לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
29/01/2015
בית המשפט המחוזי נעתר לבקשת חברת רב בריח החדשה, למתן צו לפירוקה של המשיבה, חברת לוקס חדד, בשל אי פירעון חוב. בית המשפט קבע, כי התנהלותה של חברת לוקס חדד לוקה בחוסר תום לב, כאשר מחד היא אינה מוכנה לפרוע חובה לחברת רב בריח החדשה בהתאם לפסק הדין שניתן כנגדה ועושה דין לעצמה בענין זה, ומאידך, היא מצאה את המשאבים הכספיים הנדרשים לשם קיום חיובה להעמיד ערובה כתנאי להמשך ניהולה של התביעה אותה הגישה כנגד חברת רב בריח החדשה.

29/01/2015
בית המשפט העליון קיבל את ערעורו של אברהם דיכטר על פסק הדין אשר קיבל את ערעורה של ח"כ ציפי חוטובלי, והפך את החלטתה של ועדת הבחירות של תנועת הליכוד, שבדקה טענות הדדיות של הצדדים, המתחרים על המקום ה-20 ברשימת הליכוד, והכריעה בהן לטובת ח"כ חוטובלי. נקבע, כי יש לקבל את הערעור ולהורות על המשך הספירה שנפסקה עם החלטת בית המשפט המחוזי.

29/01/2015
בית המשפט דחה על הסף עתירה לאסור על ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים, וחברי מועצת העיר ירושלים, להעניק את עיטור "יקיר ירושלים" לישעיהו ליברמן, לנוכח תפקידו המרכזי הנטען, בהפלייתן לרעה של בנות ממוצא מזרחי במוסדות החינוך בירושלים. נפסק, כי לאמור בעתירה אין תימוכין ראייתיים כלשהם. בנוסף, העותרת לא צרפה את נימוקי הוועדה להענקת עיטור יקיר ירושלים, אשר המליצה על המשיב כאדם ראוי לקבלת "האות", והלכה למעשה העותרת מבקשת מבית המשפט לבקר את שיקול דעתם של משיבים אלו, מבלי לדעת מה עמד ביסוד החלטתם.

29/01/2015
בית המשפט המחוזי הורה על שחרור בתנאים מגבילים של ארד עמיאל, המואשם בעבירה של קשירת קשר לביצוע פשע (סחר בנשק) ושותפות לסחר בנשק. צוין, כי אכן הייתה למשיב מעורבות מסוימת שלא לגמרי ברורה עדיין בעסקת מכירת נשק צה"לי לסוכן סמוי, אך חלקו בעסקה נמוך בהרבה מזה של יתר המעורבים. בלי ספק הוא איננו יוזם העסקה, לא קיים משא ומתן עם איזשהו גורם בתוך העסקה ואפילו לא נכח בעת שהעסקה הייתה צריכה לצאת מן הכוח אל הפועל.

29/01/2015
בית המשפט לתביעות קטנות דן בתביעה לפיצוי התובעת בטענה לפגיעה בכבוד בעלה המנוח לאחר מותו, ע"י המרכז הרפואי ע"ש "שיבא", ולעוגמת הנפש שנגרמה לתובעת כפועל יוצא מכך. נקבע, כי לא היה זה ראוי ורצוי לקבוע מותו של בעלה של התובעת בפני התובעת, אף שמותו של המנוח לא היה הפתעה והתובעת הייתה מודעת לכך שלא נותר לו זמן רב לחיות. אף כי ראוי היה לקיים את בדיקת הנפטר שלא בנוכחות יקיריו, לא נמצא כי בנסיבות העניין, נהגו הנתבעת והרופאה באופן פוגעני או שאינו מכבד את המנוח ואת התובעת, אשתו.

29/01/2015
בית המשפט לעניינים מנהליים דן בעתירה במסגרתה מבקשים העותרים להורות למשרד הפנים להחיל בעניינם את ההליך המדורג מכוח נוהל בני זוג נשואים. העותר הינו מסתנן אשר נכנס לישראל שלא כדין. נכון לעתה בקשתו העדכנית של העותר למקלט מדיני תלויה ועומדת בפני המשיב וטרם ניתנה בה החלטה. בית המשפט ציין, כי הגיעה העת לבחון את תפקודו של מנגנון בחינת בקשות להכרה במבקש מקלט כפליט ולנסות להסדיר את ההליכים כך שבחינת בקשות תארך פרק זמן סביר, באופן שבו יהיה צפי ברור למועד סיום ההליך ובלא שמבקש המקלט ימצא עצמו תלוי בין שמים וארץ ללא כל אפיק ברור של מיצוי ההליך וקביעת מעמדו, באופן שיאפשר את בחינת בקשותיו האחרות לגופו של עניין.

29/01/2015
בית המשפט המחוזי דחה בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין אשר דחה בקשת רשות להתגונן שהגישה המבקשת מקסימדיה פרסום חוצות בע"מ, וקבע כי עליה לסלק ידה ממקרקעין בסמוך למחנה תל השומר, אשר בבעלות המשיבה, רשות הפיתוח. נפסק, כי אמנם הבקשה לעיכוב הביצוע מבוקשת ביחס לסילוק ידה של המבקשת מהמקרקעין, אך הנזק שייגרם לה הינו נזק כספי בלבד, שכן השימוש שהמבקשת עושה במקרקעין הינו הצבת שלטי פרסום תמורת תשלום שהיא גובה מלקוחות. מכאן שכל נזק שייגרם לה כתוצאה מסילוק ידה, הינו נזק כספי בר פיצוי.

29/01/2015
בית המשפט העליון דחה עתירה כנגד משרד התקשורת, העוסקת בבקשת העותרות למנוע את יישומן של הוראות רגולטוריות המסדירות את הפעילות הנוגעת למספרי טלפון מקוצרים לעסקים - מספרים המתחילים בסימן כוכבית ולאחריו ארבע ספרות. נפסק, כי קבלת טענת העותרות לפיה יש לראות בהן "לקוח" - שמשמעותה בפועל היא כי העותרות תהיינה רשאיות להחזיק במלאי מספרי כוכבית ולמנוע את ניודם, וכתוצאה מכך לדרוש מחירים מופרזים עבור הקצאתם - מנוגדת לתכליות החוק והוראות המינהל, והיא עלולה לפגוע ביכולתם של בעלי עסקים לקבל שירות ראוי במחיר הוגן.

29/01/2015
בית משפט השלום הרשיע את אגן יצרני חימיקלים בע"מ בעבירה של זיהום מים וגזר עליה קנס כספי בסך 570,000 ₪. הנאשמת הורשעה בעבירה, לאחר שבחודש ינואר 2009 פרצה שריפה במחסן חומרים מוצקים במפעל של הנאשמת הנמצא באזור התעשייה הצפוני באשדוד, שבעקבותיה זרמו מתוך שטחי המפעל אל פתחי מערכת הניקוז העירונית תשטיפים מזוהמים ומתעלת הניקוז אל תוך נחל לכיש. הנאשמת, על פי כתב האישום, לא נמנעה מפעולה המזהמת מים או עלולה לזהם מים.

29/01/2015
בית המשפט העליון דן בערעור שהגישה מדינת ישראל- קצין התגמולים, העוסק בתשלום תגמולים רטרואקטיביים לנכה צה"ל שנכותו הנפשית הוכרה באיחור. בית המשפט ציין, כי בענייננו, הוכרה לאחר מאבק משפטי עיקש הנכות הנפשית שנגרמה למשיב במהלך מלחמת יום הכיפורים וזאת בשיעור ניכר של 50%. קצין התגמולים פעל במקרה דנן בחוסר תום לב בדחותו בשנת 1978 את בקשתו הראשונה של המשיב לתגמולים, מבלי להעמידו על זכותו לעתור להארכת תקופת ההתיישנות. מטעם זה יש להחיל בענייננו את סעיף 3א לחוק הקיצבאות, המאפשר תשלום קצבה בשיעור מעודכן אף בעד תקופות ארוכות יותר מן הקבוע בסעיף 2(א)(3) לחוק.

29/01/2015
בית המשפט דן בערר כנגד מנהל מיסוי מקרקעין העוסק בשאלה האם יש להחיל את הפטור ממס שבח הקבוע בסעיף 6 בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), על עסקאות קומבינציה מסוג מכר חלקי שבוצעו על פי תוכנית תמ"א 38/2. בית המשפט פסק, כי סעיף 6(א)(4) בהוראת השעה אינו עוסק בסיטואציה של קבלת פטור בעסקת קומבינציה מסוג מכר חלקי – ולפיכך אין בהוראותיו כדי להקנות לעוררים זכות לקבלת פטור בגין העסקאות נושא הערר.

29/01/2015
בית המשפט המחוזי דחה בקשת רשות ערעור על החלטות, בהן נדחו, בין היתר בקשות המבקשת להשבת קצבת נכות של בתם המשותפת של הצדדים, כן נדחו בקשותיה להגדלת מזונות זמניים עבור שני הילדים. צוין, כי משנפסקו מזונות זמניים בתחילת ההליכים, אין כל הצדקה לבחינתם מחדש כעבור למעלה משנה כשלא חל כל שינוי בנסיבות והתיק קבוע ממילא להוכחות ולסיום. רק במסגרת שמיעת ראיות הצדדים יתאפשר לבית המשפט להיכנס לעובי הקורה וליתן הכרעה סופית הנשענת על ראיות ועדויות שעמדו במבחן המהימנות, להבדיל מראיות לכאורה.

29/01/2015
בית משפט השלום דחה תביעה שהגיש התובע נגד הנתבעות, סנטרל פלוס בע"מ ואח', על רקע עסקאות לרכישת מכוניות. נפסק, כי התובע סתר עצמו פעם אחר פעם בגרסאות משתנות ודי היה בכך כדי לקבוע שלא עמד בנטל השכנוע, ולבטח לא עמד בנטל השכנוע לטעון נגד תוכנו של חוזה כתוב, והדברים יפים על משקל קל וחומר כשהטענות מייחסות לנתבעות מעשים חמורים של רמייה.

29/01/2015
בית המשפט דן בשאלה האם המערערת, חברה ממשלתית שפועלת לסלילת כביש חוצה ישראל הידוע ככביש 6, זקוקה להיתר בניה מהועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית אתא, לשם סלילת קטע 3 של הכביש או שמא ניתן לבצע את עבודות הסלילה מכח תוכנית המתאר הארצית ללא היתר ספציפי מהועדה המקומית. נפסק, כי משנדחתה התנגדות הועדה המקומית עמדה לה האפשרות לתקוף את החלטת המועצה הארצית בדרך של הגשת עתירה לבג"ץ, בחירתה של הועדה המקומית שלא לעשות דבר באותו שלב ולהעלות בפני בית משפט לעניינים מקומיים לראשונה טענות נגד התמ"א, תוך הפעלת סמכויות של צו הפסקה מינהלי, מהווה שימוש לרעה בהליכים.

29/01/2015
בית המשפט המחוזי דן בתנאיי מעצרם של יצחק גבאי, שלמה רחמים טויטו ונחמן טויטו, על רקע הצתת בית הספר הדו לשוני. נקבע, כי יש מקום לחלק בין עניינו של יצחק גבאי, לגביו יש להורות על מעצרו עד לתום ההליכים, לבין עניינם של המשיבים הנותרים. על פני הדברים, חלופת מעצר במושב הרחוק מאוכלוסייה שעלולה להצטרף לשניים ולהתסיסם, והרחוקה דיה מעימות עם ערבים, יש בה כדי לאיין באופן סביר את המסוכנות הנשקפת מהשניים.

28/01/2015
בית המשפט המחוזי דן בשני ערעורים על פסק הדין של בית המשפט לתעבורה- ערעור המדינה על קלות העונש וערעור המשיב על חומרת העונש. בית משפט לתעבורה דן את המשיב לעונש מאסר בפועל של 4 חודשים, וזאת בגין 2 עבירות של נהיגה בשכרות ועבירה של נהיגה בזמן פסילה. נקבע, כי דין ערעור המדינה להתקבל במובן זה שעונש המאסר שהוטל על המשיב יעמוד על 6 חודשים, אולם, אלו ירוצו במסגרת עבודות שירות. מדובר באדם צעיר שעובר תהליך התבגרות ובשלות אישיותית ולכאורה ניתן להתרשם כי חל שינוי לטובה בהתנהלותו של המשיב, המצוי בתהליך שיקומי משמעותי.

28/01/2015
בית המשפט המחוזי דחה ערעור על שומה בצו שהוציא פקיד השומה למערער, אשר הפעיל עסק להשכרת מוניות ותפעולן. בית המשפט קבע, כי מדובר במערער שהעלים הכנסות במיליוני שקלים, תוך ניהול מערכת חשבונות כוללת פיקטיבית, בכחש ובכזב. במצב שכזה, נאלץ המשיב לבנות שומה לפי מיטב השפיטה. את זאת עשה המשיב במתינות, בסבירות ובשיקול דעת ולא תוך רצון להתנקם במערער ולהענישו.

28/01/2015
בית המשפט לעניינים מנהליים דן בתביעה כנגד הועדה המחוזית לתכנון ולבניה תל אביב ואח', העוסקת בתוכנית מתאר שעניינה הקמת תוספת של 20 קומות מעל בניין קיים. העותרת, נכסי שבטא קרונפלד בע"מ, מבקשת לבטל את הקביעה שיש להקצות קומה בנויה אחת לשימוש ציבורי. נפסק, כי עלה בידי העותרת להרים את הנטל ולהצביע על כך שהחלטת המשיבה פגומה בפגם מנהלי מהותי. תוצאת הפגם היא בטלות ההחלטה. לא ניתן לייעד קרקע לצרכי ציבור בלא לציין מפורשות את הצורך הנוגע בדבר.

28/01/2015
בית הדין האזורי לעבודה קיבל ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים (נכות כללית), שהעמידה את נכותו של המערער על 43%. בית הדין קבע, כי נפל פגם של ממש בהחלטת הועדה, שבגינו יש מקום לקבל את הערעור גם בכל הנוגע לפיברומיאלגיה. באשר להרכב הוועדה, רק במקרים חריגים בהם עולה חשש של ממש כי הוועדה תהא "נעולה" בעמדתה הקודמת, או שהרכבה אינו נאות, או במקרים חריגים אחרים, מועבר הענין לוועדה בהרכב אחר. אולם, בנסיבות הענין יש מקום לחרוג מהכלל ולהורות על השבת עניינו של המערער לוועדה בהרכב חדש.

28/01/2015
בית המשפט המחוזי דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה שניתנה בקשר לאיזון כספי בין המבקשת למשיב. נקבע, כי מוטב היה שלא להגיש בקשה זו. במסגרת בקשתה טוענת המבקשת כי בית המשפט קמא הוציא תחת ידו החלטה שאינה מנומקת בשתי הסוגיות עליהן היא מלינה. הדבר פשוט אינו נכון. בחירת ב"כ המבקשת שלא להתייחס ולהתעלם מנימוקי בית המשפט קמא את החלטתו, אינה הופכת את ההחלטה להחלטה שאינה מנומקת, המצדיקה מתן רשות ערעור.

28/01/2015
בית משפט השלום הרשיע את גיא דיין, פסיכולוג קליני מומחה, בקיום יחסי מין עם מטופלת במהלך תקופת הטיפול, ובכך עבר שתי עבירות של בעילה אסורה בהסכמה תוך ניצול יחסי מטפל – מטופל, ועבירה אחת של מעשה מגונה בהסכמה תוך ניצול יחסי מטפל - מטופל. צוין, שכאינדיקציה להכרעה בשאלת ניצול התלות, ניתן לבדוק את הקורלציה בין טיב הקשיים אשר אפיינו את המטופל, לבין טיב היחסים שנוצרו בינו לבין המטפל. בענייננו - המתלוננת הגיעה לטיפול על רקע קשיים בזוגיות וחסכים בחום, אהבה, מגע, וכאשר חסכים אלה בדיוק מסופקים על ידי המטפל, יש לראות בכך כהוכחה ברורה לניצול.

28/01/2015
בית המשפט המחוזי דחה ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה במסגרתה נעתר לבקשת המשיבים, מנהלי העזבון הזמניים לעזבון המנוח, ליתן צו לבנק הפועלים לגילוי דפי חשבון משותף למנוח ולמבקשת, לתקופת חייו של המנוח. צוין, כי עם פטירת המנוח לא נמוגו זכויות העיזבון בחשבון המשותף, ולמעשה כל זכויותיו בחשבון הבנק המשותף עברו לעזבונו, המנוהל על ידי מנהלי העיזבון הזמניים. אין כל הגיון לדרוש את התקיימותם של התנאים הרגילים בתביעה למתן חשבונות בין צדדים זרים, בנסיבות בהן מדובר בסעד המבוקש ע"י מנהל עיזבון בקשר לחשבון בנק שהיה בבעלות המנוח בחייו, שהנתונים מתבקשים לגבי התקופה בה היה המנוח בחיים ופעל באמצעות החשבון.

28/01/2015
בית המשפט המחוזי קיבל את בקשתה של ברכיה, אגודה שיתופית המסווגת כמושב עובדים, לביטול פסק הבורר ו/או ביטול הסכם הבוררות מחמת נטישת הליך הבוררות, אשר אין חולק כי חודש על ידי הבורר בחלוף 11 שנה מיום מינוי הבורר. בית המשפט קבע, כי הליכי הבוררות ננטשו ועל כן יש להורות על ביטול פסק הבורר. אין בהסברו של הבורר לחידוש הליכי הבוררות, כדי להניח את הדעת. המתנה של 11 שנים לשם קבלת מסמך איננה סבירה ולא ניתן לראות בה כסבירה. לא ניתן לכפות על בעל דין המשך הליכי בוררות נוכח עיכוב בלתי סביר שכזה.

28/01/2015
בית משפט השלום קיבל תביעה לנזקי גוף שהוגשה כנגד מועצה מקומית גני תקוה. לטענת התובעת, היא נסעה בכיסא גלגלים חשמלי בשטח המדרכה בתחום המועצה אשר היה חשוך לחלוטין, וכשהגיעה לקצה המדרכה נפלה אל הקרקע ונחבלה קשות. נקבע, כי טענות התובעת הוכחו, ובשל היעדר תאורה מספקת במקום בשעות הלילה והחושך, התובעת לא יכולה הייתה להבחין כי היא מגיעה לשפת וקצה המדרכה ואז נפלה אל הקרקע. הנתבעת התרשלה כאשר לא דאגה לתאורה תקינה במקום, בשטח ציבורי המזמין כל אדם להלך בו.

28/01/2015
בית משפט השלום דן בתביעה כספית שעניינה הסכם שכר טרחה עו"ד – לקוח, בגין ייצוג בתביעות הקשורות למקרקעין. נקבע, כי הסכם שכר הטרחה נוסח על ידי עורכי הדין, ובכלל זה הסעיף השנוי במחלוקת העוסק בשווי המקרקעין ממנו ייגזר שכר הטרחה. בית המשפט מעדיף את עדות הנתבעים לפיה הוסבר ללקוחות ששווי המקרקעין ייגזר מהסכום שיתקבל בפועל (נטו). בכל מקרה, לא הוסבר ללקוחות כי הסכום אמור להיגזר משווי המקרקעין ברוטו. לנוכח העובדה שההסכם מעורפל ולא ברור, הרי שעל פי הפסיקה, יש לזקוף זאת לחובת המנסח, דהיינו לחובת עורכי הדין.

28/01/2015
בית המשפט קיבל תובענה מנהלית ייצוגית כנגד עיריית הרצלייה, בגין טענה לגבייה בלתי חוקית של תשלומי ארנונה עבור גלריות במבנים שאינם למגורים, בשטחה המוניציפאלי של העירייה. בית המשפט קבע, כי צו הארנונה של עירית הרצליה כניסוחו, אינו מאפשר גביית ארנונה בגין גלריות. צוין, כי עצם העובדה שהשגתו הראשונה של התובע נדחתה ורק השגתו השנייה, שהוגשה ע"י עורך דינו של התובע - נתקבלה, וזאת במועד שלאחר הגשת התובענה הייצוגית ובקשת האישור, מהווה הוכחה והדגמה חיה למציאות שבה העירייה נוהגת בשרירות, ללא קריטריונים אחידים או עקביים. בכך היא חורגת מכללי מנהל תקין של המשפט המנהלי, ופוגעת באזרח הקטן, שללא פניה לעו"ד אינו מצליח למצות זכויות בסיסיות.

28/01/2015
בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל עתירה כנגד החלטת משרד הפנים אשר דחתה את בקשתם של העותרים למתן אשרת כניסה לארץ לעותרת, נתינת הפיליפינים, מכוח נישואיה לעותר, אזרח ישראלי, והסדרת מעמדה בישראל. נקבע, כי במסגרת ההליך המדורג נבחנת אמיתות וכנות הקשר בין מבקש המעמד לאזרח הישראלי. הנטל להוכיח את כנות הקשר מוטל על המבקש, אולם על הרשות לבסס את החלטתה על תשתית עובדתית ראויה.

28/01/2015
בית הדין הארצי לעבודה דחה ערעור שהגישה בנק לאומי 1992 ע.נ בע"מ, על פסק הדין בו התקבלה תביעתו של המשיב לתשלום זכויות סוציאליות שונות. צוין, כי המערערת ניהלה "מלחמת התשה משפטית" נגד המשיב, ולא מן הנמנע כי היא ניצלה לרעה את העובדה כי מדובר בעובד שנקלע לנסיבות קשות מבחינה כלכלית ואישית ויוצג על רקע זאת על ידי באי כוחו ללא תשלום. לא זו בלבד שהיה מקום לחייב את המערערת בסכום הוצאות משמעותי, גם בנסיבות בהן יוצג המשיב על ידי באי כוחו על פי הסדר "פרו-בונו", אלא שהסכום שפסק לחובתה בית הדין האזורי היה על הצד הנמוך.

28/01/2015
בית המשפט העליון דחה ערעור על פסק הדין אשר במסגרתו הורשע המערער, אלכסנדר ספרונוב, ברציחתה של סבטלנה נוסינסקי ז"ל. נקבע, כי המערער היה מודע היטב לכל פרט מהפרטים המרכיבים את עבירת הרצח, וביצע את המעשה הנפשע בהיותו מודע למעשיו, ועל כן הוא אינו חוסה בצילה של הגנת השכרות החלקית. משנדחתה הגנתו של המערער בנושא השכרות חלקית, ונדחתה טענתו בדבר חוסר מודעותו למעשיו, המסקנה המתבקשת היא דחיית ערעורו של המערער על הרשעתו בעבירת הרצח.

28/01/2015
בית הדין הארצי לעבודה דן בערעור שעניינו באפשרות הנתונה למוסד לחזור בו מהכרה שהכיר במערער כנפגע בעבודה, וכפועל יוצא מכך להפסיק לשלם לו תשלומים הנובעים מהכרה זו. בית הדין קבע, כי במערכת היחסים המיוחדת שבין המוסד למבוטח, כאשר המבוטח מסר פרטים שאינם נכונים, רשאי המוסד, ואף מחובתו הדבר, לחזור ולשקול את החלטתו עד כדי דרישה להשבת הכספים שנתקבלו שלא כדין.שונה הדבר בנסיבות המיוחדות שבפנינו, עת חברו תום ליבו של המערער עם העובדה שהמידע כולו נמסר לידי המוסד והטעות כולה נופלת לפתחו של המוסד.

27/01/2015
בית המשפט המחוזי דן בתביעה שהוגשה כנגד נובוקרטין בע"מ ואח', שעניינה פגיעה בזכויות קניין רוחני ובמוניטין של התובעת, הייר אקספּרס בע"מ, שימוש בסימני מסחר הרשומים שבבעלותה, וּבגין גניבת עין ועשׂיית עושר ולא במשפט. נקבע, כי מדובר בענייננו בשימוש בסימנים דומים מאד, ובשמות בעלי צליל דומה, שלא ניתן לחלוק על הדמיון ביניהם. כל זאת במוצרים המשמשים לתחום זהה, ומיוצרים בעבור בעלי מקצוע וחוג לקוחות ספציפי. עולה, כי הנתבעת הפרה את זכותה של התובעת בסימני המסחר שבבעלותה.

27/01/2015
בית המשפט העליון דחה עתירה להורות לועדת הבחירות המרכזית לחייב את המפלגות החרדיות לשלב נשים ברשימותיהן. נקבע, כי הפניה לוועדת הבחירות המרכזית לקתה בשיהוי רב, וגם העתירה לבית משפט זה על החלטת יו"ר ועדת הבחירות לא הוגשה במהירות הנדרשת. בנסיבות אלה אין מנוס מדחיית העתירה על הסף, בהעדר כל אפשרות מעשית לבירור העתירה, המעלה נושא כבד-משקל ורגיש, בסד הזמנים שנוצר בגין השיהוי בהגשתה.

27/01/2015
בית המשפט המחוזי אישר בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד הוט מובייל בע"מ, שעניינה זמני המענה במוקדי השירות הטלפוניים שמפעילה המשיבה. נקבע, כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. א. השאלה המשותפת לחברי הקבוצה היא, אם עמדה המשיבה בחובתה למתן מענה לפניות טלפוניות למנוייה תוך זמן סביר. נראה כי הודיית המשיבה בהמתנה לפרק זמן של 11 דקות או 16 דקות אינה יכולה לעמוד בקריטריון זה. עם זאת, מדובר בתקופת זמן קצרה במיוחד, בנסיבות מיוחדות של השקת הרשת. חדשים אחדים לאחר הגשת בקשת האישור נכנסו לתקפן תקנות מתן שירות טלפוני, שלפיהן שוב אין צורך בבחינת סבירות זמן המענה, ויש לעמוד בתנאיהן כלשונן. אם כן, מדובר בפרק זמן קצר של הפרה לכאורית.

27/01/2015
בית המשפט המחוזי דחה תביעה בגין טיפול רשלני נטען שניתן לתובעת על ידי הנתבע, מנהל מחלקת רפואת פה ולסת בבית החולים "כרמל". ביסודו של דבר טענה התובעת כי בעקבות ניתוח שביצע בה הנתבע נגרמו לה נזקים משמעותיים. נקבע, כי ההתדיינות הממושכת בתיק זה היא פועל יוצא של התנהלותה הנפסדת של התובעת. היא התמידה והתעקשה לא למלא אחר הוראות בית המשפט. היא בחרה, באיחור מופלג, "להיזכר" ולבקש להגיש חוות דעת רפואית. ולכך חוברת התנסחותה המתלהמת של התובעת כנגד הנתבע. מנגד, הגנתו של הנתבע וייצוגו היו באורח מקצועי, ענייני, לא מתלהם וללא דופי. נתונים אלו יש לשקול לחובת התובעת בפסיקת ההוצאות.

27/01/2015
בית הדין האזורי לעבודה דחה תביעה לקבלת גמלה לשמירת היריון וכן לקבלת דמי לידה, על רקע עבודה נטענת במשרד עורכי הדין של שני אחיה. בית הדין קבע, כי לא שוכנע כי התקיימו יחסי עובד-מעביד בין התובעת לבין מי מבין אחיה, ואף לא שוכנע שהיא ביצעה עבודה, שאלמלא ביצעה אותה היא, היה צריך עובד אחר לבצעה.

27/01/2015
בית המשפט המחוזי גזר שני מאסרי עולם מצטברים על טאדסה גטאהון, שהורשע ברצח עורך דינו נתן ז'ורנו ובתו ימית ז"ל. צוין, כי מדובר בשני מעשים נפרדים בהם ירה הנאשם והרג שני אנשים שונים: תחילה, את המנוח, שעמו הייתה לו מחלוקת, ולאחר מכן, יצא מחדרו של המנוח, פסע לעבר היציאה וירה גם במנוחה, ללא כל סיבה, רק משום שנמצאה אותה עת במקום. קמה הסמכות, ואף החובה, להשית על הנאשם את עונש החובה בגין כל אחד משני מעשי הרצח המתועבים שביצע, במצטבר זה לזה.

27/01/2015
בית משפט השלום הרשיע את איתן כוכבי בביצוע הפרעה לעובד הציבור. נקבע, כי הנאשם ביצע עבירה של הפרעה לעובדי הציבור, ויש לדחות את טענותיו לאי חוקיות העיכוב ולקיומה של הגנת "זוטי דברים". היות שהפעולות שנקט משמר בתי המשפט כלפי הנאשם התרחשו בבניין בית המשפט, בלשכת ההוצל"פ וברחבה שביניהם, איש לדחות את הטענה כי נפל פגם של אי חוקיות בעיכובו של הנאשם, מחוץ לבניין בית המשפט.

27/01/2015
בית המשפט המחוזי הורה על מעצרו של אילן מורגן, המואשם בביצוע עבירות על חוק ניירות ערך, עד תום ההליכים כנגדו. צוין, כי באת כוחו של המשיב הודיעה שאין ביכולתו להעמיד את הערבות הכספית הנדרשת וגם המפקחים שקיבלו על עצמם לפקח על מקום מעצר הבית שלו, מבקשים להשתחרר ממחויבותם.

27/01/2015
בית משפט השלום קיבל תביעה לפינוי מושכר שהושכר בדיירות מוגנת ומשטח נוסף הצמוד אליו. התובעת היא בעלת הזכויות במתחם הידוע בכינוי "מגרשי התערוכה הישנה" בתל אביב. בית המשפט קבע, כי עלה בידי התובעת להוכיח צורך ציבורי חיוני בפינוי הנתבע מהמושכר. כנגד מצוקת הנתבע ניצב הצורך הציבורי החיוני בסגירת המוסך והפיכתו לחלק אינטגרלי מתמהיל העסקים בנמל תל אביב. קבלת עתירת הנתבע לסעד מן הצדק תשבש את התוכנית להפיכת המתחם כפי שחפצה התובעת וכי שמחייב הצורך הציבורי ותוכניות הרשות המקומית, למתחם המרכז פעילות תרבות, מסחר ונופש.

27/01/2015
בית המשפט העליון דחה ערעור על פסק הדין בגדרו הורשע המערער בביצוע עבירות של רצח, אינוס בנסיבות מחמירות ומעשה סדום בנסיבות מחמירות, אשר בגינן נגזרו עליו 30 שנים מאחורי סורג ובריח. צוין, כי נדמה שאין שם תואר הולם מספיק לאונס אכזרי ורצח של ילדה בת שש, שיצאה לקנות ממתקים ולא שבה. המערער לא נטל אחריות על מעשיו אלא דבק בקו ההכחשה. אכן, צעיר הוא ובעל עבר נקי. בעת ביצוע המעשים היה קטין. הדבר נלקח בחשבון בעת שלא הושת עליו מאסר עולם.

27/01/2015
בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי, במסגרתה קבע בית המשפט כי הדיון בתיק הסתיים לאחר מתן פסק דין בהסכמה, ודחה את בקשת המבקש להורות לשמאי המוסכם לתקן את חוות דעתו. נקבע, כי משהתברר לבית המשפט המחוזי כי המבקש מתנגד לבקשת המשיב לחתימה על הפסיקתא ומעלה טענות בדבר פגמים בחוות דעת השמאי, היה על בית המשפט להימנע מחתימה "אוטומטית" ובלתי מנומקת על הפסיקתא שהגיש המשיב ולהכריע תחילה במחלוקת שהתעוררה בין הצדדים בנוגע לחוות דעת השמאי. יש להחזיר את הדיון לבית המשפט המחוזי על מנת שיכריע במחלוקת שהתעוררה בנוגע לחוות דעת השמאי.

27/01/2015
בית המשפט לענייני משפחה דן בשאלה, האם פסק דין שניתן בין אב לבין בנו וכלתו בדבר סילוק ידם וכל מי מטעמם ממקרקעין, מקים השתק עילה גם כנגד ילדיהם הקטינים שלא היו צד פורמלי לאותו הליך. נפסק, כי זכות הטיעון ניתנה גם ניתנה לילדים וזאת באמצעות הוריהם והרי אין טענה בהליך הנוכחי, כי ההורים לא ייצגו נאמנה את אינטרס ילדיהם הקטינים בהליך הקודם. אין ולא היה צורך בצירוף פורמלי של הילדים להליך הקשור כדי שהוא יהווה מעשה בית דין מבחינתם וזאת לאור הקביעות המפורשות של פסק הדין והתייחסותו לאינטרס הילדים ולטענותיהם שהועלו כבר בגדרו על ידי הוריהם.

27/01/2015
בית המשפט המחוזי הורה על מעצרו של נסים קדוש עד תום הליכים כנגדו. המשיב עומד לדין בגין מסכת של מעשי איום וסחיטה באיומים. צוין, כי המשיב מהווה סכנה לסביבתו, וקיים סיכון בדרגה גבוהה כי ישוב על מעשיו. נסיבותיו השונות של העניין, שעליהן נתן שירות המבחן את דעתו, אינן מביאות את המקרה שלפנינו לגדרם של המקרים החריגים, המצדיקים תחילתו של תהליך טיפולי של גמילה בטרם גזירת הדין.

27/01/2015
בית המשפט המחוזי דחה בקשה מטעם המפרקים לשנות את מסלול פסיקת שכר טרחתם ממסלול פסיקת שכר לפי תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), למסלול פסיקת שכר לפי המקובל בפירוק שיתוף במקרקעין לפי תקנות ההוצאה לפועל (שכר טרחת עורכי דין וכונסי נכסים), כאשר שכר הטרחה יפסק על פי שווי הנכסים במועד רישומם בפועל לאחר חלוקה. נפסק, כי יש בידי בית המשפט את הכלים הדרושים לפסוק למפרקים שכר הולם על פעולותיהם גם במסגרת תקנות החברות.

27/01/2015
בית משפט השלום גזר מאסר מותנה על יעקב בר און, שהורשע בזיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר וקבלת דבר במרמה. הנאשם רשם המחאה המשוכה על החשבון המשותף שלו ושל אשתו וזייף עליה את חתימת המתלוננת, בכוונה לקבל במרמה הלוואה מחברת מוסדות נירים ירושלים בע"מ. צוין, כי מעשי הנאשם היו מתוכננים, ונועדו להשגת כסף קל ומהיר. לטענת הנאשם, מדובר היה בצורך בהשבת חובות. אולם, לא ניתן לקבל טענה זו כנימוק להקלה בחומרת המעשה, שכן הנאשם בחר בפשטות לגלגל את צרתו על כתפי המתלוננת, שהייתה אישתו באותה העת.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו