.

לתחילת העמוד

גבולות התשלום
    

91.  בכפוף להוראות תקנה 86 לא יקבל נושה מובטח בשום מקרה יותר מסכום החוב המגיע לו בצירוף ריבית והפרשי הצמדה, כפי שנקבעו בפקודה.סימן ה': טיפול הנאמן בתביעותלתחילת העמוד

רשימת התביעות
    

92.  משנתמנה נאמן יעביר לו הכונס הרשמי את כל תביעות החוב שהגיעו לידו בצירוף רשימה שלהן.

לתחילת העמוד

מתן החלטה
    

93.  (א)  הנאמן יבדוק כל תביעת חוב ועל מה היא מסתמכת ויחליט אם לאשרה

    

כולה או חלקה, לדחותה או לדרוש ראיות נוספות לה; תוך תשעים ימים מיום שהתביעה הגיעה לידיו חייב הנאמן להמציא לנושה החלטתו המנומקת.

    

(ב)  הכונס הרשמי רשאי להאריך את המועד האמור בתקנת משנה (א).

    

(ג)  הגבלת הזמן האמורה בתקנת משנה (א) אינה חלה על הכונס הרשמי בשמשו כנאמן.

 (תיקון התשנ"ו)
    

94.  (בוטלה).

לתחילת העמוד

ביטול תביעה או הפחתתה
    

95.  (א)  מצא הנאמן שתביעת חוב אושרה שלא כיאות, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הנאמן ואחרי הודעה לנושה התובע, לבטל את התביעה או להפחית את סכומה.

    

(ב)  נמנע הנאמן מלהגיש לבית המשפט בקשה כאמור, רשאי החייב, או כל נושה, או הכונס הרשמי, לבקש מבית המשפט לבטל תביעה שאושרה שלא כיאות או להפחית את סכומה.

לתחילת העמוד

ערעור נושה
    

96.  (א)  נושה רשאי לערער לבית המשפט על החלטת הנאמן בענין תביעת החוב שהגיש; הערעור יוגש תוך ארבעים וחמישה ימים מהמצאת ההחלטה לנושה.

    

(ב)  תוך חמישה עשר ימים מיום שהומצא לו עותק מכתב הערעור יגיש הנאמן לבית המשפט את תביעת החוב ואת נימוקי החלטתו.

    

(ג)  בית המשפט רשאי לדחות את הערעור או לשנות את החלטת הנאמן או ליתן החלטה אחרת במקומה.

    

(ד)  בתום דיון בערעור יחזיר בית המשפט את תביעת החוב לנאמן, זולת אם החליט לדחותה לחלוטין.סימן ו': חלוקת נכסיםלתחילת העמוד

פרסום הודעה על דיבידנד ראשון
    

97.  הודעה על כוונה להכריז דיבידנד ראשון תפורסם ברשומות לפי טופס 22.

לתחילת העמוד

הודעה לפני דיבידנד סופי
    

98.  הודעה לפני הכרזת דיבידנד סופי לענין סעיף 135(ב) לפקודה תיערך לפי טופס 23.

לתחילת העמוד

הפרשה להוצאות ולדיבידנד
    

99.  הגיש נושה ערעור על החלטת הנאמן הדוחה את תביעת חובו כולה או חלקה, והוכרזה כוונה לחלוקת דיבידנד, יפריש הנאמן סכום כסף בעד ההוצאות המשוערות על הערעור ובעד הדיבידנד שיהיה צורך לשלמו לנושה המערער אם יזכה בערעורו.

לתחילת העמוד

סימון מסמכים סחירים והצגתם
    

100.  הנאמן ירשום על גבי שטח או על גבי כל מסמך סחיר אחר המשמש יסוד לתביעת חוב של הנושה את סכום הדיבידנד שהוא עומד לשלם, ולמטרה זו חובה על הנושה להציג את המסמכים הללו בפני הנאמן לפי דרישתו, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

לתחילת העמוד

ריבית והצמדה מיום צו הכינוס
    

101.  החלטתו של נאמן לפי סעיף 81 לפקודה לענין הוספת הפרשי הצמדה וריבית לא תיעשה אלא לאחר ששולמו במלואם כל החובות שנתבעו בפשיטת הרגל; החלטה כאמור תינתן תוך ששים ימים מיום תשלום הדיבידנד הסופי והעתק ממנה יומצא לכונס הרשמי.

לתחילת העמוד

חישוב החוב במטבע חוץ
    

102.  חוב או חבות במטבע חוץ לענין סעיף 71 לפקודה, יחושב ערכם במטבע ישראלי לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל לאותו מטבע לאחרונה לפני יום מתן צו הכינוס.פרק ה': כונסים רשמיים


סימן א': המשנה והסגנים - סמכויות ותפקידי עזר

סמכויות המשנה והסגנים
    

103.  (א)  המשנה לכונס הרשמי והסגנים יפעלו לפי החלטת הכונס הרשמי דרך כלל או לענין מסויים.

    

(ב)  סמכויותיו של המשנה לכונס הרשמי יהיו כסמכויותיו של הכונס הרשמי.

    

(ג)  סמכויותיו של סגן הכונס הרשמי יהיו, במחוז שבו הוא מכהן, כסמכויותיו של הכונס הרשמי, למעט הסמכויות למנות מנהל מיוחד לפי סעיף 23 לפקודה, ונציג לפי סעיף 142א לפקודה.

לתחילת העמוד

תפקידי עזר
    

104.  הכונס הרשמי רשאי להטיל על עובד מבין עובדי המדינה שהוא ממונה עליהם תפקידי עזר לשם ביצוע הפקודה, ורשאי הוא להעניק לו לשם כך סמכות מסמכויותיו.סימן ב': אחריות להוצאות ולדמי נזקלתחילת העמוד

הוצאות ודמי נזק
    

105.  (א)  הוצאות משפטיות, דמי נזק והוצאות אחרות, שעל הכונס הרשמי לשלמם עקב מעשה או מחדל שלו בפעלו בתום לב במסגרת תפקידו או בהשתמשו בסמכויות המסורות לו על פי הפקודה לענין ניהול נכסי החייב, ישולמו לו מתוך נכסי החייב.

    

(ב)  הוגשה תביעה נגד הכונס הרשמי לתשלום הוצאות או דמי נזק, יודיע על כך לנאמן או למי שנכסי החייב הנוגעים לענין מסורים בידו אותה שעה; מתאריך ההודעה ישמשו הנכסים ערובה לתשלום ההוצאות.

לתחילת העמוד

תשלום הוצאות כשאין נכסים
    

106.  חייב שניתן נגדו צו כינוס ואין לו נכסים, לא יהיה הכונס הרשמי חייב להוציא כל הוצאות בנוגע לצו האמור, אלא אם כן אישר בית המשפט הוצאות כאלה על פי בקשת הכונס הרשמי ובתנאים שיקבע.

לתחילת העמוד

הוצאות הפרסומים
    

107.  כל ההודעות הטעונות פרסום בעיתון או ברשומות יפורסמו בידי הכונס הרשמי על חשבון אותם הנכסים אשר לגביהם נעשה הפרסום.

לתחילת העמוד

דו"ח לחייב או לנאמן
    

108.  אושרה פשרה, יגיש הכונס הרשמי לחייב, או לנאמן - אם נתמנה, דו"ח על נכסים שהיו בניהולו עד להגשת הצעת פשרה ומינוי נאמן.

 (תיקון התשנ"ו)


סימן ג': הוראות בית המשפטלתחילת העמוד

בקשות הכונס הרשמי לבית המשפט
    

109.  (א)  בקשה של הכונס הרשמי לבית המשפט יכול שתהיה בעל-פה או בכתב ואף ללא תצהיר, וניתן לצרף אליה דו"ח של הכונס הרשמי; דו"ח כאמור יתקבל בידי בית המשפט כראיה לכאורה על תכנו.

    

(ב)  הכונס הרשמי רשאי לבקש מבית המשפט הוראות בכל ענין הנוגע למילוי תפקידו.

לתחילת העמוד

התייצבות לדיון
    

110.  (א)  לא יקיים בית המשפט דיון בהליך לפי הפקודה אלא אם כן הוכחה המצאת ההזמנה לכונס הרשמי.

    

(ב)  הכונס הרשמי רשאי לנקוט עמדה בדיון על ידי מתן הודעה בכתב מבלי להתייצב בו.סימן ד': חקירה וחוות דעתלתחילת העמוד

הסמכה לביצוע חקירה (תיקון התשנ"ו)
    

111.  הסמכת עובד בידי הכונס הרשמי לבצע חקירה כאמור בסעיף 18ג לפקודה, תיערך לפי טופס 23א.

לתחילת העמוד

הזמנה לחקירה (תיקון התשנ"ו)
    

111א.  (א)  ניתן צו כינוס, יזמין הכונס הרשמי את החייב לחקירה במקום ובשעה שנקבעו בהזמנה; ההזמנה תיערך לפי טופס 23ב.

    

(ב)  הכונס הרשמי יחקור את החייב בכל הענינים האמורים בסעיף 18ג לפקודה.

    

(ג)  חייב שהוזמן לחקירה בפני הכונס הרשמי יתייצב בפניו בכל עת שיידרש לכך; הכונס הרשמי רשאי לחזור ולזמנו, אם ראה צורך בכך, ועל החייב להתייצב כאמור בדרישה.

לתחילת העמוד

המצאת מידע ומסמכים (תיקון התשנ"ו)
    

111ב.  (א)  הכונס הרשמי ישלח דרישה בכתב לכל אדם אשר יש יסוד סביר להניח כי הוא מחזיק במידע או במסמך הנוגע לנכסיו, להכנסותיו, להוצאותיו או לחבויותיו של החייב, להמציאם לו; הדרישה תיערך לפי טופס 23ג.

    

(ב)  הכונס הרשמי רשאי, במידת הצורך, להזמין אדם כאמור בתקנת משנה (א) למשרדו, למסירת המידע או המסמכים האמורים שברשותו.

    

(ג)  דרש הכונס הרשמי מאדם להמציא לו מידע או מסמכים, לרבות כאלה הנוגעים לנכס מנכסי החייב, ימסור אותו אדם לכונס הרשמי את כל הידוע לו בענין האמור בדרישה, ובכלל זה מידע בדבר מקום הימצאו של כל נכס או מסמך, וכל פרט או מסמך נוספים שנדרש למסרם.

לתחילת העמוד

גילוי מידע לפי בקשת חייב (תיקון התשנ"ו)
    

111ג.  (א)  החייב רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה כי יורה על גילוי מידע או מסמך שקיבל הכונס הרשמי מרשות מס או מתאגיד בנקאי (בתקנה 11 - הרשות) לצורך חקירתו: הבקשה תוגש בידי החייב לא יאוחר מששים ימים מיום הגשת חוות דעתו של הכונס הרשמי לבית המשפט.

    

(ב)  החייב יפרט בבקשתו את המידע או המסמך שהוא מבקש לגלות לו, בציון המטרה שלשמה הוא זקוק למידע או למסמך כאמור.

    

(ג)  בטרם יתן בית המשפט את החלטתו, יזמן את הרשות ואת הכונס הרשמי כדי לשמוע את עמדתם בבקשת החייב.

    

(ד)  בית המשפט רשאי לקבוע, כי דיון בשאלת גילוים של מידע או מסמך כאמור בתקנה זו יתקיים, כולו או חלקו, בהעדר החייב, כאמור בסעיף 60א לפקודה.

לתחילת העמוד

העברת מידע מראש ההוצאה לפועל לכונס הרשמי (תיקון התשנ"ו)
    

111ד.  (א)  ניתן צו כינוס נגד חייב, ונוכח הכונס הרשמי כי נפתחו נגד החייב תיקים בלשכת הוצאה לפועל, יפנה הכונס הרשמי בכתב לראש ההוצאה לפועל בבקשה לקבלת המידע והמסמכים הדרושים לו.

    

(ב)  ראש ההוצאה לפועל יעביר לכונס הרשמי את המידע והמסמכים האמורים בתקנת משנה (א) תוך חמישה עשר ימים מיום שנתבקש על כך.

לתחילת העמוד

חוות דעת הכונס הרשמי
    

111ה.  (א)  בחוות הדעת שעל הכונס הרשמי להגיש לפי סעיף 18ד לפקודה יפרט את ממצאי חקירתו ויתן את דעתו, בין היתר, לנושאים הבאים:

        

(1)  אופן ניהול עסקיו של החייב והסיבות לכשלונם;

        

(2)  הליכי ההוצאה לפועל שננקטו נגד החייב, ככל שהם ידועים;

        

(3)  מצבו הכלכלי של החייב ויכולתו לפרוע את חובותיו;

        

(4)  מידת הסיוע ושיתוף הפעולה של החייב בחקירתו;

        

(5)  הצעתו של החייב לפרעון חובותיו;

        

(6)  הצעות והחלטות הנושים באסיפותיהם;

        

(7)  המלצתו של הכונס הרשמי בדבר הדרך שיש לפעול בה לגבי החייב.

    

(ב)  חוות הדעת תיערך ותיחתם בידי מי שהוסמך לכך בידי הכונס הרשמי לפי תקנה 111.

לתחילת העמוד

מסירת עותק מחוות הדעת (תיקון התשנ"ו)
    

111ו.  (א)  נושה שהגיש תביעת חוב רשאי לבקש מהכונס הרשמי עותק מחוות הדעת שהגיש לבית המשפט לפי סעיף 18ד לפקודה; בקשה כאמור תוגש בכתב.

    

(ב)  חוות הדעת תימסר לנושה לאחר תשלום האגרה שנקבעה לשם כך בתקנות פשיטת הרגל (אגרות), התשמ"ה-1985.

 (תיקון התשנ"ו)


סימן ה': העסקת נציגלתחילת העמוד

הסכם בכתב
    

112.  העסקת נציג לפי סעיף 142א לפקודה תהיה בהסכם בכתב שייערך עמו, ולפי הצורך יכלול ההסכם, בין היתר, התחייבות מצד הנציג לשמירת סוד, בהתאם לסעיף 118(א) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

לתחילת העמוד

שיעור השכר
    

113.  הכונס הרשמי רשאי לשלם לנציג שכר בשיעור הנהוג או המקובל בעד השירות שהוא נתן וכן רשאי הוא לשלם לו את הוצאותיו הממשיות בגבול המוסכם עמו, ככל שהוסכם.פרק ו': נאמנים על נכסי פושט רגל


סימן א': מינוי נאמן

הצעה למינוי
    

114.  פרוטוקול מאסיפת נושים הכולל הצעה למינוי נאמן בצירוף דו"ח הכונס הרשמי יוגש לבית המשפט תוך שלושים ימים מיום קיום האסיפה.

לתחילת העמוד

ערובה
    

115.  ערובה שהנאמן נדרש לתתה, תיערך לפי טופס 8 ותופקד ביד הכונס הרשמי.סימן ב': דיון בבית המשפטלתחילת העמוד

בקשת הוראות
    

116.  (א)  בקשת נאמן להוראות מבית המשפט תוגש בכתב.

    

(ב)  עותק הבקשה יימסר לכונס הרשמי לא יאוחר מחמישה עשר ימים לפני היום שנקבע לדיון בבקשה.

לתחילת העמוד

הנאמן כצד בבקשה
    

117.  הנאמן יהיה צד בבקשת הפטר של החייב וכן בבקשה לביטול צו כינוס או צו פשיטת רגל.

לתחילת העמוד

בקשה להעברת תשלומים
    

118.  (א)  החייב יהיה משיב בבקשת הנאמן לפי סעיף 111 לפקודה להעביר אליו את הכנסות החייב או חלקן.

    

(ב)  במהלך הדיון בבקשה רשאי בית המשפט לחקור את החייב בדבר נכסיו, הכנסותיו, יכולתו לשלם תשלומים חדשיים וגובה התשלומים שמן הראוי להטיל עליו.

לתחילת העמוד

שינוי התשלומים
    

119.  נשתנו הנסיבות לפיהן חוייב החייב בהעברת תשלומים חדשיים, רשאי הנאמן או החייב לבקש מבית המשפט לשנות את התשלומים או לבטלם, לפי הנסיבות.

לתחילת העמוד

שימוש בכרטיס חיוב (תיקון התשנ"ו)
    

119א.  (א)  הנאמן, מיד עם מינויו, ולא יאוחר משבעה ימים מיום המינוי, יחליט אם לסיים את חוזה כרטיס החיוב שבין פושט הרגל לבין מנפיק כאמור בסעיף 42א לפקודה.

    

(ב)  החליט הנאמן לסיים את חוזה כרטיס החיוב, ישלח, ללא דיחוי, הודעה למנפיק ערוכה לפי טופס 23ד, ויצרף לה העתק מצו הכרזת פשיטת הרגל ומצו מינויו כנאמן; העתק ההודעה יישלח לפושט הרגל ולכונס הרשמי.

    

(ג)  הנאמן יודיע לכונס הרשמי על החלטתו שלא לסיים את חוזה כרטיס החיוב כאמור בסעיף 42א לפקודה תוך שבעה ימים מיום מינויו.

    

(ד)  קיבל הכונס הרשמי את החלטת הנאמן כאמור בתקנת משנה (ג), רשאי הוא, במקום הנאמן, לשלוח הודעה למנפיק, כאמור בתקנת משנה (ב), על סיום חוזה כרטיס החיוב, לאחר ששמע את הנאמן ואת פושט הרגל.

    

(ה)  הוראות תקנה זו יחולו גם על חייב שניתן נגדו צו כינוס, צו זמני או צו לעיכוב הליכים, וטרם הוכר, פושט רגל, שבית המשפט הטיל עליו מגבלה לענין שימוש בכרטיס חיוב, כאמור בסעיף 18ב לפקודה, בשינויים המחוייבים.סימן ג': דו"חות וניהול חשבוןלתחילת העמוד

פנקסי חשבונות
    

120.  (א)  הנאמן ינהל ספרי חשבונות של פשיטת הרגל לפי כללי חשבונאות מקובלים.

    

(ב)  ממשיך הנאמן לנהל את עסקי החייב, ינהל לשם כך חשבון מיוחד לפי הכללים האמורים.

    

(ג)  על פי בקשת הנאמן רשאי הכונס הרשמי להורות על איחוד הנהלת החשבונות על פי תקנות משנה (א) ו-(ב).

לתחילת העמוד

דו"חות הנאמן
    

121.  בנוסף על חובת הדיווח הקבועה בסעיף 166 לפקודה, רשאי הכונס הרשמי להורות לנאמן, בכל זמן שיראה צורך בכך, להמציא לו תוך זמן שיקבע, את הדו"חות על הכספים שקיבל וששילם ועל מהלך ניהול הליכי פשיטת רגל.

לתחילת העמוד

תצהיר במקום דו"ח
    

122.  הצהיר הנאמן בכתב כי בתקופת הדו"ח לא היו תקבולים ותשלומים, יראו את התצהיר כדו"ח.

לתחילת העמוד

הפקדת כספים בחשבון בנק (תיקון התשנ"ו)
    

123.  (א)  הפקדת כספים בחשבון בבנק שקבע שר האוצר, כאמור בסעיף 163(א) לפקודה, וכן תשלומים מתוך אותו חשבון, יבוצעו באמצעות הכונס הרשמי על פי בקשת הנאמן.

    

(ב)  הורשה הנאמן לפי סעיף 163(א)(1) או (2) לפקודה להפקיד את הכספים בבנק אחר, יפתח הנאמן חשבון נפרד על שמו כנאמן על נכסי פושט הרגל ויפקיד בו את הכספים שקיבל מכוח תפקידו בתכוף ככל האפשר לאחר קבלתם; תשלומים מתוך אותו חשבון יהיו בהמחאות חתומות בידי הנאמן תוך ציון תפקידו כאמור.

    

(ג)  הנאמן רשאי, בהסכמת הכונס הרשמי, להפקיד את הכספים באמצעותו, כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב).

לתחילת העמוד

השקעת כספים (תיקון התשנ"ו)
    

123א.  הופקדו כספים בידי הכונס הרשמי כאמור בתקנה 123(ג), יושקעו הכספים על פי ההוראות החלות על האפוטרופוס הכללי לפי סעיף 10 לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978, בשינויים המחוייבים.

לתחילת העמוד

העברת נכסים לנאמן
    

124.  שימש הכונס הרשמי בתפקיד נאמן על נכסי פושט רגל, יעביר לנאמן שנתמנה במקומו את נכסי פושט הרגל שברשותו, למעט כספים שהופקדו בבנק שקבע שר האוצר לפי סעיף 163(א) לפקודה, בניכוי כל ההוצאות, האגרות והתשלומים המגיעים מהנכסים, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה; הועברו הנכסים לנאמן ללא הניכוי האמור, יהיה לכונס הרשמי שעבוד על הנכסים בשיעור החוב המגיע לו.

לתחילת העמוד

מינוי רואה חשבון
    

125.  הכונס הרשמי רשאי למנות רואה חשבון לבדיקת חשבונותיו של הנאמן; עשה כן, חייב הנאמן למסור לאותו רואה חשבון את כל המסמכים הדרושים לביצוע הבדיקה.סימן ד': העברת נאמן מתפקידולתחילת העמוד

הרשות לבקש העברה
    

126.  הנושים של ששית מערך התביעות רשאים לבקש מהכונס הרשמי לזמן אסיפת נושים כדי לדון בשאלה אם ראוי להעביר נאמן מתפקידו; עשו כן, עליהם להפקיד סכום כסף לכיסוי ההוצאות הכרוכות בזימון האסיפה.

לתחילת העמוד

פסלות למינוי נוסף
    

127.  הועבר אדם מתפקיד נאמן לפי סעיף 171(ג)(1) לפקודה, לא ימונה עוד לתפקיד נאמן אלא אם כן בית המשפט יחליט אחרת מנימוקים שיירשמו.סימן ה': התפטרות ושחרור נאמןלתחילת העמוד

בקשת נאמן להתפטר
    

128.  (א)  נאמן הרוצה להתפטר מתפקידו יגיש לכונס הרשמי בקשה על כך.

    

(ב)  הכונס הרשמי רשאי להורות לנאמן למסור לחייב ולכל נושה שהוכיח את חובו הודעה על כוונתו להתפטר.

לתחילת העמוד

דו"ח סופי
    

129.  הועבר נאמן מתפקידו או ביקש להתפטר או להשתחרר, ימסור לכונס הרשמי דו"ח כספי סופי וכן ימסור לו, או לנאמן החדש - אם נתמנה, את פנקסי החשבונות ושאר המסמכים הנוגעים לניהול נכסי פושט הרגל.

לתחילת העמוד

תעודת שחרור
    

130.  ראה הכונס הרשמי כי הנאמן מילא את כל חובותיו על פי הפקודה והתקנות שלפיה יתן לו תעודת שחרור ערוכה לפי טופס 24.פרק ז': פשיטת רגל של שותפות


סימן א': כללי

הגדרות
    

131.  בפרק זה -

      

"שותפות" - לרבות שותפות מוגבלת;

      

"שותפים", לענין שותפות מוגבלת - השותפים הכלליים בלבד.

לתחילת העמוד

תחולה
    

132.  הוראות פרק זה, ככל שהן נוגעות לשותפים, יחולו על שותפים בשותפות אשר נכסיה אינם מספיקים לכיסוי חובותיה.

לתחילת העמוד

בקשת שותפות
    

133.  בבקשה לפשיטת רגל של שותפות יצויינו שמות כל השותפים והיא תיחתם בידם או בידי מורשה לחתימה בשם השותפות; המורשה יציין בתצהיר שיצורף לבקשה כי כל השותפים מסכימים להגשתה.

לתחילת העמוד

היקף הצו
    

134.  צו כינוס או צו הכרזת פשיטת רגל שניתן נגד שותפות יראוהו כאילו ניתן גם נגד כל אחד מהשותפים בה.

לתחילת העמוד

דו"ח על מצב העסקים
    

135.  כל שותף יגיש דו"ח על מצב עסקיו הנפרדים, נוסף לדו"ח שעל השותפות להגיש לפי סעיף 25(א) לפקודה.

לתחילת העמוד

אסיפת נושים
    

136.  לאסיפת הנושים הראשונה, אם תכונס, יזומנו הן נושי השותפות והן נושי השותפים.

לתחילת העמוד

הצעת פשרה
    

137.  (א)  הצעת פשרה יכול שתוגש בידי השותפות לנושיה וכן רשאי כל שותף להגיש הצעת פשרה לנושיו הוא; הצעות פשרה יכול שיהיו שונות לפי מהותן וסכומן.

    

(ב)  הדיונים בהצעות הפשרה השונות יתקיימו באסיפות הנושים אשר להן הן מיועדות.

    

(ג)  אושרה פשרה, ניתן לבטל את צו הכינוס או את צו הכרזת פשיטת הרגל לגבי אותו שותף שנושיו הסכימו לפשרה.

לתחילת העמוד

נאמן
    

138.  (א)  נאמן שנתמנה לנכסי השותפות ישמש גם נאמן לנכסיהם של השותפים.

    

(ב)  חשבונות נכסי השותפות והשותפים ינוהלו בידי הנאמן בנפרד אלה מאלה.

לתחילת העמוד

ועדת בקורת
    

139.  נושי השותפות ונושיו של כל שותף רשאים למנות ועדת ביקורת נפרדת.סימן ב': חיובי השותפיםלתחילת העמוד

שותף מוגבל
    

140.  שותף מוגבל יהיה חב לחובות השותפות בשיעור ההון שעליו חתם ואשר טרם שולם לקופת השותפות; הנאמן רשאי לאכוף את תשלום החוב על ידי הגשת בקשה לבית המשפט במסגרת הליכי פשיטת הרגל של השותפות.

לתחילת העמוד

שותף כללי
    

141.  נעשה שותף כללי לשותף מוגבל, תיווסף לחבותו בשל חובות השותפות שנוצרו בתקופת היותו שותף כללי, גם חבותו כשותף מוגבל.פרק ח': ההליכים בבית המשפט


סימן א': הדיון

כותרת כתב בי-דין
    

142.  בכותרתו של כל כתב בי-דין על פי הפקודה יצויין שמו של החייב, ואם הוכרז כפושט רגל - גם עובדת היותו פושט רגל.

לתחילת העמוד

הדיון בבית המשפט
    

143.  בהליכים אלה ידון בית המשפט בפומבי:

        

(1)  חקירה פומבית של החייב;

        

(2)  בקשה לאישור פשרה;

        

(3)  בקשת הפטר;

        

(4)  בקשה לביטול או לפסילה של כל הענקה, מסירה, העברה, בטוחה או תשלום או למתן פסק דין הצהרתי בענין זכותו של הנאמן לנכסים שיש עליהם תביעה שכנגד;

        

(5)  ערעור או בקשה בענין תביעת חוב.סימן ב': העברת הליכים לבית-משפט אחרלתחילת העמוד

העברת הליכים
    

144.  הרשות לפי סעיף 175 לפקודה, לענין העברה או המשך של הליכי פשיטת רגל, תהיה בית המשפט שבו נפתחו ההליכים.

לתחילת העמוד

העברת ההחלטה
    

145.  משהחליט בית המשפט על העברת ההליכים לבית משפט אחר, ישלח רשם בית המשפט העתק ההחלטה בצירוף התיק לבית המשפט האחר ורשם בית המשפט האחר ישלח הודעה על כך לכונס הרשמי.פרק ט': שונות

סדר תשלום הוצאות
    

146.  לאחר תשלום ההוצאות הממשיות שהוצאו במימוש נכסי החייב ישולמו שאר ההוצאות והתשלומים בסדר העדיפויות הבא:

        

(1)  ההוצאות שהכונס הרשמי או הפועלים מטעמו הוציאו או התחייבו בהן בקשר לחייב או לנכסיו;

        

(2)  ההוצאות שהוציא הנאמן במהלך מילוי תפקידו ושכר טרחתו כפי שאושרו;

        

(3)  האגרות, האחוזים והוצאות משפט שיש לשלם לכונס הרשמי לפי הפקודה ותקנותיה.

לתחילת העמוד

איסור לעכב פנקסים
    

147.  מי שיש בידו פנקסי חשבונות השייכים לחייב ימסור אותם לכונס הרשמי, או לנאמן - אם נתמנה.

לתחילת העמוד

גניזת הפנקסים
    

148.  לפי בקשת הכונס הרשמי רשאי בית המשפט להורות שפנקסי החשבונות ושאר המסמכים של החייב שבידי הכונס הרשמי יימכרו, יושמדו או שייעשה בהם אחרת.

לתחילת העמוד

עריכת טפסים
    

149.  מסמך שיש לערכו לפי אחד הטפסים שבתוספת יכול שיהא ערוך בשינויים המחוייבים לפי הנסיבות ואין חובה שיהא העתק מילולי שלו.

לתחילת העמוד

ביטול
    

150.  תוספות א' וב' לפקודה ותקנות פשיטת הרגל, 1936 - בטלות.

לתחילת העמוד

תחילה והוראות מעבר
    

151.  (א)  תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

    

(ב)  תקנות אלו יחולו על עניינים התלויים ועומדים ביום תחילתן בפני בית המשפט או הרשם, אלא אם כן ציווה בית המשפט או הרשם אחרת.תוספת
   טופס 1(תקנה 3)
   ת. א._____________________
   בבית המשפט המחוזי
   ב______________________________


בקשה להמצאה של התראת פשיטת רגל
   
   בענין החייב_______________________________________________________ _____
   המבקש:______________________________________________________ __________
   על ידי ב"כ עו"ד______________________________
   
   1.  בית המשפט מתבקש בזה להמציא התראת פשיטת רגל לחייב
   ששמו_________________________________________________________מס' זהותו______________________
   מענו________________________________________________________ __________________________________
   
   2.  *  ¨  מקום מושבו
   ¨  מקום עסקיו
   ¨  מקום נכסיו העיקרי של החייב
   בתחום סמכותו של בית משפט זה.
   
  חתימת המבקש
   3.  *  לוטה התראת פשיטת רגל וכן -
   ¨  פסק דין חלוט
   ¨  צו חלוט
   ¨  שטר או שיק שהוגשו לביצוע ללשכת ההוצאה לפועל והחייב לא התנגד לביצועו או שהתנגדותו נדחתה.
   _________________
   *  סמן × במשבצת המתאימה.
   טופס 2(תקנה 3)
   ת. א._____________________
   בבית המשפט המחוזי
   ב______________________________


התראת פשיטת רגל
   
   בענין החייב_______________________________________________________ ____________________________
   אל:_________________________________________________________ ___שמספר זהותו____________________________
   שמענו:______________________________________________________ _____________________________________________
   לפי סעיף 3 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, הריני להתרות בך כי:
   א.  תוך שבעה ימים מיום קבלת התראה זו עליך לשלם לזכותו של
   ____________________________________________________________ ___שמענו__________________________
   (שם הנושה)
   את הסכום של____________________________________שקלים בצירוף____________________________ שקלים הפרשי הצמדה וריבית וכן_________________________________________________________ שקלים שכ"ט עו"ד המגיעים לו על יסוד -
   *  ¨ פסק דין חלוט  ¨ צו חלוט שניתן נגדך ביום___________________________________
   בתיק מס'______________________________________בבית המשפט____________________________
   ¨ שטר  ¨ שיק שהוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל ב_____________
   בתיק מס'___________________________________________________
   ב.  אם לא תשלם את החוב או לא תבטיח את תשלומו או לא תתפשר עליו להנחת דעתו של הנושה או של בית המשפט, ייראה הדבר כמעשה פשיטת רגל אשר יוכל לשמש יסוד לבקשת פשיטת רגל נגדך.
   לפני תום המועד שנקבע בהתראה זו לתשלום החוב, הנך רשאי להגיש לבית משפט זה התנגדות להתראה לפי טופס 3 שבתוספת לתקנות פשיטת הרגל.
   
  שופט/רשם
   _________________
   *  סמן × במשבצת המתאימה.
   טופס 3תקנה 5(א))
   ת. א._____________________
   בבית המשפט המחוזי
   ב______________________________


התנגדות להתראת פשיטת רגל
   
   בענין החייב_______________________________________________________ _____________________________
   אני הח"מ_______________________________________מס' זהות________________________________מתנגד להתראת פשיטת הרגל שנמסרה לי ביום________________________________מטעמו של________________________________
  (שם הנושה)
   מהנימוקים הבאים:
   *  ¨  סילקתי את החוב לפי פסק הדין שהנושה תבע ממני
   ____________________________________________________________ _________________________
   (תאר את אופן הסילוק)
   ¨  יש לי תביעה שכנגד או קיזוז או דרישה שכנגד בסכום של________________________
   (שאינו פחות מסכום החוב הפסוק) ולא היה בידי לעוררם בתובענה שניתן בה פסק הדין.
   ¨  _______________________________________________ _______________________________________
   ציין כל נימוק אחר
   
  חתימת החייב או בא-כוחו
   _________________
   *  סמן × במשבצת המתאימה.


תצהיר
   אני הח"מ________________________________________________מס' תעודת זהות________________________________ מצהיר בזה כי כל העובדות שציינתי לעיל הן אמת, האמת כולה והאמת בלבד.
   
  חתימת המצהיר
   אני הח"מ________________________________מאשר בזה כי ביום________________________________הופיע בפני מר / גב'________________________________שזיהה עצמו ע"י תעודת זהות מס'______________________/ המוכר לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
   
  חתימת מקבל התצהיר
   טופס 4(תקנה 6)
   ת. א._____________________
   בבית המשפט המחוזי
   ב______________________________
   שם המבקש____________________________________________________


בקשת החייב למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל
   
   אני____________________________________________________מס' ת"ז/דרכון_____________________________________
   תאריך לידה____________________________________________________ מקצועי_________________________________
   מקום מגורי_______________________________________________________ _______________________________________
   מקום מגורי הקודם_______________________________________________________ ________________________________
   מקום עבודתי______________________________________________________ ______________________________________
   (שם מקום העבודה ומענו)
   ניהלתי/מנהל עסק ל____________________________________________________ב-_____ _________________________
 (מהות העסק)(מען העסק)
   אשר נמצא בתחום שיפוטו של בית המשפט המחוזי ב__________________________________________________
   מצהיר בזה כי אין ביכולתי לשלם את חובותי, ומבקש את בית המשפט ליתן צו כינוס לנכסי ולהכריזני פושט רגל.
   
   כן מצהיר אני כי:
   1.  חובותי מגיעים לסך_________________________________________________________ __שקלים חדשים.
   2.  מספר נושי הוא_________________________________________________________ _______________________
   3.  ביחס לחובותי הנוכחיים, תלויים ועומדים נגדי בס"ה___________________________________תיקים בלשכות ההוצאה לפועל לפי הפירוט הבא/לפי הפירוט הניתן ברשימה המצורפת לבקשה זו והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה:
   ____________________________________________________________ ____________________________________________
מקום הלשכהמספרי התיקיםס"ה חוב
   4.  ביחס לחובותי הנוכחיים לא נערכו/נערכו לי חקירת/ות יכולת בתאריכים ובלשכות ההוצאה לפועל כמפורט להלן________________________________________________________ __________________
   ____________________________________________________________ _______________________________________________
מקום הלשכהמספרי התיקיםתאריך החקירה
   5.  ביחס לחובותי הנוכחיים לא אוחדו/אוחדו_____________________________________תיקים דלקמן:
   ____________________________________________________________ _______________________________________________
מקום הלשכהמספרי התיקיםתאריך ההחלטה לאיחוד תיקים
   6.  לא קיימים/קיימים כיום נגדי צווי תשלומים חדשיים שניתנו בהליכי הוצאה לפועל, כדלקמן:
   ____________________________________________________________ ____________________________________
   (נא לפרט סכומים ותאריכים, לפי כל לשכה של הוצאה לפועל בנפרד, תוך הבהרה לאילו חובות מתייחס כל צו)
   7.  בעבר לא הוגשו/הוגשו נגדי או על ידי בקשות לפשיטת רגל כמפורט להלן:
   ____________________________________________________________ ____________________________________
   (נא לציין את תאריכי הבקשות, מספרי התיקים, שמות בתי המשפט ותוצאות הדיון)
   8.  לא הוכרזתי/הוכרזתי בעבר פושט רגל דלקמן:______________________________________________________ ____________________________________________________________ _______________________________
   (נא לפרט תאריכים, בתי משפט, מספרי התיקים, האם ניתן מאז שחרור, ומתי)
   9.  שם אשתי הוא____________________________________ת"ז מס'___________________________________ עובדת ב___________________________והכנסתה היא______________________שקלים חדשים לחודש.
   10.  אני מפרנס_____________________ילדים הסמוכים על שולחני.
   ____________________________________________________________ ____________________________________
   (נא לפרט את שמותיהם, גילם, התעסקותם, וכן הכנסתם - אם ישנה)
   
  חתימה


תצהיר
   אני הח"מ________________________________________________________ ____מס' תעודת זהות____________________ מצהיר בזה כי כל העובדות שציינתי בבקשתי דלעיל הן אמת, האמת כולה והאמת בלבד.
   
  חתימת המצהיר
   אני הח"מ________________________________________מאשר בזה כי ביום_______________________הופיע/ה בפני מר / גב'_____________________________________שזיהה עצמו ע"י תעודת זהות מס'_____________________/ המוכר לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת כולה, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
   
  חתימת מקבל התצהיר
   טופס 5(תקנה 6)
   ת. א._____________________
   בבית המשפט המחוזי
   ב______________________________


דין וחשבון על חובות ונכסים
   (דו"ח מוקדם מוגש לפי סעיף 17(א)(2) לפקודת פשיטת הרגל, [נוסח חדש], התש"ם-1980 (להלן הפקודה).
   אני החתום מטה__________________________________________________מספר זהות____________________________
   מען_________________________________________________________ ______________________________________________
   
   מגיש לבית המשפט דין וחשבון על חובותי ונכסי, במצורף לבקשתי מיום____________________________ למתן צו כינוס/להכריזני פושט רגל, וזאת בהתאם לסעיף 17(א)(2) לפקודה ולתקנה 6 לתקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה-1985.
   
   לתשומת לב מגיש הדו"ח
   1.  לפי סעיף 25 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, מוטלת עליך חובה, תוך שלושה ימים מתאריך מתן צו קבלת הנכסים נגדך, להגיש לכונס הרשמי דין וחשבון על מצב עסקיך, בנוסף על הדו"ח המוקדם שהנך מגיש בזה. עם זאת, הכונס הרשמי (הוא בלבד) הוסמך באותו סעיף לפטור אותך מהחובה להגיש את הדו"ח הנוסף, אם ימצא שהדו"ח שהנך מגיש בזה כבר כולל את המידע הדרוש לניהול תקין של פשיטת הרגל. הקפד, איפוא, למלא דו"ח מוקדם זה בשלמות, בכל פרטיו, ויתכן שבכך תימנע ממך טרחה נוספת והוצאות הכרוכות בהגשת הדו"ח הנוסף על מצב העסקים.
   2.  הקפד למלא בדיוק, וללא השמטות את כל הפרטים הנדרשים בדו"ח זה. בהתאם לסעיף 213א לפקודה, מי שנדרש למסור מידע לכונס הרשמי, לפי הוראות הפקודה ומסר ביודעין מידע חלקי או כוזב, עובר עבירה פלילית ודינו מאסר שנה.
   3.  במידה והמקום לא מספיק יש לצרך דפים נוספים.
   חלק א - פרטים אישיים
   יש למלא פרטים מלאים של החייב, בן-זוגו, ילדיו הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עימו.
   צרף צילום תעודות הזהות.
פרטיםהחייבבן זוגוילדילד
מספר זהות    
שם משפחה    
שם משפחה קודם    
שם פרטי    
שם פרטי קודם    
שם האב    
שנת לידה    
מצב משפחתי    
מספר דרכון והמדינה המוציאה    
כתובת מלאה    
טלפון ופקס    
   
   הערות:
   ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _____________________
   חלק ב - חובות
   1.  פירוט החובות
   יש לפרט את כל החובות ולצרף מסמכי שיעבוד.
מס'שם המלאכתובתסכוםסכוםמאימתיממהשעבודים קיימים 
 של החובהחובקייםנובעלהבטחת החוב 
 הנושה בשקליםבשקליםהחובהחוב  
   חדשיםחדשים  מהותהסכום
   ביוםליום  השעבודהמובטח
   היווצרוהגשת   בשעבוד
    הבקשה   בשקלים חדשים
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
   
סה"כ החובות__________________________ סה"כ השעבודים________________________
  פחות סה"כ החובות______________________
  יתרת החובות_____________________________
   
   .......
   1.  פרט כל חוב בנפרד, לדוגמא: אם הנך חייב לאדם אחד שני סכומים, האחד בעד שכר דירה והשני לשם החזרת הלוואה שקבלת ממנו - ציין כל אחד מהם בשורה נפרדת, בהיותם חובות שונים זה מזה. חובות שונים לאותו אדם השתדל לרשום בזה אחר זה ברציפות.
   2.  בעמודה מהות השעבוד יש לציין "משכנתא". "משכון" וכיוצ"ב, ככל שהם קיימים להבטחת החוב הנדון. בעמודה סכום השעבוד, ציין את הסכום שעדיין נותר לתשלום לשם ביטול השעבוד.
   2.  ערבויות
   יש לפרט את כל הערבויות ולצרף צילום המסמכים.
   (1)  ערבויות שהחייב נתן
פרטיםערבות 1ערבות 2ערבות 3
שם הנושה   
טלפון   
כתובת   
סיבה למתן הערבות   
סכום הערבות בשקלים חדשים ביום מתן הערבות   
תאריך החתימה   
הנערב (החייב העיקרי)   
כתובת הנערב   
ערבים נוספים    (1) שם   
כתובת   
(2) שם   
כתובת   
   
   (2)  ערבויות שניתנו לחייב
פרטיםהלוואה 1הלוואה 2הלוואה 3
סכום ההלוואה בשקלים חדשים   
המלווה   
תאריך מתן ההלוואה   
פרטי הערבים    (1) שם   
כתובת   
(2) שם   
כתובת   
   חלק ג - הוצאות
   
   יש לפרט הוצאות חודשיות שוטפות והוצאות מיוחדות בשנתים האחרונות.
מס'ההוצאהסכום חודשיסכום חד פעמיהערות
  בשקלים חדשיםבשקלים חדשים 
1שכר דירה   
2אחזקת בית (מים, חשמל, גז, ארנונה)   
3מזון   
4הלבשה והנעלה   
5חינוך, תרבות ובידור   
6מתנות ומענקים *   
7משכנתא   
8תשלום חובות   
9נסיעות לחו"ל   
10אחר - פרט   
11אחר - פרט   
12אחר - פרט   
   
   *  פרט שם המקבל וכתובתו המלאה. תאריך הענקה, הסכום והסיבה.
   ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _____________________
   חלק ד - הליכים משפטיים
   יש לפרט פסקי דין ותיקים תלויים בבתי משפט ובלשכות ההוצאה לפועל - יש לצרף עותק מפסק הדין וכל החלטה ואם טרם ניתן - מכחב התביעה.
   
   1.  תביעות תלויות בבתי משפט - נגד החייב
מס'ביתמספר התיקהנושה - התובעמהות ההליךסכום החוב בשקלים
 המשפט   חדשים*
1.     
2.     
3.     
4.     
   
   *  סכום החוב נכון ליום מתן פסק הדין או ההחלטה. ואם טרם ניתן - ליום הגשת כתב התביעה.
   
   2.  הליכי הוצאה לפועל - נגד החייב
מס'לשכתהזוכהמספר התיקסוג (פס"ד/סכום החוב בשקלים
 ההוצאה  שיקים)חדשים לתאריך הגשת
 לפועל   הבקשה
1.     
2.     
3.     
4.     
   3.  תביעות תלויות בבתי משפט - של החייב
   פרט פסקי דין שיצאו לטובתך בשנתיים האחרונות והליכים משפטיים שטרם נסתיימו
מס'ביתמספר התיקהנתבעמהות ההליךסכום החוב בשקלים
 המשפט  חדשים* 
1.     
2.     
3.     
4.     
   
   *  סכום החוב נכון ליום מתן פסק הדין או ההחלטה. ואם טרם ניתן - ליום הגשת כתב התביעה.
   
   4.  הליכי הוצאה לפועל - של החייב
   פרט הליכי הוצאה לפועל שנפתחו על ידך בשנתיים האחרונות
מס'לשכתהחייבמספר התיקסוג (פס"ד/סכום החוב
 ההוצאה  שיקים)בשקלים חדשים
 לפועל   לתאריך
     הגשת הבקשה
1.     
2.     
3.     
4.     
   חלק ה - פרטים על עיסוק והכנסות
   1.  הכנסות מעיסוק
   
   יש לצרף תלוש משכורת של שלושת החודשים האחרונים וטופס 106 או דו"ח אחרון למס הכנסה ודו"ח הכנסות והוצאות ל-12 החודשים האחרונים
פרטיםהחייבבן הזוג
המקצוע  
שכיר/עצמאי  
שם מקום העבודה  
כתובת מקום העבודה: עיר  
רחוב  
מס' בית  
מיקוד  
טלפון ופקס  
תאריך תחילת העבודה  
הכנסה חודשית ברוטו בשקלים חדשים  
הכנסה חודשית נטו בשקלים חדשים  
הטבות ותשלומים אחרים  
   
   אם יש לך או לבן זוגך עיסוק נוסף יש לצרף דף עם הפרטים כנ"ל.
   2.  הכנסות שלא מעיסוק
   
   יש לפרט סכומים שהתקבלו ב-12 החודשים האחרונים ולצרף מסמכים מאמתים.
מקור ההכנסההסכוםמקבלפרטי המשלם והערות 
 בשקליםההכנסה  
 חדשיםהחייבבן הזוג 
קצבאות בטוח לאומי - פרט    
(ילדים, אבטלה, נכות וכו')    
שכר דירה (צרף חוזה)    
פיצויים (פרט מקור)    
תקבולים מניירות ערך    
תקבולים מזכויות יוצרים    
קיצבה מחו"ל    
ירושה    
מתנות ומענקים    
תמיכה (ממוסדות ומפרטיים)    
אחר, פרט    
אחר - פרט    
   3.  הכנסות ילדי החייב הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עימו
   
   יש לרשום סכומים חודשיים במשבצות המתאימות.
מס'השםהכנסה בשקלים חדשים    
 פרטימשפחהמעיסוקמביטוחמגימלהאחר - ציין
    לאומי מקור
1      
2      
3      
4      
5      
   חלק ו - נכסים וזכויות
   
   יש לרשום את הנכסים והזכויות של החייב, בן-זוגו, ילדיו הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עימו.
   
   1.  נכסי דלא ניידי
   יש לצרף נסח רישום עדכני / חוזה חכירה / חוזה שכירות.
פרטיםנכס 1נכס 2נכס 3נכס 4 
סוג הנכס     
גוש / ספר     
חלקה / דף     
תת חלקה     
מהות הזכות     
החלק בזכות ב-%     
בעלים רשומים     
כתובת הנכס     
תאריך רכישה     
סכום הרכישה בשקלים חדשים     
שווי בשקלים חדשים כיום     
בעלים נוספים1.    
וכתובתם2.    
 3.    
שעבודיםמשכנתא/עיקול/משכנתא/עיקול/משכנתא/עיקול/משכנתא/עיקול/ 
 הערת אזהרההערת אזהרההערת אזהרההערת אזהרה 
לטובת     
כתובת     
הסכום     
מתאריך     
   2.  נכסי דלא ניידי שהועברו לאחרים - בתמורה ושלא בתמורה
   
   יש לפרט את כל הנכסים שהועברו לאחרים בעשר השנים האחרונות.
פרטיםנכס 1נכס 2נכס 3
סוג הנכס   
גוש / ספר   
חלקה / דף   
תת חלקה   
תאריך העברה   
תמורת ההעברה בשקלים חדשים   
בעל הזכות   
החלק בזכויות ב-%   
בעלים נוספים וחלקם   
בעלים נוספים וחלקם   
   
   3.  מניות וזכויות בתאגיד
מס'שם התאגידבעלפרוטהתפקיד בתאגיד
  המניות/הזכויותהמניות/הזכויות 
1    
2    
3    
   4.  השקעות בניירות ערך סחירים
   פרט השקעות בניירות ערך סחירים. יש לצרף תדפיס מעודכן ליום הבקשה.
מס'שם בעל ההשקעהשם הבנק / מנהל תיק ההשקעותשווי תיק ההשקעות
  וכתובתובשקלים חדשים
1.   
2.   
3.   
   
   5.  זכויות ונכסים אחרים
   
   פרט זכויות כמו: זכויות יוצרים וזכויות לפי חוזה ונכסים כמו: אופנוע, כלי שיט, וצרף מסמכים מאמתים.
מס'שם בעלמהותמועדסכוםפרטים והערות
 הזכות/הנכסהזכות/הנכסהרכישההרכישה 
    בשקלים חדשים 
1     
2     
3     
   6.  מלאי עסקי
   פרט את כל המלאי העיסקי שיש לך בתאריך הגשת הבקשה כולל עלותו.
מס'שם הפריטיחידהכמותמחירעלות כוללתהערות
    רכישהבשקלים חדשים 
    בשקלים חדשים  
1      
2      
3      
   
   7.  כלי רכב
   
   יש לצרף מסמכי בעלות של רכב וכן מסמכי השעבודים.
פרטיםרכב 1רכב 2רכב 3
מס' רישוי   
תוצרת   
שנת יצור   
הבעלים הרשום   
שימוש ברכב   
שיעבודיםמישכון/עיקולמישכון/עיקולמישכון/עיקול
לטובת   
סכום בשקלים חדשים   
מתאריך   
   8.  דברי ערך
   
   יש לפרט תכשיטים, ריהוט, ריהוט עתיק, תמונות, שטיחים, כלי כסף וזהב.
מס'סוג דבר הערךהבעליםמקוםתאריךסכוםהערות
   המצאורכישההרכישה 
     בשקלים חדשים 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
   
   9.  זכויות ונכסים שהועברו לאחרים
   
   יש לפרט זכויות ונכסים שהועברו לאחרים, בעשר השנים האחרונות, בתמורה ושלא בתמורה.
   1.  פרטי הזכות:______________________________________________________ _____________________________
תאריך ההעברה:_____________________התמורה בשקלים חדשים:_____________________
שם מקבל הזכות:____________________הסיבה להעברה:_______________________________
   כתובת מקבל הזכות:______________________________________________________ _____________________
   2.  פרטי הזכות:______________________________________________________ _____________________________
תאריך ההעברה:_____________________התמורה בשקלים חדשים:_____________________
שם מקבל הזכות:____________________הסיבה להעברה:_______________________________
   כתובת מקבל הזכות:______________________________________________________ _____________________
   חלק ז - חשבונות בנק וביטוחים
   
   יש לפרט את כל החשבונות (עו"ש, מט"ח, נ"ע, גמל, חסכונות, כספות וכו') של החייב, בן-זוג, ילדיו הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עימו וחשבונות שיש להם זכות חתימה בהם. יש לצרף דף חשבון אחרון.
   
   1.  חשבונות בנק
מס'שםמס'סוגמס'בעלבעלי זכותיתרה בשקלים
 הבנקסניףהחשבוןחשבוןהחשבוןחתימהחדשים
      נוספיםלתאריך הבקשה
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
   
   2.  חשבונות בנק שנסגרו בשנתיים האחרונות
   
מס'שםמס'סוגמס'בעל החשבוןבעלי זכותתאריך הסגירה
 הבנקסניףהחשבוןהחשבון חתימה נוספים 
1.       
2.       
3.       
   3.  כרטיסי חיוב
   
   יש לפרט את כל כרטיסי החיוב המתנהלים על שם החייב בת/בן זוגו וילדיו הגרים עימו ולצרף דף חיוב אחרון.
מס'שם בעלהחברהמס' כרטיסמועד פקיעתמס' הבנק, הסניף וחשבון
 הכרטיסהמנפיקה הכרטיסהבנק המחוייב
1.     
2.     
3.     
   
   4.  ביטוחים
   
   יש לפרט את כל סוגי הביטוחים ולצרף פוליסה.
מס'שם חברתשם סוכןסוג הביטוחמסתקופת
 הביטוחהביטוח הפוליסההביטוח
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     


תצהיר
   
   אני, מגיש/ה הדו"ח והחתום/ה מטה___________________________________ מספר זהות______________________ מצהיר/ה בזה כי לפי מיטב ידיעתי הדו"ח שאני מגיש בזה לבית המשפט הוא מדוייק, מלא ומעודכן בכל חלקיו להיום.
   
תאריך חתימת החייב/ת
   
   אני התתום/ה מטה____________________________________________ מאשר בזה כי ביום______________________ הופיע/ה בפני מר/גב'______________________________________________________ _______________________________ שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס'____________________________________________/ המוכר/ת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לאמר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא ת/יעשה כן אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.
   
תאריךמקוםחתימת מקבל/ת התצהיר
   טופס 5א(תקנה 6)
   
בבית המשפט המחוזי ב______________________________ ת. א._____________________


כתב ויתור על סודיות
   
   על פי סעיף 17(א)(3) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.
   
   אני הח"מ__________________________________________________ הנושא מספר זהות_________________________ מוותר בזה על סודיות מידע ומסמכים בדבר הכנסותי, חבויותי הוצאותי ונכסי המצויים בידי כל גורם ובדבר פרטי חשבונות המתנהלים על שמי בידי תאגיד בנקאי, לרבות יחד עם כל אדם אחר וכל מידע ומסמך אחר הנוגעים למצבי הכלכלי (להלן - המידע); אני מסכים ונותן בזאת רשות לכל אדם או גוף כלשהו, לרבות גוף ציבורי, רשויות מס או תאגיד בנקאי, למסור לכונס הרשמי או למי שהוסמך על ידו, את המידע.
   
   תאריך___________________ שם___________________ מספר זהות___________________ חתימה_________________
   
   אני עו"ד________________________________מאשר בזאת כי הנ"ל בעל מספר זהות________________________ חתם בפני על כתב ויתור זה לאחר שזיהיתיו.
   
תאריךשםחתימה וחותמת
   טופס 5ב(תקנה 7(ב))
   משרד הפנים
   הכונס הרשמי
   מחוז______________________
   תאריך____________________
   מספרנו: פר'/_____________


   בבית המשפט המחוזי
   ב______________________________
   ת. א._____________________


אישור הכונס הרשמי לבית המשפט
   
   בעניין החייב___________________________________________________מספר זהות______________________________
   ובעניין בקשת החייב למתן צו כינוס.
   
   הכונס הרשמי מתכבד להודיע לבית המשפט כדלקמן:
   ¨  החייב מסר לכונס הרשמי העתק הבקשה על צירופיה;
   ¨  החייב שילם את הפקדון בסך_________________________________________________________ ____ש"ח;
   ¨  הכונס הרשמי מסרב ליתן אישור כאמור בתקנה 7 לתקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה-1985 מן הסיבות המפורטות להלן:
   ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________
   
  הכונס הרשמי
   
   
   סמן × במשבצת המתאימה ומחק את המיותר.
   טופס 6תקנה 9(א))
   בבית המשפט המחוזי
ב______________________________ ת. א._____________________


בקשת נושה למתן צו כינוס ולהכרזת פשיטת רגל
   
   בעניין החייב:_____________________________________________________מספר זהות____________________________
   שמענו:______________________________________________________ ____________________________________________
   אני החתום מטה__________________________ת.ז.___________________________ _מען____________________________
   מבקש בזה את בית המשפט ליתן צו כינוס לנכסי החייב האמור לעיל וצו להכרזתו כפושט רגל.
   
   הנימוקים לבקשה:
   1.  מקום מושבו של החייב_____________________________מקום עסקיו____________________________מקום נכסיו העיקרי____________________________
   2.  החייב חייב לי סכום של________________________שקלים חדשים לפי:
   ¨  פסק דין חלוט
   ¨  שטר או שיק שהוגשו לביצוע ללשכת ההוצאה לפועל והחייב לא התנגד להם או שהתנגדותו נדחתה בפסק דין או בצו חלוט.
   ¨  אחר (פרט)_______________________________________________________ _____________________________
   3.  במשך שלושת החדשים שקדמו ליום הגשת הבקשה עשה החייב מעשה פשיטת רגל כמפורט להלן:_______________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ______________
   
  חתימה
   
   סמן × במקום המתאים ומחק את המיותר.


תצהיר
   
   אני הח"מ_____________________________________________מס' תעודת זהות____________________________________ מצהיר/ה בזה כי כל העובדות שציינתי בבקשתי דלעיל הן אמת.
   
  חתימת המצהיר/ה
   אני מאשר בזה כי ביום________________________ הופיע/ה בפני מר/גב'________________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות מספר________________________ / המוכר/ת לי אישית ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת, וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.
   
  חתימת מקבל התצהיר
   טופס 6א(תקנה 9(ב))
   
   משרד המשפטים
   הכונס הרשמי
   מחוז______________________
   תאריך____________________
   מספרנו פר'/______________
   
בבית המשפט המחוזי ת. א._________ / __________
   ב______________________________


אישור הכונס הרשמי לבית המשפט


   בעניין החייב:____________________________________________מספר זהות______________________________________ ובעניין: בקשת הנושה למתן צו כינוס נגד החייב:
   
   אני מאשר בזאת כי הנושה____________________________מספר זהות___________________מסר לכונס הרשמי
 (השם) 
   הרשמי העתק מן הבקשה למתן צו כינוס נגד החייב ולהכרזתו כפושט רגל, וכי הפקיד את הפקדון כאמור בתקנה 9(ב) לתקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה-1985.
   
  הכונס הרשמי
   טופס 7(תקנה 11)


   בבית המשפט המחוזי
ב______________________________ ת. א._____________________
   בענין בקשת פשיטת רגל נגד________________________________________


כתב התנגדות לבקשת צו כינוס


   אל________________________________________
   שמענו____________________________________
   דע כי ביום____________________________________בשעה________________ _______________יתבקש בית המשפט
   
   לדחות את בקשתך למתן צו כינוס נגדי על יסוד הנימוקים הבאים (פרט את הנימוקים):
   ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________________
   
  חתימה


תצהיר


   אני הח"מ_______________________________מס' תעודת זהות_______________________________ מצהיר בזה כי כל העובדות שציינתי בבקשתי דלעיל הן אמת, האמת כולה והאמת בלבד.
   
  חתימת המצהיר
   
   אני הח"מ_______________________________ מאשר בזה כי ביום_______________________________ הופיע/ה בפני מר/גב'______________________________________________________ ________שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מס'_______________________________/המוכר לי אישית, ואחרי שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
   
  חתימת מקבל התצהיר


טופס 8


(תקנות 16 ו-155)


   בבית המשפט המחוזי
   ב______________________________
   ת. א._____________________


   בענין_______________________________________________________ _______
   שם החייב


כתב ערבות
   
אני החתום/ה מטה_________________ מס' תעודת זהות
מען________________________________________________________________________________  
שנתמניתי לתפקיד כונס זמני של נכסי החייב/נאמן על נכסי החייב מתחייב בזה לשלם לכונס הרשמי סך____________________שקלים - אם יימצא בי אחד מאלה:  
   1.  לא מילאתי תפקידי או חובה מחובתי ככונס נכסים/כנאמן על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980;
   2.  לא הגשתי דוחו"ת חשבונות במועד ובאופן שהורה עליהם בית המשפט והכונס הרשמי;
   3.  לא מילאתי כהלכה את הוראות בית המשפט/הכונס הרשמי בענין ניהול רכושו של החייב;
   4.  לא שילמתי סכום המגיע ממני כפי שהורה בית המשפט;
   5.  גרמתי בזדון או ברשלנות הפסד לנכסי החייב שהועברו לניהול.
   
יום_______________________________________ ________________________________
  חתימה
   טופס 9(תקנה 19)


   בבית המשפט המחוזי
ב______________________________ ת. א._____________________


צו כינוס


   בעניין החייב: שם משפחה______________________________שם פרטי_______________מס' זהות_______________
   שמענו:______________________________________________________ ____________________________________________
   לאחר שעיינתי בבקשת_________________________מיום_______________ובמסמכים המצורפים אליה/ולאחר
   (הנושה/החייב)
   ששמעתי את עמדות הצדדים*;
   אני מחליט:
   (א)  לתת צו לכינוס נכסי החייב;
   (ב)  למנות את הכונס הרשמי ככונס נכסי החייב;
   (ג)  לאסור את יציאתו של החייב מן הארץ עד למתן החלטה בבקשת פשיטת הרגל נגדו. החייב יפקיד את דרכונו בידי הכונס הרשמי;על משטרת ישראל לעכב את יציאתו של החייב עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה;
   (ד)  המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל נקבע בזה ליום__________________בשעה__________________
   (ה)  על החייב לבצע את הפעולות הבאות:
   1.  להתייצב בפני הכונס הרשמי במשרדו, בכל עת שיידרש לכך, לצורך חקירה.
   2.  לשלם לכונס הרשמי לטובת נושיו סך____________________שקלים חדשים לחודש החל ביום________________________
   3.  להגיש לכונס הרשמי תוך שלושה/שבעה ימים* מהיום דו"ח על מצב עסקיו בשלושה עותקים, אלא אם הכונס הרשמי יפטור אותו מהגשת הדו"ח.
   4.  להגיש לכונס הרשמי דו"ח חודשי על הכנסותיו ועל הוצאותיו על פי הטפסים שיימסרו לו על ידי הכונס הרשמי, ובמועדים שייקבעו על ידי הכונס הרשמי.
   (ו)  כמו כן אני מורה:_______________________________________________________ _____________
   ____________________________________________________________ ________
   ____________________________________________________________ ________
   ניתן היום_____________________
   במעמד________________________
   
  חתימת השופט
   המזכיר הראשי של בית המשפט ימציא לכונס הרשמי העתק מאושר מצו זה.
   ________________
   *  מחק את המיותר.


טופס 10


(תקנה 19)
   משרד המשפטים
   הכונס הרשמי
   מחוז_____________
   תאריך___________
   בבית המשפט המחוזי
   ב_____________________


הודעה על מתן צו כינוס


   ועל אסיפת הנושים הראשונה שתתקיים במשרדו של הכונס הרשמי ב_________________________________
מס'מס'שםמספרהמעןמשלחתאריךתאריךתאריך
תיקתיקהחייבזהות ידהבקשההצוושעת
ביתהכונס      האסיפה
המשפטהרשמי       
         
         
   
  הכונס הרשמי
 (תיקון התשנ"ו)
   טופס 11
   (בוטל)
   טופס 12(תקנה 24)
   
   בבית המשפט המחוזי
   ב______________________________
   ת. א._____________________


   בענין החייב__________________________________________________בפשיטת רגל


דו"ח על מצב העסקים
חובות לנושים (פסיב)ס"ה שקליםזכויות (אקטיב)ס"ה שקלים
נושים מובטחים ס"ה הרכוש 
(רשימה א' טור 4) (רשימה ד') 
נושים בדין קדימה חובות המגיעים לנכסים 
(רשימה ב' טור 4) (רשימה ה') 
נושים רגילים שווי הבטחונות 
(רשימה ג' טור 4) (רשימה א' טור 8) 
ס"ה חובות לנושים ס"ה הזכויות (רכוש) 
עודף הזכויות על החובות עודף החובות על הזכויות 
(רשימה ו') (רשימה ו') 
ס"ה כללי ס"ה כללי 


תצהיר
   
   אני הח"מ__________________________________________________מס' תעודת זהות_________________________מענו___________________________ _______________________מצהיר בזה כי לפי מיטב ידיעתי הדו"ח שהנני מגיש בזה לבית המשפט הוא מדוייק, מלא ומעודכן בכל חלקיו לתאריך צו הכינוס שניתן נגדי.
   
  חתימת החייב
   אני הח"מ__________________________________________________ מאשר בזה כי ביום_________________________ הופיע/ה בפני מר/גב'__________________________________________________שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מספר_________________________/ המוכר לי אישית, ואחרי שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
   
  חתימת מקבל התצהיר


רשימה א': נושים מובטחים
   סכוםממהפרטיתאריךשוויההפרש
המספרשםהמעןהחובנובעהנכסיצירתהבטחוןבשקלים
 הנושה בשקליםהחובהמשועבדהשעבודבשקליםבין השווי לחוב
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
         
  ס"ה      


רשימה ב': נושים בדין קדימה
המספרשם הנושההמעןסכוםתאריךממהסכום הדיבידנד 
   החוביצירתנובעישולםישולם כחוב
   בשקליםהחובהחובבמלואורגיל (יועבר לרשימה ג')
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
        
  ס"ה     


רשימה ג': נושים רגילים
המספרשם הנושההמעןסכום החובתאריך יצירתממה נובע
   בשקליםהחובהחוב
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
      
  ס"ה   


רשימה ד': הרכוש*
פירוט הרכושהשווי בשקלים
מזומנים (ביד, בבנקים ובקופה) 
שטרות ושיקים 
ניירות ערך מכל סוג 
מכונית (מכוניות) 
דירה/דירות (בעלות, חכירה או שכירות) 
חנות/חנויות (בעלות, חכירה או שכירות) 
מגרש/מגרשים (בעלות, חכירה או שכירות) 
זכויות אחרות במקרקעין 
פוליסת ביטוח חיים 
רהיטים וחפצי בית 
תמונות, שטיחים 
חפצי אמנות ודברי ערך 
מכונות, ציוד מכל סוג 
מלאי סחורות מוגמרות 
מלאי תוצרת בהליך יצור 
מלאי חמרי גלם 
רכוש מכל סוג אחר 
רכוש שהועבר לאחרים 
   _________________
   *  נא לפרט ברשימה זו כל רכוש הנמצא בשליטתו או בהחזקתו של החייב, לרבות רכוש המוחזק עבור החייב בידי אחרים.


רשימה ה': חובות המגיעים לנכסים
מספרשם החייבהמעןסכום החוב*אימתי נתחייב החוב
   בשקלים 
(1)(2)(3)(4)(5)
     
  ס"ה  
   _________________
   *  סמן ב-× החובות האבודים.


רשימה ו': חשבון הגרעון (או העודף)
זכות (אקטיב)בשקליםחובה (פסיב)בשקלים
* עודף הזכויות על החובות * עודף החובות על הזכויות 
ליום________________________________ ליום________________________________ 
הכנסות או רווחים ממקורות חובות אבודים (רשימה ה') 
אחרים: תשלומי ריבית והפרשי 
א. ממשכורת הצמדה 
ב. מדיבידנד הוצאות כלכלה והחזקת בית 
ג. מפיצויים מכירות בפחות ממחיר 
ד. ממקור אחר (נא לפרט) העלות 
ה. הפסד עסקי 
ו. הפסדים אחרים (נא לפרט) 
ס"ה ס"ה 
עודף החובות על הזכויות עודף הזכויות על החובות 
   
   ________________
   2.  מחק את המיותר.
   טופס 13(תקנה 26)
   
   בבית המשפט המחוזי
   ב______________________________
   
   בענין החייב/פושט רגל*________________________מס' זהות_____________________ומענו_____________________


הצעת פשרה לפי סעיף________________ לפקודה
   (ציין סעיף 19א או 33 או 52 לפקודה)
   אני הח"מ_____________מס' תעודת זהות__________________________מען___________________________ __________ מגיש בזה את ההצעה הבאה לסילוק חובותי/חובות החייב, כמפורט להלן**:
   (מחק את המיותר)
   1.  ההוצאות המשפטיות והאחרות לרבות אגרות, הוצאות הכונס הרשמי, שכ"ט הנאמן והוצאותיו ישולמו תוך____________________________________________________ימים מיום אישור הפשרה בידי בית המשפט.
   2.  החובות בדין קדימה שאושרו או שיאושרו על ידי הנאמן ישולמו לפני החובות הרגילים.
   3.  החובות הרגילים שאושרו בידי הנאמן ישולמו בשיעור של__________________________אחוזים תוך_____________________________________________ימים מיום אישור הפשרה בידי בית המשפט.
   4.  אני מציע כנאמן לביצוע הפשרה את מר______________________שמענו__________________________
   5.  התשלומים לפי פשרה זו יובטחו באופן הבא:
   ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _____________________
   (פרט את הבטחונות)
   
  חתימת מציע הפשרה
   _________________
   *  מחק את המיותר.
   **  אם ברצונך להציע לוח זמנים לביצוע התשלומים נא לפרט את האחוזים ואת המועדים בהם ישולמו כשהאחרון בהם לא יעבור את המועד הסופי שצויין בפסקה 3.
   טופס 14(תקנה 31)


   בבית המשפט המחוזי
   ב______________________________
   ת. א._____________________
   בענין החייב/פושט רגל*____________________________________________________


הסכמה / התנגדות נושה לפשרה
   אני הח"מ___________________________________________נושה של החייב בסך__________________________שקלים מבקש בזה את הכונס הרשמי לרשום את קולי**__________________________ קבלת הצעת פשרה של החייב כפי שנמסרה לי ביחד עם תסקיר הכונס הרשמי וכן**____________________________________________________ כל תיקון של הצעת פשרה אשר לדעת הכונס הרשמי הוא עשוי להביא תועלת לכלל נושי החייב.
   
  חתימת נושה
   
   ............
   אני הח"מ מאשר בזה כי____________________________________________________בעל ת.ז.______________________ /המוכר לי אישית, חתם בפני על מסמך זה.
   
  עודך דין/פקיד הכונס הרשמי
   _________________
   *  מחק את המיותר.
   **  כתוב בעד או נגד.
   טופס 15(תקנה 32)


   בבית המשפט המחוזי
   ב______________________________
   ת. א._____________________
   בענין החייב/פושט הרגל____________________________________________
   אל:____________________________________________
   כתובת:________________________________________


הודעה לנושים בענין הדיון בבית המשפט בבקשה לאישור פשרה
   
   להווי ידוע לך שביום________________________________בשעה___________________ ______________יתקיים בבית המשפט המחוזי ב____________________________________________דיון בבקשה לאישור הצעת פשרה שהוצעה על ידי החייב/פושט הרגל ושנתקבלה כדין על ידי הרוב החוקי של הנושים באסיפה שנתקיימה ביום______________________ב_________________________________ ___________(ציין מקום האסיפה).
   
  הכונס הרשמי
   טופס 16(תקנה 34)


   בבית המשפט המחוזי
   ב______________________________
   ת. א._____________________
   בענין החייב/פושט הרגל__________________________________________


תעודת אישור פשרה
   
   הריני מאשר בזה כי הפשרה בין החייב/פושט הרגל____________________________________________________
   לבין נושיו נתאשרה כחוק על ידי בית המשפט ביום___________________________________________________
   ניתן היום______________________________
   
  הכונס הרשמי
   טופס 16א(תקנה 40(א))
   משרד המשפטים
   הכונס הרשמי
   מחוז______________________
   תאריך____________________
   בבית המשפט המחוזי
   ב______________________________


הודעה על הכרזת פשיטת רגל
מס' תיקמס' תיקשם פושטמספרהמעןמשלח ידתאריךתאריך
ביתהכונסהרגלזהותהבקשה  הצו
המשפטהרשמי      
        
        
   טופס 16ב(תקנה 40(א1))


   בבית המשפט המחוזי
ב______________________________ ת. א._____________________


צו הכרזת פשיטת רגל
   
   בעניין החייב: שם משפחה_______________________שם פרטי_______________________מספר זהות____________
   שמענו:______________________________________________________ ____________________________________________
   לאחר שעיינתי בבקשה להכריז על החייב כפושט רגל ובחוות דעתו של הכונס הרשמי ולאחר ששמעתי את עמדות הצדדים, אני מכריז על החייב כפושט רגל ומורה כדלקמן:
   (א)  למנות את__________________ת"ז__________________שכתובתו____________ ______כנאמן על נכסי החייב.
   (ב)  על החייב לשלם לנאמן לטובת נושיו סך__________________שקלים חדשים לחודש החל ביום__________________
   (ג)  על החייב להגיש לנאמן דו"ח חודשי על הכנסותיו והוצאותיו.
   (ד)  על החייב להתייצב בכל עת שיידרש לכך בפני הנאמן וכן בפני הכונס הרשמי בכל עניין הקשור לפשיטת הרגל.
   (ה)  לאסור את יציאתו של החייב מן הארץ. החייב יפקיד את דרכונו בידי הכונס הרשמי. על משטרת ישראל לעכב את יציאתו של החייב מן הארץ עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה.
   ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ________________________________________________
   ניתן ביום__________________
   במעמד_____________________
   
  חתימת השופט
   המזכיר הראשי של בית המשפט ימציא לכונס הרשמי העתק מאושר מצו זה.
   טופס 17(תקנה 40(ב))
   
   בבית המשפט המחוזי
   ב______________________________
   


הודעות על ביטול הכרזות פשיטת רגל
שם התיק    תאריך  
פ.ר.ת"אשם החייבת.ז.המעןמשלח ידהביטולסיבת הביטול
        
        
   
תאריך הכונס הרשמי
   טופס 18(תקנה 43)
   
   בבית המשפט המחוזי
   ב______________________________
   ת. א._____________________
   בענין החייב__________________________________________________בפשיטת רגל
   אל:_____________________________________
   מען:____________________________________
   


הודעה לנושים בענין הדיון בבית המשפט בבקשת ההפטר של החייב
   
   להווי ידוע לך שביום_________________________בשעה_________________________י תקיים בבית המשפט דיון בבקשת החייב להפטר מפשיטת הרגל.
   אם בדעתך להתנגד לבקשה המצ"ב, עליך להגיש לבית המשפט התנגדות מנומקת לפחות שלושה ימים לפני היום שנקבע לבירור הבקשה.
   
תאריך הכונס הרשמי
   טופס 19(תקנה 60)
   
   הכונס הרשמי
   מחוז________________
   המען_______________
   תיק פר/____________
   
   בענין החייב_______________________________________


החלטה
   
   לאחר עיון בתיק החייב המתנהל במשרדי, ולאחר ששוכנעתי כי בנסיבות הענין לא תהיה תועלת בקיום אסיפת הנושים הראשונה של החייב, וכי זימון וקיום אסיפה כאמור יגרמו להוצאות מיותרות, אני מחליט בזה שלא לקיים את אסיפת הנושים הראשונה של החייב.
   
תאריך הכונס הרשמי
   טופס 20(תקנה 68)


   בבית המשפט המחוזי
   ב______________________________
   ת. א._____________________


   בענין החייב/פושט הרגל_____________________________________


יפוי כח
   
   אני______________________________מ__________________________ ____ממנה בזאת את__________________________ להיות בא כוחי באסיפת הנושים שתתקיים ביום________________________________________________________
   או בכל אסיפה נדחית כדי להצביע* ____________________________________________________________ ________
   
תאריך חתימה
   
   ............
   אני הח"מ מאשר בזה ש__________________________________________________בעל ת"ז_________________________המוכר לי אישית, חתם בפני על יפוי כח זה.
   
  עורך דין/פקיד הכונס הרשמי
   
   הערות:
   *  נושה רשאי לתת יפוי כח מיוחד לכל אדם להצביע בכל אסיפה מסויימת או בכל אסיפה נדחית של אותה אסיפה בעניינים כדלקמן, כולם או מקצתם:
   (א)  בעד או נגד הצעה מסויימת לפשרה או לתכנית סידור.
   (ב)  בעד או נגד הצעה למינויו של אדם מסוים כנאמן, או כחבר בועדת ביקורת, או בעד או נגד המשכתו של אדם מסויים לכהן במשרת נאמן או חבר בועדת הביקורת.
   (ג)  בשאלות אחרות המתעוררות באסיפה מסוימת או בכל אסיפה נדחית של אותה אסיפה.
   טופס 21(תקנה 76)
 פר/______________________________________________
 (המספר בדו"ח על מצב העסקים)
   בענין החייב__________________________________________________בפשיטת רגל
   ובענין:_____________________________________________________ _______(הנושה)
   לפי צו בית המשפט המחוזי ב____________________תיק אזרחי__________________מיום_______________________


תביעת חוב*
   
   אני הח"מ_________________________ מספר זהות_________________________ מען_________________________ מצהיר בזה כי בתאריך צו הכינוס דהיינו ביום_________________________החייב הנ"ל היה והוא עודנו חייב לי סך של_________________________שקלים (במלים_____________________________________________________)
   _________________
   *  לתביעת חוב משותפת של עובדים יש לצרף רשימה המפרטת את שמות העובדים והסכום המגיע לכל אחד מהם, וכן את התביעה המוגשת למוסד לביטוח לאומי לגבי כל עובד בנפרד.
   בעד_________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _________________________________
   כן אני מצהיר כי לפי מיטב ידיעתי לא קיבלתי אני ולא קיבל כל אדם אחר עבורי את סכום תביעתי הנ"ל, במלואו או בחלקו, וכי אין לי כל בטוחה מאיזה סוג שהוא להבטחת סילוק תביעתי, או חלק ממנה, למעט:
   ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _________________________________
   לאימות החוב מצורפים בזה המסמכים הבאים:______________________________________________________ ____________________________________________________________ _____________________________________________________
   
תאריך חתימה
   
 תצהיר  
 אני הח"מ______________________________________________________מס' ת"ז___________________________________________מצהיר בזה כי כל העובדות שציינתי בתביעת החוב הן אמת, האמת כולה והאמת בלבד.  
לשימוש המשרד   
    
אושר להצבעה בסך   
_____________________________שקלים   
ביום_______________________________ חתימת המצהיר 
  הנני הח"מ מאשר בזה כי ביום_________________________________ הופיע/ה בפני מר/גב'__________________________________________ שזיהה עצמו על ידי ת"ז מספר________________________________ /המוכר לי אישית, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. 
 חתימה  
אישור לדיבידנד בסך   
_____________________________שקלים   
בדין קדימה ובסך__________________   
שקלים חוב רגיל   
    
תאריךחתימה חתימת מקבל התצהיר
   טופס 22(תקנה 97)
   בבית המשפט המחוזי ב_____________________________


הודעות על כוונה להכריז דיבידנד ראשון
   
מס' תיק    שם הנאמןסוגאחוז 
ת"אפ"רשם החייבת.ז.המעןמשלח ידומענוהדיבידנדהדיבידנד
         
   תאריך__________________________
  הכונס הרשמי
   טופס 23(תקנה 98)
   
   בענין החייב__________________________________________________בפשיטת רגל


   לכבוד
   _________________________
   מען_____________________


הודעה לפני הכרזת דיבידנד סופי*


   להווי ידוע לך שאני עומד להכריז דיבידנד סופי וכי אם לא תבסס את תביעתך להנחת דעתו של בית המשפט עד יום______________________________________________________או עד לתאריך מאוחר יותר, שיקבע בית המשפט, אמחק את תביעתך ואכריז על דיבידנד סופי בלא התחשבות עם תביעתך.
   
  הנאמן
   _________________
   *  לפי סעיף 135(ב) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, יש לשלוח הודעה זו לכל הטוענים שהם נושים ושלא ביססו את טענותיהם.
   טופס 23א(תקנה 111)
   משרד המשפטים
   הכונס הרשמי
   מחוז______________________
   תאריך____________________
   מספרנו/__________________


כתב הסמכה לעריכת חקירה
   
   אל:______________________________________
   בהתאם לתקנה 111 לתקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה-1985, אני מסמיכך לערוך חקירות בענייניהם של חייבים ולצורך זה לדרוש מידע ומסמכים ולקבלם מכל אדם או רשות.
   
המקוםהתאריך(חתימה, שם החותם ותוארו)
   טופס 23ב(תקנה 111א)
   משרד המשפטים
   הכונס הרשמי
   מחוז______________________
   תאריך____________________
   מספרנו/__________________


הזמנת החייב לחקירה
   
   לכבוד
   _________________________
   _________________________
   ביום__________________________________________________נתן בית המשפט המחוזי ב_________________________בתיק אזרחי_________________________צו כינוס נכסים/צו פשיטת רגל נגדך.
   
   הנך נדרש בזה להתייצב במשרדי הכונס הרשמי ברח'___________________________________ביום_____________ בשעה_________________________בפניו_________________________להביא אתך את המסמכים הבאים:
   א.  תעודת זהות ודרכון.
   ב.  ספרי חשבונות ומסמכים אחרים הנוגעים לעסקיך או למשלח ידך.
   ג.  דו"ח על מצב העסקים על גבי טופס 12 המצ"ב, אותו יש למלא ב-3 עותקים.
   (הנך רשאי לבקש מהכונס הרשמי שיפטור אותך מהגשת הדו"ח).
   
  בכבוד רב,
   
  הכונס הרשמי
   
   לתשומת לבך:
   אם לא תתייצב לחקירה או לא תמסור לכונס הרשמי מידע ומסמכים כפי שתידרש מעת לעת. בית המשפט יהא רשאי לפעול נגדך כאמור בסעיפים 18ג ו-59 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, ובכלל זה יהיה מוסמך לבטל את צו הכינוס ואת הצו לעיכוב הליכים, אם בקשת פשיטת הרגל הוגשה על ידיך, להכריזך פושט רגל אם הבקשה הוגשה בידי נושה, וכן להוציא צו להתייצבותך בפני הכונס הרשמי או בפני בית המשפט.
   טופס 23ג(תקנה 111ב)
   משרד המשפטים
   הכונס הרשמי
   מחוז______________________
   תאריך____________________
   מספרנו/_________________
   לכבוד
   _________________________
   _________________________
   _________________________


דרישה להמציא מידע או מסמכים
   
   בענין החייב__________________________________________________מספר זהות________________________________
   על פי המידע שבידי הכונס הרשמי יש ברשותך מידע או מסמכים הנוגעים לנכסיו של החייב, הכנסותיו הוצאותיו או חובותיו.
   ¨  הנך נדרש בזה להמציא לכונס הרשמי תוך_________________________ימים מיום קבלת מכתבי זה את המסמכים המפורטים להלן, וכן כל מידע ומסמך אחר הקשורים בעניינו של החייב והמצויים ברשותך.
   ¨  הנך נדרש בזה להתייצב במשרדי הכונס הרשמי ברח'____________________בעיר_______________ ביום_______________בשעה__________________בפני_______________ _ולהביא עמך את המסמכים המפורטים להלן, וכן כל מידע ומסמך אחר הנוגעים לעניינו של החייב והמצויים ברשותך.
   ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _____________________
   לתשומת לבך:
   אם לא תמלא אחר דרישה זו יהיה הכונס הרשמי מוסמך לפנות לבית המשפט כדי שיוציא צו נגדך לפי הוראות סעיף 59 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם-1980.
   
  הכונס הרשמי
   
   סמן × במשבצת המתאימה מחק את המיותר
   טופס 23ד(תקנה 119א(ב))


   לכבוד
   _________________________
   _________________________
   _________________________


הודעה למנפיק
   
   בעניין החייב______________________________________________מספר זהות___________________________________
   1.  ביום_______________________נתן בית המשפט המחוזי________________בתיק מס'_________________
   ¨  צו כינוס נגד החייב שבנדון ואסר עליו להשתמש בכרטיס חיוב.
   ¨  צו הכרזת פשיטת רגל נגד החייב שבנדון
   2.  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18ב ו-42א(ב)(1) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 ותקנה 119א לתקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה-1985 אני מודיעכם בזה על סיום חוזה כרטיס החיוב שביניכם לבין החייב החל במועד מסירת הודעתי זו.
   
  חתימת נאמן/הכונס הזמני
   _________________
   *  סמן את × במשבצת המתאימה ומחק את המיותר.
   *  יש לצרף עותק מצו הכרזת פשיטת הרגל או צו הכינוס וההגבלה וכן עותק מצו מינוי הנאמן או הכונס הזמני.
   טופס 24(תקנה 130)
   משרד המשפטים
   אגף האפוטרופוס הכללי
   והכונס הרשמי
   בענין החייב_________________________________________________בפשיטת רגל


תעודת שחרור


   הואיל ומר__________________________________________ מ___________________________________________________
   מונה ביום_______________________________________________________כנאמן בפשיטת הרגל הנ"ל;
   והואיל ומר_______________________________________________________הגיש ביום____________________________
   בקשה לשחררו מתפקידו כנאמן, בהתאם לסעיף 167 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, ותקנה 128 לתקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה-1985;
   והואיל ומר____________________________________________מילא אחר הוראות הפקודה והגיש דוחו"ת על פעולותיו בהתאם לדרישות הפקודה והכונס הרשמי;
   והואיל ופעולותיו של הנאמן נבדקו ונמצאו מתאימות לדרישות החוק;
   לפיכך משחרר בזה הכונס הרשמי את מר_________________________________מתפקידו כנאמן בפשיטת הרגל הנ"ל.
   ניתן היום_________________________________
  הכונס הרשמי
    

כ"ח בשבט התשמ"ה (19 בפברואר 1985)

לתחילת העמוד
.........
שר המשפטים


תקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה-1985


לוח השוואה לפי המספרים החדשים
התקנההתקנההתקנההתקנה
החדשההקודמתהחדשההקודמת
121488(א)
2-15-
36516-
46817-
5(א)66(ב)18-
5(ב)6719100
67120102
7(א)75(א)21103
7(ב)74(א)22109
874(ג)23-
97724112
1092(2)25114
119526123
1275(ב)27131
138628135 רישה
התקנההתקנההתקנההתקנה
החדשההקודמתהחדשההקודמת
29135 סיפה6413 לתוס' א
30-6514 לתוס' א
31-6615 לתוס' א
321266716 לתוס' א
331296818, 17 לתוס' א
34-6919 לתוס' א
351397021 לתוס' א
361407122 לתוס' א
37138, 1377224 לתוס' א
381427325 לתוס' א
391467426 לתוס' א
40(א)147(1)7527 לתוס' א
40(ב)147(2)76(א)4, 3, 1 לתוס' ב
4111176(ב)5 לתוס' ב
42148(1)772 לתוס' ב
43148(2)787 לתוס' ב
44150798 לתוס' ב
45151 רישה8024 לתוס' ב
46151 סיפה8112 לתוס' ב
47154 171
4815682-
491578315 לתוס' ב
501558414 לתוס' ב
511588516 לתוס' ב
521528617 לתוס' ב
531618718 לתוס' ב
544 לתוס' א8819 לתוס' ב
555 לתוס' א8920 לתוס' ב
566 לתוס' א9021 לתוס' ב
571689122 לתוס' ב
5816492174
591679327
60- 177
61(א)8 לתוס' א9428 לתוס' ב
61(ב)12 לתוס' א9529 לתוס' ב
629 לתוס' א97185(1)
6310 לתוס' א98185(1)
התקנההתקנההתקנההתקנה
החדשההקודמתחהדשההקודמת
99185(2)125271(4)
100186126253
101-127242
102-128245
103223129273
104225130252
105(א)238(1)131-
105(ב)238(2)132-
106234133200
107265134202
108235135204
109(א)231136208
109(ב)233137(א)209
110-137(ב)210
111226(2)137(ג)210 סיפה
112-138211 רישה
113-139211 סיפה
114-140207(1)
115264141207(2)
1162551426
117-1434
118-14411א
119-14511ב
120(א)26814655
120(ב)249(1)147280
121271(1)148281
1222721493
123254150-
124260151-

1.  ק"ת 4792, התשמ"ה (15.4.1985), עמ' 1072.
תיקון:  ק"ת 5741, התשנ"ו (24.3.1996), עמ' 672.