חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-19951
    פרק א': פרשנות והוראות כלליות
    פרק ב': המוסד לביטוח לאומי
        סימן א': הוראות כלליות
        סימן ב': המועצה, הועדות הציבוריות והמינהלה
        סימן ג': המנגנון
        סימן ד': האקטואר
        סימן ה': כספים ומשק
            פרק ג': ביטוח אימהות סימן א': הוראות כלליות
        סימן ה': גמלה לשמירת הריון
        סימן ו': תשלומים מיוחדים
        סימן ז': מימון אשפוז יולדת
    פרק ד': ביטוח ילדים
        סימן א': פרשנות
        סימן ב': קצבת ילדים
    פרק ה': ביטוח נפגעי עבודה
        סימן א': מבוטחים ותנאים לביטוח
        סימן ב': פגיעות בעבודה
        סימן ד': דמי פגיעה
        סימן ה': קצבה או מענק לנכה עבודה
        סימן ו': קביעת דרגת נכות
        סימן ח': גמלאות לתלויים בנפגעי עבודה
        סימן ט': שונות
    פרק ו': ביטוח נפגעי תאונות
    פרק ז': ביטוח אבטלה
        סימן ב': תנאי הזכאות
        סימן ג': דמי אבטלה
    פרק ח': ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד
    פרק ט': ביטוח נכות
        סימן ב': תנאי הזכאות
        סימן ג': גמלאות
        סימן ו': ילד נכה
            פרק י': ביטוח סיעוד סימן א': הגדרות
        סימן ב': גמלאות
        סימן ג': ועדה ארצית
        סימן ד': מימון
    פרק י"א: ביטוח זקנה וביטוח שאירים
        סימן ב': מבוטחים
        סימן ג': ביטוח זקנה
        סימן ה': דמי קבורה
    פרק י"ב: תגמולים למשרתים במילואים
    פרק י"ג: תגמולים למתנדבים
            פרק י"ד: גמלאות - הוראות כלליות סימן א': תביעות
        סימן ב': ייעוד הגמלה
        סימן ג': תשלומי גמלה
        סימן ד': תביעות נגד צד שלישי
            פרק ט"ו: דמי ביטוח סימן א': הוראות כלליות
        סימן ג': תשלומים ודוחו"ת
        סימן ד': פיגורים
        סימן ה': הוראות מיוחדות
    פרק ט"ז: שונות
    פרק י"ז: הענקות
    פרק י"ח: בית הדין לעבודה
    פרק י"ט: עונשין וביצוע
            אשתו של מבוטח שהיא תלויה בו לענין סימן ג' בפרק י"א
    מי שאינו מבוטח לפי פרק י"א, מחמת גילו
    אישה הפטורה מתקופת אכשרה לענין פרק י"א, מחמת גילה
    הגדלת קצבת נכות או קצבת תלויים לפי פרק ה'
    חיקוקים מבוטלים שהזכאים לפיהם זכאים לפי פרק י"ג

1.[א']
פרק א': פרשנות והוראות כלליות
2.פריסת תשלומים חריגים
2א.מי שאינו תושב לענין החוק
3.אגודה שיתופית
4.חבורת עובדים
5.מי שחדל להיות עובד עצמאי
6.סמכות לסווג מבוטחים
6א.מבוטחים שהם חברים או נושאי משרה בתאגיד
6ב.מבוטח שהוא בעל שליטה בחברת מעטים
7.המדינה כמעביד
8.[י']
פרק ב': המוסד לביטוח לאומי
        סימן א': הוראות כלליות
9.הטבות סוציאליות
10.ערעור
        סימן ב': המועצה, הועדות הציבוריות והמינהלה
11.הרכב המועצה וכהונתה
12.תפקידי המועצה
13.ועדות המועצה
14.יו"ר המועצה וסגנו
15.הועדה לביטוח אבטלה
16.הועדה לענין שירות מילואים
17.נוהל
17א.גמול והחזר הוצאות
18.המינהלה
19.קיום סמכויות
        סימן ג': המנגנון
20.המנהל, המשנה והסגנים
21.מנהלים של ענפי ביטוח
22.עובדים אחרים
23.סניפים
23א.החשב
        סימן ד': האקטואר
24.האקטואר
        סימן ה': כספים ומשק
25.הצעת תקציב
26.אישור התקציב
27.אחריות להנהלת חשבונות
28.חשבונות ענפי הביטוח
28א.הוראה מיוחדת
28ב.הוראת שעה
29.חשבון מיוחד לתשלום הענקת אבטלה
30.שיפוי הוצאות שירות התעסוקה
31.מאזן ודו"ח כספי
32.הקצבות אוצר המדינה למוסד
33.כיסוי גרעון
34.השקעות
35.הלוואות
36.הענקות
37.נכסים
38.פטור ממסים
39.[ד']
        פרק ג': ביטוח אימהות סימן א': הוראות כלליות
40.מבוטחת
41.גמלה למי שאינה מבוטחת
42.הזכות למענק אשפוז, למענק לידה ולקצבת לידה
43.מענק אשפוז
44.מענק לידה
45.קצבת לידה
46.חישוב ועדכון של מענק לידה וקצבת לידה
47.הסעת יולדת
48.הגדרות
49.הזכות לדמי לידה
50.תנאי הזכאות
51.דמי לידה נוספים
52.תקופת דמי לידה
53.שיעור דמי לידה, הצמדתם וניכויים מהם
54.חישוב שכר עבודה רגיל
55.תקנות
56.שלילת הזכות
57.גמלאות להורה מאמץ
57א.גימלאות להורה מיועד
        סימן ה': גמלה לשמירת הריון
58.הגדרות
59.גמלה לשמירת הריון
60.שיעור הגמלה
61.תשלומי כפל
        סימן ו': תשלומים מיוחדים
62.תשלום מיוחד
63.בדיקת מי-שפיר
        סימן ז': מימון אשפוז יולדת
65.[ה']
פרק ד': ביטוח ילדים
        סימן א': פרשנות
        סימן ב': קצבת ילדים
66.זכות לקצבת ילדים
67.מנין ילדים
68.שיעור הקצבה
69.מקבל הקצבה
69א.מנין ילדים ממספר נשים
70.הורה הנעדר מן הארץ
71.הורה שמת או חדל להיות מבוטח
72.תקופת הקצבה
73.פטור הקצבה ממסים
74.מענק לימודים
74א.מימון פעולות לפיתוח שירותים לילדים בסיכון - הוראת שעה
75.[ג']
פרק ה': ביטוח נפגעי עבודה
        סימן א': מבוטחים ותנאים לביטוח
76.עובד בחוץ לארץ
77.חובת רישום לעובד עצמאי ולעובד לשעה
78.הוראות מיוחדות לסוגי מבוטחים
        סימן ב': פגיעות בעבודה
79.הגדרות
80.חזקת תאונת עבודה
81.הפסקה וסטיה
82.רשלנות
83.חזקת סיבתיות
84.בקע מפשעתי
84א.ליקוי שמיעה
85.מחלות מקצוע
86.זכות לגמלאות בעין
87.ריפוי
88.החלמה ושיקום
89.דרכים למתן ריפוי, החלמה ושיקום רפואי
90.דרכים למתן שיקום מקצועי
91.יחסי המוסד עם נותן הגמלאות
        סימן ד': דמי פגיעה
92.הזכות ותחומיה
93.שלושה ימים ראשונים
94.תקופת הזכאות הראשונה
95.המקבל תמורת דמי פגיעה
96.אסיר ועציר
97.שיעור דמי פגיעה
98.חישוב שכר עבודה רגיל
99.מבוטח שהוא גם עובד וגם עובד עצמאי
100.תקנות
102.דמי פגיעה מופחתים
        סימן ה': קצבה או מענק לנכה עבודה
103.הגדרות
104.זכות לקצבה או למענק
105.חישוב קצבת נכות לנכה שדרגת נכותו 100%
106.קצבת נכות לנכה עבודה שדרגת נכותו פחותה מ-100%
107.מענק לנכה עבודה שדרגת נכותו 9% או יותר אך פחות מ-20%
108.חישוב הקצבה עקב שינוי בדמי הפגיעה המרביים
109.הגדלת שיעורים
110.הצמדה לשכר הממוצע
111.עדכון קצבת נכות
112.גמלאות מיוחדות
113.מענק במקום קצבה
114.עליה בנכות המזכה לקצבה
115.הגדלת קצבה לבני 18 ו-21
116.ניכוי הוצאות כלכלה
117.הגדלת קצבת הנכות
        סימן ו': קביעת דרגת נכות
118.קביעת דרגת נכות
119.דרגת נכות שאינה יציבה
120.סייג לקביעת דרגת נכות
121.התחשבות בנכות קודמת
122.ערר
123.ערעור
124.קביעת דרגה - תנאי לתובענה
125.קביעת הוצאות מחיה ולינה
126.סמל ותעודה לנכי עבודה
127.הצורה ודרכי השימוש
128.עונשין
129.פטור
        סימן ח': גמלאות לתלויים בנפגעי עבודה
130.פרשנות
131.זכות לקצבה או מענק
132.שיעורי קצבת תלויים
133.מענק לאלמנה
134.קצבה למפרע לבן זוג תלוי
135.אלמנה שחזרה ונישאה
136.קצבה כשיש גם תלויים אחרים
137.תלויים חלקיים
138.תקנות בדבר תשלומים וחלוקתם
139.גבול קצבאות
140.הגדלת קצבת התלויים
141.הצמדת קצבת תלויים לשכר הממוצע
142.עדכון קצבת תלויים
143.מענק ליתום שהגיע למצוות
144.הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנה וליתום
        סימן ט': שונות
145.הפחתת גמלה, השהייתה או שלילתה
146.ביקורת
147.פקודת הפיצויים לעובדים
148.ארגון יציג ודמי חברות
149.מימון פעולות בטיחות בעבודה
150.[ג'2]
פרק ו': ביטוח נפגעי תאונות
151.הזכות ותחומיה
152.דמי תאונה
153.סייג
154.שיעור דמי תאונה
155.כפל גמלאות
156.פרקי זמן שאין משלמים בעדם
157.מועד להגשת התביעה
158.[ו'1]
פרק ז': ביטוח אבטלה
159.תקנות
        סימן ב': תנאי הזכאות
160.זכאי לדמי אבטלה
161.תקופת אכשרה
162.תקופות נוספות
163.מובטל
165.עבודה מתאימה
166.סייגים לזכאות
        סימן ג': דמי אבטלה
167.חישוב דמי אבטלה
168.חישוב דמי אבטלה לחייל שעבד פחות מחודש
170.השכר היומי הממוצע
171.תקופה מרבית לדמי אבטלה
171א.הפחתת שיעור ותקופת התשלום במקרים מיוחדים
172.תחילת תשלום דמי אבטלה
173.דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית
174.מענק למי שעבד בעבודה מועדפת
174א.מענק לחבר אגודה שיתופית
175.דמי אבטלה למקבל קצבת פרישה
176.דמי אבטלה למי שיש לו הכנסה מעבודה או ממשלח יד
176א.מענק למובטל שעובד בשכר נמוך
177.ניכוי מס הכנסה
178.הענקת אבטלה
179.תנאי להענקה
180.[ו'3]
פרק ח': ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד
181.מבוטחים
182.הזכות לגמלה
183.שיעור הגמלה לעובד
184.שיעור הגמלה לקופת גמל
185.גמלה לחבר אגודה שיתופית
186.פרסום הסכומים המרביים
187.זקיפת חובות
188.הגמלה כשכר, כפיצויים או כתשלום לקופה
189.העברת תביעה לגמלה
190.תשלום הגמלה
191.עובד שנפטר
192.תביעות המוסד כלפי המפרק
193.שיפוט
194.תקנות
195.[ו'2]
פרק ט': ביטוח נכות
        סימן ב': תנאי הזכאות
196.הזכאות לגמלת נכות
197.הוראות מיוחדות 43 לענין עולים
198.הוראות מיוחדות לענין עקרת בית
        סימן ג': גמלאות
199.סוגי גמלאות נכות
200.קצבה מלאה ושיעורה
200א.קצבה חודשית נוספת
201.קצבה חלקית
202.ניכוי הכנסות מקצבה
203.שיקום מקצועי - תנאים
204.שיקום מקצועי - כללים
205.שיקום מקצועי למי שהגיע לגיל זקנה
206.שירותים מיוחדים
206א.גמלה מיוחדת למי שסובל ממוגבלות קשה
207.תחילת הבירור
20844.אחוזי נכות רפואית
209.דרגת אי-כושר להשתכר
210.דרגה זמנית של אי כושר להשתכר
211.ערר על החלטת רופא מוסמך או פקיד תביעות
212.מינוי הועדות, סמכויותיהן וסדרי עבודתן
213.ערעור
214.בדיקה מחדש של דרגת אי-כושר להשתכר
215.הכשרה מקצועית לבן זוג של נכה
217.הפחתת גמלה, השהייתה או שלילתה
218.הפרת הוראות רפואיות ושיקומיות
219.חובת אדם למסור מידע
220.מימון פעולות לפיתוח שירותים לנכים
        סימן ו': ילד נכה
221.הגדרת ילד נכה
222.גמלאות בשל ילד נכה
222א.מועד תשלום גמלאות בשל ילד נכה
222ב.גמלה מוגדלת למשפחות ילדים נכים
223.[ו'5]
        פרק י': ביטוח סיעוד סימן א': הגדרות
        סימן ב': גמלאות
224.גמלת סיעוד
225.תשלום גמלת סיעוד
226.תקופת אכשרה
227.סייג לזכאות
228.מניעת כפל תשלומים
229.תחילת הזכאות
230.בדיקה
230א.הגבלת תקופת הזכאות
230ב.ועדה לעררים לענין מצב תפקודי - הוראת שעה
231.ועדה מקומית מקצועית
232.תפקידי הועדה המקומית המקצועית
233.ועדה לעררים
234.הרחבת סוגי זכאים וגמלאות
        סימן ג': ועדה ארצית
235.ועדה ארצית לעניני סיעוד
236.תפקידי הועדה הארצית
        סימן ד': מימון
237.פיתוח והחזקה שוטפת של שירותים
238.[ב']
פרק י"א: ביטוח זקנה וביטוח שאירים
239.תחילת תקופת התשלום
        סימן ב': מבוטחים
240.מבוטח
243.סוגים מיוחדים
        סימן ג': ביטוח זקנה
244.קצבת זקנה
245.גיל קצבת זקנה וקצבת זקנה יחסית
246.תקופת אכשרה
247.תלויים
248.תוספת ותק
249.תוספת דחיית קצבה
250.מבוטח שחדל להיות זכאי
251.קצבת זקנה לנכה
252.גמלת שאירים
252א.גמלת שאירים לילדיה של עקרת בית
253.תקופת אכשרה
254.מענק ליתום שהגיע למצוות
255.תשלום מענק
256.אלמנה שהיה עמה ילד
257.תוספת ותק
258.גמלה ליותר מאלמנה אחת
259.קצבה לילדים מנישואין קודמים
260.חידוש זכות לקצבה
261.זכאי לקצבת שאירים בגיל קצבת זקנה
262.אלמנה או אלמן שנישאו
263.תשלום הקצבה לילדים
264.סייג לתחולה
265.הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנה וליתום
        סימן ה': דמי קבורה
266.דמי קבורה בארץ
267.דמי קבורה בחוץ לארץ
268.סייג לאגרות קבורה
269.סייג לתחולה
270.[ו'4]
פרק י"ב: תגמולים למשרתים במילואים
271.הזכות לתגמול
272.שיעור התגמול
273.שכר עבודה רגיל והכנסה ממוצעת
274.חישוב התגמול במקרים מיוחדים
275.תקנות נוספות ומשלימות
276.שלום התגמול
277.קביעת תנאים ונסיבות לשיעור מוגדל של התגמול
278.תשלום מקדמה ע"י צה"ל
279.תגמול בשירות נוסף במילואים
280.החזרת תשלומים מאת המוסד
281.ניכוי חוב
282.הענקות
283.המשך תשלומים לקופות ולקרנות
284.מימון
285.דיווח
286.שוטר, סוהר ואיש משמר הכנסת
287.[ט'2]
פרק י"ג: תגמולים למתנדבים
288.הגדרות
289.הזכאות לגמלאות
290.דרכי חישוב הגמלאות
291.מימון
292.העברת כספים לאוצר המדינה
293.ארגונים מאושרים
294.זכאים ישנים
295.פיצויים בשל פגיעת מתנדב
296.[ז']
        פרק י"ד: גמלאות - הוראות כלליות סימן א': תביעות
297.הגשת תביעות
297א.גמלה בתוספת הפרשי הצמדה
297ב.ניכוי מקדמה או תשלום אחר
298.החלטת המוסד בתביעות
299.ועדת תביעות
300.הרכב ועדת התביעות
301.בדיקות רפואיות
302.תשלום מקדמות
        סימן ב': ייעוד הגמלה
303.מניעת העברת זכות לגמלה
304.מינוי מקבל גמלה
305.תשלום לבן זוג
306.תשלום לקיבוץ או למושב שיתופי
307.חלוקת קצבה של זכאי הנמצא במוסד
308.חוב של גמלה
309.תשלום למי שסיפק מצרכים חיוניים
310.מענק במקרה פטירה
311.פושט רגל
312.קיזוז
313.עיכוב תשלום קצבת ילדים
314.ערעור
315.החזרת גמלאות
        סימן ג': תשלומי גמלה
316.אי-הפחתת קצבה ופקיעת זכות לקיצבה
317.אופן תשלומן של גמלאות
318.תחילת זכות
319.שמירת זכויות
320.גמלאות כפל
321.ניכוי מקצבה
322.סכום מרבי לתביעות תלויים ושאירים
323.גמלאות בחירה
324.הנמצא בחוץ לארץ
324א.תנאי לתשלום גמלה למי ששהה מחוץ לישראל
324ב.שלילת גמלה משוהה שלא כדין
325.אסיר
326.שלילת גמלה בגלל פשע
327.מסירת מידע מטעה
        סימן ד': תביעות נגד צד שלישי
328.זכות לתביעה
329.זקיפת פיצויים לחשבון הגמלה
330.חלוקת פיצויים מצד שלישי
331.אין המעביד חב לצד שלישי
332.גמלה לענין פיצויי נזיקין
333.היוון
334.[ח']
        פרק ט"ו: דמי ביטוח סימן א': הוראות כלליות
335.הוראות יסוד
336.תחומה של תקופת תשלום
337.שיעור דמי ביטוח
340.דמי ביטוח נפגעי עבודה ואימהות
341.שיעורים מופחתים
342.החייבים בתשלום דמי ביטוח
343.דמי ביטוח מופחתים
344.חישוב הכנסתו החודשית של עובד
345.חישוב הכנסתו השנתית של מבוטח אחר
345א.הקצאת מניות
345ב.הכנסה מפנסיה מוקדמת
346.חישוב הכנסתו של מבוטח ברשות
347.סמכות קביעה
348.סכום מרבי וסכום מזערי
349.שינוי לוח י"א
350.הכנסות פטורות מדמי ביטוח
351.פטור מתשלום דמי ביטוח
352.תקנות בדבר הכנסות מסויימות
        סימן ג': תשלומים ודוחו"ת
353.מועד התשלום
354.זקיפת תשלומים
355.חובת דיווח וייחוס תשלומים
356.קנס על אי-הגשת דו"ח
357.קביעת דמי ביטוח בהעדר דו"ח
358.קביעת דמי ביטוח בניגוד לדו"ח
359.ערר על קביעת דמי ביטוח
360.שיטת גביה
361.סמכות למתן הנחה
362.החזרת תשלומי יתר
363.מחיקת חוב דמי ביטוח
        סימן ד': פיגורים
364.תשלומי פיגורים
365.שמירת זכות לגמלה
366.הפחתת גמלה ושלילתה מחמת פיגור
367.הקלות בגביית דמי ביטוח
368.הסכם תשלומים
369.אי-רישום ואי-תשלום דמי ביטוח - אחריות המעביד
370.ויתור
        סימן ה': הוראות מיוחדות
371.הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח
372.ועדת שומה
373.ניכוי מתשלומים אחרים
374.[ט']
פרק ט"ז: שונות
375.הדדיות בביטוח אזרחי חוץ
376.הוראות מיוחדות לשעת חירום
377.ביטוח חיילים
378.סוגים מיוחדים של מבוטחים
378א.ביטוח עובד זר המועסק באזור
379.רישום
380.מבוטח שלא נרשם
381.עיגול סכומים
382.זקיפת תשלומים בחיובים אחדים
383.פיקוח
384.סמכות לדרוש ידיעות רשמיות
384א.קבלת מידע ממס הכנסה וממס ערך מוסף
385.חישובי מועדים
386.ייצוג בפני המוסד
387.[ט'1]
פרק י"ז: הענקות
388.מימון
389.שינוי שיעור ההפרשה
390.התחשבות בתקנות בשיעור ההפרשה
391.[י"א]
פרק י"ח: בית הדין לעבודה
392.בעלי דין
393.תובענה של מעביד בהעדר תובענה של עובד
394.מניעת טיעון
395.השתתפות בתקציב בית הדין לעבודה
396.קביעת מועדים
397.סיוע משפטי
398.[י"ב]
פרק י"ט: עונשין וביצוע
399.בית המשפט המוסמך
400.ביצוע
401.העברת סמכויות
402.תחילה
403.הוראות מעבר
404.הוראות מתמצות
405.הוראה מיוחדת לגבי תושב קבע
406.הוראות מיוחדות לענין הסכמים לפי סעיף 9
        אשתו של מבוטח שהיא תלויה בו לענין סימן ג' בפרק י"א
מי שאינו מבוטח לפי פרק י"א, מחמת גילו
אישה הפטורה מתקופת אכשרה לענין פרק י"א, מחמת גילה
הגדלת קצבת נכות או קצבת תלויים לפי פרק ה'
חיקוקים מבוטלים שהזכאים לפיהם זכאים לפי פרק י"ג

[א']


פרק א': פרשנות והוראות כלליות

הגדרות

[1] [תיקונים: התשנ"ז (מס' 4), התשס"ג (מס' 5), (מס' 6), התשס"ד]
    

1.  בחוק זה -

      

"בעל שליטה" - כהגדרתו בסעיף 32 בפקודת מס הכנסה;

      

"המוסד" - המוסד לביטוח לאומי הפועל על פי חוק זה;

      

"המועצה" - מועצת המוסד האמורה בסעיף 8(ב);

      

"המינהלה" - מינהלת המוסד האמורה בסעיף 8(ב);

      

"השר" - שר העבודה והרווחה;

      

"ועדת העבודה והרווחה" - ועדת העבודה והרווחה של הכנסת;

      

"בית הדין לעבודה" - כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה;

      

"אשתו" - לרבות הידועה בציבור כאשתו והיא גרה עמו;

      

"גיל הפרישה" - הגיל הקבוע לגבר ולאשה, בהתאם לחודש לידתם, בחלק א' בלוח א'1;

      

"גמלה" - כל טובת הנאה שהביטוח לפי חוק זה מעניק אותה, לרבות הטבה לפי הסכם שנערך לפי סעיף 9, הענקה לפי סעיף 387 וגמלה לפי פרק י"ב או פרק י"ג ולמעט גמול והחזר הוצאות המשולמים לפי סעיף 17א;

      

"חברת מעטים" - כמשמעותה בסעיף 76 בפקודת מס הכנסה;

      

"חוק ביטוח בריאות" - חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

      

"חוק בית הדין לעבודה" - חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969;

      

"חוק הבטחת הכנסה" - חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;

      

"חוק האימוץ" - חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981;

      

"חוק הגנת השכר" - חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958;

      

"חוק המשטרה" - חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ"א-1981;

      

"חוק הנוער" - חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971;

      

"חוק הנכים" - חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב];

      

"חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977;

      

"חוק העמותות" - חוק העמותות, התש"ם-1980;

      

"חוק השבות" - חוק השבות, התש"י-1950;

      

"חוק חופשה שנתית" - חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951;

      

"חוק חיילים משוחררים" - חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949;

      

"חוק הכניסה לישראל" - חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

      

"חוק משפחות חיילים" - חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950;

      

"חוק נכי המלחמה בנאצים" - חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954;

      

"חוק נכי רדיפות הנאצים" - חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957;

      

"חוק נפגעי פעולות איבה" - חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970;

      

"חוק עבודת נשים" - חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954;

      

"חוק פיצויי פיטורים" - חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963;

      

"חוק שירות בטחון" - חוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986;

      

"חוק שירות בתי הסוהר" - חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התשמ"א-1981;

      

"חוק שירות המדינה" - חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970;

      

"חוק שירות התעסוקה" - חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959;

      

"חוק שירותי הכבאות" - חוק שירותי הכבאות, התשי"ט-1959;

      

"חוק שכר מינימום" - חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

      

"חוק תגמול לחייל" - חוק תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת, התשכ"ה-1965;

      

"ילד" - לרבות ילד חורג וילד מאומץ ולמעט נער ונערה נשואים;

      

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת מדי חודש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

      

"עגונה" - אשה נשואה שזה שנתיים נעלמו עקבות בן זוגה, לרבות אשה שבן זוגה נמצא, שלא בהסכמתה, תקופה כאמור בחוץ לארץ ולא נשא באותו זמן במזונותיה;

      

"עובד" - לרבות בן משפחה, אף אם אין בינו לבין קרובו המעסיקו יחס של עובד ומעביד, ובלבד שהוא עובד במפעל באופן סדיר ובעבודה שאילולא עשה אותה הוא, היתה נעשית בידי עובד; לענין זה, "בן משפחה" - אחד ההורים, ילד, נכד, אח או אחות;

      

"עובד לשעה" - עובד שהקשר בינו לבין מעבידו הוא לזמן פחות משבעה ימים, למעט עובד כאמור שלמעשה נמשך הקשר שבעה ימים או יותר;

      

"עובד עצמאי", לענין שנת מס פלונית או חלק ממנה - מי שעסק באותה תקופה במשלח ידו שלא כעובד (להלן - משלח יד), והתקיים בו אחד מאלה:

        

(1)  הוא עסק במשלח ידו, לפחות עשרים שעות בשבוע בממוצע;

        

(2)  הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מסכום השווה ל-50% מהשכר הממוצע;

        

(3)  הוא עסק במשלח ידו לפחות שתים עשרה שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מסכום כאמור בלוח א';

        

לענין הגדרה זו רשאי השר לקבוע שיטת חישוב של ממוצעים וכן שיעור אחר במקום השיעור הקבוע בלוח א';

      

"פיצוי" - תשלום של תוספת יוקר המשתלמת לפי המדד, תשלום של מקדמה על חשבון תוספת יוקר או תשלום פיצוי בעד התייקרות לעובדים השכירים במשק לפי הסדר בין ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה לבין ארגון מעבידים שלדעת השר הינו ארגון יציג ונוגע בדבר;

      

"פקודת החברות" - פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983;

      

"פקודת הנזיקין" - פקודת הנזיקין [נוסח חדש];

      

"פקודת השותפויות" - פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975;

      

"פקודת פשיטת הרגל" - פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980;

      

"שיעור הפיצוי" - השיעור השווה לשיעור הגדלת שכר העבודה לעובדים השכירים במשק כתוצאה מתשלום הפיצוי;

      

"השכר הממוצע"- הצירוף של שניים אלה:

2
        

(1)  הממוצע החודשי של השכר הממוצע למשרת שכיר בשלושת החודשים האחרונים שלגביהם היו נתונים בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום שקדם ליום העדכון (להלן בהגדרה זו - ממוצע השכר);

        

(2)  תוספת לממוצע השכר בשיעור הפיצוי שניתן בתקופה שמתום שלושת החודשים ששימשו בסיס לחישוב ממוצע השכר ועד ליום העדכון;


[198א]
    

לענין הגדרה זו, "יום העדכון" - 1 בינואר של כל שנת מס, ואם חל פיצוי לאחר מכן - 1 בחודש שבו חל הפיצוי; על כל שינוי בשכר הממוצע יפרסם השר הודעה ברשומות;

      

"שנת מס" - כמשמעותה בפקודת מס הכנסה;

      

"תקופת אכשרה" - פרק הזמן, בין שהוא רצוף ובין שאינו רצוף, שבו חייב אדם להיות מבוטח כאחד התנאים לגמלה.

לתחילת העמוד

פריסת תשלומים חריגים

[1א]
    

2.  (א)  בסעיף זה -

      

"שכר מדוד"- שכר ממוצע למשרת שכיר שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

3
      

"חודש שכר חריג" - החודש האחרון של שנת מס וכן חודש שבו שולמו תוספות בעד ביגוד או בעד הבראה למרבית העובדים השכירים;

      

"שכר מדוד מתוקן" - השכר המדוד של החודש האחרון שקדם לחודש שכר חריג (להלן - החודש הקודם), בתוספת 0.5% ממנו ובתוספת פיצוי שחל בחודש השכר החריג; היה החודש הקודם חודש שכר חריג, יובא בחשבון, לענין זה, במקום השכר המדוד של החודש הקודם, השכר המדוד של החודש האחרון שקדם לחודש הקודם בתוספת 0.5% ממנו ובתוספת פיצוי שחל בחודש הקודם.

    

(ב)  בחישוב השכר הממוצע, לצורך גמלאות ודמי ביטוח, יחולו שינויים אלה:

        

(1)  לגבי חודש שכר חריג, במקום השכר המדוד יובא בחשבון השכר המדוד המתוקן;

        

(2)  השכר הממוצע יחושב בכפוף להוראות פסקה (1) ויוגדל בשיעור השווה לחלק השנים עשר של סך ההפרשים החודשיים לגבי שלושת חודשי השכר החריג האחרונים, ששכרם המדוד ידוע ביום העדכון; לענין זה, "הפרש חודשי" - ההפרש שבין השכר המדוד של חודש שכר חריג לבין השכר המדוד המתוקן של אותו חודש, מחולק בשכר המדוד המתוקן של החודש האמור;

        

(3)  (נמחק).

4
לתחילת העמוד

מי שאינו תושב לענין החוק [תיקון התשס"ג (מס' 5)]
    

2א.  (א)  בסעיף זה -

      

"תקנות הכניסה" - תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974;

      

"שנה" - שנים עשר חודשים רצופים.

    

(ב)  לענין חוק זה לא יראו כתושב ישראל, בין השאר, כל אחד מאלה:

        

(1)  שוהה שלא כדין, כמשמעותו בסעיף 13 בחוק הכניסה לישראל;

        

(2)  מי שבידו היתר כאמור בצו הכניסה לישראל (פטור תושבי יהודה ושומרון, רצועת עזה וצפון סיני, מרכז סיני, מרחב שלמה ורמת הגולן), התשכ"ח-1968;

        

(3)  מי שבידו אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1, ב/2, ב/3 או ב/4, לפי תקנה 5 בתקנות הכניסה;

        

(4)  בשנה שתחילתה ביום מתן אשרה ורישיון לישיבת ארעי מסוג א/1, לפי תקנה 6(א) בתקנות הכניסה - מי שבידו אשרה ורישיון כאמור שהתגורר בישראל בשנה האמורה פחות מ-183 ימים;

        

(5)  מי שבידו אשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א/3 לפי תקנה 6(ג) בתקנות הכניסה, וכן קרובו של בעל אשרה ורשיון כאמור שבידו אשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א/4 לפי תקנה 6(ד) בתקנות הכניסה.

    

(ג)  מי שאינו אזרח ישראלי ובידו אשרה ורישיון לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה לישראל שאינם מנויים בסעיף קטן (ב)(3) עד (5), שהתגורר בישראל, בשנה שתחילתה ביום מתן האשרה והרישיון האמורים, פחות מ-183 ימים, לא יראו אותו בשנה האמורה כתושב ישראל לענין חוק זה.

    

(ד)  על אף הוראות סעיף קטן (ב)(4), מי שבידו אשרה ורישיון לישיבת ארעי כאמור באותו סעיף קטן, ניתנה לו אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות, בתוך השנה שתחילתה ביום מתן האשרה והרישיון האמורים, רשאי המוסד לראות בו תושב ישראל מיום מתן האשרה והרישיון.

לתחילת העמוד

אגודה שיתופית

[2]
    

3.  לענין חוק זה רואים חבר אגודה שיתופית העובד במפעל האגודה או מטעמה כעובד ואת האגודה רואים כמעבידו; ואולם בחבר אגודה שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי רואים את החבר כעובד, ואת הקיבוץ או המושב השיתופי כמעבידו, אם החבר עוסק בתפקידו במסגרת סידור העבודה ולא על פי התקשרות אישית בינו לבין מעביד אחר, אף אם אין התפקיד מבוצע במפעל האגודה או מטעמה.

לתחילת העמוד

חבורת עובדים

[3]
    

4.  בחבורת עובדים, בין שהיא תאגיד ובין שאינה תאגיד, רואים, לענין חוק זה, את כל אחד מבני החבורה כעובדו של האדם שמסר לחבורה את העבודה, אם היו רואים כך אילו היה קיים קשר ישיר בינו לבין כל אחד מבני החבורה.

לתחילת העמוד

מי שחדל להיות עובד עצמאי

[4]
    

5.  עובד עצמאי שהיה למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי ייחשב כעובד עצמאי עד ליום שבו הודיע הוא למוסד, או שהמוסד הודיע לו בדואר או במסירה אישית אף שלא בדואר, על היותו למבוטח כאמור; ואולם רשאי המוסד, לפי שיקול דעתו ולבקשת העובד העצמאי או הזכאי לגמלה מכוחו, לראותו כעובד עצמאי או כמבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי למרות ההודעה האמורה או אף בהעדרה.

לתחילת העמוד

סמכות לסווג מבוטחים

[4א]
    

6.  (א)  השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע בצו כי מבוטחים העוסקים בסוג עבודה פלוני או הנתונים בתנאי עבודה מיוחדים כמוגדר בצו, ייחשבו, לענין חוק זה, כעובדים או כעובדים עצמאיים או כמי שאינם עובדים ואינם עובדים עצמאיים; לענין זה, ייחשבו כסוגי עבודה גם עבודות המוגבלות בהיקפן או בזמן הדרוש לביצוען.

    

(ב)  בצו לפי סעיף קטן (א) הקובע מי ייחשבו כעובדים ייקבע גם מי ייחשבו כמעבידיהם.

    

(ג)  כוחו של צו לפי סעיף זה יפה על אף האמור בכל מקום אחר בחוק זה.

לתחילת העמוד

מבוטחים שהם חברים או נושאי משרה בתאגיד [תיקון התשנ"ט (מס' 6)]
    

6א.  (א)  השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע בצו כי מבוטחים שהם חברים בתאגיד או נושאי משרה בתאגיד, כמוגדר בצו, ייחשבו, לענין חוק זה, כעובדים או כעובדים עצמאיים או כמי שאינם עובדים ואינם עובדים עצמאיים.

    

(ב)  צו לפי סעיף קטן (א) ייקבע, בשים לב, בין השאר, להיקף העסקים של התאגיד, לזהות החברים ונושאי המשרה בו ולפעולתם בתאגיד, ולשאר נסיבות הענין.

    

(ג)  הוראות סעיף 6(ב) ו-(ג) יחולו על צו לפי סעיף זה.

    

(ד)  בסעיף זה -

        

(1)  "חברים בתאגיד", שהוא חברה - בעלי מניות, לרבות בעל מניה בחברה שיש בה בעל מניה אחד;

        

(2)  המונחים שבו יפורשו כמשמעותם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999, או לפי הדין החל על אותו תאגיד, והכל ככל שאין להם משמעות לפי חוק זה.

לתחילת העמוד

מבוטח שהוא בעל שליטה בחברת מעטים [תיקון התשס"ג (מס' 6)]
    

6ב.  הוראות פרקים ז' ו-ח' לא יחולו על בעל שליטה בחברת מעטים.

5
לתחילת העמוד

המדינה כמעביד

[4ב]
    

7.  דין המדינה כשהיא מעבידה, לענין חוק זה, כדין כל מעביד אחר.

לתחילת העמוד

[י']


פרק ב': המוסד לביטוח לאומי


סימן א': הוראות כלליות

יסודות

[199]
    

8.  (א)  המוסד לביטוח לאומי הוא תאגיד, כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית.

    

(ב)  הרשות העליונה של המוסד היא המועצה; הרשות המנהלת והמבצעת של המוסד היא המינהלה.

    

(ג)  המוסד יעמוד לפיקוחו הכללי של השר, והמינהלה חייבת להגיש לשר כל דין וחשבון וכל תעודה או פנקס שידרוש.

    

(ד)  המוסד יעמוד לביקורתו של מבקר המדינה כאמור בסעיף 9(6) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב], ומבקר המדינה יגיש עותק של הדין וחשבון שלו על פעולות המוסד לשר ולמועצה, נוסף לאלה שיש להגיש להם דין וחשבון לפי סעיף 15 לחוק האמור.


הטבות סוציאליות

[200]
    

9.  (א)  המוסד, לאחר התייעצות עם ועדת העבודה והרווחה ועם המועצה ועל פי הסכם בינו לבין הממשלה או לבין גוף ציבורי שקבע השר על דעת הממשלה, רשאי ליתן בשם הממשלה או הגוף הציבורי, שלא בדרך קבע, לכלל תושבי המדינה או לסוגים מהם, הטבות סוציאליות שאינן ניתנות לפי חוק זה או לפי חיקוק אחר.

6
    

(ב)  אוצר המדינה או הגוף הציבורי יחזירו למוסד כל סכום שהוציא למתן ההטבות האמורות, הכל כפי שנקבע בהסכם כאמור בסעיף קטן (א).

לתחילת העמוד

ערעור

[200א] [תיקון התשנ"ח) (מס' 5)]
    

10.  קביעה של דרגת נכות מכוח הסכם שנערך לפי סעיף 9, או מכוח סעיף 387 או פרק י"ג, ניתנת לערעור, בשאלה משפטית בלבד, לפני בית דין אזורי לעבודה; פסק דינו של בית הדין ניתן לערעור לפני בית הדין הארצי לעבודה אם נתקבלה רשות לכך מאת נשיא בית הדין הארצי לעבודה או סגנו, או מאת שופט של בית הדין הארצי שמינה לכך הנשיא.סימן ב': המועצה, הועדות הציבוריות והמינהלה

הרכב המועצה וכהונתה

[201]
    

11.  (א)  הרכב המועצה, דרך הקמתה ותנאי הפסקת החברות בה ייקבעו לאחר התייעצות עם ועדת העבודה והרווחה.

    

(ב)  תקופת כהונתה של המועצה תהיה ארבע שנים.

לתחילת העמוד

תפקידי המועצה

[202] [תיקון התש"ס (מס' 3)]
    

12.  המועצה -

        

(1)  תפקח על פעולות המוסד והנהלתו;

        

(2)  תייעץ לשר בבואו להתקין תקנות, חוץ מתקנות לפי סעיף 11(א) וסעיף 17א;

        

(3)  רשאית להמליץ לפני השר על התקנת תקנות;

        

(4)  תמלא כל תפקיד אחר המוטל עליה בחוק זה.

לתחילת העמוד

ועדות המועצה

[203]
    

13.  (א)  המועצה רשאית למנות ועדות, מבין חבריה או שלא מבין חבריה, ולהעביר להן מסמכויותיה.

    

(ב)  המועצה תמנה, לכל ענף מענפי הביטוח הקיימים לפי חוק זה, ועדה שתייעץ למנהל של אותו ענף.

לתחילת העמוד

יו"ר המועצה וסגנו

[204]
    

14.  השר יהיה יושב ראש המועצה; המועצה תבחר בסגן יושב ראש.

לתחילת העמוד

הועדה לביטוח אבטלה

[204א]
        

15.  (א)  (1)  השר ימנה ועדה ציבורית מיוחדת לביטוח אבטלה (להלן - הועדה לביטוח אבטלה), והשר או מי שהשר מינהו לכך ישמש יושב ראש הועדה.

        

(2)  חברי הועדה לביטוח אבטלה יהיו מתוך נציגי ארגוני העובדים והמעבידים כאמור בסעיף קטן (ב), עובדי משרד העבודה והרווחה ומשרד האוצר, ונציגי שירות התעסוקה.

        

(3)  נציגי ארגוני העובדים והמעבידים יהוו, במספר שווה, שני שלישים ממספר חברי הועדה לביטוח אבטלה.

    

(ב)  נציגי העובדים והמעבידים בועדה לביטוח אבטלה יתמנו לפי המלצת ארגוני העובדים וארגוני המעבידים שהם, לדעת השר, יציגים ונוגעים בדבר.

    

(ג)  תקופת כהונתה של הועדה לביטוח אבטלה תהיה ארבע שנים.

    

(ד)  הועדה לביטוח אבטלה מוסמכת -

        

(1)  לייעץ לשר בהתוויית המדיניות של ביטוח אבטלה;

        

(2)  לייעץ לשר בהתקנת תקנות הנוגעות לביטוח אבטלה;

        

(3)  לאשר את תקציב ענף ביטוח האבטלה;

        

(4)  לפקח על פעולות ביטוח האבטלה;

        

(5)  למלא כל תפקיד אחר לפי פרק ז' שיטיל עליה השר.

    

(ה)  סמכויות הועדה לביטוח אבטלה, בכל הענינים האמורים בסעיף קטן (ד), אינן נתונות בידי המועצה, ואולם אם במסגרת פרק ז' הטיל השר על הועדה לביטוח אבטלה תפקיד הנוגע גם לענפי ביטוח אחרים, יהא דינה, בכל הנוגע לאותו תפקיד, כדין כל ועדה שמונתה לפי סעיף 13.

    

(ו)  הועדה לביטוח אבטלה רשאית למנות ועדות משנה, מבין חבריה או שלא מבין חבריה, ולהעביר להן מסמכויותיה.

לתחילת העמוד

הועדה לענין שירות מילואים

[204ב]
        

16.  (א)  (1)  השר ימנה ועדה ציבורית מיוחדת לענין שירות מילואים (להלן - הועדה לענין שירות מילואים), והשר או מי שהשר מינהו לכך ישמש יושב ראש הועדה.

        

(2)  חברי הועדה לענין שירות מילואים יהיו נציג אחד של השר, נציג אחד של שר האוצר, נציג אחד של שר הבטחון, נציגי עובדים, נציגי מעבידים ונציגי עובדים עצמאיים.

        

(3)  נציגי העובדים בועדה לענין שירות מילואים יתמנו לאחר התייעצות עם ארגון העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים; נציגי המעבידים יתמנו לאחר התייעצות עם ארגונים ארציים של מעבידים שלדעת השר הם יציגים ונוגעים בדבר; נציגי העובדים העצמאיים בועדה לענין שירות מילואים יתמנו לאחר התייעצות עם ארגונים שלדעת השר הם מייצגים עובדים עצמאיים.

    

(ב)  השר יקבע בהודעה ברשומות את מספר חברי הועדה לענין שירות מילואים שהם נציגי עובדים, נציגי מעבידים ונציגי עובדים עצמאיים, ובלבד שמספר נציגי העובדים יהיה כמספר נציגי המעבידים.

    

(ג)  תקופת כהונתה של הועדה לענין שירות מילואים תהיה ארבע שנים.

    

(ד)  הועדה לענין שירות מילואים מוסמכת, לענין הנושאים שבפרק י"ב -

        

(1)  לייעץ לשר בהתוויית המדיניות;

        

(2)  לייעץ לשר בהתקנת תקנות;

        

(3)  לפקח על ביצוע הוראות הפרק;

        

(4)  למלא כל תפקיד אחר שיטיל עליה השר.

    

(ה)  סמכויות הועדה לענין שירות מילואים בכל הענינים האמורים בסעיף קטן (ד) אינן נתונות בידי המועצה, ואולם בענינים הנוגעים גם לענפי ביטוח של המוסד יהא דינה, בכל הנוגע לאותו ענין, כדין כל ועדה שמונתה לפי סעיף 13.

    

(ו)  הועדה לענין שירות מילואים רשאית למנות ועדות משנה, מבין חבריה או שלא מבין חבריה, ולהעביר להן מסמכויותיה.

לתחילת העמוד

נוהל

[205]
    

17.  המועצה, ועדותיה, הועדה לביטוח אבטלה והועדה לענין שירות מילואים, יקבעו את סדרי דיוניהן ועבודתן, במידה שלא נקבעו בתקנות.

לתחילת העמוד

גמול והחזר הוצאות [תיקון התש"ס (מס' 3)]
    

17א.  (א)  חבר המועצה או חבר ועדה שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד בגוף שאותו הוא מייצג במועצה או בועדה, זכאי לקבל מאת המוסד גמול בעבור השתתפות בישיבת המועצה או הועדה לפי הוראות סעיף קטן (ג) ובלבד שאינו מקבל, ממקור אחר, תמורה בעבור ההשתתפות.

    

(ב)  חבר המועצה או חבר הועדה שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן (א), זכאי לקבל מהמוסד החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה או הועדה לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו מקבל ממקור אחר החזר הוצאות.

    

(ג)  השר, בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע כללים ותנאים שלפיהם ישלם המוסד גמול והחזר הוצאות לחבר המועצה או לחבר ועדה בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) ואת שיעוריהם.

    

(ד)  בסעיף זה -

      

"עובד המדינה" ו"עובד גוף מתוקצב" - כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

      

"ועדה" - ועדה שמונתה לפי הוראות סעיף 13 וכן ועדה ציבורית שמונתה לפי הוראות סעיפים 15 או 16 לרבות ועדות משנה שמונו לפי סעיפים אלה.

לתחילת העמוד

המינהלה

[206] [תיקון התשס"ג (מס' 5)]
    

18.  (א)  חברי המינהלה יהיו המנהל הכללי של המוסד (להלן - מנהל המוסד), המשנה, הסגנים והחשב.

    

(ב)  מנהל המוסד יהיה יושב ראש המינהלה.

    

(ג)  המינהלה רשאית לאצול מסמכויותיה לחבר מחבריה.

לתחילת העמוד

קיום סמכויות

[207]
    

19.  קיומן של המועצה, של ועדה מועדותיה, של הועדה לביטוח אבטלה, של הועדה לענין שירות מילואים או של המינהלה, ותוקף החלטותיהן, לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר או שהיה ליקוי במינויו.סימן ג': המנגנון

המנהל, המשנה והסגנים

[208]
    

20.  השר, לאחר שהתייעץ עם המועצה, ימנה את מנהל המוסד שלמרותו יהיו נתונים עובדי המוסד, ורשאי הוא, באותה דרך, למנות לו משנה וסגנים.

לתחילת העמוד

מנהלים של ענפי ביטוח

[209]
    

21.  השר, לאחר שהתייעץ עם מנהל המוסד, ימנה מנהל לכל אחד מענפי הביטוח שהם נושא חוק זה.

לתחילת העמוד

עובדים אחרים

[210]
    

22.  (א)  במסגרת התקן שאישר השר תמנה המינהלה את יתר עובדי המוסד ותקבע את תפקידיהם וסמכויותיהם, להוציא את האקטואר של המוסד, שיתמנה בהתאם לסעיף 24, ואת מנהלי הסניפים, שיתמנו בהתאם לסעיף 23.

    

(ב)  מינוים של עובדי המוסד לפי סעיף זה יהיה לפי הכללים הקבועים למינוי עובדי המדינה, בשינויים שהענין מחייבם, ותנאי עבודתם של עובדי המוסד יהיו כתנאי העבודה של עובדי המדינה.

לתחילת העמוד

סניפים

[211]
    

23.  השר רשאי לקבוע הוראות בדבר פתיחת סניפים של המוסד ובדבר קביעת תחום פעולתם וסמכותם ומינוי מנהליהם.

 [תיקון התשס"ג (מס' 5)]


סימן ג'1: החשבלתחילת העמוד

החשב [תיקון התשס"ג (מס' 5)]
    

23א.  על אף הוראות חוק זה -

        

(1)  חשב המוסד ימונה בידי החשב הכללי במשרד האוצר ויהיה עובד משרד האוצר; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מהוראות חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959;

        

(2)  הממונה על חשב המוסד יהיה החשב הכללי בלבד;

        

(3)  המוסד לא יתקשר בכל עסקה ולא יוציא כל הוצאה כספית, אלא באישור חשב המוסד; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מן הצורך בקבלת אישורים אחרים להוצאה או להתקשרות כאמור לפי כל דין.סימן ד': האקטואר

האקטואר

[223]
    

24.  (א)  השר ימנה את האקטואר של המוסד בהתייעצות עם המועצה.

    

(ב)  נוסף לדין וחשבון האקטוארי, שיצורף לדין וחשבון הכספי השנתי בהתאם לסעיף 31(א), יגיש האקטואר של המוסד לשר ולמועצה דין וחשבון אקטוארי מלא עם תום כל שלוש שנות כספים.

    

(ג)  בפעולתו המקצועית לא יהיה האקטואר כפוף להוראות, והמינהלה חייבת להגיש לו את כל העזרה הדרושה לביצוע חובותיו המקצועיות.סימן ה': כספים ומשק

הצעת תקציב

[212]
    

25.  (א)  המינהלה תכין, לתאריך שקבעה המועצה, הצעת תקציב שנתי למוסד ותגיש אותה למועצה, אך רשאית המינהלה, בנסיבות מיוחדות באישור המועצה, להגיש תקציב לתקופה הקצרה משנה וכן תקציב מילואים (לכל אחד מאלה ייקרא - תקציב).

    

(ב)  המועצה תדון בהצעת התקציב ותעביר אותה לאישורו של השר, בצירוף הערותיה והמלצותיה; העתק של הצעת התקציב ושל ההערות וההמלצות יומצא לועדת העבודה והרווחה.

לתחילת העמוד

אישור התקציב

[213]
    

26.  השר רשאי, לאחר בירור במינהלה, לאשר את התקציב כפי שהוצע או בשינויים שימצא לנכון; התקציב המאושר ייחתם ביד השר וביד מנהל המוסד ויפורסם בדרך שיורה השר.

לתחילת העמוד

אחריות להנהלת חשבונות

[214]
    

27.  המינהלה אחראית להנהלה סדירה ויעילה של חשבונות המוסד.

לתחילת העמוד

חשבונות ענפי הביטוח

[215]
    

28.  (א)  כל סכום שמשלמים למוסד כדמי ביטוח ייזקף לזכות חשבונות ענפי הביטוח השונים לפי יחס שיעורי דמי הביטוח הקבועים בלוח י', ואם לא שולמו דמי הביטוח במלואם יזקפו לזכות חשבונות ענפי הביטוח את הסכומים היחסיים.

    

(ב)  לכל ענף ביטוח יתנהל חשבון נפרד ולא יועבר סעיף, זכות או חובה, מחשבון ענף ביטוח אחד לחשבון ענף ביטוח אחר אלא בהסכמת המועצה ובאישור השר.

    

(ג)  על אף הוראות סעיף קטן (ב), לא יועבר סעיף זכות מחשבון ענף ביטוח נכות לחשבון ענף ביטוח אחר.

    

(ד)  ההוצאות הכלליות והמשותפות לענפי הביטוח השונים יחולקו בין החשבונות של ענפי הביטוח לפי כללים שהמליצה עליהם המועצה לאחר קבלת חוות דעתו של האקטואר של המוסד ובאישור השר.

לתחילת העמוד

הוראה מיוחדת [תיקון התשנ"ט (מס' 4)]
    

28א.  על אף האמור בסעיף 28, הסכום שביום י"ג בטבת התשנ"ט (1 בינואר 1999) היה בחשבון ענף ביטוח שירות מילואים ייזקף, ביום האמור, לחשבון ענף ביטוח אבטלה; לענין סעיף זה, "ענף ביטוח שירות מילואים" - כמשמעותו בפרק ו'4 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968, כנוסחו ביום כ"ח בטבת התשנ"ה (31 בדצמבר 1994).

לתחילת העמוד

הוראת שעה [תיקון התש"ס (מס' 1א), התשס"ב (מס' 4)
    

28ב.  על אף הוראות סעיפים 28 ו-33, בתקופה שמיום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) ועד יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006, יחולו הוראות אלה לענין ענף ביטוח אבטלה -

        

(1)  ראה המוסד כי בחודש מסוים צפוי גירעון בענף ביטוח אבטלה, ייזקף באותו חודש הסכום החסר הצפוי מחשבון ענף ביטוח ילדים, בהתאם לאומדן הגירעון לאותו חודש;

        

(2)  עם פרסום מאזן המוסד לפי סעיף 31, ייערך חשבון סופי של הגירעון בענף ביטוח אבטלה בשנת הכספים שלגביה פורסם המאזן, והיתרה תועבר מחשבון ענף ביטוח ילדים או תוחזר לענף זה, לפי הענין;

        

(3)  לענין סעיף קטן זה, "אומדן הגירעון" - ההפרש שבין אומדן סכום הוצאות ענף ביטוח אבטלה הצפויות בחודש מסוים, לבין אומדן סכום התקבולים הצפויים מדמי ביטוח אבטלה באותו חודש, לרבות סכום השווה לחלק היחסי מהסכומים שאוצר המדינה שילם למוסד בעד אותו חודש לפי סעיף 32(ג1), המחושב לפי אומדן התקבולים לענף ביטוח אבטלה.

לתחילת העמוד

חשבון מיוחד לתשלום הענקת אבטלה

[215א]
    

29.  הענקת אבטלה, לפי סעיף 178, תשולם מחשבון מיוחד על פי הקצבה מיוחדת של ענף ביטוח אבטלה, שתיקבע באישור ועדת העבודה והרווחה.

לתחילת העמוד

שיפוי הוצאות שירות התעסוקה

[215ב]
    

30.  (א)  המוסד ישפה את שירות התעסוקה על כל הוצאה שהוציא במסגרת תפקידיו לפי פרק ז'.

    

(ב)  כל הוצאה כאמור תיזקף על חשבון ענף ביטוח אבטלה.

    

(ג)  סכומי ההוצאה ודרכי השיפוי ייקבעו בהסכם שייערך בין המוסד לבין שירות התעסוקה.

לתחילת העמוד

מאזן ודו"ח כספי

[216]
    

31.  (א)  תוך ששה חודשים מתום שנת כספים תגיש המינהלה למועצה ולשר מאזן ודין וחשבון כספי שאליו יצורף דין וחשבון של האקטואר של המוסד.

    

(ב)  המאזן והדין וחשבון הכספי יפורסמו בדרך שיורה השר.

    

(ג)  שנת הכספים של המוסד תהיה כשנת הכספים של המדינה.

לתחילת העמוד

הקצבות אוצר המדינה למוסד

[217] [תיקונים: התשס"ב (מס' 4), (מס' 6), התשס"ה (מס' 2)]
    

32.  (א)  בהתאם לשיעורים הנקובים בלוח ב' יקציב אוצר המדינה למוסד, לכל שנת כספים, סכום השווה לצירוף כל אלה:

        

(1)  אחוזים מתקבולי המוסד באותה שנת כספים מדמי ביטוח זקנה ושאירים ומתשלומי אוצר המדינה לענף זקנה ושאירים לפי סעיף קטן (ג1);

        

(2)  אחוזים מתקבולים כאמור מדמי ביטוח ילדים ומתשלומי אוצר המדינה לענף ילדים לפי סעיף קטן (ג1);

        

(3)  אחוזים מתקבולים כאמור בפסקה (1) מדמי ביטוח נכות ומתשלומי אוצר המדינה לענף נכות לפי סעיף קטן (ג1).

7
    

(ב)  אוצר המדינה ישפה את המוסד, על פי דרישתו, בשיעור של 50% מכל הוצאה שהוציא למתן גמלאות לנכים שהיו נכים קודמים ערב יום כ"ח באדר ב' התשמ"ד (1 באפריל 1984).

    

(ג)  אוצר המדינה ישפה את המוסד, על פי דרישתו, על ההוצאות שהוציא למתן גמלאות סיעוד לתושבי ישראל לפי פסקה (4) להגדרת "מבוטח" שבסעיף 223.

        

(ג1)  (1)  נוסף על ההקצבות והשיפויים לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג), יקציב אוצר המדינה למוסד, מדי חודש, סכום השווה לצירופם של שני אלה:

          

(א)  סכום השווה ל-7.23%מסך כל התקבולים שגבה המוסד ממעבידים בחודש שלגביו מחושב התשלום;

8
          

(ב)  סכום השווה ל-5.82%מסך כל התקבולים שגבה המוסד מעובדים עצמאיים בחודש שלגביו מחושב התשלום;

8
        

הסכום האמור יחולק בין ענפי הביטוח השונים כאמור בלוח י';

        

(2)  לענין סעיף קטן זה, "תקבולים" - כל התקבולים שגבה המוסד לפי הוראות חוק זה.

    

(ד)  על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יעלה סך כל ההקצבה על הסכום שנקבע למטרה זו בחוק התקציב לאותה שנת כספים; ואולם אם התברר שהסכום שנקבע בחוק התקציב קטן מההקצבה, הרשות בידי ועדת הכספים של הכנסת, על פי הצעת השר ולאחר התייעצות עם שר האוצר, להתאים את הסכום שנקבע בחוק התקציב להקצבה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב).

    

(ה)  השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת ובהסכמת שר האוצר, רשאי לשנות את השיעורים הנקובים בלוח ב'.

    

(ו)  אופן תשלום ההקצבה ייקבע בהסכם, בין המוסד לבין השר, שיאושר על ידי שר האוצר.

לתחילת העמוד

כיסוי גרעון

[217א] [תיקונים: התשנ"ט (מס' 4), התשס"ב (מס' 4)]
    

33.  (א)  גרעון שנוצר בענף ביטוח אבטלה יכוסה מאוצר המדינה.

        

(ב)  (1)  ראה המוסד כי בחודש מסוים צפוי גרעון בענף ביטוח אבטלה, יעביר אוצר המדינה באותו חודש למוסד את הסכום החסר הצפוי, בהתאם לאומדן הגרעון לאותו חודש.

        

(2)  עם פרסום מאזן המוסד לפי סעיף 31, ייערך חשבון סופי של הגרעון בשנת הכספים שלגביה פורסם המאזן והיתרה תועבר למוסד או תוחזר לאוצר המדינה, לפי הענין.

        

(3)  לענין סעיף קטן זה, "אומדן הגרעון" - ההפרש שבין אומדן סכום הוצאות ענף ביטוח אבטלה הצפויות בחודש מסוים, לבין אומדן סכום התקבולים הצפויים מדמי ביטוח אבטלה באותו החודש, לרבות סכום השווה לחלק היחסי מהסכומים שאוצר המדינה שילם למוסד בעד אותו חודש לפי סעיף 32(ג1), המחושב לפי אומדן התקבולים לענף ביטוח אבטלה.

לתחילת העמוד

השקעות

[218]
    

34.  כספי המוסד שאינם מיועדים לכיסוי הוצאות והתחייבויות שוטפות תשקיע המינהלה בהשקעות קונסטרוקטיביות, בהתאם להמלצות המועצה שאישר השר, ובמסגרת ההשקעות המותרות למוסד לפי התקנות שהתקין השר בהסכמת שר האוצר, אם התקין תקנות כאלה.

לתחילת העמוד

הלוואות

[219]
    

35.  המינהלה רשאית, באישור השר, לקבל הלוואות בשם המוסד בשעבוד נכסים להבטחת סילוקן או בלי שעבוד כזה.

לתחילת העמוד

הענקות

[220] [תיקון התשס"ג (מס' 3)]
    

36.  (א)  המינהלה רשאית על פי המלצת המועצה, ובנושא הנוגע לביטוח אבטלה - על פי המלצת הועדה לביטוח אבטלה, ובאישור השר, ליתן הענקות, במסגרת התקציב שאושר לפי סעיף 26, למוסד לבטיחות וגיהות, לכל תאגיד או גוף אחר העוסקים בקידום פעולות הבטיחות בעבודה, לעריכת מחקרים בתחומי הביטוח הסוציאלי והאבטלה וכן לבדיקות נסיוניות של תכניות לשם תכנון הביטוח הסוציאלי.

    

(ב)  הסכום הכולל של התחייבויות המינהלה, בשנת כספים פלונית, למתן הענקות לפי סעיף קטן (א), למעט הענקות למוסד לבטיחות וגיהות ולעריכת מחקרים בתחומי הביטוח הסוציאלי והאבטלה, לא יעלה על 15 מיליון שקלים חדשים.

    

(ג)  על אף הוראות סעיף קטן (ב) -

        

(1)  המינהלה רשאית, לפי המלצה ובאישור כאמור בסעיף קטן (א), ובהסכמת שר האוצר, להתחייב לתת הענקות כאמור בסעיף קטן (ב), בסכום העולה על הסכום הקבוע בו, ובלבד שסכום ההתחייבויות הנוסף יופחת מהסכום הכולל שבו תהיה המינהלה רשאית להתחייב בשתי שנות הכספים הבאות, באופן שתקבע בהסכמת שר האוצר;

        

(2)  התחייבה המינהלה, בשנת כספים מסוימת, לתת הענקות כאמור בסעיף קטן (ב) בסכום הנמוך מהסכום הקבוע בו, רשאית היא, לפי המלצה ובאישור כאמור בסעיף קטן (א), להתחייב בשנת הכספים שלאחריה בסכום הקבוע בסעיף קטן (ב), בתוספת סכום ההפרש או בתוספת 20%מהסכום הקבוע בסעיף קטן (ב), לפי הנמוך; לענין זה, "סכום ההפרש" - סכום השווה להפרש שבין הסכום הקבוע בסעיף קטן (ב) לבין הסכום שבו התחייבה המינהלה בשנת הכספים המסוימת;

9
        

(3)  בוטלה התחייבות שניתנה לפי סעיף זה, בשנת הכספים שבה ניתנה ההתחייבות או באחת משתי שנות הכספים שלאחריה, רשאית המינהלה, לפי המלצה ובאישור כאמור בסעיף קטן (א), להתחייב, בשנת הכספים שבה בוטלה ההתחייבות או בשנת הכספים שלאחריה, בסכום השווה לסכום המרבי בו היא רשאית להתחייב באותה שנת כספים לפי סעיף קטן (ב) ופסקאות (1) ו-(2), בתוספת סכום ההתחייבות שבוטלה כאמור.

    

(ד)  הסכום הקבוע בסעיף קטן (ב) יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה לפי השינוי במדד ביחס ל-1 בינואר של השנה שקדמה לה; לענין זה, "מדד" - מדד שיקבע השר בצו בהסכמת שר האוצר.

    

(ה)  בסעיף זה -

      

"התחייבויות" - לרבות התחייבויות לגבי שנות הכספים הבאות;

      

"המוסד לבטיחות וגיהות" - המוסד לבטיחות וגיהות שהוקם לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954.

לתחילת העמוד

נכסים

[221]
    

37.  על פי החלטת המועצה שאישר השר, תרכוש המינהלה מקרקעין למוסד לצרכיו.

לתחילת העמוד

פטור ממסים

[222]
    

38.  לענין חובת תשלום מסים, אגרות ותשלומי חובה אחרים, דין המוסד כדין המדינה.

לתחילת העמוד

[ד']


פרק ג': ביטוח אימהות סימן א': הוראות כלליות

הגדרות

[91]
    

39.  בפרק זה -

      

"לידה" - לידת ולד חי או לידה אחרי עשרים וששה שבועות של הריון;

      

"הכשרה מקצועית" - הכשרה מקצועית או שיקום מקצועי, לפי מבחנים ובתנאים שנקבעו באישור ועדת העבודה והרווחה.


מבוטחת

[92] (תיקונים: התשנ"ז, התשנ"ח)
    

40.  (א)  מבוטחת למענק אשפוז, למענק לידה ולקצבת לידה היא אחת מאלה:

        

(1)  מבוטחת לפי פרק י"א או אשת מבוטח לפי פרק י"א, אף אם הלידה אירעה מחוץ לישראל;

        

(2)  עובדת או עובדת עצמאית המועסקת בישראל או אשת עובד או עובד עצמאי המועסק בישראל ששה חודשים רצופים

        

לפחות בתכוף לפני הלידה, אף אם כל אלה אינם תושבי ישראל, ובלבד שהלידה אירעה בישראל; פסקה זו לא תחול על מי שמתגורר באזור ואינו תושב ישראל באזור, והכל כהגדרתם בסעיף 378.

    

(ב)  מבוטחת לדמי לידה היא אחת מאלה:

        

(1)  עובדת או עובדת עצמאית שמלאו לה 18 שנים והיא מועסקת בישראל, ואם היא ומעבידה הם תושבי ישראל וחוזה העבודה נקשר בישראל, אף אם היא עובדת מחוץ לישראל;

        

(2)  אשה שמלאו לה 18 שנים והיא נמצאת בהכשרה מקצועית.

לתחילת העמוד

גמלה למי שאינה מבוטחת

[93]
    

41.  המוסד רשאי -

        

(1)  לתת גמלה לפי פרק זה אף למי שאינה מבוטחת אם היתה מבוטחת אילו מלאו לה 18 שנים;

        

(2)  לתת מענק לידה לתושבת ישראל אף אם אינה מבוטחת.

 (תיקון התשנ"ז)


סימן ב': מענק אשפוז, מענק לידה וקצבת לידה10לתחילת העמוד

הזכות למענק אשפוז, למענק לידה ולקצבת לידה

[94] (תיקון התשנ"ז)
    

42.  (א)  מבוטחת שהזדקקה לאשפוז בקשר ללידה זכאית -

        

(1)  למענק אשפוז;

        

(2)  למענק לידה;

        

(3)  לקצבת לידה, אם ילדה יותר משני ילדים בלידה אחת.

    

(ב)  אם אין המבוטחת בחיים, זכאי למענק הלידה ולקצבת הלידה בעלה או האפוטרופוס על הנולד, לפי הענין.

לתחילת העמוד

מענק אשפוז

[94א] (תיקון התשנ"ז)
    

43.  (א)  השירותים שיינתנו ליולדת וליילוד במסגרת אשפוז, סכום מענק האשפוז והכללים שלפיהם יעודכן המענק, יהיו כאמור בלוח ב'1.

    

(ב)  מענק האשפוז ישולם לבית החולים או למוסד הרפואי שבו אושפזה המבוטחת בקשר ללידה, על פי תביעה שתוגש באמצעות בית החולים או המוסד הרפואי, על גבי טופס שקבע לכך המוסד.

    

(ג)  על אף הוראות סעיף קטן (ב), אם אירעה הלידה מחוץ לישראל בבית חולים או במוסד רפואי שהתביעה למענק אשפוז אינה ניתנת להגשה באמצעותו, ישולם מענק האשפוז למבוטחת בסכום השווה להוצאות האשפוז שהיו לה בקשר ללידה, ובלבד שסכום זה לא יעלה על סכום מענק האשפוז שנקבע, לפי הענין, בלוח ב'1, כפי שהיה במועד שבו ילדה המבוטחת.

לתחילת העמוד

מענק לידה

[94ב] [תיקונים: התשנ"ח (מס' 4), התשס"א, התשס"ג (מס' 6), התשס"ד (מס' 3)]
    

44.  (א)  נולד ילד אחד, ישלם המוסד למבוטחת, מענק לידה -

11
        

(1)  בשיעור של 20% מהשכר הממוצע, אם הוא הילד הראשון שבעדו משולם מענק באותה משפחה;

        

(1א) בשיעור של 9% מהשכר הממוצע, אם הוא הילד השני שבעדו משולם מענק באותה משפחה;

        

(2)  בשיעור של 6% מהשכר הממוצע, אם הוא הילד השלישי ואילך, שבעדו משולם מענק באותה משפחה;

      

לענין זה, "משפחה" - בני זוג שהם הוריו של הילד או הורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב-1992;

    

(ב)  נולדו שני ילדים או יותר בלידה אחת, ישלם המוסד, בכפוף להוראות סעיף קטן (ג), מענק לידה בשיעורים אלה:

        

(1)  בעד שני ילדים - 100% מהשכר הממוצע;

        

(2)  בעד כל ילד נוסף - 50% מהשכר הממוצע.

    

(ג)  (בוטל).

לתחילת העמוד

קצבת לידה

[94ג] [תיקון התשנ"ה (מס' 3)]
    

45.  (א)  נולדו, בלידה אחת, יותר משני ילדים, ישלם המוסד למבוטחת, בכפוף להוראות סעיף קטן (ג), קצבת לידה חודשית בשיעורים אלה:

        

(1)  בעד שלושה ילדים - 50% מהשכר הממוצע;

        

(2)  בעד ארבעה ילדים - 75% מהשכר הממוצע;

        

(3)  בעד חמישה ילדים או יותר - 100% מהשכר הממוצע.

    

(ב)  קצבת הלידה תשולם בעד התקופה המתחילה ב-1 בחודש שלאחר הלידה והמסתיימת בתום תשעה חודשים ממועד זה.

    

(ג)  הקצבה תשולם לפי מספר הילדים שהיו בחיים ב-1 בחודש שבעדו משתלמת הקצבה, ואולם בעד החודש הראשון שלאחר חודש הלידה תשולם הקצבה לפי מספר הילדים שהיו בחיים בתום שלושים ימים מיום הלידה.

לתחילת העמוד

חישוב ועדכון של מענק לידה וקצבת לידה

[94ד]
    

46.  מענק לידה וקצבת לידה יחושבו בכל שנת מס על בסיס השכר הממוצע כפי שהיה ב-1 בינואר; חל לאחר מכן פיצוי, יוגדלו מענק הלידה וקצבת הלידה בשיעור הפיצוי מיום תחילת הפיצוי, ואולם מענק הלידה למבוטחת שילדה בין ה-1 בחודש לבין ה-25 בו ישולם בשיעור שהיה בתוקף לפני ה-1 באותו חודש.

לתחילת העמוד

הסעת יולדת

[95]
    

47.  המוסד רשאי לכרות הסכם עם מגן דוד אדום בישראל בדבר התנאים שבהם תועבר זכאית למענק לידה, במקרים מיוחדים, לבית חולים או למוסד רפואי אחר או בחזרה למעונה.סימן ג': דמי לידהלתחילת העמוד

הגדרות

[96]
    

48.  בסימן זה -

      

"היום הקובע" - היום שבו הפסיקה המבוטחת לעבוד בהיותה בהריון שנסתיים בלידה שלגביה מוגשת התביעה לדמי לידה;

      

"יום הלידה המשוער" - היום שנקבע כיום הלידה המשוער, באישור רפואי שניתן בהתאם לתקנות שהתקין השר.

לתחילת העמוד

הזכות לדמי לידה

[97] [תיקונים: התשנ"ז (מס' 6), התשס"א (מס' 5), התשס"ד (מס' 8)]
    

49.  (א)  המוסד ישלם למבוטחת דמי לידה, לפי סימן זה, בעד פרק הזמן שלרגל ההריון או הלידה אין היא עובדת או עוסקת במשלח ידה.

    

(ב)  המוסד ישלם לזכאי לחופשת לידה לפי סעיף 6(ח) לחוק עבודת נשים, וכן לעובד עצמאי שמתקיימים בו התנאים האמורים באותו סעיף, דמי לידה, בעד פרק הזמן שלרגל חופשת הלידה ולצורך הטיפול בילדו הוא אינו עובד או אינו עוסק במשלח ידו, ובתנאי שמתקיימים כל אלה:

12
        

(1)  הוא עובד או עובד עצמאי כאמור בסעיף 40(ב)(1), בשינויים המחויבים;

        

(2)  שולמו בעדו דמי ביטוח משכרו כעובד או ששילם דמי ביטוח מהכנסתו כעובד עצמאי בעד 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הקובע או בעד 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליום הקובע;

        

לענין סעיף זה, "היום הקובע" - היום שבתום ששת השבועות שלאחר יום הלידה או היום שבו הפסיק לעבוד, לפי המאוחר;

        

(3)  אשתו זכאית לדמי לידה לפי פרק זה, בעד אותו פרק זמן, ולא שולמו לה דמי הלידה בעד פרק הזמן המלא כאמור בסעיף 50(א)(1).

    

(ג)  על אף הוראות סעיף קטן (ב), לא ישולמו דמי לידה לזכאי כאמור בסעיף קטן (ב) בעד תקופות אלה:

12
        

(1)  תקופה של ששה שבועות רצופים שתחילתם ביום הלידה;

        

(2)  תקופה שבעדה שולמו לאשתו דמי לידה;

        

(3)  תקופה הפחותה מ-21 ימים רצופים.

    

(ד)  דמי לידה ליום לפי סעיף קטן (ב) הם שכר העבודה הרגיל של הזכאי לדמי הלידה, ויחולו לענין זה הוראות סעיפים 53, 54, 55 ו-56 בשינויים המחויבים.

13
לתחילת העמוד

תנאי הזכאות

[98] [תיקון התשנ"ח (מס' 5)]
    

50.  (א)  מבוטחת ששולמו בעדה דמי ביטוח משכרה כעובדת או ששילמה דמי ביטוח מהכנסתה כעובדת עצמאית (בסעיף זה - דמי ביטוח), תהיה זכאית לדמי לידה -

        

(1)  בעד פרק זמן של 12 שבועות - אם שולמו דמי ביטוח בעד 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הקובע או בעד 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליום הקובע;

        

(2)  בעד פרק זמן של 6 שבועות - אם שולמו דמי ביטוח בעד 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הקובע.

    

(ב)  לענין סעיף קטן (א) יראו תקופה מהמנויות להלן, שקדמה ליום הקובע, כתקופה שבעדה שולמו דמי ביטוח:

        

(1)  תקופה שבעדה שולמו לאשה דמי פגיעה, דמי לידה, דמי אבטלה, דמי תאונה, גמלה לשמירת הריון, קצבת נכות לפי פרק ה' בשל נכות שדרגתה 100%, תגמול לפי פרק י"ב או תגמול לפי פרק י"ג בשל נכות שדרגתה 100%;

        

(2)  תקופה שבעדה שולמו לאשה דמי מחלה או תמורת חופשה שנתית באמצעות קופת גמל כמשמעותה בסעיף 180;

        

(3)  שני החודשים הראשונים של חופשה ללא תשלום;

        

(4)  תקופה שבה היתה האשה מבוטחת לפי סעיף 40(ב)(2), ובלבד שעבדה כעובדת או כעובדת עצמאית לפחות 30 ימים רצופים בתכוף לפני היום הקובע;

        

(5)  תקופה שבה היתה האשה עובדת עצמאית, ומועד תשלום דמי הביטוח בעד אותה תקופה חל לאחר היום הקובע או בחודש שבו אירעה הלידה.

    

(ג)  השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע נסיבות, תנאים וכללים שלפיהם ייראו התקופות האמורות בפסקאות (1) עד (3) של סעיף קטן (ב), כולן או מקצתן, כתקופות שבעדן שולמו דמי ביטוח אף אם תקופות אלה חלו לאחר היום הקובע.

לתחילת העמוד

דמי לידה נוספים

[98א] [תיקונים: התשס"ג), התשס"ד (מס' 5), התשס"ה (מס' 3)]
    

51.  (א)  מבוטחת שהיא עובדת שהאריכה את תקופת חופשת הלידה, בשל אחת או יותר מהסיבות האמורות בסעיפים קטנים (ב1) ו-(ד) שבסעיף 6 לחוק עבודת נשים, תהיה זכאית בעד תקופת ההארכה, לדמי לידה נוספים על דמי הלידה שהיא זכאית להם לפי סעיף 50, ובלבד שדמי הלידה הנוספים כאמור, לא ישולמו בעד פרק הזמן העולה על -

        

(1)  4 שבועות - אם היא זכאית לדמי לידה לפי סעיף 50(א)(1);

        

(2)  שבועיים - אם היא זכאית לדמי לידה לפי סעיף 50(א)(2).

    

(א1) מבוטחת שהיא עובדת שהאריכה את תקופת חופשת הלידה כאמור בסעיף 6(ג) לחוק עבודת נשים, תהיה זכאית בעד תקופת ההארכה, לדמי לידה נוספים על דמי הלידה שהיא זכאית להם לפי סעיף 50 ולפי סעיף קטן (א), לפי הענין, ובלבד שדמי הלידה הנוספים כאמור, לא ישולמו בעד פרק הזמן העולה על -

        

(1)  שבועיים בעד כל ילד נוסף שילדה באותה לידה, החל מהילד השני, בצירוף התקופה שהיא זכאית לה לפי הוראות סעיף קטן (א)(1) - אם היא זכאית לדמי לידה לפי סעיף 50(א)(1);

        

(2)  שבוע בעד כל ילד נוסף שילדה באותה לידה, החל מהילד השני, בצירוף התקופה שהיא זכאית לה לפי הוראות סעיף קטן (א)(2) - אם היא זכאית לדמי לידה לפי סעיף 50(א)(2).

    

(א2) מבוטחת שהיא עובדת שהאריכה את תקופת חופשת הלידה בשל הסיבה האמורה בסעיף קטן (ד1) של סעיף 6 לחוק עבודת נשים, תהיה זכאית, בעד תקופת ההארכה לפי הסעיף הקטן האמור, לדמי לידה נוספים על דמי הלידה שהיא זכאית להם לפי סעיף 50 ולפי סעיפים קטנים (א) ו–(א1), לפי הענין, בעד התקופה כמפורט בסעיף 6(ד1) בחוק האמור.

    

(ב)  מבוטחת שהיא עובדת שפיצלה את חופשת הלידה שלה, כאמור בסעיף 6(ד)(2) לחוק עבודת נשים, ובתום שלושה שבועות מיום הלידה היא עדיין זכאית להמשך תשלום דמי לידה, יידחה תשלום יתרת דמי הלידה לפי סעיף 50 עד שהילד יעזוב את בית החולים.

    

(ג)  מבוטחת שהיא עובדת עצמאית, שהיתה זכאית, אילו היתה עובדת, לחופשת לידה מוארכת או לפיצול חופשת הלידה, בנסיבות האמורות בסעיף 6 לחוק עבודת נשים, יחולו עליה הוראות סעיף זה בשינויים המחוייבים.

לתחילת העמוד

תקופת דמי לידה

[99]
    

52.  (א)  התקופה שבעדה ישולמו דמי לידה תיקבע כך שמחצית מפרק הזמן שבעדו זכאית מבוטחת לדמי לידה לפי סעיף 50 תקדם ליום הלידה ויתרת פרק הזמן שבעדו היא זכאית לדמי לידה לפי סעיפים 50 ו-51 תהיה מיום הלידה;

    

חל היום הקובע בתקופת המחצית הראשונה האמורה או ביום הלידה, תחושב התקופה שבעדה ישולמו דמי הלידה מן היום הקובע.

    

(ב)  הגישה המבוטחת תביעה לדמי לידה לפני יום הלידה, יראו לענין סעיף זה את יום הלידה המשוער כיום הלידה.

לתחילת העמוד

שיעור דמי לידה, הצמדתם וניכויים מהם

[100, 101א, 101ב] [תיקונים: התשנ"ה (מס' 2), התשס"ב (מס' 4), התשס"ג (מס' 6)]
    

53.  (א)  דמי הלידה ליום הם שכר העבודה הרגיל של המבוטחת אך לא יותר מהסכום הנקוב בלוח ג'; השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לשנות את הסכום הנקוב בלוח ג', בשים לב לתנודות בשכר העבודה או לסכום המרבי הנקוב בלוח י"א.

14
    

(ב)  חלו שינויים בסכום המרבי על פי האמור בלוח י"א או כאמור בסעיף 349, ישונה הסכום הנקוב בלוח ג' בהתאם לשיעור שלפיו חל השינוי.

    

(ג)  חל פיצוי לאחר תום התקופה ששימשה בסיס לחישוב דמי הלידה, יוגדלו דמי הלידה בשיעור הפיצוי מיום תחילת הפיצוי.

    

(ד)  מדמי הלידה ומגימלה לשמירת הריון ינכה המוסד במקור מס לפי הוראות סעיפים 164 ו-243 לפקודת מס הכנסה והתקנות לפיה וכן ינכה דמי ביטוח בשיעור הקבוע בטור ד' בלוח י'.

לתחילת העמוד

חישוב שכר עבודה רגיל

[101] [תיקון התשס"ב (מס' 4)]
    

54.  (א)  שכר העבודה הרגיל, לענין סעיף 53, הוא הסכום המתקבל מחלוקת הכנסת המבוטחת, ברבע השנה שקדם ליום הקובע, בתשעים.

15
    

(ב)  לענין סעיף זה, "הכנסה" -

        

(1)  בעובדת - ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח, למעט הכנסותיה כעובדת עצמאית אלא אם כן היתה זכאית לדמי לידה אילו היתה עובדת עצמאית בלבד;

        

(2)  בעובדת עצמאית - ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח בעד רבע השנה האמור בסעיף קטן (א);

        

(3)  במבוטחת לפי סעיף 40(ב)(2) - ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח בעד רבע השנה האמור בסעיף קטן (א),

    

והכל לרבות אותו סכום שהיו מגיעים ממנו דמי ביטוח אילולא הסכום המרבי הקבוע לתשלום דמי ביטוח.

לתחילת העמוד

תקנות

[102]
    

55.  השר רשאי לקבוע -

        

(1)  הוראות נוספות ומשלימות בדבר חישוב שכר העבודה הרגיל לענין סימן זה;

        

(2)  הוראות לחישוב שכר העבודה הרגיל במקרים שבהם לדעתו החישוב לפי סעיף 54 לא ישקף נאמנה את שכר העבודה הרגיל של המבוטחת;

        

(3)  הוראות בדבר חישוב התקופה של רבע השנה לענין סעיף 54;

        

(4)  באישור ועדת העבודה והרווחה - הוראות מיוחדות, הן בדרך כלל והן לסוגים, בדבר תשלום דמי ביטוח אימהות, לרבות דמי ביטוח מופחתים, בעד כל אדם הנמצא בהכשרה מקצועית, בין שהוא מבוטח לפי סעיף 40(ב)(2) ובין שאינו מבוטח לפיו, וכוחן יפה על אף הוראות פרק י"ד;

        

(5)  באישור ועדת העבודה והרווחה - הוראות וכללים להגשת תביעות ודרכי הוכחתן לענין פרק זה.

לתחילת העמוד

שלילת הזכות

[103]
    

56.  המוסד רשאי לשלול את הזכות לדמי לידה, כולם או מקצתם, אם קרה אחד מאלה:

        

(1)  בתוך הזמן שבעדו משתלמים דמי לידה עבדה המבוטחת שלא במשק ביתה;

        

(2)  בתוך ששת השבועות שלפני יום הלידה המשוער עבדה המבוטחת שלא במשק ביתה בימים שרופא, שהסמיך המוסד, אסר עליה לעבוד בהם;

        

(3)  המבוטחת לא מילאה אחרי הוראת המוסד בדבר פיקוח רפואי בקשר להריון וללידה.

 [תיקון התשנ"ו (מס' 4)]


סימן ד': גמלאות להורה מאמץ ולהורה מיועדלתחילת העמוד

גמלאות להורה מאמץ

[95א, 103א] [תיקונים: התשנ"ח (מס' 3), התשס"א (מס' 5)]
    

57.  (א)  על אף הוראות סעיף 42(א), מבוטחת לפי פרק י"א, או אשת מבוטח לפי פרק י"א, שקיבלה לאימוץ ילד עד גיל 10 וכן מבוטח לפי פרק י"א שהוא לבדו אימץ ילד כאמור, יהיו זכאים למענק לידה לפי סימן ב', ובלבד -

        

(1)  שניתנה הודעה לפקיד סעד כאמור בסעיף 6 לחוק האימוץ;

        

(2)  שלא יינתן מענק לידה אם הילד המאומץ הוא ילדו של בן זוגו של המאמץ.

    

(ב)  לענין חישוב מענק הלידה כאמור בסעיף 46, יראו כאילו יום הלידה של הילד המאומץ הוא היום שבו ניתנה הודעה לפקיד הסעד כאמור בסעיף קטן (א).

    

(ג)  על אף הוראות סעיף 49(א), מבוטחת לדמי לידה שקיבלה לאימוץ ילד עד גיל 10 תהיה זכאית לדמי לידה לפי הוראות סימן ג', בשינויים המחויבים, בעד פרק הזמן שלרגל האימוץ אין היא עובדת או עוסקת במשלח ידה, ובלבד שלענין זה יהיה "היום הקובע" - היום שבו ניתנה הודעה לפקיד סעד כאמור בסעיף 6 לחוק האימוץ.

    

(ד)  הוראות סעיף קטן (ג) יחולו על עובד או עובד עצמאי שמתקיים בו האמור בסעיף 40(ב)(1), בשינויים המחויבים, ואולם לענין קביעת שיעור הגמלה יחולו הוראות סעיף 49(ד).

16
    

(ה)  אומץ ילד כאמור בסעיף זה על ידי מבוטחת כאמור בסעיף קטן (ג) ובן זוגה הזכאי לגמלה כאמור בסעיף קטן (ד), תשולם גמלה לפי הוראות סעיפים קטנים (ג) או (ד), לפי הענין, לאחד מבני הזוג למי בחירתם, ובלבד שלא תשולם גמלה -

16
        

(א)  לשני בני הזוג, בעד אותו פרק זמן בשל אותו אימוץ;

        

(ב)  לאחד מבני הזוג, בעד תקופה הפחות מ–21 ימים רצופים;

לתחילת העמוד

גימלאות להורה מיועד [תיקונים: התשנ"ו (מס' 4), התשנ"ח (מס' 5)]
    

57א.  (א)  בסעיף זה -

      

"חוק הסכמים לנשיאת עוברים" - חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996;

      

"אם מיועדת" - מבוטחת לפי פרק י"א, או אשת מבוטח לפי פרק י"א, שקיבלו למשמורתם ילד כהורה מיועד לפי הוראות חוק הסכמים לנשיאת עוברים.

    

(ב)  על אף הוראות סעיף 42, יחולו הוראות סימן ב' לפרק זה על אם מיועדת בשינויים המחוייבים ובתיאומים שקבע השר באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת; היום שבו ילדה מבוטחת ייחשב, לגבי מבוטחת שהיא אם מיועדת, היום שבו נולד הילד.

    

(ג)  הוראות סימן ג' לפרק זה, למעט הוראות סעיפים 48 ו-52, יחולו על אם מיועדתבשינויים המחוייבים ובתיאומים שקבע השר באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת; ואולם דמי הלידה ישולמו לאם מיועדת החל ביום שבו ניתן לה צו הורות לפי סעיף 11 לחוק הסכמים לנשיאת עוברים, או לאחר תום פרק הזמן שבעדו היא זכאית לדמי לידה, לפי המוקדם, ובלבד שלא ישולמו דמי לידה אלא בעד פרק הזמן שבו הילד נמצא במשמורתה לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים.

17
    

לענין סעיף זה יהיה היום הקובע - היום שבו קיבלה האם המיועדת את הילד למשמורתה, ובלבד שביום הקובע אין היא עובדת או עוסקת במשלח ידה.סימן ה': גמלה לשמירת הריון

הגדרות

[103ג]
    

58.  בסימן זה -

      

"מבוטחת" - עובדת או עובדת עצמאית, המבוטחת לפי פרק י"א ומתקיימות בה הוראות סעיף 50, ולענין זה היום הקובע הוא היום הראשון לשמירת ההריון;

      

"שמירת הריון" - היעדרות מעבודה בתקופת הריון המתחייבת בשל מצב רפואי הנובע מההריון והמסכן את האשה או את עוברה, הכל בהתאם לאישור רפואי בכתב.

לתחילת העמוד

גמלה לשמירת הריון

[103ד]
    

59.  מבוטחת, שהיתה בשמירת הריון שלושים ימים רצופים לפחות, תהיה זכאית לגמלה בעד התקופה האמורה ובעד כל תקופה נוספת של 14 ימים

    

רצופים לפחות שבהם היתה בשמירת הריון, והכל לפי אישורים רפואיים, כללים, תנאים ומבחנים שקבע השר.

לתחילת העמוד

שיעור הגמלה

[103ה] [תיקונים: התשנ"ה (מס' 2), התש"ס]
    

60.  גימלה לשמירת הריון, לכל יום, היא בסכום השווה לשכר העבודה הרגיל של המבוטחת המחושב לפי סעיף 101 ולא יותר מהשכר הממוצע מחולק ב-30; לענין שכר העבודה הרגיל - היום הקובע הוא היום הראשון לשמירת ההריון; חל פיצוי לאחר תום התקופה ששימשה בסיס לחישוב שכר העבודה הרגיל יוגדל סכום שכר העבודה הרגיל שחושב כאמור בשיעור הפיצוי מיום תחילת הפיצוי.

18
לתחילת העמוד

תשלומי כפל

[103ו]
    

61.  מבוטחת הזכאית לתשלום על פי כל חיקוק, הסכם קיבוצי כהגדרתו בסעיף 180 או הסדר קיבוצי אחר, תקנון של קופת גמל, חוזה עבודה או תקנון של קרן ביטוח או פנסיה, בעד התקופה שבה היא נמצאת בשמירת הריון, לא תשולם לה גמלה לפי סימן זה בעד אותה תקופה.סימן ו': תשלומים מיוחדים

תשלום מיוחד

[103ב]
    

62.  אשה המבוטחת לפי סעיף 40 שנפטרה בעת הלידה או תוך שנה מיום הלידה, ישולם בעד היילוד תשלום מיוחד לפי תנאים ושיעורים שיקבע השר באישור ועדת העבודה והרווחה.

לתחילת העמוד

בדיקת מי-שפיר

[103ב1]
    

63.  (א)  לענין סעיף זה, "מבוטחת" - מבוטחת לפי פרק י"א, או אשת מבוטח לפי פרק י"א, שבתחילת הריונה מלאו לה 35 שנים וטרם מלאו לה 37 שנים ושאינה זכאית לבדיקה לפי תקנות בריאות העם (בדיקת מי שפיר), התש"ם-1980 (להלן - תקנות הבדיקה).

    

(ב)  נעשתה למבוטחת בדיקת מי שפיר בבית חולים כמשמעותו בתקנות הבדיקה, ישלם המוסד, באמצעות משרד הבריאות, את מחיר הבדיקה כפי שייקבע בהיתר להעלאת מחירי האשפוז לשירותים אמבולטוריים, שניתן לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ"ו-1985; התשלומים יועברו למשרד הבריאות במועדים, לתקופות ולפי דו"חות שיוסכמו בין המוסד לבין משרד הבריאות.

 (תיקון התשנ"ז)
סימן ז': מימון אשפוז יולדת
   (בוטל)

[ה']


פרק ד': ביטוח ילדים


סימן א': פרשנות

פרשנות

[104] (תיקון התשנ"ז)
    

65.  (א)  בפרק זה -

    

"מבוטח" -

        

(1)  מבוטח לפי פרק י"א למעט עקרת בית כהגדרתה בסעיף 238;

        

(2)  יחיד היושב בישראל, ואינו נעדר ממנה אלא העדר ארעי שהוא סביר, לדעת עובד המוסד שהוסמך לכך, ואין בו לסתור טענת אותו יחיד כי הוא יושב בישראל, ואינו מבוטח לפי פרק י"א, למעט עקרת בית כהגדרתה בסעיף 238;

      

"ילד" -

        

(1)  ילדו של מבוטח או של מי שהיה מבוטח;

        

(2)  מי שאינו ילדו, אם הוכח, להנחת דעתו של מי שהסמיכה לכך המינהלה, כי בתקופה שנקבעה בתקנות פירנס אותו המבוטח,

        

ובלבד שהילד נמצא בישראל ולא מלאו לו 18 שנים; והמונחים "אב", "אם" ו"הורה" יתפרשו בהתאם לכך.

    

(ב)  לא יראו ילד כנמצא בחוץ לארץ אם יצא מישראל לתקופה שאינה עולה על ששה חודשים; אולם המוסד רשאי לראותו כאילו הוא בישראל גם אם יצא מישראל לתקופה העולה על ששה חודשים.סימן ב': קצבת ילדים

זכות לקצבת ילדים

[105]
    

66.  הורה מבוטח זכאי לקצבת ילדים חודשית לפי פרק זה בעד כל ילד.

לתחילת העמוד

מנין ילדים

[106]
    

67.  (א)  לא יבוא ילד, בפרק זמן אחד, במנין ילדים של יותר מהורה מבוטח אחד.

    

(ב)  ילד שיש לו שני הורים, יבוא במנין האב המבוטח זולת אם הוא נמצא עם האם בלבד; ילד שיש לו הורה טבעי והורה אחר והם מבוטחים, יבוא במנין ילדי אותו הורה אשר עמו הוא נמצא.

לתחילת העמוד

שיעור הקצבה [תיקונים: התשס"ג (מס' 6), התשס"ד (מס' 2)]
    

68.  (א)  קצבת הילדים לחודש בעד כל ילד שבמנין ילדיו של ההורה תהיה לפי ערך 0.84נקודות קצבה; בסעיף זה, "נקודת קצבה" - כמשמעותה בסעיף 33א בפקודת מס הכנסה.

19
    

(ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), קצבת הילדים לחודש בעד ילד שנולד לפני יום א' בסיון התשס"ג (1 ביוני 2003), והוא הילד השלישי ואילך שבמנין ילדיו של ההורה, תהיה לפי ערך נקודות קצבה כמפורט בלוח ד'.

    

(ג)  הורה שמשתלמים לו בעד חודש מסוים גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה או תשלום חודשי לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב1972-, והוא זכאי בעד אותו חודש לקצבת ילדים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב) בעד שלושה ילדים או יותר, תיווסף לקצבת הילדים המשתלמת לו בעד הילד השלישי ובעד הילד הרביעי שבמנין ילדיו תוספת לפי ערך 0.59 נקודות קצבה.

20
לתחילת העמוד

מקבל הקצבה

[110, 111]
    

69.  (א)  קצבת ילדים תשולם לאם, אולם אם הילד נמצא עם האב בלבד, והאב זכאי לקצבה, תשולם הקצבה לאב.

    

(ב)  המוסד ישלם את הקצבה להורה, אף אם לא נתקיימו בו התנאים לפי סעיף קטן (א), אם ביקש זאת ההורה שמשתלמת לו הקצבה לפי הסעיף הקטן האמור.

    

(ג)  לא נתמלאו התנאים של סעיף קטן (א) לגבי שני ההורים, תשולם הקצבה בעד הילד לאפוטרופוס שנתמנה כדין, ובאין אפוטרופוס - למי שנתמנה לכך לפי סעיף 304(א).

    

(ד)  גם אם נתמלאו התנאים של סעיף קטן (א) רשאי המוסד, אם טובת הילד מחייבת זאת, לשלם את הקצבה להורה שני שאינו בר-הקצבה, או לאפוטרופוס או למי שנתמנה לכך לפי סעיף 304(א).

לתחילת העמוד

מנין ילדים ממספר נשים (תיקון התשס"א)
    

69א.  על אף האמור בכל מקום אחר בסימן זה, היו למבוטח ילדים ממספר נשים יבואו הילדים במנין כל אחת מהנשים בנפרד.

לתחילת העמוד

הורה הנעדר מן הארץ

[112]
    

70.  הורה הנעדר מן הארץ, לתקופה שאינה עולה על ששה חודשים, רשאי להורות שבתקופה זו תשולם הקצבה לאדם פלוני בישראל.

לתחילת העמוד

הורה שמת או חדל להיות מבוטח

[113]
    

71.  מת ההורה המבוטח או חדל להיות מבוטח, תשתלם מכוחו קצבת הילדים שהיתה משתלמת בעד הילד אילולא מת או אילולא חדל להיות מבוטח; ואולם אם היה לילד הורה שני, והוא זכאי לקצבה, תשולם הקצבה מכוחו של ההורה השני.

לתחילת העמוד

תקופת הקצבה

[114]
    

72.  (א)  נוצרה זכאות לקצבת ילדים עד 15 בחודש פלוני, תשולם הקצבה החל ב-1 באותו חודש; נוצרה הזכאות אחרי 15 בחודש פלוני, תשולם הקצבה החל ב-1 בחודש שלאחריו; תשלום הקצבה יסתיים ביום האחרון של החודש שבו נפסקה הזכאות.

    

(ב)  לא תשולם קצבת ילדים אלא בעד ילד שחי שבעה ימים לפחות או שיצא מבית החולים.

    

(ג)  נפטר ילד שבעדו שולמה קצבת ילדים, ימשיכו בתשלום הקצבה שלושה חודשים מתום החודש שבו נפטר.

לתחילת העמוד

פטור הקצבה ממסים

[116]
    

73.  קצבת ילדים כאמור בסעיף 68 לא תיחשב כהכנסה לענין פקודת מס הכנסה או לענין קביעת תשלומי חובה או היטלים אחרים.

 [תיקון התשנ"ח (מס' 6)]


סימן ג': מענק לימודים21לתחילת העמוד

מענק לימודים

[115] [תיקונים: התשנ"ה (מס' 3), התשנ"ח (מס' 2), (מס' 6), התשנ"ט (מס' 2), התשס"ג (מס' 5)]
    

74.  (א)  בסעיף זה -

      

"הורה יחיד" - כמשמעותו בחוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב-1992;

      

"שנת לימודים" - התקופה שמיום 1 בספטמבר של כל שנה עד יום 31 באוגוסט של השנה שלאחריה.

        

(ב)  (1)  בכפוף להוראות סעיף קטן (ב1), בתחילת כל שנת לימודים ישלם המוסד מענק לימודים, בשיעורים המפורטים בפסקה (2), לכל אחד מאלה, לפי הענין:

          

(א)  הורה יחיד, בעד כל אחד מילדיו;

          

(ב)  הורה שמשתלמת לו גמלה לפי סעיף 5(א)(3) לחוק הבטחת הכנסה, בעד כל אחד מילדיו;

          

(ג)  מי שבמשמורתו ילד שנתייתם משני הוריו, בעד אותו ילד;

          

(ד)  מי שבמשמורתו ילד נטוש כמשמעותו לפי חוק הבטחת הכנסה, בעד אותו ילד;

          

(ה)  מי שמשתלמת לו, לפי הסכם הנערך לפי סעיף 9, קצבה בעד ילד שעלה לישראל בלי הוריו, בעד אותו ילד;

        

(2)  מענק הלימודים יהיה בשיעורים האלה:

          

(א)  18% מהשכר הממוצע - בעד ילד שלפני יום א' בטבת שבאותה שנת לימודים (בסעיף זה - היום הקובע) מלאו לו 6 שנים ולא מלאו לו 11 שנים;

          

(ב)  10% מהשכר הממוצע - בעד ילד שביום הקובע מלאו לו 11 שנים ולא מלאו לו 14 שנים.

    

(ב1)  המוסד ישלם את מענק הלימודים בתחילת שנת לימודים פלונית, אם התנאים המזכים במענק התקיימו בחודש אוגוסט שבתכוף לפני אותה שנת לימודים או בחודש ספטמבר שבתחילת אותה שנת לימודים, ובלבד שלא ישולם בעד אותו ילד יותר ממענק לימודים אחד לשנת לימודים פלונית.

    

(ב2)  הוראות סעיף זה יחולו גם לגבי הורה שלו ארבעה ילדים לפחות ובתנאי שהוא זכאי לאחד מאלה:

        

(1)  גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה;

        

(2)  תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972;

        

(3)  קצבה חודשית לפי סעיף 199(1);

        

(4)  קצבה לפי סימנים ג' או ד' לפרק י"א.

    

(ג)  מענק לפי סעיף זה ישולם מאוצר המדינה שיעביר למוסד מדי שנה, בסמוך לפני מועד התשלום, את כל הכספים הדרושים לביצוע התשלומים לפי סעיף זה, לרבות ההוצאות המינהליות של המוסד הנובעות מכך.

 [תיקון התשס"ג (מס' 6)]


סימן ד': מימוןלתחילת העמוד

מימון פעולות לפיתוח שירותים לילדים בסיכון - הוראת שעה [תיקונים: התשס"ג (מס' 6), התשס"ה (מס' 2)]
    

74א.  (א)  המוסד יממן, לפי המלצת המועצה, פעולות המיועדות לפיתוח שירותים לטובת ילדים בסיכון, ובלבד שהסכום הכולל של התחייבויות המוסד, בשנת כספים פלונית, לממן פעולות כאמור, לרבות התחייבויות לגבי שנות הכספים הבאות, לא יעלה על 15 מיליון שקלים חדשים; מימון לפי סעיף קטן זה ייעשה על פי תנאים וכללים שיקבע השר באישור שר האוצר.

    

(ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א) -

        

(1)  המוסד רשאי, בהסכמת שר האוצר, להתחייב לממן פעולות לפי הוראות סעיף קטן (א), בסכום העולה על הסכום הקבוע בו, ובלבד שסכום ההתחייבויות הנוסף יופחת מהסכום הכולל שבו יהיה המוסד רשאי להתחייב בשתי שנות הכספים הבאות באופן שיקבע, בהסכמת שר האוצר;

        

(2)  התחייב המוסד, בשנת כספים מסוימת, לממן פעולות כאמור בסעיף קטן (א) בסכום הנמוך מהסכום הקבוע בו, רשאי הוא, בהסכמת המועצה, להתחייב בשנת הכספים שלאחריה בסכום הקבוע בסעיף קטן (א), בתוספת סכום ההפרש או בתוספת 20%

22
        

מהסכום הקבוע בסעיף קטן (א), לפי הנמוך; לענין זה, "סכום ההפרש" - סכום השווה להפרש שבין הסכום הקבוע בסעיף קטן (א) לבין הסכום שבו התחייב המוסד בשנת הכספים המסוימת;

        

(3)  בוטלה התחייבות שניתנה לפי סעיף זה, בשנת הכספים שבה ניתנה התחייבות או באחת משתי שנות הכספים שלאחריה, רשאי המוסד, לפי המלצת המועצה, להתחייב, בשנת הכספים בה בוטלה ההתחייבות או בשנת הכספים שלאחריה, בסכום השווה לסכום המרבי שבו הוא רשאי להתחייב באותה שנת כספים לפי סעיף קטן (א) ופסקאות (1) ו-(2), בתוספת סכום ההתחייבות שבוטלה כאמור.

    

(ג)  הסכום הקבוע בסעיף קטן (א) יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה לפי השינוי במדד ביחס ל-1 בינואר של השנה שקדמה לה; לענין זה, "מדד" - מדד שיקבע השר בצו בהסכמת שר האוצר.

    

(ד)  מימון הפעולות לפי סעיף זה ייעשה מתקבולי דמי ביטוח לענף ביטוח ילדים.

    

(ה)  הוראות סעיף זה יחולו בשנות הכספים 2004 עד 2007.

    

(ו)  על אף האמור בסעיף קטן (ב)(2), סכום ההפרש בשנת 2005 יהיה הסכום הקבוע בסעיף קטן (א).

לתחילת העמוד

[ג']


פרק ה': ביטוח נפגעי עבודה


סימן א': מבוטחים ותנאים לביטוח

מבוטחים

[31]
    

75.  (א)  אלה המבוטחים לפי פרק זה:

        

(1)  עובד, למעט שוטר כמשמעותו בחוק המשטרה, סוהר כמשמעותו בחוק שירות בתי הסוהר ועובד שירותי הבטחון כמשמעותו בסעיף 63א לחוק שירות המדינה;

        

(2)  עובד עצמאי, למעט מי שנמנה עם סוג אנשים שהוצאו מכלל עובדים עצמאיים, לענין סעיף זה, בתקנות ולאחר התייעצות עם ועדת העבודה והרווחה;

        

(3)  אדם המצוי בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי, במקום או אצל אדם שאושר לכך בתקנות;

        

(4)  אדם הנבחן לפי סעיף 22 לחוק החניכות, התשי"ג-1953, או לפי הפרק השלישי לחוק שירות התעסוקה, והוא בשעת הבחינה בלבד;

        

(5)  מי שמתאמן לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967;

        

(6)  אסיר או עציר העובד בעבודה שאינה מן השירותים שנקבעו בתקנות כשירותים רגילים של בית סוהר או של מקום מעצר;

        

(7)  חוסה במעון או במעון נעול על פי חוק הנוער, העובד בעבודה שאינה מן השירותים שנקבעו כשירותים רגילים של מעון או מעון נעול כאמור;

        

(8)  מי ששכרו נקבע על פי חוק.

    

(ב)  לגבי מבוטח לפי פסקאות (3) עד (7) של סעיף קטן (א) יראו כמעבידו את מי שהשר קבע, ולגבי מבוטח לפי פסקה (8) יראו כמעבידו את החייב בתשלום שכרו.


עובד בחוץ לארץ

[32]
    

76.  (א)  העובד בחוץ לארץ מבוטח לפי פרק זה אם הוא ומעבידו הם תושבי ישראל וחוזה העבודה נקשר בישראל, או אף אם חוזה העבודה לא נקשר בישראל ובמקום העבודה אין ביטוח נפגעי עבודה חובה לפי החוק ונמסרה הודעה על קיומו של החוזה כפי שנקבע בתקנות.

    

(ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), אם שהה העובד בחוץ לארץ, תקופה העולה על חמש שנים רצופות, לא יהיה מבוטח לפי פרק זה אם לא התיר השר או מי שהשר הסמיך לכך את ביטוחו בתקופת עבודתו בחוץ לארץ שלאחר חמש השנים.

לתחילת העמוד

חובת רישום לעובד עצמאי ולעובד לשעה

[33]
    

77.  (א)  לגבי עובד עצמאי, תנאי לגמלה לפי פרק זה הוא שהמבוטח היה בעת הפגיעה רשום במוסד כעובד עצמאי או שעשה את המוטל עליו כדי להירשם.

    

(ב)  לגבי עובד לשעה בעבודה שאינה לצורך עסקו או משלח ידו של מעביד, תנאי לגמלה לפי פרק זה הוא שהמבוטח היה בעת הפגיעה רשום במוסד כעובד לשעה שלא לצורך עסקו או משלח ידו של מעביד.

לתחילת העמוד

הוראות מיוחדות לסוגי מבוטחים

[34]
    

78.  השר רשאי לקבוע, הן בדרך כלל והן לסוגים, הוראות מיוחדות, שכוחן יפה על אף הוראות פרק זה ופרק ט"ו, בקשר לביטוחם של -

        

(1)  עובד חלקי, עובד לשעה, או עובד מזמן לזמן מרצונו הוא ואין עיקר קיומו על שכר עבודה;

        

(2)  עובד בכלי שיט;

        

(3)  עובד בכלי טיס;

        

(4)  מבוטח לפי הוראות סעיף 76;

        

(5)  עובד בישראל בשירות דיפלומטי או קונסולרי של מדינת חוץ;

        

(6)  מבוטח לפי פסקאות (2) עד (8) של סעיף 75.סימן ב': פגיעות בעבודה

הגדרות

[35]
    

79.  בחוק זה, במבוטח -

      

"פגיעה בעבודה" - תאונת עבודה או מחלת מקצוע;

      

"תאונת עבודה" - תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי - תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו;

      

"מחלת מקצוע" - מחלה שנקבעה כמחלת מקצוע בתקנות לפי סעיף 85 והוא חלה בה, בהיותה קבועה כמחלת מקצוע, עקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי - עקב עיסוקו במשלח ידו.

לתחילת העמוד

חזקת תאונת עבודה

[36]
    

80.  רואים תאונה כתאונת עבודה אף אם -

        

(1)  אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא לן אף אם אינו מעונו, מן העבודה למעונו או ממקום עבודה אחד למשנהו, ועקב נסיעתו או הליכתו זו;

        

(2)  אירעה תוך כדי עבודתו של המבוטח, במקום העבודה או בסביבתו הקרובה ביותר, בעשותו להצלת גוף או רכוש או למניעת נזק או סכנה לגוף או לרכוש;

        

(3)  אירעה תוך כדי עבודתו של המבוטח עקב פגיעה שאינה תוצאה מהעבודה ונגרמה בידי אדם אחר בכלי או בחפץ אחר, הנמצאים במקום העבודה או בקרבתו הקרובה ביותר לצרכי העבודה, או הנמצאים שם דרך קבע אף שלא לצרכי העבודה, והנפגע לא היה שותף לגרימת הפגיעה;

        

(4)  אירעה למבוטח שהוא עובד, בהפסקה שנקבעה על דעת המעביד ושאינה עולה על שלוש שעות, במקום שבו המבוטח או העובדים במקום עבודתו סועדים, והתאונה אירעה בקשר לעבודה או עקב סיכוני המקום או תוך כדי סעדו באותו מקום

        

ועקב כך או תוך כדי נסיעתו או הליכתו למקום כאמור מהעבודה או בחזרה ממנו לעבודה ועקב נסיעתו או הליכתו זו;

        

(5)  אירעה למבוטח שהוא עובד, במקום שבו משתלם שכרו, או תוך כדי נסיעתו או הליכתו למקום כאמור ועקב נסיעתו או הליכתו זו ונתקיימו התנאים שנקבעו לכך בתקנות;

        

(6)  אירעה למבוטח שהוא עובד, תוך כדי מילוי תפקידו כחבר ועד עובדים שבמקום עבודתו ועקב מילוי תפקידו כאמור, או תוך כדי נסיעתו או הליכתו לשם מילוי תפקידו כאמור או בחזרה ממנו ועקב נסיעתו או הליכתו זו, ובלבד שלא חלה בהן הפסקה או סטיה של ממש מהדרך המקובלת, ונתקיימו התנאים שנקבעו לכך; לענין זה דין חבר ועד מושב עובדים כדין חבר ועד עובדים;

        

(7)  אירעה למבוטח שהוא עובד תוך כדי נסיעתו או הליכתו מהעבודה או ממעונו למקום הבחינה כאמור בסעיף 75(א)(4) או בחזרה למקום העבודה או למעונו ועקב נסיעתו או הליכתו זו.

לתחילת העמוד

הפסקה וסטיה

[37]
    

81.  (א)  תאונה שאירעה תוך כדי נסיעה או הליכה בנסיבות האמורות בפסקאות (1), (4), (5) או (7) של סעיף 80 אין רואים אותה כתאונה בעבודה אם חלה בנסיעה או בהליכה הפסקה או סטיה של ממש מהדרך המקובלת, כשההפסקה או הסטיה לא היו למטרה הכרוכה במילוי חובותיו של המבוטח כלפי מעבידו, או, לענין פסקה (1) האמורה, בעיסוקו במשלח ידו כעובד עצמאי, או אם יש לייחס את התאונה בעיקר לרשלנותו הפושעת של המבוטח ולא נגרם על-ידיה אי-כושר עבודה לארבעה שבועות לפחות, נכות או מוות.

    

(ב)  בנסיבות האמורות בפסקה (1) של סעיף 80 לא יראו כהפסקה או כסטיה של ממש, לענין סעיף קטן (א), אם עשה זאת המבוטח לאחת מאלה:

        

(1)  כדי ללוות ילדו לגן ילדים או למעון ילדים או למקום אחר שהשר קבע כמקום שבו נמצא ילד לפי הסדר קבע או להשיבו משם;

        

(2)  כדי לקיים מצוות תפילת בוקר בציבור בבית תפילה שבו הוא נוהג להתפלל.

לתחילת העמוד

רשלנות

[38]
    

82.  אין רואים תאונה כתאונת עבודה אם אירעה בעת שהמבוטח נהג ברשלנות שלא בהתאם להוראה חוקית ביחס לעבודתו שהובאה לידיעת העובדים במקום עבודתו, או שלא בהתאם להוראות שניתנו לו מאת מעבידו או מאת מי שנוהג להורות לו בענין עבודתו, אלא אם כן כתוצאה מאותה תאונה נפטר המבוטח או נעשה נכה עבודה או לא מסוגל לעבודתו או לעבודה

    

מתאימה אחרת, עשרה ימים לפחות, ואלא אם כן היו רואים את התאונה כתאונת עבודה לולא נהג כאמור.

לתחילת העמוד

חזקת סיבתיות

[39]
    

83.  תאונה שאירעה לעובד תוך כדי עבודה רואים אותה כתאונה שאירעה גם עקב העבודה, אם לא הוכח ההיפך; ואולם תאונה שאינה תוצאה של גורמים חיצוניים הנראים לעין, בין שאירעה לעובד ובין לעובד עצמאי, אין רואים אותה כתאונת עבודה אם הוכח כי השפעת העבודה על אירוע התאונה היתה פחותה הרבה מהשפעת גורמים אחרים.

לתחילת העמוד

בקע מפשעתי

[40]
    

84.  אין רואים בבקע מפשעתי תוצאה מפגיעה בעבודה אלא אם כן -

        

(1)  הופעת הבקע באה תוך כדי העבודה כתוצאה ממאמץ לא רגיל או עקב פגיעה במישרין באזור קיר הבטן;

        

(2)  עקב הופעת הבקע הפסיק המבוטח את עבודתו וקיבל טיפול רפואי תוך 72 שעות מהופעת הבקע;

        

(3)  הודעה על התקף כאבים עקב הבקע נמסרה למוסד או למעביד תוך 72 שעות מהופעתם, להוציא ימי מנוחה שבועית, חג או שבתון שעל פי חיקוק, נוהג, חוזה עבודה או הסכם קיבוצי אין המבוטח עובד בהם; ואולם המוסד רשאי, לפי שיקול דעתו, לראות בבקע תוצאה מפגיעה בעבודה אף אם לא נמסרה הודעה כאמור.

לתחילת העמוד

ליקוי שמיעה [תיקון התשס"ה (מס' 2)]
    

84א.  (א)  אין רואים בליקוי שמיעה שעקב חשיפה לרעש, תוצאה של פגיעה בעבודה אלא אם כן התקיימו כל אלה:

23
        

(1)  המבוטח נחשף בעבודתו לרעש התקפי ומתמשך, העולה על המותר לפי סעיף 173 בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 (להלן - רעש מזיק);

        

(2)  כושר השמיעה פחת, בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים;

        

(3)  הוגשה למוסד תביעה להכרה בליקוי השמיעה כפגיעה בעבודה, בתוך 12 חודשים מהיום המוקדם מבין אלה:

          

(א)  היום שבו תועד הליקוי לראשונה ברשומה רפואית כמשמעה בסעיף 17 בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 (בסעיף זה - רשומה רפואית);

          

(ב)  היום שבו, לדעת הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים כמשמעותן בפרק זה, לפי הענין, החלה הירידה בשמיעה.

    

(ב)  רעש תמידי באוזניים (להלן - טינטון) עקב חשיפה לרעש, לא יוכר כפגיעה בעבודה אלא אם כן התקיים האמור בסעיף קטן (א), וכן כל אלה:

        

(1)  כושר השמיעה בתדירויות הגבוהות פחת בשיעור של 25 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים; לענין זה, "תדירויות גבוהות" - תדירויות של 3000 ו–4000 מחזורים בשניה;

        

(2)  הטינטון תועד לראשונה ברשומה רפואית, לפני שהמבוטח חדל לעבוד בחשיפה לרעש מזיק;

        

(3)  הפגיעה בתפקוד עקב הטינטון חייבה פניות חוזרות ונשנות לטיפול רפואי, שתועדו ברשומה רפואית.

לתחילת העמוד

מחלות מקצוע

[41]
    

85.  (א)  השר, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, רשאי לקבוע שמחלה פלונית היא, מיום פלוני, מחלת מקצוע, בין לגבי כל המבוטחים לפי פרק זה ובין לגבי סוג מבוטחים, אם לפי אופיה וגורמיה של אותה מחלה יש לראותה, לדעתו, כסיכון מקצועי.

    

(ב)  השר, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, רשאי לקבוע נסיבות שבהן מחלה פלונית היא בחזקת מחלה שבה חלה המבוטח עקב עבודתו כל עוד לא הוכח ההיפך.

    

(ג)  אדם שנעשה לראשונה לא מסוגל לעבודתו עקב מחלה פלונית בטרם היותה קבועה כמחלת מקצוע, רואים אותו כמי שחלה באותה מחלה בטרם היותה קבועה כאמור.סימן ג': גמלאות בעיןלתחילת העמוד

זכות לגמלאות בעין

[42]
    

86.  (א)  פגיעה בעבודה מזכה את המבוטח לריפוי, להחלמה, לשיקום רפואי ולשיקום מקצועי, בהתאם להוראות סימן זה.

    

(ב)  לענין סימן זה, "ריפוי" - לרבות אשפוז, רפואות ומכשירים אורתופדיים ותירפויטיים, הספקתם, תיקונם או החלפתם.

לתחילת העמוד

ריפוי

[43]
    

87.  (א)  ריפוי יינתן במידה שהפגיעה בעבודה ותוצאותיה מחייבות לתתו; היקפו ודרכו של הריפוי ייקבעו בתקנות.

    

(ב)  היה אדם זכאי לגמלה לפי סעיף זה, ידאג המוסד להסיעו למקום שבו תינתן הגמלה ולהחזירו ממנו, או ישלם לו את דמי הנסיעה, והכל במידה ובאופן שנקבעו בתקנות.

    

(ג)  המוסד רשאי, במסגרת התקנות ובאישור השר, לתת בעניני ריפוי והסעה הוראות משלימות שיפורסמו בדרך שיורה השר.

    

(ד)  תקנות לפי סעיף זה יותקנו בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת העבודה והרווחה.

לתחילת העמוד

החלמה ושיקום

[44]
    

88.  החלמה, שיקום רפואי ושיקום מקצועי יינתנו במידה ובאופן שנקבעו בתקנות ובהוראות המוסד שניתנו במסגרת התקנות, אושרו בידי השר ופורסמו בדרך שהורה.

לתחילת העמוד

דרכים למתן ריפוי, החלמה ושיקום רפואי

[45]
    

89.  (א)  ריפוי, החלמה ושיקום רפואי יינתנו באחת הדרכים האלה או בצירופיהן:

        

(1)  באמצעות שירותי הבריאות של המדינה;

        

(2)  מאת המוסד באישור הממשלה;

        

(3)  באמצעות גוף שהשר הסמיכו כשירות רפואי לאחר שהתייעץ עם שר הבריאות.

    

(ב)  השר רשאי, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, לקבוע -

        

(1)  תנאים להסמכת שירות רפואי;

        

(2)  הוראות בדבר הפיקוח על שירות רפואי מוסמך.

    

(ג)  בהסמיכו שירות רפואי רשאי השר לקבוע סייגים להסמכה.

    

(ד)  השר רשאי, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, לבטל את הסמכתו של שירות רפואי אם נוכח כי התקיים אחד מאלה:

        

(1)  התנאים שנקבעו על פי סעיף קטן (ב)(1) אינם מתקיימים בו עוד;

        

(2)  אין השירות ממלא אחר התקנות שהותקנו לפי חוק זה;

        

(3)  השירות עובר על הסייגים שנקבעו להסמכה.

לתחילת העמוד

דרכים למתן שיקום מקצועי

[46]
    

90.  שיקום מקצועי יתן המוסד במישרין, באמצעות שירותי המדינה או באמצעות גוף שהשר הסמיכו לכך.

לתחילת העמוד

יחסי המוסד עם נותן הגמלאות

[47]
    

91.  היחסים בין המוסד ובין מי שבאמצעותו ניתנות גמלאות בעין לפי סימן זה, והחובות והזכויות ההדדיות, ייקבעו בהסכם שאישר השר במידה שלא קבע אותם בתקנות.סימן ד': דמי פגיעה

הזכות ותחומיה

[48] [תיקון התשס"ב (מס' 2)]
    

92.  (א)  מבוטח שפגיעה בעבודה גרמה לו שאינו מסוגל לעבודתו ואף לא לעבודה מתאימה אחרת, ישלם לו המוסד דמי פגיעה, בעד פרק הזמן שאינו מסוגל כאמור, אם לא עסק למעשה בכל עבודה והוא נזקק לטיפול רפואי, לשיקום או להחלמה.

    

(ב)  לא ישולמו, בקשר לפגיעה אחת, יותר מדמי פגיעה בעד שלושה עשרשבועות.

24
לתחילת העמוד

שלושה ימים ראשונים

[49] [תיקונים: התשנ"ז, התשנ"ז (מס' 3)]
    

93.  (א)  בעד יום הפגיעה לא ישולמו דמי פגיעה, אולם המעביד ישלם לנפגע שכר אותו יום.

25
    

(ב)  בעד שני הימים הראשונים שלאחר יום הפגיעה, אשר בהם לא היה המבוטח מסוגל לעבודתו ואף לא לעבודה מתאימה אחרת כתוצאה מהפגיעה, לא ישולמו דמי הפגיעה אלא אם כן לא היה המבוטח מסוגל לעבודה כאמור שנים עשר ימים לפחות בנוסף על יום הפגיעה.

לתחילת העמוד

תקופת הזכאות הראשונה [תיקונים: התשנ"ז (מס' 3), התשס"ה (מס' 2)]
    

94.  (א)  בסעיף זה -

      

"שכר העבודה הרגיל" - כמשמעותו לפי סעיפים 98 ו-100;

      

"מעביד" - מי שבעת הפגיעה התקיימו, בינו ובין הנפגע, יחסי עובד ומעביד;

      

"עובד" - מבוטח כמשמעותו לפי סעיף 75(א), למעט עובד עצמאי ולמעט עובד במשק ביתו של המעביד שלא לצורך עסקו או משלח ידו של המעביד;

      

"תקופת הזכאות הראשונה" - שנים עשר הימים הראשונים שבעדם זכאי הנפגע לדמי פגיעה לפי פרק זה.

    

(ב)  על אף האמור בסעיף 92(א) יחולו לגבי תקופת הזכאות הראשונה הוראות אלה:

        

(1)  היה הנפגע עובד -

          

(א)  המעביד יחזיר למוסד את סכום דמי הפגיעה שהמוסד שילם לנפגע בעד תקופת הזכאות הראשונה וכן כל סכום שהמוסד ניכה מדמי הפגיעה האמורים לפי כל דין (בסעיף זה - הסכום ששילם המוסד); הרשה המוסד למעביד לשלם בשמו

          

דמי פגיעה לעובדיו - יהיה אותו מעביד חייב לשלם לעובד גם את דמי הפגיעה בעד תקופת הזכאות הראשונה, ולא יהיה זכאי להחזר הסכומים ששילם בעד תקופת הזכאות הראשונה;

            

(ב)  (1)  היה הנפגע עובד אצל מעבידים שונים, יחזיר כל אחד מהם למוסד, חלק יחסי מהסכום ששילם המוסד בעד תקופת הזכאות הראשונה;

            

(2)  המוסד יקבע את החלק היחסי האמור בפסקה (1), בהתאם לחלקו היחסי של סכום שכר העבודה הרגיל של העובד אצל אותו מעביד לעומת הסכום הכולל של שכר העבודה הרגיל של העובד אצל כל מעבידיו;

          

(ג)  מועד תשלום ההחזר למוסד כאמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב) יהיה היום ה-15 בחודש שחל בתכוף לאחר החודש שבו הודיע המוסד למעביד על הסכום שעליו להחזיר למוסד; ההודעה תכלול פירוט של הסכום שעל המעביד להחזיר למוסד;

          

(ד)  דין סכום ההחזר לפי סעיף זה כדין דמי ביטוח, והוראות פרק ט"ו והתקנות שהותקנו לפיו יחולו לענין החזר הסכום האמור, בשינויים המחויבים, כאילו היו דמי ביטוח;

          

(ה)  החזיר המעביד למוסד את הסכום ששילם המוסד או חלק ממנו, יחזיר לו המוסד חלק יחסי מהפיצוי על דמי הפגיעה שקיבל המוסד לפי סימן ד' לפרק י"ד;

          

(ו)  השר רשאי לקבוע כללים והוראות בדבר דרכי חישוב הסכום שעל מעביד להחזיר למוסד לפי סעיף זה וכן בדבר דרכי חישוב הסכום שעל המוסד להחזיר למעביד לפי סעיף קטן (ה), ובדבר המועדים לתשלום ההחזר למעביד לפי אותו סעיף קטן.

        

(2)  היה הנפגע עובד עצמאי, לא ישולמו לו דמי פגיעה בעד תקופת הזכאות הראשונה.

לתחילת העמוד

המקבל תמורת דמי פגיעה

[51]
    

95.  מבוטח שמעבידו משלם דמי ביטוח מופחתים על פי סעיף 343 לא ישולמו לו דמי פגיעה בקשר לפגיעה בעבודה, אך הוא זכאי לתמורת דמי פגיעה ממעבידו.

לתחילת העמוד

אסיר ועציר

[52]
    

96.  לאסיר או לעציר, או למי שנמצא במעון או במעון נעול או במעצר על פי חוק הנוער, לא ישולמו דמי פגיעה.

לתחילת העמוד

שיעור דמי פגיעה

[53] [תיקונים: התשס"ב (מס' 4), התשס"ג (מס' 6)]
    

97.  (א)  דמי פגיעה ליום הם שלושה רבעים משכר עבודתו הרגיל של המבוטח, אך לא יותר מהסכום הנקוב בלוח ה'.

26
    

(ב)  השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לשנות את הסכום הנקוב בלוח ה', בשים לב לתנודות בשכר העבודה או לסכום המרבי הנקוב בלוח י"א.

    

(ג)  חלו שינויים בסכום המרבי, על פי הוראות לוח י"א או כאמור בסעיף 349, ישונה הסכום הנקוב בלוח ה' בהתאם לשיעור שלפיו חל השינוי.

    

(ד)  מדמי הפגיעה שמשלם המוסד ינכה המוסד דמי ביטוח בשיעור הקבוע בטור ד' שבלוח י'; הרשה המוסד למעביד פלוני לשלם דמי פגיעה לעובדיו - ינכה המעביד את דמי הביטוח כאמור.

לתחילת העמוד

חישוב שכר עבודה רגיל

[54] [תיקון התשס"ב (מס' 4)]
    

98.  (א)  שכר העבודה הרגיל, לענין סעיף 97, הוא הסכום המתקבל מחלוקת הכנסת המבוטח, ברבע השנה שקדם ליום שבעדו מגיעים לראשונה דמי פגיעה, בתשעים.

27
    

(ב)  לענין סעיף זה, "הכנסה" -

        

(1)  במבוטח לפי סעיף 75(א)(1) - ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח;

        

(2)  במבוטח אחר שלפי סעיף 75(א) - ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח בעד רבע השנה האמור בסעיף קטן (א),

    

והכל לרבות אותו סכום שהיו מגיעים ממנו דמי ביטוח אילולא הסכום המרבי הקבוע לתשלום דמי ביטוח.

לתחילת העמוד

מבוטח שהוא גם עובד וגם עובד עצמאי

[55]
    

99.  (א)  מבוטח שאירעה לו פגיעה בעבודה כעובד, הכנסותיו כעובד עצמאי לא יובאו בחשבון לצורך חישוב שכר עבודתו הרגיל לענין פרק זה אלא אם כן נתמלאו בו התנאים שהיו מזכים אותו לגמלה לפי פרק זה אילו נפגע בעבודתו כעובד עצמאי.

    

(ב)  מבוטח לפי סעיף 75(א)(3), אשר ברבע השנה שקדם ליום שבעדו מגיעים לו לראשונה דמי פגיעה היו לו גם הכנסות כעובד או כעובד עצמאי, יובאו בחשבון, לענין חישוב שכר העבודה הרגיל לפי סעיף 98, הכנסותיו כעובד או כעובד עצמאי, או ההכנסה המחושבת לפי סעיף 98(ב)(2) לגביו כשהוא מבוטח לפי סעיף 75(א)(1), הכל לפי הסכום הגבוה יותר.

לתחילת העמוד

תקנות

[56]
    

100.  השר רשאי לקבוע -

        

(1)  הוראות נוספות ומשלימות בדבר חישוב שכר העבודה הרגיל לענין סימן זה;

        

(2)  הוראות לחישוב שכר העבודה הרגיל, במקרים שבהם לדעתו החישוב לפי סעיף 98 לא ישקף נאמנה את שכר העבודה הרגיל של המבוטח;

        

(3)  הוראות בדבר חישוב התקופה של רבע השנה לענין סעיף 98.

 [תיקון התשס"ב (מס' 2)]
    

101.  (בוטל).

לתחילת העמוד

דמי פגיעה מופחתים

[58] [תיקונים: התשנ"ו (מס' 3), התשס"ב (מס' 2)]
    

102.  (א)  על אף הוראות סעיף 92, ישלם המוסד דמי פגיעה מופחתים לעובד או לעובד עצמאי שצמצמו את מספר שעות עבודתם, מחמת אי-כושר חלקי לעבוד, שנגרם מפגיעה בעבודה.

    

(ב)  דמי פגיעה מופחתים ליום יהיו שווים למכפלה של החלק השמיני מדמי הפגיעה ליום כמשמעותם לפי סעיף 97, במספר שעות אי-הכושר שנקבע באישור רפואי שנתן מי שהוסמך לתת אישור כאמור לפי פרק זה (להלן - שעות אי-הכושר) ובלבד שהעובד או העובד העצמאי לא עבד למעשה בכל עבודה בשעות אי-הכושר.

    

(ג)  לא ישולמו דמי פגיעה מופחתים, בקשר לפגיעה אחת בעבודה, יותר מאשר בעד שלושה עשרשבועות.

28
    

(ד)  השר רשאי לקבוע הוראות נוספות ומשלימות בדבר דרכי חישוב דמי הפגיעה המופחתים.סימן ה': קצבה או מענק לנכה עבודה

הגדרות

[59, 62, 69]
    

103.  (א)  לענין חוק זה -

      

"נכה עבודה" - מבוטח שעקב פגיעה בעבודה נפגע כשרו לעבודה וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעשות עבודה שבן גילו ומינו מסוגל לעשותה; בקביעת העובדה אם פלוני הוא נכה עבודה אפשר להביא בחשבון מום מכער;

      

"דרגה יציבה", של נכה עבודה - דרגת נכות שאינה לזמן מוגבל ואינה זמנית;

      

"דרגה שאינה יציבה", של נכה עבודה - דרגת נכות שהיא לזמן מוגבל או זמנית.

    

(ב)  לענין פרק זה, "נכות" - נכות מפגיעה בעבודה, והמונחים "דרגת נכות" ו"קצבת נכות" יתפרשו לפי זה.

לתחילת העמוד

זכות לקצבה או למענק

[60, 62, 66(א), 69] [תיקונים: התשנ"ח (מס' 2), התשס"ה (מס' 2)]
    

104.  (א)  נסתיימה תקופת דמי הפגיעה לפי סימן ד' והמבוטח הגיש תביעה לגמלה לפי סימן זה ונמצא נכה עבודה כתוצאה מהפגיעה בעבודה, ישלם לו המוסד קצבה או מענק לפי סימן זה.

    

(ב)  קצבה לפי סעיף 105 או סעיף 106, לפי דרגת הנכות, תשולם לנכה עבודה שדרגת נכותו היא אחת מאלה:

        

(1)  דרגה יציבה של 20% ומעלה;

        

(2)  דרגה שאינה יציבה של9% ומעלה.

29
    

(ג)  מענק לפי סעיף 107 ישולם לנכה עבודה שדרגת נכותו היא דרגה יציבה והיא פחותה מ-20% אך אינה פחותה מ-9%.

לתחילת העמוד

חישוב קצבת נכות לנכה שדרגת נכותו 100%

[67] [תיקון התשס"ב (מס' 2)]
    

105.  (א)  נכה עבודה שדרגת נכותו היא 100% ישלם לו המוסד קצבת נכות; הקצבה לחודש תהיה שווה לדמי הפגיעה ליום שהיו משתלמים למבוטח, כפול שלושים (להלן - הסכום הבסיסי).

    

(ב)  חלה בתקופה הקובעת העלאה, לפי סעיף 110 או לפי סעיף 111, של קצבאות נכות, יוגדל הסכום הבסיסי לפי שיעור העלאה זו.

    

(ג)  לענין סעיף זה, "התקופה הקובעת" - התקופה שתחילתה באחד לחודש הראשון משני החודשים שקדמו למועד שהחל ממנו מגיעים לראשונה למבוטח דמי פגיעה בשל אותה פגיעה בעבודה וסופה ביום שבו נוצרה זכאותו לקצבת נכות.

לתחילת העמוד

קצבת נכות לנכה עבודה שדרגת נכותו פחותה מ-100%

[68]
    

106.  נכה עבודה כאמור בסעיף 104(ב) שדרגת נכותו פחותה מ-100%, ישלם לו המוסד קצבת נכות חודשית בסכום שהיחס בינו לבין הקצבה שהיתה משתלמת אילו היתה דרגת נכותו 100%, שווה ליחס שבין אחוז דרגת נכותו לבין מאה.

לתחילת העמוד

מענק לנכה עבודה שדרגת נכותו 9% או יותר אך פחות מ-20%

[66] [תיקונים: התשנ"ח (מס' 2), התשס"ג (מס' 5), (מס' 6), התשס"ה (מס' 2)]
    

107.  (א)  נכה עבודה כאמור בסעיף 104(ג) ישלם לו המוסד מענק בסכום המתקבל מהכפלת קצבה חודשית, בארבעים ושלוש; הוגשה תביעה לגמלה לפי סימן זה לאחר שתמו 12 חודשים מהחודש שבו נוצרו התנאים המזכים במענק, ישולם המענק, על אף האמור בסעיף 296(ב), ובלבד שסכום המענק יופחת בסכום השווה לקצבה חודשית כפול במספר החודשים שמתום 12 החודשים האמורים ועד החודש שבו הוגשה התביעה.

30
    

(ב)  נכה עבודה כאמור, שבעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 21 שנים, ישולם לו המענק בשיעור מוגדל כפי שייקבע בתקנות.

    

(ג)  בסעיף זה, "קצבה חודשית" - סכום הקצבה שהיה מגיע לנכה לפי סעיף 104(ב), בעד החודש שקדם לחודש תשלום המענק, אלמלא היתה דרגת הנכות האמורה, דרגה יציבה.

לתחילת העמוד

חישוב הקצבה עקב שינוי בדמי הפגיעה המרביים

[67א]
    

108.  חל שינוי בסכום הנקוב בלוח ה' ודמי הפגיעה שלפיהם חושבה קצבת הנכות פחותים משלושה רבעים משכר עבודתו הרגיל של המבוטח, תחושב קצבת הנכות המגיעה לנכה עבודה מיום השינוי כאילו היו דמי הפגיעה שלושה רבעים משכר עבודתו הרגיל של המבוטח אך לא יותר מהסכום הנקוב בלוח ה'.

לתחילת העמוד

הגדלת שיעורים

[68א] [תיקונים: התשס"ב (מס' 4), התשס"ג (מס' 6)]
    

109.  השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי להגדיל את הקצבה או להעריכה מחדש בשיעור שייקבע בצו, בשים לב לתנודות בשכר העבודה או בסכום המרבי הנקוב בלוח י"א, לגבי כלל נכי העבודה או לגבי סוגיהם, הכל כפי שייקבע בצו.

31
לתחילת העמוד

הצמדה לשכר הממוצע

[68ב]
    

110.  (א)  קצבת הנכות תשתנה ב-1 בינואר של כל שנה לפי שיעור התנודות שחלו בשכר הממוצע מ-1 בינואר הקודם (להלן בסעיף זה - התנודות).

    

(ב)  קצבה שהוגדלה לפי שיעור התנודות או מכוח סעיף 105(ב) לא תעלה על הסכום הנקוב בלוח ה' כפול שלושים, בשיעור יחסי לאחוזי דרגת הנכות.

לתחילת העמוד

עדכון קצבת נכות

[68ג]
    

111.  (א)  אם לאחר תחילתה של שנת מס חל פיצוי, תוגדל קצבת הנכות בשיעור הפיצוי, מיום תחילת הפיצוי.

    

(ב)  העלאת קצבה מכוח סעיף קטן (א) או מכוח סעיף 105(ב) תעמוד בתוקפה עד 31 בדצמבר שלאחריה.

לתחילת העמוד

גמלאות מיוחדות

[69]
    

112.  (א)  נכה עבודה שנקבעה לו דרגה יציבה בשיעור של 75% לפחות, זכאי, בנוסף לכל גמלה אחרת -

        

(1)  לקצבה מיוחדת להחזקתו האישית או לשיקומו המקצועי עקב נכותו, בסכומים ולפי כללים שנקבעו, אולם לא יותר מרבע הקצבה המרבית המשתלמת לפי סעיף 105 על בסיס דמי הפגיעה המרביים שנקבעו בלוח ה';

        

(2)  למענק לסידורים חד-פעמיים הנובעים מנכותו, בתנאים ובסכומים שנקבעו.

    

(ב)  נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות של 75% לפחות והיא דרגה שאינה יציבה, יהיה זכאי לקצבה מיוחדת לפי סעיף קטן (א)(1), אם קבעו רופא או ועדה רפואית לפי סעיף 118, או הועדה הרפואית לעררים לפי סעיף 122, כי הם סבורים שהדרגה היציבה של נכה העבודה לא תפחת מ-75%; קביעה לפי סעיף קטן זה, דינה, לענין סעיף 124, כדין קביעת דרגת נכות.

    

(ג)  השר רשאי, בהתאם לתנאים מיוחדים שקבע, להחיל את הוראות סעיף קטן (א) לגבי נכה עבודה שדרגת נכותו פחותה מ-75%, לענין תשלום קצבה מיוחדת או מענקים לסידורים חד-פעמיים, שניהם ביחד או כל אחד מהם בנפרד.

לתחילת העמוד

מענק במקום קצבה

[70]
    

113.  (א)  נכה עבודה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-20%, ולדעת המוסד יש לו הכנסה קבועה המספיקה לפרנסתו או סיכוי מבוסס להכנסה כאמור, רשאי המוסד, בהסכמת נכה העבודה, לשלם לו מענק במקום קצבה; המענק יהיה בסכום המתקבל מהיוון קצבת אותו נכה עבודה, בהתאם להוראות שהשר קבע.

    

(ב)  הסכים המוסד לשלם לנכה עבודה מענק לפי סעיף זה בתנאי שהמענק ישמש לו להשגת מקור פרנסה, ולדעת המוסד קיים צורך בפיקוח על הוצאת הכסף, רשאי בית הדין לעבודה, לפי בקשת המוסד, למנות אדם שלידיו יינתן המענק, כולו או מקצתו, וליתן לאותו אדם הוראות בדבר השימוש במענק.

לתחילת העמוד

עליה בנכות המזכה לקצבה

[71]
    

114.  עלתה דרגת נכותו של נכה עבודה אחרי קבלת מענק עד כדי לזכותו לקצבה, ינוכה מהקצבה האמורה הסכום שבו עודף המענק האמור על סך כל הקצבאות שהיו משתלמות לו, מהיום שבו היה זכאי לראשונה למענק עד היום

    

שבו היה זכאי לקצבה עקב העליה בדרגת נכותו, אילו סעיף 106 היה חל על דרגת הנכות שזיכתה אותו למענק.

לתחילת העמוד

הגדלת קצבה לבני 18 ו-21

[72]
    

115.  (א)  קצבת הנכות המשתלמת למבוטח שבעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 18 שנים, להוציא מבוטח לפי סעיף 3 שלא משתלם לו שכר בעד עבודתו, תוגדל לאחר שמלאו לו 18 שנים ותשוב ותוגדל לאחר שמלאו לו 21 שנים, הכל כפי שנקבע.

    

(ב)  מבוטח כאמור שנפגע בעבודה לאחר שמלאו לו 18 שנים אך טרם מלאו לו 21 שנים, תוגדל קצבת הנכות המשתלמת לו בעת הגיעו לגיל 21 שנים, כפי שנקבע.

לתחילת העמוד

ניכוי הוצאות כלכלה

[73]
    

116.  היה נכה העבודה, בתוקף זכותו לפי סעיף 86, במקום שבו נותנים לו אכסון וכלכלה, רשאי המוסד להקטין בשיעור שנקבע את הקצבה שהוא זכאי לה בעד הזמן שבו הוא נמצא באותו מקום, ובלבד שהניכוי לא יעלה על הוצאות כלכלתו שם.

לתחילת העמוד

הגדלת קצבת הנכות

[73א]
    

117.  קצבת הנכות המשתלמת לנכה עבודה שדרגת נכותו 50% ומעלה, בשל פגיעה בעבודה שאירעה באחת השנים הנקובות בלוח ו' (להלן - שנת הפגיעה), תוגדל בשיעור הנקוב באותו לוח בצידה של שנת הפגיעה, ובלבד שלא תעלה על הסכום המרבי ליום הנקוב בלוח ה' כפול שלושים.סימן ו': קביעת דרגת נכות

קביעת דרגת נכות

[61] [תיקון התשנ"ח (מס' 2)]
    

118.  (א)  רופא או ועדה רפואית יקבעו לפי כללים שנקבעו בתקנות -

        

(1)  אם הנכות נובעת מהפגיעה בעבודה ובאיזו מידה;

        

(2)  את דרגת הנכות לענין סימן זה, לפי מבחנים ובהתאם לעקרונות שהשר קבע לאחר התייעצות עם שר הבריאות.

    

(א1) קביעה כאמור בסעיף קטן (א) תיעשה אם המבוטח הגיש תביעה לפי סעיף 104(א) וכן אם המוסד או הנכה הגישו תביעה לקביעה מחדש של דרגת הנכות.

    

(ב)  אופן מינוים של רופאים ואופן הרכבת ועדות רפואיות וסדרי עבודתן ייקבעו בתקנות.

    

(ג)  בתקנות לפי סעיף זה רשאי השר לקבוע תקופה שבעדה תשולם הגמלה, שהנכה זכאי לה בעקבות קביעת דרגת נכות מחדש, אף בשונה מהוראות סעיף 296.

לתחילת העמוד

דרגת נכות שאינה יציבה

[62]
    

119.  על אף הוראות סעיף 118 רשאים הרופא או הועדה הרפואית לקבוע דרגה שאינה יציבה, אף בשיעור העולה על הקבוע במבחנים, ובלבד שהשיעור לא יעלה על 100% והוא יכול להיות מלפני היום שבו נקבע, ולעתיד לא יהיה ליותר משנה אחת מהיום שבו נקבע.

לתחילת העמוד

סייג לקביעת דרגת נכות

[63]
    

120.  (א)  בקביעת דרגת נכות לא ישימו לב לכל מום, פגם או ליקוי מלידה או כתוצאה ממחלה, מתאונה או מכל סיבה אחרת שהיו לפני

    

הפגיעה שבקשר אתה מוערכת דרגת הנכות, וכן לכל מום, פגם או ליקוי שבאו ממחלה, מתאונה או מכל סיבה אחרת אחרי פגיעה בעבודה כאמור אם אינם תוצאה ישירה מאותה פגיעה בעבודה.

    

(ב)  השר רשאי לקבוע הוראות מיוחדות בדבר חישוב דרגת הנכות, לענין סעיף קטן (א), לגבי כלל הנכים או לסוגים.

לתחילת העמוד

התחשבות בנכות קודמת

[63א]
    

121.  על אף הוראות סעיף 120, רשאי השר לקבוע, באישור ועדת העבודה והרווחה, נסיבות שלפיהן תובא בחשבון לצורך הגדלת דרגת הנכות אף נכות קודמת כתוצאה מפגיעה בעבודה אשר בשלה שולמה או משתלמת גמלה לפי סימן ה', אם עקב האופי המצטבר של הנכויות נפגע במידה ניכרת כושר השתכרותו של נכה העבודה.

לתחילת העמוד

ערר

[64]
    

122.  (א)  הרואה עצמו נפגע מהחלטה של רופא או של ועדה רפואית, רשאי, בתנאים שנקבעו, לערור עליה לפני הועדה הרפואית לעררים.

    

(ב)  אופן הרכבתה של הועדה הרפואית לעררים, סמכויותיה וסדרי עבודתה יהיו כפי שנקבע.

    

(ג)  ועדה רפואית לעררים תוכל להיעזר ביועץ שאינו רופא; השר יקבע את דרכי מינויו של יועץ כאמור.

לתחילת העמוד

ערעור

[64א]
    

123.  החלטת הועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור, בשאלה משפטית בלבד, לפני בית דין אזורי לעבודה; פסק דינו של בית הדין ניתן לערעור לפני בית הדין הארצי לעבודה אם נתקבלה רשות לכך מאת נשיא בית הדין הארצי לעבודה או סגנו, או מאת שופט של בית הדין הארצי שמינה לכך הנשיא.

לתחילת העמוד

קביעת דרגה - תנאי לתובענה

[65]
    

124.  קביעת דרגת הנכות, לפי סעיפים 118 עד 122, היא תנאי מוקדם לכל תובענה לענין סימן זה בפני בית הדין לעבודה; הקביעה תחייב את בית הדין לעבודה.

לתחילת העמוד

קביעת הוצאות מחיה ולינה

[73ב]
    

125.  המתייצב בפני רופא או ועדה רפואית לעררים יהיה זכאי להוצאות מחיה ולינה וכן לתמורה בעד הפסד שכר או הכנסה בהתאם לתעריפים שקבע השר באישור ועדת העבודה והרווחה.סימן ז: סמל ותעודה לנכי עבודהלתחילת העמוד

סמל ותעודה לנכי עבודה

[83]
    

126.  נכה עבודה שנקבעה לו דרגה יציבה של 20% או יותר, יעניק לו המוסד סמל מיוחד ותעודה המעידים על נכותו.

לתחילת העמוד

הצורה ודרכי השימוש

[84]
    

127.  צורת הסמל והתעודה, דרכי הענקתם והוראות בדבר ייצורו של הסמל, המסחר בו וכל שימוש אחר בו או בדמותו לצרכי מסחר או פרסומת, ייקבעו בתקנות.

לתחילת העמוד

עונשין

[85]
    

128.  (א)  מי שעשה אחת מאלה, דינו - מאסר ששה חודשים:

        

(1)  ענד את הסמל או סמל הדומה לו עד כדי להטעות ולא היה רשאי לענדו;

        

(2)  ייצר את הסמל או סמל הדומה לו עד כדי להטעות, הציעו למכירה, סחר בו או השתמש בו או בדמותו שלא בהתאם לתקנות.

    

(ב)  אין סעיף קטן (א) גורע מאחריותו הפלילית של אדם לפי חיקוק אחר.

לתחילת העמוד

פטור

[86]
    

129.  הוראות סעיפים 127 ו-128(א)(2) לא יחולו על בעל סימן מסחר שנרשם בפנקס סימני המסחר לפי פקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972, בתאריך קודם לתאריך קביעת צורת הסמל כאמור בסעיף 127.סימן ח': גמלאות לתלויים בנפגעי עבודה

פרשנות

[74]
    

130.  (א)  אלה בגדר תלויים במבוטח לענין סימן זה:

        

(1)  אשתו בשעת מותו;

        

(2)  ילדו כמשמעותו בסעיף 238;

        

(3)  הורים שעיקר פרנסתם על המבוטח וכן הורים שאינם מסוגלים לכלכל עצמם והמוסד אישרם כתלויים תלות מלאה או חלקית, מאחר שלדעתו שורת הצדק מחייבת זאת; בפסקה זו, "הורה" - לרבות הורה מאמץ לפי חוק האימוץ, הורה המוכיח אימוץ על ידי פסק דין של בית משפט מוסמך והורה חורג;

        

(4)  סב, סבה, אח או אחות הגרים בביתו של המבוטח לפחות שנים עשר חודשים לפני הפגיעה וכל פרנסתם על המבוטח ואינם מסוגלים לכלכל עצמם וכל עוד אינם מסוגלים לכלכל עצמם;

        

(5)  מי שהיה בן זוגה של המבוטחת בשעת פטירתה, כל עוד יש עמו ילד או אינו מסוגל לכלכל עצמו או הכנסתו אינה עולה על האמור בלוח ט' (להלן - אלמן); בן זוג של מבוטחת שבשעת פטירתה היה עמו ילד שמלאו לו 18 שנים אך לא נתקיימו בו התנאים האמורים בפסקאות (2) ו-(3) של הגדרת "ילד" שבסעיף 238, ייחשב כאלמן מהיום שבו נתקיים בילד תנאי מהתנאים האמורים; השר רשאי לקבוע בצו, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, סכומים אחרים לענין הגדרה זו במקום הסכומים שבלוח ט'.

    

(ב)  בסימן זה להלן -

        

(1)  דין אלמן כדין אלמנה;

        

(2)  "אלמנה", "אלמן" או "ילד" - אלמנה, אלמן או ילד שהם בגדר תלויים במבוטח לפי סעיף קטן (א);

        

(3)  "קצבת נכות מלאה" - קצבת הנכות שהיתה משתלמת למבוטח אילו חל עליו סעיף 105.

לתחילת העמוד

זכות לקצבה או מענק

[75]
    

131.  מבוטח שפגיעה בעבודה גרמה למותו, ישלם המוסד לתלויים בנפטר קצבה חודשית או מענק לפי סימן זה.

לתחילת העמוד

שיעורי קצבת תלויים

[76]
    

132.  המוסד ישלם קצבה בשיעורים שיחושבו באחוזים מקצבת הנכות המלאה כמפורט להלן:

        

(1)  לאלמנה שהיא בת 50 שנים ומעלה - 60%;

        

(2)  לאלמנה שהיא בת 40 שנים ומעלה ועוד אינה בת 50 שנים - 40%;

        

(3)  לאלמנה שערב פטירתו של המבוטח לא היתה מסוגלת לכלכל עצמה מעבודה, כל זמן שאין היא מסוגלת כאמור, ויהא גילה אשר יהא - קצבה כאילו מלאו לה 50 שנים;

        

(4)  לאלמנה שהיו עמה ילדים ואינם עמה עוד - קצבה כאילו מלאו לה 50 שנים;

        

(5)  לאלמנה שעמה ילדים, ויהא גילה אשר יהא, כל זמן שהילדים עמה - קצבה לפי פסקה (1) ותוספת ילדים -

          

(א)  לילד אחד - 20%;

          

(ב)  לשני ילדים - 30%;

          

(ג)  לשלושה ילדים ויותר - 40%;

        

(6)  לילדים שהניח אחריו המבוטח ואין אלמנה זכאית לקבל בשבילם תוספת לפי פסקה (5) -

          

(א)  לילד אחד - 60%;

          

(ב)  לשני ילדים - 80%;

          

(ג)  לשלושה ילדים - 90%;

          

(ד)  לארבעה ילדים ויותר - 100%;

        

(7)  לתלויים אחרים שהניח אחריו המבוטח כשלא הניח אלמנה הזכאית לקצבה או ילדים הזכאים לקצבה -

          

(א)  לתלוי אחד - 50%;

          

(ב)  לשני תלויים - 75%;

          

(ג)  לשלושה תלויים - 90%;

          

(ד)  לארבעה תלויים - 100%.

לתחילת העמוד

מענק לאלמנה

[77]
    

133.  (א)  אלמנה שלא מלאו לה עדיין 40 שנים ואינה זכאית לקצבה, או אלמנה שפקעה זכותה לקצבה שלא עקב נישואיה, ישלם לה המוסד מענק בסכום השווה לקצבה לפי סעיף 132(1) כפול שלושים ושש.

    

(ב)  אלמנה הזכאית למענק לפי סעיף קטן (א) ואין סעיף 135 חל עליה, שוב לא תהא זכאית לקצבה בזכותו של אותו מבוטח, ואולם -

        

(1)  אלמנה שילדה לו ילד אחרי מותו תהיה זכאית לקצבה החל ביום פטירתו של המבוטח, והמענק ששולם לה ייזקף על חשבון הקצבה המגיעה לה;

        

(2)  אלמנה, שאחד התנאים האמורים בפסקאות (2) ו-(3) של הגדרת "ילד" שבסעיף 238 מתקיים בילד שעמה אחרי מותו של המבוטח, תהיה זכאית לקצבה החל ביום שבו נתקיים בילד אותו תנאי, והמענק ששולם לה ייזקף על חשבון הקצבה המגיעה לה.

לתחילת העמוד

קצבה למפרע לבן זוג תלוי

[77א]
    

134.  נפטר מבוטח ובן זוגו חדל להיות מסוגל לכלכל עצמו תוך שנה מהפטירה, יהיה זכאי בן הזוג לקצבה החל ביום הפטירה כל עוד אינו מסוגל כאמור, ואם שולם לו מענק - ייזקף המענק על חשבון הקצבה המגיעה לבן הזוג.

לתחילת העמוד

אלמנה שחזרה ונישאה

[78]
    

135.  (א)  חזרה האלמנה ונישאה, תפקע זכותה לקצבה והמוסד ישלם לה מענק בשני שיעורים כלהלן:

        

(1)  לאחר יום נישואיה מחדש - סכום השווה לקצבת תלויים המחושב על בסיס שיעור הקצבה כאמור בסעיף 132(1) (להלן - שיעור הקצבה) שהשתלמה בעד החודש שבו נישאה מחדש, כפול שמונה עשרה;

        

(2)  כתום שנתיים מיום נישואיה מחדש - סכום השווה לשיעור הקצבה כפי שהיתה משתלמת לה, לולא נישאה מחדש, בעד החודש האחרון של השנתיים האמורות, כפול שמונה עשרה;

        

ואולם אם חדלה להיות נשואה לפני תום עשר שנים מהיום שבו חזרה ונישאה, או שתוך תקופה זו החלו הליכי גירושין בינה לבין בן זוגה בפני בית דין או בפני בית משפט, תהא זכאית מחדש לקצבה החל ביום שבו חדלה להיות נשואה כאמור, והמענק או שיעורו הראשון ששולם לה לפי סעיף קטן זה ייזקף על חשבון הקצבה, לפי ההוראות שבפסקאות (1) עד (4) של סעיף 262(א).

    

(ב)  נפטר בעלה של האלמנה מהנישואין החדשים והיא מקבלת מכוחו קצבת תלויים או קצבת שאירים, ישולם לה השיעור השני של המענק, אף אם טרם חלפו שנתיים מיום נישואיה מחדש; המענק יחושב על בסיס שיעור הקצבה שהיתה משתלמת לה בעד החודש שבו נפטר בעלה כאמור, לולא נישאה מחדש.

    

(ג)  על אף הוראות סעיף קטן (א) רשאי השר לקבוע סוגי מקרים ותנאים שבהם לא תפקע זכותה לקצבה של אלמנה שחזרה ונישאה.

לתחילת העמוד

קצבה כשיש גם תלויים אחרים

[79]
    

136.  הניח אחריו המבוטח אלמנה הזכאית לקצבה או ילדים הזכאים לקצבה וגם תלויים אחרים, ישלם המוסד לתלויים האחרים קצבה השווה לסכום שלפי סעיף 132(5) או (6) היה מיתוסף לקצבה המשתלמת לאלמנה או לילדים אילו אותם תלויים היו ילדים שהניח אחריו המבוטח, ובלבד שסך כל הקצבאות לא יעלה על קצבת הנכות המלאה.

לתחילת העמוד

תלויים חלקיים

[80]
    

137.  תלויים שהמוסד אישרם כתלויים חלקיים לפי סעיף 130(א)(3), תופחת הקצבה המשתלמת להם לפי סעיפים 132(7) או 136 באופן יחסי למידת תלותם כפי שאישר אותה המוסד.

לתחילת העמוד

תקנות בדבר תשלומים וחלוקתם

[81]
    

138.  השר רשאי לקבוע לידי מי ישלמו קצבה לפי סעיפים 132(6) או (7) או 136, ואם אין היא משתלמת במלואה לידי אדם אחד - כיצד יחלקוה.

לתחילת העמוד

גבול קצבאות

[82]
    

139.  (א)  בשום פנים לא יעלה סך כל הקצבאות המשתלמות לפי סימן זה על קצבת הנכות המלאה.

    

(ב)  היו תובעים קצבה לפי סימן זה יותר מאדם אחד ובגלל הוראות סעיף קטן (א) אי אפשר לספק את כל התביעות במלואן, יפסוק בית הדין לעבודה למי ישלמו את הקצבה או כיצד תחולק הקצבה בהתחשב במצב הכלכלי של התובעים ובמידת תלותם באדם שבזכותו משתלמת הקצבה; ואולם אם הוגש הסכם בכתב של התובעים בענין תשלום הקצבה או חלוקתה, תשולם הקצבה, או תחולק לפי ההסכם.

לתחילת העמוד

הגדלת קצבת התלויים

[82א]
    

140.  קצבת התלויים המשתלמת בשל פגיעה בעבודה שאירעה בשנים הנקובות בלוח ו' תוגדל בשיעור הנקוב באותו לוח בצידה של שנת הפגיעה, ובלבד שלא תעלה על השיעור המרבי ליום, הנקוב בלוח ה', כפול שלושים.

לתחילת העמוד

הצמדת קצבת תלויים לשכר הממוצע

[82ב]
    

141.  (א)  קצבת תלויים תשתנה ב-1 בינואר של כל שנה לפי שיעור התנודות שחלו בשכר הממוצע מ-1 בינואר הקודם (להלן בסעיף זה - התנודות).

    

(ב)  קצבה שהוגדלה לפי שיעור התנודות או מכוח סעיף 105(ב) לא תעלה על הסכום הנקוב בלוח ה' כפול שלושים, כשהיא מחושבת באחוזים מקצבת הנכות המלאה כאמור בסעיף 132.

לתחילת העמוד

עדכון קצבת תלויים

[82ג]
    

142.  (א)  אם לאחר תחילתה של שנת מס חל פיצוי, תוגדל קצבת התלויים, בשיעור הפיצוי, מיום תחילת הפיצוי.

    

(ב)  העלאת קצבה מכוח סעיף קטן (א) או מכוח סעיף 105(ב) תעמוד בתוקפה עד 31 בדצמבר שלאחריה.

לתחילת העמוד

מענק ליתום שהגיע למצוות

[82ד]
    

143.  (א)  מבוטח שפגיעה בעבודה גרמה למותו, ומשתלמת מכוחו קצבת תלויים, ישלם המוסד לילדו בהגיעו לגיל 13 שנים, ולילדתו בהגיעה לגיל 12 שנים, מענק בשיעור שני שלישים מהשכר הממוצע כפי שהיה ב-1 בינואר.

    

(ב)  אם לאחר תחילתה של שנת מס חל פיצוי, יוגדל המענק לפי סעיף זה בשיעור הפיצוי.

לתחילת העמוד

הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנה וליתום

[90, 90א]
    

144.  (א)  השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע הוראות ותנאים בדבר -

        

(1)  מתן הכשרה מקצועית לאלמנה או לאלמן, לרבות דמי מחיה והוצאות אבחון;

        

(2)  תשלומי דמי מחיה והוצאות אבחון בעד יתום שעיקר זמנו מוקדש ללימודים על-יסודיים או להכשרה מקצועית.

    

(ב)  לענין סעיף זה, "יתום" - יתום שהוא ילד כמשמעותו בסעיף 238, והוא בבחינת תלוי לפי סעיף 130(א)(2), ומשתלמת מכוח הורהו קצבת תלויים.סימן ט': שונות

הפחתת גמלה, השהייתה או שלילתה

[87]
    

145.  המוסד רשאי להפחית, להשהות או לשלול גמלה לפי פרק זה אם התובע גמלה -

        

(1)  הפר, ללא צידוק מספיק, הוראה של רופא מוסמך לכך מטעם המוסד, שהיתה מכוונת להחיש את החלמתו, להחזיר את כושר עבודתו או להפחית את דרגת נכותו;

        

(2)  נהג בדרך שמן המפורסמות הוא כי היא עלולה למנוע את החלמתו או החזרת כושר עבודתו או לעכב בעדן;

        

(3)  הפר הוראות שניתנו על פי חוק זה בקשר לשיקומו המקצועי.

לתחילת העמוד

ביקורת

[88]
    

146.  (א)  השר רשאי לקבוע הוראות בדבר חובת מעביד, רופא או מבוטח למסור הודעות על פגיעה בעבודה.

    

(ב)  מי שהסמיכו המוסד לכך רשאי להיכנס בכל עת סבירה לביתו של מבוטח התובע גמלה, או שקיבל גמלה, לפי פרק זה, כדי לחקור בכל ענין הכרוך בקבלת הגמלה.

לתחילת העמוד

פקודת הפיצויים לעובדים

[89]
    

147.  הוראותיה של פקודת הפיצויים לעובדים, 1947, יוסיפו לחול לגבי חבלת גוף בתאונה שאירעה תוך כדי עבודה ועקב עבודה (בלשון הפקודה - הנובעת מהעבדה ובמהלך ההעבדה) לפני יום כ"ז באדר ב' התשי"ד (1 באפריל 1954) וכן לגבי מחלה מהמפורטות בתוספת השלישית לפקודה ושלפיה הגיעו לראשונה פיצויים בגלל אותה מחלה לפני היום האמור.

לתחילת העמוד

ארגון יציג ודמי חברות

[89א]
    

148.  (א)  על אף הוראות סעיף 303, רשאי המוסד לנכות מקצבה של נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות יציבה, דמי חברות לטובת ארגון, שהשר הכריז עליו כארגון של נכי עבודה, ותשלומים לקרן לעזרה הדדית של אותו ארגון ודמי השתתפות בביטוח חיים הדדי שסידר הארגון.

    

(ב)  השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, יקבע את הסכום המרבי שמותר לנכות כל חודש מקצבה של נכה עבודה לפי סעיף קטן (א); נקבעו כללי עיגול לפי סעיף 381, יוגדל או יוקטן הסכום המרבי, לפי הענין, כמתחייב מכללי העיגול.

    

(ג)  הודיע נכה העבודה למוסד בכתב על התנגדותו לניכוי, ייפסק הניכוי בתום חודש מיום קבלת ההודעה.

    

(ד)  הוראות סעיף זה בדבר ניכוי דמי חברות לטובת ארגון של נכי עבודה וניכוי תשלומים לקרן לעזרה הדדית של ארגון כאמור, יחולו גם על אלמן ואלמנה כמשמעותם בסעיף 130.

לתחילת העמוד

מימון פעולות בטיחות בעבודה

[89ב] [תיקון התשס"ג (מס' 6)]
    

149.  (א)  המוסד ישתתף, לאחר התייעצות עם המועצה, במימון פעולות המיועדות למניעת תאונות בעבודה במפעלים או במקומות עבודה אחרים, ובלבד שהסכום הכולל של התחייבויות המוסד, בשנת כספים פלונית, להשתתף במימון פעולות כאמור, לרבות התחייבויות לגבי שנות הכספים הבאות, לא יעלה על 7 מיליון שקלים חדשים; מימון לפי סעיף זה ייעשה על פי תנאים וכללים שקבע השר באישור ועדת העבודה והרווחה.

    

(ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א) -

        

(1)  המוסד רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה ובהסכמת שר האוצר, להתחייב להשתתף במימון פעולות לפי הוראות סעיף קטן (א), בסכום העולה על הסכום הקבוע בו, ובלבד שסכום ההתחייבויות הנוסף יופחת מהסכום הכולל שבו יהיה המוסד רשאי להתחייב בשתי שנות הכספים הבאות שייקבע בהסכמת שר האוצר;

        

(2)  התחייב המוסד, בשנת כספים מסוימת, להשתתף במימון פעולות כאמור בסעיף קטן (א) בסכום הנמוך מהסכום הקבוע בו, רשאי הוא, לאחר התייעצות עם המועצה, להתחייב בשנת הכספים שלאחריה בסכום הקבוע בסעיף קטן (א), בתוספת סכום ההפרש או בתוספת 20%מהסכום הקבוע בסעיף קטן (א), לפי הנמוך; לענין זה, "סכום ההפרש" - סכום השווה להפרש שבין הסכום הקבוע בסעיף קטן (א) לבין הסכום שבו התחייב המוסד בשנת הכספים המסוימת;

32
        

(3)  בוטלה התחייבות שניתנה לפי סעיף זה, בשנת הכספים שבה ניתנה ההתחייבות או באחת משתי שנות הכספים שלאחריה,

        

רשאי המוסד, בהתייעצות עם המועצה, להתחייב, בשנת הכספים שבה בוטלה ההתחייבות או בשנת הכספים שלאחריה, בסכום השווה לסכום המרבי שבו הוא רשאי להתחייב באותה שנת כספים לפי סעיף קטן (א) ופסקאות (1) ו-(2), בתוספת סכום ההתחייבות שבוטלה כאמור.

    

(ג)  הסכום הקבוע בסעיף קטן (א) יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה לפי השינוי במדד ביחס ל-1 בינואר של השנה שקדמה לה; לענין זה, "מדד" - מדד שיקבע השר בצו בהסכמת שר האוצר.

לתחילת העמוד

[ג'2]


פרק ו': ביטוח נפגעי תאונות

הגדרות

[90ב] (תיקון התשס"ד)
    

150.  בפרק זה -

      

"מבוטח" - תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים, וטרם הגיע לגיל פרישה;

      

"תאונה" - אירוע פתאומי שבו גורם חיצוני מביא לחבלה פיסית וכתוצאה ממנה לאבדן כושר התפקוד;

      

"אבדן כושר התפקוד" - לפי כללים ומבחנים שיקבע השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, לכל המבוטחים או לסוגים מהם.


הזכות ותחומיה

[90ג]
    

151.  (א)  מבוטח שאירעה לו תאונה, בין בישראל ובין בחוץ לארץ, יהיה זכאי לדמי תאונה בעד פרק הזמן שבו הוא נמצא בישראל ואבד לו כושר התפקוד, אם לא עסק למעשה בעבודה כלשהי.

    

(ב)  הזכות לדמי תאונה לפי סעיף זה מותנית בכך שהמבוטח נבדק בדיקה רפואית תוך 72 שעות משעת התאונה, ואם המוסד אישר שתוצאות התאונה יכול שנתגלו לראשונה לאחר 72 השעות האמורות - תוך שבועיים מיום התאונה.

לתחילת העמוד

דמי תאונה

[90ד]
    

152.  דמי תאונה ישולמו בעד תקופה שלא תעלה על 90 ימים רצופים החל ביום שלאחר יום התאונה, ובלבד שלא ישולמו בשנת כספים אחת בעד יותר מ-90 ימים.

לתחילת העמוד

סייג

[90ה]
    

153.  (א)  בעד שני הימים הראשונים שלאחר יום התאונה שבהם אבד למבוטח, שהוא עובד או עובד עצמאי, כושר התפקוד כתוצאה מתאונה, לא ישולמו דמי תאונה, אלא אם כן אבד לו כושר התפקוד כאמור 12 ימים לפחות בנוסף ליום התאונה.

    

(ב)  בעד 14 הימים הראשונים שלאחר יום התאונה שבהם אבד למבוטח, שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, כושר התפקוד כתוצאה מהתאונה, לא ישולמו דמי תאונה.

לתחילת העמוד

שיעור דמי תאונה

[90ו]
    

154.  דמי תאונה ליום הם -

        

(1)  לגבי מי שהיה ביום התאונה עובד או עובד עצמאי - כשיעור דמי הפגיעה ליום שהיו משתלמים לו לפי פרק ה' אילו נפגע בעבודה, אך לא פחות מהשיעור הקבוע בפסקה (2); פסקה זו לא תחול על עובד לשעה בעבודה שאינה לצורך עסקו או משלח ידו של מעביד ועל עובד עצמאי אלא אם כן בעת התאונה היו רשומים במוסד כאמור בסעיף 77;

        

(2)  לגבי מבוטח שפסקה (1) אינה חלה עליו - סכום השווה ל-25% מהשכר הממוצע כפי שהיה ב-1 בינואר שקדם ליום התאונה, ואם חל פיצוי לאחר היום האמור ולפני יום התאונה - כשהוא מוגדל בשיעור הפיצוי שחל, מחולק בשלושים.

לתחילת העמוד

כפל גמלאות

[90ז]
    

155.  מבוטח הזכאי לתשלום על פי כל חיקוק, למעט פקודת הנזיקין, הסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף 180 או הסדר קיבוצי אחר, תקנון של קופת גמל, חוזה עבודה או תקנון של קרן ביטוח או פנסיה, בעד תקופת אי-כושר לעבודה או לתפקוד מטעמי בריאות, לא יהיה זכאי לגמלה לפי פרק זה לגבי התקופה שבה הוא זכאי לתשלום כאמור.

לתחילת העמוד

פרקי זמן שאין משלמים בעדם

[90ח] (תיקון התשנ"ז)
    

156.  על אף הוראות פרק זה, לא ישולמו דמי תאונה בעד פרק הזמן שמתקיימות במבוטח הוראות סעיף 92(א) וכן בעד פרקי זמן שבהם נמצא המבוטח -

        

(1)  במוסד לטיפול רפואי או סיעודי, שניתנים בו אכסון וכלכלה, שלא לצורך קבלת טיפול רפואי או סיעודי עקב התאונה;

        

(2)  בשירות בצבא הגנה לישראל;

        

(3)  במאסר.

לתחילת העמוד

מועד להגשת התביעה

[90ט]
    

157.  על אף הוראות סעיף 296 תוגש תביעה לגמלה לפי פרק זה למוסד תוך 90 ימים מיום התאונה; ואולם המוסד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, ליתן את הגמלה אם נתבעה אחרי המועד האמור בגלל סיבה שמנעה מהמבוטח הגשת התביעה במועד, ובלבד שהתביעה הוגשה תוך 90 ימים מהיום שחדלה להתקיים הסיבה האמורה.

לתחילת העמוד

[ו'1]


פרק ז': ביטוח אבטלה


סימן א': מבוטחים

הגדרות

[127א] [תיקונים: התשנ"ח (מס' 4), התשנ"ט (מס' 3), התשס"ד]
    

158.  בפרק זה -

      

"מבוטח" -

        

(1)  תושב ישראל או תושב ארעי שמלאו לו 18 שנים וטרם הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'1, והוא עובד הזכאי לשכר שמעבידו חייב בתשלום דמי ביטוח בעדו;

        

(2)  חייל ששירת שירות סדיר על פי חוק שירות בטחון, למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, מיום שחרורו מהשירות ולמשך שנה מאותו יום (להלן - חייל);

        

(3)  בת ששירתה תקופה שאינה קצרה מתקופה שבה חייבת יוצאת צבא אשה בשירות סדיר על פי סעיף 16(1) לחוק שירות בטחון, בשירות לאומי בהתנדבות שאישר השר ובתנאים שקבע על פי פסקה (3)(ב) להגדרת "ילד" שבסעיף 238, מיום תום השירות ולמשך שנה מאותו יום, ואולם בת שהתנדבה לשרת בשירות לאומי כאמור, ותקופת שירותה בפועל לא פחתה משישה חודשים, והיא נישאה בתוך 30 הימים מהיום שבו הפסיקה בפועל את השירות הלאומי (להלן - יום הפסקת השירות), יראוה כמי ששירתה בשירות לאומי בהתנדבות תקופה שאינה קצרה מתקופה שבה חייבת יוצאת צבא בשירות סדיר כאמור, ומנין השנה האמורה יחושב מיום הפסקת השירות (להלן - מתנדבת בשירות לאומי);

      

"לשכת שירות התעסוקה" ו"שירות התעסוקה" - כמשמעותם בחוק שירות התעסוקה;

      

"דמי אבטלה" - גמלה המשתלמת לזכאי לפי פרק זה;

      

"עובד" - למעט חבר אגודה שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי, שרואים אותו כעובד לפי הוראות סעיף 3;

      

"תאריך קובע"- ה-1 בחודש שבו התחילה תקופת האבטלה, ובלבד שחלפו 12 חודשים לפחות מה-1 בחודש שבו התחילה תקופת האבטלה הקודמת.

33

תקנות

[127ב]
    

159.  השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי להרחיב בתקנות את חוג המבוטחים לענין פרק זה, בתנאים שקבע.סימן ב': תנאי הזכאות

זכאי לדמי אבטלה

[127ג] [תיקונים: התשנ"ט (מס' 3), התשס"ד]
    

160.  (א)  דמי אבטלה ישולמו למבוטח שהוא מובטל, אשר השלים את תקופת האכשרה כמוגדר בסעיף 161 ומלאו לו 20 שנים (בפרק זה - זכאי) וטרם הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'1.

34
    

(ב)  השר, בהתייעצות עם שר הבטחון ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע סוגי חיילים הזכאים לדמי אבטלה לפני שמלאו להם 20 שנים.

    

(ג)  מובטל שהשלים את תקופת האכשרה כאמור, יראו אותו כזכאי לענין פרק זה אף אם לא מלאו לו 20 שנים ובלבד שמלאו לו 18 שנים והוא המפרנס היחיד של משפחתו או שיש לו ילד כמשמעותו בסעיף 238 ועיקר פרנסתו של הילד עליו, הכל לפי תנאים שנקבעו; לענין סעיף זה, "משפחה" - בן זוג, הורה, אח או אחות.

    

(ד)  השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע נסיבות מיוחדות שלפיהן יראו במי שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 20 שנים זכאי לענין פרק זה ובלבד שהשלים את תקופת האכשרה כאמור.

    

(ה)  לענין סעיף קטן (ב) וסעיפים 161(ד), 168, 170(ב) ו-174 דין מתנדבת בשירות לאומי כדין חייל, בשינויים המחוייבים.

לתחילת העמוד

תקופת אכשרה

[127ד] [תיקונים: התשנ"ח (מס' 5), התשנ"ט (מס' 3), התשס"ב (מס' 4)]
    

161.  (א)  לענין סימן זה, תקופת האכשרה לגבי תקופת אבטלה פלונית היא אחת מאלה:

34
        

(1)  360 ימים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה בתוך 540 הימים בתכוף לתאריך הקובע;

        

(2)  היה שכרו של הזכאי מחושב על בסיס יומי (בפרק זה - שכיר יום), דיו ששולמו דמי ביטוח אבטלה בעד 300 ימי עבודה בתוך 540 הימים האמורים.

    

(ב)  השר יקבע הוראות בדבר חישוב תקופת האכשרה לגבי מי שבתקופה של 540 הימים האמורה בסעיף קטן (א) היה בחלק הזמן שכיר יום ובחלק הזמן היה עובד שאינו שכיר יום.

    

(ג)  בתקופת האכשרה של מובטל ייכללו, אף ללא תשלום דמי ביטוח -

        

(1)  ימי אבל במשפחה שמטעמי דת או נוהג לא עבד בהם (להלן - ימי אבל);

        

(2)  ימי שירות סדיר על פי חוק שירות בטחון, או ימי שירות מילואים בצבא הגנה לישראל;

        

(3)  ימי מחלה שבעדם היה העובד זכאי לדמי מחלה כמשמעותם לפי חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976.

35
    

(ד)  לא תידרש תקופת אכשרה לגבי זכאי שהוא חייל.

    

(ה)  השלים מבוטח את תקופת האכשרה כנדרש בסעיף קטן (א), לא תידרש ממנו תקופת אכשרה במשך שנים עשר החודשים שלאחר התאריך הקובע שלגביו השלים את תקופת האכשרה.

    

(ו)  תקופת עבודה המזכה במענק לפי הוראות סעיף 174א לא תיחשב כתקופת אכשרה.

לתחילת העמוד

תקופות נוספות

[127ה] [תיקון התשס"ב (מס' 2)]
    

162.  לא הושלמה תקופת האכשרה מחמת אחת או יותר מהעילות המנויות בפסקאות (1) עד (4) (להלן - הימים החסרים), ימנו את 540 הימים, כאמור בסעיף 161, בלי למנות בהם את הימים החסרים שאינם עולים על המספר הנקוב לצד כל עילה:

        

(1)  הכשרה, השתלמות או הסבה מקצועית לפי הפניה משירות התעסוקה או ממי שאישר לכך שירות התעסוקה (לכל אלה ייקרא להלן - הכשרה מקצועית) - 360 ימים;

        

(2)  מחלה או תאונה - 180 ימים;

        

(3)  היעדרות מעבודה לפי סעיפים 6 ו-7 לחוק עבודת נשים - לפי מספר ימי ההיעדרות;

        

(4)  היעדרות אחרת של עובד מעבודתו מסיבות שאינן תלויות ברצונו - 30 ימים.

לתחילת העמוד

מובטל

[127ו]
    

163.  (א)  רואים אדם כמובטל אם הוא רשום בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה לפי תנאים שקבע השר באישור ועדת העבודה והרווחה, והוא מוכן ומסוגל לעבודה במקצועו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו (לשני אלה ייקרא להלן - עבודה מתאימה), ולשכת שירות התעסוקה לא הציעה לו עבודה כאמור.

    

(ב)  השר רשאי לקבוע דרכי מתן אישורים על היות אדם מובטל ועל מספר הימים שבהם היה מובטל.

    

(ג)  מובטל שחלה בתקופת האבטלה או שנכללו בה ימי אבל, יראו אותו כמובטל בימי האבל או במשך 30 ימי המחלה תוך 12 חודשים מהתאריך הקובע, ובלבד שמוסד רפואי, כמשמעותו בסעיף 89(א), אישר את מחלתו; ואולם לא ייחשב אדם כמובטל לפי סעיף קטן זה בשני הימים הראשונים בכל פעם שחלה אלא אם כן היו לו לפחות 12 ימי מחלה רצופים; לענין זה, "מחלה" - לרבות תאונה.

 [תיקון התשס"ג (מס' 6)]
    

164.  (בוטל).

לתחילת העמוד

עבודה מתאימה

[127ז] [תיקון התשס"ג (מס' 6)]
    

165.  (א)  (בוטל).

    

(ב)  לענין סעיף 163 רואים עבודה מוצעת כעבודה מתאימה לאדם פלוני אם היא תואמת את מצב בריאותו וכושרו הגופני ונתמלאו בה כל אלה:

        

(1)  העבודה היא מסוג העבודה העיקרית שבה עבד תוך שלוש השנים שקדמו בתכוף לתאריך הקובע, או עבודה אחרת התואמת את הכשרתו המקצועית או רמת השכלתו; השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי עבודה לפי קבוצות מיון, שייחשבו כעבודה מסוג העבודה העיקרית או כעבודה התואמת את ההכשרה המקצועית או את רמת ההשכלה כאמור;

        

(2)  השכר בעבודה המוצעת שווה לפחות לדמי האבטלה שהיו מגיעים לו אילו היה זכאי להם:

        

(3)  העבודה המוצעת אינה מחייבת שינוי במקום מגוריו.

    

(ג)  לענין סעיף 166(ד) רואים הכשרה מקצועית כעבודה מתאימה לאדם פלוני אם היא תואמת את רמת השכלתו, מצב בריאותו וכושרו הגופני, ואם אינה מחייבת שינוי במקום מגוריו.

    

(ד)  הוראות סעיף קטן (ב)(1) ו-(2) לא יחולו, לגבי מי שטרם מלאו לו 35 שנים, מתום 60 ימים מהתאריך הקובע, וכן לגבי מי שבשלוש השנים

    

שקדמו בתכוף לתאריך הקובע היה עיקר עבודתו בעבודה שהיא מטבעה עבודה עונתית; בכל מקרה לא יפחת השכר בעבודה המוצעת משכר מינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום.

    

(ה)  לענין סעיפים קטנים (ב)(3) ו-(ג), אם הוצעה לאדם עבודה או הכשרה מקצועית במקום המרוחק לפחות 60 קילומטרים ממקום מגוריו הקבוע, תיחשב ההצעה כמחייבת שינוי במקום מגוריו, אלא אם כן קיימת תחבורה ציבורית תקינה למקום העבודה או ההכשרה המקצועית ובחזרה, או שהמעביד מספק הסעה למקום העבודה ובחזרה, ובלבד שזמן הנסיעה לעבודה ובחזרה העולה על שעה אחת נחשב כחלק מזמן העבודה.

    

(ו)  הוצעה לאדם עבודה או הכשרה מקצועית במקום המרוחק לפחות 60 קילומטרים ממקום מגוריו, לא תיחשב ההצעה כמחייבת שינוי במקום מגוריו, אם אין לאדם בן משפחה הגר עמו, ומובטחים לו מגורים במקום העבודה או ההכשרה המקצועית והוצאות נסיעה ממקום מגוריו הקבוע למקום העבודה או ההכשרה המקצועית ובחזרה אחת לשבועיים לפחות.

    

(ז)  על אף הוראות סעיפים קטנים (ה) ו-(ו), אם הוצעה עבודה או הכשרה מקצועית לאם לילד שטרם מלאו לו שבע שנים, במקום המרוחק לפחות 40 קילומטרים ממקום מגוריה הקבוע, תיחשב ההצעה כמחייבת שינוי במקום המגורים.

    

(ח)  לענין סעיפים קטנים (ה) עד (ז) -

        

(1)  מרחקים יחושבו לפי המרחק שבין ישובים כמובא בפרסומי מרחקי דרך של מחלקת המדידות במשרד התשתיות הלאומיות;

        

(2)  "בן משפחה" - בן זוג, ילד, הורה, אח, סב או נכד;

        

(3)  מקום המגורים הקבוע של אדם ייקבע לפי הרישום בתעודת הזהות שלו.

לתחילת העמוד

סייגים לזכאות

[127ח] [תיקונים: התשס"ג (מס' 6), התשס"ד]
    

166.  (א)  (בוטל).

    

(ב)  מי שהפסיק את עבודתו מרצונו, בלי שהיתה הצדקה לכך, לא יהיה זכאי לדמי אבטלה בעד 90 הימים הראשונים מיום הפסקת העבודה; השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע מה ייחשב כהצדקה לענין סעיף קטן זה.

    

(ג)  (בוטל).

    

(ד)  מי שלשכת שירות התעסוקה הציעה לו עבודה מתאימה והוא סירב לקבלה, למעט סירוב כאמור בסעיף 37ב(ג) לחוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז-1957, לא יהיה זכאי לדמי אבטלה בעד 90 הימים הראשונים מיום הסירוב, בכל פעם שסירב כאמור.סימן ג': דמי אבטלה

חישוב דמי אבטלה

[127י] [תיקון התשנ"ט (מס' 4)]
    

167.  (א)  דמי האבטלה ליום יחושבו באחוזים מהשכר היומי הממוצע כפי שנקבע בלוח ז', או בצירופיהם, לפי הענין.

        

(ב)  (1)  בסעיף קטן זה -

36
          

"יום תשלום" - יום שבעדו משתלמים למובטל דמי אבטלה לפי הוראות סעיפים 171 ו-173, לפי הענין;

          

"השכר היומי הממוצע במשק" - השכר הממוצע מחולק ב-25;

          

"התקופה הראשונה" - 125 ימי התשלום הראשונים שלאחר התאריך הקובע;

          

"התקופה השניה" - יתרת ימי התשלום שלאחר תום תקופת התשלום הראשונה.

        

(2)  על אף האמור בסעיף קטן (א) לא יעלה סכום דמי האבטלה ליום על -

          

(1)  סכום השווה לשכר היומי הממוצע במשק בעד כל יום תשלום שבתקופה הראשונה;

          

(2)  סכום השווה לשני שלישים מהשכר היומי הממוצע במשק בעד כל יום תשלום שבתקופה השניה.

לתחילת העמוד

חישוב דמי אבטלה לחייל שעבד פחות מחודש

[127יא]
    

168.  על אף הוראות סעיף 167, דמי האבטלה ליום, לחייל כאמור בסעיף 170(ב)(2), לא יעלו על החלק ה-25 מסכום השווה ל-80% משכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום.

 [תיקון התשנ"ח (מס' 5)]
    

169.  (בוטל).

לתחילת העמוד

השכר היומי הממוצע

[127יג] [תיקונים: התשנ"ז (מס' 4), התשס"ב (מס' 4), התשס"ג (מס' 6)]
    

170.  (א)  השכר היומי הממוצע, לגבי מובטל שאינו חייל, יחושב לפי ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח אבטלה, לרבות אותו סכום שממנו היו מגיעים דמי ביטוח אילולא השיעור המרבי הקבוע לתשלום דמי ביטוח, בתקופה של 75 הימים האחרונים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה לפני התאריך הקובע.

37
        

(ב)  (1)  השכר היומי הממוצע, לגבי מובטל שהוא חייל, יחושב לפי השכר שממנו מגיעים דמי ביטוח אבטלה בתקופת השנה שקדמה לתאריך הקובע.

        

(2)  על אף האמור בפסקה (1), לא יפחת השכר היומי הממוצע לגבי החייל ממחצית השכר הממוצע.

    

(ג)  מקום שלפי הוראות סעיף זה קיימות אפשרויות שונות של חישוב השכר היומי הממוצע, ייעשה החישוב לפי הנוח ביותר למובטל.

    

(ד)  אם בתאריך הקובע או לאחריו חל פיצוי, יוגדל השכר היומי הממוצע בשיעור הפיצוי מה-1 בחודש שבו חל הפיצוי.

    

(ה)  מובטלת שבתכוף לפני התאריך הקובע נעדרה מעבודתה לפי סעיפים 6 או 7 לחוק עבודת נשים, וחל פיצוי לאחר תום התקופה ששימשה בסיס לחישוב השכר היומי הממוצע, יוגדל השכר היומי הממוצע לפי שיעור התנודות של השכר הממוצע, מיום השינוי בשכר הממוצע.

    

(ו)  בשום מקרה לא יעלה השכר היומי הממוצע על החלק ה-25 מההכנסה המרבית הקבועה בלוח י"א, ולא יפחת משכר מינימום יומי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק שכר מינימום, או משכר מינימום חלקי למי שחל לגביו סעיף 2 לחוק האמור.

    

(ז)  השר יקבע את דרכי חישוב השכר היומי הממוצע כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב).

לתחילת העמוד

תקופה מרבית לדמי אבטלה

[127יד] [תיקונים: התשנ"ח, התש"ס (מס' 1א), התשס"ב (מס' 4)]
    

171.  (א)  לא ישולמו דמי אבטלה למובטל בחודש פלוני אם קיבל דמי אבטלה בעד מספר ימים באותו חודש ובאחד עשר החודשים שקדמו בתכוף לאותו חודש, כלהלן:

        

(1)  175 - אם מלאו לו 45 שנים או שמלאו לו 35 שנים וישנם שלושה תלויים בו כמשמעותם בסעיף 247;

        

(1א)  138 - אם מלאו לו 35 שנים ולא מתקיים בו האמור בפסקה (1), או אם טרם מלאו לו 35 שנים וישנם שלושה תלויים בו כמשמעותם בסעיף 247;

        

(2)  70 - אם הוא מבוטח כאמור בפסקאות (2) או (3) להגדרת מבוטח שבסעיף 158, אף אם חלק מתקופת הזכאות לפי פסקה זו חל לאחר תום התקופה של שנה מתום השירות כאמור באותה הגדרה, ובלבד שתקופת הזכאות היא רצופה והחלה לפני תום השנה;

        

(2א) 50 - אם טרם מלאו לו 25 שנים;

        

(3)  100 - בכל מקרה אחר.

    

(א1)  מספר הימים המפורט בסעיף קטן (א) בפסקאות (1), (1א), (2) ו-(3), לפי הענין, לגבי מי שסירב לקבל עבודה מתאימה, כאמור בסעיף 166(ד), יופחת ב-30 ימים או במספר הימים הנותרים מיום הסירוב שבעדם היה זכאי לדמי אבטלה אלמלא הוראות סעיף קטן זה, לפי הנמוך מביניהם.

    

(ב)  השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי להורות בתקנות על הארכת התקופות הנקובות בסעיף קטן (א) בעתות של אבטלה ממושכת או כללית בכל שטח המדינה או באזור מסויים, וכן לקבוע הוראות מיוחדות בדבר הזכאות לדמי אבטלה, שיעורם ותשלומם בפרק הזמן שבו הוארכו התקופות כאמור, הכל לגבי כלל המובטלים או לגבי סוגים מהם.

לתחילת העמוד

הפחתת שיעור ותקופת התשלום במקרים מיוחדים [תיקון התש"ס (מס' 1א)]
    

171א.  (א)  בסעיף זה -

      

"יום קובע" - תאריך קובע שבו התחילה תקופת אבטלה שבעדה, או בעד חלק ממנה, משתלמים למובטל דמי אבטלה;

      

"תקופה קובעת" - 48 חודשים רצופים שתחילתם ביום קובע;

      

"תקופת תשלום מרבית" - מספר הימים המרבי לתשלום דמי אבטלה החל, לפי הענין, על מובטל לפי סעיף 171(א);

      

"יתרת תקופה קובעת", לענין מובטל ששולמו לו דמי אבטלה בעד תקופת תשלום מרבית אשר חלה במהלך תקופה קובעת - התקופה שמתום תקופת התשלום המרבית האמורה ועד תום התקופה הקובעת האמורה.

    

(ב)  כפוף להוראות סעיף קטן (ג), ביתרת תקופה קובעת -

        

(1)  לא ישולמו למובטל דמי אבטלה בעד תקופה העולה על 80% מתקופת תשלום מרבית;

        

(2)  לא יעלה סכום דמי האבטלה ליום על 85% מסכום דמי האבטלה ליום החל לגביו לפי סעיפים 167(ב)(2) או 168, לפי הענין.

    

(ג)  כל תקופה קובעת, לגבי מובטל, תחל ביום הקובע הראשון החל לאחר תום התקופה הקובעת שקדמה לה.

    

(ד)  התקופה הקובעת אשר תחול לראשונה על מובטל תחל ביום הקובע לגביו החל לראשונה לאחר יום ט' בטבת התשנ"ו (1 בינואר 1996).

    

(ה)  הוראות סעיף זה לא יחולו על מי שמלאו לו 40 שנים.

לתחילת העמוד

תחילת תשלום דמי אבטלה

[127טו]
    

172.  לא ישולמו דמי אבטלה בעד חמשת ימי האבטלה הראשונים מכל תקופה של ארבעה חודשים רצופים המתחילים בתאריך הקובע.

לתחילת העמוד

דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית

[127טז] [תיקונים: התשס"ב (מס' 3), התשס"ג (מס' 6)]
        

173.  (א)  (1)  זכאי שנשלח להכשרה מקצועית ישולמו לו, דמי אבטלה בסכום השווה להפרש שבין התשלומים הניתנים לו בהכשרה המקצועית לבין 70% מדמי האבטלה שהיה זכאי להם אילו היה מובטל.

        

(2)  (נמחקה).

        

(3)  השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע סוגים של הכשרה מקצועית שבהם לא יהא בתשלומים הניתנים בהכשרה המקצועית כדי להשפיע על הזכאות ל-70% מדמי האבטלה כאמור בפסקה (1), והכל לפי מבחנים וסייגים שנקבעו.

    

(ב)  השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע תנאים לתשלום דמי אבטלה לפי סעיף זה.

    

(ג)  על מי שמקבל דמי אבטלה לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 167 עד 172, ואולם על אף האמור בסעיף 171(א) לא ישולמו לזכאי מיוחד דמי אבטלה לתקופה העולה על 138 ימים, והוראות סעיף 171א לא יחולו לגביו; לענין זה, "זכאי מיוחד" - מי שהתקיימו בו כל אלה:

        

(1)  ההכשרה המקצועית שאליה נשלח טרם הסתיימה והוא משתתף בה באופן סדיר;

        

(2)  לפי הוראות סעיפים 171 ו-171א, הוא זכאי לדמי אבטלה בעד תקופה קצרה מ-138 ימים;

        

(3)  הוא הוכיח להנחת דעתו של המוסד כי לא סיים 12 שנות לימוד.

 [תיקון התשס"ג (מס' 6)]
    

173א.  (בוטל).

לתחילת העמוד

מענק למי שעבד בעבודה מועדפת

[127טז1] [תיקונים: התשנ"ז (מס' 5), התשנ"ט (מס' 3), התשס"א (מס' 2), התשס"ג (מס' 2)]
    

174.  (א)  בסעיף זה -

38
      

"עבודה מועדפת" - עבודה במקום עבודה או בסוג עבודה כמפורט בלוח ח'; ובלבד שלגבי אדם פלוני העבודה אינה עבודה מתאימה כאמור בסעיף 165(א) ו-(ב);

      

"השיעור לחייל" - שיעור דמי האבטלה שהיה משתלם לחייל לפי סעיף 170(ב)(2) אילולא הוראות סעיף 168.

    

(ב)  מבוטח שמתקיימים בו כל אלה זכאי למענק כאמור בסעיף קטן (ג):

        

(1)  אילו התקיים בו האמור בסעיף 163(א) הוא היה זכאי לדמי אבטלה;

        

(2)  הוא עבד ששה חודשים לפחות, מתוך שנתיים מיום שחרורו משירות סדיר על פי חוק שירות בטחון, למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע בעבודה מועדפת והוכיח להנחת דעתו של פקיד התביעות כי עבד כאמור בעבודה מועדפת.

    

(ג)  המענק יהיה -

        

(1)  לגבי מי שהועסק בעבודה כאמור בחלקים (א), (ב), (ג), (ד) ו-(ה) בלוח ח' - בסכום השווה ל-50% מן השיעור לחייל בעד 138 ימי אבטלה, בניכוי ימי האבטלה שבעדם קיבל דמי אבטלה באחד עשר החודשים שקדמו בתכוף לתחילת העבודה המועדפת;

        

(2)  לגבי מי שהועסק בעבודה כאמור בחלק (ו) בלוח ח' - בסכום השווה ל-80% מסכום המענק שלפי פסקה (1).

    

(ד)  השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, יקבע כללים, תנאים, דרכי הוכחה וסייגים לתשלום מענק לפי סעיף זה, לרבות מענק חלקי, גם למי שעבד בעבודה מועדפת תקופה פחותה מששה חודשים; כן יקבע כאמור את המועד או המועדים לתשלום המענק, דרכי חישובו ואופן תשלומו, ובלבד שהמענק ישולם לא יאוחר מתום התקופה של שנתיים, האמורה בסעיף קטן (ב).

    

(ה)  הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות סעיף 176.

        

(ו)  (1)  מענק, למעט מענק חלקי, בשיעור שנקבע לפי סעיף זה, ישולם למי שמתקיימים בו התנאים שבסעיף קטן (ב), גם אם עבד בעבודה שאינה עבודה מועדפת, אם מתקיימים בו כל אלה:

          

(א)  הוא עבד בעבודה נדרשת שהיא לגביו עבודה מתאימה כאמור בסעיף 165(א) ו-(ב);

          

(ב)  הוא הוכיח, להנחת דעתו של פקיד התביעות, כי עבד כאמור בסעיף קטן (ב)(2) בעבודה נדרשת;

        

לענין סעיף קטן זה, "עבודה נדרשת" - עבודה במקומות עבודה ובסוגי עבודה כמפורט בלוח ח'.

        

(2)  השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לשנות או להחליף את לוח ח'.

    

(ז)  על אף האמור בסעיף קטן (ו), יינתן מענק חלקי למי שהועסק בעבודה נדרשת כאמור בחלק (ד) בלוח ח', והתקיימו בו כל התנאים שבסעיף הקטן האמור, אף אם עבר תקופה שפחתה משישה חודשים ובלבד שלא פחתה מארבעה חודשים.

לתחילת העמוד

מענק לחבר אגודה שיתופית [תיקון התשנ"ט (מס' 3)]
    

174א.הוראות סעיף 174 יחולו גם לגבי חייל שהוא חבר אגודה שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי ואשר רואים אותו כעובד לפי הוראות סעיף 3.

39
לתחילת העמוד

דמי אבטלה למקבל קצבת פרישה

[127טז2] (תיקון התשנ"ח)
    

175.  (א)  הזכאי לדמי אבטלה ובעד אותו זמן יש לו הכנסה מקצבת פרישה, ינוכה מדמי האבטלה, המגיעים לו ליום לפי סעיף 167, סכום השווה להכנסתו היומית שמקורה בקצבה כאמור.

    

(ב)  (בוטל).

    

(ג)  השר יקבע את דרכי חישוב ההכנסה היומית כאמור בסעיף קטן (א).

    

(ד)  בסעיף זה, "קצבת פרישה" - קצבה המשתלמת עקב פרישה מכל אחד מאלה:

        

(1)  עבודה;

        

(2)  שירות בצבא הגנה לישראל;

        

(3)  שירות במשטרת ישראל;

        

(4)  שירות בשירות בתי הסוהר.

לתחילת העמוד

דמי אבטלה למי שיש לו הכנסה מעבודה או ממשלח יד

[127טז3]
    

176.  (א)  הזכאי לדמי אבטלה ובעד אותו זמן יש לו הכנסה מעבודה או ממשלח יד, תנוכה ההכנסה הממוצעת היומית מהעבודה או ממשלח היד מדמי האבטלה המגיעים לו ליום.

    

(ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), זכאי לדמי אבטלה העובד בעבודה שהציע לו שירות התעסוקה ושאינה עבודה מתאימה לפי סעיף 165, לא יפחתו דמי האבטלה ליום מההפרש שבין ההכנסה הממוצעת היומית מהעבודה לבין סכום השווה ל-75% מהשכר היומי הממוצע ששימש בסיס לחישוב דמי האבטלה.

לתחילת העמוד

מענק למובטל שעובד בשכר נמוך [תיקון התשס"ג (מס' 6)]
    

176א.  (א)  מענק, לרבות מענק חלקי, בסכום האמור בסעיף קטן (ב), ישולם לעובד שאילולא הוראות סעיף 165(ד) היה זכאי לדמי אבטלה לפי סעיף 176(ב), אם נתמלאו לגביו כל אלה:

        

(1)  הוא עובד 150 ימים לפחות, ולגבי מענק חלקי - 75 ימים לפחות, בתוך שנים עשר החודשים שמהתאריך הקובע, בעבודה כאמור בסעיף 165(ד) שהציע לו שירות התעסוקה;

        

(2)  השכר בעבודה האמורה בפסקה (1) נמוך מדמי האבטלה אשר להם היה זכאי אילולא הוצעה לו העבודה (להלן - עבודה בשכר נמוך).

    

(ב)  סכום המענק יהיה שווה לדמי האבטלה שחושבו לפי סעיף 176(ב) בעד הימים שבהם עבד בעבודה שבשלהם היה זכאי לדמי אבטלה, אילולא חל לגביו סעיף 165(ד); במנין הימים כאמור לא ימנו ימים שחלו בתוך 60 הימים האמורים בסעיף 165(ד), אף אם שולמו בעדם דמי אבטלה; מספר הימים שבעדם ישולם המענק לא יעלה על 150.

    

(ג)  הפסיק העובד לעבוד בעבודה בשכר נמוך, לא יחולו לגבי הפסקה כאמור הוראות סעיף 166(ב).

    

(ד)  השכר היומי הממוצע לגבי מי שהיה למובטל בתוך ששה חודשים מהיום שבו הפסיק לעבוד בעבודה בשכר נמוך, יחושב לפי ההכנסה שהיתה לו לפני התאריך הקובע שקדם לאותה עבודה, ובלבד שדמי האבטלה לא יפחתו מדמי האבטלה שחושבו לפי סעיף 170.

    

(ה)  השר יקבע תנאים, כללים, סייגים, מועדים ודרכי חישוב לתשלום המענק לפי סעיף זה.סימן ד': שונותלתחילת העמוד

ניכוי מס הכנסה

[127יז]
    

177.  מדמי האבטלה ינכה המוסד במקור מס הכנסה לפי הוראות סעיפים 164 ו-243 לפקודת מס הכנסה והתקנות לפיה.

לתחילת העמוד

הענקת אבטלה

[127יח(א)]
    

178.  קטין שמלאו לו 15 שנים ועוד לא מלאו לו 18 שנים המשתתף בפרנסת הוריו או שהוא ללא הורים ואין בידי לשכת שירות התעסוקה לספק לו עבודה על פי הכללים שנקבעו באישור ועדת העבודה והרווחה, יהיה זכאי להענקת אבטלה; שיעור ההשתתפות בפרנסה כאמור, וכן שיעור הענקת האבטלה והתנאים לקבלתה, ייקבעו בכללים.

לתחילת העמוד

תנאי להענקה

[127יח(ב)]
    

179.  הענקת אבטלה לא תינתן אלא בתנאי שהקטין משתתף בתקופת האבטלה, וכל עוד הוא משתתף, בהכשרה מקצועית, בסידורי תעסוקה או בפעילות אחרת, שהשר הכיר בהם והם הוצעו לו בדרך שנקבעה, זולת אם אינו יכול להשתתף בהם מנסיבות שנקבעו.

לתחילת העמוד

[ו'3]


פרק ח': ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

הגדרות

[127נג] (תיקון התשנ"ט)
    

180.  בפרק זה -

      

"עובד" - מי שמבוטח או היה מבוטח כעובד לפי פרק ה';

      

"מעביד של עובד" - לרבות מי שהיה מעבידו;

      

"שכר עבודה" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הגנת השכר, לרבות סכום שלפי כל דין רואים אותו כשכר עבודה ולהוציא תגמול לפי פרק י"ב; פחת שכר העבודה של עובד פלוני משכר המינימום שלו הוא זכאי לפי חוק שכר מינימום, יהיה שכר העבודה שכר המינימום האמור;

      

"הסכם קיבוצי" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, לרבות הסכם כאמור שלא הוגש לרישום ולרבות צו הרחבה לפי החוק האמור;

      

"פיצויי פיטורים" - פיצויי פיטורים המגיעים מכוח חוק פיצויי פיטורים או מכוח הסכם קיבוצי;

      

"קופת גמל" - כל גוף שעל פי הוראות הסכם קיבוצי, חוזה עבודה או הסכם אחר שבין העובד והמעביד ולפי הסכמתו של אותו גוף, על מעביד להעביר אליו כספים, מכספי המעביד, מכספי העובד שנוכו משכרו או מכספי שניהם, לשם צבירתן או הבטחתן של זכויות העובד הקשורות

      

בעבודתו, בהפסקת עבודתו או בפרישתו ממנה או בביטוחו הסוציאלי (לכל אלה ייקרא להלן - תשלומים סוציאליים);

      

"חוב שכר עבודה" - לרבות סכום שנוכה משכרו של עובד שלא על פי חיקוק על מנת להעבירו לאדם שאינו קופת גמל ולא הועבר לתעודתו;

      

"חוב לקופת גמל" - תשלומים סוציאליים שלא הועברו לקופת גמל ופיצויי הלנת שכר לגביהם כאמור בסעיף 19א(ב) לחוק הגנת השכר.


מבוטחים

[127נד]
    

181.  המבוטחים לפי פרק זה הם עובד וקופת גמל.

לתחילת העמוד

הזכות לגמלה

[127נה] [תיקון התשנ"ז (מס' 4)]
    

182.  מבוטח יהיה זכאי לגמלה לפי פרק זה אם ניתן לגבי מעבידו של העובד המבוטח אחד מאלה, לפי הענין:

    

(1)  צו הכרזה כפושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל, ואם נפטר המעביד, צו ניהול העזבון בפשיטת רגל לפי הפקודה האמורה;

    

(2)  צו שניתן לפי פקודת החברות לפירוק חברה, שותפות או אגודה שנוסדה לפי החוק העותמאני על האגודות (להלן - אגודה עותמאנית) והוא פירוק שנעשה בידי בית המשפט או בהשגחתו;

    

(3)  צו לפירוק שותפות לפי פקודת השותפויות; נתפרקה שותפות בלא שנתמנה כונס נכסים או מנהל עסקים, רואים לענין פסקה (1) כל שותף כמעבידו של עובד שהשותפות העסיקה;

    

(4)  צו לפירוק אגודה שיתופית לפי פקודת האגודות השיתופיות;

    

(5)  צו לפירוק עמותה שניתן לפי סעיף 49(4) לחוק העמותות.

לתחילת העמוד

שיעור הגמלה לעובד

[127נו] (תיקון התשנ"ט)
    

183.  הגמלה שתשולם לפי פרק זה לעובדתהיה סכום חוב שכר העבודה ופיצויי הפיטורים שמעבידו חייב לו, עד סכום שלא יעלה על השכר הממוצע כפול עשר לגבי כל עובד, בכפוף להוראות סעיף 189(ב) ובלבד שחוב שכר העבודה כאמור לא ישולם בעד תקופה שלפני 12 החודשים שקדמו בתכוף למועד שבו נותקו יחסי עובד ומעביד, או למועד מתן צו לפי הוראות סעיף 182, לפי המוקדם מביניהם.

40
לתחילת העמוד

שיעור הגמלה לקופת גמל

[127נז] [תיקון התשנ"ט (מס' 2)]
    

184.  (א)  הגמלה שתשולם לפי פרק זה לקופת גמלתהיה סכום החוב שמעבידו של עובד חייב לה, עד סכום שלא יעלה על סכום השווה לשכר הממוצע כפול שניים לגבי כל עובד, בכפוף להוראות סעיף 189(ב).

40
    

(ב)  הגיע למספר קופות גמל חוב כאמור בסעיף קטן (א), לא יעלה סך כל הגמלה לכל קופות הגמל יחד על הסכום המרבי האמור בסעיף זה.

לתחילת העמוד

גמלה לחבר אגודה שיתופית

[127נז1]
    

185.  (א)  בסעיף זה -

      

"חבר אגודה שיתופית" - מי שביום מתן צו כאמור בסעיף 182(4), היה שבע שנים לפחות חבר באגודה שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי, שרואים אותו כעובד לפי סעיף 3;

      

"הכנסה חודשית" - סכום ההכנסה החודשית של חבר אגודה שיתופית כפי שחושב לאחרונה לפי סעיף 344(א)(1) לפני מועד מתן צו כאמור בסעיף 182(4).

    

(ב)  על אף הוראות סעיפים 183 ו-184, הגמלה, שתשולם לפי פרק זה לחבר אגודה שיתופית, תהיה סכום הכנסתו החודשית כפול מספר השנים שבהם היה חבר האגודה השיתופית לאחר שמלאו לו 18 שנים, ועד הסכום המרבי של השכר הממוצע כפול שמונה, ובכפוף להוראות סעיף 189(ב).

    

(ג)  הוראות פרק זה, למעט סעיפים 183 ו-184, יחולו על חבר אגודה שיתופית, בשינויים המחוייבים.

לתחילת העמוד

פרסום הסכומים המרביים

[127נח]
    

186.  השר יפרסם ברשומות הודעה בדבר השינויים בסכומים המרביים שיחולו מכוח סעיפים 183 ו-184.

לתחילת העמוד

זקיפת חובות

[127נט]
    

187.  (א)  עלה חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים של מעביד לעובדו הזכאי לגמלה לפי פרק זה על הסכום המרבי האמור בסעיף 183, תיזקף תחילה הגמלה המגיעה לו לחוב שכר העבודה, ואחריו - לחוב פיצויי פיטורים.

    

(ב)  עלה חובו של מעביד לקופת גמל או לקופות גמל על הסכום המרבי האמור בסעיף 184, תיזקף הגמלה המגיעה להן לחובות המפורטים להלן לפי סדר העדיפות הבא:

        

(1)  ביטוח פנסיה מכוח הסכם קיבוצי;

        

(2)  ביטוח פנסיה מכוח הסכם אחר;

        

(3)  ביטוח בריאות;

        

(4)  קופת תגמולים;

        

(5)  כל מטרה אחרת.

    

(ג)  הגיעו למספר קופות גמל חובות למטרה פלונית כאמור בסעיף קטן (ב)(1) עד (4), וסך כל החוב לאותה המטרה עלה על הסכום המרבי האמור בסעיף 184 או על יתרת הגמלה שנשארה עד הסכום המרבי, לפי

    

הענין, תתחלק הגמלה או יתרתה בין קופות הגמל לפי היחס שבין סכומי החובות המגיעים להן לאותה מטרה.

    

(ד)  היה החוב המגיע לפי סעיף קטן (ב)(5) מיועד למספר מטרות או למספר קופות גמל וסך כל החוב עלה על הסכום המרבי האמור בסעיף 184 או על יתרת הגמלה שנשארה עד הסכום המרבי, לפי הענין, תתחלק הגמלה או יתרתה בין קופות הגמל לפי היחס שבין סכומי החובות המגיעים להן לגבי המטרות האמורות, ובין המטרות - לפי היחס שבין סכומי החובות המגיעים לאותה קופת גמל למטרות האמורות.

לתחילת העמוד

הגמלה כשכר, כפיצויים או כתשלום לקופה

[127ס]
    

188.  גמלה המשתלמת לפי פרק זה יראו לכל דבר, בכפוף להוראות חוק זה והתקנות לפיו, כשכר עבודה, כפיצויי פיטורים או כתשלום לקופת גמל, לפי הענין.

לתחילת העמוד

העברת תביעה לגמלה

[127סא] (תיקון התשנ"ט)
    

189.  (א)  הזכאי לגמלה לפי פרק זה יגיש תביעתו למוסד באמצעות הנאמן בפשיטת רגל, מפרק החברה, האגודה העותמאנית או האגודה השיתופית, או מפרק השותפות, כונס נכסיה או מנהל עסקיה (לכל אחד מאלה ייקרא להלן - המפרק), הכל לפי הענין כאמור בסעיף 182.

    

(ב)  הגמלה לפי פרק זה תשולם רק לגבי חובות בעד שכר עבודה או פיצויי פיטורים או לקופת גמל שהמפרק קיבל את תביעתם לפי הדין החל עליו, ולענין גמלה לפי סעיף 185 - רק למי שהמפרק אישר שהוא חבר אגודה שיתופית כהגדרתו בסעיף 185(א) והכל בכפוף להחלטת פקיד התביעות לפי הוראות סעיף 298.

    

(ג)  המפרק יעביר למוסד את התביעה בצירוף דין וחשבון על הגמלה שיש לשלם לתובע ובציון הסכומים שיש לנכותם לאור הוראות סעיף 188.

    

(ד)  השר רשאי לקבוע פרטים שיש לכלול בתביעה ובדין וחשבון כאמור בסעיף קטן (ג) או את הטפסים להגשתם.

לתחילת העמוד

תשלום הגמלה

[127סב]
    

190.  המוסד ישלם לכל זכאי לגמלה את סכום הגמלה המגיע לו לאחר ניכוי הסכומים כמתחייב מהוראות סעיף 189(ג); סכום שנוכה כאמור יעביר המוסד לאדם שאליו הוא נועד.

לתחילת העמוד

עובד שנפטר

[127סג]
    

191.  (א)  על אף הוראות סעיף 303(ג), אם נפטר עובד לפני ששולמה הגמלה המגיעה לו לפי פרק זה, תשולם הגמלה בהתאם להוראות סעיף 7

    

לחוק הגנת השכר, ולשאירים כמשמעותם בסעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים, הכל לפי הענין.

    

(ב)  שאירים הזכאים לפיצויי פיטורים לפי סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים, יהיו זכאים לגמלה לפי פרק זה לענין פיצויי הפיטורים המגיעים להם לפי סעיף 5 האמור, עד לסכום המרבי הנקוב בסעיף 183 ובכפוף ליתר הוראות פרק זה.

לתחילת העמוד

תביעות המוסד כלפי המפרק

[127סה] [תיקון התשנ"ז (מס' 4)]
    

192.  (א)  שילם המוסד גמלה לפי פרק זה, יעברו זכויותיו של הזכאי לה למוסד לצורך גבייתה מהמפרק, ואולם -

        

(1)  אם עלה סכום חוב שכר העבודה ופיצויי הפיטורים המגיע לעובד ממעבידו על הסכום המרבי של הגמלה האמור בסעיף 183 (להפרש האמור ייקרא להלן בסעיף זה - יתרת החוב), יעברו למוסד זכויותיו של העובד בדין קדימה רק לגבי הסכום שבו עולה הסכום המרבי של דין הקדימה על יתרת החוב;

        

(2)  המוסד לא יהיה זכאי לגבות מהמפרק את הפרשי ההצמדה ששילם לזכאי לגבי התקופה שלאחר יום מתן צו הכינוס כמשמעותו בפקודת פשיטת הרגל, או לגבי התקופה שלאחר יום מתן צו כאמור בסעיף 182(2) עד (4), לפי הענין, אלא במידה שהמפרק החליט לשלם ריבית, הפרשי הצמדה או הפרשי הצמדה וריבית לגבי התקופה האמורה גם ליתר הנושים בפשיטת הרגל או בפירוק התאגיד, לפי הענין.

    

(ב)  בסעיף זה, "דין קדימה" - זכויותיו של עובד לפי סעיף 78(1) לפקודת פשיטת הרגל, לפי סעיף 354(א)(1) לפקודת החברות, לפי סעיף 54 לחוק העמותות, לפי תקנות מכוח פקודת האגודות השיתופיות הנותנות דין קדימה לשכר עבודה או לפיצויי פיטורים, או לפי סעיף 27 לחוק פיצויי פיטורים.

לתחילת העמוד

שיפוט

[127סו]
    

193.  הסמכות לדון ולפסוק בכל תובענה לפי פרק זה תהיה למי שבידו סמכות שיפוט בהליכי פשיטת הרגל או פירוק התאגיד כאמור בסעיף 182.

לתחילת העמוד

תקנות

[127סד]
    

194.  (א)  השר רשאי לקבוע הוראות בדבר סדרי הגשת תביעות לגמלה לפי פרק זה למפרק, העברת התביעות ודו"חות המפרק למוסד, העברת סכומי הגמלאות והניכויים והמועדים לביצוע הפעולות האמורות.

    

(ב)  השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע סדרים אחרים במקום האמורים בסעיפים 189 ו-190.

    

(ג)  השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע הוראות, כללים, תנאים ומבחנים בדבר תשלום גמלה ואישור תביעה לגמלה לפי פרק זה.

לתחילת העמוד

[ו'2]


פרק ט': ביטוח נכות


סימן א': נכים

הגדרות

[127כא] [תיקונים: התשנ"ו, התשס"ג (מס' 5), התשס"ד]
    

195.  בפרק זה -

      

"הכנסה" - הכנסה שהשר קבע באישור ועדת העבודה והרווחה ומתאריך שקבע, וכל זמן שלא קבע כאמור - "הכנסה" כמשמעותה בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה, הכל למעט קצבת ילדים לפי פרק ד', ולמעט הענקות מכוח סעיף 40(ב1)(2) לחוק חיילים משוחררים;

      

"ליקוי" - ליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה;

      

"מבוטח" - תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים וטרם הגיע לגיל הפרישה;

      

"נכה" - מבוטח, למעט עקרת בית, שכתוצאה מליקוי מתקיים בו אחד מאלה:

        

(1)  אין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד ואינו משתכר סכום השווה ל-25% מהשכר הממוצע;

        

(2)  כושרו להשתכר מעבודה או ממשלח יד, וכן השתכרותו בפועל, צומצמו עקב הליקוי, בין בבת אחת ובין בהדרגה, ב-50% או יותר,

      

הכל לפי כללים ומבחנים שנקבעו באישור ועדת העבודה והרווחה (לאי-כושר או לצמצום הכושר כאמור ייקרא להלן - אי-כושר להשתכר); לענין פרק זה יראו כנכה גם מי שהיה עובד קטין בתכוף לפני שנגרם לו אי-הכושר להשתכר;

      

"עובד קטין" - עובד תושב ישראל שמלאו לו 16 שנים אך לא 18 שנים והוא זכאי לשכר שבעדו חייב מעבידו בתשלום דמי ביטוח לפי פרק ה', ובלבד שמתקיימים בו התנאים שהיו מזכים אותו להענקת אבטלה לפי סעיף 178(א);

      

"עקרת בית" - כהגדרתה בסעיף 238, למעט אם מתקיים בה אחד מאלה:

        

(1)  היא עבדה כעובדת או כעובדת עצמאית תקופה של 12 חודשים רצופים, או 24 חודשים אף אם אינם רצופים, מתוך 48 החודשים שקדמו להגשת התביעה למוסד;

        

(2)  היא חיה בנפרד מבן זוגה ולא גרה עמו תקופה של 24 חודשים לפחות בתכוף לפני הגשת התביעה למוסד;

      

"עקרת בית נכה" - מבוטחת שהיא עקרת בית ושכתוצאה מליקוי אין לה כושר לבצע פעולות שמקובל לבצע במשק בית רגיל, או שכושרה כאמור צומצם עקב הליקוי, בין בבת אחת ובין בהדרגה, ב-50% או יותר (לאי-כושר כאמור ייקרא להלן - אי-כושר לתפקד);

      

"התאריך הקובע"- התאריך שבו, עקב הליקוי, נגרם למבוטח אי-כושר להשתכר לתקופה של 90 ימים רצופים לפחות, ובלבד שלא ייקבע תאריך קובע הקודם לתקופה של 15 החודשים שבתכוף לפני יום הגשת התביעה למוסד, ולא יובא בחשבון אי-כושר להשתכר אלא בתקופה של 15 החודשים האמורים.

41


סימן ב': תנאי הזכאות

הזכאות לגמלת נכות

[127כב(א), (ד)] [תיקון התשס"ב (מס' 6)]
    

196.  (א)  נכה זכאי לגמלה לפי פרק זה אם אי-הכושר להשתכר נגרם לו בהיותו תושב ישראל או בהיותו תושב ארץ-ישראל לפני יום ו' באייר התש"ח (15 במאי 1948), או אם בהגיעו לגיל 18 היה תושב ישראל ונכה, אף אם הליקוי נגרם לפני היותו תושב ישראל או אם הליקוי שבשלו נגרם אי הכושר להשתכר, נגרם בישראל בהיותו קטין תושב ישראל.

42
    

(ב)  הזכות לגמלה לפי פרק זה תתחיל בתום 90 ימים מהתאריך הקובע, ובלבד שאם במועד זה מקבל הנכה דמי מחלה ממעבידו או מקופת גמל כמשמעותה בסעיף 180, תתחיל הזכות בתום התקופה שבעדה שולמו דמי המחלה כאמור.

לתחילת העמוד

הוראות מיוחדותלענין עולים43

[127כב1(א), (ב)] [תיקון התשנ"ח (מס' 8)]
    

197.  (א)  על אף הוראות סעיף 196(א), תושב ישראל שבידו אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות (להלן בסעיף זה - עולה), שאי-כושרו להשתכר נגרם לפני היותו תושב ישראל, יהיה זכאי לגמלה לפי פרק זה.

    

(ב)  הוראות פרק זה יחולו על כל עולה בשינויים אלה:

        

(1)  לא ידון המוסד בתביעה לגמלה לפי פרק זה של עולה אלא אחרי תום 9 חודשים מהיום שבו נעשה עולה; הוראה זו באה להוסיף, לגבי עולה שאי-כושרו להשתכר נגרם בהיותו תושב ישראל, על הוראות סעיף 207(א), ולא לגרוע מהן;

        

(2)  הזכות לגמלה לפי פרק זה של עולה תתחיל בתום 12 חודשים מהיום שבו נעשה עולה; הוראה זו באה להוסיף, לגבי עולה שאי-כושרו להשתכר נגרם בהיותו תושב ישראל, על הוראות סעיף 196(ב), ולא לגרוע מהן;

        

(3)  לשם הקביעה שצמצום בכושר השתכרות של עולה חל לאחר שהיה תושב ישראל, לענין הגדרת נכה שבסעיף 195, לא תובא בחשבון הכנסה שהיתה לו בהיותו מחוץ לישראל.

לתחילת העמוד

הוראות מיוחדות לענין עקרת בית

[127כג]
    

198.  השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, יקבע כללים, מבחנים ותנאים לזכויותיה של עקרת בית נכה לגמלה לפי פרק זה, לרבות כללים ותנאים לבדיקת אי-כושרה לתפקד.סימן ג': גמלאות

סוגי גמלאות נכות

[127כה(א)(1)-(3)] [תיקון התשס"ב (מס' 6)]
    

199.  נכה זכאי לגמלאות אלו:

        

(1)  קצבה חודשית - לפי סעיפים 200 עד 202;

        

(2)  שיקום מקצועי - לפי סעיפים 203 עד 205;

        

(3)  השתתפות המוסד במתן שירותים מיוחדים - לפי סעיף 206;

        

(4)  גמלה לנכה הלוקה במוגבלות קשה - לפי סעיף 206א.

לתחילת העמוד

קצבה מלאה ושיעורה

[127לו, 127לז] [תיקונים: התשנ"ה (מס' 3), התשס"ג (מס' 5)]
    

200.  (א)  נכה יחיד שנקבעה לו דרגת אי-כושר להשתכר של 75% לפחות זכאי לקצבת יחיד מלאה כמשמעותה בסעיף 127לז(א), כשהיא מוגדלת ב-7% (להלן - קצבה חודשית מלאה).

    

(ב)  שיעור הקצבה המלאה ליחיד יהיה 25% מהשכר הממוצע (לקצבה בשיעור זה ייקרא להלן - קצבת יחיד מלאה).

    

(ג)  היו לנכה תלויים שהם תושבי ישראל, תשולם לו בעדם, בנוסף לקצבה חודשית מלאה, תוספת תלויים כדלהלן:

        

(1)  בעד בן זוג שהכנסתו אינה עולה על הסכום הנקוב בפרט 1 שבלוח ט' - 12.5% מהשכר הממוצע;

        

(2)  בעד כל אחד משני ילדיו הראשונים - 10% מהשכר הממוצע; לענין זה, "ילד" - כהגדרתו בסעיף 238.

    

(ד)  תוספת התלויים המשתלמת לפי סעיף קטן (ג) תוגדל ב-7%.

לתחילת העמוד

קצבה חודשית נוספת [תיקון התשס"ב (מס' 6)]
    

200א. (א)  בסעיף זה, "נכות רפואית" - נכות שנקבעה לפי הוראות סעיף 208.

    

(ב)  נכה שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר של 75% לפחות ולא מתקיים בו האמור בסעיף 307, זכאי גם לקצבה נוספת בשיעורים שיחושבו מקצבת היחיד המלאה (בסימן זה - קצבה חודשית נוספת), כמפורט להלן:

        

(1)  17%, אם נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 80% לפחות;

        

(2)  14%, אם נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 70% לפחות ולא יותר מ-79%;

        

(3)  11.5%, אם נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות ולא יותר מ-69%.

לתחילת העמוד

קצבה חלקית

[127לח] [תיקונים: התשנ"ה (מס' 3), התשס"ג (מס' 5)]
    

201.  נכה, שנקבעה לו דרגת אי-כושר להשתכר שאינה עולה על 74%, זכאי לקצבה חודשית חלקית בעדו ובעד התלויים בו שהם תושבי ישראל, בסכום שיחסו לקצבה כאמור בסעיף 200(א) ו-200(ג) ו-(ד), לפי הענין, הוא כיחס שבין אחוז דרגת אי-כושרו להשתכר לבין מאה.

לתחילת העמוד

ניכוי הכנסות מקצבה [תיקון התשס"ג (מס' 5)]
    

202.  (א)  בסעיף זה, "הקצבה הקובעת" - סכום השווה לקצבה חודשית מלאה, ואם שולמה לנכה קצבה חודשית נוספת, סכום השווה לקצבה חודשית מלאה בצירוף הקצבה החודשית הנוספת.

    

(ב)  עלתה קצבה של נכה על הקצבה הקובעת (לעודף זה ייקרא בחוק זה - יתרת הקצבה), ינהגו כך:

        

(1)  כל הכנסה שהיתה לו לא תנוכה מסכום השווה לקצבה הקובעת;

        

(2)  היתה לו הכנסה חודשית לפי סעיף 2(1), (2) או (8) לפקודת מס הכנסה בסכום העולה על 40% מהשכר הממוצע, ינוכו מיתרת הקצבה 60% מההכנסה העודפת;

        

(3)  היתה לו הכנסה חודשית שלא לפי סעיף 2(1), (2) או (8) לפקודת מס הכנסה, תנוכה הכנסה זו מיתרת הקצבה.

לתחילת העמוד

שיקום מקצועי - תנאים

[127מ]
    

203.  מבוטח שאירע לו ליקוי בהיותו תושב ישראל או בהיותו תושב ארץ-ישראל לפני ו' באייר התש"ח (15 במאי 1948), או מבוטח שבהגיעו לגיל 18 היה תושב ישראל ונכה או שנגרם לו ליקוי בהיותו עובד קטין, זכאי לשיקום מקצועי אם נתמלאו בו אלה:

    

(1)  נקבעו לו עקב הליקוי לפחות 20% נכות בהתאם למבחני נכות מכוח סעיף 118;

    

(2)  אין הוא מסוגל עוד, עקב ליקויו, לעסוק בעבודתו הקודמת או בעבודה מתאימה אחרת;

    

(3)  הוא זקוק להכשרה מקצועית שתאפשר לו לחזור לעבודתו הקודמת או לעבודה התואמת את כישוריו לאחר אירוע הליקוי;

    

(4)  הוא ניתן לשיקום מקצועי; כללים ומבחנים לענין זה יקבע השר באישור ועדת העבודה והרווחה.

לתחילת העמוד

שיקום מקצועי - כללים

[127מא]
    

204.  שיקום מקצועי יינתן לפי אותם העקרונות והכללים ובאותן הדרכים החלים לגבי נפגע לפי פרק ה'; התקנות וההוראות בדבר שיקום מקצועי מכוח פרק ה' יחולו לגבי מבוטח כאמור בסעיף 203, בשינויים המחוייבים, זולת אם קבע השר הוראה אחרת.

לתחילת העמוד

שיקום מקצועי למי שהגיע לגיל זקנה

[127מב] (תיקון התשס"ד)
    

205.  מי שזכאי לשיקום מקצועי לפי פרק זה והגיע בעת מתן השיקום לגיל הפרישה, רשאי להשלים את השיקום המקצועי גם מעבר לגיל האמור.

לתחילת העמוד

שירותים מיוחדים

[127כה] [תיקונים: התשנ"ח (מס' 2), התשס"ד]
    

206.  (א)  שירותים מיוחדים הניתנים לאדם לפי פרק זה הם שירותים לטיפול אישי בו ולעזרת בית לשירותו האישי ולמשק ביתו.

    

(ב)  השתתפות המוסד במתן שירותים מיוחדים לנכה תהיה לפי כללים, מבחנים ובשיעורים שקבע השר באישור ועדת העבודה והרווחה לכלל הנכים או לסוגיהם.

    

(ג)  השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע כללים, מבחנים ושיעורים להשתתפות המוסד במתן שירותים מיוחדים למבוטח, אף אם אינו נכה, ובלבד שנקבע לו אחוז נכות לפי סעיף 208 בשיעור של 75% לפחות.

    

(ג1)  בתקנות לפי סעיף זה רשאי השר לקבוע תקופה שבעדה תשולם הגמלה, שהנכה זכאי לה, אף בשונה מהוראות סעיף 296.

    

(ד)  מי שזכאי לשירותים מיוחדים והגיע לגיל הפרישה, לא תפקע מסיבה זו זכותו למתן שירותים מיוחדים גם מעבר לגיל האמור.

לתחילת העמוד

גמלה מיוחדת למי שסובל ממוגבלות קשה [תיקונים: התשס"ב (מס' 6), התשס"ד]
    

206א. (א)  בסעיף זה, "גמלה בסיסית" - גמלה לפי הוראות סעיף 206.

    

(ב)  מי שזכאי לגמלה בסיסית זכאי גם לגמלה שתחושב באחוזים מקצבת היחיד המלאה, כמפורט להלן:

        

(1)  42.5%, לזכאי לגמלה בסיסית בשיעור של 150% מקצבת יחיד מלאה;

        

(2)  28.5%, לזכאי לגמלה בסיסית בשיעור של 100% מקצבת יחיד מלאה;

        

(3)  14%, לזכאי לגמלה בסיסית בשיעור של 50% מקצבת יחיד מלאה.

    

(ג)  מי שזכאי לגמלה בסיסית כאמור בסעיף קטן (ב) והגיע לגיל הפרישה, לא תפקע מסיבה זו זכותו לגמלה לפי סעיף זה גם מעבר לגיל האמור.סימן ד': קביעת נכות ואי-כושרלתחילת העמוד

תחילת הבירור

[127כב(ב), (ג)]
    

207.  (א)  לא ידון המוסד בתביעה לגמלה לפי פרק זה אלא בתום 90 ימים מהיום שלפי טענת התובע צומצמה הכנסתו מעבודה או ממשלח יד ב-50% או יותר או שנפסקה, ובאין הכנסה כאמור - מהיום שהיה לנכה.

    

(ב)  לענין הקביעה אם חל צמצום בהכנסה מעבודה, לא יובאו בחשבון דמי מחלה המשתלמים למבוטח מאת מעבידו.

לתחילת העמוד

אחוזי נכות רפואית

[127כז] [תיקון התשס"ד (מס' 2)]
    

208.  (א)  תנאי לקביעת אי-כושר להשתכר הוא שנקבעה למבוטח נכות רפואית, לפי מבחנים, תנאים וכללים שקבע השר (בסעיף זה - המבחנים), בשיעור של 60% לפחות, ואולם אם נקבעה למבוטח לפי המבחנים נכות רפואית בשל ליקוי יחיד בשיעור של 25% לפחות, יהיה התנאי לקביעת אי כושר להשתכר - קביעת נכות רפואית, לפי המבחנים, בשיעור של 40% לפחות.

44
    

(ב)  רופא שהוא עובד המוסד או רופא אחר, שהמוסד הסמיכם לכך (להלן - רופא מוסמך), יקבע את אחוזי הנכות כאמור בסעיף קטן (א).

    

(ג)  קבע רופא מוסמך שאחוזי הנכות פחותים מ-60%, ולענין מי שנקבעה לו נכות בשל ליקוי יחיד בשיעור של 25% לפחות - שאחוזי הנכות פחותים מ-40%, חייב הוא לנמק קביעתו.

    

(ד)  השר רשאי להפחית, בתקנות, את אחוזי הנכות מהאמור בסעיף זה, לכלל הנכים או לסוגים מהם.

    

(ה)  בסעיף זה, "ליקוי יחיד" - כל ליקוי או פגימה שברשימת הליקויים כמשמעותה בתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות), התשמ"ד-1984, שבצדם נקוב אחוז נכות.

לתחילת העמוד

דרגת אי-כושר להשתכר

[127כח]
    

209.  (א)  פקיד תביעות כאמור בסעיף 298 יחליט אם התובע הינו נכה ויקבע את דרגת אי-כושרו להשתכר.

    

(ב)  בהחלטתו יביא פקיד התביעות בחשבון גם את השפעת ליקויו של התובע על יכולתו לחזור לעבודתו במלואה או בחלקה, ועל יכולתו לבצע עבודה אחרת או לרכוש מקצוע חדש מסוג העבודות או המקצועות שהתובע מסוגל לעסוק בהם והתואמים את כושרו הגופני ומצב בריאותו, וזאת לאחר שרופא מוסמך ופקיד שיקום שהמוסד הסמיכו לכך חיוו דעתם בכתב לענין זה; פקיד התביעות לא יביא בחשבון אם הוצעה לתובע עבודה או אם לא השתלב בעבודה כאמור.

    

(ג)  על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי פקיד תביעות לקבוע לתובע דרגת אי-כושר להשתכר, שאינה פחותה מ-75%, אף ללא קבלת חוות דעת של פקיד שיקום.

לתחילת העמוד

דרגה זמנית של אי כושר להשתכר

[127לב]
    

210.  פקיד תביעות רשאי לקבוע דרגת אי-כושר להשתכר לתקופה מוגבלת, כל עוד המצב הרפואי או התפקוד של הנכה אינם יציבים, או לתקופה הדרושה למתן שיקום מקצועי, או בנסיבות אחרות כפי שנקבע; תוקפה של כל קביעה זמנית תהיה לתקופה שאינה עולה על שנתיים.

לתחילת העמוד

ערר על החלטת רופא מוסמך או פקיד תביעות

[127כט, 127ל]
    

211.  (א)  הרואה עצמו נפגע מהחלטת רופא מוסמך, בכך שקבע לו אחוזי נכות רפואית שאינם מזכים בגמלה לפי פרק זה, רשאי לערור עליה לפני ועדה רפואית לעררים.

    

(ב)  הרואה עצמו נפגע מהחלטת פקיד תביעות בענין אי-כושרו להשתכר, למעט קביעתו בענין השתכרותו בפועל, רשאי לערור עליה לפני ועדה לעררים.

    

(ג)  הרואה עצמו נפגע מהחלטת פקיד תביעות בענין זכאותו לשירותים מיוחדים רשאי לערור עליה לפני ועדה לעררים לשירותים מיוחדים.

לתחילת העמוד

מינוי הועדות, סמכויותיהן וסדרי עבודתן

[127לא]
    

212.  (א)  השר יקבע את אופן מינוין, הרכבן וסדרי עבודתן של ועדה רפואית לעררים, ועדה לעררים וועדה לעררים לשירותים מיוחדים; כן יקבע, באישור ועדת העבודה והרווחה, את סמכויותיהן של הועדות האמורות ואת העקרונות והכללים שינחו אותן.

    

(ב)  השר רשאי לקבוע את המועדים והדרכים להגשת עררים לפי סעיף 211.

לתחילת העמוד

ערעור

[127לד]
    

213.  החלטות של ועדה רפואית לעררים, ועדה לעררים וועדה לעררים לשירותים מיוחדים, ניתנות לערעור, בשאלה משפטית בלבד, לפני בית דין אזורי לעבודה; פסק דינו של בית הדין ניתן לערעור לפני בית הדין הארצי לעבודה אם נתקבלה רשות לכך מאת נשיא בית הדין הארצי לעבודה או סגנו, או מאת שופט של בית הדין הארצי שמינה לכך הנשיא.

לתחילת העמוד

בדיקה מחדש של דרגת אי-כושר להשתכר

[127לה] [תיקונים: התשנ"ח (מס' 2), התשס"ב (מס' 6), התשס"ג (מס' 5), התשס"ד (מס' 2)]
    

214.  (א)  המוסד רשאי לבדוק מחדש את דרגת אי-הכושר של נכה להשתכר או את שיעור נכותו הרפואית, וכן רשאי הנכה לתבוע בדיקה מחדש כאמור, הכל תוך פרקי זמן ובתנאים שנקבעו באישור ועדת העבודה והרווחה.

    

(ב)  החליט המוסד לבדוק מחדש את דרגת אי-הכושר להשתכר או את שיעור הנכות הרפואית, חייב הנכה לעמוד לבדיקה לענין סעיפים 208 ו-209; לא עשה כן במועד שנדרש לכך, רשאי המוסד להשהות את מתן הגמלה עד שיתייצב הנכה לבדיקה, זולת אם נתן הנכה הצדק סביר לאי-התייצבותו.

    

(ג)  בתקנות לפי סעיף זה רשאי השר לקבוע תקופה שבעדה תשולם הגמלה שהנכה זכאי לה בעקבות בדיקה מחדש, אף בשונה מהוראות סעיף 296 ובלבד שלא תשולם גמלה כאמור לתקופה העולה על 12 החודשים שבתכוף לפני הגשת הבקשה לבדיקה מחדש.

45


סימן ה: שונותלתחילת העמוד

הכשרה מקצועית לבן זוג של נכה

[127מז(א)(1)] (תיקון התשס"ד)
    

215.  השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, יקבע הוראות, תנאים ושיעורי סכומים בדבר מתן הכשרה מקצועית, דמי מחיה והוצאות אבחון לבן זוגו של נכה שאינו ניתן לשיקום מקצועי, ובלבד שבן הזוג טרם הגיע לגיל הפרישה.

 [תיקון התשס"א (מס' 4)]
    

216.  (בוטל).

לתחילת העמוד

הפחתת גמלה, השהייתה או שלילתה

[127כד]
    

217.  המוסד רשאי להפחית, להשהות או לשלול גמלה למבוטח התובע גמלה לפי פרק זה או לזכאי לה, שסירב ללא צידוק מספיק למלא אחר הוראות שניתנו לו בקשר להכשרה מקצועית, הסבת מקצוע או השמה בעבודה, התואמות את כושרו הגופני ומצב בריאותו, או למי שסירב לעמוד לבדיקות רפואיות או שיקומיות.

לתחילת העמוד

הפרת הוראות רפואיות ושיקומיות

[127נב]
    

218.  סמכויות המוסד לפי סעיף 145 יהיו לו גם לענין גמלה לפי פרק זה.

לתחילת העמוד

חובת אדם למסור מידע

[127נ]
    

219.  השר, בהתייעצות עם שר הבריאות, רשאי לקבוע הוראות בדבר חובתו של כל אדם, לרבות רופא, למסור למוסד, לענין פרק זה, כל מידע המצוי ברשותו הנוגע לנכותו של אדם.

לתחילת העמוד

מימון פעולות לפיתוח שירותים לנכים

[127נב1] [תיקון התשס"ג (מס' 6)]
    

220.  (א)  בהתייעצות עם המועצה יממן המוסד פעולות המיועדות לפיתוח שירותים לטובת הנכים, ובלבד שהסכום הכולל של התחייבויות המוסד, בשנת כספים פלונית, למימון פעולות כאמור, לרבות התחייבויות לגבי שנות הכספים הבאות, לא יעלה על 90 מליון שקלים חדשים.

    

(ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א) -

        

(1)  המוסד רשאי, בהתייעצות עם המועצה ובהסכמת שר האוצר, להתחייב לממן פעולות לפי הוראות סעיף קטן (א), בסכום העולה על הסכום הקבוע בו, ובלבד שסכום ההתחייבויות הנוסף יופחת מהסכום הכולל שבו יהיה המוסד רשאי להתחייב בשתי שנות הכספים הבאות, באופן שיקבע בהסכמת שר האוצר;

        

(2)  התחייב המוסד, בשנת כספים מסוימת, לממן פעולות כאמור בסעיף קטן (א) בסכום הנמוך מהסכום הקבוע בו, רשאי הוא, בהתייעצות עם המועצה, להתחייב בשנת הכספים שלאחריה בסכום הקבוע בסעיף קטן (א), בתוספת סכום ההפרש או בתוספת 20%מהסכום הקבוע בסעיף קטן (א), לפי הנמוך; לענין זה, "סכום ההפרש" - סכום השווה להפרש שבין הסכום הקבוע בסעיף קטן (א) לבין הסכום שבו התחייב המוסד בשנת הכספים המסוימת.

46
        

(3)  בוטלה התחייבות שניתנה לפי סעיף זה, בשנת הכספים שבה ניתנה ההתחייבות או באחת משתי שנות הכספים שלאחריה, רשאי המוסד, בהתייעצות עם המועצה, להתחייב, בשנת הכספים בה בוטלה ההתחייבות או בשנת הכספים שלאחריה, בסכום השווה לסכום המרבי שבו הוא רשאי להתחייב באותה שנת כספים לפי סעיף קטן (א) ופסקאות (1) ו-(2), בתוספת סכום ההתחייבות שבוטלה כאמור.

    

(ג)  הסכום הקבוע בסעיף קטן (א) יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה לפי השינוי במדד ביחס ל-1 בינואר של השנה שקדמה לה; לענין זה, "מדד" - מדד שיקבע השר בצו בהסכמת שר האוצר.סימן ו': ילד נכה

הגדרת ילד נכה

[127מט]
    

221.  לענין סימן זה, "ילד נכה" - ילד שהיה לנכה בהיותו בין בישראל ובין בחוץ לארץ, הכל לפי מבחנים ותנאים שקבע השר באישור ועדת העבודה והרווחה.

לתחילת העמוד

גמלאות בשל ילד נכה

[127מז(א)(2), (3), 127 מח, 127מט1, 127מט2] [תיקונים: התשנ"ה, התשנ"ח (מס' 2)]
    

222.  (א)  השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, יקבע הוראות, תנאים ושיעורי סכומים בדבר -

        

(1)  תשלום דמי מחיה בעד ילדו הנכה של מבוטח או של מי שהיה מבוטח ונפטר כתושב ישראל, אם עיקר זמנו של הילד מוקדש ללימודים או להכשרה מקצועית;

        

(2)  עזרה הדרושה ללימודיו של ילד כאמור בפסקה (1) שעקב נכותו דרושה לו עזרה מיוחדת ללימודיו או שאין ביכולתו לבקר, עקב נכותו, בבית ספר רגיל אך מסוגל הוא ללמוד.

    

(ב)  השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר, רשאי לקבוע את התנאים והשיעורים להשתתפות המוסד בהוצאות המבוטח לסידורים מיוחדים לילד כאמור בסעיף קטן (א)(1), ההכרחיים לקיום אורח חיים רגיל.

    

(ג)  השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע הוראות מיוחדות, תנאים ומבחנים בדבר תשלום קצבה בעד ילד נכה הסובל מליקויים מיוחדים שנקבעו בהן.

    

(ג1)  בתקנות לפי סעיף זה רשאי השר לקבוע תקופה שבעדה תשולם הגמלה, אף בשונה מהוראות סעיף 296.

    

(ד)  הרואה עצמו נפגע מהחלטת פקיד תביעות שנתקבלה לפי סעיף זה רשאי לערור עליה לפני ועדה לעררים לילד נכה; הוראות סעיפים 212 ו-213 יחולו על ועדה לעררים לילד נכה, בשינויים המחוייבים.

לתחילת העמוד

מועד תשלום גמלאות בשל ילד נכה [תיקון התשנ"ז (מס' 3)]
    

222א. השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, יקבע הוראות ומבחנים בדבר תשלום גמלה בשל ילד נכה לפי סעיף 222, לתקופה שקדמה להגשת התביעה לגמלה, ובלבד שלא תשולם גמלה לפי הסעיף האמור לתקופה העולה על 12 החודשים שבתכוף לפני הגשת התביעה לגמלה, ואם הוגשה בקשה לבדיקה מחדש בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף 222 - לתקופה העולה על 12 החודשים שבתכוף לפני הגשת הבקשה כאמור; השר רשאי באישור ועדת העבודה והרווחה לקבוע תקופות קודמות שונות, בהתחשב בסוג הליקוי שממנו סובל הילד הנכה ובסוג הגמלה המגיעה בעדו.

47
לתחילת העמוד

גמלה מוגדלת למשפחות ילדים נכים [תיקון התש"ס (מס' 3)]
    

222ב.  (א)  היו למבוטח שני ילדים או יותר שבעדם משתלמת גמלה לפי סימן זה, תשולם הגמלה בעד כל ילד כאמור בשיעור העולה בחמישים אחוזים על השיעור הקבוע לפי סעיף 222.

    

(ב)  היה למבוטח ילד אחד שבעדו משתלמת גמלה לפי סימן זה, תשולם הגמלה בשיעור האמור בסעיף קטן (א) אם התקיים אחד מאלה:

        

(1)  למבוטח ילד נכה נוסף שלא משתלמת בעדו גמלה לפי סימן זה, רק בשל כך שהוא מוחזק בתנאי פנימיה במוסד שבו ניתנים שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום או שהוא מוחזק בידי משפחה אומנת;

        

(2)  למבוטח בן או בת נוספים שמלאו להם 18 שנים ואשר רק בשל גילם לא משתלמת בעדם גמלה לפי סימן זה.

לתחילת העמוד

[ו'5]


פרק י': ביטוח סיעוד סימן א': הגדרות

הגדרות

[127פג] (תיקון התשנ"ו)
    

223.  בפרק זה -

      

"גמלת סיעוד" - גמלה חודשית להשתתפות בתשלום בעד שירותי סיעוד, המשולמת לפי פרק זה;

      

"השגחה" - השגחה ופיקוח על המבוטח למניעת נזק או סכנה לעצמו או לאחרים;

      

"ועדה מקומית מקצועית" - ועדה מקומית מקצועית לעניני סיעוד לפי סעיף 231;

      

"ליקוי" - ליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה;

      

"מבוטח" - אחד מאלה:

        

(1)  מבוטח לפי פרק י"א;

        

(2)  (נמחקה);

        

(3)  (נמחקה);

        

(4)  תושב ישראל שעלה לפי חוק השבות, ואינו מבוטח ביטוח זקנה וביטוח שאירים;

      

"מוסד סיעודי" - מוסד סיעודי או מחלקה סיעודית שבהם מוחזקים ומטופלים אנשים הזקוקים לסיעוד, תשושי נפש או תשושים;

      

"פעולות יום-יום" - לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית;

      

"קצבת יחיד מלאה" - כמשמעותה בסעיף 200;

      

"שירותי סיעוד" - שירותים המיועדים לסייע בביצוע פעולות יום-יום או בהשגחה או בניהול משק בית.סימן ב': גמלאות

גמלת סיעוד

[127פד] [תיקון התשס"ג (מס' 6)]
    

224.  (א)  בכפוף להוראות סעיף קטן (ג) וסעיף 225 -

        

(1)  מבוטח שכתוצאה מליקוי נהיה תלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות יום-יום, או הזקוק להשגחה - זכאי לגמלת סיעוד בשיעור השווה ל-93% מקצבת יחיד מלאה;

        

(2)  מבוטח שכתוצאה מליקוי נהיה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע כל פעולות יום-יום, או הזקוק להשגחה מתמדת - זכאי לגמלת סיעוד בשיעור השווה ל-150% מקצבת יחיד מלאה.

    

(ב)  גמלת סיעוד המשולמת כאמור בסעיף 225(ג) תהיה בשיעור של 80% מהשיעורים שנקבעו בסעיף קטן (א).

    

(ג)  את בדיקת מידת התלות בעזרת הזולת יעשה המוסד על פי הסדרים שייקבעו בין המוסד לבין שירותי הבריאות ושירותי הרווחה.

        

(ד)  (1)  הזכות לגמלת סיעוד ושיעורה מותנים במבחני הכנסה שיקבע השר בתקנות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה

        

והרווחה; בתקנות אלה ייקבעו שיעורי הגמלה בהתאם למבחני ההכנסה וכללים לחישוב ההכנסה, לרבות מבחנים וכללים לסוגי מבוטחים.

        

(2)  לענין גמלה המשולמת לפי סעיף 225(ג) יכול שתובא בחשבון גם הכנסה של בן משפחה המטפל בזכאי, בתנאים שייקבעו בתקנות כאמור; לענין זה, "בן משפחה" - בן או בת של הזכאי, שהכנסתו עולה לפחות על שלוש פעמים השכר הממוצע.

לתחילת העמוד

תשלום גמלת סיעוד

[127פה] (תיקון התשס"ד)
    

225.  (א)  זכאי לגמלה לפי פרק זה יהיה מי שביום הגשת התביעה לגמלת סיעוד הגיע לגיל הפרישה.

    

(ב)  על אף הוראות סעיפים 303, 304 ו-306, תשולם גמלת הסיעוד, כולה או מקצתה, לידי מי שנותן את שירותי הסיעוד, כפי שקבעה ועדה מקומית מקצועית, ולא לידי הזכאי.

    

(ג)  גמלת הסיעוד תשולם לזכאי רק אם הועדה המקומית המקצועית קבעה שהוא גר עם בן משפחה המטפל בו, ושאין שירותי סיעוד זמינים שניתן לספק לו או שלא סופקו לו שירותי סיעוד תוך 60 ימים מהיום שבו נוצרה זכאות לגמלת סיעוד; היו שירותי סיעוד זמינים אך הזכאי סירב לקבלם ללא סיבה סבירה, יראו כאילו שירותי הסיעוד סופקו לו.

    

(ד)  זכאי לגמלת סיעוד, שאינו גר עם בן משפחה או גר עם בן משפחה שאינו מטפל בו, והועדה המקומית המקצועית קבעה שאין שירותי סיעוד זמינים שניתן לספק לו, או שלא סופקו לו שירותי סיעוד תוך 30 ימים מהיום שבו נוצרה זכאות לגמלת סיעוד, יהיה זכאי להתקבל, לפי הכללים המקובלים, למוסד סיעודי של המדינה או שהמדינה משתתפת בהחזקת המטופלים בו, ובלבד שהמימון להחזקתו יהיה במסגרת התקציב המיועד לכך מכספי ביטוח סיעוד כאמור בסעיף 237(ב) ובמסגרת התקציבים המאושרים של משרד הבריאות ומשרד העבודה והרווחה.

לתחילת העמוד

תקופת אכשרה

[127פו]
    

226.  תקופת האכשרה המזכה לגמלת סיעוד היא 12 חודשים רצופים בתכוף לפני הגשת התביעה לגמלה.

לתחילת העמוד

סייג לזכאות

[127פז]
    

227.  מבוטח הנמצא במוסד סיעודי או שמתקיים בו האמור בסעיף 307(א) לא יהיה זכאי לגמלת סיעוד.

לתחילת העמוד

מניעת כפל תשלומים

[127פח] [תיקון התשס"ב (מס' 6)]
    

228.  (א)  הזכאי לגמלת סיעוד וכן לקצבה מיוחדת לפי סעיף 112 או לקצבה לשירותים מיוחדים לפי סעיפים 206 ו-206א, הברירה בידו לבחור באחת מהן.

    

(ב)  הזכאי לגמלת סיעוד לפי פרק זה וכן לשירותי סיעוד בכסף או בעין מאוצר המדינה, על פי חוקים וסוגי תשלומים שיקבע השר באישור ועדת העבודה והרווחה, הברירה בידו לבחור באחד מהם.

לתחילת העמוד

תחילת הזכאות

[127פט]
    

229.  על אף הוראות סעיף 296, הזכאות לגמלת סיעוד תתחיל בתום 30 ימים מה-1 בחודש שבו הוגשה התביעה לגמלה.

לתחילת העמוד

בדיקה

[127צ] [תיקון התש"ס (מס' 1א)]
    

230.  המוסד רשאי לבדוק -

        

(1)  אם הזכאי מטופל בידי בן משפחה או אם הוא מקבל את שירותי הסיעוד בהיקף וברמה שנקבעו לו, לפי הענין;

        

(2)  את מידת תלותו של הזכאי בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום-יום ואת הצורך שלו בהשגחה (להלן - התפקוד), לרבות בדיקה מחדש לפי בקשתו של הזכאי, הכל לפי כללים שיקבע השר באישור ועדת העבודה והרווחה.

לתחילת העמוד

הגבלת תקופת הזכאות [תיקון התש"ס (מס' 1א)]
    

230א.  (א)  פקיד תביעות רשאי לקבוע כי הגמלה תשולם לתקופה מוגבלת שקבע, כאשר מצבו התפקודי של הזכאי אינו יציב.

    

(ב)  מי שזכאי לגמלת סיעוד לראשונה, והוא לוקה בליקוי שהוא זמני לפי טיבו, לא תשולם לו הגמלה לתקופה העולה על 60 ימים; השר יקבע כללים, תנאים והוראות שבהתקיימם יוכר ליקוי כליקוי זמני.

    

(ג)  הוראות סעיף 229 לא יחולו על מי שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (ב), ובלבד שלא תינתן גמלת סיעוד בעד תקופה שקדמה ליום שבו הוגשה התביעה לגמלה.

לתחילת העמוד

ועדה לעררים לענין מצב תפקודי - הוראת שעה (תיקון התשס"ו)
    

230ב.(א) הרואה עצמו נפגע מהחלטת המוסד לענין מצבו התפקודי רשאי לערור עליה לפני ועדה לעררים לענין מצב תפקודי (בסעיף זה - הוועדה).

48
    

(ב)  השר יקבע רשימת חברים בוועדה, מבין בעלי המקצוע המנויים להלן (בסעיף זה - הרשימה):

        

(1)  רופא מומחה בגריאטריה או ברפואה פיסיקלית ושיקום, לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976;

        

(2)  אחות מוסמכת כמשמעותה לפי פקודת בריאות העם, 1940.

    

(ג)  הרשימה תפורסם ברשומות.

    

(ד)  הוועדה שתדון בערר לפי סעיף זה תהא בהרכב של שניים או שלושה חברים ששמותיהם כלולים ברשימה ויושב ראש הוועדה יהיה חבר הוועדה שהוא רופא; השר יקבע הוראות לענין הרכב הוועדה, סמכויותיה וסדרי עבודתה וכן לענין המועדים והדרכים להגשת הערר.

    

(ה)  הוראות סעיף 213 יחולו לגבי החלטות של הוועדה.

לתחילת העמוד

ועדה מקומית מקצועית

[127צא]
    

231.  (א)  השר ימנה ועדות מקומיות מקצועיות לעניני סיעוד, ויקבע את אזורי פעולותיהן.

    

(ב)  חברי הועדה יהיו אחות של שירותי הבריאות, עובד סוציאלי של שירותי הרווחה המקומיים ועובד המוסד; הועדה תתייעץ עם רופא.

    

(ג)  אחות ורופא כאמור בסעיף קטן (ב) ימונו מתוך רשימה שיסכימו עליה השר ושר הבריאות.

    

(ד)  השר, בהתייעצות עם שר הבריאות, רשאי לקבוע את סדרי העבודה של ועדה מקומית מקצועית, וככל שלא נקבעו כאמור, רשאית כל ועדה מקומית מקצועית לקבוע את סדרי עבודתה.

לתחילת העמוד

תפקידי הועדה המקומית המקצועית

[127צב]
    

232.  (א)  קבע המוסד שהמבוטח זכאי לגמלת סיעוד לפי סעיף 224, יודיע על כך לועדה המקומית המקצועית שבאזור פעולתה מתגורר הזכאי.

    

(ב)  הועדה המקומית המקצועית תקבע את שירותי הסיעוד שיש לספק למבוטח; קבעה כאמור, תקבע את נותן השירותים ותדאג למתן אותם השירותים או תקבע שאין שירותים זמינים שניתן לספק לו; הועדה רשאית להגביל את קביעותיה בזמן.

    

(ג)  הועדה המקומית המקצועית תודיע למוסד את החלטותיה לפי סעיף קטן (ב).

לתחילת העמוד

ועדה לעררים

[127צג]
    

233.  (א)  הרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדה מקומית מקצועית, רשאי לערור עליה לפני ועדה לעררים.

    

(ב)  הרכב הועדה לעררים, סמכויותיה, המועדים להגשת ערר וסדרי עבודתה ייקבעו באישור ועדת העבודה והרווחה.

    

(ג)  חברי הועדה לעררים, שהם רופא או אחות, ימונו מתוך רשימה שיסכימו עליה השר ושר הבריאות.

לתחילת העמוד

הרחבת סוגי זכאים וגמלאות

[127צד] (תיקון התשס"ד)
    

234.  השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי -

        

(1)  להחיל את הזכאות לגמלת סיעוד גם על מי שטרם הגיע לגיל הפרישה;

        

(2)  לקבוע סוגים נוספים של גמלאות שיינתנו למוגבלים בתפקוד, וכללים, תנאים, מבחנים, שיעורים ומועדים לתשלומן.סימן ג': ועדה ארצית

ועדה ארצית לעניני סיעוד

[127צה]
    

235.  (א)  השר ימנה ועדה ארצית מייעצת לעניני סיעוד (להלן - הועדה הארצית), וכן ימנה את יושב ראש הועדה מבין החברים שימונו לפי סעיף קטן (ב)(9) או (10).

    

(ב)  ואלה חברי הועדה הארצית:

        

(1)  שני נציגים של משרד העבודה והרווחה;

        

(2)  שני נציגים של משרד הבריאות;

        

(3)  נציג של משרד האוצר;

        

(4)  נציג של משרד הפנים;

        

(5)  שני נציגים של מרכז השלטון המקומי;

        

(6)  שני נציגים של המוסד;

        

(7)  שני נציגים של קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל;

        

(8)  נציג של כל קופות החולים האלה:

          

(א)  קופת חולים מכבי;

          

(ב)  קופת חולים לעובדים לאומיים;

          

(ג)  קופת חולים מאוחדת;

        

(9)  שלושה מומחים בתחום הטיפול הממושך של חולים סיעודיים, שימונו בהתייעצות עם שר הבריאות;

        

(10)  מומחה מבין מנהלי המחלקות הגריאטריות או מבין מומחים במוסדות סיעוד, שימונה בהתייעצות עם שר הבריאות;

        

(11)  נציג של "אש"ל" - האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל;

        

(12) נציג של "משען" - מרכז משען של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל;

        

(13) שני נציגים של הסתדרות הגמלאים בישראל.

    

(ג)  תקופת כהונתה של הועדה הארצית תהיה ארבע שנים.

    

(ד)  המוסד יספק לועדה הארצית שירותי מינהל שיידרשו לעבודתה התקינה.

    

(ה)  השר רשאי לקבוע את סדרי עבודת הועדה, וככל שלא נקבעו כאמור רשאית היא לקבוע את סדרי עבודתה.

לתחילת העמוד

תפקידי הועדה הארצית

[127צו]
    

236.  הועדה הארצית תייעץ למוסד בענין מימון פעולות לפי סעיף 237(א) (להלן - פעולות פיתוח) ולצורך זה -

        

(1)  תבדוק תכניות לפעולות פיתוח שיגישו לה גופים ציבוריים ותחווה דעתה עליהן;

        

(2)  תמליץ על סדרי עדיפות כלל-ארציים לפעולות פיתוח;

        

(3)  תמליץ על הקצאת כספים למימון פעולות פיתוח.סימן ד': מימון

פיתוח והחזקה שוטפת של שירותים

[127צז] [תיקונים: התשנ"ו (מס' 3), התשנ"ח (מס' 5), התש"ס, התשס"ג (מס' 6)]
        

237.  (א)  (1)  בהתייעצות עם המועצה ולפי המלצה של הועדה הארצית יממן המוסד, באישור השר ובהסכמת שר האוצר, פעולות המיועדות לפיתוח שירותים קהילתיים למוגבלים בתפקודם הזקוקים לטיפול ממושך וכן לפיתוח שירותים הניתנים במוסדות סיעודיים ולשיפור איכותם, ובלבד שהסכום הכולל של התחייבויות המוסד, בשנת כספים פלונית, למימון פעולות כאמור, לרבות התחייבויות לגבי שנות הכספים הבאות, לא יעלה על 30 מליון שקלים חדשים;

        

(2)  על אף הוראות פסקה (1) -

          

(א)  המוסד רשאי, באופן כאמור בפסקה (1), להתחייב לממן פעולות לפי הוראות אותה פסקה, בסכום העולה על הסכום הקבוע בה, ובלבד שסכום ההתחייבויות הנוסף יופחת מהסכום הכולל שבו יהיה המוסד רשאי להתחייב בשתי שנות הכספים הבאות, באופן שיקבע בהסכמת שר האוצר;

          

(ב)  התחייב המוסד, בשנת כספים מסוימת, לממן פעולות כאמור בפסקה (1) בסכום הנמוך מהסכום הקבוע בה, רשאי הוא, באופן כאמור באותה פסקה, להתחייב בשנת הכספים שלאחריה בסכום הקבוע בה, בתוספת סכום ההפרש או בתוספת 20%מהסכום הקבוע בה, לפי הנמוך; לענין זה, "סכום ההפרש" - סכום השווה להפרש שבין הסכום הקבוע בפסקה (1) לבין הסכום שבו התחייב המוסד בשנת הכספים המסוימת;

49
          

(ג)  בוטלה התחייבות שניתנה לפי סעיף קטן זה, בשנת הכספים שבה ניתנה ההתחייבות או באחת משתי שנות הכספים שלאחריה, רשאי המוסד, באופן כאמור בפסקה (1), להתחייב, בשנת הכספים שבה בוטלה ההתחייבות או בשנת הכספים שלאחריה, בסכום השווה לסכום המרבי שבו הוא רשאי להתחייב באותה שנת כספים לפי פסקה (1) ופסקאות משנה (א) ו-(ב), בתוספת סכום ההתחייבות שבוטלה כאמור;

        

(3)  הסכום הקבוע בפסקה (1) יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה לפי השינוי במדד ביחס ל-1 בינואר של השנה שקדמה לה; לענין זה, "מדד" - מדד שיקבע השר בצו בהסכמת שר האוצר.

    

(ב)  הגדיל משרד העבודה והרווחה או משרד הבריאות בשנת כספים פלונית את מספר האנשים המטופלים במוסדות סיעודיים, לעומת מספר האנשים שטופלו במוסדות סיעודיים בשנת 1985, יממן המוסד את ההחזקה השוטפת של מספר האנשים שנוספו במוסדות האמורים באותה שנת כספים, ובלבד שסך ההקצאה לשנה פלונית, לכל אחד מהמשרדים, לא יעלה על 15% מאמדן הגביה השנתית של דמי ביטוח סיעוד לאותה שנה; המימון ייעשה בסכומים, במועדים ובדרכים שיוסכמו בין המוסד לבין המשרדים, ובלבד שישולמו הסכומים, בעד שנה פלונית, לאחר שנתקבל דיווח על ניצול הכספים שהוקצו לפי סעיף קטן זה בשנה הקודמת.

        

(ג)  (1)  (נמחקה).

        

(2)  אומדן הגביה האמור בסעיף קטן (ב) יחושב בהתאם לשיעור דמי ביטוח סיעוד כפי שהיה בתוקף ביום ג' בתמוז התשנ"ה (1 ביולי 1995).

לתחילת העמוד

[ב']


פרק י"א: ביטוח זקנה וביטוח שאירים


סימן א': הוראות כלליות

הגדרות

[5] [תיקונים: התשנ"ו, התשנ"ו (מס' 2), התשס"א (מס' 6)]
    

238.  בפרק זה -

      

"אלמנה" - מי שהיתה אשתו של המבוטח בשעת פטירתו, להוציא -

        

(1)  מי שהיתה אשתו פחות משנה, ואם היא בת 55 שנים ומעלה - פחות מחצי שנה, ולא ילדה לו ילד;

        

(2)  מי שבחמש השנים האחרונות שלפני פטירת המבוטח היתה נפרדת ממנו שלוש שנים לפחות ובכללן 12 חודשים שלפני פטירת המבוטח ולא היתה זכאית למזונות ממנו על פי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך או על פי הסכם בכתב, או שהמבוטח לא נשא למעשה במזונותיה תוך 12 החודשים שלפני פטירתו; פסקה זו לא תחול על אשה שבעת פטירתו של המבוטח שולמה בעדה תוספת תלויים לפי סעיפים 200 או 244;

      

"אלמן" - מי שהיה בן זוגה של המבוטחת בשעת פטירתה, כל עוד יש עמו ילד או הכנסתו אינה עולה על הסכום המתקבל לפי פרט 1 של לוח ט', להוציא -

        

(1)  מי שהיה בן זוגה פחות משנה, ואם הוא בן 55 שנים ומעלה - פחות מחצי שנה;

        

(2)  מי שבחמש השנים האחרונות שלפני פטירת המבוטחת היה נפרד ממנה שלוש שנים לפחות ובכללן 12 חודשים שלפני פטירת המבוטחת;

      

בן זוג של מבוטחת שבשעת פטירתה היה עמו ילד שמלאו לו 18 שנים אך לא נתקיימו בו התנאים האמורים בפסקאות (2) ו-(3) של הגדרת "ילד", ייחשב כאלמן מהיום שבו נתקיים בילד תנאי מהתנאים האמורים;

      

"ילד" - ילד של המבוטח לרבות נכד שכל פרנסתו על המבוטח, ובלבד שנתקיים בהם אחד מאלה:

        

(1)  לא מלאו להם 18 שנים;

        

(2)  לא מלאו להם 20 שנים, ובלבד שעיקר זמנם מוקדש לסיום לימודים במוסד חינוכי על-יסודי או שהם שוחרים במסגרת קדם-צבאית של צבא הגנה לישראל;

        

(3)  לא מלאו להם 22 שנים והם -

          

(א)  בשירות סדיר כמשמעותו בחוק שירות בטחון, למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, ואולם לא יובא

          

בחשבון, לענין פסקה זו, שירות סדיר העולה על 36 חודשים;

            

(ב)  (1)  בת המשרתת בהתנדבות בשירות לאומי שאישר השר ובתנאים שקבע באישור ועדת העבודה והרווחה;

            

(2)  בן המשרת בהתנדבות בשירות לאומי, בתקופה הקובעת, במסגרת תכנית ניסיונית, כאמור בסעיף 1 לחוק שירות לאומי בהתנדבות (תכנית ניסיונית לבנים) (הוראת שעה), התשס"א-2001, שקיבל אישור מאת שר העבודה והרווחה או מי שהוא הסמיך לכך;

          

(ג)  לומדים באחד ממסלולי העתודה שהוכרו בפקודות הצבא כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, ושירותם הסדיר לפי חוק שירות בטחון נדחה עקב לימודיהם כאמור;

50
        

(4)  לא מלאו להם 21 שנים והם משרתים בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית שאישר השר ובתנאים שקבע באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, תקופה שאינה עולה על 12 חודשים ושירותם הסדיר לפי חוק שירות בטחון נדחה עקב שירותם בהתנדבות כאמור;

50
        

(5)  הם משרתים בשירות סדיר כמשמעותו בחוק שירות בטחון, למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, ובתכוף לפני שירותם נתקיים בהם האמור בפסקה (4); לענין פסקה זו, לא יובא בחשבון שירות סדיר העולה על 36 חודשים;

50
      

והמונח הורה יתפרש בהתאם לכך; לענין סימן ד' לפרק זה וסימן ח' לפרק ה' ייחשב כילד מי שנתקיימו בו התנאים האמורים בפסקאות (2) ו-(3) להגדרה זו, אף אם בשעת פטירת המבוטח לא היה בגדר ילד;

      

"הכנסה" - כפי שקבע השר באישור ועדת העבודה והרווחה.

      

"עקרת בית" - אשה נשואה, למעט עגונה, שבן זוגה מבוטח לפי פרק זה, שאינה עובדת ואינה עובדת עצמאית;

      

"אלמנה בת קצבה" - אלמנה שאינה עובדת ואינה עובדת עצמאית הזכאית לקצבה לפי סעיף 132(1) עד (5) או לפי סעיף 252;

      

"עובד מבוטח", "עובדת מבוטחת" - מבוטח לפי פרק זה, למעט עקרת בית ואלמנה בת קצבה ולרבות עקרת בית ואלמנה שמשתלמת לה גמלה לפי פרק ט'.


תחילת תקופת התשלום

[6]
    

239.  (א)  נוצרה זכות לקצבה או לתוספת לקצבה לפי פרק זה עד 15 בחודש פלוני, תשולם הקצבה או התוספת החל ב-1 באותו חודש; נוצרה הזכות אחרי 15 בחודש פלוני, תשולם הקצבה או התוספת החל ב-1 בחודש שלאחריו.

    

(ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), אם היה הזכאי לקצבה זכאי גם לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה בעד החודש שבו נוצרה הזכות לקצבה, תשולם הקצבה החל ב-1 בחודש שבו נוצרה הזכות כאמור, ובלבד שלא תשולם קצבת שאירים בעד חודש שבעדו שולמה קצבת זקנה לפי פרק זה או קצבת נכות לפי פרק ט' למבוטח שמכוחו משולמת קצבת השאירים.סימן ב': מבוטחים

מבוטח

[7] (תיקונים: התשנ"ו, התשס"ד)
    

240.  (א)  בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים מבוטח לפי פרק זה, להוציא מי שביום שבו נעשה לראשונה תושב ישראל כבר הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ג' בלוח א'1.

    

(ב)  מבוטחת שאינה פטורה מתקופת אכשרה לפי סעיף 246(ב), ואשר לא נתמלאה לגביה כעובדת מבוטחת תקופת אכשרה המזכה לקצבת זקנה לפי סעיף 246(א), תהיה מבוטחת לענין פרק זה לפי סימן ג' בלבד.

 (תיקון התשנ"ו)
    

241.-242. (בטל).

לתחילת העמוד

סוגים מיוחדים

[10]
    

243.  השר רשאי לקבוע סוגי בני אדם שעל אף הוראות סעיף 240 לא יהיו מבוטחים לפי פרק זה; ואולם המוסד רשאי, אם נתבקש לעשות כן, לבטח אדם מאלה או להפסיק ביטוחו לפי תנאים שנקבעו.סימן ג': ביטוח זקנה

קצבת זקנה

[11] (תיקון התשנ"ו)
    

244.  (א)  מבוטח שהגיע לגיל קצבת זקנה, ישלם לו המוסד, בכפוף להוראות סימן זה, קצבה חודשית בשיעור של 16% מהשכר הממוצע.

    

(ב)  היו למבוטח האמור בסעיף קטן (א) תלויים - תשולם לו בעדם, בנוסף לקצבה שלו, תוספת תלויים כדלהלן:

        

(1)  בעד בן הזוג לפי סעיף 247(1) או (3) - 8% מהשכר הממוצע;

        

(2)  בעד כל אחד משני ילדיו הראשונים - 5% מהשכר הממוצע.

    

(ג)  לענין הזכויות לפי סעיף 238, סעיף זה וסעיפים 245, 247, 249 ו-250, רואים כמבוטח גם תושב ישראל שהשלים תקופת אכשרה לפי סעיף 246 אף אם לא היה מבוטח לפי סימן ב' ערב הגיעו לגיל המזכה אותו לקצבת זקנה.

    

(ג1)  הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו לגבי מי שמבוטח לפי סימן זה בלבד.

    

(ד)  השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי להגדיל את השיעורים הנקובים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב).

    

(ה)  בכפוף להוראות סעיף 324 יוסיף המוסד לשלם את הקצבה למי שחדל להיות תושב ישראל.

לתחילת העמוד

גיל קצבת זקנה וקצבת זקנה יחסית

[12] [תיקונים: התשנ"ו, התשנ"ח (מס' 7) , התשס"ד]
    

245.  (א)  הגיל לקצבת זקנה הוא -

        

(1)  בגבר - שבעים שנים ואם הכנסתו בשנת מס אינה עולה על ההכנסה המרבית - גיל הפרישה;

        

(2)  באשה - הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ד' בלוח א'1, ואם נתקיים בה אחד מאלה - גיל הפרישה;

          

(א)  נתמלאה לגביה כעובדת מבוטחת תקופת אכשרה המזכה לקצבת זקנה לפי סעיף 246(א) והכנסתה בשנת מס אינה עולה על ההכנסה המרבית;

          

(ב)  היא פטורה מתקופת אכשרה לפי סעיף 246(ב) והכנסתה בשנת מס אינה עולה על ההכנסה המרבית;

          

(ג)  קיבלה קצבת נכות לפי פרק ט', שנים עשר חודשים רצופים לפחות בתכוף לפני שהגיעה לגיל הפרישה.

    

(ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), אם עלתה הכנסתו של המבוטח על ההכנסה המרבית, תשולם לו קצבת זקנה לפי סעיף 244(א) ו-(ב) בניכוי 60% מהסכום העולה על ההכנסה המרבית, לפי דרכי חישוב וכללי עיגול שקבע השר, ובלבד שסכום הקצבה לאחר הניכוי לא יפחת מסכום השווה ל-10% מסכום הקצבה לפי סעיף 244(א); ואולם רשאי המבוטח לוותר על קצבה זו לתקופה שביקש.

    

(ב1)  לענין סעיף קטן (ב), לא תובא בחשבון הכנסה של מי שהיה זכאי לקצבה לפי פרק ט' בתכוף לפני הגיעו לגיל הפרישה.

    

(ב2)  שינה שר האוצר את חלק ב' בתוספת לחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, לפי הוראות פרק ד' בחוק האמור, ישנה השר, בצו, את חלק ד' בלוח א'1 בהתאמה לשינוי בחלק ב' האמור.

    

(ג)  לענין סעיף זה -

      

"הכנסה" - הכנסה למעט הכנסה שמקורה בקצבה המשתלמת מכוח חיקוק, דיני חוץ או הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, בין שנערכו בישראל ובין שנערכו בחוץ לארץ;

      

"הכנסה מרבית" - צירוף ההכנסות החודשיות המחושבות לפי האמור בלוח ט' בשנת מס, ואם עוד לא חלפה שנת המס - צירופם של שניים אלה:

        

(1)  ההכנסות החודשיות שחושבו לפי לוח ט' באותה שנת מס;

        

(2)  ההכנסה החודשית האחרונה שחושבה לפי לוח ט' כפול מספר החודשים שנותרו עד תום אותה שנת מס.

לתחילת העמוד

תקופת אכשרה

[15] [תיקונים: התשנ"ו, התשס"ב (מס' 6), התשס"ד]
    

246.  (א)  תקופת האכשרה המזכה לקצבת זקנה היא אחת מאלה:

        

(1)  60 חודשים, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים, שבהם היה אדם מבוטח תוך עשר השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה אותו בקצבת הזקנה;

        

(2)  144 חודשים שבהם היה אדם מבוטח, בין שתקופה זו רצופה ובין שאינה רצופה;

        

(3)  לא פחות מ-60 חודשים, אף אם אינם רצופים, שבהם היה אדם עובד מבוטח או עובדת מבוטחת, ובלבד שמספר חודשים אלה אינו פחות ממספר החודשים שבהם התקיימו ההוראות שלהלן:

          

(א)  הוא לא היה מבוטח מחמת שחדל להיות תושב ישראל;

          

(ב)  הוא לא היה עובד מבוטח או עובדת מבוטחת.

    

(ב)  אשה מבוטחת לא תזדקק לתקופת אכשרה לפי סעיף קטן (א) אם נתקיים אחד מאלה:

        

(1)  היא גרושה, אלמנה או עגונה;

        

(2)  היא לא נשואה, ונעשתה תושבת ישראל מכוח כניסתה לישראל, ובאותו זמן כבר הגיעה לגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ה' בלוח א'1;

        

(3)  בן זוגה אינו מבוטח.

        

(4)  שולמה לה קצבת נכות לפי פרק ט' בעד החודש שקדם בתכוף ליום שבו הגיעה לגיל הפרישה.

    

(ג)  שינה שר האוצר את חלק ב' בתוספת לחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, לפי הוראות פרק ד' בחוק האמור, ישנה השר, בצו, את חלק ה' בלוח א'1 בהתאמה לשינוי בחלק ב' האמור.

לתחילת העמוד

תלויים

[17] [תיקונים: התשס"ג (מס' 5), התשס"ד]
    

247.  לענין סימן זה, תלוי במבוטח הוא אחד מהמפורטים להלן שהוא תושב ישראל:

        

(1)  אשתו שנתמלאו בה כל אלה:

          

(א)  ילדה לו ילד או שהיא אשתו שנה אחת לפחות;

          

(ב)  היא בת 45 שנים ומעלה או שיש עמה ילד שלו;

          

(ג)  אם לא הגיעה לגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בלוח א'1 - הכנסתה אינה עולה על הסכום המתקבל לפי פרט 1 של לוח ט';

        

(2)  ילדו;

        

(3)  מי שהוא בן זוגה של מבוטחת שנה אחת לפחות ונתקיים בו אחד מאלה:

          

(א)  מלאו לו 70 שנים;

          

(ב)  מלאו לו 50 שנים והכנסתו אינה עולה על הסכום הנקוב בפרט 1 ללוח ט' או על כל סכום אחר שהשר קבע בצו לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה.

לתחילת העמוד

תוספת ותק

[18] (תיקון התשנ"ו)
    

248.  מי שהיה מבוטח כעובד מבוטח או כעובדת מבוטחת יותר מעשר שנים לפני היום שבו הגיעה לו לראשונה קצבת זקנה, תוגדל הקצבה ב-2% לכל שנת ביטוח שלמעלה מעשר שנות הביטוח הראשונות שבעדה שולמו דמי הביטוח, אך לא תוגדל מכוח סעיף זה ביותר מ-50%.

לתחילת העמוד

תוספת דחיית קצבה

[19] (תיקון התשס"ד)
    

249.  (א)  מבוטח שהגיע לגיל שבו היה זכאי לקצבת זקנה אילולא היתה לו הכנסה העולה על ההכנסה המזכה אותו לפי סעיף 245 לקצבה כאמור, והכנסה זו מקורה במשלח יד, תוגדל הקצבה שהוא זכאי לה לפי הסעיפים הקודמים ב-5% לכל שנה שבה היתה לו הכנסה כאמור.

    

(ב)  מבוטח שהיתה לו הכנסה כאמור במשך תשעה חודשים לפחות מתוך שנה פלונית יראוהו, לענין סעיף זה, כאילו היתה לו הכנסתו זו במשך כל השנה.

    

(ג)  על אף הוראות סעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיף זה אף לגבי מי שוויתר על הקצבה לפי סעיף 245.

לתחילת העמוד

מבוטח שחדל להיות זכאי

[20]
    

250.  היה המבוטח זכאי לקצבה וחדלו להתקיים בו תנאי הזכאות לקצבה בהתאם לסעיף 245, יופסק תשלום הקצבה; חזר המבוטח ונעשה זכאי לקצבה, יחודש תשלום הקצבה; שנות העבודה שבהן הופסק תשלום הקצבה כאמור יבואו במנין השנים לענין הגדלת הקצבה לפי סעיף 249.

לתחילת העמוד

קצבת זקנה לנכה [תיקון התשס"ב (מס' 6)]
    

251.  (א)  בסעיף זה -

      

"קצבת נכות" - קצבה חודשית כמשמעותה בסעיף 199(1) וכן גמלה מיוחדת לעולה המשתלמת לפי הסכם מכוח סעיף 9;

      

"סכום קצבת זקנה" - סכום השווה לקצבה המשתלמת לפי הוראות סעיפים 244(א) ו-(ב) ו-248, וכן גמלת זקנה מיוחדת לעולה המשתלמת לפי הסכם מכוח סעיף 9;

      

"גמלה נוספת לנכה" - סכום השווה להפרש שבין קצבת נכות וסכום קצבת זקנה.

    

(ב)  מבוטח ששולמה לו קצבת נכות בתכוף לפני שנעשה זכאי לקצבת זקנה, וסכום קצבת הזקנה שהוא זכאי לו נמוך מסכום קצבת הנכות האמורה, זכאי לקצבת הזקנה בצירוף גמלה נוספת לנכה (בסעיף זה - קצבת זקנה לנכה), ואולם תוספת התלויים תחושב בעד כל חודש בהתאם למספר התלויים בנכה באותו חודש כמשמעותם בסעיף 200(ג); קצבת הזקנה לנכה תעודכן בשיעורים ובמועדים שבהם מתעדכנת קצבת הנכות.סימן ד': ביטוח שאיריםלתחילת העמוד

גמלת שאירים

[21]
    

252.  (א)  נפטר מבוטח, ישלם המוסד מענק לפי הוראות סעיף 255 או קצבת שאירים חודשית באחד משיעורים אלה:

        

(1)  16% מהשכר הממוצע -

          

(א)  לאלמנה שעמה ילדים;

          

(ב)  לאלמן שעמו ילדים, כל זמן שהילדים עמו;

          

(ג)  לאלמנה או לאלמן שהם בני 50 שנים ומעלה;

        

(2)  12% מהשכר הממוצע - לאלמנה או לאלמן שהם בני 40 שנים ומעלה ועדיין אינם בני 50 שנים ולא נתקיים בהם אחד התנאים שבפסקה (1)(א) ו-(ב).

    

(ב)  אלמנה או אלמן שעמם ילדים, ישלם להם המוסד, כל זמן שהילדים עמם, תוספת בעד כל אחד מילדיהם - 7.5% מהשכר הממוצע.

    

(ג)  ילדים שהניח אחריו המבוטח ואין אלמנה או אלמן הזכאים לקבל בעדם תוספת, יהיו שיעורי הקצבה כך:

        

(1)  בכפוף להוראות פסקה (2), אם לילדים הורה - תשולם הקצבה בשיעור של 10% מהשכר הממוצע כשישנו ילד אחד בלבד, ובשיעור של 7.5% מהשכר הממוצע בעד כל ילד;

        

(2)  אם אין לילדים הורה, או שההורה גר דרך קבע בחוץ לארץ, תשולם הקצבה בעד כל ילד מהילדים בשיעור של 10% מהשכר הממוצע.

    

(ד)  לענין הזכויות לפי סעיף 238, סעיף זה וסעיפים 253, 258, 260 ו-267, רואים כמבוטח גם תושב ישראל שהשלים את תקופת האכשרה לפי סעיף 253 אף אם לא היה מבוטח בעת שנפטר.

    

(ה)  השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי להגדיל את השיעורים הנקובים בסעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ג).

לתחילת העמוד

גמלת שאירים לילדיה של עקרת בית [תיקונים: התשנ"ט (מס' 3), התש"ס (מס' 3)]
    

252א.  (א)  מבוטחת לענין פרק זה לפי סימן ג' בלבד לפי סעיף 240(ב), אשר אינה פטורה מתקופת אכשרה לפי סעיף 253(ב) ואשר לא נתמלאה לגביה כעובדת מבוטחת תקופת אכשרה המזכה בגמלת שאירים לפי סעיף 253(א), יהיו הילדים שהניחה אחריה זכאים לקצבת שאירים לפי הוראות סעיף 252(ג).

    

(ב)  האמור בסעיף קטן (א) יחול גם על ילדים שהניחה אחריה מי שלא היתה מבוטחת כמשמעותה בסעיף קטן (א), מחמת אחד מאלה בלבד:

        

(1)  היא נפטרה לפני יום ט' בטבת התשנ"ו (1 בינואר 1996) (להלן - היום הקובע);

        

(2)  מלאו לה 65 לפני היום הקובע.

לתחילת העמוד

תקופת אכשרה

[22] (תיקון התשנ"ו)
    

253.  (א)  תקופת האכשרה המזכה לגמלת שאירים לפי סעיף 252 היא תקופה שבה היה אדם מבוטח כעובד מבוטח או כעובדת מבוטחת באחת מתקופות אלה:

        

(1)  12 החודשים האחרונים לפני תאריך הפטירה;

        

(2)  24 חודשים, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים, בחמש השנים האחרונות לפני תאריך הפטירה;

        

(3)  תקופת האכשרה לפי סעיף 246;

        

(4)  60 חודשים, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים, בעשר השנים האחרונות לפני תאריך הפטירה.

    

(ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על עובד מבוטח או עובדת מבוטחת שנפטרו והיו אחד מאלה:

        

(1)  מבוטח שעדיין לא מלאה שנה מהיום שנעשה תושב ישראל;

        

(2)  מבוטח שעדיין לא מלאו לו 19 שנים;

        

(3)  גרושה או אלמנה שנפטרה תוך שנה מיום שנתגרשה או שנתאלמנה;

        

(4)  מבוטח שעיקר פרנסת בן זוגו או ילדיו היתה עליו;

        

(5)  מבוטח שהניח אחריו ילד - לגבי אותו ילד.

לתחילת העמוד

מענק ליתום שהגיע למצוות

[22א]
    

254.  (א)  נפטר מבוטח ומשתלמת מכוחו קצבת שאירים, ישלם המוסד לילדו בהגיעו לגיל 13 שנים, ולילדתו בהגיעה לגיל 12 שנים, מענק בשיעור שני שלישים מהשכר הממוצע כפי שהיה ב-1 בינואר.

    

(ב)  אם לאחר תחילתה של שנת מס חל פיצוי, יוגדל המענק לפי סעיף זה בשיעור הפיצוי.

לתחילת העמוד

תשלום מענק

[23]
    

255.  (א)  אלמנה שלא מלאו לה עדיין 40 שנים ואינה זכאית לקצבה, או אלמנה שפקעה זכותה לקצבה שלא עקב נישואיה, ישלם לה המוסד מענק בסכום השווה לקצבת שאירים לפי שיעור הקצבה כאמור בסעיף 252(א)(1) כפול שלושים ושש.

    

(ב)  חזרה ונישאה אלמנה הזכאית לקצבת שאירים, תפקע זכותה לקצבת שאירים והמוסד ישלם לה מענק בשני שיעורים כלהלן:

        

(1)  לאחר יום נישואיה מחדש - סכום השווה לקצבת שאירים המחושב על בסיס שיעור הקצבה כאמור בסעיף 252(א)(1) (להלן - שיעור הקצבה), שהשתלמה בעד החודש שבו נישאה מחדש, כפול שמונה עשרה;

        

(2)  כתום שנתיים מיום נישואיה מחדש - סכום השווה לשיעור הקצבה, בעד החודש האחרון של השנתיים האמורות, כפול שמונה עשרה.

    

(ג)  אלמנה שחזרה ונישאה ונפטר בעלה מהנישואין החדשים והיא מקבלת מכוחו קצבת שאירים או קצבת תלויים, ישולם לה השיעור השני של המענק, אף אם טרם חלפו שנתיים מיום נישואיה מחדש; המענק יחושב על בסיס שיעור הקצבה בעד החודש שבו נפטר בעלה כאמור.

    

(ד)  דין אלמן לענין סעיף זה כדין אלמנה.

לתחילת העמוד

אלמנה שהיה עמה ילד

[23א]
    

256.  אלמנה הזכאית לקצבת שאירים, שהיה עמה ילד ואינו עמה עוד, תשולם לה קצבה כאילו היא בת 50 שנים.

לתחילת העמוד

תוספת ותק

[24] (תיקון התשנ"ו)
    

257.  היה אדם שבזכותו משתלמת הגמלה עובד מבוטח או עובדת מבוטחת יותר מעשר שנים ושולמו כל דמי הביטוח, יוגדלו הגמלאות המשתלמות לפי סעיף 252 או לפי סעיף 255 ב-2% לכל שנת ביטוח שלמעלה מעשר שנות הביטוח הראשונות שבעדה שולמו דמי הביטוח, אך לא תוגדל גמלה מכוח סעיף זה ביותר מ-50%.

לתחילת העמוד

גמלה ליותר מאלמנה אחת

[25]
    

258.  מבוטח שהניח אחריו יותר מאלמנה אחת, תהיה כל אחת מהן זכאית לגמלת שאירים לפי סימן זה כאילו היא אלמנה יחידה.

לתחילת העמוד

קצבה לילדים מנישואין קודמים

[25א]
    

259.  מבוטח שהניח אחריו ילדים מנישואין קודמים שאינם נמצאים עם האלמנה, יהיו שני הילדים הראשונים מכל נישואין כאמור זכאים לקצבה לפי סעיף 252(ג).

לתחילת העמוד

חידוש זכות לקצבה

[26]
    

260.  אלמנה או אלמן הזכאים למענק לפי סימן זה שלא עקב נישואיהם, שוב לא יהיו זכאים לקצבה בזכותו של אותו מבוטח, ואולם -

        

(1)  אלמנה שילדה לו ילד אחרי מותו תהיה זכאית לקצבה החל ביום פטירתו של המבוטח, והמענק ששולם לה ייזקף על חשבון הקצבה המגיעה לה;

        

(2)  אלמנה או אלמן, שאחד התנאים האמורים בפסקאות (2) ו-(3) של הגדרת "ילד" שבסעיף 238 מתקיים בילד שעמם אחרי מותו של המבוטח, יהיו זכאים לקצבה החל ביום שבו נתקיים בילד אותו תנאי, והמענק ששולם להם ייזקף על חשבון הקצבה המגיעה להם.

לתחילת העמוד

זכאי לקצבת שאירים בגיל קצבת זקנה

[26ב, לוח ד'1] (תיקון התשנ"ו)
    

261.  (א)  זכאי לקצבת שאירים שנעשה זכאי לקצבת זקנה או זכאי לקצבת זקנה שנעשה זכאי לקצבת שאירים, ישולם לו, בנוסף לקצבת הזקנה, 50% מקצבת השאירים, ובלבד שהשלים תקופת אכשרה לפי סעיף 246(א) כעובד מבוטח או כעובדת מבוטחת.

    

(ב)  זכאית לקצבת שאירים שנעשתה זכאית לקצבת זקנה כמבוטחת לפי סימן ג' לפרק זה בלבד, או זכאית לקצבת זקנה כמבוטחת לפי הסימן האמור בלבד, שנעשתה זכאית לקצבת שאירים - הבחירה בידיהן לקבל אחת מהן.

    

(ג)  קצבת זקנה לפי סעיף זה תשולם במלואה, על אף הוראות סעיף 366.

לתחילת העמוד

אלמנה או אלמן שנישאו

[27]
    

262.  (א)  אלמנה הזכאית למענק לפי סימן זה עקב נישואיה, זכותה לקצבה תפקע, ואולם אם חדלה להיות נשואה לפני תום עשר שנים מהיום שבו חזרה ונישאה, או שתוך תקופה זו החלו הליכי גירושין בינה לבין בן זוגה בפני בית דין או בית משפט, תהא זכאית מחדש לקצבה החל ביום שבו חדלה להיות נשואה כאמור, והמענק או שיעורו הראשון ששולם לה ייזקף על חשבון הקצבה, בכפוף להוראות אלה:

        

(1)  חזרה האלמנה להיות זכאית לקצבה תוך 18 חודשים מהיום שבו פקעה זכותה לקצבה עקב נישואיה, ייזקף על חשבון הקצבה החלק השמונה עשר מהשיעור הראשון של המענק כפול במספר החודשים שבעדם מגיעה לה קצבה בתקופת 18 החודשים האמורים;

        

(2)  חזרה האלמנה להיות זכאית לקצבה אחרי תום 18 חודשים ולפני תום שנתיים מהיום שבו פקעה זכותה לקצבה עקב

        

נישואיה, לא ייזקף השיעור הראשון של המענק על חשבון הקצבה;

        

(3)  חזרה האלמנה להיות זכאית לקצבה לאחר תום שנתיים ולפני תום שלוש שנים מהיום שבו פקעה זכותה לקצבה עקב נישואיה, ייזקף על חשבון הקצבה החלק השמונה עשר מהשיעור השני של המענק כפול במספר החודשים שבעדם מגיעה לה קצבה בתקופת 18 החודשים האחרונים מתוך שלוש השנים האמורות;

        

(4)  חזרה האלמנה להיות זכאית לקצבה לאחר תום שלוש שנים מהיום שבו פקעה זכותה לקצבה עקב נישואיה - לא ייזקף המענק על חשבון הקצבה.

    

(ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א) רשאי השר לקבוע סוגי מקרים ותנאים שבהם לא תפקע זכותה לקצבה של האלמנה שחזרה ונישאה.

    

(ג)  הוראות סעיף זה יחולו גם על אלמן, בתיאומים לפי הענין.

לתחילת העמוד

תשלום הקצבה לילדים

[28]
    

263.  השר רשאי לקבוע לידי מי ישלמו את הקצבה לילדים לפי סעיף 252(ב) ו-(ג), ואם אין היא משתלמת במלואה לידי אדם אחד - כיצד יחלקוה.

לתחילת העמוד

סייג לתחולה

[30]
    

264.  הוראות סעיפים 252 עד 263 לא יחולו לגבי מי שנפטר כתוצאה ישירה מפעולות מלחמה.

לתחילת העמוד

הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנה וליתום

[90, 90א]
    

265.  (א)  השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע הוראות ותנאים בדבר -

        

(1)  מתן הכשרה מקצועית לאלמנה או לאלמן, לרבות דמי מחיה והוצאות אבחון;

        

(2)  תשלומי דמי מחיה והוצאות אבחון בעד יתום שעיקר זמנו מוקדש ללימודים על-יסודיים או להכשרה מקצועית.

    

(ב)  לענין סעיף זה, "יתום" - יתום שהוא ילד, והוא בבחינת תלוי לפי סעיף 247(2), ומשתלמת מכוח הורהו קצבת שאירים.סימן ה': דמי קבורה

דמי קבורה בארץ

[29(א)]
    

266.  הובא לקבורה בישראל אדם שנפטר בישראל או תושב ישראל שנפטר בחוץ לארץ, ישלם המוסד לחברה קדישא, לרשות מקומית, למוסד ציבורי אחר או לכל אדם המורשה כדין לעסוק בקבורת נפטרים, שטיפלו בקבורת המת, דמי קבורה בסכומים ולפי תנאים ומבחנים שקבע השר בהתייעצות עם השר לעניני דתותובאישור ועדת העבודה והרווחה.

51
לתחילת העמוד

דמי קבורה בחוץ לארץ

[29(ב)]
    

267.  נפטר מבוטח, בן זוגו או ילדו, והובא לקבורה בחוץ לארץ, ישולמו דמי הקבורה למי שנקבע, ובלבד שהסכום לא יעלה על דמי הקבורה שהיו משתלמים אילו הובא הנפטר לקבורה בישראל.

לתחילת העמוד

סייג לאגרות קבורה

[29(ג)]
    

268.  כל גוף המורשה לפי סעיף 13 לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971, והתקנות שהותקנו לפיו (להלן - חוק שירותי הדת), לעסוק בקבורת נפטרים, לא יגבה בקשר לקבורה כל תשלום, לרבות אגרות שירותים לפי חוק שירותי הדת, בנוסף לדמי קבורה לפי סימן זה, זולת אם הותר התשלום לפי התנאים והמבחנים שנקבעו לפי סעיף 266.

לתחילת העמוד

סייג לתחולה

[30]
    

269.  הוראות סימן זה לא יחולו על מי שנפטר כתוצאה ישירה מפעולות מלחמה.

לתחילת העמוד

[ו'4]


פרק י"ב: תגמולים למשרתים במילואים

הגדרות

[127סז] [תיקונים: התשנ"ט, התשנ"ט (מס' 2), התשס"ב (מס' 4), התשס"ג (מס' 6), (מס' 7), התשס"ד (מס' 4)]
    

270.  בפרק זה -

52
      

"מילואים" - שירות מילואים כמשמעותו בחוק שירות בטחון;

      

"שכר מינימום" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק שכר מינימום;

      

"שירות חד–יומי" - (נמחקה);

      

"התגמול המרבי" - ההכנסה המרבית הקבועה בלוח י"א לתשלום דמי ביטוח בחישובה החודשי, כשהיא מחולקת בשלושים;

      

"התגמול המזערי" - שכר מינימום, לחודש, מחולק בשלושים;

      

"הכנסה" - ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח, לרבות הסכום שממנו היו מגיעים דמי ביטוח אילולא השיעור המרבי הקבוע לתשלום דמי ביטוח.


הזכות לתגמול

[127סח] [תיקון התשס"א (מס' 3)]
    

271.  (א)  מי שמשרת כחוק במילואים, ישולם לו תגמול בשיעור האמור בסעיף 272 בעד כל יום שירותו במילואים.

        

(ב)-(ג)  (בוטלו).

לתחילת העמוד

שיעור התגמול

[127ע]
    

272.  (א)  שיעור התגמול ליום יהיה, למי שבתכוף לפני שירותו במילואים היה -

        

(1)  עובד - שכר העבודה הרגיל;

        

(2)  עובד עצמאי - הכנסתו הממוצעת;

        

(3)  לא עובד ולא עובד עצמאי - התגמול המזערי.

    

(ב)  לא יפחת שיעור התגמול ליום מהתגמול המזערי ולא יעלה על התגמול המרבי.

    

(ג)  מי שבתכוף לפני שירותו במילואים היה מובטל הזכאי לדמי אבטלה לפי פרק ז' (בסעיף זה - מובטל), לא יפחת שיעור תגמולו מדמי האבטלה ליום שהיה זכאי להם אילו היה מובטל בתקופת שירותו במילואים.

לתחילת העמוד

שכר עבודה רגיל והכנסה ממוצעת

[127עא] [תיקון התשס"ד (מס' 4)]
        

273.  (א)  (1)  שכר העבודה הרגיל של עובד וההכנסה הממוצעת של עובד עצמאי, לענין סעיף 272, הם סכום ההכנסה בעד רבע השנה שקדם ל-1 בחודש שבו החל שירות המילואים (בסעיף זה - רבע השנה); חל פיצוי לאחר חודש שבתקופת רבע השנה, תוגדל ההכנסה בעד אותו חודש בשיעור הפיצוי שחל לאחריו ועד סיום תקופת השירות; סכום ההכנסה המתקבל כאמור יחולק ב-90.

        

(2)  סכום ההכנסה לחודש לגבי כל חודש ברבעון, המחושב לענין פסקה (1), לא יפחת משכר המינימום לחודש, אף אם לא עבד באותו חודש.

    

(ב)  לענין סעיף 272, מי שברבע השנה עבד פחות מ–60 ימים, יהיה שכר עבודתו הרגיל או הכנסתו הממוצעת, לפי הענין, סכום ההכנסה בעד שלושת החודשים שבחר לעצמו, מתוך ששת החודשים שקדמו ל–1 בחודש שבו החל שירות המילואים, והוראות סעיף קטן (א)(2) יחולו לגבי כל חודש שבחר לעצמו כאמור; חל פיצוי לאחר חודש שבחר, יוגדלו שכר העבודה הרגיל וההכנסה הממוצעת בעד אותו חודש בשיעור הפיצוי שחל לאחריו ועד סיום תקופת השירות; סכום ההכנסה המתקבל כאמור יחולק ב–90.

    

(ג)  השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע נסיבות מיוחדות שבהן יחושב התגמול לפי ההכנסה שהיתה לעובד בחודש שבו שירת במילואים אילו לא שירת ואילו עבד ודרכי חישוב התגמול.

לתחילת העמוד

חישוב התגמול במקרים מיוחדים

[127עב]
    

274.  (א)  לענין חישוב שכר העבודה הרגיל או ההכנסה הממוצעת יראו אדם שבתכוף לפני שירותו במילואים לא היה עובד או עובד עצמאי, אך ההפסקה בעיסוקו לא עלתה על התקופה שנקבעה לכך, כאילו החל את שירותו במילואים ביום שחדל להיות עובד או עובד עצמאי, לפי הענין.

    

(ב)  עובד הזכאי לתגמול גם כעובד עצמאי, לא יעלה סכום התגמול ליום, שישולם לו, על התגמול המרבי לעובד עצמאי.

לתחילת העמוד

תקנות נוספות ומשלימות

[127עג]
    

275.  השר רשאי לקבוע הוראות נוספות ומשלימות בדבר חישוב שכר העבודה הרגיל, חישוב ההכנסה הממוצעת, חישוב ההכנסה של מי שהיה עובד עצמאי בחלק משנת המס וחישוב התקופה של רבע השנה לענין סעיף 273.

לתחילת העמוד

שלום התגמול

[127עד]
        

276.  (א)  (1)  מי שבתכוף לפני שירותו במילואים היה עובד וברבע השנה שקדם לשירותו עבד לפחות 75 ימים אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד, או מי ששכרו משתלם על בסיס של חודש או יותר, ישלם לו מעבידו את התגמול המגיע לו.

        

(2)  התגמול ישולם לכל המאוחר ביום שבו היה משתלם שכרו אילולא שירת במילואים והוסיף לעבוד.

        

(3)  דין התגמול המגיע לעובד לפי סעיף קטן זה כדין שכר עבודה.

    

(ב)  מי שבתכוף לפני שירותו במילואים לא היה עובד כאמור בסעיף קטן (א), ישלם לו המוסד את התגמול.

    

(ג)  בכלל 75 הימים, האמורים בסעיף קטן (א)(1), יובאו במנין גם ימים אלה:

        

(1)  יום המנוחה השבועית או חג שאין עובדים בהם, אם על פי חוק ואם על פי הסכם או נוהג;

        

(2)  ימי היעדרות מהעבודה בשל חופשה שניתנה לעובד מאת מעבידו, בין בשכר ובין שלא בשכר;

        

(3)  ימי היעדרות מהעבודה בשל תאונה או מחלה;

        

(4)  ימי אבל במשפחה שמטעמי דת או נוהג לא עבד בהם העובד;

        

(5)  ימים אחרים שקבע השר.

    

(ד)  השר רשאי לקבוע סוגי מקרים, שבהם ישולם התגמול לעובד במישרין מאת המוסד, על אף הוראות סעיף קטן (א).

לתחילת העמוד

קביעת תנאים ונסיבות לשיעור מוגדל של התגמול

[127עה]
    

277.  (א)  על אף הוראות פרק זה רשאי השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, לקבוע נסיבות ותנאים שבהם ישולם התגמול בשיעור מוגדל לכלל המשרתים במילואים או לסוגים מהם, ללא הגבלה של זמן או לתקופה מוגבלת, וכן לקבוע את גובה השיעור המוגדל, מקורות מימונו וסדרי תשלומו.

    

(ב)  הורה שר הבטחון, לפי סעיף 278, כי שירות מילואים יהיה שירות חירום, תהא הסמכות להתקין תקנות לענין סעיף קטן (א) בידי שר הבטחון בהתייעצות עם השר ושר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה.

לתחילת העמוד

תשלום מקדמה ע"י צה"ל

[127עו]
    

278.  (א)  הורה שר הבטחון כי שירות מילואים יהיה שירות חירום לענין פרק זה -

        

(1)  ישלם אוצר המדינה על ידי צבא הגנה לישראל, לכל משרת במילואים או למי שהוא הורה, מקדמה בשיעור השווה לתגמול המזערי לכל יום שירות, על חשבון התגמול המגיע לו לפי פרק זה; המקדמה תשולם במועד שהורה עליו שר הבטחון;

        

(2)  שר הבטחון רשאי, בהתייעצות עם השר ושר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, להורות על הגדלת שיעור התגמול המזערי לכלל המשרתים במילואים או לסוגים מהם.

    

(ב)  הוראות לפי סעיף קטן (א) אינן טעונות פרסום ברשומות.

    

(ג)  המעביד או המוסד, לפי הענין, ינכה את סכום המקדמה ששולם לפי סעיף קטן (א) מסכום התגמול המגיע למשרת במילואים לפי פרק זה.

לתחילת העמוד

תגמול בשירות נוסף במילואים

[127עז]
    

279.  אדם שהחל לשרת במילואים תוך תקופה שנקבעה לכך מסיום שירותו הקודם במילואים שבעדו קיבל תגמול לפי פרק זה, יראוהו, לענין חישוב התגמול בעד תקופת שירותו הנוסף, כממשיך בשירותו הקודם, זולת אם לטובתו הוא שחישוב התגמול ייעשה ללא התייחסות לשירותו הקודם.

לתחילת העמוד

החזרת תשלומים מאת המוסד

[127עח]
    

280.  המוסד יחזיר למעביד את התגמול שהמעביד שילם לעובדו לפי סעיף 276(א).

לתחילת העמוד

ניכוי חוב

[127עט]
    

281.  המוסד רשאי לנכות, מכל סכום שהוא צריך להחזיר למעביד לפי סעיף 280, חוב של דמי ביטוח המגיע ממנו למוסד.

לתחילת העמוד

הענקות

[127פ]
    

282.  (א)  המוסד רשאי, לאחר התייעצות עם הועדה לענין שירות מילואים האמורה בסעיף 16 ובאישור השר, ליתן הענקות -

        

(1)  לנערים עובדים עד גיל 18 שנים שנעדרו מעבודתם עקב השתתפותם בחינוך קדם-צבאי, הכל לפי כללים שיקבע השר באישור ועדת העבודה והרווחה;

        

(2)  לפיתוח שירותי רווחה למשרתים במילואים ובני משפחותיהם, לרבות ביצוע מחקרים ופעולות נסיוניות בקשר לכך.

    

(ב)  סך כל ההענקות לשנה לפי סעיף קטן (א)(2) לא יעלה על 0.25% מאמדן הסכום השנתי הכולל של התגמולים שישולמו לפי פרק זה; שר הבטחון, בהתייעצות עם השר ושר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי להגדיל את השיעור האמור עד 0.5%.

לתחילת העמוד

המשך תשלומים לקופות ולקרנות

[127פא]
    

283.  מעביד ועובדיו, או מעביד בלבד, שנהגו לשלם תשלומים לקופת תגמולים או לקופת פנסיה או לקופה או לקרן כיוצא באלה, יהיו המעביד והעובד הזכאי לתגמול לפי פרק זה, או המעביד בלבד, הכל לפי הענין, חייבים להמשיך לשלם תשלומים לאותה קופה או לאותה קרן בעד פרק הזמן שהעובד שירת במילואים, כאילו העובד לא שירת במילואים והוסיף לעבוד.

לתחילת העמוד

מימון

[127פא1]
    

284.  (א)  תגמולים והענקות לפי פרק זה, לרבות החזרים לפי סעיף 280 (להלן - התגמולים וההענקות), ישולמו, לזכאים, מאוצר המדינה במסגרת תקציב הבטחון, בהתאם להוראה שיעביר המוסד לתשלום מחשבון בנק שהממשלה הועידה לצורך זה.

    

(ב)  אוצר המדינה ישפה את המוסד על ההוצאות המינהליות שלו הנובעות מביצוע פרק זה.

לתחילת העמוד

דיווח

[127פא2]
    

285.  (א)  המוסד ידווח למשרד הבטחון על מספר ימי המילואים וסכום התגמולים וההענקות בשל כל תקופה, החל במועד ולפי כללים שייקבעו בהסכם בין הממשלה למוסד; עד למועד שייקבע בהסכם האמור לדיווח ימסור המוסד למשרד הבטחון נתונים על תשלום תגמולי מילואים, לפי כללים שייקבעו בהסכם האמור.

    

(ב)  הכללים לפי סעיף קטן (א) יובאו לידיעת ועדת הכספים של הכנסת.

לתחילת העמוד

שוטר, סוהר ואיש משמר הכנסת

[127פב] [תיקון התשס"ד (מס' 7)]
    

286.  (א)  פרק זה לא יחול לגבי -

        

(1)  שוטר כמשמעותו בחוק המשטרה;

        

(2)  סוהר כמשמעותו בחוק שירות בתי הסוהר;

        

(3)  איש משמר הכנסת כמשמעותו בחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח-1968.

    

(ב)  שוטר, סוהר ואיש משמר הכנסת, המשרתים במילואים, יהיו זכאים לקבל מאוצר המדינה, בעד כל יום שירותם במילואים, תשלום שלא יפחת מהתגמול שהיה מגיע להם אילו היו זכאים לתגמול לפי סעיף 271.

לתחילת העמוד

[ט'2]


פרק י"ג: תגמולים למתנדבים

מתנדב

[198ה]
    

287.  לענין פרק זה, "מתנדב" - אחד מאלה:

        

(1)  מי שפעל בהתנדבות, שלא בשכר, למען זולתו, על פי הפניה מאת משרד ממשלתי, המוסד, רשות מקומית, ההסתדרות הציונית העולמית או הסוכנות היהודית לארץ-ישראל או מאת גוף ציבורי אחר שאישר השר לפי כללים, מבחנים, תנאים וסייגים שנקבעו באישור ועדת העבודה והרווחה, ובלבד שהתנדבות מחוץ לישראל תוכר רק בסוגי מקרים שאישר השר בצו; לענין זה, "הפניה" - הפניה מוקדמת שנעשתה למטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית ונקבעו באישור ועדת העבודה והרווחה, ובתנאים ובסייגים שנקבעו כאמור;

        

(2)  מי שממלא, ללא שכר, חובת אבטחה לפי חיקוק, לרבות אימונים, סריקות, שמירה וכל פעולה אחרת הדרושה לביצוע האבטחה, שלא אגב שירותו לפי חוק שירות בטחון;

        

(3)  מי שהושיט עזרה לזולתו לפי חובתו על פי דין;

        

(4)  מי שעושה עבודה ציבורית או שירות לציבור לפי סימנים ב'1 או ד'1 לפרק ו' של חוק העונשין;

        

(5)  מי שעשה בהתנדבות, שלא בשכר, פעולה להצלת חייו או רכושו של הזולת, לפי כללים שנקבעו באישור ועדת העבודה והרווחה, והמוסד הכיר בפעולתו לאחר מעשה;

        

(6)  חבר מתנדב, שלא בשכר, של מגן דוד אדום בישראל;

        

(7)  חבר מתנדב, שלא בשכר, של ארגון לעזרה ראשונה, למניעת נזקים לגוף או לרכוש או לטיפול בחולים או באנשים שאינם מסוגלים לטפל בעצמם, או חבר מתנדב, שלא בשכר, בארגון המטפל בקבורה, ובלבד שהשר אישר את הארגון בהודעה שפורסמה ברשומות;

        

(8)  כבאי מתנדב כמשמעותו בסעיף 1 לחוק שירותי הכבאות, או מי שגויס לפי סעיף 24 לחוק האמור.


הגדרות

[198ה]
    

288.  בפרק זה -

      

"תלויים" - כמשמעותם בסעיף 130;

      

"שכר" - שכר בעד עבודה שממנו מגיעים דמי ביטוח.

לתחילת העמוד

הזכאות לגמלאות

[198ו]
    

289.  מתנדב שנפגע תוך כדי פעולת ההתנדבות ועקב פעולה זו, יחולו עליו ועל התלויים בו, לפי הענין, הוראות פרק ה' בשינויים המחוייבים; לענין זה יראו גם פגיעה שאירעה למתנדב בדרך למקום שבו מבוצעת פעולת ההתנדבות או בחזרה ממנו, אף שלא ממעונו או למעונו, כפגיעה לפי הפרק האמור, ובלבד שהתקיימו שאר התנאים כאמור בסעיף 81.

לתחילת העמוד

דרכי חישוב הגמלאות

[198ז]
    

290.  (א)  היה המתנדב עובד או עובד עצמאי ערב הפגיעה, יחושבו הגמלאות שישולמו לו או לתלויים בו לפי ההכנסה המשמשת בסיס לחישוב הגמלה לפי פרק ה', אך לא פחות ממחצית השכר הממוצע כפי שהיה ב-1 בינואר כפול שלוש (בסעיף זה - הכנסת המינימום); לא היה המתנדב עובד או עובד עצמאי ערב הפגיעה - יחושבו הגמלאות כאמור כאילו הכנסתו ברבע השנה שקדמה לפגיעה היתה הכנסת המינימום.

    

(ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), לא יינתנו גמלאות בכסף בעד פרק הזמן שלפני הגיע המתנדב לגיל 14, ואילו לגבי פרק הזמן שבין גיל 14 לבין גיל 18 תחושב הגמלה בכסף לפי ההכנסה מעבודה או ממשלח יד או על פי הניתן לאדם המצוי בהכשרה מקצועית כאמור בסעיף 75(א)(3), הכל לפי הסכום הגבוה יותר.

    

(ג)  נפטר המתנדב כתוצאה מהפגיעה, לא יהיו התלויים בו זכאים לגמלאות לפני המועד שבו היה מגיע הנפטר לגיל 14 אילו נשאר בחיים.

לתחילת העמוד

מימון

[198ח]
    

291.  אוצר המדינה ישפה את המוסד, על פי דרישתו, בשל כל הוצאה שהוציא למתן גמלאות לפי פרק זה ובשל החלק היחסי מההוצאות המינהליות של המוסד הנובעות מביצוע הוראות פרק זה.

לתחילת העמוד

העברת כספים לאוצר המדינה

[198ט]
    

292.  זכה המוסד בפיצויים לפי הוראות סימן ד' לפרק י"ד כשהנפגע היה מתנדב, יועבר סכום הפיצויים לאוצר המדינה.

לתחילת העמוד

ארגונים מאושרים

[התשל"ו 37(א)]
    

293.  הארגונים המנויים בלוח י"ד ייחשבו כארגונים מאושרים לפי סעיף 287(7).

לתחילת העמוד

זכאים ישנים

[התשל"ו 37(ב)]
    

294.  הוראות פרק זה יחולו גם על מי שערב ביטול החיקוקים המנויים בלוח ט"ו היו זכאים לפיהם ולולא בוטלו היו ממשיכים להיות זכאים לפיהם.

לתחילת העמוד

פיצויים בשל פגיעת מתנדב

[התשל"ו 38]
    

295.  שר האוצר, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, יתקין תקנות בענין תשלום פיצויים מאת אוצר המדינה למי שנפגע או שניזוק, או לתלויים בו, מעוולה שנעשתה בידי מתנדב תוך כדי פעולת ההתנדבות ועקב פעולה זו ואין לו זכות לפיצויים מאדם אחר זולת המתנדב; בסעיף זה, "עוולה" ו"תלויים" - כמשמעותם בפקודת הנזיקין.

לתחילת העמוד

[ז']


פרק י"ד: גמלאות - הוראות כלליות סימן א': תביעות

מועד לתביעת גמלת כסף והתקופה שבעדה תשולם

[128] [תיקונים: התשנ"ח (מס' 2), התשס"ג (מס' 5)]
    

296.  (א)  כל תביעה לגמלת כסף תוגש למוסד תוך שנים עשר חודשים מהיום שבו נוצרה עילת התביעה.

    

(ב)  הוגשה התביעה אחרי המועד האמור בסעיף קטן (א), וקבע המוסד כי התובע זכאי לגמלה בעד תקופה שקדמה להגשת התביעה, תשולם לו הגמלה שהוא זכאי לה, ובלבד שלא תשולם גמלה בעד תקופה העולה על 12 חודשים שקדמו בתכוף לפני החודש שבו הוגשה התביעה כאמור; היתה התביעה שהוגשה כאמור, למענק או לגמלה אחרת שאינה משתלמת בעד תקופה מסוימת, ישולמו המענק או הגמלה האמורים, בתנאי שבחודש שבו הוגשה התביעה למוסד טרם חלפו 18 חודשים מהחודש שבו נוצרו התנאים המזכים בגמלה.

53
    

(ב1)  על אף הוראות סעיף קטן (ב), נרשם ילד במרשם האוכלוסין, לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, לאחר שחלפו 30 ימים מיום לידתו, לא תשולם בעדו קצבה לפי פרק ד' בעד תקופה העולה על 3 חודשים שקדמו בתכוף לפני החודש שבו הוגשה התביעה.

    

(ג)  לענין סעיף זה, יראו את המועד הנקוב לצד כל אחת מהגמלאות המפורטות להלן, כמועד שבו הוגשה התביעה לאותה גמלה:

        

(1)  במענק לימודים לשנת לימודים פלונית, המשתלם לפי סעיף 74 - ה-1 באוגוסט שבתכוף לפני שנת הלימודים שבתחילתה זכאי ההורה היחיד למענק;

        

(2)  במענק לאלמנה ולאלמן לפי סעיף 133(א) או 255(א) - ה-1 בחודש שלאחר הפסקת תשלום הקצבה;

        

(3)  במענק לאלמנה ולאלמן לפי סעיפים 135(א) ו-(ב) ו-255(ב) ו-(ג) - ה-1 בחודש שלאחר החודש שבו חזרו ונישאו או ה-1 בחודש שבתכוף לאחר תום שנתיים מיום הנישואין מחדש, לפי הענין;

        

(4)  במענק ליתום לפי סעיפים 143 או 254 - ה-1 בחודש שבו הגיע הילד - לגיל 13 לבן, ולגיל 12 לבת;

        

(5)  במענק פטירה לפי סעיף 310 - ה-1 בחודש שבו אירעה הפטירה;

        

(6)  בתגמול לפי פרק י"ב - ה-1 בחודש שלאחר החודש שבו חל שירות המילואים.


הגשת תביעות

[129]
    

297.  השר יקבע הוראות בדבר הגשת תביעה לגמלה ודרכי הוכחתה.

לתחילת העמוד

גמלה בתוספת הפרשי הצמדה [תיקון התשנ"ח (מס' 2)]
    

297א. (א)  בסעיף זה -

      

"חודש לתשלום" - אחד מאלה, לפי הענין:

        

(1)  בגמלה המשתלמת בעד תקופת מסוימת - החודש שבעדו או שבעד חלק ממנו משולמת הגמלה;

        

(2)  במענק או בגמלה אחרת שאינה משולמת בעד תקופה מסוימת - החודש שבו נוצרו התנאים המזכים בגמלה;

        

(3)  בגמלה המשולמת לפי פרק ח' - החודש שבו הוגשה התביעה למוסד;

      

"מועד תשלום" - החודש שבו משולמת הגמלה.

    

(ב)  גמלה, המשולמת במועד תשלום שחל לאחר שחלף חודש קלנדרי מלא מהחודש לתשלום, תעודכן בשיעור שבו עלה המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום, לעומת המדד שפורסם בחודש לתשלום.

    

(ג)  חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, לא יחול על גמלה המשולמת לפי חוק זה.

לתחילת העמוד

ניכוי מקדמה או תשלום אחר [תיקונים: התשנ"ח (מס' 2), התשס"ד (מס' 9)]
    

297ב.  משולמת גמלה, ולפני תשלומה שולמו על חשבון אותה גמלה מקדמה או תשלום אחר שיש לנכות מהגמלה (בסעיף זה - מקדמה), תנוכה המקדמה, אם חלף חודש קלנדרי מלא מהחודש שבו שולמה המקדמה, כשהיא מעודכנת בשיעור שבו עלה המדד שפורסם לאחרונה לפני החודש שבו מבוצע הניכוי לעומת המדד שפורסם לאחרונה בחודש שבו שולמה המקדמה, ולגבי ניכוי לפי סעיף 114 - לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני החודש שבו נעשה הנכה זכאי לקצבה.

לתחילת העמוד

החלטת המוסד בתביעות

[130] [תיקון התשס"ב (מס' 5)]
    

298.  (א)  כל תביעה לגמלה שהוגשה למוסד תתברר בידי עובד המוסד שהסמיכה לכך המינהלה (להלן - פקיד תביעות), והוא יחליט אם תינתן הגמלה ובאיזו מידה תינתן.

    

(א1) השר יקבע, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, כללים והוראות לענין משך הזמן המרבי שבו על פקיד תביעות להחליט, בתביעה לדמי פגיעה כמשמעותם בסעיף 92.

    

(ב)  המוסד יקבע בהוראות לעובדיו באילו ענינים יחליט פקיד תביעות על דעת עצמו ובאילו יזדקק לאישור הממונים עליו.

לתחילת העמוד

ועדת תביעות

[131]
    

299.  ליד כל סניף של המוסד תוקם ועדת תביעות אשר לחוות דעתה רשאי פקיד תביעות להביא כל תביעה, וחייב הוא להביא כל תביעה שהחליט בה אם דרש זאת התובע.

לתחילת העמוד

הרכב ועדת התביעות

[133]
    

300.  (א)  המועצה תמנה את חברי ועדת התביעות.

    

(ב)  ועדת התביעות תפעל בשלושה, אולם אם נעדר אחד מהם לא תיפגע מכך כשרות פעולותיה.

    

(ג)  מנהל סניף המוסד שלידו הוקמה ועדת תביעות יקבע את התור שלפיו יכהנו חברי ועדת התביעות.

לתחילת העמוד

בדיקות רפואיות

[134]
    

301.  (א)  השר רשאי לקבוע הוראות בדבר בדיקות רפואיות של אדם התובע גמלה, או של אדם שמכוחו או בקשר אליו נתבעת או משתלמת גמלה, וכן בדבר דינו של מי שלא קיים חובה שהוטלה עליו לפי סעיף זה.

    

(ב)  הוצאות בדיקה רפואית לפי סעיף זה יחולו על המוסד.

לתחילת העמוד

תשלום מקדמות

[134א] [תיקון התשס"ב (מס' 5)]
    

302.  (א)  השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע הוראות, לרבות מבחנים וכללים, בדבר תשלום מקדמות -

        

(1)  לתובע גמלה, אם לכאורה הוא זכאי לה, אך טרם הושלמו כל הליכי הטיפול בתביעתו;

        

(2)  לזכאי לגמלה;

        

(3)  לתובע גמלה לפי פרק ה', אם הוכח להנחת דעתו של פקיד התביעות כי אירעה לו פגיעה בעבודה.

    

(ב)  המקבל תשלום לפי הוראות סעיף קטן (א), בין שלא היתה קיימת זכאות לגמלה, כולה או חלקה, בעת התשלום ובין שהזכאות לגמלה פקעה לאחר מכן, חייב להחזיר למוסד, לפי דרישתו, את התשלום שאינו זכאי לו, ורשאי המוסד לקזז תשלום זה כנגד גמלה המגיעה לו.סימן ב': ייעוד הגמלה

מניעת העברת זכות לגמלה

[135]
    

303.  (א)  זכות לגמלת כסף אינה ניתנת להעברה, לערבות או לעיקול בכל דרך שהיא אלא לשם תשלום מזונות המגיעים מהזכאי לגמלה לפי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך.

    

(ב)  הוראת סעיף קטן (א) תחול גם על גמלת כסף ששולמה באמצעות בנק או בנק הדואר, במשך שלושים ימים מיום ששולמה; ואולם

    

רשאי הבנק או בנק הדואר, לפי הענין, לנכות מהגמלה כל סכום שנתנו לזכאי לגמלה על חשבון הגמלה.

    

(ג)  זכות לגמלת כסף לפי חוק זה אינה עוברת בירושה.

לתחילת העמוד

מינוי מקבל גמלה

[136]
    

304.  (א)  נוכח המוסד כי הזכאי לגמלה או האדם שלידיו צריכה הגמלה להינתן אינו יכול לגבותה, או כי מתן הגמלה לידי כל אחד מאלה אינו לטובת הזכאי או לטובת האדם שבשבילו היא ניתנת, רשאי המוסד למנות את מי שבהחזקתו או שבהשגחתו נמצא הזכאי או אדם אחר, בתנאים שקבע המוסד, כמקבל הגמלה, ולשלם לו את הגמלה, כולה או חלקה, והכל בתנאים שייראו למוסד; החלטה לגבי מינוי מקבל גמלה שאינו הורה או ילד של הזכאי טעונה התייעצות עם פקיד שיקום שהמוסד הסמיכו לכך.

    

(ב)  לא ימונה אדם כמקבל גמלה לפי סעיף קטן (א) אלא אם כן -

        

(1)  נמסרה הודעה על כך 15 ימים מראש לזכאי לגמלה, ואם הגמלה שולמה כבר לאדם אחר שמונה לפני כן כמקבל גמלה - גם לאותו אדם, ולאדם שבדעת המוסד למנותו כמקבל הגמלה;

        

(2)  האדם שבדעת המוסד למנותו הודיע למוסד כי הוא מסכים למינוי.

    

(ג)  שולמה גמלה למי שמונה לפי סעיף זה כמקבל הגמלה, יראו את התשלום כתשלום לזכאי.

לתחילת העמוד

תשלום לבן זוג

[136א]
    

305.  זכאי אדם לתוספת תלויים בעד בן זוגו, רשאי המוסד לשלם את התוספת במישרין לבן הזוג, אם בן הזוג ביקש זאת ולתקופה שביקש.

לתחילת העמוד

תשלום לקיבוץ או למושב שיתופי

[136ב]
    

306.  (א)  היה הזכאי לגמלה, או האדם שבעדו היא משתלמת, חבר קיבוץ או חבר מושב שיתופי, תשולם הגמלה, לפי בקשתו, לידי מזכירות הקיבוץ או המושב השיתופי, לפי הענין.

    

(ב)  הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם לגבי הורה או ילד של חבר שנפטר, אם ההורה או הילד מתגוררים בקיבוץ או במושב השיתופי, או אם כל החזקתם היא על חשבון הקיבוץ או המושב השיתופי, אף אם אינם מתגוררים שם.

לתחילת העמוד

חלוקת קצבה של זכאי הנמצא במוסד

[137] [תיקון התשס"ג (מס' 5)]
    

307.  (א)  נמצא זכאי לקצבה במוסד, וגוף ציבורי שהשר קבע בצו נושא ביותר ממחצית הוצאות החזקתו בו, תשולם הקצבה בחלקה לזכאי ובחלקה לגוף הציבורי; היו לזכאי תלויים שהם תושבי ישראל, ישולם להם חלק מהקצבה.

    

(ב)  השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, יקבע כללים ותנאים לחלוקת הקצבאות, לרבות שיעורי חלוקת הקצבאות לסוגיהן, ובלבד שלזכאי לקצבה ישולם חלק ממנה שאינו נמוך מסכום השווה ל-20% מקצבת יחיד מלאה כמשמעותה בסעיף 200.

    

(ג)  השר רשאי להחיל בתקנות את ההוראות בדבר חלוקת הקצבאות שקבע לפי סעיף קטן (ב), כולן או חלקן, בשינויים ובתנאים שקבע, גם על זכאי לקצבה הנמצא במוסד על פי הפניה של משרד ממשלתי.

לתחילת העמוד

חוב של גמלה

[137א]
    

308.  הזכאי לגמלה בכסף, שנפטר בלי שגבה את מלוא הגמלה המגיעה לו, ישולם חוב הגמלה לשאיריו כמשמעותם בפרק י"א, על אף הוראות סעיף 303(ג).

לתחילת העמוד

תשלום למי שסיפק מצרכים חיוניים

[137ב]
    

309.  זכאי לקצבה לפי פרקים ה', ט' או י"א, שנפטר בלי שגבה את מלוא הקצבה המגיעה לו ובלי שהשאיר אחריו שאירים או תלויים, ישולם למי שיוכיח, להנחת דעתו של המוסד, שסיפק לזכאי בשנה האחרונה לפני הפטירה מצרכים או שירותים שהיו חיוניים לו ולא שולם בעדם, סכום שלא יעלה על סכום הקצבה בעד ששת החודשים האחרונים לפני הפטירה.

לתחילת העמוד

מענק במקרה פטירה

[137ג] [תיקונים: התשס"א (מס' 4), התשס"ג (מס' 5), התשס"ד, התשס"ד (מס' 10)]
        

310.  (א)  (1)  נפטר אדם שהיתה משתלמת לו קצבת זקנה, קצבת שאירים, קצבה לפי פרק ה' או פרק י"ג בשל נכות שדרגתה 50% לפחות, קצבת תלויים לפי פרק ה' או פרק י"ג או קצבת נכות לפי פרק ט', או הענקה לפי פרק י"ז הניתנת במקום הקצבאות האמורות (בסעיף קטן זה - המנוח), ישולם למי שהיה בן זוגו בשעת מותו, ובאין בן זוג - לילדו כהגדרתו בסעיף 238, מענק בסכום השווה לשכר הממוצע, כפי שהיה ב-1 בינואר שקדם ליום הפטירה; חל פיצוי לאחר מכן, יוגדל המענק בשיעור הפיצוי.

        

(2)  מענק לפי הוראות פסקה (1), ישולם ליחיד שנשא בעיקר ההוצאות להקמת המצבה של המנוח, בהתקיים שניים אלה:

          

(א)  בן זוגו של המנוח נפטר בטרם חלפו 100 ימים ממועד פטירת המנוח, ולא שולם לו מענק לפי הוראות פסקה (1);

          

(ב)  למנוח אין ילד כהגדרתו בסעיף 238.

    

(ב)  נפטר מקבל קצבה לפי פרק ה' או י"ג לאחר שהגיע לגיל הפרישה, ישולם המענק לפי הוראות סעיף קטן (א).

    

(ג)  נפטר מבוטח שהיתה משתלמת לו קצבת נכות לפי פרק ה' או פרק י"ג, ומתקיימים התנאים המפורטים להלן, ישולם למי שהיה בן זוגו בשעת מותו, שהוא תלוי במבוטח לפי הוראות סעיף 130, ובאין בן זוג כאמור - לילדו כהגדרתו בסעיף 238, מענק כאמור בסעיף קטן (ד) או מענק כאמור בסעיף קטן (א), לפי הגבוה מביניהם:

        

(1)  בן זוגו או ילדו של המבוטח, לפי הענין, אינם זכאים לקצבת תלויים בשל כך שפטירת המבוטח לא נגרמה בשל הפגיעה בעבודה;

        

(2)  הנפטר היה זכאי לקצבת נכות שדרגתה 50% לפחות, בעד 36 החודשים שקדמו בתכוף לפטירה;

        

(3)  הכנסתו הממוצעת של בן הזוג מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה, בשנה שקדמה לפטירה, אינה עולה על סכום השווה לכפל השכר הממוצע.

    

(ד)  המענק האמור בסעיף קטן (ג) יהיה בסכום השווה ל-60% מקצבת הנכות המלאה כהגדרתה בסעיף 130(ב)(3), כפול 36, והוא ישולם בשני שיעורים שווים במועדים שלהלן:

        

(1)  עם פקיעת הזכות לקצבת הנכות מחמת הפטירה;

        

(2)  בתום שנה מהמועד האמור בפסקה (1).

    

(ה)  הזכאי למענק פטירה לפי סעיף זה וכן למענק פטירה לפי סעיף 15 בחוק הבטחת הכנסה, בידו הברירה לקבל אחד מהם.

לתחילת העמוד

פושט רגל

[138]
    

311.  זכותו של אדם לגמלה לא תוקנה לכונס הרשמי או לנאמן בהליכים לפי פקודת פשיטת הרגל.

לתחילת העמוד

קיזוז

[139] [תיקונים: התשנ"ז (מס' 2), (מס' 4)]
    

312.  (א)  בסעיף זה, "דמי ביטוח" -

        

(1)  לרבות דמי ביטוח שנערך לגביהם הסכם כאמור בסעיף 368 אף אם עדיין לא הגיע זמן פרעונם לפי ההסכם, ודמי הביטוח שבתשלומם חייב בן זוגה של אשה שאינה מבוטחת לפי סעיף 241 כשהיא זכאית למענק לידה;

        

(2)  למעט דמי ביטוח שמעבידו של המבוטח חייב בתשלומם.

    

(ב)  המוסד רשאי לקזז -

        

(1)  כנגד גמלאות כסף או תשלום אחר לפי חוק זה או לפי כל דין אחר, המגיעים מהמוסד לזכאי או לאדם אחר מכוח הזכאי, סכומים אלה בלבד:

          

(א)  דמי ביטוח;

          

(ב)  מקדמות שקיבל הזכאי על חשבון הגמלה או התשלום האחר;

          

(ג)  סכומים ששילם המוסד לזכאי בטעות או שלא כדין, בצירוף תוספת לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום קיזוז התשלום לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד שבו שולם הסכום בטעות או שלא כדין;

        

(2)  (נמחקה).

    

(ג)  המוסד לא יקזז כנגד קצבה, אם הזכאי לה אינו מבוטח, דמי ביטוח בסכום העולה על מחציתה, זולת אם היא קצבת ילדים.

    

(ד)  (בטל).

לתחילת העמוד

עיכוב תשלום קצבת ילדים

[139א]
    

313.  לא הגיש הזכאי לקצבה דין וחשבון לפי חוק זה על הכנסתו למוסד או לפי פקודת מס הכנסה לפקיד השומה, רשאי המוסד, לפי כללים שיקבע השר בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, לעכב את תשלום קצבת הילדים, כולה או חלקה; הוגש הדין וחשבון כאמור, ישלם המוסד את הסכומים שעוכבו.

לתחילת העמוד

ערעור

[139ב] [תיקון התשנ"ז (מס' 2)]
    

314.  על אף הוראות סעיף 391, הרואה עצמו נפגע מעיכוב תשלום קצבת ילדים לפי סעיף 313 בשל אי-הגשת דין וחשבון לפקיד השומה, רשאי לערער על כך רק לפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו פעל פקיד השומה, ופקיד השומה יהיה המשיב בערעור; על ערעור כאמור יחולו הוראות סעיפים 153 עד 158 לפקודת מס הכנסה, בשינויים המחוייבים.

לתחילת העמוד

החזרת גמלאות

[140]
    

315.  שילם המוסד, בטעות או שלא כדין, גמלת כסף או תשלום אחר לפי חוק זה או לפי כל דין אחר, יחולו הוראות אלה:

    

(1)  המוסד רשאי לנכות את הסכומים ששילם כאמור מכל תשלום שיגיע ממנו, בין בבת אחת ובין בשיעורים, כפי שייראה למוסד, בהתחשב במצבו של מקבל התשלום ובנסיבות הענין;

    

(2)  המוסד רשאי לתבוע החזרת כל סכום ששילם, בטעות או שלא כדין, אם מקבל התשלום נהג בקבלת התשלום שלא בתום לב;

    

(3)  המוסד רשאי לנכות או לתבוע את הסכומים ששילם כאמור, בצירוף תוספת לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום החזר התשלום בפועל לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד שבו שולם הסכום בטעות או שלא כדין;

    

(4)  סכום שנוכה או שנתקבל לפי סעיף זה שלא לטובת המוסד, יעבירו המוסד למי שנושא במימון התשלום.סימן ג': תשלומי גמלה

אי-הפחתת קצבה ופקיעת זכות לקיצבה

[141] [תיקונים: התשנ"ו (מס' 3), התשס"א (מס' 4)]
    

316.  (א)  קצבה שהוגדלה על פי סעיפים 111(א) או 142(א) לא תפחת משום כך בלבד שתוקף ההעלאה פקע במועד שבו מעודכנת הקצבה על פי השכר הממוצע.

    

(ב)  בהגדלת קצבה לאחר המועד האמור בסעיף קטן (א) לא יובא הסכום שבו היתה פוחתת הקצבה אילולא הוראת סעיף קטן (א) בחישוב הבסיס לקביעת ההגדלה, וסכום זה יקוזז כנגד ההגדלה.

    

(ג)  פקעה מחמת פטירה זכותו של מי ששולמה לו קצבה או תוספת קצבה המשולמות לפי פרקים ה', ט' או י"א, ישולמו הקצבה או תוספת הקצבה עד תום החודש שבו פקעה הזכות; ואולם אם קיימת בעד אותו חודש, מכוחו של הנפטר, גם זכות לקצבת תלויים לפי פרק ה' או לקצבת שאירים לפי פרק י"א, תשולם לזכאי לקצבת התלויים או לקצבת השאירים כאמור, הגמלה הגבוהה מבין אלה:

        

(1)  קצבת התלויים או קצבת השאירים האמורות, לפי הענין;

        

(2)  הקצבה או תוספת הקצבה שיש לשלמן עד תום החודש שבו פקעה הזכות, לפי סעיף קטן זה.

לתחילת העמוד

אופן תשלומן של גמלאות

[142]
    

317.  השר רשאי לקבוע, בין לגבי כל הזכאים ובין לגבי סוגים מהם -

    

(1)  הוראות בדבר אופן תשלומן של גמלאות ומועדי תשלומן;

    

(2)  פריסת הכנסה, שהיא בנוסף לשכר החודשי הרגיל, לענין חישוב גמלאות.

לתחילת העמוד

תחילת זכות

[142א]
    

318.  מקום שנקבע בחוק זה כי זכות לגמלה תהיה לפי תנאים, כללים, מבחנים או כיוצא באלה, שייקבעו או שנקבעו, תהיה תחילתה של הזכות ביום תחילתן של התקנות שקבעו אותם.

לתחילת העמוד

שמירת זכויות

[142ב]
    

319.  מקום שנקבע בחוק זה כי זכות לגמלה או לתוספת גמלה, למעט זכות לגמלה לפי פרקים ג' ו-ז', מותנית בתשלום דמי ביטוח, יראו תקופה שבה היה מבוטח פטור מתשלום דמי ביטוח לפי סעיף 351(יא), כתקופה שבעדה שולמו דמי ביטוח.

לתחילת העמוד

גמלאות כפל

[143] [תיקונים: התשנ"ה (מס' 5), התשנ"ח (מס' 5)]
    

320.  (א)  לא תשולם תוספת קצבה -

        

(1)  בזכותו של אדם המקבל קצבה;

        

(2)  לשני בני אדם או יותר בזכותו של אדם אחד.

    

(ב)  גמלת סיעוד לא תיחשב כקצבה לענין סעיף קטן (א)(1).

    

(ג)  לא יינתנו לאדם, אם אין כוונה אחרת משתמעת -

        

(1)  קצבאות שונות לפי חוק זה בעד פרק זמן אחד;

        

(2)  גמלאות שונות עקב מאורע אחד מכוח ענפי ביטוח שונים לפי חוק זה.

    

(ד)  היה אדם זכאי, לולא הוראות סעיף זה, ליותר מגמלה אחת, הברירה בידו לקבל אחת מהן; בחר בקצבת נכות לפי פרק ה' או בקצבת תלויים לפי הפרק האמור במקום בקצבת זקנה או בקצבת שאירים, לפי הענין, לא תפחת קצבת הנכות או קצבת התלויים כאמור משיעור קצבת הזקנה או קצבת השאירים כל עוד הוא זכאי לכך כאמור.

    

(ה)  על אף הוראות סעיף קטן (ג)(1), זכאי לקיצבת תלויים שנעשה זכאי לקיצבת זיקנה, או זכאי לקיצבת זיקנה שנעשה זכאי לקיצבת תלויים, יקבל קיצבת תלויים ומחצית מקיצבת הזיקנה שהיתה משתלמת לו, ובלבד שקיצבה זו לא תפחת משיעור הקיצבה הכוללת שהיתה משתלמת לו אילו שולמה לו קיצבת הזיקנה במלואה ובנוסף לה מחצית הקיצבה הגבוהה מבין אלה: קיצבת תלויים או קיצבת שאירים.

    

(ו)הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו לגבי -

54
        

(1)  קצבת ילדים;

        

(2)  דמי קבורה;

        

(3)  מבוטח המקבל קצבת נכות לפי פרק ה' והזכאי לקבל קצבת נכות כאמור בקשר לפגיעה אחרת, ובלבד שסך כל הקצבאות לא יעלה על הקצבה שהיתה ניתנת לו אילו היתה דרגת נכותו לפי פרק ה' 100%;

        

(4)  קצבת לידה;

        

(5)  תשלום מיוחד לפי סעיף 62;

        

(6)  גמלת סיעוד.

    

(ז)  לא יהיה אדם זכאי לדמי אבטלה בעד התקופה שבה הוא זכאי לאחד מאלה:

        

(1)  דמי לידה המשתלמים לפי פרק ג';

        

(2)  דמי פגיעה המשתלמים לפי פרק ה';

        

(3)  תגמול לפי פרק י"ב;

        

(4)  דמי חופשה המשתלמים לפי חוק חופשה שנתית או לפי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה;

לתחילת העמוד

[127כ]
        

(5)  כל תשלום אחר שהשר, באישור ועדת העבודה והרווחה, קבע בצו כתשלום הבא כפיצוי על הפסד שכר ולפי התנאים שקבע בצו.

    

(ח)  מבוטחת הזכאית לדמי אבטלה בעד ימים החלים בחודש שבעדו היא זכאית גם לקצבת זקנה, תשולם לה בעד אותו חודש הגמלה הגבוהה מביניהן.

    

(ט)  קיבל זכאי לקצבת נכות לפי פרק ט' מענק לפי סעיף 107 או לפי סעיף 113, יהיה המוסד רשאי לנכות מקצבת הנכות את המענק או חלק ממנו, הכל לפי כללים, מבחנים ודרכי חישוב שנקבעו באישור ועדת העבודה והרווחה.

לתחילת העמוד

ניכוי מקצבה

[143ב]
    

321.  (א)  נעשה אדם זכאי לקצבה לפי פרקים ה', ט', י"א או י"ג והיא מגיעה לו למפרע בעד תקופה שבה שולמה לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, רשאי המוסד לנכות מטכום הקצבה את סכום הגמלה ששולמה בעד אותה תקופה, כולה או מקצתה, ובלבד שלא ינוכה יותר מסכום הקצבה שהיתה מגיעה לו בעד אותה תקופה.

    

(ב)  הסכום שנוכה כאמור בסעיף קטן (א) יועבר לאוצר המדינה, בהתאם להסדרים שנקבעו.

לתחילת העמוד

סכום מרבי לתביעות תלויים ושאירים

[144]
    

322.  (א)  היתה קצבה נתבעת על ידי בני אדם שונים בגלל פטירתו של מבוטח אחד כשהאחד תובע לפי פרק ה' והאחד לפי פרק י"א, לא יעלה סך כל הקצבאות שישתלמו בזכותו של אותו מבוטח על הסכום המרבי שנקבע לסך כל הקצבאות המגיעות בזכות אותו מבוטח לפי אחד הפרקים האמורים, הכל לפי הסכום הגדול יותר.

    

(ב)  מקום שבגלל הוראות סעיף קטן (א) אי אפשר לספק את התביעות של כל התובעים במלואן, יפסוק בית הדין לעבודה כיצד יחולק סך כל הקצבאות העומד לחלוקה בין כל התובעים בהתחשב במצב הכלכלי של התובעים ובמידת תלותם באדם שבזכותו משתלמות הקצבאות; ואולם אם הוגש הסכם בכתב של התובעים בענין תשלום סך כל הקצבאות או חלוקתו, ישולם סך כל הקצבאות, או יחולק, לפי ההסכם.

לתחילת העמוד

גמלאות בחירה

[145]
        

323.  (א)  (1)  הזכאי עקב מאורע אחד לגמלה לפי פרקים ה', י"א או י"ג ולתגמול או למענק או להענקה לפי חוק הנכים, חוק משפחות חיילים, חוק תגמול לחייל, חוק המשטרה, חוק שירות בתי הסוהר או סעיפים 63ז ו-63ח לחוק שירות המדינה, הברירה בידו לבחור באחד מהם.

        

(2)  תגמול המשולם לפי סעיף 20א(א) לחוק הנכים לא ייחשב כתגמול לענין סעיף קטן זה.

    

(ב)  הזכאי בעד פרק זמן אחד לדמי פגיעה ולתגמול לפי פרק י"ב, הברירה בידו לבחור באחד מהם.

    

(ג)  הזכאי עקב מאורע אחד לגמלה לפי פרק ט' ולתגמול או לקצבה לפי אחד החוקים המפורטים להלן, הברירה בידו לבחור באחד מהם:

        

(1)  חוק הנכים;

        

(2)  חוק המשטרה;

        

(3)  חוק שירות בתי הסוהר;

        

(4)  סעיפים 63ז ו-63ח לחוק שירות המדינה:

        

(5)  חוק נכי המלחמה בנאצים;

        

(6)  חוק נכי רדיפות הנאצים;

        

(7)  חוק נפגעי פעולות איבה;

        

(8)  חוק תגמול לחייל.

    

(ד)  השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע בצו כל חוק אחר כחוק שקיימת לגביו הברירה לענין סעיף קטן (ג).

    

(ה)  הבחירה לפי סעיף קטן (ג) תיעשה עד תום ששה חודשים מהיום שבו נקבעה לראשונה דרגת נכותו היציבה של הנכה לפי פרק ט'.

לתחילת העמוד

הנמצא בחוץ לארץ

[146] [תיקון התשס"ג (מס' 5)]
    

324.  (א)  הנמצא בחוץ לארץ למעלה מששה חודשים, לא תשולם לו קצבה בעד הזמן שלמעלה מששת החודשים הראשונים, אלא בהסכמת המוסד; ואולם רשאי המוסד לשלם את הקצבה, כולה או מקצתה, לתלויים בו.

    

(ב)  נמצא זכאי לקצבה בישראל, לא תשולם לו תוספת לקצבה בעד תלוי כמשמעותו בסעיפים 200, 201 ו-247 ובעד ילד כמשמעותו בסעיף 252(ב), הנמצאים בחוץ לארץ למעלה מעשרים וארבעה חודשים רצופים, בעד פרק הזמן שמתום עשרים וארבעה החודשים האמורים, אלא בהסכמת המוסד.

לתחילת העמוד

תנאי לתשלום גמלה למי ששהה מחוץ לישראל [תיקון התשס"ג (מס' 5)]
    

324א.(א) שהה אדם מחוץ לישראל 183 ימים לפחות במהלך שנה והוא זכאי לגמלה בתנאי שהוא מתגורר בישראל, לא תשולם לו או בעדו גמלה כאמור, כל עוד לא תמה שנה שבמהלכה התגורר בישראל 183 ימים לפחות, אלא אם כן הודיע למוסד במועד, בתנאים ובאופן שקבע השר על יציאתו מישראל, על תקופת היעדרותו המשוערת ממנה ועל חזרתו אליה.

55
    

(ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו לגבי -

        

(1)  גמלה המשתלמת לפי פרק ג' למבוטח כמשמעותו לפי הוראות סעיף 40(א)(2) ו-(ב)(1);

        

(2)  גמלה המשתלמת לפי פרקים ה', ח' ו-י"ג;

        

(3)  מי ששהה מחוץ לישראל לצורך קבלת טיפול רפואי הניתן לפי הוראות סעיף 11 בחוק ביטוח בריאות.

    

(ג)  בסעיף זה, "שנה" - שנים עשר חודשים רצופים.

לתחילת העמוד

שלילת גמלה משוהה שלא כדין [תיקון התשס"ג (מס' 5)]
    

324ב.  (א)  לא תשולם גמלה לשוהה שלא כדין, כמשמעותו בסעיף 13 בחוק הכניסה לישראל (בסעיף זה - שוהה שלא כדין) בעד תקופת שהותו כאמור.

    

(ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), מי שמשתלמת לו גמלה ונעשה שוהה שלא כדין, יופסק לו תשלום הגמלה בעד תקופת שהותו שלא כדין לפי הוראות הסעיף הקטן האמור, החל בתום 30 ימים מיום שנעשה שוהה שלא כדין.

לתחילת העמוד

אסיר

[147]
    

325.  הנמצא במאסר על פי פסק דין של בית משפט שדן אותו למאסר של שלושה חודשים או יותר, לא תשולם לו כל גמלה בעד הזמן שהוא במאסר.

לתחילת העמוד

שלילת גמלה בגלל פשע

[148] [תיקון התשס"ב (מס' 5)]
    

326.  חל המקרה המזכה לגמלה, אגב ביצוע או אגב נסיון לבצע פשע בידי הזכאי לאותה גמלה, או כתוצאה מביצוע או נסיון כאמור או בקשר עמם, לא תינתן הגמלה - ואם בוצע הפשע מתוך מניע לאומני בידי מי שמכוחו ניתנת גמלה לפי סעיף 62, לפי סימן ד' בפרק י"א או לפי סעיף 310, לא תינתן הגמלה לפי אותם סעיפים.

56
לתחילת העמוד

מסירת מידע מטעה [תיקון התשס"ה (מס' 2)]
    

327.  (א)  בסעיף זה -

      

"מידע מטעה" - ידיעה כוזבת, בין בעל פה ובין בכתב, או מסמך מזויף;

      

"מסמך" ו"זיוף" - כהגדרתם בסעיף 414 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

    

(ב)  הוכח להנחת דעתו של המוסד כי תובע גמלה או מקבל גמלה מסר למוסד מידע מטעה, ביודעין, או נמנע מלמסור מידע ביודעו שיש בכך כדי להשפיע על זכותו לגמלה, והמוסד החליט לדחות בשל כך את התביעה לגמלה, כולה או חלקה, או להפסיק בשל כך את תשלום הגמלה, כולה או חלקה, לפי הענין (בסעיף זה - החלטת המוסד), יחולו הוראות אלה:

        

(1)  נדחתה התביעה לגמלה במלואה או הופסק תשלום הגמלה במלואה -

          

(א)  לא תוגש תביעה חוזרת לגמלה זהה (בסעיף זה - תביעה חוזרת) בעד תקופה של 90 ימים מהיום שבו הודע לתובע הגמלה או למקבל הגמלה על החלטת המוסד, אלא אם כן שילם למוסד דמי טיפול בסך 400 שקלים חדשים;

          

(ב)  הוגשה תביעה חוזרת בטרם חלפו 24 חודשים קלנדריים מהחודש שבו הודע לתובע הגמלה או למקבל הגמלה על החלטת המוסד, תופחת הגמלה המשתלמת בעד התקופה הקובעת בשיעור של 25%; היתה התביעה החוזרת לגמלה שאינה משתלמת בעד תקופה מסוימת, תופחת אותה גמלה בשיעור האמור; לענין זה, "התקופה הקובעת" - שלושת החודשים הראשונים שלאחר הגשת התביעה החוזרת שבעדם זכאי התובע לגמלה;

        

(2)  נדחתה התביעה לגמלה בחלקה או הופסק תשלום הגמלה בחלקו - יחולו הוראות פסקת משנה (א) של פסקה (1), וכן תופחת הגמלה המשתלמת בעד שלושת החודשים הראשונים שלאחר החלטת המוסד בשיעור של 25%, ולענין גמלה שאינה משתלמת בעד תקופה מסוימת - תופחת אותה גמלה בשיעור האמור.

    

(ג)  לענין סעיף זה יראו כתביעה חוזרת גם תביעה לגמלה זהה, שאינה בעד התקופה, שלגביה הוגשה התביעה שנדחתה בהחלטת המוסד או שבעדה שולמה הגמלה שתשלומה הופסק בהחלטת המוסד, לפי הענין.

    

(ד)  החלטת המוסד תתקבל לאחר שניתנה לתובע הגמלה או למקבל הגמלה, לפי הענין, הזדמנות לטעון את טענותיו.

    

(ה)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו הפלילית של תובע הגמלה או מקבל הגמלה.

    

(ו)  הסכום האמור בסעיף קטן (ב)(1)(א) יעודכן ב–1 בינואר של כל שנה בהתאם לשיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני 1 בינואר של השנה שקדמה לה, ויעוגל לשקל החדש הקרוב.סימן ד': תביעות נגד צד שלישי

זכות לתביעה

[150] [תיקונים: התשנ"ז (מס' 3), התשס"א (מס' 4), התשס"ה (מס' 2)]
    

328.  (א)  היה המקרה שחייב את המוסד לשלם גמלה לפי חוק זה משמש עילה גם לחייב צד שלישי לשלם פיצויים לאותו זכאי לפי פקודת הנזיקין, או לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, רשאי המוסד או מעביד שאושר לכך לפי סעיף 343 לתבוע מאותו צד שלישי פיצוי על הגמלה ששילמו או שהם עתידים לשלמה. החזיר מעביד למוסד את הסכום ששילם המוסד לפי הוראות סעיף 94, או שילם מעביד לעובד דמי פגיעה בעד תקופת הזכאות הראשונה לפי הוראות אותו סעיף רשאי המוסד או המעביד, לתבוע מאותו צד שלישי פיצוי בעד הסכום שהוחזר למוסד או ששולם לעובד בידי המעביד כאמור.

    

(ב)  הזכאי לגמלה לפי חוק זה חייב להושיט כל עזרה ולנקוט כל פעולה סבירה כדי לסייע למוסד במימוש זכותו לפי סימן זה, ולא יעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות המוסד לפי סימן זה או למנוע בעד מימושה; עבר הזכאי לגמלה על איסור לפי סימן זה, או לא עשה את המוטל עליו לפיו, רשאי המוסד לשלול ממנו את הזכות לגמלה, כולה או מקצתה.

לתחילת העמוד

זקיפת פיצויים לחשבון הגמלה

[151]
    

329.  זכאי לגמלה שקיבל מצד שלישי תשלום על חשבון פיצויים כאמור, רשאי המוסד לזקוף סכום השווה ללא יותר מ-75% מאותו תשלום על חשבון הגמלה המגיעה ממנו; הוראות סעיף זה לא יחולו על פיצויים ששולמו לזכאי לגמלה מכוח סעיף 330.

לתחילת העמוד

חלוקת פיצויים מצד שלישי

[152]
    

330.  (א)  הגיש הזכאי לגמלה תביעה לפיצויים נגד צד שלישי ותביעה זו התבררה יחד עם תביעת המוסד לפי סעיף 328(א). לא יהיה המוסד זכאי לסכום העולה על 75% מסך כל הפיצויים המגיעים מהצד השלישי למוסד ולזכאי לגמלה כאחד (בסעיף זה - סך כל הפיצויים), והזכאי לגמלה יהיה זכאי ליתרה.

    

(ב)  הוגשה תביעת המוסד לפי סעיף 328(א) ובאותה שעה לא הוגשה תביעת הזכאי לגמלה לפיצויים נגד הצד השלישי, יודיע המוסד לזכאי לגמלה על הגשת תביעתו כאמור; לא עשה כן והתבררה התביעה בלי שהזכאי לגמלה היה בעל דין בה, והמוסד גבה בעקבות פסק דין שניתן בתביעה סכום העודף על 75% מסך כל הפיצויים, ישלם המוסד לזכאי לגמלה את הסכום העודף.

    

(ג)  הגיש הזכאי לגמלה תביעה לפיצויים נגד הצד השלישי, ובאותה שעה לא הוגשה תביעת המוסד לפי סעיף 328(א), והזכאי לגמלה הודיע למוסד על הגשת תביעתו. יהא הזכאי לגמלה זכאי לפחות ל-25% מסך כל הפיצויים שנפסקו באותה תביעה.

    

(ד)  הודעה כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) תישלח בדואר רשום, תוך זמן סביר שיאפשר דיון מאוחד בתביעות המוסד והזכאי לגמלה.

לתחילת העמוד

אין המעביד חב לצד שלישי

[153]
    

331.  היה המקרה שחייב את המוסד לשלם גמלה לפי חוק זה משמש גם עילה לחייב את המעביד, נוסף לצד שלישי, לשלם פיצויים לזכאי לגמלה לפי פקודת הנזיקין, לא יהיה הצד השלישי זכאי לתבוע מהמעביד להשתתף בתשלום הפיצויים שהצד השלישי חייב בו לפי סעיף 328(א), על אף הוראות סעיף 84 לפקודה האמורה, וסכום הפיצויים האמור יוקטן בסך שבו היה המעביד חייב כהשתתפות בתשלום הפיצויים אילולא הוראות סעיף זה.

לתחילת העמוד

גמלה לענין פיצויי נזיקין

[154]
    

332.  לענין סעיף 86 לפקודת הנזיקין רואים גמלה כזכות הנובעת מחוזה.

לתחילת העמוד

היוון

[155]
    

333.  לענין סימן זה רשאי השר לקבוע הוראות בדבר היוון קצבאות.

לתחילת העמוד

[ח']


פרק ט"ו: דמי ביטוח סימן א': הוראות כלליות

פרשנות

[156]
    

334.  (א)  בפרק זה -

      

"תקופת תשלום" - פרק זמן שלפיו משתלמים דמי ביטוח;

      

"מועד תשלום" - מועד לתשלום דמי ביטוח.

    

(ב)  לענין פרק זה רואים כעובד גם את מי ששכרו נקבע בחוק או בהחלטת הכנסת או על פיה, ואת החייב בתשלום השכר רואים כמעבידו.


הוראות יסוד

[157] [תיקונים: התשנ"ו, התשס"ג (מס' 6)]
    

335.  (א)  עובד או עובד עצמאי שאינו תושב ישראל ישתלמו בעדו דמי ביטוח אימהות.

    

(ב)  מבוטח כהגדרתו בסעיף 65(א)(1) ישתלמו בעדו דמי ביטוח ילדים.

    

(ג)  מבוטח לפי פרק ה' ישתלמו בעדו דמי ביטוח נפגעי עבודה.

    

(ד)  מבוטח לפי פרק ו' ישולמו בעדו דמי ביטוח נפגעי תאונות.

    

(ה)  מבוטח לפי פסקה (1) להגדרת מבוטח שבסעיף 158 למעט בעל שליטה בחברת מעטים ישתלמו בעדו דמי ביטוח אבטלה.

    

(ו)  עובד המבוטח לפי פרק ח' למעט בעל שליטה בחברת מעטים ישתלמו בעדו דמי ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד.

    

(ז)  מבוטח לפי פרק ט' ישתלמו בעדו דמי ביטוח נכות.

    

(ח)  מבוטח ביטוח סיעוד ישתלמו בעדו דמי ביטוח סיעוד.

    

(ט)  מבוטח לפי פרק י"א למעט עקרת בית ואלמנה בת קצבה כהגדרתן בסעיף 238 ישתלמו בעדו דמי ביטוח זקנה ושאירים ודמי ביטוח אימהות, בין שהוא מבוטח גם לפי פרק ג' ובין שאינו מבוטח לפיו.

    

(י)  אין הוראות סעיף זה גורעות זו מזו.

לתחילת העמוד

תחומה של תקופת תשלום

[158]
    

336.  כל תקופת תשלום תסתיים בסופו של כל חודש, אם לא קבע השר תחומים אחרים לתקופת תשלום, בין לכל המבוטחים ובין לסוג מבוטחים.

לתחילת העמוד

שיעור דמי ביטוח

[159] [תיקונים: התשנ"ח (מס' 5), התש"ס (מס' 1א), התשס"ב (מס' 4), התשס"ג (מס' 6)]
        

337.  (א)  (1)  שיעורי דמי הביטוח החודשיים לפי סעיף 335 לענין עובד הם אחוזים כאמור בלוח י', מהכנסתו החודשית;

        

(2)  שיעורי דמי הביטוח השנתיים לפי סעיף 335 לענין מבוטח אחר הם אחוזים כאמור בלוח י', מהכנסתו השנתית כשהיא מחולקת לתקופות שנקבעו לצורך תשלום מקדמות.

    

(ב)  השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לשנות בצו את שיעורי דמי הביטוח האמורים בלוח י', ואולם שינוי שיעורי דמי הביטוח לענין זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד ייעשה לאחר התייעצות עם שר האוצר, ולענין ביטוח סיעוד - בהסכמת שר האוצר.

    

(ג)  שונה שיעור דמי הביטוח מכוח סעיף קטן (ב), ישונה, באותה דרך ובאופן יחסי, שיעור דמי הביטוח שמעביד ינכה משכרו של עובד לפי סעיף 342(ג).

 [תיקון התשס"ב (מס' 4)]
        

338.- 339.  (בוטלו).

לתחילת העמוד

דמי ביטוח נפגעי עבודה ואימהות

[160] [תיקונים: התשנ"ח, התש"ס (מס' 1א), התשס"ה (מס' 5)]
    

340.  (א)  שיעורי דמי ביטוח בענף ביטוח נפגעי עבודה הם -

        

(1)  לגבי מבוטח שהוא עובד או עובד עצמאי - כאמור בפרט 4 בלוח י' ובסעיף 337;

        

(2)  לגבי מבוטח אחר - שיעורי דמי ביטוח שקבע השר, ובלבד שלא יעלו על השיעור האמור בפרט 4 בלוח י' ובסעיף 337.

    

(ב)  השר רשאי לקבוע הוראות משלימות בדבר חישוב ההכנסה לענין סעיף זה.

    

(ג)  שיעורי דמי ביטוח בענף ביטוח אימהות לגבי מי שמתגורר באזור ואינו תושב ישראל באזור, והכל כהגדרתם בסעיף 378, יהיו בשיעור של 70% מהשיעור האמור בפרט 1 בלוח י' ובסעיף 337.

לתחילת העמוד

שיעורים מופחתים

[160א] [תיקונים: התשנ"ח (מס' 5), התשס"ה (מס' 5)]
    

341.  על אף הוראות סעיפים 337 ו-340 רשאי השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בצו שיעורים מופחתים של דמי ביטוח לגבי חלק מהכנסתו של מבוטח שהוא עובד עצמאי או שהוא עובד או של מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, או להחיל שיעורים מופחתים על הכנסה של מבוטח כאמור שלא תעלה על סכום שיקבע בצו; הוראות לפי סעיף זה, שהיו בתוקף לפני יום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) לענין קביעת סכום השכר או ההכנסה שאינם עולים על מחצית השכר הממוצע, יחולו לענין קביעת סכום השכר או ההכנסה שאינם עולים על 60% מהשכר הממוצע.

לתחילת העמוד

החייבים בתשלום דמי ביטוח

[161] [תיקונים: התשנ"ז, התשנ"ח, התש"ס (מס' 1א), התשס"ה (מס' 5)]
    

342.  (א)  מבוטח שהוא עובד עצמאי, ומבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, חייבים בתשלום דמי ביטוח בעד עצמם; ואולם מבוטחת לפי פרק ג' בלבד מכוח היותה אשת מבוטח אינה חייבת בתשלום דמי הביטוח.

    

(ב)  המעביד חייב בתשלום דמי ביטוח בעד עובדו; היה המבוטח עובד אצל מעבידים שונים ישלם כל אחד מהם את דמי הביטוח כאילו הוא בלבד היה מעבידו, ועל המבוטח יחולו הוראות סעיפים קטנים (ד) ו-(ה).

        

(ג)  (1)  היו דמי ביטוח משתלמים בעד עובד לפי סעיף 335(א), (ד), (ה), (ז), (ח) או (ט), ינכה המעביד משכרו של העובד אחוזים מההכנסה שלפיה משתלמים דמי הביטוח כאמור בלוח י' ובסעיף 337.

        

(2)  המעביד לא ינכה משכר עובדו את האחוזים האמורים בעד הזמן שבעדו מגיעה למבוטח קצבת זקנה ובעד הזמן שלאחר הגיע המבוטח לגיל 70 שנים בגבר, ובאשה - לגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ד' בלוח א'1, בכפוף להוראות סעיף 245(ב2), אף אם לא מגיעה למבוטח קצבת זקנה, ואם העובד הוא שוטר כמשמעותו בחוק המשטרה או סוהר כמשמעותו בחוק שירות בתי הסוהר, לא ינוכה משכרם הניכוי כאמור בפרט 6 ללוח י'; ואולם המעביד רשאי להפחית מדמי הביטוח שהוא חייב בהם את הסכומים שהיה מנכה משכרו של העובד אילולא הוראה זו בחוק; בפסקה זו, "קצבת זקנה" - לרבות גמלת זקנה מיוחדת המשולמת מכוח הסכם לפי סעיף 9.

    

(ד)  היה המבוטח עובד אצל מעבידים שונים, יחולו לגביו הוראות אלה:

        

(1)  היה הסכום שנוכה מהכנסתו החודשית הכוללת של המבוטח מכל מעבידיו (בסעיף זה - הניכוי בפועל), נמוך מהסכום שהיה על כל מעבידיו לנכות מהכנסתו החודשית הכוללת, אילו שולמה לו על ידי מעביד אחד (בסעיף זה - דמי ביטוח מתואמים), יהיה העובד

        

חייב בתשלום ההפרש שבין הניכוי בפועל לבין דמי הביטוח המתואמים;

        

(2)  היה סכום הניכוי בפועל גבוה מסכום דמי הביטוח המתואמים - יהיה העובד זכאי להחזר ההפרש שבין סכום הניכוי בפועל, לבין דמי הביטוח המתואמים.

    

(ה)  השר רשאי לקבוע תנאים, כללים ומועדים בדבר -

        

(1)  חובת עובד לדווח למעבידו ולמוסד על היותו עובד אצל מעביד נוסף;

        

(2)  תשלום או החזר של ההפרש שבין סכום הניכוי בפועל, לבין סכום דמי הביטוח המתואמים;

        

(3)  חובת מעביד לנכות דמי ביטוח בשיעור החל, לפי טור ד' בלוח י', על הכנסת עובד העולה על 60% מהשכר הממוצע, גם מהכנסת העובד שאינה עולה על 60% מהשכר הממוצע, אם העובד מועסק אצל מעביד נוסף;

        

(4)  אישור המוסד בדבר ניכוי דמי ביטוח בשיעורים הנקובים בטור ד' בלוח י', לפי הענין, בשונה מההוראות שנקבעו לפי פסקה (3), וכן בדבר חובת מעביד לנכות מהכנסת עובד המועסק על ידי מעבידים שונים, דמי ביטוח בהתאם לאישור המוסד.

        

(ו)  (1)  עובד שהוא גם עובד עצמאי, לא יחולו לגבי הכנסתו, מהמקורות המפורטים בסעיף 2(1) ו-(8) לפקודת מס הכנסה, שיעורי דמי הביטוח החלים לפי לוח י' על חלק ההכנסה של עובד עצמאי שאינה עולה על 60% מהשכר הממוצע (בסעיף זה - שיעור מופחת).

        

(2)  היתה ההכנסה של עובד כאמור, בחודש פלוני, מהמקורות המפורטים בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, נמוכה מ–60% מהשכר הממוצע, יחול השיעור המופחת, על סכום הכנסתו מהמקורות המפורטים בסעיף 2(1) ו-(8) לפקודה האמורה, השווה לסכום ההפרש שבין הכנסתו מהמקורות המפורטים בסעיף 2(2) לפקודה, לבין 60% מהשכר הממוצע.

        

(3)  שר העבודה והרווחה רשאי להתקין תקנות לביצוע סעיף קטן זה.

לתחילת העמוד

דמי ביטוח מופחתים

[162]
    

343.  השר רשאי לקבוע כי מעביד שאישר לכך ישלם דמי ביטוח מופחתים לענין סעיף 340 כפי שיקבע, ובלבד שנתמלאו בו תנאים אלה:

        

(1)  הוא מעביד לפחות חמש מאות עובדים;

        

(2)  הוא חייב, בתוקף חוק, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, לשלם לעובדים שכר בעד הזמן שבעדו משתלמים דמי פגיעה בעבודה לפי סעיף 92, וסך כל השכר אינו קטן מדמי הפגיעה (להלן - תמורת דמי פגיעה).סימן ב': הכנסה לענין דמי ביטוחלתחילת העמוד

חישוב הכנסתו החודשית של עובד

[163]
    

344.  (א)  יראו כהכנסתו החודשית של עובד את הכנסתו בעד החודש שקדם ל-1 בחודש שבו חל מועד התשלום, מהמקורות המפורטים בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה; ואולם -

        

(1)  אם הוא חבר אגודה שיתופית העובד במפעל האגודה, תוערך הכנסתו בהתאם להוראות השר בתקנות;

        

(2)  אם הוא בן משפחה העובד במפעל של קרוב כאמור בסעיף 1, יראו כהכנסתו את הסכום שהיו רואים כהכנסתו של אדם שאת מקומו הוא ממלא.

    

(ב)  השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע סוגים נוספים של תשלומים, טובות הנאה או קצובות שנתן מעסיק במישרין או בעקיפין לעובד, המהווים הכנסה החייבת במס לפי פקודת מס הכנסה, שייחשבו כהכנסה לענין סעיף זה.

    

(ג)  השר רשאי לקבוע הוראות משלימות בדבר חישוב ההכנסה לענין סעיף זה.

לתחילת העמוד

חישוב הכנסתו השנתית של מבוטח אחר

[164]
    

345.  (א)  עובד עצמאי יראו כהכנסתו השנתית את הכנסתו מהמקורות המפורטים בפסקאות (1) ו-(8) של סעיף 2 לפקודת מס הכנסה, ומי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי יראו כהכנסתו השנתית את הכנסתו מהמקורות המפורטים בסעיף 2 האמור, והכל - בשנת המס שבעדה משתלמים דמי הביטוח (להלן - השנה השוטפת), ולאחר שנוכו ההוצאות הקשורות במישרין בהשגת ההכנסה.

        

(ב)  (1)  ההכנסה בשנה השוטפת תיקבע על פי השומה הסופית של ההכנסה כאמור לאותה שנה לפני כל פטור, ניכויים וזיכויים לפי פקודת מס הכנסה (להלן - ההכנסה בשומה), בהפחתת סכומים אלה:

          

(א)  סכומי דמי ביטוח ומס מקביל המותרים בניכוי מההכנסה בשומה לפי סעיף 47א לפקודת מס הכנסה;

          

(ב)  סכום שהותר בניכוי לפי סעיף 47(ב)(1) לפקודת מס הכנסה;

        

ואולם כל עוד לא נערכה שומה סופית כאמור ישולמו מקדמות על חשבון דמי הביטוח בהתאם להוראות שנקבעו בתקנות, ודין המקדמות לענין חוק זה כדין דמי ביטוח; בתקנות כאמור ייקבעו גם התנאים והכללים שלפיהם תקודם הכנסה של שנות כספים קודמות, כפי שנקבעה בתקנות, לצורך תשלום המקדמות בשנה השוטפת.

        

(2)  לגבי מבוטח שלא נערכה לו שומה כאמור והוא חייב על פי התקנות להגיש דין וחשבון על הכנסתו, תיקבע ההכנסה לפי הדין וחשבון של המבוטח בכפוף להוראות סעיפים 347 ו-357 עד 359, ואולם אם נערכה השומה למבוטח לאחר מכן, תיקבע הכנסתו על פיה ויראו את התשלומים ששילם על פי הדין וחשבון או על פי קביעה מכוח סעיפים 357 או 358 כמקדמות.

        

(3)  השר יקבע -

          

(א)  תנאים וכללים שלפיהם שומה עצמית כמשמעותה בסעיף 145(א) לפקודת מס הכנסה (להלן - שומה עצמית), תיחשב כשומה סופית;

          

(ב)  נסיבות שבהן תיחשב ההכנסה בשנה השוטפת, שלפיה שולמו מקדמות כאמור בפסקאות (1) או (2), כהכנסה לפי שומה סופית.

        

(ג)  (1)  נקבעה ההכנסה לשנת מס פלונית על פי השומה הסופית כאמור, והתברר כי שולמו מקדמות בסכום קטן מסכום דמי הביטוח שהמבוטח היה חייב בתשלומם לפי אותה שומה, יהיה המבוטח חייב לשלם את הפרש דמי הביטוח, לאחר ניכוי הפרש המגיע בשל גמלה שחושבה מחדש על בסיס השומה הסופית כאמור, לרבות הפרשי הצמדה עליהם, ודינם יהיה כדין דמי ביטוח.

        

(2)  השר יקבע כללים לחישוב הפרש דמי הביטוח, הפרש המגיע בשל גמלה שחושבה מחדש על בסיס השומה הסופית והפרשי ההצמדה עליהם, בשים לב לדרך תשלום המקדמות במהלך אותה שנת מס, וכן מועדים והוראות לתשלומם; בכללים כאמור רשאי השר לקבוע תנאים לפטור מתשלום הפרש דמי ביטוח.

        

(3)  לא שילם המבוטח את הסכום שנדרש לשלם לפי פסקה (1) במועד שנקבע לתשלומו לפי פסקה (2), יחולו על סכום זה הוראות סעיף 364.

    

(ד)  הוראות סעיף קטן (ג) וסעיף 362(א)(3) יחולו גם על הכנסה שנקבעה לשנת מס פלונית על פי שומה עצמית.

    

(ה)  מבוטח שלא נערכה לו שומה כאמור ולא הגיש דין וחשבון על הכנסתו ואף לא נקבע הסכום המגיע כדמי ביטוח בהתאם לסעיף 357, ישלם מקדמה כאילו הכנסתו היתה הסכום המזערי האמור לגביו בלוח י"א או ההכנסה האחרונה שעל פיה חושבו לאחרונה המקדמות שהוא חייב בהן, כשהיא מקודמת כאמור בסעיף קטן (ב)(1), לפי הגבוהה ביניהן.

    

(ו)  בתקנות לפי סעיף זה רשאי השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, לקבוע הוראות מיוחדות לגבי -

        

(1)  מבוטח הרשאי לנהל במטבע חוץ פנקסי חשבונות כאמור בסעיף 130א לפקודת מס הכנסה, והכנסה שנקבעה לפי פנקסי חשבונות כאמור;

        

(2)  מבוטח שהוראות פטור לפי סעיף 351(יא) חלות עליו או עשויות לחול עליו;

        

תקנות כאמור יכול שייקבעו לגבי כלל המבוטחים כאמור בפסקאות (1) או (2) או לגבי חלק מהם, ויכול שייקבעו הוראות שונות לגבי סוגים מהם.

לתחילת העמוד

הקצאת מניות [תיקון התשס"ב (מס' 6א)]
    

345א. (א)  בסעיף זה -

      

"הכנסה" - הכנסה, שלפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, רואים אותה כהכנסה לפי פסקאות (1) או (2) בסעיף 2 לפקודה האמורה;

      

"חייב בתשלום בעד עצמו" - מי שחייב בתשלומי דמי ביטוח לפי הוראות סעיף 342(א);

      

"מועד חיוב" - המועד שנקבע לחיוב במס לפי הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

    

(ב)  הכנסה של עובד או של חייב בתשלום בעד עצמו, יראו אותה כהכנסתו של העובד או כהכנסתו של החייב בתשלום בעד עצמו, לפי הענין, במועד החיוב במס שנקבע לפי הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, ולענין הוראות סעיף 342(א) יהיה מעבידו של העובד מי שהיה מעבידו בעת ההקצאה כמשמעותה בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

    

(ג)  לענין הוראות סעיף 344(א), יווסף להכנסתו החודשית של עובד החלק ה-12 של ההכנסה שלפי הוראות סעיף קטן (ב) יש לראותה כהכנסתו של העובד, בעד כל אחד מהחודשים שבשנת המס שבה חל מועד החיוב.

    

(ד)  שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע תנאים, מועדים, כללים והוראות לענין תשלום דמי ביטוח לפי סעיף זה.

    

(ה)לענין דמי ביטוח המשתלמים לפי הוראות סעיף זה בעד תקופת הוראת השעה, לא יבוא בחשבון סכום ההכנסה של המבוטח העולה על סכום השווה לחמש פעמים השכר הממוצע בעד כל אחד מהחודשים בתקופת הוראת השעה, לגבי עובד, ולגבי החייב בתשלום בעד עצמו - הסכום האמור כשהוא מוכפל ב-12 בעד תקופת הוראת השעה.

57
לתחילת העמוד

הכנסה מפנסיה מוקדמת [תיקונים: התשס"ד (מס' 2), התשס"ה (מס' 5)]
    

345ב.  (א)  בסעיף זה, "פנסיה מוקדמת" - קצבה המשתלמת מכוח חיקוק או הסכם עבודה לעובד או למי שהיה עובד, בטרם הגיעו לגיל הפרישה, לאחר שפרש מעבודתו פרישה מוחלטת או חלקית, לרבות קצבה המשתלמת כאמור בשל נכות או אבדן כושר עבודה, מלא או חלקי.

    

(ב)  מבוטח לפי פרק י"א (בסעיף זה - מבוטח) שמשתלמת לו פנסיה מוקדמת, חייב בתשלום דמי ביטוח ממלוא סכום הפנסיה המוקדמת המשתלמת לו, בכפוף להוראות סעיף קטן (ג); שיעור דמי הביטוח מסכום הפנסיה המוקדמת יהיה, על אף הוראות סעיף 337(א)(2), כקבוע בטור ד' שבלוח י' לענין ניכוי משכר עובד, למעט השיעור הנקוב בפרט 6 בטור האמור.

        

(ג)  (1)  עלה סכום הפנסיה המוקדמת שמשתלמת למבוטח על ההפרש שבין ההכנסה המרבית הקבועה לגביו בלוח י"א לבין שאר הכנסותיו החייבות בתשלום דמי ביטוח, יובא בחשבון, לענין תשלום דמי הביטוח לפי הוראות סעיף זה, סכום הפנסיה המוקדמת שאינו עולה על ההפרש האמור.

        

(2)  פחת סכום הפנסיה המוקדמת שמשתלמת למבוטח מההכנסה המזערית הקבועה בפרט 3 בלוח י"א, ישתלמו דמי הביטוח לפי הוראות סעיף זה מסכום השווה להכנסה המזערית האמורה, ובלבד שאין למבוטח הכנסה אחרת שבעדה משתלמים דמי ביטוח.

    

(ד)  מי שמשלם פנסיה מוקדמת ינכה את דמי הביטוח לפי סעיף זה מהפנסיה המוקדמת, במקור, ויעבירם למוסד במועד התשלום החל לגבי עובד לפי הוראות סעיף 353.

        

(ה)  (1)  מבוטח שמשתלמת לו פנסיה מוקדמת שהוא גם עובד או עובד עצמאי, לא יחולו לגבי הכנסתו מפנסיה מוקדמת שיעורי דמי הביטוח החלים לפי לוח י' על חלק ההכנסה של עובד שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע (בסעיף קטן זה - שיעור מופחת).

        

(2)  היתה ההכנסה של מבוטח כאמור בפסקה (1) בחודש פלוני, מהמקורות המפורטים בסעיף 2(1), (2) ו–(8) בפקודת מס הכנסה, נמוכה מ–60% מהשכר הממוצע, יחול השיעור המופחת על סכום הכנסתו מפנסיה מוקדמת, השווה לסכום ההפרש שבין הכנסתו מהמקורות האמורים לבין 60% מהשכר הממוצע.

    

(ו)  השר רשאי, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, לקבוע כללים, תנאים ומועדים שיחולו לענין תשלום דמי הביטוח לפי סעיף זה וחישובם, לרבות חובת דיווח וניכוי דמי ביטוח מפנסיה מוקדמת, ורשאי השר לקבוע כאמור הוראות השונות מהוראות סעיף זה.

לתחילת העמוד

חישוב הכנסתו של מבוטח ברשות

[165]
    

346.  על אף הוראות סעיף 345, מי שהמוסד ביטח אותו על פי בקשתו, יראו כהכנסתו השנתית את ההכנסה כפי שנקבעה בתקנות.

לתחילת העמוד

סמכות קביעה

[166]
    

347.  מבוטח שהיה עובד או עובד עצמאי או שלא היה עובד ולא עובד עצמאי, ועבר מאחד הסוגים למשנהו, רשאי פקיד גביה ראשי שהמוסד מינהו לכך לקבוע את הסכום המגיע כדמי ביטוח על בסיס מקור הכנסתו בתקופת התשלום ולחייב בתשלומם או בתשלום מקדמות.

לתחילת העמוד

סכום מרבי וסכום מזערי

[167, 167ב] [תיקון התשס"ב (מס' 4)]
    

348.  (א)  לענין דמי ביטוח המשתלמים לפי הוראה מהוראות סעיף 335 לא יבוא בחשבון סכום ההכנסה של המבוטח העולה על הסכום המרבי המתקבל לפי האמור בלוח י"א.

58
    

(ב)  מבוטח שאין לו הכנסה או שהכנסתו אינה מגיעה לסכום המזערי האמור לגביו בלוח י"א, ישתלמו בעדו דמי הביטוח כאילו הכנסתו היתה הסכום המזערי האמור.

    

(ג)  השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לשנות בצו את הסכומים המזעריים האמורים בלוח י"א.

    

(ד)  מבוטח שקיבל דמי אבטלה לחודש מלא לפי פרק ז', ישלם דמי ביטוח כאילו היתה הכנסתו הסכום המזערי הקבוע בפרט 3 שבלוח י"א.

    

(ה)  בת המשרתת בשירות לאומי, בהתנדבות שאישר השר לפי פסקה (3)(ב) להגדרת "ילד" שבסעיף 238, ותלמיד במוסד תורני או בישיבה, שאין לו הכנסה או שהכנסתו אינה מגיעה לסכום המזערי האמור בפרט 3 בלוח י"א, יראו כאילו הכנסתם היתה הסכום המזערי האמור.

לתחילת העמוד

שינוי לוח י"א

[167א] [תיקונים: התשס"ב (מס' 4), התשס"ג (מס' 6)]
    

349.  השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לשנות או להחליף את לוח י"א.

לתחילת העמוד

הכנסות פטורות מדמי ביטוח

[168] [תיקונים: התשנ"ה (מס' 2), התשנ"ו (מס' 6), התשס"ג (מס' 4), (מס' 6), התשס"ד (מס' 10), התשס"ה, התשס"ו (מס' 2)]
    

350.  (א)  לענין תשלום דמי ביטוח לא יראו כהכנסה -

        

(1)  גמלה לפי חוק זה, למעט דמי לידה וגימלה לשמירת הריון המשתלמים לפי פרק ג' למעט דמי פגיעה לפי פרק ה' ולמעט גמלה לפי פרק ח' או פרק י"ב;

        

(2)  גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה;

        

(3)  תגמול נכות או שאירים המשתלם למבוטח מכוח חוק של מדינת חוץ שאישר השר לענין זה כחוק תגמולים;

        

(4)  תגמולים לפי חוקי תגמולים אלה:

          

(א)  חוק הנכים;

          

(ב)  חוק משפחות חיילים;

          

(ג)  חוק המשטרה;

          

(ד)  חוק נכי המלחמה בנאצים;

          

(ה)  חוק נכי רדיפות הנאצים;

          

(ו)  חוק נפגעי פעולות איבה;

          

(ז)  חוק התגמולים לחסידי אומות העולם, התשנ"ה-1995;

          

(ח)  חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992;

          

(ט)  חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994;

        

(5)  תגמולים לפי סעיפים 63ז ו-63ח לחוק שירות המדינה;

        

(6)  הכנסה החייבת במס לפי הוראות סעיפים 125ב או 125ג(ב), (ג) או (ד) לפקודת מס הכנסה, שאינה הכנסה בידי בעל שליטה, כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודה האמורה, המשתלמת לו על ידי חבר בני אדם שבשליטתו;

        

(7)  הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירת מגורים, הפטורה ממס לפי הוראות חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) (הוראת שעה), התש"ן-1990, וכן הכנסה מדמי שכירות שחלות עליה הוראות סעיף 122 לפקודת מס הכנסה;

        

(8)  סיוע הניתן לניצול השואה לפי הרישה של סעיף 4(4) לחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006.

    

(ב)  השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע בצו כל חוק אחר כחוק תגמולים לענין סעיף זה.

לתחילת העמוד

פטור מתשלום דמי ביטוח

[169] [תיקונים: התשנ"ו, התשנ"ו (מס' 3), התשנ"ח, התשס"ב (מס' 5), התשס"ג (מס' 6), התשס"ד]
    

351.  (א)  בכפוף להוראות סעיפים 53(ד) ו-97(ד), לא ישולמו דמי ביטוח בעד עובד בעד הזמן שבעדו מגיעים לו דמי פגיעה, דמי לידה או תשלומים בקשר לשיקום מקצועי הניתן לפי סעיף 88.

    

(ב)  לא ישולמו דמי ביטוח לפי סעיף 335(ב), (ה), (ז), (ח) ו-(ט) בעד הזמן שבעדו מגיעה למבוטח קצבת זקנה ובעד הזמן שלאחר הגיע המבוטח לגיל 70 בגבר, ובאשה - לגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ד' בלוח א'1, בכפוף להוראות סעיף 245(ב2), אף אם לא מגיעה לו קצבת זקנה.

    

(ג)  מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי החייב בתשלום דמי ביטוח בעד עצמו שהגיע לגיל הפרישה וטרם מגיעה לו קצבת זקנה, לא יהיה חייב בתשלום דמי ביטוח לפי סעיף 335(ב), (ה), (ז), (ח) ו-(ט).

    

(ד)  לא ישולמו דמי ביטוח בעד הזמן שבעדו מגיעה למבוטח קצבת נכות לפי פרק ה' או לפי פרק ט' אם אין לו כל הכנסה אחרת, ולא ישולמו דמי ביטוח לפי סעיף 335(א), (ב), (ד), (ה), (ז), (ח) ו-(ט) בעד הזמן שבעדו מגיעה למבוטח לפי סעיף 105 או לפי סעיף 200 קצבה בשל דרגת נכות יציבה, או לפי סעיף 200 קצבה בשל דרגת נכות בלתי יציבה, שנקבעה לתקופה רצופה של שנה לפחות, והכל אף אם יש לו הכנסה אחרת.

    

(ה)  לא ישולמו דמי ביטוח בעד הזמן שבעדו מגיעה לעובד תמורת דמי פגיעה אלא מהסכום העודף על הסכום שהיה משתלם לו כדמי פגיעה אילו לא קיבל תמורת דמי פגיעה.

    

(ו)  לא ישולמו דמי ביטוח בעד הזמן שהמבוטח אינו עובד ואינו עובד עצמאי והוא אחד מאלה:

        

(1)  תלוי לפי סעיף 130 שאינו מסוגל לכלכל עצמו ומשתלמת בעדו קצבת תלויים;

        

(2)  תלוי לפי סעיף 247(3) שמשתלמת בעדו קצבת שאירים או תוספת לקצבת זקנה.

    

(ז)  לא ישולמו דמי ביטוח בעד הזמן שבעדו מגיעה לאדם גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, אם אין לו הכנסה אחרת באותה תקופה.

    

(ח)  מבוטחת לפי פרק ו' שהיא עקרת בית או אלמנה בת קצבה, כהגדרתן בסעיף 238, לא תשלם דמי ביטוח לפי סעיף 335(ד).

    

(ט)  מבוטחת לפי פרק ט' שהיא עקרת בית או אלמנה בת קצבה, כהגדרתן בסעיף 238, לא תשלם דמי ביטוח לפי סעיף 335(ז).

    

(י)  מבוטחת לפי פרק י' שהיא עקרת בית או אלמנה בת קצבה, כהגדרתן בסעיף 238, לא תשלם דמי ביטוח לפי סעיף 335(ח).

    

(יא)  מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, והכנסתו בשנת המס, או באותו חלק ממנה שבו היה מבוטח כאמור, אינה עולה על ההכנסה המזערית האמורה בפרט 3 בלוח י"א לגבי אותה תקופה, לא ישלם דמי ביטוח אם הוא -

        

(1)  מקבל גמלה או תגמול האמורים בסעיף 350, למעט דמי אבטלה בעד חודש מלא - בעד התקופה שבה קיבל גמלה או תגמול כאמור, ואם הוא נכה הזכאי לקצבת נכות לפי פרק ט' - בעד תקופה שתחילתה בתאריך הקובע כמשמעותו בסעיף 195;

        

(2)  תושב ישראל שעלה לפי חוק השבות - בעד תקופה שעד 12 חודשים מיום שעלה;

        

(2א)  תלמיד במוסד חינוכי על יסודי או מי שמצוי בהכשרה מקצועית מיום שמלאו לו 18 שנים וכל עוד לא מלאו לו 21 שנים (בפסקה זו - תלמיד) - בעד התקופה שבה הוא לומד, ובלבד שהחל לשרת בשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 (להלן - חוק שירות הביטחון), או בשירות לאומי בהתנדבות כמשמעותו לפי פסקה 3(ב) להגדרה "ילד" שבסעיף 238, לפני שמלאו לו 21 שנים; לענין זה, "הכשרה מקצועית" - מסגרת לימודית מקצועית שהוכרה על ידי השר או מי שהסמיכו לכך;

        

(2ב)  מבוטח לפי פרק י"א - בעד תקופה שלא תעלה על שנים עשר חודשים, ובלבד שהחל לשרת בשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון, או בשירות לאומי בהתנדבות כמשמעותו לפי פסקה 3(ב) להגדרה "ילד" שבסעיף 238, לפני שמלאו לו 21 שנים (בפסקה זו - מתגייס).

        

(3)  פטור מתשלום דמי ביטוח, לפי כללים ומבחנים שקבע השר באישור ועדת העבודה והרווחה - בעד תקופה שקבעו כאמור.

לתחילת העמוד

תקנות בדבר הכנסות מסויימות

[170]
    

352.  השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע -

        

(1)  הוראות מיוחדות בדבר תשלום או פטור מתשלום של דמי ביטוח, כולם או מקצתם, מהכנסה שמקורה בבונוסים, מהכנסה המשתלמת שלא בכסף או שלא במישרין בידי מעביד לעובדו ומתשלום שהוא נוסף לשכר החודשי הרגיל כפי שהוגדר בתקנות;

        

(2)  הוראות וכללים דרך כלל או לסוגים של מבוטחים, שלפיהם, על אף הוראות סעיף 344, לענין דמי ביטוח, הכנסה פלונית לא תובא בחשבון, או תובא בחשבון לענין דמי ביטוח אף שאינה חייבת במס לפי פקודת מס הכנסה.סימן ג': תשלומים ודוחו"ת

מועד התשלום

[171] [תיקון התשנ"ח (מס' 4)]
    

353.  (א)  מועד התשלום של דמי הביטוח יהיה, לגבי עובד - היום ה-15 בחודש שאחרי תקופת התשלום, ולגבי כל מבוטח אחר - היום ה-15 בחודש של תקופת התשלום; השר רשאי לקבוע מועדים אחרים במקום המועדים שבסעיף זה, לכלל המבוטחים או לחלק מהם, ולכל דמי הביטוח או לחלק מהם.

    

(ב)  מועד תשלום שנקבע לפי סעיף קטן (א) יידחה, אם בחמשת הימים שקדמו למועד האמור היו לפחות שלושה ימי מנוחה, והוא יהיה ביום החול הרביעי שמתום ימי המנוחה הבאים ברצף; לענין זה, "ימי מנוחה" - ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל כמשמעותם בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, וכן חול המועד.

לתחילת העמוד

זקיפת תשלומים [תיקון התשנ"ו (מס' 5)]
    

354.  (א)  בסעיף זה -

      

"חוב דמי ביטוח" - סכום חוב דמי ביטוח של החייב לרבות הפרש דמי הביטוח ותוספת החלים לפי סעיף 345(ג);

      

"קנס" - סכום הקנס שחושב לפי סעיף 364(א)(1) החל על חוב דמי הביטוח;

      

"תוספת" - סכום התוספת שחושב לפי סעיף 364(א)(2), החל על חוב דמי הביטוח;

      

"חוב כולל" - סכום השווה לצירוף של חוב דמי ביטוח וכן הקנס והתוספת החלים עליו.

        

(ב)  (1)  כל תשלום ששולם על חשבון דמי ביטוח ייזקף כנגד חוב כולל שמועד תשלומו הוא המוקדם ביותר מבין החובות הכוללים של החייב - השווה לסכומו של כל תשלום כאמור (להלן - החוב הכולל המוקדם ביותר);

        

(2)  שולם תשלום על חשבון דמי ביטוח בסכום נמוך מסכום החוב הכולל המוקדם ביותר, ייזקף סכום התשלום כנגד חוב דמי הביטוח, הקנס והתוספת שבחוב הכולל המוקדם ביותר כמפורט להלן:

          

(א)  לחוב דמי הביטוח - החלק שיחסו לתשלום כיחס של חוב דמי הביטוח לחוב הכולל המוקדם ביותר;

          

(ב)  לקנס - החלק שיחסו לתשלום כיחס של הקנס לחוב הכולל המוקדם ביותר;

          

(ג)  לתוספת - החלק שיחסו לתשלום כיחס של התוספת לחוב הכולל המוקדם ביותר.

לתחילת העמוד

חובת דיווח וייחוס תשלומים

[173] [תיקונים: התשנ"ו (מס' 5), התשנ"ח (מס' 4), התשס"ד (מס' 2)]
    

355.  (א)  השר רשאי להתקין תקנות בדבר -

        

(1)  דין וחשבון שאדם חייב להגיש על הכנסתו;

        

(2)  דין וחשבון שאדם חייב להגיש על שכר עבודה או פנסיה מוקדמת כהגדרתה בסעיף 345ב(א) ששילם למי שבעדו הוא חייב בתשלום דמי ביטוח;

        

(3)  חובת קבלן להודיע על ביצוע עבודה באמצעות קבלן משנה ודינו של קבלן שלא קיים חובה כאמור.

        

(4)  התנאים שבהתקיימם יהיה המוסד רשאי לייחס תשלום ששילם המבוטח על חשבון דמי ביטוח, לחוב כולל שמועד תשלומו אינו המוקדם ביותר מבין חובותיו הכוללים, ורשאי הוא לענין זה לקבוע תנאים והוראות שונים לענין חוב כולל החל על הכנסה כאמור בכל אחד מסעיפים אלה: 344, 345(ב), 345(ג). תנאים והוראות כאמור ייקבעו, בין היתר, בשים לב לסכום כל החובות הכוללים שהמבוטח חייב בתשלומם ולמועדים שנקבעו לפי חוק זה לתשלום הסכום האמור או כל חלק ממנו, ובלבד שלא יותר בתנאים והוראות כאמור לייחס תשלום לתקופות תשלום דמי ביטוח הנקובות בסעיף 50(א)(1) ו-(2), ואם יוחס תשלום לתקופה כאמור - יבוטל הייחוס ויחולו הוראות סעיף 354;לענין פסקה זו, "חוב כולל" - כהגדרתו בסעיף 354.

    

(ב)  הוראות סעיף 353(ב) יחולו לגבי מועד שנקבע לפי סעיף קטן (א) להגשת דין וחשבון.

לתחילת העמוד

קנס על אי-הגשת דו"ח

[173א] [תיקון התשנ"ח (מס' 4)]
    

356.  (א)  החייב להגיש דין וחשבון או למסור הודעה לפי סעיף 355 ולא הגישם במועד שנקבע - יחוייב בקנס.

    

(ב)  השר יקבע הוראות בדבר שיעור הקנס, התקופות שבעדן יוטל והמועדים לתשלומו, ובלבד -

        

(1)  שלגבי אדם החייב בהגשת דין וחשבון כאמור בסעיף 355(א)(1) ו-(ב), לא יוטל קנס העולה על 36% מדמי הביטוח שהיה עליו לשלם באותה שנה שוטפת;

        

(2)  שלגבי אדם החייב בהגשת דין וחשבון כאמור בסעיף 355(א)(2) ו-(ב), ייקבע הקנס בשים לב למספר בני האדם שלגביהם היה חייב להגיש את הדין וחשבון ובשים לב לסכום דמי הביטוח שהיה חייב בתשלומו.

    

(ג)  לענין סעיפים 28(א), 312, 362, 363, 364, 367 ו-397(א), דין קנס כאמור בסעיף קטן (א) כדין דמי ביטוח.

לתחילת העמוד

קביעת דמי ביטוח בהעדר דו"ח

[174] (תיקון התשנ"ז)
    

357.  היה אדם חייב, לפי התקנות, להגיש דין וחשבון כאמור בסעיפים 342 ו-355(א)(1) או (א)(2) ו-(ב) ולא הגישו, רשאי פקיד גביה ראשי שהמוסד מינהו לכך לקבוע את הסכום המגיע כדמי ביטוח שיש לשלמם, ורואים כאילו חל פרעון הסכום במועד התשלום של תקופת התשלום שאליה מתייחס הסכום.

לתחילת העמוד

קביעת דמי ביטוח בניגוד לדו"ח

[175]
    

358.  היה פקיד גביה ראשי משוכנע שהכנסתו של המבוטח או שכר העבודה של עובדי מעביד פלוני עולים על הסכומים הנקובים בדין וחשבון שהמעביד או שהמבוטח הגיש לפי התקנות, רשאי הוא לקבוע את הסכום המגיע כדמי ביטוח שיש לשלמם, ורואים כאילו חל פרעון הסכום במועד התשלום של תקופת התשלום שאליה מתייחס הסכום.

לתחילת העמוד

ערר על קביעת דמי ביטוח

[176]
    

359.  (א)  קבע פקיד גביה ראשי את דמי הביטוח כאמור בסעיפים 347, 357 או 358, תימסר לחייב בתשלום הודעה על כך במכתב רשום, והחייב בתשלום רשאי לערור לפני ועדת שומה הפועלת לפי סעיף 372, תוך שלושים ימים מהיום שבו נמסרה לו ההודעה; לא ערר החייב בתשלום כאמור, תהא קביעת פקיד גביה ראשי סופית.

    

(ב)  השתמש פקיד גביה ראשי בסמכותו לפי סעיפים 357 או 358, חייב הוא לנמק את החלטתו בהודעה על פי סעיף קטן (א).

    

(ג)  העורר על קביעה לפי סעיפים 347 או 357 עליו הראיה.

    

(ד)  הוגש ערר על קביעה לפי סעיף 358, על המוסד הראיה שהקביעה היתה סבירה.

לתחילת העמוד

שיטת גביה

[177]
    

360.  השר רשאי לקבוע, לגבי כלל המבוטחים או לגבי סוגים מהם, הוראות בדבר שיטת הגביה של דמי הביטוח.

לתחילת העמוד

סמכות למתן הנחה

[177א]
    

361.  השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע הנחות שיינתנו לעובד עצמאי ולמי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, ששילמו דמי ביטוח לפני המועד שנקבע לתשלומם או באמצעות גביה מרוכזת, והכל בשיעורים ובתנאים שקבע, דרך כלל או לסוגים של מבוטחים.

לתחילת העמוד

החזרת תשלומי יתר

[178]
    

362.  (א)  שולמו למוסד דמי ביטוח לפי חוק זה או כספים לפי חוק אחר ביתר (להלן - תשלום יתר), יחולו הוראות אלה:

59
        

(1)  נגבה תשלום היתר על פי דרישת המוסד, הוא יוחזר בצירוף תוספת לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני היום

        

שבו הוחזר תשלום היתר לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני היום שבו נגבה תשלום היתר;

        

(2)  שולם תשלום היתר שלא על פי דרישת המוסד, הוא יוחזר בצירוף תוספת שתחושב כאמור בפסקה (1), ואולם לא תשולם תוספת בשל תקופה העולה על שלוש שנים;

        

(3)  שולמו מקדמות בעד שנת מס פלונית, בסכום העולה על סכום דמי הביטוח המגיע בעד אותה שנה על פי שומה סופית, יוחזר תשלום היתר בניכוי הפרש המגיע למוסד בשל גמלה שחושבה מחדש על בסיס השומה הסופית, בתוספת הפרשי הצמדה; השר יקבע כללים לחישוב תשלום היתר, הפרש הגמלה והפרשי ההצמדה, בשים לב לדרך תשלום המקדמות במהלך אותה שנת מס, וכן מועדים והוראות לתשלומם; בכללים כאמור רשאי השר לקבוע גם תנאים שבהם לא יוחזר תשלום היתר.

    

(ב)  המוסד יקזז, מהתשלומים המגיעים לזכאי להחזר לפי סעיף זה, כל סכום שהזכאי חייב למוסד על פי כל דין.

    

(ג)  לענין סעיף זה יראו כיום החזרת תשלום היתר לזכאי את היום שבו נשלח שיק למען שמסר, זוכה חשבונו בבנק, קוזז חובו למוסד או הועמד סכום כסף לרשותו בדרך אחרת; השר רשאי לקבוע הוראות משלימות לענין זה.

    

(ד)  המוסד יודיע למי ששילם תשלום יתר על זכאותו להחזר על פי סעיף זה; השר רשאי לקבוע הוראות בדבר מתן ההודעה וכן מקרים ונסיבות שבהם התוספת לתשלום יתר מוחזר תחושב בדרך שונה מהדרך שנקבעה בסעיף קטן (א).

    

(ה)  תוספת ששולמה לפי סעיף זה לא תיחשב כהכנסה לענין פקודת מס הכנסה ולענין קביעת תשלומי חובה או היטלים אחרים.

לתחילת העמוד

מחיקת חוב דמי ביטוח

[178א]
    

363.  מבוטח שנפטר בלי שקיימת מכוחו זכאות לגמלת שאירים או תלויים, לא יהיה המוסד זכאי לגבות כל חוב של דמי ביטוח שהמבוטח שנפטר היה חייב בהם בעד עצמו.סימן ד': פיגורים

תשלומי פיגורים

[179]
    

364.  (א)  לא שולמו דמי ביטוח במועד התשלום, ישלם החייב בתשלום דמי ביטוח, בנוסף על דמי הביטוח -

        

(1)  קנס בשיעור של 1.5% מסכום דמי הביטוח שבפיגור לכל שבוע של פיגור או חלק ממנו; עלה הפיגור על 90 ימים - יהיה הקנס, החל ביום ה-91, 3% מסכום דמי הביטוח שבפיגור לכל שבוע של פיגור או חלק ממנו; השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לשנות בצו את התקופות ואת שיעורי הקנס האמורים;

        

(2)  החל ב-1 בחודש שלאחר מועד התשלום - תוספת לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום הסכום בפועל לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום.

    

(ב)  לענין סעיף קטן (א), "דמי ביטוח" - לרבות תשלומים שהמוסד גובה לפי חיקוק אחר.

    

(ג)  דין קנס ותוספת לפי סעיף קטן (א) כדין דמי ביטוח לענין סעיפים 28(א), 312, 362, 363, 367 ו-397(א).

לתחילת העמוד

שמירת זכות לגמלה

[180]
    

365.  היה אדם חייב לפי חוק זה לשלם דמי ביטוח בעד הזולת ולא שילמם, יראו, לענין הזכות לגמלה, כאילו שולמו.

לתחילת העמוד

הפחתת גמלה ושלילתה מחמת פיגור

[181]
    

366.  (א)  קרה מקרה המזכה לגמלה וקיים אותה שעה חוב של דמי ביטוח והפיגור בתשלומו הוא בעד תקופה העולה על 12 חודשים, ינהגו כך:

        

(1)  בפיגור שאינו עולה על 18 חדשים - תשולם הגמלה פחות רבע;

        

(2)  בפיגור העולה על 18 חודשים ואינו עולה על 36 חודשים - תשולם הגמלה פחות חצי;

        

(3)  בפיגור העולה על 36 חודשים - לא תינתן גמלה לא בכסף ולא בעין.

    

(ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על -

        

(1)  הטבות לפי סעיף 9;

        

(2)  גמלאות לפי סעיפים 42, 49, 57, 62, 66, 143, 144, 254, 265, 266 ו-267;

        

(3)  על גמלאות לפי פרק ה' כשחובת תשלום דמי ביטוח נפגעי עבודה אינה חלה על המבוטח בעת קרות המקרה המזכה לגמלה;

        

(4)  גמלאות לפי פרקים י', י"ב ו-י"ג;

        

(5)  הענקות לפי סעיף 387.

    

(ג)  היה אדם מבוטח תקופה העולה על עשר שנים, יוארכו התקופות האמורות בסעיף קטן (א) בחודשיים לכל שנה שמעל עשר השנים האמורות ובלבד שלא יעלו על 60 חודשים.

    

(ד)  פיגור בתשלום דמי ביטוח, שמועד תשלומם חל תוך 90 הימים שלפני קרות המקרה המזכה לגמלה, לא ייחשב כפיגור לענין סעיף קטן (א).

    

(ה)  פיגור בתשלום סכום דמי ביטוח שאינו עולה על 15% מהשכר הממוצע, כפי שהוא ביום קרות המקרה המזכה לגמלה, לא ייחשב כפיגור לענין סעיף קטן (א).

לתחילת העמוד

הקלות בגביית דמי ביטוח

[183]
    

367.  (א)  פקודת המסים (גביה), להוציא סעיף 12 שבה, תחול על דמי ביטוח כאילו היו מס כמשמעותו בפקודה האמורה.

    

(ב)  השר רשאי למנות אדם שיהיו לו הסמכויות של פקיד גביה או ממונה על הגביה לענין הפקודה האמורה, והוא ימלא לצורך סעיף זה את התפקידים המוטלים על פקיד גביה או ממונה על הגביה לפי הפקודה האמורה.

    

(ג)  לענין גביית חובות, אשר לפי פקודת פשיטת הרגל, פקודת האגודות השיתופיות או פקודת החברות, סילוקם קודם לסילוק יתר החובות - דין דמי ביטוח כדין מס המגיע לאוצר המדינה.

לתחילת העמוד

הסכם תשלומים

[184]
    

368.  (א)  המוסד רשאי לערוך עם מעביד או מבוטח או עם באי כוחם הסכם בכתב, לפי טופס שנקבע, בדבר תשלום לשיעורים של חוב דמי ביטוח, כולו או מקצתו; נערך הסכם כאמור - יראו לגבי הזכות לגמלה שנוצרה לאחר שנערך ההסכם ובכפוף לסעיף 312(ב) ולתנאי ההסכם, כאילו שולמו דמי הביטוח שלגביהם נערך ההסכם, כל עוד החייב בתשלומם מקיים את הוראות ההסכם.

    

(ב)  כל תשלום שישולם לפי הסכם כאמור ישא ריבית בשיעור שנקבע בצו לפי חוק הריבית (שינוי שיעורים), התשל"ג-1972, ממועד ההסכם ועד מועד התשלום.

    

(ג)  לא פרע אדם במועד שני תשלומים, בין רצופים ובין שאינם רצופים, על פי ההסכם שנערך עמו, רשאי המוסד לבטל את ההסכם; בוטל ההסכם, רואים כאילו לא נערך ההסכם, והוראות סעיף 364 יחולו על דמי הביטוח שבפיגור.

לתחילת העמוד

אי-רישום ואי-תשלום דמי ביטוח - אחריות המעביד

[185]
    

369.  (א)  לא נרשם מעביד בהתאם לתקנות על פי סעיף 379 או לא שילם במועד התשלום את דמי הביטוח בעד עובד פלוני, ולפני הרישום או אחרי מועד התשלום ולפני סילוק הפיגורים קרה לעובד מקרה המזכה לגמלה, רשאי המוסד לתבוע מהמעביד סכום השווה לגמלאות בכסף ששילם המוסד, או שהוא עתיד לשלמן, ואת השווי הכספי של הגמלאות בעין שניתנו לזכאי לגמלה, בקשר לאותו מקרה.

    

(ב)  השר רשאי לקבוע הוראות בדבר היוון קצבאות ובדבר חישוב ערכן הכספי של גמלאות בעין, לענין סעיף זה.

    

(ג)  נתבע מעביד לפי סעיף זה, יהיה זכאי לצרף כנתבעים נוספים את כל מי שהיה, בשעת התביעה או לפני כן, מעבידו של העובד שלגביו הוגשה התביעה, אם אותו מעביד פיגר בתשלום דמי ביטוח בעדו, ולתבוע חלוקת סכום התביעה ביניהם באופן יחסי לסכומי הפיגור.

    

(ד)  הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו אם נתבע מעביד בשל פגיעה בעבודה שאירעה לעובד או אם הפיגור בתשלום דמי ביטוח חל בתקופה שקדמה לחמש שנים שלפני יום המקרה המזכה לגמלה.

לתחילת העמוד

ויתור

[185א]
    

370.  עובד המוסד שהמינהלה הסמיכה לכך רשאי, על פי בקשה מנומקת ומטעמים מיוחדים המצדיקים זאת בנסיבות המקרה שיירשמו, לוותר על הפרש דמי ביטוח לפי סעיף 345, על קנס לפי סעיף 356, על קנס ותוספת לפי סעיף 364 ועל ריבית לפי סעיף 368(ב), כולם או חלקם.סימן ה': הוראות מיוחדות

הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח

[186] [תיקונים: התשס"ב (מס' 4), התשס"ד (מס' 2)]
    

371.  השר רשאי לקבוע, הן בדרך כלל והן לסוגים, הוראותמיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח של המבוטחים המנויים להלן, וכוחן יפה על אף הוראות פרק זה, למעט הוראות סעיף 345ב, ובלבד שלא יחוייבו בתקנות לשלם דמי ביטוח מסכום העולה על ההכנסה המרבית שלפיה משתלמים דמי ביטוח; ואלה הם המבוטחים:

61
          

(1)  (א)  עובד חלקי;

          

(ב)  עובד לשעה;

          

(ג)  עובד אצל מעבידים שונים;

          

(ד)  עובד מזמן לזמן לפי רצונו הוא;

          

(ה)  עובד שתוך פרק זמן הנקוב בתקנות עבד מספר ימים פחות מהנקוב בהן;

          

(ו)  עובד בחופשה, ללא תשלום, חודש תמים;

          

(ז)  עובד שמעבידו אינו תושב ישראל;

          

(ח)  עובד בשירות דיפלומטי או קונסולרי של מדינת חוץ;

          

(ט)  עובד שאין אדם אחר חייב לפי חוק זה בתשלום דמי ביטוח בעדו;

          

(י)  עובר ששכר עבודתו, כולו או מקצתו, אינו משתלם על ידי מעבידו או מטעמו;

          

(יא)  עובד במשק בית;

          

(יב)  עובד שאינו עובד עצמאי ואין עיקר הכנסתו מעבודה שכירה;

        

(2)  מבוטח שהוא גם עובד וגם עובד עצמאי;

        

(3)  עובד עצמאי שאין עיקר הכנסתו ממשלח ידו;

        

(4)  מבוטח שהוא מתיישב בישוב חקלאי שהוקם אחרי המועד הנקוב בתקנות;

          

(5)  (א)  מבוטח ששירותי סעד תומכים בו;

          

(ב)  מבוטח בתקופת היותו אסיר או עציר;

          

(ג)  מבוטח השוהה בחוץ לארץ;

          

(ד)  מבוטח שעבר מסוג אחד של מבוטחים למשנהו - בתקופת מעבר שנקבעה;

          

(ה)  מבוטח שהוא תלמיד במוסד להשכלה;

          

(ו)  מבוטח המצוי בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי כמשמעותם בסעיף 75(א)(3);

          

(ז)  מבוטח לפי פרק ה' בלבד;

          

(ח)  מבוטחים בני זוג העובדים במפעל או בעסק של שניהם או של אחד מהם;

          

(ט)  מבוטח שאינו עובד בשנה הראשונה לביטוחו;

          

(י)  מבוטח שסווג לפי סעיף 6;

          

(יא)  מבוטח שלפי פקודת מס הכנסה יש לגבות מהכנסותיו מס הכנסה במקור, למעט הכנסות מהמקורות המפורטים בסעיף 2(2) לפקודה האמורה.

לתחילת העמוד

ועדת שומה

[187]
    

372.  (א)  ליד כל סניף של המוסד תוקם ועדת שומה, והיא תקבע, לפי בקשת החייב בתשלום דמי ביטוח, את דמי הביטוח שיש לשלמם.

    

(ב)  המועצה תמנה את חברי ועדת השומה.

    

(ג)  ועדת שומה תדון בשלושה; מנהל הסניף שלידו הוקמה ועדת שומה יקבע את התור שלפיו יכהנו חבריה.

    

(ד)  ועדת שומה תקבע את סדרי הדין לפניה, במידה שלא נקבעו בתקנות, ולא תהיה כפופה לדיני הראיות אלא תשקול לפי אומד דעתה את חומר הראיות שהובאו לפניה; ואולם שומה סופית של הכנסה מהמקורות האמורים בסעיפים 344(א) ו-345(א), לפני כל פטור, ניכויים וזיכויים לפי פקודת מס הכנסה, תחייב את הועדה.

    

(ה)  החלטת ועדת שומה בשאלה שבעובדה תהיה סופית.

לתחילת העמוד

ניכוי מתשלומים אחרים

[188(א)]
    

373.  סכום קצבת הילדים לפי פרק ד' אשר ישולם לאדם בזכות ילדו, ינוכה מתשלומים לאותו אדם בזכות אותו ילד על פי הסכם קיבוצי או חוזה.

לתחילת העמוד

[ט']


פרק ט"ז: שונות

ביצוע אמנות

[190]
    

374.  (א)  נכרת הסכם, בין ממשלת ישראל לבין מדינת חוץ או רשות שאינה מדינה, הקובע יחסי גומלין בענין ענפי ביטוח לאומי שחוק זה דן בהם, או המחיל זכויות או חובות לפי חוק זה על תושבי המדינה או הרשות שעמן נכרת ההסכם, רשאי השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, להתקין תקנות לביצוע ההסכם אף בסטיה מהוראות חוק זה, ובהסכמתו של השר הממונה על ביצוע חיקוק אחר - אף בסטיה מהוראות אותו חיקוק.

    

(ב)  אמנה רב-צדדית הנוגעת לביטוח לאומי שמדינת ישראל הצטרפה אליה יראו כהסכם בין המדינה לבין כל אחת מהמדינות החברות לאותה אמנה, ובלבד שאותה מדינה אינה מפלה לרעה אזרחים ישראליים בענפי ביטוח שחוק זה דן בהם.


הדדיות בביטוח אזרחי חוץ

[191]
    

375.  השר רשאי לקבוע הוראות מיוחדות בדבר ביטוחו של אזרח מדינה שחוקיה מפלים לרעה אזרחים ישראליים בענפי ביטוח שחוק זה דן בהם.

לתחילת העמוד

הוראות מיוחדות לשעת חירום

[191א]
    

376.  הורה שר הבטחון לפי סעיף 278 כי שירות מילואים יהיה שירות חירום, רשאים השר ושר האוצר, בנסיבות מיוחדות, לקבוע באישור ועדת העבודה והרווחה, לגבי תקופת אותו שירות, הוראות בדבר שיפוי מלא או חלקי של מעביד על תשלומים כאמור בסעיף 283 ועל תשלום דמי ביטוח בעד עובדיו; בתקנות לפי סעיף זה ייקבעו המקורות למימון השיפוי ושיעורו, ומותר לקבוע בהן כי השיפוי יחול לגבי חלק מהתקופה, סוגי המעבידים שיהיו זכאים לשיפוי ותנאים למתן השיפוי.

לתחילת העמוד

ביטוח חיילים

[192]
    

377.  השר רשאי לקבוע הוראות מיוחדות בדבר ביטוחם של אנשים המשרתים בצבא הגנה לישראל, להוציא אנשים בשירות מילואים, ושל התלויים בהם.

לתחילת העמוד

סוגים מיוחדים של מבוטחים

[192א] [תיקונים: התשנ"ח, התשנ"ט (מס' 4), התשס"ג (מס' 5)]
    

378.  (א)  בסעיף זה -

62
      

"אזור" - יהודה והשומרון וחבל עזה;

      

"ההסכם" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ו-1996;

      

"היישובים" - כהגדרתם בסעיףXII להסכם;

      

"האתרים הצבאיים" - כמשמעותם בהסכם, לרבות אזור המיתקנים הצבאיים כמשמעותו בסעיףXVII להסכם;

      

"תושב ישראל באזור" - מי שאילו מקום מגוריו היה בישראל היה בגדר תושב ישראל והוא אזרח ישראלי או שהוא זכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, והכל אם מתקיים בו אחד מאלה:

        

(1)  הוא מתגורר ביישובים או באתרים הצבאיים;

        

(2)  הוא מתגורר באזור ומועסק בישראל.

      

"יום התחילה" - י"ח בטבת התשנ"ה (21 בדצמבר 1994).

    

(ב)  השר, לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע זכויות וחובות לפי חוק זה, כולן או מקצתן, בשטח שיקבע, לגבי אלה:

        

(1)  מי שאינו תושב ישראל;

        

(2)  תושב ישראל באזור;

        

(3)  תושב ישראל המועסק מחוץ לישראל;

        

(4)  תושב ישראל הגר מחוץ לישראל;

        

(5)  תושב ישראל ותושב ישראל באזור המעסיק עובדים מחוץ לישראל;

        

(6)  מעביד שהוא חבר-בני-אדם הרשום בישראל או חבר-בני-אדם אשר 50% או יותר מהבעלות בו הם בבעלות ישירה או עקיפה של תושב ישראל או של תושב ישראל באזור;

        

(7)  תושב ישראל שהוא עובד עצמאי העוסק במשלח ידו באזור;

        

(8)  תושב ישראל שהכנסתו נצמחה, הופקה או נתקבלה באזור.

    

(ג)  תקנות שהותקנו לפני יום התחילה, לפי סעיף 192א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968, כנוסחו לפני יום התחילה -

        

(1)  לענין מי שאינו תושב ישראל באזור - בטלות, למעט תקנות שהותקנו לענין פרק ה', ואולם לא יראו כתאונת עבודה תאונה שאירעה לאחר יום התחילה בדרך לעבודה וממנה, אם אירעה מחוץ לישראל;

        

(2)  ימשיכו לעמוד בתוקפן לגבי המנויים בפסקאות (2) עד (8) בסעיף קטן (ב).

לתחילת העמוד

ביטוח עובד זר המועסק באזור [תיקון התשס"ה (מס' 4)]
    

378א.  (א)  הוראות פרקים ג', ה' ו–ח' יחולו על עובד זר המועסק ביישובים או באתרים הצבאיים, (בסעיף זה - עובד זר באזור) בידי מעסיק שהוא תושב ישראל או תושב ישראל באזור.

63
    

(ב)  בעד עובד זר באזור ישתלמו דמי ביטוח לפי הוראות סעיפים קטנים (א), (ג) ו–(ו) של סעיף 335 והוראות סעיף 340(ג).

    

(ג)  על אף האמור בסעיף קטן (א) -

        

(1)  עובדת זרה באזור או אשת עובד זר באזור לא תהיה מבוטחת לפי סעיף קטן זה למענק אשפוז, למענק לידה ולקצבת לידה אם אינה מתגוררת באחד מהיישובים או האתרים הצבאיים כאמור;

        

(2)  הוראות סעיף 80(1) לא יחולו אלא אם העובד הזר מתגורר בישראל או באחד מהיישובים או האתרים הצבאיים ומתקיים אחד מאלה:

          

(א)  תאונת העבודה כאמור בסעיף 80(1) אירעה בתוך אחד היישובים או האתרים הצבאיים;

          

(ב)  תאונת העבודה כאמור אירעה מחוץ ליישובים או לאתרים הצבאיים ובתנאי שהיא אירעה באזור כמשמעותו בסעיף 1 לתוספת לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית),

          

התשכ"ח-1967; אירעה התאונה אגב השימוש ברכב מנועי - הרכב המנועי היה בבעלות תושב ישראל, תושב ישראל באזור או תאגיד הרשום בישראל והיה נהוג בידי תושב ישראל או תושב ישראל באזור.

    

(ד)  בסעיף זה -

      

"עובד זר" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991;

      

"רכב מנועי" - כהגדרתו בפקודת התעבורה [נוסח חדש];

      

"יישובים", "אתרים צבאיים" ו–"תושב ישראל באזור" - כהגדרתם בסעיף 378.

לתחילת העמוד

רישום

[193]
    

379.  השר רשאי לקבוע הוראות בדבר רישום המבוטחים והמעבידים במוסד ובדבר שינוי בפרטי הרישום.

לתחילת העמוד

מבוטח שלא נרשם

[194]
    

380.  (א)  לא נרשם מבוטח על פי ההוראות בדבר רישום החלות עליו, לא תיחשב לגביו כל תקופת אכשרה לענין סעיפים 246 ו-253, אלא מיום שנרשם.

    

(ב)  סעיף זה לא יחול אם הוכיח המבוטח כי אי-הרישום נגרם על ידי מעשה שלא היה תלוי ברצונו של החייב ברישום.

לתחילת העמוד

עיגול סכומים

[195]
    

381.  השר יקבע את שיטות העיגול של הסכומים שהמוסד מחשב, גובה או משלם לפי חוק זה, וכן לפי כל דין אחר, אם אין בו הוראה אחרת לאותו ענין; נקבע כי סכום כאמור יחולק, יהיה השר רשאי לקבוע גם את שיטות העיגול של המנה המתקבלת לאחר החלוקה.

לתחילת העמוד

זקיפת תשלומים בחיובים אחדים

[195א]
    

382.  (א)  סכום שגבה המוסד מן החייב לחיובים אחדים, בין לפי חוק זה ובין לפי כל דין אחר, ייזקף חלק יחסי ממנו לחשבונו של כל חיוב כיחס חלקו של אותו חיוב לסך החיובים; הוראה זו לא תחול על סכומים שהמוסד גובה לפי סעיפים 192, 328, 329, 330 ו-369.

    

(ב)  הזקיפה בחשבונו של כל חיוב תיעשה לפי הסדר האמור בסעיף 354.

לתחילת העמוד

פיקוח

[196]
    

383.  (א)  מי שהסמיכו לכך המוסד רשאי להיכנס, בכל עת סבירה, לכל מקום שיש לו יסוד להניח שעובד בו אדם כעובד עצמאי או שמועבד בו עובד, או לשם חקירה בקשר לתביעה או לתשלום גמלה, ובלבד שלא יהא רשאי להיכנס בכוח למקום מגורים לשם חקירה כאמור אלא על פי צו מאת שופט בית משפט השלום.

    

(ב)  מי שהוסמך כאמור בסעיף קטן (א) רשאי לדרוש כי יוצג בפניו כל פנקס או מסמך אחר בדבר האנשים העובדים באותו מקום, הן כעובדים והן כעובדים עצמאיים, ולחקור כל אדם בכל ענין הנוגע לחוק זה, ובלבד שלא יידרש אדם לתת תשובה או עדות העלולות להפלילו.

    

(ג)  הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מהוראות סעיף 146.

לתחילת העמוד

סמכות לדרוש ידיעות רשמיות

[196א]
    

384.  (א)  על אף הוראות כל דין אחר, רשאי עובד המוסד שהמינהלה הסמיכה אותו לכך לדרוש מכל עובד של גוף ציבורי שיספק כל פרט הנדרש לענין חוק זה והוא בידיעתו או ברשותו של אותו עובד, אך אין לחייב מכוח סעיף זה עובד כאמור לגלות פרטים שעליהם הוא חייב בשמירת סודיות לפי פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל"ב-1972, לפי חוק בנק הדואר, התשי"א-1951, או לפי חוק בנק ישראל, התשי"ד-1954.

    

(ב)  לענין סעיף זה, "גוף ציבורי" - המדינה, רשות מקומית, חברה שהממשלה משתתפת בהנהלתה וכל גוף אחר העומד לביקורתו של מבקר המדינה, וכן קופת גמל כמשמעותה בסעיף 180 וקרן חופשה לפי חוק חופשה שנתית.

לתחילת העמוד

קבלת מידע ממס הכנסה וממס ערך מוסף [תיקון התשס"ג (מס' 6)]
    

384א.  (א)  בלי לפגוע בהוראות סעיף 384 ועל אף האמור בכל דין, רשאי עובד המוסד שהמינהלה הסמיכה לכך, לקבל מאת נציב מס הכנסה כמשמעותו בפקודת מס הכנסה ומהמנהל כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, כל מידע שנקבע לפי סעיף קטן (ב) אשר הגיע אליהם אגב ביצוע תפקידם, והנדרש למוסד לצורך מילוי תפקידו לפי כל דין.

    

(ב)  שר הרווחה, בהסכמה עם שר המשפטים בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה יקבע את סוגי המידע שהמוסד לביטוח לאומי רשאי לקבל לפי הוראות סעיף קטן (א).

לתחילת העמוד

חישובי מועדים

[197]
    

385.  (א)  לא הוכח יום לידתו של אדם, חזקה עליו, לענין חוק זה, שנולד בחמישה עשר לחודש לידתו, ואם לא הוכח החודש - חזקה כאמור שנולד באחד באפריל של שנת לידתו.

    

(ב)  לא נקבע גילו של אדם אך נקבע לו מתח גילים, יהיה גילו, לענין חוק זה, הגיל שבתחום אותו מתח שהמבוטח או הזכאי לגמלה, לפי הענין, הצהיר עליו כעל גילו.

לתחילת העמוד

ייצוג בפני המוסד

[198]
    

386.  לא ייוצג אדם בפני המוסד אלא על ידי עורך דין, רואה חשבון, ידיד קרוב, נציג ארגון עובדים או מעבידים, נציג ארגון של ישובים חקלאיים או אדם אחר שנתקיימו בו התנאים שנקבעו לכך.

לתחילת העמוד

[ט'1]


פרק י"ז: הענקות

מתן הענקה

[198אא]
    

387.  המוסד רשאי, לפי שיקול דעתו מטעמי צדק, לתת הענקות לאדם בכסף ובעין על פי מבחנים וכללים ובשיעורים שנקבעו באישור ועדת העבודה והרווחה, כשתביעתו של האדם לגמלה במסגרת ענפי הביטוח אינה מזכה אותו בגלל אחת מאלה:

        

(1)  אי-הזדקקות לאשפוז לפי סעיף 42;

        

(2)  פיגור בתשלום דמי ביטוח לפי סעיפים 50 או 366;

        

(3)  אי-מילוי חובת רישום לפי סעיף 77;

        

(4)  אי-השלמת תקופת אכשרה לפי סעיפים 246 או 253.


מימון

[198ב]
    

388.  ההענקות לפי סעיף 387 ימומנו מחשבון נפרד שייווצר על ידי הפרשה שנתית של 1% מתקבולי המוסד וממקורות אחרים שהסכימו עליהם המוסד והממשלה (להלן - שיעור ההפרשה).

לתחילת העמוד

שינוי שיעור ההפרשה

[198ג]
    

389.  השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לשנות בצו את שיעור ההפרשה.

לתחילת העמוד

התחשבות בתקנות בשיעור ההפרשה

[198ד]
    

390.  השר, בהתקינו תקנות לפי סעיף 387, יביא בחשבון את מקורות המימון לתשלום ההענקות, לאחר שהמוסד ימציא לו הערכה של שיעורי ההפרשה; המוסד ימציא את ההערכה כאמור לקראת יום 1 באפריל בכל שנה.

לתחילת העמוד

[י"א]


פרק י"ח: בית הדין לעבודה

סמכות בית דין אזורי

[230] [תיקונים: התשנ"ז, התשנ"ז (מס' 3)]
    

391.  (א)  לבית דין אזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, תהיה סמכות ייחודית לדון ולפסוק בכל תובענה למעט בתובענה לפי פרק ח' -

        

(1)  של הזכאי לגמלה, או של האדם אשר לידיו ניתנה הגמלה, הטוענים שקופחו בזכותם או שלא הוחלט תוך הזמן הקבוע בתקנות בתביעה שהגישו בהתאם לסימן א' של פרק י"ד;

          

(2)  (א)  של המוסד נגד מבוטח, נגד מי שהיה מבוטח, נגד כל אדם שנתבע לשלם דמי ביטוח או לפי סעיף 369 נגד מעביד;

          

(ב)  של המוסד נגד התובע גמלה או מי שקיבל גמלה או תשלום אחר, לרבות גמלה או תשלום אחר ששולמו בטעות או שלא כדין;

        

(3)  של מבוטח או של מי שהיה מבוטח, של הנתבע לשלם דמי ביטוח או של הטוען שהוא מבוטח, נגד המוסד בכל ענין הנוגע לביטוח לפי חוק זה;

        

(4)  של מבוטח נגד מעביד לתשלום תמורת דמי פגיעה וכן של המוסד ושל מעביד בכל ענין הנובע מהוראות סעיף 94;

        

(5)  שבין המוסד ובין שירות רפואי מוסמך בכל ענין הנובע מההסכם ביניהם או מתקנות לפי סעיף 91;

        

(6)  של אדם הטוען שלא שולמו דמי קבורה ונגרמה לו הוצאה כספית בשל כך;

        

(7)  של אדם הרואה עצמו נפגע עקב החלטת המוסד לפי סעיף 304.

    

(ב)  לא תהיה לבית הדין סמכות לקבוע את גילו של אדם אלא לצורך סעיף 385 בתחום מתח גילים שנקבע לפי חוק קביעת גיל, התשכ"ד-1963.


בעלי דין

[231]
    

392.  (א)  בעלי הדין לפני בית הדין לעבודה יכולים להיות -

        

(1)  הזכאי לגמלה או האדם אשר לידיו ניתנת הגמלה;

        

(2)  המוסד;

        

(3)  מבוטח, מי שהיה מבוטח, האדם הנתבע לשלם דמי ביטוח, או הטוען שהוא מבוטח;

        

(4)  מעביד;

        

(5)  שירות רפואי מוסמך;

        

(6)  אדם כאמור בסעיף 391(א)(6) או (7);

        

(7)  שירות התעסוקה.

    

(ב)  כל נתבע בדין רשאי לבקש שיצרפו כבעל דין כל אדם הנמנה עם המפורטים בסעיף קטן (א).

לתחילת העמוד

תובענה של מעביד בהעדר תובענה של עובד

[231א]
    

393.  עובד או התלויים בו, שהמוסד דחה את תביעתם לגמלה לפי פרק ה' ולא הגישו תובענה לבית הדין לעבודה תוך המועד שנקבע בתקנות, הזכות בידי המעביד להגיש לבית הדין לעבודה, בשמם, תובענה נגד המוסד תוך תקופה שקבע שר המשפטים בהתייעצות עם השר.

לתחילת העמוד

מניעת טיעון

[231ב]
    

394.  לא תישמע בכל בית משפט או בית דין טענה הסותרת פסק דין סופי של בית הדין לעבודה בשאלה אם מגיעה גמלה לפי פרק ה' או לא.

לתחילת העמוד

השתתפות בתקציב בית הדין לעבודה

[232]
    

395.  המוסד לביטוח לאומי ישתתף בתקציב בית הדין לעבודה על ידי ניכוי מהקצבת האוצר האמורה בסעיף 32 בשיעור שיקבעו שרי האוצר והמשפטים והשר, לאחר התייעצות עם המוסד.

לתחילת העמוד

קביעת מועדים

[233]
    

396.  שר המשפטים, בהתייעצות עם השר, רשאי לקבוע הוראות בדבר מועדים להגשת תובענות וערעורים לענין חוק זה לפני בית הדין לעבודה.

לתחילת העמוד

סיוע משפטי

[234]
    

397.  (א)  השר, בהסכמת שר המשפטים, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, יתקין תקנות בדבר מתן סיוע משפטי לכל מבקש, שאינו חבר-בני-אדם, בהליכים בבית הדין לעבודה שהמוסד הוא צד

    

בהם, בענינים הנובעים מחוק זה או מכל חיקוק אחר שהמוסד משלם תשלומים על פיו, למעט הליכים שענינם תביעה לתשלום דמי ביטוח או תביעה נגד מעביד לפי סעיף 369.

    

(ב)  הסיוע המשפטי יינתן באמצעות לשכות הסיוע המשפטי הפועלות לפי חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972, ולפי הוראותיו, הכל בשינויים שנקבעו בתקנות לפי סעיף קטן (א), ובלבד שההגבלות בדבר יכולתו של המבקש לשאת בהוצאות השירות המשפטי כאמור בסעיפים 2 ו-3 לחוק האמור לא יחולו.

    

(ג)  המוסד ישא בכל ההוצאות הקשורות במתן סיוע משפטי לפי סעיף זה, לפי הסדר בינו לבין המדינה.

לתחילת העמוד

[י"ב]


פרק י"ט: עונשין וביצוע

עונשין

[239]
    

398.  (א)  מי שעשה אחת מאלה, דינו - מאסר שנה אחת:

        

(1)  גרם במרמה או על ידי העלמת עובדה למתן גמלה לפי חוק זה או להגדלתה, בין שהגמלה הגיעה לידיו ובין שהגיעה לידי זולתו;

        

(2)  מסר הצהרה כוזבת בקשר לדמי ביטוח או העלים עובדה שיש לה חשיבות לענין זה;

        

(3)  קשר קשר עם אדם אחר כדי להביא להקטנת דמי ביטוח או להגדלת גמלה.

    

(ב)  מי שלא מילא חובה המוטלת עליו בחוק זה או על פיו, דינו - קנס בשל כל אדם שלגביו נעברה העבירה; לענין זה, "חובה" - למעט חובת תשלום למוסד.

    

(ג)  מי שלא שילם דמי ביטוח בעד עובדו כאמור בחוק זה, דינו - מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו - כפל הקנס האמור.

    

(ד)  מי שלא שילם ביודעין דמי ביטוח בעד עצמו כאמור בחוק זה, דינו - קנס.

    

(ה)  נעברה עבירה לפי סעיף זה בידי חבר-בני-אדם מואגד או בלתי מואגד, יאשם בה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה בו חבר מינהלה, מנהל, שותף, למעט שותף מוגבל, או עובד האחראי למעשה נושא העבירה, אלא אם כן הוכיח שניים אלה:

        

(1)  שהעבירה נעברה שלא בידיעתו;

        

(2)  שהוא נקט את כל האמצעים הסבירים למנוע את ביצוע העבירה.

    

(ו)  אין סעיף זה גורע מאחריותו הפלילית של אדם לפי כל חוק אחר.


בית המשפט המוסמך

[241]
    

399.  בית משפט שלום הוא המוסמך לדון בכל תביעה לפי סעיף 398.

לתחילת העמוד

ביצוע

[242]
    

400.  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

לתחילת העמוד

העברת סמכויות

[243]
    

401.  השר רשאי להעביר מסמכויותיו לפי חוק זה, להוציא את הסמכות להתקין תקנות ואת הסמכויות לפי סעיפים 20, 24, 25(ב) ו-26.

לתחילת העמוד

תחילה

[244]
    

402.  תחילתו של נוסח משולב זה היא ביום ז' בתשרי התשנ"ו (1 באוקטובר 1995).

לתחילת העמוד

הוראות מעבר

[תיקון 83] (תיקון התשס"ד)
    

403.  (א)  לענין דמי לידה, יולדת שלגביה היום הקובע, כהגדרתו בסעיף 48, חל לפני יום כ"ז בחשון התשנ"ה (1 בנובמבר 1994), ייקראו לגביה -

        

(1)  סעיף 53 -

          

(א)  כאילו בסעיף קטן (א) במקום "שכר העבודה הרגיל" נאמר "שלושה רבעים משכר העבודה הרגיל";

          

(ב)  כאילו סעיף קטן (ד) לא קיים;

        

(2)  סעיף 350(א)(1) כאילו המלים "למעט דמי לידה המשתלמים לפי פרק ג'" לא קיימות;

        

(3)  סעיף 351(א) כאילו המלים "בכפוף להוראות סעיף 53(ד)" לא קיימות.

לתחילת העמוד

[תיקון 99]
    

(ב)  הסיפה של סעיף 170(1) המתחילה במלים "ולא יפחת" לא תחול על תביעה לדמי אבטלה שהוגשה לפני ג' בסיון התשנ"ה (1 ביוני 1995).

לתחילת העמוד

[תיקון 86]
    

(ג)  הוראות סעיפים 171(א)(2) ו-173(א)(2) לא יחולו לגבי חייל ומתנדבת בשירות לאומי שסיימו את שירותם לפני ב' בניסן התשנ"ד (1 באפריל 1994).

לתחילת העמוד

[תיקון 91]
    

(ד)  לענין חישוב גמלה לפי פרק ה' בשל פגיעה בעבודה שאירעה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) יחולו הוראות סעיף 170 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968, והתקנות לפיו, ופרט 1 בלוח י"א, כנוסחם לפני היום האמור.

    

(ה)  מי שבשנת 2004 מלאו לו 60 באישה ו–65 בגבר (להלן - גיל הזכאות הקודם), וביום שבו הגיע לגיל הזכאות הקודם נצברה לזכותו תקופת אכשרה המזכה לפי הוראות סעיף 246 בקצבת זקנה, יראו אותו כאילו צבר תקופת אכשרה כאמור גם ביום הגיעו לגיל הקבוע לגביו, לפי חודש לידתו, בחלק א' של לוח א'1.

לתחילת העמוד

הוראות מתמצות

[73א(ב)], [188(ב)-(ד)]
    

404.  (א)  הוראות סעיף 117 לא יחולו על מבוטח שהקצבה שלו גדֽלה לפי סעיף 115.

    

(ב)  היו סכומים משתלמים לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לגוף כיוצא באלה, מכוח הסכם שנעשה לפני ג' באב התשכ"ה (1 באוגוסט 1965), והם מיועדים לביטוח תוספת משפחתית, רשאי המעביד להפחית את תשלומיו באחוזים מהכנסת העובד שלפיה נעשה התשלום כאמור, כנקוב בלוח י"ב.

    

(ג)  היו סכומים משתלמים לקופת תגמולים או לקופת פנסיה מכוח הסכם שנעשה לפני כ"ז באדר ב' התשי"ד (1 באפריל 1954), רשאי המעביד להפחית את תשלומיו לקופה באחוזים מההכנסה שלפיה משתלמים דמי ביטוח בעד עובד פלוני, ורשאי העובד להפחית את תשלומיו לקופה באחוזים מההכנסה שלפיה משתלמים בעדו דמי ביטוח, הכל כנקוב בלוח י"ב.

    

(ד)  שונה שיעור דמי הביטוח מכוח סעיף 337(ב), ישונו באותה דרך ובאופן יחסי שיעורי ההפחתה הנקובים בלוח י"ב.

לתחילת העמוד

הוראה מיוחדת לגבי תושב קבע [תיקון התשס"ג (מס' 5)]
    

405.  על אף הוראות כל דין, ניתנו לאדם אשרה ורישיון לישיבת קבע בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, לא תשולם לו גמלה לפי חוק זה בעד התקופה שקדמה ליום שבו המציא למשרד הפנים את הראיות שמכוחן ניתנו לו האשרה והרישיון האמורים, אף אם התקופה כאמור היתה לפני יום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003).

לתחילת העמוד

הוראות מיוחדות לענין הסכמים לפי סעיף 9 (תיקון התשס"ד)
    

406.  על אף האמור בכל הסכם שנערך לפי הוראות סעיף 9 עד ליום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) (בסעיף זה - הסכם):

        

(1)  נקבע בהסכם כי אישה זכאית לגמלה, או שחדלה להיות זכאית לגמלה, בשל הגיעה לגיל 60, יחל תשלום הגמלה או יופסק תשלום הגמלה, לפי הענין, בהגיעה לגיל הפרישה הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק א' בלוח א'1;

        

(2)  נקבע בהסכם כי אדם זכאי לגמלה, או שחדל להיות זכאי לגמלה, בשל הגיעו לגיל 65, יחל תשלום הגמלה או יופסק תשלום הגמלה, לפי הענין, בהגיעו לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'1;

        

(3)  המשך זכאות להטבות שלפי ההסכם בדבר גמלת הניידות, למי שהגיע לגיל זקנה כמשמעו בפרק ה' באותו הסכם, יחול לגבי מי שהגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'1;

        

(4)  לענין ההסכם בדבר מתן גמלאות זקנה ושאירים מיוחדות -

          

(א)  הוראות ההסכם המתייחסות להכנסתה של מי שמלאו לה 65, יחולו על מי שהגיעה לגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ד' בלוח א'1;

          

(ב) הוראות ההסכם המתייחסות לגבר שנעשה תושב ישראל, שלא לראשונה, לאחר הגיעו לגיל 60, יחולו על גבר שנעשה תושב ישראל, שלא לראשונה, לאחר הגיעו לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ג' בלוח א'1.

לתחילת העמוד

[א']


לוח א'
   (סעיף 1, הגדרת "עובד עצמאי")


הכנסה מזערית חודשית ממוצעת לעובד עצמאי
   לגבי כל אחד מהחודשים שברבעון - סכום השווה ל-15% מהשכר הממוצע, כפי שהוא ב-1 בחודש שבתחילת כל רבעון; לענין זה, "רבעון" - תקופה רצופה של שלושה חודשים שתחילתה ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי או ב-1 באוקטובר של כל שנת מס. (תיקון התשס"ד)


לוח א'1
   (סעיפים 1 (ההגדרה "גיל הפרישה"), 158, 160, 240(א), 245(א), 246(ב)(2), 247(1)(ג), 342(ג), 351(ב), 403(ה) ו-406)


חלק א'
   (סעיפים 1 (ההגדרה "גיל הפרישה"), 403(ה) ו-406(1))


גיל הפרישה
   לגבר
חודש הלידהגיל הזכאות (בשנים)
עד יוני 193965
יולי ואוגוסט 193965 ו–4 חודשים
ספטמבר 1939 עד אפריל 194065 ו–8 חודשים
מאי עד דצמבר 194066
ינואר עד אוגוסט 194166 ו–4 חודשים
ספטמבר 1941 עד אפריל 194266 ו–8 חודשים
מאי 1942 ואילך67
   לאישה
חודש הלידהגיל הזכאות (בשנים)
עד יוני 194460
יולי ואוגוסט 194460 ו–4 חודשים
ספטמבר 1944 עד אפריל 194560 ו–8 חודשים
מאי עד דצמבר 194561
ינואר עד אוגוסט 194661 ו–4 חודשים
ספטמבר 1946 עד אפריל 194761 ו–8 חודשים
מאי 1947 עד דצמבר 194962
ינואר עד אוגוסט 195062 ו–4 חודשים
ספטמבר 1950 עד אפריל 195162 ו–8 חודשים
מאי עד דצמבר 195163
ינואר עד אוגוסט 195263 ו–4 חודשים
ספטמבר 1952 עד אפריל 195363 ו–8 חודשים
מאי 1953 ואילך64


חלק ב'
   (סעיפים 158 (ההגדרה "מבוטח"), 106, 247(1)(ג) ו-406(2) ו–(3))


הגיל המרבי לביטוח אבטלה ולתשלום דמי אבטלה


אשתו של מבוטח שהיא תלויה בו לענין סימן ג' בפרק י"א
חודש הלידהגיל הזכאות (בשנים)
עד יוני 193965
יולי ואוגוסט 193965 ו–4 חודשים
ספטמבר 1939 עד אפריל 194065 ו–8 חודשים
מאי עד דצמבר 194066
ינואר עד אוגוסט 194166 ו–4 חודשים
ספטמבר 1941 עד אפריל 194266 ו–8 חודשים
מאי 1942 ואילך67


חלק ג'
   (סעיפים 240(א) ו-406(4)(ב))


מי שאינו מבוטח לפי פרק י"א, מחמת גילו
חודש הלידהגיל הזכאות (בשנים)
עד יוני 194460
יולי ואוגוסט 194460 ו–4 חודשים
ספטמבר 1944 עד אפריל 194560 ו–8 חודשים
מאי עד דצמבר 194561
ינואר עד אוגוסט 194661 ו–4 חודשים
ספטמבר 1946 עד אפריל 194761 ו–8 חודשים
מאי 1947 ואילך62


חלק ד'
   (סעיפים 245(א), 342(ג), 351(ב) ו-406(4)(א))


גיל הזכאות לקצבת זקנה לנשים לפי חודש לידתן
חודש הלידהגיל הזכאות (בשנים)
עד יוני 193965
יולי ואוגוסט 193965 ו–4 חודשים
ספטמבר 1939 עד אפריל 194065 ו–8 חודשים
מאי עד דצמבר 194066
ינואר עד אוגוסט 194166 ו–4 חודשים
ספטמבר 1941 עד אפריל 194266 ו–8 חודשים
מאי 1942 עד דצמבר 194467
ינואר עד אוגוסט 194567 ו–4 חודשים
ספטמבר 1945 עד אפריל 194667 ו–8 חודשים
מאי עד דצמבר 194668
ינואר עד אוגוסט 194768 ו–4 חודשים
ספטמבר 1947 עד אפריל 194868 ו–8 חודשים
מאי עד דצמבר 194869
ינואר עד אוגוסט 194969 ו–4 חודשים
ספטמבר 1949 עד אפריל 195069 ו–8 חודשים
מאי 1950 ואילך70


חלק ה'
   (סעיף 246(ב)(2))


אישה הפטורה מתקופת אכשרה לענין פרק י"א, מחמת גילה
חודש הלידהגיל הזכאות (בשנים)
עד יוני 194955
יולי ואוגוסט 194955 ו–4 חודשים
ספטמבר 1949 עד אפריל 195055 ו–8 חודשים
מאי עד דצמבר 195056
ינואר עד אוגוסט 195156 ו–4 חודשים
ספטמבר 1951 עד אפריל 195256 ו–8 חודשים
מאי 1952 עד דצמבר 195457
ינואר עד אוגוסט 195557 ו–4 חודשים
ספטמבר 1955 עד אפריל 195657 ו–8 חודשים
מאי עד דצמבר 195658
ינואר עד אוגוסט 195758 ו–4 חודשים
ספטמבר 1957 עד אפריל 195858 ו–8 חודשים
מאי 1958 ואילך59

[י"ד] [תיקונים: התשס"ב (מס' 6), התשס"ה (מס' 2)]


לוח ב'
   (סעיף 32)


הקצבת האוצר למוסד
פרטהבסיס לחישובשיעור
1דמי ביטוח זקנה וביטוח שאירים17.1%64
2דמי ביטוח ילדים - 
 (1) בשנת 1994115%
 (2) בשנת 1995130%
 (3) בשנת 1996145%
 (4) בשנת 1997 ואילך210%1
3דמי ביטוח נכות13%1
 [תיקונים: התשנ"ז, התשס"ה (מס' 2)]
לוח ב'1
   (סעיף 43)
    

(1)  בלוח זה -

      

"פג" - יילוד שמשקלו בעת הלידה לא עלה על 1,750 גרם, שהיה בחיים 4 ימים לפחות ואושפז ביחידה לטיפול מיוחד ביילודים;

      

"שיעור עדכון" - שיעור עליית מחיר יום אשפוז, כפי שנקבע בהיתר להעלאת מחירי אשפוז לשירותים אמבולטוריים שניתן לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996, לגבי, אשפוז יולדות ואשפוז על ידי קופות החולים או משרד הבטחון בבתי חולים כלליים;

      

"מענק בסיסי" - סכום של 8,562 שקלים חדשים כשהוא מעודכן לפי סעיף (4) בלוח זה;

      

"סכום שנתי בסיסי"- מכפלת סך מספר הלידות בשנה פלונית של מבוטחות הזכאיות למענק אשפוז לפי חוק זה, במענק הבסיסי.

65
        

(2)  (א)  סכום מענק האשפוז ליולדת, בשל לידת יילוד אחד או יותר, הוא 6,775שקלים חדשים בתוספת 102,409שקלים חדשים בעד כל פג שנולד באותה לידה.

66
        

(ב)  הסכום הכולל של מענקי האשפוז שישלם המוסד בשנה פלונית לא יעלה על הסכום השנתי הבסיסי לאותה שנה ולא יפחת ממנו.

    

(3)  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4, בכל שנה (להלן - השנה השוטפת), ייקבע מחדש, בצו, סכום מענק האשפוז שיחושב לפי הנוסחה הבאה והוא יהיה בתוקף מה-1 בינואר של אותה שנה:

   M1=M0(1+ST)
    

כאשר -

      

"M" -  סכום מענק האשפוז החדש לשנה השוטפת;

      

"M" -  סכום מענק האשפוז כפי שהיה בתוקף בתום השנה שקדמה לשנה השוטפת;

      

"ST" - ההפרש שבין הסכום השנתי הבסיסי לשנה שקדמה לשנה השוטפת לבין סכום כל המענקים ששולמו בפועל באותה שנה, מחולק בסכום כל המענקים ששולמו בפועל כאמור (להלן - שיעור התיקון).

    

(4)  המענק הבסיסי, מענק האשפוז ליולדת ותוספת בעד פג יעודכנו, מעת לעת, בשיעור העדכון שנקבע בהיתר ומהמועד הנקוב בו; השר יפרסם ברשומות הודעה על המענק הבסיסי, מענק האשפוז ליולדת ותוספת בעד הפג המעודכנים.

    

(5)  בתמורה למענק האשפוז יינתנו ליולדת וליילוד שירותים אלה:

      

(1)  כל השירותים והטיפולים הרפואיים הקשורים בלידה לרבות בדיקות מעבדה, הדמיה ובדיקות אחרות מכל סוג שהוא, ניתוח או ניתוחים על כל הקשור והנובע מהם;

      

(2)  אשפוז היולדת במחלקת יולדות לפרק זמן שהלידה ותוצאותיה מחייבות זאת וכן אשפוזה של היולדת תוך 3 ימים שקדמו ליום הלידה;

      

(3)  אשפוז היילוד עד לצאת היולדת מבית החולים;

      

(4)  אשפוז היילוד לאחר צאת היולדת מבית החולים, לפרק זמן כפי שהמצב הרפואי מחייב עקב צהבת, דלקת ריאות, כתוצאה משתיית מי שפיר או כתוצאה מכל מחלה זיהומית אחרת;

      

(5)  אשפוז פגים ביחידה רפואית מתאימה;

      

(6)  זריקות אימונוגלובולין אנטי במקרה של שלילי וכל זריקה או טיפול אחר הדרושים ליולדת וליילוד על פי החלטת הרופא.


[ז'] [תיקונים: התשס"ב (מס' 4), התשס"ג (מס' 6)]


לוח ג'
   (סעיף 53)


דמי לידה מרביים
   שקלים חדשים ליום
   557.0767

[י"ד] [תיקונים: התשס"ג (מס' 6), התשס"ד (מס' 2)]


לוח ד'
   (סעיף 68(ב))


נקודות קצבה בעד ילד שלישי ואילך שנולד לפני יום א' בסיון התשס"ג (1 ביוני 2003)
 8/03
עד
1/04
2/04
עד
6/04
7/04
עד
12/04
1/05
עד
12/05
1/06
עד
12/06
1/07
עד
12/07
1/08
עד
12/08
1/09
ואילך
הילד השלישי1.141.000.960.911.010.930.890.84
הילד הרביעי2.652.512.362.101.871.451.150.84
הילד החמישי
וכל ילד נוסף
3.052.912.682.341.871.451.150.84

[ה'] [תיקונים: התשס"ב (מס' 4), התשס"ג (מס' 6)]


לוח ה'
   (סעיף 97)


דמי פגיעה מרביים
   שקלים חדשים ליום
   417.8068

[ה'1]


לוח ו'
   (סעיפים 117 ו-140)


הגדלת קצבת נכות או קצבת תלויים לפי פרק ה'
שנת פגיעה
(שנת כספים)
שיעור
ההגדלה
שנת פגיעה
(שנת כספים)
שיעור
ההגדלה
1954/5548%1960/6124%
1955/5644%1961/6220%
1956/5740%1962/6316%
1957/5836%1963/6412%
1958/5932%1964/658%
1959/6028%1965/664%

[ט'1] [תיקונים: התשס"ב (מס' 4), התשס"ג (מס' 6)]


לוח ז'
   (סעיף 167)


חישוב דמי אבטלה
    

בלוח זה -

      

"השכר היומי הממוצע במשק" - השכר הממוצע מחולק ב–25;

      

"השכר" - השכר היומי הממוצע לפי סעיף 170;

      

"הסכום המרבי"- החלק ה–25 מההכנסה המרבית הקבועה בלוח י"א;

69
      

"אחוזים" - אחוזים מהשכר שלפיהם או לפי צירופיהם יחושבו דמי אבטלה.

  אחוזים
1.בכפוף להוראות סעיף 164 - על חלק מהשכר שעד למחצית השכר היומי הממוצע במשק80
2.על חלק השכר שמעל למחצית ועד שלושת רבעי השכר היומי הממוצע במשק50
3.על חלק השכר שמעל לשלושת רבעי השכר היומי הממוצע במשק ועד לשכר היומי הממוצע במשק במלואו45
4.על חלק השכר שמעל לשכר היומי הממוצע במשק ועד לסכום המרבי30

[ט'2] [תיקונים: התשס"א (מס' 2), התשס"ב (מס' 6), התשס"ג (מס' 2), התשס"ג (מס' 5), (מס' 6), התשס"ד (מס' 6)]


לוח ח'7070
   (סעיף 174 (א) ו-(ו))


עבודה מועדפת ועבודה נדרשת
    

(א)  עבודה בלתי מקצועית בתחנות דלק;

    

(ב)  בבנין: כל עבודה באתר בניה, למעט עבודה פקידותית;

    

(ג)  בבתי מלון:

        

(1)  מלצרות;

        

(2)  טבחות;

        

(3)  חדרנות;

        

(4)  עבודה בלתי מקצועית, לרבות שטיפת כלים ועבודת ניקיון ולמעט עבודה פקידותית;

    

(ד)  באתרי גידולים חקלאיים ובתי אריזה: עבודה בלתי מקצועית, לרבות עבודת ניקיון ולמעט עבודה פקידותית.

    

(ה)  באבטחה:

71
    

עבודה באבטחה של כל אחד מאלה:

        

(1)  מעון יום לילדים מגיל 3 חודשים שמשרד העבודה והרווחה הכיר בו כמעון יום;

        

(2)  מוסד חינוך שמשרד החינוך נתן לו אישור להפעלת המוסד כמוסד פטור, וכל עוד האישור בתוקף;

        

(3)  מוסד חינוך מוכר כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התשי"ט-1949, לרבות מוסד ללימוד שיטתי לילדים מגיל שלוש עד כתה י"ב, ומוסד לחינוך מיוחד כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988;

        

(4)  בית ספר שחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969 חל עליו, שקבע השר, באישור שר החינוך;

        

(5)  בית ספר מקצועי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החניכות, התשי"ג-1953;

        

(6)  רכב ציבורי כהגדרתו בפקודת התעבורה;

72
        

(7)  רכבת כהגדרתה בפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

    

(ו)  במפעלי תעשיה ובבתי מלאכה:

        

(1)  עבודות מתכת -

          

(א)  מסגרות וריתוך;

          

(ב)  חרטות וכרסום;

          

(ג)  חשמלאות;

          

(ד)  מכונאות;

          

(ה)  מכשירנות;

          

(ו)  משחיזנות;

        

(2)  הלבשה -

          

(א)  חייטות ותפירה;

          

(ב)  גזרנות;

          

(ג)  תפירת עור;

        

(3)  עבודות בלתי מקצועיות -

          

עבודה בלתי מקצועית בתעשיות הבניה, המזון והטקסטיל ובתעשיות אחרות, לרבות הפעלת מכונות ועבודת ניקיון, ולמעט עבודה פקידותית.


[ב'] (תיקון התשס"ד)


לוח ט'
   (סעיף 245(ג))


הכנסה מרבית לענין קצבת זקנה
פרטמספר התלוייםהכנסה חודשית
1ללא תלוייםסכום השווה ל-%57 מהשכר הממוצע
21סכום השווה ל-%76 מהשכר הממוצע
3בעד כל תלוי נוסףסכום השווה ל-%7 מהשכר הממוצע
 [תיקון התשס"ה (מס' 5)]


לוח י'73
   (סעיפים 28, 32 ו–337 עד 342)


שיעור דמי ביטוח בעד שנת 2006
טור א'טור ב'טור ג'טור ד'טור ה'      
פרטענף ביטוחאחוזים מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 337 (א) ו–340(א)הניכוי משכר העובד לענין סעיף 342(ג) באחוזיםהקצבת אוצר המדינה לפי סעיף 32(ג1)      
על חלק העולה על 60% מהשכר הממוצעעל החלק שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצעעל חלק השכר העולה על 60% מהשכר הממוצעעל חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע       
לעובדלעובד עצמאילמבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאילעובדלעובד עצמאילמבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי     
1אימהות1.040.82-0.200.56-0.870.040.09
2אימהות -מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי--0.26--0.11---
3ילדים2.172.402.641.911.391.10--0.10
4נפגעי עבודה0.610.68-0.540.39---0.03
5נפגעי תאונות0.090.080.110.020.060.040.070.010.02
6אבטלה0.25--0.04--0.210.010.06
7זכויות עובדים בפשיטות רגל ובפירוק תאגיד0.02--0.02----0.02
8נכות2.301.862.070.491.110.871.860.110.10
9סיעוד0.210.180.210.070.120.090.140.010.02
10זקנה ושאירים5.995.215.762.093.092.403.850.220.25
 סך הכל12.6811.2311.055.386.724.617.000.400.69
   טור א'
   טור ב'
   טור ג'
   טור ד'
   טור ה'
   פרט
   ענף ביטוח
   אחוזים מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 337 (א) ו–340(א)
   הניכוי משכר העובד לענין סעיף 342(ג) באחוזים
   הקצבת אוצר המדינה לפי סעיף 32(ג1)
   על חלק העולה על 60% מהשכר הממוצע
   על החלק שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע
   על חלק השכר העולה על 60% מהשכר הממוצע
   על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע
   לעובד
   לעובד עצמאי
   למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי
   לעובד
   לעובד עצמאי
   למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי
   1
   אימהות
   1.04
   0.82
   -
   0.20
   0.56
   -
   0.87
   0.04
   0.09
   2
   
   אימהות -
   מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי
   -
   -
   0.26
   -
   -
   0.11
   -
   -
   -
   3
   ילדים
   2.17
   2.40
   2.64
   1.91
   1.39
   1.10
   -
   -
   0.10
   4
   נפגעי עבודה
   0.61
   0.68
   -
   0.54
   0.39
   -
   -
   -
   0.03
   5
   נפגעי תאונות
   0.09
   0.08
   0.11
   0.02
   0.06
   0.04
   0.07
   0.01
   0.02
   6
   אבטלה
   0.25
   -
   -
   0.04
   -
   -
   0.21
   0.01
   0.06
   7
   זכויות עובדים בפשיטות רגל ובפירוק תאגיד
   0.02
   -
   -
   0.02
   -
   -
   -
   -
   0.02
   8
   נכות
   2.30
   1.86
   2.07
   0.49
   1.11
   0.87
   1.86
   0.11
   0.10
   9
   סיעוד
   0.21
   0.18
   0.21
   0.07
   0.12
   0.09
   0.14
   0.01
   0.02
   10
   זקנה ושאירים
   5.99
   5.21
   5.76
   2.09
   3.09
   2.40
   3.85
   0.22
   0.25
   סך הכל
   12.68
   11.23
   11.05
   5.38
   6.72
   4.61
   7.00
   0.40
   0.69

[י"א] [תיקונים: התשנ"ט, התשנ"ט (מס' 5), התש"ס (מס' 1א), התשס"ב (מס' 4)]


לוח י"א74
   (סעיפים 345(ה), 348 ו–349)


הכנסה מרבית ומזערית לענין דמי ביטוח
פרטבעדהכנסה מרביתהכנסה מזערית
1עובדסכום השווה לשכר הממוצע של החודש הראשון ברבעון, כפול 5;לחודש - סכום השווה לשכר מינימום של החודש הראשון ברבעון;
  לרבעון - סכום השווה להכנסה המרבית לחודש, כפול 3;לרבעון - סכום השווה להכנסה המזערית לחודש, כפול 3;
  לשנה - סכום השווה לסך ההכנסות המרביות בכל רבעון שבאותה שנת מס.לשנה - סכום השווה לסך ההכנסות המזעריות שבכל רבעון שבאותה שנת מס.
2עובד עצמאילרבעון - סכום השווה לחמש פעמים השכר הממוצע של החודש הראשון ברבעון, כפול 3;לרבעון - סכום השווה ל–25% מהשכר הממוצע של החודש הראשון ברבעון, כפול 3;
  לשנה - סכום השווה לסך ההכנסות המרביות לכל רבעון שבאותה שנת מס.לשנה - סכום השווה לסך ההכנסות המזעריות בכל רבעון שבאותה שנת מס.
3מבוטח כאמור בסעיף 348(ד) ו–(ה)לרבעון או לשנה - סכום השווה להכנסה המרבית לרבעון או לשנה, כאמור בפרט 1, לפי הענין.לרבעון שתחילתו ב–1 בינואר, ב–1 באפריל וב–1 ביולי של שנת מס - סכום השווה ל–5% מהשכר הממוצע של החודש הראשון ברבעון שתחילתו ב–1 בינואר, כפול 3, ולרבעון שתחילתו ב–1 באוקטובר של שנת מס - סכום השווה ל–5% מהשכר הממוצע של החודש הראשון שבאותו רבעון, כפול 3;
   לשנה - סכום השווה לסך כל ההכנסות המזעריות שבכל רבעון שבאותה שנת מס.
4מבוטח אחרלרבעון או לשנה - סכום השווה להכנסה המרבית לרבעון או לשנה, כאמור בפרט 2, לפי הענין.לרבעון שתחילתו ב–1 בינואר, ב–1 באפריל וב–1 ביולי של שנת מס - סכום השווה ל–15% מהשכר הממוצע של החודש הראשון ברבעון שתחילתו ב–1 בינואר, כפול 3, ולרבעון שתחילתו ב–1 באוקטובר של שנת מס - סכום השווה ל–15% מהשכר הממוצע של החודש הראשון שבאותו רבעון, כפול 3;
   לשנה - סכום השווה לסך כל ההכנסות המזעריות שבכל רבעון שבאותה שנת מס.
    

בלוח זה,

      

"רבעון" - תקופה של שלושה חודשים רצופים המתחילה ב–1 בינואר, ב–1 באפריל, ב–1 ביולי או ב–1 באוקטובר של כל שנת מס;

      

"שכר מינימום" - שכר מינימום, שכר מינימום חלקי, שכר מינימום יומי, או שכר מינימום לשעה החל, לפי הענין, לפי הוראות חוק שכר מינימום לגבי עובד פלוני.


[י"ב]


לוח י"ב
   (סעיף 404)


הפחתות מתשלומים לקופת תגמולים
   
פרטהפחתהשיעור
1מתשלומי המעביד לפי סעיף קטן (ב)1.8%
2מתשלומי המעביד לפי סעיף קטן (ג)1.5%
3מתשלומי העובד לפי סעיף קטן (ג)1.0%
 [תיקון התשס"ג (מס'6)]


לוח י"ג
   (בוטל)


לוח י"ד
   (סעיף 293)


ארגונים מאושרים
      

      

1.  כל ארגון נשים מתנדבות שחברותיו פועלות בבית חולים כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940.

      

2.  כל רשות כבאות כמשמעותה בחוק שירותי הכבאות.

      

3.  "מיחא" - חיפה, שיקום ילדים חרשים.

      

4.  אגודת תחנה לעזרה ראשונה נפשית בירושלים ע"ש ד"ר ע. זסלני ז"ל.

      

5.  האגודה למען העיוור ולמניעת העיוורון.לוח ט"ו
   (סעיף 294)


חיקוקים מבוטלים שהזכאים לפיהם זכאים לפי פרק י"ג
   
   1.  חוק התגמולים לנפגעים בהצלת נפש, התשכ"ה-1965.
   2.  סעיפים 26 עד 32 לחוק שירותי הכבאות.
   3.  תקנה 11(ב) לתקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך), התשל"ד-1974.לתחילת העמוד
..........
שר המשפטים

1.  ס"ח 1522, התשנ"ה (15.5.1995), עמ' 210.
תיקונים:  ס"ח 1533, התשנ"ה (19.7.1995), עמ' 353;
  ס"ח 1534, התשנ"ה (25.7.1995), עמ' 372 [התשנ"ה (מס' 2)];
  ס"ח 1535, התשנ"ה (3.8.1995), עמ' 376 [התשנ"ה (מס' 3)];
  ס"ח 1535, התשנ"ה (3.8.1995), עמ' 379 [התשנ"ה (מס' 4)];
  ס"ח 1540, התשנ"ה (10.8.1995), עמ' 436 [התשנ"ה (מס' 5)];
  ס"ח 1540, התשנ"ה (10.8.1995), עמ' 437 [התשנ"ה (מס' 6)];
  ס"ח 1571, התשנ"ו (8.3.1996), עמ' 127 (ת"ט בס"ח 1600, התשנ"ו, עמ' 387);
  ס"ח 1571, התשנ"ו (8.3.1996), עמ' 131 [התשנ"ו (מס' 2)];
  ס"ח 1574, התשנ"ו (8.3.1996), עמ' 164 [התשנ"ו (מס' 3)];
  ס"ח 1577, התשנ"ו (17.3.1996), עמ' 181 [התשנ"ו (מס' 4)];
  ס"ח 1577, התשנ"ו (17.3.1996), עמ' 189 [התשנ"ו (מס' 5)];
  ס"ח 1600, התשנ"ו (10.9.1996), עמ' 382 [התשנ"ו (מס' 6)];
  ס"ח 1607, התשנ"ז (7.1.1997), עמ' 34;
  ס"ח 1617, התשנ"ז (20.3.1997), עמ' 92 [התשנ"ז (מס' 2)];
  ס"ח 1623, התשנ"ז (10.4.1997), עמ' 152 ו-154 [התשנ"ז (מס' 3)];
  ס"ח 1625, התשנ"ז (10.6.1997), עמ' 164 [התשנ"ז (מס' 4)];
  ס"ח 1625, התשנ"ז (10.6.1997), עמ' 166 [התשנ"ז (מס' 5)];
  ס"ח 1635, התשנ"ז (5.8.1997), עמ' 219 [התשנ"ז (מס' 6)];
  ס"ח 1645, התשנ"ח (15.1.1998), עמ' 57;
  ס"ח 1646, התשנ"ח (15.1.1998), עמ' 96 [התשנ"ח (מס' 2)] [ראה הוראות תחולה ומעבר בסעיף 19 ו-20 לתיקון ותיקונן בתיקון התשנ"ט (מס' 3)];
  ס"ח 1650, התשנ"ח (5.2.1998), עמ' 115 [התשנ"ח (מס' 3)];
  ס"ח 1655, התשנ"ח (16.2.1998), עמ' 134, 135 ו-136 [התשנ"ח (מס' 4)];
  ס"ח 1668, התשנ"ח (29.5.1998), עמ' 234 [התשנ"ח (מס' 5)] (שני תיקונים);
  ס"ח 1672, התשנ"ח (7.7.1998), עמ' 252 [התשנ"ח (מס' 6)];
  ס"ח 1679, התשנ"ח (30.7.1998), עמ' 301 [התשנ"ח (מס' 7)];
  ס"ח 1688, התשנ"ח (8.9.1998), עמ' 378 [התשנ"ח (מס' 8)] (ת"ט בס"ח התשנ"ט, עמ' 66);
  ס"ח 1694, התשנ"ט (9.12.1998), עמ' 30;
  ס"ח 1700, התשנ"ט (31.1.1999), עמ' 68 [התשנ"ט (מס' 2)];
  ס"ח 1702, התשנ"ט (7.2.1999), עמ' 77 (2 תיקונים) [התשנ"ט (מס' 3)];
  ס"ח 1704, התשנ"ט (15.2.1999), עמ' 99 ו–114 [התשנ"ט (מס' 4)];
  ק"ת 5951, התשנ"ט (12.2.1999), עמ' 350 [התשנ"ט (מס' 5)];
  ס"ח 1711, התשנ"ט (27.5.1999), עמ' 256 [התשנ"ט (מס' 6)];
  ס"ח 1723, התש"ס (10.1.2000), עמ' 64 (ת"ט בס"ח התשס"ג, עמ' 380);
  ס"ח 1724, התש"ס (10.1.2000), עמ' 66 [התש"ס (מס' 1א)] (ראה הוראות תחולה ומעבר בסעיף 3 לתיקון);
  ס"ח 1732, התש"ס (17.3.2000), עמ' 132 [התש"ס (מס' 2)];
  ס"ח 1751, התש"ס (13.8.2000), עמ' 267 (שני תיקונים) [התש"ס (מס' 3)] (ת"ט בס"ח התשס"א, עמ' 2);
  ס"ח 1754, התשס"א (7.11.2000), עמ' 2;
  ס"ח 1786, התשס"א (4.4.2001), עמ' 233 [התשס"א (מס' 2)];
  ס"ח 1792, התשס"א (14.6.2001), עמ' 396 [התשס"א (מס' 3)];
  ס"ח 1797, התשס"א (11.7.2001), עמ' 428 [התשס"א (מס' 4)];
  ס"ח 1805, התשס"א (7.8.2001), עמ' 516 [התשס"א (מס' 5)];
  ס"ח 1806, התשס"א (7.8.2001), עמ' 522 [התשס"א (מס' 6)];
  ס"ח 1824, התשס"ב (21.1.2002), עמ' 101;
  ס"ח 1830, התשס"ב (14.2.2002), עמ' 143 [התשס"ב (מס' 2)];
  ס"ח 1831, התשס"ב (17.2.2002), עמ' 168 [התשס"ב (מס' 3)];
  ס"ח 1850, התשס"ב (16.6.2002), עמ' 430 [התשס"ב (מס' 4)]. התיקון כולל תיקונים "קבועים" והוראות לתקופה מוגבלת, וכן הוראות מיוחדות להפחתת גימלה לתקופה מוגבלת. ראה סעיף 10 לתיקון (בעמ' 435 בספר החוקים);
  ס"ח 1859, התשס"ב (24.7.2002), עמ' 487 [התשס"ב (מס' 5)] (3 תיקונים);
  ס"ח 1862, התשס"ב (1.8.2002), עמ' 516 ועמ' 519 [התשס"ב (מס' 6)] (3 תיקונים);
  ס"ח 1863, התשס"ב (4.8.2002), עמ' 580 [תיקון התשס"ב (מס' 6א)];
  ס"ח 6192, התשס"ב (22.8.2002), עמ' 1258 [התשס"ב (מס' 7)];
  ס"ח 1874, התשס"ג (20.11.2002), עמ' 63;
  ס"ח 1876, התשס"ג (21.11.2002), עמ' 94 [התשס"ג (מס' 2)];
  ס"ח 1877, התשס"ג (21.11.2002), עמ' 98 [התשס"ג (מס' 3);
  ס"ח 1881, התשס"ג (18.12.2002), עמ' 141 [התשס"ג (מס' 4)];
  ס"ח 1882, התשס"ג (29.2.2002), עמ' 175 ו–180 [התשס"ג (מס' 5)] (ראו הוראות תחולה ומעבר בסעיפים 25 ו–26 לחוק המתקן);
  ס"ח 1892, התשס"ג (1.6.2003), עמ' 458 ו–493 [התשס"ג (מס' 6)] ראו הוראות תחולה ומעבר בסעיף 59 ו–60 לתיקון, והוראות שתחולתן החל בשנת 2006, בסעיף 66 לתיקון;
  ס"ח 1900, התשס"ג (6.8.2003), עמ' 538 [התשס"ג (מס' 7)];
  ס"ח 1905, התשס"ג (15.9.2003), עמ' 576 [התשס"ג (מס' 8)];
  ס"ח 1919, התשס"ד (18.1.2004), עמ' 58 (ת"ט בס"ח התשס"ד, עמ' 332);
  ס"ח 1920, התשס"ד (18.1.2004), עמ' 95 [התשס"ד (מס' 2)];
  ס"ח 1923, התשס"ד (5.2.2004), עמ' 286 [התשס"ד (מס' 3)];
  ס"ח 1933, התשס"ד (30.3.2004), עמ' 337 [התשס"ד (מס' 4)];
  ס"ח 1934, התשס"ד (31.3.2004), עמ' 345 [התשס"ד (מס' 5)];
  ס"ח 1941, התשס"ד (9.6.2004), עמ' 391 [התשס"ד (מס' 6)];
  ס"ח 1942, התשס"ד (17.6.2004), עמ' 397 [התשס"ד (מס' 7)];
  ס"ח 1946, התשס"ד (28.6.2004), עמ' 425 [התשס"ד (מס' 8)];
  ס"ח 1949, התשס"ד (11.7.2004), עמ' 445 [התשס"ד (מס' 9)];
  ס"ח 1953, התשס"ד (1.8.2004), עמ' 486 [התשס"ד (מס' 10)] (שני תיקונים);
  ס"ח 1974, התשס"ה (17.1.2005), עמ' 95;
  ס"ח 1997, התשס"ה (11.4.2005), עמ' 346 [התשס"ה (מס' 2)];
  ס"ח 2002, התשס"ה (6.6.2005), עמ' 464 [התשס"ה (מס' 3)];
  ס"ח 2018, התשס"ה (1.8.2005), עמ' 727 [התשס"ה (מס' 4)];
  ס"ח 2023, התשס"ה (10.8.2005), עמ' 809 [התשס"ה (מס' 5)]
  ס"ח 2036, התשס"ו (28.11.2005), עמ' 24;
  ס"ח 2049, התשס"ו (3.1.2006), עמ' 226 [התשס"ו (מס' 2)].
2.  על פי סעיף 19 לתיקון מס' 7 לחוק, רשאי שר המשפטים לפרסם ברשומות, במקובץ, את התיקונים לחוק זה שנתקבלו בכנסת מיום פרסומו של הנוסח המשולב ועד יום כניסתו לתוקף. נוסחם של תיקונים שפורסמו באופן זה יהא הנוסח המחייב. נוסח כזה פורסם בס"ח 1600, התשנ"ו (10.9.1996), עמ' 382.
3.  החל מ-1.3.2002 ועד 31.12.2002 השכר הממוצע לענין סעיף 1 הוא 6,877 ש"ח ולענין סעיף 2 הוא 6,964 ש"ח [י"פ 5068, התשס"ב, עמ' 2074]. על פי חוק ההסדרים לשנת 2002 (ס"ח התשס"ב, עמ' 168), בתקופה שמיום 1.3.2002 ועד 31.12.2002 יהיה השכר הממוצע כשיעורו ביום 31.12.2001. הוראה זו לא תחול לענין גמלאות המשתלמות לפי פרק ט' לחוק (ביטוח נכות) ולענין מקדמות ששולמו לפי פרק ט"ו לחוק מיום 1.1.2002 ועד 31.3.2002.
4.  החל מ-1.3.2002 ועד 31.12.2002 השכר הממוצע לענין סעיף 1 הוא 6,877 ש"ח ולענין סעיף 2 הוא 6,964 ש"ח [י"פ 5068, התשס"ב, עמ' 2074]. על פי חוק ההסדרים לשנת 2002 (ס"ח התשס"ב, עמ' 168), בתקופה שמיום 1.3.2002 ועד 31.12.2002 יהיה השכר הממוצע כשיעורו ביום 31.12.2001. הוראה זו לא תחול לענין גמלאות המשתלמות לפי פרק ט' לחוק (ביטוח נכות) ולענין מקדמות ששולמו לפי פרק ט"ו לחוק מיום 1.1.2002 ועד 31.3.2002. הוראות מסייגות לגבי תקופות שונות בנוגע להוראה זו - ראו בחוק תוכנית החירום הכלכלית, סעיפים 36-37 (ס"ח התשס"ב, עמ' 428).
5.  ס"ק זה חל בשנת 1999 בלבד ועל כן הושמט.
6.  תחילת תוקפו של סעיף זה ביום 1.1.2004; ראו הוראות תחולה מפורטות בסעיף 59 לתיקון התשס"ג (מס' 6).
7.  על אף האמור בהסכמים שנערכו עפ"י ס' 9 לחוק, יהיה ערך נקודת הקצבה, לענין קצבת ילדים, כערכה ביום 31.12.2001, וזאת עד ליום 31.12.2002 (חוק ההסדרים לשנת 2002: ס"ח התשס"ב, עמ' 168) הוראות מסייגות לגבי תקופות שונות בנוגע להוראה זו - ראו בחוק תוכנית החירום הכלכלית, סעיף 38 (ס"ח התשס"ב, עמ' 428), ובחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, סעיף 98 (ס"ח התשס"ג, עמ' 492).
8.  תחילתו של ס"ק זה ביום 1.1.2004.
9.  שיעור זה יחול מיום 1.7.05 ועד 31.12.05.
בתקופה שמיום 1.1.06 ועד 31.12.06, בס"ק (א) יבוא: 7.39% ובס"ק (ב) יבוא: 5.82%;
בתקופה שמיום 1.1.07 ועד 31.12.07, בס"ק (א) יבוא: 7.74% ובס"ק (ב) יבוא: 5.82%;
בתקופה שמיום 1.1.08 ועד 31.12.08, בס"ק (א) יבוא: 7.98% ובס"ק (ב) יבוא: 5.82%;
בתקופה שמיום 1.1.09, בס"ק (א) יבוא: 8.16% ובס"ק (ב) יבוא: 5.82%.
10.  בשנת הכספים 2004, במקום 20 יבוא: 30.
11.  הוראות סימן זה כנוסחן לאחר תיקון התשנ"ז יחולו לגבי לידה שארעה ביום 1.1.1997 או לאחריו.
12.  סעיף קטן זה יחול על לידה שארעה ביום 1.7.2003.
13.  תחילתו של ס"ק זה ביום 1.5.1998, והוא יחול על דמי לידה המשתלמים בעד תקופה שמהתאריך הנ"ל או אחריו. תוקפו של הסעיף עד ליום 31.8.2006.
14.  תחילתו של ס"ק זה ביום 1.5.1998, והוא יחול על דמי לידה המשתלמים בעד תקופה שמהתאריך הנ"ל או אחריו. תוקפו של הסעיף עד ליום 31.8.2006.
15.  בתיקון התשס"ב (מס' 4) נקבע כי בתקופה שמיום 1.7.02 עד יום 31.12.03, ייקרא הסעיף כך שבסעיף קטן (א) תימחק הסיפא המתחילה במילים "או לסכום המרבי", וסעיף קטן (ב) יבוטל.
16.  בתיקון התשס"ב (מס' 4) נקבע כי בתקופה שמיום 1.7.02 עד יום 31.12.03, ייקרא הסעיף כך שהסיפא המתחילה במילים "והכל לרבות" תימחק.
17.  תחילתו של סעיף קטן זה ביום 1.5.2001, והוא יחול לגבי גמלה המשתלמת ביום התחילה או לאחריו.
18.  תוקף הסעיף, בנוסח הכולל את תוספת המילים "על אם מיועדת", אשר נוספו בתיקון התשנ"ח (מס' 5) הוא החל מיום 17.3.1996.
19.  תיקון התש"ס העלה את תיקרת הגימלה לשכר הממוצע מחולק ב-30 במקום 70% מהשכר הממוצע מחולק ב-30. שינוי זה נכנס לתוקפו ביום 11.4.2000 והוא חל לגבי גימלה לשמירת הריון המשתלמת בעד תאריך זה או לאחריו.
20.  בתקופה שמיום 1.2.04 ועד 31.12.05 במקום 0.84 יבוא: 0.7.
21.  ס"ק (ג) יחול על קצבת ילדים המשתלמת בעד יום 1.7.04 ואילך. יש לשים לב גם לתיקון נוסף שנעשה בסעיף זה, כתיקון עקיף לחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל, על פיו הסיפא של ס"ק זה, במקום "לפי ערך 0.59 נקודות קצבה" - מופיע "בסכום השווה ל–70% מן הסכום הבסיסי" (תיקון התשס"ד (מס' 2), בעמ' 147).
22.  תחילתו של סימן זה ביום 7.8.1998 ואולם בשנת הלימודים תשנ"ט ישולם מענק הלימודים החל ביום 1.4.1999.
23.  בשנת הכספים 2004, במקום 20 יבוא: 30.
24.  תחילתו של סעיף זה ביום 1.4.05 והוא יחול על תביעה שהוגשה מהתאריך הנ"ל ואילך. על אף זאת, תחילת ההוראה שבסעיף (א)(3) - ביום 1.7.05.
25.  על דמי פגיעה וקצבת נכות המשתלמים בעד פגיעה שארעה לפני 1.2.2002, יחול הסעיף בנוסחו ערב התיקון, קרי: במקום שלושה עשר יבוא: עשרים וששה.
26.  הוראות סעיף זה, כנוסחו לאחר תיקון התשנ"ז, יחולו לגבי פגיעה בעבודה שארעה ביום 1.1.1997 ולאחריו.
27.  בתיקון התשס"ב (מס' 4) נקבע כי בתקופה שמיום 1.7.02 עד יום 31.12.03 ייקרא הסעיף כך שבסעיף קטן (ב) הסיפא המתחילה במילים "או לסכום המרבי" תימחק, וסעיף קטן (ג) יבוטל.
28.  בתיקון התשס"ה (מס' 4) נקבע כי בתקופה שמיום 1.7.02 עד יום 31.12.03 ייקרא הסעיף כך שהסיפא המתחילה במילים "והכל לרבות" תימחק.
29.  על דמי פגיעה וקצבת נכות המשתלמים בעד פגיעה שארעה לפני 1.2.2002, יחול הסעיף בנוסחו ערב תיקון התשס"ב (מס' 2), קרי: במקום שלושה עשר יבוא: עשרים וששה.
30.  על פגיעה בעבודה שארעה עד 31.12.05 יחול השיעור הקודם והוא: 5%
31.  תיקון התשס"ג (מס' 5) אשר קבע "12 חודשים" במקום "48 חודשים" יחול על תביעות שהוגשו ביום 1.7.03 ואילך. עד 31.12.05, בכותרת הסעיף, במקום 9% יבוא: 5%.
32.  בתיקון התשס"ב (מס' 4) נקבע כי בתקופה שמיום 1.7.02 עד יום 31.12.03 ייקרא הסעיף כך שהמילים "או בסכום המרבי הנקוב בלוח י"א" יימחקו.
33.  בשנת הכספים 2004, במקום 20 יבוא: 30.
34.  על פי תיקון התשנ"ט (מס' 4), מי שהתאריך הקובע חל לגביו לפני 1.2.99, לא יעלה סכום דמי האבטלה ליום המשתלם לו על הסכום האמור בסעיף 167(ב)(2)(1) לחוק בעד כל יום תשלום שחל במוסד האמור ואילך.[
35.  סעיף זה, כנוסחו לאחר תיקון התשנ"ט (מס' 3) יחול על מי שהשתחרר משירות סדיר ביום 1.4.1995 ולאחריו.
36.  תיקון התשנ"ח (מס' 5) לגבי ס"ק זה יחול על דמי אבטלה המשתלמים בעד התקופה שמיום 1.6.1998 ואילך.
37.  תחילתו של ס"ק זה ביום 1.2.99 והוא יחול על מי שהתאריך הקובע כהגדרתו בסעיף 158 חל לגביו ביום האמור ואילך.
38.  בתיקון התשס"ב (מס' 4) נקבע כי בתקופה שמיום 1.7.02 עד יום 31.12.03 ייקרא הסעיף כך שבס"ק (א) יימחקו המילים "לרבות אותו סכום שממנו היו מגיעים דמי ביטוח אילולא השיעור המרבי הקבוע לתשלום דמי ביטוח", ובס"ק (ו) במקום "מההכנסה המרבית הקבועה בלוח י"א" יבוא "מסכום השווה לשכר הממוצע כפול 5".
39.  סעיף זה, כנוסחו לאחר תיקון התשס"א (מס' 2), (תיקון הגדרת "עבודה מועדפת") יחול על מי שהשתחרר משירות סדיר, למעט שירות קבע, ביום 1.7.2001 ואילך.
40.  סעיף זה יחול על מי שהשתחרר משירות סדיר ביום 1.4.95 ולאחריו ואולם לא ישולם מענק לפי החוק למי שהשתחרר משירות סדיר לפני המועד הנ"ל אלא אם הוגשה למוסד תביעה למענק בתוך 6 חודשים מיום התחילה.
41.  סכום המקסימום לענין סעיף 183 הוא, החל ביום 1.3.2002, 69,940 ש"ח ולענין סעיף 184, החל ביום 1.3.2002, 13,928 ש"ח (י"פ 4964, התשס"א, עמ' 1714).
42.  תיקון התשס"ג (מס' 5), אשר שינה ל-"15 חודשים" במקום "36 חודשים" יחול על תביעות שהוגשו ביום 1.7.03 ואילך.
43.  תחילתה של הסיפא לס"ק זה, החל במילים "או אם הליקוי" - ביום 1.9.2002 והיא תחול על גמלה המשתלמת בעד התאריך הנ"ל ולאחריו.
44.  תחילתו של תיקון התשנ"ח (מס' 8), לענין המועדים הנקובים בסעיפים (ב)(1) ו-(2) - ביום 1.1.99 והוא יחול על מי שביום זה מלאו 12 חודשים מהיום שנעשה עולה, ובלבד שלא תשולם גמלה בעד תקופה שקדמה ליום התחילה.
45.  סעיף זה, בנוסחו אחרי תיקון התשס"ד (מס' 2) יחול על מי שהגיש תביעה לפי פרק ט' בחוק ביום 1.2.04 ואילך.
46.  הסיפא לס"ק זה, החל במילים "החודשים", תחול על בקשה לבדיקה מחדש שהוגשה ביום 1.7.03 ולאחריו.
47.  בשנת הכספים 2004 במקום 20% יבוא 30%.
48.  סעיף זה, כנוסחו בתיקון התשס"ד (מס' 2) יחול על תביעה או בקשה שהוגשו ביום 1.4.04 ולאחריו.
49.  תחילת תוקפו של סעיף 230ב בתום 10 חודשים מיום 28.11.05 והוא יחול על החלטות המוסד שניתנו בתקופה שמיום התחילה ועד תום 3 שנים ממועד זה.
50.  בשנת הכספים 2004 במקום 20% יבוא 30%.
51.  תחילת סעיף קטן זה 6 חודשים מיום 8.3.1996 והוא יחול על מי שביום 1.1.1996 או אחריו התקיים בו אחד מאלה: (א) הוא לומד בעתודה כאמור בס"ק (ג); (ב) הוא החל לשרת בהתנדבות או בשירות סדיר כאמור בס"ק (4) או (5).
52.  עקב ביטולו של משרד הדתות, הועברה הסמכות לפי סעיף זה לראש הממשלה (י"פ 5266, התשס"ד, עמ' 1642).
53.  בתיקון התשס"ב (מס' 4) נקבע כי בתקופה שמיום 1.7.2002 עד יום 31.12.2003 ייקרא הסעיף כך שהגדרת "התגמול המרבי" תהיה: "השכר הממוצע כפול 5, כשהוא מחולק ב–30", ובהגדרה "הכנסה" תימחק הסיפא המתחילה במילים "לרבות הסכום".
54.  תיקון התשס"ג (מס' 5) שהחליף בסעיף זה "48 חודשים" ב-"12" ו-"18", יחול על תביעות שהוגשו ביום 1.7.03 ואילך.
55.  תחילתו של תיקון התשנ"ח (מס' 5) לגבי ס"ק זה ביום 1.10.1995.
56.  סעיף זה יחול לגבי מי שיצא את ישראל ביום 29.12.02 או אחריו - החל ביום 1.3.03, ולגבי מי שיצא את ישראל לפני יום 29.12.02 - החל ביום 1.1.04.
57.  תחילתו של תיקון התשס"ב (מס' 5), אשר הוסיף את הסיפה החל במילים "לא תינתן הגמלה" - ביום 1.12.02. לא תינתן גמלה לפי סעיף זה בעד התקופה שמהתאריך הנ"ל ולאחריו, לרבות עקב ביצוע פשע כאמור בסעיף, שהתרחש לפני התאריך הנ"ל.
58.  סעיף קטן (ה) יחול רק בתקופה שמיום 1.1.03 ועד 31.12.03. הוראת סעיף קטן (ה) נחקקה שוב, ולאותה תקופה בדיוק, בתיקון התשס"ג (מס' 4).
59.  בתיקון התשס"ב (מס' 4) נקבע כי בתקופה שמיום 1.7.02 עד יום 31.12.03 ייקרא הסעיף כך שבמקום כותרת השוליים יבוא "סכום מזערי", וס"ק (א) יבוטל.
60.  לענין ריבית, ראה צו הריבית (שינוי שיעורים), התשל"ו-1976.
61.  בתיקון התשס"ב (מס' 4) נקבע כי בתקופה שמיום 1.7.02 עד יום 31.12.03 ייקרא הסעיף כך שברישא יימחקו המילים "ובלבד שלא יחוייבו בתקנות לשלם דמי ביטוח מסכום העולה על ההכנסה המרבית שלפיה משתלמים דמי ביטוח".
62.  הוראות שנקבעו לפי סעיף זה כנוסחו עד 1.1.04 לענין תשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות, מפנסיה מוקדמת - בטלות מיום 1.1.04 ואילך ואולם הן ימשיכו לחול על דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות המשתלמים בעד התקופה שקדמה ליום 1.1.04 (סעיף 30(ח) לתיקון התשס"ד (מס' 2)).
63.  תחילתו של הסעיף, כנוסחו לאחר תיקון התשנ"ט (מס' 4) (ביטול הגדרת "הישובים" ו"האתרים הצבאיים", הוספת הגדרת "שטחי המועצה הפלסטינית" והחלפת הגדרת "תושב ישראל באזור"), ביום 1.2.99 והוא יחול על גמלה המשתלמת ביום האמור ואילך.
64.  תחילת הסעיף ביום 1.10.2005.
65.  מיום 1.7.05 ועד 31.12.05 יהיה השיעור בפרט (1) 15.52%, בפרט (2)(4) 171.3% ובפרט (3) 12.25%;
  בשנת 2006 יהיה השיעור בפרט (1) 15.78%, בפרט (2)(4) 177.44% ובפרט (3) 12.37%;
  בשנת 2007 יהיה השיעור בפרט (1) 16.37%, בפרט (2)(4) 191.8% ובפרט (3) 12.64%;
  בשנת 2008 יהיה השיעור בפרט (1) 16.77%, בפרט (2)(4) 202.38% ובפרט (3) 12.82%;
66.  עד 31.12.05, נוסח הגדרה זו יהיה: "סכום שנתי בסיסי" - הסכום השנתי הבסיסי לשנת 2005, כפי שהיה מחושב לפי נוסחו של לוח ב'1 לפני התיקון שבחוק התכנית הכלכלית לשנת 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005, בתוספת סכום של 95.3 מיליוני שקלים חדשים.
67.  השיעורים בפרטים (1),(2)(4) ו–(3) יחולו משנת 2009 ואילך. עד 31.12.05, במקום: 6,775 יבוא: 6,799 ובמקום 102,409 יבוא: 106,202.
68.  מיום 1.7.2002 עד 31.12.2003 יהיה הסכום: 1,160.67 (תיקון התשס"ב (מס' 4)).
69.  מיום 1.7.2002 עד 31.12.2003 יהיה הסכום: 850.50 (תיקון התשס"ב (מס' 4)).
70.  מיום 1.7.2002 עד 31.12.2003 הגדרת "הסכום המרבי" תהיה: "החלק ה–25 מסכום השווה לשכר הממוצע כפול 5".
71.  ראה הוראת תחילה בסעיף 174 לחוק.
72.  תחילתו של ס"ק (ה) ביום 1.9.02 והוא יחול על מי שהחל לעבוד בתקופה שמיום 10.9.02 ועד יום 31.3.03 ועל מי שהחל לעבוד באבטחה לפני התקופה הנ"ל אולם הוראות ס"ק זה יחולו רק על עבודתו באבטחה מיום 1.9.02 ואילך, וגם על מי ששירת כלוחם או כתומך לחימה כהגדרתם בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994, והחל לעבוד באבטחה בתקופה שמיום 31.8.03 ועד 1.3.04, או שהחל לעבוד באבטחה לפני 31.8.03 ואולם הוראות ס"ק זה יחולו רק על עבודתו באבטחה מיום 31.8.03. שר הרווחה, בהסכמת שר האוצר והשר לביטחון הפנים, רשאי להאריך את התקופה הנ"ל לתקופה נוספת של שנה אחת.
73.  תחילתו של ס"ק זה ביום 1.10.03 והוא יחול על מי ששירת כלוחם או כתומך לחימה כהגדרתם בחוק חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994, והחל לעבוד באבטחה כאמור בס"ק זה בתקופה שמהתאריך האמור ועד 30.6.04 (התקופה הקובעת), או שהחל לעבוד באבטחה כאמור לפני התקופה הקובעת, ואולם הוראות ס"ק זה יחולו רק על עבודתו מהתאריך האמור ואילך. השר, באישור שר התחבורה, שר האוצר והשר לביטחון הפנים, רשאי, בצו, להאריך את התקופה הקובעת לתקופות נוספות של שנה.
74.  מיום 1.7.2002 עד 31.12.2003, בכותרת במקום "מרבית ומזערית" יבוא "מזערית", והטור שכותרתו "הכנסה מרבית" יבוטל.