צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), התשל"ז-19771
    פרק ראשון: פרשנות
    פרק שני: דרכים למילוי משרה פנויה בתקן של רשות מקומית
    פרק שלישי: אישור נחיצות מילוי משרה פנויה
    פרק רביעי: העברת עובד קבוע ממשרה למשרה באותה רשות מקומית
    פרק חמישי: מכרז פנימי
    פרק שישי: פנייה לשירות התעסוקה
    פרק שביעי: מכרז פומבי
    פרק שמיני: העסקה על פי חוזה מיוחד
    פרק תשיעי: סייגים להעסקה מטעמי קרבה משפחתית
    פרק עשירי: העסקה מעל לגיל 65 שנה
    פרק אחד עשר: כללי

פרק ראשון: פרשנות
1.הגדרות
פרק שני: דרכים למילוי משרה פנויה בתקן של רשות מקומית
2.מינוי עובד
3.דרכים למילוי משרה בתקן
פרק שלישי: אישור נחיצות מילוי משרה פנויה
4.אישור נחיצות מילוי משרה
5.סוגי המשרות בהם חלה חובת האישור
6.בקשה לאישור נחיצות משרה בתקן
פרק רביעי: העברת עובד קבוע ממשרה למשרה באותה רשות מקומית
7.סייגים להעברת עובד קבוע ממשרה למשרה
פרק חמישי: מכרז פנימי
8.חובת מכרז פנימי
9.סייגים למכרז פנימי
10.פרסום מכרז פנימי
11.אופן הפרסום
12.הדרישות במכרזים פנימיים
13.טופס הבקשה
14.בחינה שבכתב
15.ועדות בחינה
16.הרכב ועדת הבחינה למשרה בדרגה י"ג
17.הרכב ועדת הבחינה למשרה בדרגה י"ד
18.הרכב ועדת הבחינה למשרה של עובד סוציאלי או של מנהל לשכת סעד
19.הרכב ועדת הבחינה למשרת מנהל במפת"ן
20.הרכב ועדת הבחינה למשרה של קצין ביקור סדיר
21.הרכב ועדת הבחינה למשרה של פסיכולוג
22.הרכב ועדת הבחינה למנהל בית-ספר של חטיבת ביניים
23.הרכב ועדת הבחינה למנהל בית-ספר על-יסודי
24.הרכב ועדת הבחינה לדרגה שצמוד לה דירוג של מהנדסים
25.ועדת הבחינה למשרת מנהל מחלקת התברואה
26.ועדת הבחינה למשרה הצמודה לדירוג הרופאים
27.ועדת הבחינה של מנהל מדור ספורט
28.מינוי נציגים
29.אי-הזמנת מועמדים
30.מועמד יחיד
31.ראיון למועמדים
32.החלטת ועדת הבחינות
33.פרוטוקול הישיבה
34.מועמד או מועמדים כשירים
35.הכרזה על אי-כשירות המועמדים
36.הודעות למועמדים
37.סודיות הדיונים
פרק שישי: פנייה לשירות התעסוקה
38.פניה ללשכת העבודה
39.הצבעה על מועמד
פרק שביעי: מכרז פומבי
40.חובה של מכרז פומבי
41.פרטים במכרז פומבי
42.בקשה להשתתף במכרז
43.התקופה להגשת הבקשות
44.מקום פרסום המכרז
45.הדרישות למשרות בדירוג האחיד
46.מבחנים למשרות
47.תכנית המבחנים
48.עריכת המבחנים
49.בחינה בעל-פה
50.אי-הזמנת מועמד
51.בחינות ומבחנים
52.הזמנה למבחן
53.מועד המבחנים
54.מינוי מפקח על מבחנים
55.זיהוי המועמד
56.גליונות המבחנים
57.התנהגות בשעת מבחן
58.הוצאת נבחן מחדר המבחנים
59.הודעה לרשות המקומית
60.ועדת בחינה
61.הרכב ועדת בחינה להנדסאים
62.הרכב ועדת בחינה לעובדים סוציאליים
63.הרכב ועדת הבחינה למנהל במפת"ן
64.הרכב ועדת הבחינה לקצין ביקור
65.הרכב ועדת הבחינה לפסיכולוגים
66.הרכב ועדת הבחינה למנהל בית-ספר של חטיבת ביניים
67.הרכב ועדת הבחינה למנהל בית-ספר על-יסודי
68.הרכב ועדת הבחינה למהנדסים
69.הרכב ועדת הבחינה למנהל מחלקת תברואה
70.הרכב ועדת הבחינה לרופאים
71.הרכב ועדת הבחינה למנהל מדור ספורט
72.מינוי נציגים
73.מועמד יחיד
74.הזמנה לראיון
75.מועד הישיבה
76.בדיקה על-ידי ועדת הבחינה
77.הכרעה לגבי מועמדים
78.החלטות ועדת הבחינה
79.פרוטוקול ועדת הבחינה
80.מינוי המועמדים
81.סודיות דיונים
82.העסקת אדם כארעי
83.הודעות לנבחנים
84.ביטול מינוי משרה פנויה
פרק שמיני: העסקה על פי חוזה מיוחד
85.העסקה על פי חוזה מיוחד
86.מקרים לאיסור חוזה מיוחד
87.רשיון לפי החוק
88.העסקה מעל שלושה חדשים
89.החלת צו הרשויות המקומיות (שירות העובדים)
90.עובדים המועסקים על פי חוזה מיוחד
91.מועמד בן 55 ומעלה
92.מועמד בן 64 ומעלה
93.עובד שהתקבל לעבודה לפני 28.11.1967
94.הארכת שירות עובד בגיל 65
95.אי-כשירות רפואית
96.תנאים להעסקה על פי חוזה מיוחד
97.העסקה לעבודה שאינה צמיתה
98.העסקה למילוי מקום
99.העסקה שלא במסגרת התנאים הרגילים
100.הארכת שירות במשרה לא תקנית
101.החלת הוראות פרק שביעי
102.משכורת להעסקה על פי חוזה מיוחד
103.תשלום התוספת
104.טופס לחוזה מיוחד
105.ביטול חוזה מיוחד
פרק תשיעי: סייגים להעסקה מטעמי קרבה משפחתית
106.הגדרות
107.סייגים להעסקת עובד
108.היתר להעסקה
פרק עשירי: העסקה מעל לגיל 65 שנה
108א.תנאים להארכת שירות
108ב.המשך הארכת שירות
108ג.הורים שכולים ונכים
108ד.הגשת ערר
פרק אחד עשר: כללי
109.צווי המועצות המקומיות
110.תחילה
111.השם
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לפקודת המועצות המקומיות, אני מצווה לאמור:


פרק ראשון: פרשנות

הגדרות
    

1.  בצו זה -

      

"רשות מקומית" - מועצה מקומית או מועצה אזורית;

      

"מינהל השירות" - מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות;

      

"ראש מינהל השירות" - ראש מינהל השירות כמשמעותו בצו המועצות המקומיות (שירות העובדים), התשכ"ב-1962 (להלן - צו מינהל השירות);

      

"ועדת מינהל השירות" - ועדת מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות, כמשמעותה בצו מינהל השירות;

      

"תקן" - כמשמעותו בצו מינהל השירות;

      

"מבחן" - שאלה או קבוצה של שאלות בכתב לרבות מבחן באמצעות מכשירים.פרק שני: דרכים למילוי משרה פנויה בתקן של רשות מקומית

מינוי עובד
    

2.  לא יתמנה אדם כעובד במשכורת ברשות מקומית ולא יועבר ממשרה אחרת באותה רשות מקומית אלא למשרה פנויה בתקן.

לתחילת העמוד

דרכים למילוי משרה בתקן
    

3.  משרה פנויה בתקן של רשות מקומית ניתן למלא באחת מאלה:

        

(1)  העברת עובד קבוע ממשרה למשרה באותה רשות מקומית;

        

(2)  מכרז פנימי;

        

(3)  פנייה לשירות התעסוקה;

        

(4)  מכרז פומבי;

        

(5)  העסקה לפי חוזה מיוחד.פרק שלישי: אישור נחיצות מילוי משרה פנויה

אישור נחיצות מילוי משרה
    

4.  התפנתה משרה הנמנית על אחד הסוגים המפורטים בסעיף 5, ניתן למלאה רק לאחר קבלת אישור נחיצות מילוי הכשרה מאת השר או מראש מינהל השירות.

לתחילת העמוד

סוגי המשרות בהם חלה חובת האישור
    

5.  (א)  חובת אישור נחיצות מילוי משרה חלה על סוגי המשרות המפורטות להלן:

        

(1)  משרה בדרגה י"ג ומעלה של הדירוג האחיד;

        

(2)  משרה בדרגה 2 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים;

        

(3)  משרה בדרגה כלשהיא של הדירוגים המקצועיים האחרים, למעט סוגי משרות המנויים בסעיף קטן (ב).

    

(ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) לא תחול חובת אישור נחיצות מילוי משרה על סוגי משרות אלה:

        

(1)  משרות של מורים בבתי-ספר יסודיים שבבעלות רשות מקומית ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;

        

(2)  משרות של מורים בבתי-ספר של חטיבת הביניים או בבתי-ספר על-יסודיים שבבעלות הרשות המקומית ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;

        

(3)  משרות של גננות בגני-ילדים או בגנונים שבבעלות רשות מקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;

        

(4)  משרות של עובדים סוציאליים כשירים, בוגרי אוניברסיטה בעבודה סוציאלית או בוגרי קורס של המכון לעובדים סוציאליים אשר קיבלו מילגת לימודים לקראת קבלת הסמיכות ממשרד הסעד או מהרשות המקומית והתחייבו לעבוד כעובדים סוציאליים ברשות המקומית לתקופה של שנתיים לפחות.

לתחילת העמוד

בקשה לאישור נחיצות משרה בתקן
    

6.  בקשה לאישור נחיצות מילוי משרה פנויה יש להגיש בטופס "א" שבתוספת.פרק רביעי: העברת עובד קבוע ממשרה למשרה באותה רשות מקומית

סייגים להעברת עובד קבוע ממשרה למשרה
    

7.  העברת עובד קבוע ממשרה למשרה שלא בדרך מכרז מותרת בכפיפות לסייגים אלה:

        

(1)  דרגתו של העובד המועבר אינה נמוכה מהדרגה הגבוהה ביותר הצמודה בתקן למשרה הפנויה;

        

(2)  דירוגו של העובד המועבר זהה לדירוג שנקבע בתקן למשרה הפנויה.פרק חמישי: מכרז פנימי

חובת מכרז פנימי
    

8.  התפנתה משרה ברשות מקומית ולא הועבר אליה עובד קבוע המועסק באותה רשות, יפורסם עליה מכרז פנימי.

לתחילת העמוד

סייגים למכרז פנימי
    

9.  על אף האמור בסעיף 8, לא תחול חובת עריכת מכרז פנימי על סוגי משרות אלה:

        

(1)  משרות של מורים בבתי-ספר יסודיים שבבעלות הרשות המקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;

        

(2)  משרות של מורים בבתי-ספר של חטיבת הביניים או בבתי-ספר על-

        

תיכוניים שבבעלות הרשות המקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;

        

(3)  משרות של גננות בגני-ילדים או בגנונים שבבעלות הרשות המקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;

        

(4)  משרות של עובדים סוציאליים כשירים, בוגרי אוניברסיטה בעבודה סוציאלית או בוגרי קורס של המכון לעובדים סוציאליים אשר קיבלו מילגת לימודים לקראת קבלת הסמיכות ממשרד הסעד או מהרשות המקומית והתחייבו לעבוד כעובדים סוציאליים ברשות המקומית לתקופה של שנתיים לפחות.

לתחילת העמוד

פרסום מכרז פנימי
    

10.  מכרז פנימי על סוגי המשרות שחלה עליהם חובת אישור נחיצות מילוי משרה יפורסם רק לאחר קבלת האישור הדרוש, ובטופס "ב" שבתוספת.

לתחילת העמוד

אופן הפרסום
    

11.  (א)  המכרז יפורסם על לוח המודעות של הרשות המקומית והעתקים ממנו יישלחו למינהל השירות ולוועד העובדים של אותה רשות.

    

(ב)  במכרז פנימי ייקבע פרק זמן להגשת בקשות לתקופה שלא תהיה קצרה משבעה ימים ולא תהיה ארוכה מעשרים ואחד יום.

לתחילת העמוד

הדרישות במכרזים פנימיים
    

12.  (א)  דרישות ההשכלה ושנות הנסיון במכרזים פנימיים למשרות בדירוג האחיד הן כדלקמן:

    

הדרגהאקדמאי מוסמךאקדמאי בוגרתיכונית +2 שנות לימוד במקצוע שאליו שייכת המשרהתיכוניתיסודית +2 שניםיסודית
י"ט 2מעל 9מעל 9מעל 11מעל 12--
י"ט 19מעל 9מעל 11מעל 12--
י"ח791112--
י"ז57910--
ט"ז3578--
ט"ו135678
י"ד-13456
י"ג--1234
י"ב---123
י"א---עד 112
י'----עד 11
ט'-----עד 1
    

(ב)  במשרות שלמילוין דרושות כשירות מיוחדת כגון: תואר מיוחד, השלמת חוק לימודים מסויים או רשיון על פי חוק, לא תתקבל בקשה ממועמד החסר אותה כשירות מיוחדת.

    

(ג)  האמור בסעיף זה לא יחול על המשרות אשר להן נקבעו דרישות מפורטות במסגרת מסלולי קידום או בהסדרים מיוחדים על פי הסכם קיבוצי.


טופס הבקשה
    

13.  בקשות למשרה פנויה יש להגיש על טופס "ג" שבתוספת.

לתחילת העמוד

בחינה שבכתב
    

14.  (א)  הרשות המקומית רשאית לחייב את המועמדים למשרה מוכרזת להיבחן בבחינה בכתב לפני הופעתם בפני ועדת בחינה.

    

(ב)  היקף הבחינה תקבע הרשות המקומית.

לתחילת העמוד

ועדות בחינה
    

15.  (א)  כל רשות מקומית תציע לראש מינהל השירות רשימה של שמות נציגים לוועדות בחינה.

    

(ב)  הרשימה תכלול את שמות הנציגים של הרשות המקומית, את שמות הנציגים של ועד העובדים של הרשות המקומית ואת שמות נציגי הציבור.

    

(ג)  הרשימה טעונה אישור ועדת מינהל השירות.

לתחילת העמוד

הרכב ועדת הבחינה למשרה בדרגה י"ג (תיקון התשמ"א)
    

16.  (א)  פורסם מכרז פנימי למשרה שהיא בדרגה ט"ו ומטה של הדירוג האחיד או בדרגה 3 ומטה של דירוג ההנדסאים והטכנאים, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

        

(1)  נציג הרשות המקומית;

        

(2)  נציג ועד העובדים של המועצה;

        

(3)  נציג הציבור המקומי.

    

(ב)  על-אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי ראש מינהל השירות להעביר את סמכותו למנות את חברי ועדת הבחינה, לראש הרשות המקומית.

לתחילת העמוד

הרכב ועדת הבחינה למשרה בדרגה י"ד (תיקון התשמ"א)
    

17.  פורסם מכרז פנימי למשרה שהיא בדרגה ט"ז ומעלה של הדירוג האחיד או בדרגה 4 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

        

(1)  נציג מינהל שירות העובדים;

        

(2)  נציג ועדת מינהל השירות;

        

(3)  נציג הרשות המקומית הנוגעת בדבר;

        

(4)  נציג ועד העובדים של הרשות המקומית;

        

(5)  נציג הציבור המקומי.

לתחילת העמוד

הרכב ועדת הבחינה למשרה של עובד סוציאלי או של מנהל לשכת סעד
    

18.  (א)  פורסם מכרז פנימי למשרה של עובד סוציאלי או של מנהל לשכת סעד, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

        

(1)  נציג מינהל שירות העובדים;

        

(2)  נציג ועדת מינהל השירות;

        

(3)  נציג הרשות המקומית;

        

(4)  נציג משרד הסעד;

        

(5)  נציג איגוד העובדים הסוציאליים;

        

(6)  נציג הציבור המקומי.

    

(ב)  הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פרסום מכרז פומבי למשרות האמורות בסעיף קטן (א).

לתחילת העמוד

הרכב ועדת הבחינה למשרת מנהל במפת"ן
    

19.  פורסם מכרז פנימי למשרה של מנהל או מדריך במפעל תעסוקה לנוער (להלן - מפת"ן), יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

        

(1)  נציג מינהל שירות העובדים;

        

(2)  נציג ועדת מינהל השירות;

        

(3)  נציג הרשות המקומית;

        

(4)  נציג משרד הסעד;

        

(5)  נציג ועד העובדים של הרשות המקומית;

        

(6)  נציג הציבור המקומי.

לתחילת העמוד

הרכב ועדת הבחינה למשרה של קצין ביקור סדיר
    

20.  פורסם מכרז פנימי למשרה של קצין ביקור סדיר, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

        

(1)  נציג מינהל שירות העובדים;

        

(2)  נציג ועדת מינהל השירות;

        

(3)  נציג הרשות המקומית;

        

(4)  נציג משרד החינוך והתרבות;

        

(5)  נציג ועד העובדים של אותה הרשות;

        

(6)  נציג הציבור המקומי.

לתחילת העמוד

הרכב ועדת הבחינה למשרה של פסיכולוג
    

21.  (א)  פורסם מכרז פנימי למשרה של פסיכולוג לבתי-ספר, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

        

(1)  נציג מינהל שירות העובדים;

        

(2)  נציג ועדת מינהל השירות;

        

(3)  נציג הרשות המקומית;

        

(4)  נציג משרד החינוך והתרבות;

        

(5)  נציג ארגון הפסיכולוגים בישראל;

        

(6)  נציג הציבור המקומי.

    

(ב)  הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פרסום מכרז פומבי למשרה האמורה בסעיף קטן (א).

לתחילת העמוד

הרכב ועדת הבחינה למנהל בית-ספר של חטיבת ביניים
    

22.  (א)  פורסם מכרז פנימי למשרה של מנהל בית-ספר של חטיבת ביניים או בית-ספר מקיף יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

        

(1)  נציג המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך והתרבות - או נציג אגף החינוך הדתי אם מדובר במשרה של ניהול בית-ספר שבפיקוח אגף החינוך הדתי, שישמש כיושב-ראש הוועדה;

        

(2)  נציג מינהל שירות העובדים;

        

(3)  נציג ועדת מינהל השירות;

        

(4)  נציג הרשות המקומית;

        

(5)  נציג הסתדרות המורים;

        

(6)  נציג ארגון מורי בתי-הספר העל-יסודיים;

        

(7)  המפקח על בית-הספר מטעם משרד החינוך והתרבות.

    

(ב)  הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פרסום מכרז פומבי למשרות האמורות בסעיף קטן (א).

לתחילת העמוד

הרכב ועדת הבחינה למנהל בית-ספר על-יסודי
    

23.  (א)  פורסם מכרז פנימי למשרה של מנהל בית-ספר על-יסודי, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

        

(1)  נציג מינהל שירות העובדים;

        

(2)  נציג ועדת מינהל השירות;

        

(3)  נציג הרשות המקומית;

        

(4)  נציג משרד החינוך והתרבות;

        

(5)  נציג הסתדרות המורים;

        

(6)  נציג ארגון מורי בתי-הספר העל-יסודיים;

        

(7)  נציג הציבור המקומי.

    

(ב)  הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פרסום מכרז פומבי למשרה האמורה בסעיף קטן (א).

לתחילת העמוד

הרכב ועדת הבחינה לדרגה שצמוד לה דירוג של מהנדסים
    

24.  (א)  פורסם מכרז פנימי למשרה לה צמודה דרגה כלשהיא של דירוג המהנדסים, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

        

(1)  נציג מינהל שירות העובדים;

        

(2)  נציג ועדת מינהל השירות;

        

(3)  נציג הרשות המקומית;

        

(4)  נציג הסתדרות המהנדסים - מהנדס;

        

(5)  נציג הציבור המקומי.

    

(ב)  הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פרסום מכרז פומבי למשרה האמורה בסעיף קטן (א).

לתחילת העמוד

ועדת הבחינה למשרת מנהל מחלקת התברואה
    

25.  פורסם מכרז פנימי למשרה של מנהל מחלקת תברואה, או למשרה של תברואן מוסמך יחידי או למשרה של תברואן איזורי, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

        

(1)  נציג מינהל שירות העובדים;

        

(2)  נציג ועדת מינהל השירות;

        

(3)  נציג הרשות המקומית;

        

(4)  נציג משרד הבריאות;

        

(5)  נציג ועד העובדים של הרשות המקומית;

        

(6)  נציג הציבור המקומי.

לתחילת העמוד

ועדת הבחינה למשרה הצמודה לדירוג הרופאים
    

26.  (א)  פורסם מכרז פנימי למשרה לה צמודה דרגה כלשהי של דירוג הרופאים, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

        

(1)  נציג מינהל שירות העובדים;

        

(2)  נציג ועדת מינהל השירות;

        

(3)  נציג הרשות המקומית;

        

(4)  רופא - נציג המשרד הממשלתי הנוגע בדבר;

        

(5)  רופא - נציג ההסתדרות הרפואית;

        

(6)  נציג הציבור המקומי.

    

(ב)  הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פרסום מכרז פומבי למשרה האמורה בסעיף קטן (א).

לתחילת העמוד

ועדת הבחינה של מנהל מדור ספורט
    

27.  פורסם מכרז פנימי למשרה של מנהל מדור ספורט או למשרה של רכז ספורט, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

        

(1)  נציג מינהל שירות העובדים;

        

(2)  נציג ועדת מינהל השירות;

        

(3)  נציג הרשות המקומית;

        

(4)  נציג רשות הספורט - משרד החינוך והתרבות;

        

(5)  נציג ועד העובדים;

        

(6)  נציג הציבור המקומי.

לתחילת העמוד

מינוי נציגים
    

28.  הנציגים, למעט נציג הציבור המקומי, לענין סעיפים 16 עד 27 ימונו בידי ראש מינהל השירות לפי הצעת הגופים שאליהם הם משתייכים. נציג הציבור המקומי ימונה בידי ראש מינהל השירות לפי הצעת הרשות המקומית.

לתחילת העמוד

אי-הזמנת מועמדים
    

29.  מועמדים למשרה פנויה שעליה הוכרז במכרז פנימי ואשר נתוניהם האישיים אינם עונים לתנאי המכרז, לא יוזמנו לראיון בפני ועדת הבחינה; הודעה על כך תישלח להם על-ידי המועצה.

לתחילת העמוד

מועמד יחיד
    

30.  הוצעה מועמדות יחידה למשרה המוכרזת והנתונים האישיים של המועמד עונים לתנאי המכרז, מותר להעסיקו באותה המשרה, במעמד ארעי, ובתנאי שיועמד בפני ועדת בחינה תוך ששה חדשים מיום קבלתו לעבודה.

לתחילת העמוד

ראיון למועמדים
    

31.  (א)  מועמדים למשרה פנויה שעליה הוכרז מכרז פנימי ואשר נתוניהם האישיים עונים לתנאי המכרז יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה, על-ידי המועצה, לפחות שבעה ימים לפני מועד הראיון.

    

(ב)  מועד הראיון ייקבע בידי מינהל השירות בתיאום עם הרשות המקומית.

לתחילת העמוד

החלטת ועדת הבחינות
    

32.  (א)  החלטות ועדת הבחינה יתקבלו בקולות יושב-ראש הוועדה ושניים מחבריה לפחות.

    

(ב)  במקרה של מספר קולות שקול בוועדת בחינה, יכריע היושב-ראש.

לתחילת העמוד

פרוטוקול הישיבה
    

33.  (א)  הוועדה תערוך פרוטוקול אשר יירשם על טופס "ד" שבתוספת, וייחתם בידי חברי ועדת הבחינה הנוכחים בעת ההחלטה.

    

(ב)  יושב-ראש ועדת הבחינה יציין בפרוטוקול את שמו של המועמד או המועמדים הנראים לוועדה ככשרים למשרה המוכרזת לפי סדר עדיפותם, ובלבד שמספרם לא יעלה על שלושה.

לתחילת העמוד

מועמד או מועמדים כשירים
    

34.  (א)  מצאה ועדת הבחינה מועמד יחיד כשיר, ימונה הוא למשרה הפנויה.

    

(ב)  מצאה ועדת הבחינה כמה מועמדים כשירים, יתמנה למשרה המועמד הכשיר הראשון בסדר העדיפות שקבעה הוועדה; ויתר אחד המועמדים על המשרה או לא נמצא מתאים לה בתקופת הניסיון, יתמנה למשרה המועמד הכשיר הבא אחריו לפי סדר העדיפות שקבעה הוועדה וכן הלאה, ובלבד שלא עברו ששה חדשים מיום החלטת ועדת הבחינה בענין זה.

לתחילת העמוד

הכרזה על אי-כשירות המועמדים
    

35.  ועדת הבחינה רשאית להחליט שאף אחד מהמועמדים אינו מתאים להיבחר למשרה המוכרזת.

לתחילת העמוד

הודעות למועמדים
    

36.  (א)  מינהל השירות ישלח למועמדים שהתייצבו לראיון בפני ועדת הבחינה, הודעות בכתב על בחירתם או אי-בחירתם.

    

(ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) למועמדים שהתייצבו לראיון בפני ועדת בחינה שחבריה נתמנו בידי ראש המועצה תשלח המועצה הודעות בכתב על בחירתם או אי-בחירתם; העתקים מההודעות יישלחו למינהל השירות.

לתחילת העמוד

סודיות הדיונים
    

37.  דיוני ועדת בחינה, מסמכיה ומסקנותיה - הם סודיים, ואין להביאם לידיעת אחרים אלא באישורו של ראש מינהל השירות.פרק שישי: פנייה לשירות התעסוקה

פניה ללשכת העבודה (תיקון התשמ"א)
    

38.  (א)  התפנתה ברשות מקומית משרה בדרגה ט"ו ומטה של הדירוג האחיד או בדרגה 3 ומטה של דירוג ההנדסאים והטכנאים, ולא נתמלאה באחת מהדרכים המפורטות בפרקים ארבע וחמש, תזמין הרשות המקומית מועמדים מלשכת העבודה של שירות התעסוקה.

    

(ב)  רשות מקומית, הרוצה להעסיק במשרה חניך או שוליה, תזמין את המועמדים מלשכת העבודה לנוער של שירות התעסוקה.

לתחילת העמוד

הצבעה על מועמד
    

39.  הזמינה רשות מקומית מועמדים מלשכת העבודה ובתוך התקופה המפורטת להלן בטור ג' לא הפנתה אליה לשכת העבודה מועמד לפי המבוקש, רשאית היא להצביע ללשכה על מועמד הממלא אחר הדרישות אותן פירטה בהודעתה ללשכה והלשכה תשלח לרשות המקומית את המועמד שעליו היא הצביעה.

טור א'טור ב'טור ג'
ענף העבודה או סוג העבודהסוג העובדיםמספר הימים
תעשיה או מלאכהעובדים מקצועיים7
 עובדים לא מקצועיים2
בניה או חקלאותעובדים מקצועיים3
 עובדים לא מקצועיים2
פקידותעובדים מקצועיים7
שירותים וענפי עבודה אחריםעובדים מקצועיים7
 עובדים לא מקצועיים2


פרק שביעי: מכרז פומבי

חובה של מכרז פומבי (תיקון התשמ"א)
    

40.  (א)  התפנתה ברשות מקומית משרה בדרגה ט"ז ומעלה של הדירוג האחיד או בדרגה 4 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים, או בדרגה כלשהי של הדירוגים המקצועיים האחרים ולא נתמלאה באחת מהדרכים המפורטות בפרקים הרביעי, החמישי והשישי - יפורסם עליה מכרז פומבי.

    

(ב)  למרות האמור בסעיף קטן (א), לא תחול חובת עריכת מכרז פומבי על סוגי המשרות דלקמן:

        

(1)  מורים בבתי-ספר יסודיים שבבעלות הרשות המקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;

        

(2)  מורים בבתי-ספר של חטיבת הביניים או בבתי-ספר על-יסודיים שבבעלות הרשות המקומית ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;

        

(3)  גננות בגני-ילדים או בגנונים שבבעלות הרשות המקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;

        

(4)  עובדים סוציאליים כשירים, בוגרי אוניברסיטה בעבודה סוציאלית או בוגרי קורס של המכון לעובדים סוציאליים אשר קיבלו מילגת לימודים לקראת קבלת הסמיכות במשרד הסעד או מהרשות המקומית והתחייבו לעבוד כעובדים סוציאליים ברשות מקומית לתקופה של שנתיים לפחות.

לתחילת העמוד

פרטים במכרז פומבי
    

41.  מכרז פומבי יפורסם לפי טופס "ה" שבתוספת ויכללו בו הפרטים כלהלן:

        

(1)  תואר המשרה;

        

(2)  דרגת המשרה;

        

(3)  שיעור המשרה;

        

(4)  נתונים אישיים הדרושים למילוי המשרה;

        

(5)  המען אליו יש להגיש את הבקשה למשרה פנויה;

        

(6)  המועד האחרון להגשת הבקשה.

לתחילת העמוד

בקשה להשתתף במכרז
    

42.  בקשה להשתתפות במכרז למשרה פנויה יש להגיש לפי טופס "ג" שבתוספת.

לתחילת העמוד

התקופה להגשת הבקשות
    

43.  במכרז פומבי ייקבע פרק זמן להגשת בקשות להשתתף במכרז לתקופה שלא תהיה קצרה משבעה ימים ולא תהיה ארוכה מעשרים ואחד יום.

לתחילת העמוד

מקום פרסום המכרז
    

44.  (א)  המכרז יפורסם -

        

(1)  בלוח המודעות של הרשות המקומית הנוגעת בדבר;

        

(2)  בשני עתונים יומיים לפחות.

    

(ב)  הרשות המקומית יכולה לפרסם הודעה על המכרז בכל דרך נוספת שתמצא לנכון.

    

(ג)  העתק המכרז יישלח למינהל השירות.

לתחילת העמוד

הדרישות למשרות בדירוג האחיד
    

45.  (א)  דרישות ההשכלה והנסיון במכרזים פומביים למשרות בדירוג האחיד הן:

   תיכונית + 
 אקדמאיאקדמאי2 שנות לימודתיכונית
הדרגהמוסמךבוגרבמקצוע שאליושייכת המשרה 
י"ט 2מעל 9מעל 11--
י"ט 1911--
י"ח79--
י"ז57--
ט"ז357-
ט"ו1356
י"ד-134
עד י"ג--12
    

(ב)  הדרישות המפורטות בסעיף קטן (א) לא יחולו על המשרות אשר להן נקבעו דרישות מפורטות במסגרת "מסלולי קידום" או בהסדרים מיוחדים לקבוצות של משרות או למשרות בודדות.


מבחנים למשרות
    

46.  המבחנים למשרה מוכרזת ישמשו לבדיקת הסגולות, הכישורים, הידיעות והניסיון הדרושים לאדם הממלא את המשרה.

לתחילת העמוד

תכנית המבחנים
    

47.  הרשות המקומית תתאים את תכנית המבחן לדרישות המשרה שעליה פורסם המכרז, לפי הנחיות של ועדת מינהל השירות או של ראש מינהל השירות.

לתחילת העמוד

עריכת המבחנים
    

48.  המבחנים ייערכו בידי גוף מוסמך, בעל ניסיון בעריכת מבחנים, מורכב מצוות בוחנים שתבחר ועדת מינהל השירות.

לתחילת העמוד

בחינה בעל-פה
    

49.  הרשות המקומית רשאית, באישור ראש מינהל השירות ויושב-ראש ועדת מינהל השירות, לא לקבוע מבחן לגבי משרה אשר לדעתה אפשר לעמוד על הסגולות הדרושות למילויה באמצעות בחינה בעל פה בלבד.

לתחילת העמוד

אי-הזמנת מועמד
    

50.  לא יוזמן מועמד למבחנים ולבחינות אם הנתונים האישיים שלו אינם עונים על תנאי המכרז; הרשות המקומית תודיע לו זאת בכתב.

לתחילת העמוד

בחינות ומבחנים
    

51.  אדם שהציע את מועמדותו למשרה המוכרזת והנתונים האישיים שלו עונים לתנאי המכרז, יידרש לעמוד במבחנים ובבחינות בהתאם להוראות פרק זה.

לתחילת העמוד

הזמנה למבחן
    

52.  הזמנה למבחן תישלח למועמד על-ידי הרשות המקומית הנוגעת בדבר, לפחות שבעה ימים לפני מועד המבחן.

לתחילת העמוד

מועד המבחנים
    

53.  המבחנים ייערכו במועד ובמקום שתקבע הרשות המקומית.

לתחילת העמוד

מינוי מפקח על מבחנים
    

54.  הגוף המוסמך לעריכת מבחנים כאמור בסעיף 48 ימנה מפקח על המבחנים.

לתחילת העמוד

זיהוי המועמד
    

55.  מועמד שהתייצב למבחן חייב להוכיח את זהותו למפקח בהציגו לפניו תעודת זהות.

לתחילת העמוד

גליונות המבחנים
    

56.  גליונות המבחנים יהיו מסומנים במספרים; המפקח יקבע מספר לכל נבחן לשם זיהוי גליונות המבחנים.

לתחילת העמוד

התנהגות בשעת מבחן
    

57.  (א)  נבחן אינו רשאי לשאול שאלה בשעת המבחן, לשוחח עם נבחן או עם אדם אחר, לעיין בספר, במסמך, או ברשימה, או לעזוב את מקומו - אלא ברשות המפקח.

    

(ב)  נבחן לא יעתיק שאלה או פרט אחר בגליון המבחן; בתום המבחן ימסור הנבחן למפקח את גליון המבחן וכן כל רישום או טיוטה אשר עשה בקשר למבחן; שום חומר בכתב לא יוצא ממקום עריכת המבחן.

    

(ג)  נבחן חייב להישמע להוראות המפקח.

לתחילת העמוד

הוצאת נבחן מחדר המבחנים
    

58.  נבחן העובר על סעיף 57, רשאי המפקה להוציאו ממקום עריכת המבחן.

לתחילת העמוד

הודעה לרשות המקומית
    

59.  הוציא המפקח נבחן מחדר המבחנים, יודיע על כך במכתב לראש הרשות המקומית הנוגעת בדבר, והרשות המקומית רשאית לפסול את הנבחן או לחייבו לעמוד במבחן נוסף, הכל כפי שייראה בעיניה לאור הנסיבות.

לתחילת העמוד

ועדת בחינה
    

60.  (א)  כל רשות מקומית תציע לראש מינהל השירות רשימה של שמות נציגים לוועדת בחינה.

    

(ב)  רשימה זו תכלול את שמות הנציגים של הרשות המקומית, את שמות הנציגים

    

של ועד העובדים של הרשות המקומית, ואת שמות הנצינים של הציבור המקומי.

    

(ג)  הרשימה טעונה אישור של ועדת מינהל השירות.

לתחילת העמוד

הרכב ועדת בחינה להנדסאים
    

61.  פורסם מכרז פומבי למשרה בדרגה י"ד ומעלה של הדירוג האחיד, או למשרה בדרגה 2 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

        

(1)  נציג מינהל השירות;

        

(2)  נציג ועדת מינהל השירות;

        

(3)  נציג הרשות המקומית;

        

(4)  נציג הסתדרות העובדים הכללית;

        

(5)  נציג הציבור המקומי.

לתחילת העמוד

הרכב ועדת בחינה לעובדים סוציאליים
    

62.  פורסם מכרז פומבי למשרה של עובד סוציאלי או של מנהל לשכת סעד, תורכב ותמונה ועדת בחינה כמתכונת של ועדת הבחינה במכרז פנימי.

לתחילת העמוד

הרכב ועדת הבחינה למנהל במפת"ן
    

63.  פורסם מכרז פומבי למשרה של מנהל או מדריך במפת"ן, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

        

(1)  נציג מינהל שירות העובדים;

        

(2)  נציג ועדת מינהל השירות;

        

(3)  נציג הרשות המקומית;

        

(4)  נציג משרד הסעד;

        

(5)  נציג הסתדרות העובדים הכללית;

        

(6)  נציג הציבור המקומי.

לתחילת העמוד

הרכב ועדת הבחינה לקצין ביקור
    

64.  פורסם מכרז פומבי למשרה של קצין ביקור סדיר יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

        

(1)  נציג מינהל שירות העובדים;

        

(2)  נציג ועדת מינהל השירות;

        

(3)  נציג הרשות המקומית;

        

(4)  נציג משרד החינוך והתרבות;

        

(5)  נציג הסתדרות העובדים הכללית;

        

(6)  נציג הציבור המקומי.

לתחילת העמוד

הרכב ועדת הבחינה לפסיכולוגים
    

65.  פורסם מכרז פומבי למשרה של פסיכולוג לבתי-ספר, תורכב ותמונה ועדת בחינה כמתכונת ועדת הבחינה במכרז פנימי.

לתחילת העמוד

הרכב ועדת הבחינה למנהל בית-ספר של חטיבת ביניים
    

66.  פורסם מכרז פומבי למשרה של מנהל בית-ספר של חטיבת ביניים או בית-ספר מקיף, תורכב ותמונה ועדת בחינה כמתכונת ועדת הבחינה במכרז הפנימי.

לתחילת העמוד

הרכב ועדת הבחינה למנהל בית-ספר על-יסודי
    

67.  פורסם מכרז פומבי למשרה של מנהל בית-ספר על-יסודי, תורכב ותמונה ועדת בחינה כמתכונת ועדת הבחינה במכרז פנימי.

לתחילת העמוד

הרכב ועדת הבחינה למהנדסים
    

68.  פורסם מכרז פומבי למשרה שלה צמודה דרגה כלשהי של דירוג המהנדסים, תורכב ותמונה ועדת בחינה כמתכונת ועדת הבחינה במכרז פנימי.

לתחילת העמוד

הרכב ועדת הבחינה למנהל מחלקת תברואה
    

69.  פורסם מכרז פומבי למשרה של מנהל מחלקת תברואה, או למשרה של תברואן מוסמך יחידי או למשרה של תברואן אזורי, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

        

(1)  נציג מינהל שירות העובדים;

        

(2)  נציג ועדת מינהל השירות;

        

(3)  נציג הרשות המקומית;

        

(4)  נציג משרד הבריאות;

        

(5)  נציג הסתדרות העובדים הכללית;

        

(6)  נציג הציבור המקומי.

לתחילת העמוד

הרכב ועדת הבחינה לרופאים
    

70.  פורסם מכרז פומבי למשרה שלה צמודה דרגה כלשהי של דירוג הרופאים, תורכב ותמונה ועדת בחינה כמתכונת ועדת הבחינה במכרז פנימי.

לתחילת העמוד

הרכב ועדת הבחינה למנהל מדור ספורט
    

71.  פורסם מכרז פומבי למשרה של מנהל מדור ספורט או למשרה של רכז ספורט, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

        

(1)  נציג מינהל השירות;

        

(2)  נציג ועדת מינהל השירות;

        

(3)  נציג הרשות המקומית;

        

(4)  נציג רשות הספורט, משרד החינוך והתרבות;

        

(5)  נציג הסתדרות העובדים הכללית;

        

(6)  נציג הציבור המקומי.

לתחילת העמוד

מינוי נציגים
    

72.  הנציגים, למעט נציג הציבור, לענין סעיפים 61, 63, 64, 69 ו-71 ימונו בידי ראש מינהל השירות לפי המלצת הגופים שאליהם הם משתייכים; נציג הציבור המקומי יתמנה בידי ראש מינהל השירות לפי הצעת הרשות המקומית.

לתחילת העמוד

מועמד יחיד
    

73.  הוצעה מועמדות יחידה למשרה המוכרזת והנתונים האישיים של המועמד עונים לתנאי המכרז, רשאית הרשות המקומית להעסיקו באותה המשרה, במעמד ארעי, ובתנאי שיעמוד בפני ועדת בחינה תוך ששה חדשים מיום קבלתו לעבודה.

לתחילת העמוד

הזמנה לראיון
    

74.  (א)  נתקיימו מבחנים, יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה רק המועמדים שהשיגו במבחנים תוצאות מתאימות.

    

(ב)  למועמדים שלא השיגו תוצאות מתאימות, תשלח הרשות המקומית הודעה על כך בכתב.

    

(ג)  לא נתקיימו מבחנים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה רק המועמדים שנתוניהם האישיים עונים על תנאי המכרז.

    

(ד)  הזמנה לראיון בפני ועדת בחינה תישלח למועמד בידי הרשות המקומית לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לראיון.

לתחילת העמוד

מועד הישיבה
    

75.  מועד הישיבה של ועדת בחינה ייקבע בידי מינהל השירות בתיאום עם הרשות המקומית הנוגעת בדבר.

לתחילת העמוד

בדיקה על-ידי ועדת הבחינה
    

76.  ועדת הבחינה תבדוק את התאמתו של המועמד מבחינת אישיותו ותכונותיו למילוי המשרה המוכרזת.

לתחילת העמוד

הכרעה לגבי מועמדים
    

77.  (א)  ההכרעה על קבלת מועמד למשרה מוכרזת תתקבל על בסיס השכלתו, הכשרתו והתאמתו של מועמד.

    

(ב)  עובד הרשות או מועמד אחר לא יופלה מסיבה כלשהי.

    

(ג)  על אף האמור בסעיף קטן (ב), תינתן בתנאים שווים עדיפות לתושבים המתגוררים בתחומה של הרשות המקומית הנוגעת בדבר.

לתחילת העמוד

החלטות ועדת הבחינה
    

78.  (א)  החלטות ועדת בחינה יתקבלו בקולות יושב-ראש הוועדה ושניים מחבריה.

    

(ב)  במקרה של מספר קולות שקול בוועדת בחינה, יכריע היושב-ראש.

    

(ג)  ועדת הבחינה רשאית להחליט שאף אחד מהמועמדים אינו כשיר להתמנות למשרה המוכרזת.

לתחילת העמוד

פרוטוקול ועדת הבחינה
    

79.  (א)  יושב-ראש ועדת הבחינה יציין בפרוטוקול את שמו של המועמד או את שמותיהם של המועמדים הנראים לוועדה ככשירים למשרה המוכרזת לפי סדר עדיפותם, ובלבד שמספרם לא יעלה על שלושה.

    

(ב)  הפרוטוקול ייערך לפי טופס "ד" שבתוספת וייחתם בידי חברי הוועדה הנוכחים בעת ההחלטה.

לתחילת העמוד

מינוי המועמדים
    

80.  (א)  מצאה ועדת הבחינה מועמד יחיד כשיר, יתמנה הוא למשרה הפנויה.

    

(ב)  מצאה ועדת הבחינה כמה מועמדים כשירים, יתמנה למשרה המועמד הכשיר הראשון בסדר העדיפות שקבעה הוועדה.

    

(ג)  ויתר מועמד הכשיר הראשון על המשרה או לא נמצא מתאים לה בתקופת הנסיון, יתמנה למשרה המועמד הכשיר הבא אחריו לפי סדר העדיפות שקבעה הוועדה וכן הלאה, ובלבד שלא עברה שנה מיום החלטת ועדת הבחינה בענין זה.

    

(ד)  לא נתמנה למשרה מועמד כשיר, מותר להעסיק עובד על פי חוזה מיוחד באותה משרה ובתנאי שיועמד בפני ועדת בחינה תוך ששה חדשים מיום קבלתו לעבודה.

לתחילת העמוד

סודיות דיונים
    

81.  דיוני ועדת הבחינה, מסמכיה ומסקנותיה יישמרו בסוד ואין להביאם לידיעת אחרים אלא באישור ראש מינהל השירות.

לתחילת העמוד

העסקת אדם כארעי
    

82.  (א)  לא מצאה ועדת הבחינה מועמד כשיר למשרה המוכרזת, מותר להעסיק אדם על פי חוזה מיוחד באותה המשרה ובתנאי שיועמד בפני ועדת בחינה תוך ששה חדשים מיום קבלתו לעבודה.

    

(ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו במקרים שבהם לא מצאה ועדת בחינה מועמד כשיר למשרה מוכרזת של תברואן מוסמך.

לתחילת העמוד

הודעות לנבחנים
    

83.  מינהל השירות ישלח למועמדים שהתייצבו לראיון בפני ועדת הבחינה, הודעות בכתב על בחירתם או אי-בחירתם.

לתחילת העמוד

ביטול מינוי משרה פנויה
    

84.  ראש מינהל השירות רשאי לדרוש ביטול מינוי למשרה פנויה שלא נעשה בהתאם לצו זה.פרק שמיני: העסקה על פי חוזה מיוחד

העסקה על פי חוזה מיוחד
    

85.  מותר להעסיק עובד על פי חוזה מיוחד בתנאי שיש לכך כיסוי בתקציב המאושר של הרשות המקומית.

לתחילת העמוד

מקרים לאיסור חוזה מיוחד
    

86.  לא תתקשר רשות מקומית בחוזה מיוחד עם עובד המועסק ברשות המקומית במשרה שלמה אחרת במעמד קבוע, זמני, ארעי, או על פי חוזה מיוחד.

לתחילת העמוד

רשיון לפי החוק
    

87.  אין להעסיק אדם לפי חוזה מיוחד בעבודה שלהתעסקות בה דרוש רשיון על פי דין אלא אם בידו הרשיון הדרוש.

לתחילת העמוד

העסקה מעל שלושה חדשים
    

88.  (א)  לא יועסק אדם לפי חוזה מיוחד לתקופה שמעל שלושה חדשים ללא קבלת אישור מראש מינהל השירות או ממי שהסמיך לכך.

    

(ב)  בקשה לאישור נחיצות מילוי משרה יש להגיש לפי טופס "ו" שבתוספת. 5216ב/16

לתחילת העמוד

החלת צו הרשויות המקומיות (שירות העובדים)
    

89.  (א)  הוראות סעיף 22 לצו מינהל השירות בדבר חובת בדיקות רפואיות, יחולו על כל עובד המועסק לפי חוזה מיוחד לתקופה העולה על ששה חדשים, בשינויים המחוייבים.

    

(ב)  הועסק עובד לפי חוזה מיוחד לתקופה קצרה מששה חדשים ונתברר שיש צורך להעסיקו לתקופה ארוכה יותר, על הרשות המקומית לשלוח את העובד לבדיקה רפואית מיד.

לתחילת העמוד

עובדים המועסקים על פי חוזה מיוחד
    

90.  (א)  עובדים המועסקים על פי חוזה מיוחד הם משני סוגים אלה:

        

(1)  עובדים במשרה תקנית;

        

(2)  עובדים במשרה שאינה תקנית.

    

(ב)  במשך תקופת החוזה לא ישא שירותו של העובד זכות לגימלה מטעם הרשות המקומית.

לתחילת העמוד

מועמד בן 55 ומעלה
    

91.  מועמד שמלאו לו 55 שנה, אך טרם מלאו לו 64 שנה מותר להעסיקו על פי חוזה מיוחד לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים בכל פעם, עד הגיעו לגיל 65.

לתחילת העמוד

מועמד בן 64 ומעלה
    

92.  מועמד שמלאו לו 64 שנה מותר להעסיקו על פי חוזה מיוחד לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בכל פעם.

לתחילת העמוד

עובד שהתקבל לעבודה לפני 28.11.1967
    

93.  עובד שנתקבל לעבודה לפני יום כ"ח בחשון התשכ"ח (28 בנובמבר 1967) ובעת קבלתו לעבודה מלאו לו 55 שנה ולא נעשה עמו חוזה מיוחד, ובהגיעו לגיל 65 שנה לא קנה לעצמו זכות לגימלאות, ימשיך להיות מועסק במועצה עד 10 שנות שירות המזכות אותו לגימלה.

לתחילת העמוד

הארכת שירות עובד בגיל 65 (תיקון התשמ"א)
    

94.  רשות מקומית הרוצה להאריך את השירות של עובד קבוע שהגיע לגיל 65 שנה, תנהג בהתאם לפרק העשירי.

לתחילת העמוד

אי-כשירות רפואית
    

95.  אדם שאינו כשיר מבחינה רפואית לשרת במשרה תקנית מותר להעסיקו על פי חוזה מיוחד לתקופה עד שנה בכל פעם, ובלבד שמילא אחר כל שאר הדרישות למינוי קבע.

לתחילת העמוד

תנאים להעסקה על פי חוזה מיוחד
    

96.  פורסם מכרז פומבי ונתקיים אחד מאלה רשאית הרשות המקומית להעסיק אדם באותה משרה על פי חוזה מיוחד לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים:

        

(1)  לא הוגשה בקשה למשרה עד היום האחרון שנקבע להגשת הבקשות;

        

(2)  הוצעה מועמדות יחידה למשרה והנתונים האישיים של המועמד אינם עונים על דרישות המשרה;

        

(3)  לא נמצא במבחנים בכתב, אם נערכו, מועמד שניתן להזמינו לראיון בפני ועדת בחינה;

        

(4)  אף אחד מהמועמדים שוועדת הבחינה מצאה אותם כשירים למשרה, לא מונה למשרה;

        

(5)  ועדת הבחינה לא מצאה מועמד כשיר למשרה.

לתחילת העמוד

העסקה לעבודה שאינה צמיתה
    

97.  אדם המתקבל לעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה מותר להעסיקו על פי חוזה מיוחד לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בכל פעם.

לתחילת העמוד

העסקה למילוי מקום
    

98.  אדם המתקבל לעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה לשם מילוי מקום של עובד הנעדר מהעבודה, מותר להעסיקו על פי חוזה מיוחד לתקופה שבדרך כלל לא תארך יותר משנה אחת.

לתחילת העמוד

העסקה שלא במסגרת התנאים הרגילים
    

99.  אדם שלגביו ראש מינהל השירות קבע על סמך פניית הרשות המקומית כי עבודתו חיונית לאותה הרשות וכי אין אפשרות מעשית להעסיקו במסגרת תנאי העבודה או השכר המקובלים בשירות הרשויות המקומיות מותר להעסיקו על פי חוזה מיוחד לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בכל פעם.

לתחילת העמוד

הארכת שירות במשרה לא תקנית
    

100.  (א)  הארכת שירות של עובד המועסק על פי חוזה מיוחד במשרה שאינה תקנית מותרת רק לאחר קבלת אישור מראש מינהל השירות או ממי שהוא הסמיך.

    

(ב)  הועסק עובד על פי חוזה מיוחד במשרה שאינה תקנית לתקופה קצרה משנה אחת ובדעת המועצה להאריך את שירותו, עליה להגיש בקשה למינהל השירות לפחות שלושים יום לפני סיום תקפו.

    

(ג)  את הבקשה יש להגיש לפי טופס "ו" שבתוספת.

    

(ד)  תמה תקופת ההארכה ובדעת המועצה להאריך את שירותו של העובד, עליה להגיש בקשה נוספת בהתאם לאמור בסעיף קטן (ב).

לתחילת העמוד

החלת הוראות פרק שביעי
    

101.  (א)  הוראות פרק שביעי יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על העסקת עובד במשרה שאינה תקנית לתקופה העולה על שנה אחת.

    

(ב)  הועסק עובד על פי חוזה מיוחד במשרה שאינה תקנית לתקופה קצרה משנה ונתברר שיש צורך להעסיקו לתקופה ארוכה יותר, תפרסם הרשות המקומית מכרז פומבי.

לתחילת העמוד

משכורת להעסקה על פי חוזה מיוחד
    

102.  משכורתו של עובד המועסק על פי חוזה מיוחד תיקבע בחוזה, והיא תשולם לפי אחת מאלה:

        

(1)  דרגה ודירוג של אחד מסולמות השכר הנהוגים;

        

(2)  תעריף האיגוד המקצועי;

        

(3)  משכורת יסוד;

        

(4)  משכורת כוללת.

לתחילת העמוד

תשלום התוספת
    

103.  (א)  נקבע בחוזה כי משכורת העובד תשולם לפי דרגה בדירוג כלשהו או לפי תעריף מסויים, זכאי העובד לכל התוספות וההטבות הניתנות מזמן לזמן לעובד במעמד דומה שמשפחתו כמשפחת העובד.

    

(ב)  נקבע בחוזה כי תשולם לעובד משכורת יסוד בשיעור מסויים אך לא לפי דרגה, תשולם לו על משכורת היסוד תוספת יוקר לפי המקובל וכן קצובת ילדי עובדים לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968, ללא כל תוספת או הטבה אחרת.

    

(ג)  נקבע בחוזה כי תשולם לעובד משכורת כוללת, לא תשולם לו כל תוספת או הטבה מחוץ לקצובת ילדי עובדים.

לתחילת העמוד

טופס לחוזה מיוחד
    

104.  חוזה מיוחד ייחתם על טופס "ז" שבתוספת.

לתחילת העמוד

ביטול חוזה מיוחד
    

105.  ראש מינהל השירות רשאי לדרוש ביטול חוזה מיוחד שנעשה בניגוד להוראות פרק זה, ובלבד שלפני שיעשה כן יתן לרשות המקומית ולעובד הזדמנות להשמיע את דברם.פרק תשיעי: סייגים להעסקה מטעמי קרבה משפחתית

הגדרות
    

106.  בפרק זה -

      

"עובד" - לרבות עובד הרשות המקומית במעמד ארעי או על פי חוזה מיוחד;

      

"קרוב משפחה" - בן-זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת-אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה, לרבות חורג או מאומץ;

      

"ממונה" - ראש הרשות המקומית, סגניו, חבר המועצה או עובד באותה רשות מקומית הממונים על יחידה מינהלית ברשות המקומית.

לתחילת העמוד

סייגים להעסקת עובד
    

107.  (א)  לא יתקבל אדם לעבודה ברשות מקומית ולא יועבר עובד למשרה שעליה ממונה קרוב משפחה שלו.

    

(ב)  לא יועסק ולא יתמנה ממונה ביחידה של הרשות המקומית שבה עובד קרוב משפחה שלו ובתנאי שלא תהיה ביניהם כפיפות.

לתחילת העמוד

היתר להעסקה
    

108.  על אף האמור בסעיף 107 רשאית ועדת מינהל השירות, לפי בקשת ראש הרשות המקומית להתיר העסקת עובד אף אם לא מתקיימות הוראות הסעיף האמור.

 (תיקון התשמ"א)


פרק עשירי: העסקה מעל לגיל 65 שנה

תנאים להארכת שירות (תיקון התשמ"א)
    

108א.  (א)  ראש רשות מקומית המבקש להאריך את השירות של עובד קבוע שהגיע לגיל 65 שנה, יפנה בבקשה לראש מינהל השירות, לפחות ששה חדשים לפני המועד שבו יגיע העובד לגיל 65 שנה, ראש מינהל השירות רשאי לקבל בקשה אף אם הוגשה לאחר המועד האמור, אך לפני שהגיע העובד לגיל 65 שנה, אם שוכנע שהבקשה הוגשה באיחור מטעמים סבירים וכי מן הצדק לעשות כן.

    

(ב)  רשאי ראש מינהל השירות בהסכמת העובד להרשות את המשך העסקתו של עובד מעבר לגיל 65, במשרה מלאה או במשרה חלקית, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בכל פעם, עד הגיע העובד לגיל 70, וזאת אם התמלאו כל התנאים האלה:

        

(1)  לבקשה צורף אישור מאת ראש הרשות המקומית לפיו העובד מסוגל להמשיך ולמלא את תפקידו, וכן הסכמת העובד בכתב להמשך העסקתו;

        

(2)  ראש מינהל השירות שוכנע שקיים צורך בהמשך מילוי המשרה בה מועסק העובד וכי שירותו של העובד חיוני לרשות המקומית;

        

(3)  העובד נבדק בדיקה רפואית על ידי ועדת הרופאים המוסמכת לקבוע את כשרם הבריאותי של עובדים להמשיך בעבודה בשירות הרשות המקומית, והוא נמצא כשיר להמשיך לכהן במשרתו.

לתחילת העמוד

המשך הארכת שירות (תיקון התשמ"א)
    

108ב.  הוראות סעיף 108א(ב) יחולו על כל הארכת שירותו של עובד, אולם העובד לא יידרש להיבדק בדיקה רפואית אלא אם מצב בריאותו ומידת העדרותו מן העבודה מפאת מחלה, בתקופת שירותו המוארך החולף, מחייבים לדעת ראש הרשות המקומית או ראש מינהל השירות, בדיקה כאמור.

לתחילת העמוד

הורים שכולים ונכים (תיקון התשמ"א)
    

108ג.  האמור בסעיפים 108א ו-108ב אינו בא לגרוע מזכויות הורים שכולים ונכים להעסקה על פי כל דין.

לתחילת העמוד

הגשת ערר (תיקון התשמ"א)
    

108ד.  (א)  ניתן להגיש ערר על החלטת ראש מינהל השירות שלא להאריך המשך העסקה לפי סעיף 108א; הערר יוגש לועדת מינהל השירות תוך 45 יום מיום שנשלחה לראש הרשות הודעת ראש מינהל השירות בדבר דחיית הבקשה להמשך העסקת העובד.

    

(ב)  ועדת מינהל השירות רשאית לקבל את הערר או לאשר את החלטת ראש מינהל השירות בלי שינויים או בשינויים שתמצא לנכון; החלטתה תהא סופית.פרק אחד עשר: כללי

צווי המועצות המקומיות
    

109.  צו זה הוא חלק מכל אחד מצווים אלה:

        

(1)  צו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950;

        

(2)  צו המועצות המקומיות (ב), התשי"ג-1953;

        

(3)  צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958.

לתחילת העמוד

תחילה
    

110.  תחילתו של צו זה בתום שלושה חדשים לאחר פרסומו.

לתחילת העמוד

השם
    

111.  לצו זה ייקרא "צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), התשל"ז-1977".תוספת
   טפסים א'-ו'2(סעיף 6)
   טופס ז'(סעיף 104)


חוזה מיוחד להעסקת עובד
   שנעשה ונחתם ביום______________לחודש ______________התשל"_____ (____ 197 /____ /____ ) בין הרשות המקומית_____________________ המיוצגת על-ידי ראש המועצה (להלן - הרשות המקומית)
   ובין: השם הפרטי______________ שם המשפחה______________ מס' זהות_______________________________ תאריך הלידה ______________ כתובתו_____________________(להלן - העובד).
   1.  חוזה מיוחד זה נעשה בהתאם לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), התשל"ז-1977, לפי חוזה מיוחד ובהתאם לסעיף_______ בכללים אלו, מסוג העסקה___________
   2.  העובד יועסק ברשות המקומית בתפקיד של_______________________________________________ ¨  במשרה שלמה  ¨  במשרה חלקית שיעור החלקיות________________________ ביחידה (להלן - היחידה)____________________________________(במשרה תקנית מס'___________) ובכל תפקיד אחר ובכל יחידה אחרת הכל כפי שיוטל עליו בתקופת שירותו, בהתאם למקובל בשירות הרשויות המקומיות.
   3.  משכורתו של העובד תהיה:
   ¨  לפי דרגה_________________ (במילים____________________) של דירוג_________________
   ¨  משכורת כוללת בשיעור_________________(במילים)________________________לירות לחודש
   ¨  משכורת יסוד בשיעור_________________(במילים)__________________________לירות לחודש
   4.  תקופת חוזה מיוחד זה היא מיום___________________לחודש___________________197
   עד ליום___________________לחודש___________________197
   5.  העובד מתחייב למלא את כל ההוראות בקשר לעבודתו כפי שתינתנה לו על-ידי הממונים על כך.
   6.  על אף האמור בסעיף 4, רשאית הרשות המקומית להפסיק את שירותו של העובד בכל עת על-ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב חודש אחד מראש או על-ידי תשלום משכורת של חודש אחד, לפי בחירת הרשות המקומית. כן רשאית הרשות המקומית להפסיק את שירותו של העובד בכל עת, ללא הודעה מוקדמת או ללא תשלום, אם העובד עבר על המשמעת או התנהג בצורה בלתי הוגנת או כשהוא מתבקש לעמוד בבדיקה רפואית - נמצא בלתי כשיר מבחינה רפואית לשרת בתפקיד הנזכר בסעיף 2.
   7.  על אף האמור בסעיף 4, רשאי העובד להפסיק את שירותו בכל עת על-ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב של חודש אחד.
   8.  מלבד האמור בחוזה מיוחד זה, יחולו על העובד צו המועצות המקומיות (שירות העובדים), התשכ"ב-1962, הוראות הרשות המקומית ומינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות, כפי שהן בתוקף מזמן לזמן לגבי מי שמועסק על פי חוזה מיוחד בהתאם לסעיף 1 והוראות אלו תיחשבנה לחלק בלתי נפרד של חוזה מיוחד זה.
   9.  שינויים בהוראות חוזה זה ייעשו בהודעה בכתב מטעם הרשות המקומית, מלבד שינויים בסעיפים 1 ו-4.
   10.  _____________________________________________ __________________________________________________
   
   ולראיה באו הרשות המקומית והעובד על החתום:
בשם הרשות המקומית  
ראש המועצה העובד
   
   תפוצה:  לרשות המקומית
   לעובד
   למינהל שירות העובדים
   לממונה על המחוז
    

ב' באדר התשל"ז (20 בפברואר 1977)

לתחילת העמוד
.........
שר הפנים

1.  ק"ת 3719, התשל"ז (2.6.1977), עמ' 1832.
תיקון:  ק"ת 4173, התשמ"א (20.10.1980), עמ' 90.
2.  הטפסים - הושמטו.