לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
18/09/2014
בית המשפט המחוזי דחה את בקשתה של מיכל אלוני, שהורשעה ברצח שתי בנותיה הקטנות, להפעלת סעיף 300א(א) לחוק העונשין, הקובע חריג לכלל לפיו מי שהורשע ברצח ייגזר דינו למאסר עולם כעונש חובה. בית המשפט קבע, כי לא עלה בידי ההגנה להוכיח במאזן הסתברויות כי הנאשמת סבלה מ"הפרעה נפשית חמורה" אשר פגעה במידה ניכרת ביכולתה להבין את שעשתה או להימנע מעשיית המעשה, וכי עבירות הרצח נעברו בשל כך.

18/09/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור על הכרעת הדין במסגרתה הורשע המערער ברצח ובנשיאת נשק שלא כדין, ונגזר עליו עונש של מאסר עולם על עבירת הרצח, ושנתיים מאסר על עבירת נשיאת הנשק, עונשים שירוצו בחופף. עיקר טענותיו של המערער נוגעות להערכות בית המשפט המחוזי בדבר מהימנות העדים שהעידו לפניו. נקבע, כי קביעותיו של בית המשפט ומסקנותיו נומקו כראוי וטענותיו של המערער לא שכנעו בקיומה של טעות ממשית בהכרעת הדין, או מסקנה המנוגדת לשכל הישר, באופן שיצדיק התערבות בממצאים שנקבעו.

18/09/2014
בית הדין האזורי לעבודה קיבל ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים, אשר קבעה למערער 12.7% נכות בגין פגיעה באוזניו. בית הדין ציין, כי קביעת הועדה הרפואית לעררים לפיה 90% מנכות המערער נובעים מסיבות אשר אינן קשורות לעבודה, מבטלת את ההכרה של בית הדין בליקוי השמיעה כפגיעה בעבודה. לפיכך נפל פגם משפטי בהחלטת הועדה. בענייננו, מאחר ונמצא פגם משפטי היורד לשורשו של עניין בהבנת הועדה את חלוקת התפקידים בינה לבית הדין במקרה זה, מוחזר עניינו של המערער לועדה לעררים חדשה.

18/09/2014
בית המשפט המחוזי הרשיע את עמית פליקס טויל בעבירות הריגה ושיבוש הליכי משפט, וגזר עליו מאסר בפועל של 19 שנים. צוין, כי מדובר במקרה שבו הנאשם הפתיע את המנוח, נער צעיר, בעודו עומד לתומו ברחוב ומשוחח עם ידידה. הנאשם תקף את המנוח בפעולה יזומה ומכוונת. הנאשם יצא מהרכב שבו נסע עם חבריו כשהוא נוטל עמו את הלום, מתוך מטרה לפגוע במנוח. בנוסף, הנאשם נמלט לאחר שתקף את המנוח ועשה בהמשך פעולות אקטיביות לשיבוש החקירה והמשפט, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים.

18/09/2014
בית המשפט העליון קיבל ערעור על פסק דין העוסק בעילות של גניבת עין, עשיית עושר ולא במשפט וקיום חוזה שלא בתום לב, ובמסגרתו הוצא צו מניעה קבוע האוסר על ביצוע פעולות שונות בקשר לסדרת כיסויי חלה. נקבע, כי גם אם נניח כי המערערת הוכיחה כנדרש מוניטין בכיסויי החלה, לא מתקיימת במקרה דנן עוולה של גניבת עין משלא הוכח היסוד השני החיוני בעוולה זו והוא - החשש להטעיה. עוד נקבע, כי נסיבות העניין אינן מקימות עילה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט ולא הונח הבסיס הראייתי להענקת סעד בשל ביצוע חוזה בחוסר תום לב.

18/09/2014
בית המשפט המחוזי הרשיע אדם בביצוע עבירות מרובות של מעשה מגונה בקטין. נפסק, כי עדותו של הילד ראויה לאמון ועל אף פגמיה, ניתן לקבוע על בסיסה ממצאים הברורים מספיק לעצם ביצוע המעשים, טיב ואופיים, ותקופת הזמן של התרחשותם. צבר הראיות – גרסת הילד, הודאות החוץ של הנאשם ונטייתו למעשים דומים – מעמיד תשתית איתנה מעבר לספק סביר להרשעת הנאשם.

18/09/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור על פסק הדין שבמסגרתו נדחתה תביעתה של המערערת, קבוצת גיאות בע"מ, נגד גולדפרב לוי, ערן , מאירי, צפריר ושות', עורכי דין בע"מ, לפיצוי בגין רשלנות מקצועית של עורכי הדין המועסקים במשיבה. צוין, שכאשר עורך הדין פירט בפני לקוחו את מכלול הסיכויים והסיכונים, והלקוח החליט להסתכן בניגוד לעצת עורך דינו, הלקוח למעשה נטל על עצמו את הסיכון ועליו לשאת באחריות על מעשיו. אולם, על עורך הדין לוודא כי ההחלטה של לקוחו היא החלטה מושכלת וכי הוא אכן הבין את משמעות הסיכון אשר לקח.

17/09/2014
בית המשפט העליון דן בערעור שעניינו דחיית ערעורן של המערערות על החלטת מנהל מס ערך מוסף, בהשגתן על שומה שהוצאה להם ביחס לעסקת פינוי ובינוי שערכו המערערות עם מינהל מקרקעי ישראל. צוין, כי המערערות לא זכו לתמורה במסגרת עסקאות הפינוי עובר לקבלת החזקה במקרקעין בהם החזיקו הדיירים המפונים, ואין לראות במועד מתן היתר הבנייה כמועד בו הועברו לידי המערערות הזכויות במקרקעין המדוברים. התוצאה היא שיש לראות במועד העברת המקרקעין לרשות המערערות בפועל, את המועד לחיוב במס בעסקאות הפינוי.

17/09/2014
בית משפט השלום קיבל תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שאירעו לתובע במהלך עבודתו אצל הנתבעת. התובע, תושב השטחים, הועסק אצל הנתבעת, שהינה חברה לביצוע עבודות בניה, שבמועד הרלוונטי לתביעה ביצעה עבודות בניית גדר אבן בבית ספר בבית שמש. במהלך ביצוע עבודתו, נפגע התובע מאבן. נקבע, כי אין זה סביר כי התובע יאלץ לעמוד על קצות האצבעות, לשמור על שיווי משקל ולהרים אבנים כבדות, כאשר עליו לתמוך בהן ביד אחת ולסתתן בשנייה באמצעות פטיש. מעבידתו יכולה וצריכה הייתה לצפות בשים לב לאמור, כי אבן כזו עלולה להישמט מידו ולהסב לו נזק.

17/09/2014
בית המשפט השלום זיכה את אביגדור יצחקי מהעבירות שיוחסו לו בכתב האישום שהוגש כנגדו. הנאשם עמד לדין בגין מעשים ומחדלים שייחסה לו המאשימה כרואה חשבון, כמייצגם של ולנטין ואירנה ליסק, במסגרת הליך של "גילוי מרצון" שניהל למענם עם פקיד השומה כפר סבא, ומשא ומתן שניהל בהמשך לצורך השגת הסכם שומה בעניינם. בית המשפט קבע, כי אין לייחס לנאשם את יסוד המרמה שבכתב האישום, שכן, הוכח מעבר לכל ספק סביר, נוכח האמון שניתן בגרסת הנאשם, כי בהציגו את המצג הכוזב בפני אנשי הנציבות האמין שהמצג הוא אמת לאמיתה.

17/09/2014
בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק הדין אשר חייב את המערערת לשלם למשיב בגין סירובה לקבל גט מבעלה, הוא המשיב. נקבע, כי אין חולק כי המשיב הגיש תביעת גירושין אשר התקבלה, ובהתאם חויבה המערערת לקבל גיטה. משכך, קמה עילה בנזיקין ביחס לסרבנות גט. לא מדובר במי שמסרב לקבל גט, הואיל ומבקש הוא להבטיח זכות חוקית זו או אחרת, כפי שנטען על-ידי המערערת. הפוך מכך, בהתנהלותה פוגעת המערערת בזכויותיו החוקיות, לרבות כבודו, של המשיב, להינשא ולנהל חייו כרצונו.

17/09/2014
בית משפט השלום דחה תביעה במסגרתה טענה התובעת כי בידיעה שכתב גד ליאור, אשר פורסמה בעיתון של ידיעות אחרונות, יש משום הוצאת לשון הרע עליה. נפסק, כי בנסיבות שבהן ניתן לומר מראש כי התביעה נעדרת סיכוי, באופן שבכל מקרה לא ניתן יהיה לקבלה, אין כל הצדקה בניהול הליך סרק, בהטרדת הנתבעים ובהעמסת יומנו של בית המשפט. כך גם לנוכח התנהלות התובעת, ספק רב אם יש הצדקה כי בית המשפט יושיט לה סעד, לאחר שפעם אחר פעם הטעתה את בית המשפט, בעוד שקשה לומר כי עשתה כן מתוך טעות בתום לב.

17/09/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה העוסקת בשאלה, האם ניתן להצהיר כי התובעים הם הוריו של קטין שנולד בהליך של פונדקאות בארה"ב ללא עריכת בדיקת רקמות, אלא על יסוד תעודות ומסמכים שהונפקו בחו"ל. הנתבעת התנגדה נחרצות להכרעה על יסוד המסמכים שהוצגו וטענה כי אין כל הצדקה לוויתור על הצגת הראייה הטובה ביותר. נקבע, כי ניתן במקרים מיוחדים לאפשר הוכחת אבהות אף ללא בדיקת רקמות. לפיכך, יש לאפשר לתובעים "לקבל את יומם" ולנסות ולשכנע את בית המשפט באמצעות העדים שהגישו את ההצהרות, כי יש להיעתר לתביעתם ולהכיר באבהותם.

17/09/2014
בית משפט השלום קיבל בקשת נאשם להורות על הזמנת עדים לאחר שכבר הורשע הנאשם בדין. בית המשפט קבע, כי אין חולק, כי תסקיר קורבן העבירה לא היה בידי ההגנה, גם אם ידעה על כך שהוא קיים. לא זו בלבד שהתסקיר לא היה בהישג יד ההגנה, אלא שהתביעה אפילו סירבה, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הוראת סעיף 191 לחוק סדר הדין הפלילי - להעבירו לעיון הסנגורים. חובה על בית המשפט, לבדוק ולברר כי לא נגרם עיוות דין אפשרי לנאשם, כתוצאה מהתעלמות המדינה מעובדה שנזכרה כאילו בדרך אגב בתסקיר קורבן עבירה.

17/09/2014
בית משפט השלום קיבל תביעה שהוגשה ע''י החברה הכלכלית לחסכון בע"מ נגד הנתבעת, בהתבסס על הסכם שנחתם בין הצדדים לבדיקה וטיפול בהחזר מס בנוגע למכר נכס מקרקעין. השאלות שבמחלוקת הן האם ההסכם שהוצג לפני בית המשפט שריר וקיים, ואם כן – מהו שיעור העמלה שסוכם, ואם אכן פועלה של התובעת הוא זה שהביא להחזר המס בגינו היא דורשת את תשלום העמלה. נקבע, כי התובעת עמדה בנטל הראיה המוטל עליה, נטל השכנוע עבר לכתפי הנתבעת, ובגרסתה נפלו סתירות ופריכות שלא רק שלא סדקו את ראיות התובעת, אלא להיפך, במידה מסוימת אף חיזקו את גרסתה.

17/09/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה שהגישו המבקשות ובמסגרתה עתרו למתן צו הורות פסיקתי, המכריז על הורותה של המבקשת כלפי קטין שהינו בנה הביולוגי של המבקשת הנוספת. בית המשפט קבע, כי בנסיבות המקרה לא מתחייב מתן צו אימוץ פורמאלי, והורה לשירותי הרווחה להגיש בתוך 30 ימים תסקיר שייתן המלצותיו בבקשה. צוין, כי בהינתן הנסיבות המיוחדות של העניין, הגישה לגבי התסקיר צריכה להיות מקלה. מתכונתו והיקפו של התסקיר צריכים להיות מצומצמים יחסית, בדומה לתסקיר המוגש במסגרת צו הורות לפי חוק הפונדקאות, ולא עפ"י מתכונת התסקיר הנערך לצורך מתן צו אימוץ.

17/09/2014
בית המשפט קיבל תביעה שהגישה המדינה כנגד עמותת אלעד ואח', שעניינה בהסכם לתפעול או לניהול הגן הארכאולוגי בעיר העתיקה. לטענת המדינה, מסירת החזקה במתחם לידי עמותה פרטית בדרך של תפעול שוטף וניהול עומדת בסתירה לעקרון יסוד לפיו אתר בעל חשיבות לאומית דתית וציבורית ינוהל ויתופעל על ידי המדינה. נפסק, כי בשים לב למיקום הגן הארכאולוגי ובשים לב לחשש מפגיעה בהסדרי תפילה עתידיים, לא היה מקום להגיע להסכם עם עמותת אלעד בנוסחו ובאופן שבו הוסכם עליו.

17/09/2014
בית משפט השלום דן בתביעה המתייחסת, בין היתר, לזיכרון דברים שנחתם לטענת התובע בינו לבין הנתבע, ובו התחייב הנתבע למכור לתובע נכס מקרקעין שיש לו אופציה לרכישתו. נפסק, כי זיכרון הדברים לא יצא לפועל, העסקה שבה התובע והנתבע היו אמורים לרכוש יחדיו מקרקעין, בוטלה על ידי התנהגות ברורה ומפורשת של הנתבע, ומרגע שהעסקה בוטלה חלה על הנתבע חובת ההשבה להשיב לתובע את מלוא כספו.

17/09/2014
בית המשפט המחוזי הרשיע נאשם בביצוע עבירה של מעשה מגונה וגזר עליו 24 חודשי מאסר בפועל. בית המשפט ציין, כי לאחרונה גוברת החשיבות של זכויות קורבן העבירה בין שיקולי הענישה ובהקשר זה יותר ויותר נאשמים מחוייבים בתשלום פיצויים – בהליך הפלילי – בעיקר כדי לסייע בשיקום הקורבן. במקרה זה, הפיצוי המשמעותי לא רק יהווה מקור לתשלום עבור קבלת סיוע נפשי ורגשי למתלוננת, אלא גם הכרה של החברה ובית המשפט בסבלה, כאבה ונזקיה. הוסף, כי נזקו של קורבן עבירת מין רב וקשה ואינו טעון הוכחה מדוקדקת לצורך קביעת שיעור הפיצוי בהליך הפלילי.

17/09/2014
בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגישו עמוס לוזון ואח', על גזר הדין שהוטל עליהם בגין הרשעתם בעבירות על חוק התכנון והבניה בנוגע ל"מתחם ירקונים" בפתח תקווה. בית המשפט ציין, כי בהתחשב בחומרת העבירה ובנסיבותיה, במדיניות הענישה הראויה, בדרכי חישוב הקנס לפי סעיף 219 לחוק התכנון והבניה ולפי סעיף 63 לחוק העונשין, ובהסדר הטיעון, ובהתחשב בכך, שאלמלא הסדר הטיעון היה ראוי להטיל על המערערים קנסות בסכומים גבוהים בהרבה, צדק בימ"ש קמא בהטילו על המערערים את הקנסות כפי שהוטלו.

17/09/2014
בית המשפט המחוזי דן בערעורים על פסק הדין לפיו הורשע המערער, לאחר שמיעת ראיות, בביצוע עבירות מס. בית המשפט קבע, כי בתי המשפט לערכאותיהם התייחסו בחומרה למבצעי עבירות מס, במיוחד למי שמוציא ועושה שימוש בחשבוניות פיקטיביות, כמו המערער שבפנינו, וקבעו כי יש להעדיף את האינטרס הציבורי של תשלום מס אמת ושל שוויון בתשלום מס על פני נסיבות אישיות של הנאשם.

17/09/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעת פיצויים על פי חוק נכסי נפקדים (פיצויים), במסגרתה טוענת המבקשת, חברת סביוני רשל להשקעות ופיננסים בע"מ, כי היא זכאית לקבל פיצויים מהמשיב, הממונה לפי חוק הפיצויים, מכוח המחאת זכויות שבוצעה אליה ע"י הנפקד. נקבע, כי חוק הפיצויים איננו אוסר על נפקד, ואף לא שולל ממנו, את זכותו להמחות לצד שלישי את הזכות לקבלת פיצויים לפי חוק הפיצויים. לפיכך, נפקד הזכאי לקבל פיצויים מהממונה לפי חוק הפיצויים זכאי באופן עקרוני להמחות זכות זו לצד שלישי.

16/09/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בבקשה לקביעת סמכות. המשיב הגיש תביעת גירושין לביה"ד הרבני האזורי, אליה כרך ענייני רכוש ומשמורת ואף את מזונות המבקשת. לטענת המבקשת, אין בהגשת תביעה זו, כדי לחסום את דרכה של המבקשת מלהגיש תביעות לבית המשפט לענייני משפחה. נקבע, כי הפסיקה ציידה את המשפטנים במבחן הקרוי "המבחן המשולש", בעזרתו ניתן לבחון אם עניין יכול להיחשב כ"כרוך" לתביעת הגירושין, אם לאו. רכיביו של המבחן המשולש, מצויים בתשובות לשלוש השאלות: האם תביעת הגירושין הוגשה בכנות, האם הכריכה היא כנה, והאם הכריכה נעשתה כדין והצדדים ידועים.

16/09/2014
פורסם דו"ח פעילותה של הסניגוריה הציבורית לשנת 2013. בין היתר, צוין כי במקרים רבים שהגיעו לטיפול הסניגוריה, התברר כי עצורים אשר נשלחו לבדיקה פסיכיאטרית במסגרת ההליך הפלילי, הוחזקו כשהם אזוקים למיטתם בידיהם וברגליהם, במשך ימים רבים, בתנאים בלתי אנושיים, העולים כדי פגיעה קשה בשלומם הפיזי והנפשי. עוד צוין, כי הסניגוריה הציבורית נתקלת, במהלך עבודתה השוטפת בייצוג אסירים בפני ועדות שחרורים, בתמונת מצב מדאיגה ביותר הבאה לידי ביטוי בעומס הרב המוטל על דיוני הוועדות, במחסור חמור במועדי דיון ובמצב בו דיונים בעניינם של אסירים נדחים וגולשים הרבה מעבר למועד חלוף שני שלישים מן המאסר, וישנם אסירים אשר כלל אינם זוכים ליומם בפני ועדת השחרורים לפני מועד שחרורם המלא.

16/09/2014
בית המשפט לתביעות קטנות קיבל תביעה כנגד עיריית בת ים, בגין נזקים שנגרמו לתובעת לאחר שקרס על רכבה ענף עץ, בעת שחנה הרכב תחת ביתה ברחוב בעיר. בית המשפט קבע, כי הנתבעת לא הוכיחה את הפעולות בהן נקטה על מנת למנוע קיומם של סיכונים כתוצאה מקריסת העצים שבבעלותה, ולכן, על הנתבעת להיטיב את נזקי התובעת.

16/09/2014
בית המשפט המחוזי גזר 8 שנות מאסר על גור פינקלשטיין, אשר הורשע בשורה של עבירות אלימות ונסיונות לעבור עבירות אלימות, אשר בוצעו כלפי בן זוגה של גרושתו. כמו כן, הורשע הנאשם בעבירות של שיבוש מהלכי משפט, על ידי נסיונות לפגוע בעדי תביעה פוטנציאליים, באמצעות אחרים. בית המשפט ציין, כי הנאשם, עו"ד מצליח ואדם נורמטיבי לכאורה, החליט לפתור את הסכסוך המשפטי בינו לבין גרושתו באמצעים אלימים, תוך שהוא מערב בפרשה אנשים נוספים שפעלו בשליחותו.

16/09/2014
בית הדין האזורי לעבודה דחה את בקשת המבקש – כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי לקבוע כי המבקש הוא ארגון עובדים יציג בקרב עובדי הוט מערכות תקשורת בע"מ. בית הדין פסק, כי יש לדחות את בקשת כוח לעובדים משום שבמועדים הרלוונטיים, המבקש לא קיים את הדרישות כדי להפוך לארגון היציג אצל המשיבה.

16/09/2014
בית המשפט לעניינים מקומיים דן בבקשה למתן צו ביניים המורה למשיבים, מועצה מקומית בית אל ואח', להימנע מהתקשרות חוזית עם ארץ הצבי חברה לעבודות בניה בע"מ למימוש מכרז שעניינו תוספת קומת מעון יום על מבנה קיים ביישוב בית אל. נקבע, כי מאזן הנוחות נוטה לטובתם של המשיבים. מתן צו ביניים כמבוקש יגרום ללא ספק נזק לציבור התושבים בבית אל. לעומת זאת, לא ברור אם ייגרם למבקשת נזק כלשהו, במיוחד לנוכח הצעתה הגרעונית לכאורה. ככל שיגרם נזק למבקשת, אין מדובר אלא באובדן רווחים.

16/09/2014
בית משפט השלום זיכה את אליעזר שוורץ מעבירה של פציעה בנסיבות מחמירות. הנאשם עבד כמאבטח והוצב במתחם מטה המחוז הדרומי במשטרת ישראל. ביצוע העבירה יוחס לו בגין ירי לעבר אזרח במטרה למנוע כניסה למתקן המשטרתי. נקבע, כי במקרה הנדון, חרף הוכחת יסודות העבירה על ידי התביעה, בוססו יסודות הסייגים לאחריות פלילית מסוג צידוק והגנה עצמית, ויתכן אף טעות במצב דברים. לא ניתן לומר, כי החלטת הנאשם לפתוח בירי – שנתקבלה לאחר אזהרות רבות, ברגע האחרון לפני אבדן קשר עין עם המתלונן ולאחר שהאחרון אינו מתייחס לאזהרות – לא עמדה בתנאי הנחיצות והמידתיות.

16/09/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דן בעתירה כנגד עיריית נס ציונה, שעניינה חיובו של העותר בתשלום היטלי פיתוח בגין עבודות פיתוח שביצעה המשיבה. נקבע, בין היתר, כי טעותה של העירייה היא שהביאה בסופו של דבר לכך שהדרישה המאוחרת משנת 2011 הוצאה לפי תעריפים גבוהים יותר, והעותר אינו צריך להינזק מהשלכותיה של טעות זו. לפיכך, יש לחייבו בהיטל תיעול לפי התעריפים שהיו בתוקף בעת הוצאת הדרישה המקורית בשנת 2009, בתוספת הפרשי הצמדה בלבד.

16/09/2014
בית משפט השלום הרשיע את נפתלי יונגרייס בביצוע מעשה מגונה בקטין וגזר עליו מאסר בפועל למשך 5 חודשים. בית המשפט ציין, כי הנאשם, שהיה זר לילד, פגע בזמן קצר בזכותו הבסיסית של הקורבן לכבוד גופו, שמירה על בטחונו האישי והאוטונמיה הפרטית שלו. נגיעה זו פוגעת, מעצם טיבה, בנפשו הצעירה והרכה של הקורבן. למעט העובדה שהנאשם הודה במיוחס לו בהזדמנות הראשונה וחסך בכך את עדות המתלונן ואביו, לא עומדות לזכותו זכויות אשר יצדיקו הקלה משמעותית בעונשו.

16/09/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה לפרשנות צוואה והתנגדות למתן צו קיום צוואה, ביחס לשתי הצוואות שערך המנוח. בית המשפט ציין, כי מתוכן הצוואה ומהעדויות שהובאו עולה, כי רצונו של המנוח היה כי רכושו יתחלק בין המשיב ובין המבקש בחלקים שווים, אך ורק אם המנוחה תלך לעולמה לפניו. ככל שילך לעולמו לפניה, ביקש המנוח לזכות אותה בכל רכושו, ללא הסתייגויות וללא מגבלות. עוד עולה, כי לא נפלה טעות בצוואה. על בית המשפט לנהוג בריסון בעניין תיקון "טעות" שאם לא כן יפתח פתח לכתיבה מחדש של הצוואה.

16/09/2014
בית המשפט לתעבורה הרשיע את רחמים עמרני בעבירות של אי מתן אפשרות להולכת רגל לחצות במעבר חצייה בבטחה, נהיגה בקלות ראש שגרמה לחבלה של ממש ועבירה של אי האטה לפני מעבר חצייה. צוין, כי נהג המתקרב למעבר חצייה חב בחובת זהירות מוגברת ביחס להולכי הרגל. עליו לחפש את הולכי הרגל, להאט מהירותו, למהירות שהינה סבירה לפי מצב הכביש ותנאי הדרך ואף לעצור את רכבו, אם הדבר מתבקש – והכל על מנת לאפשר להולכי הרגל לחצות את המעבר בבטחה.

16/09/2014
בית הדין האזורי לעבודה קיבל בקשה לצו מניעה זמני כנגד עיכוב כניסתה של המבקשת, ד"ר מאיה פורמן-רזניק, לתפקיד "מנהלת היחידה לרפואה משפטית פתולוגית". המבקשת טוענת בבקשתה, שהניסיון לסיכול את מינויה נעשה ממניעים זרים, בהעדר סמכות, בהעדר מקור משפטי ומסיבות פסולות אחרות. בית הדין קבע, כי קיימות הוכחות לכאוריות לזכאות המבקשת לסעד המבוקש ומאזן הנזקים נוטה לטובתה. ישנה הצדקה לקבל את הבקשה ולהורות על כניסתה של המבקשת לתפקיד באופן מיידי וללא תנאים.

16/09/2014
בית המשפט המחוזי דחה את בקשתו של התובע לפטור מתשלום אגרת בית משפט, במסגרת תביעה שהגיש כנגד מדינת ישראל ואח', בה נטען כי הנתבעים שיבשו במזיד הליכי בית משפט וגרמו להרשעתו שלא כדין באמצעים פסולים. נקבע, כי מעיון במסמכים אשר הגיש המבקש עולה, כי לא עמד בנטל הרובץ עליו להוכחת חוסר יכולת כלכלית. בנוסף, הטענות המיוחסות לנתבעים הן טענות קשות, המייחסות להם מעשים פליליים. יש לזכור כי מדובר בגופים ציבוריים האמונים על שלום הציבור, ושניים מהגורמים הנתבעים נהנים מחסינות – כך שעילת תביעה ישירה בוודאי שאינה בנמצא.

16/09/2014
בית המשפט העליון דחה עתירה במסגרתה מבקשת העותרת, המייצגת את עצמה, להורות למשיבה לשנות את עילת הסגירה של תיקי חקירה שנפתחו כנגדה, מ-"חוסר ראיות" ל-"העדר אשמה", ולהביא למחיקתם מהמרשם הפלילי המשטרתי. נקבע, כי הלכה היא, כי קודם לפנייתו של עותר לבית משפט זה, עליו למצות את ההליכים המינהליים ולפנות אל הרשות המוסמכת לשם קבלת הסעד המבוקש. בענייננו, לא מיצתה העותרת את ההליכים שעמדו לרשותה בטרם פנתה לבית משפט זה.

16/09/2014
בית המשפט המחוזי קיבל בחלקה תביעת פיצויים בשל הפקעת מקרקעין שנעשתה בשנת 1976 על פי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור). המחלוקת בין הצדדים נעוצה בשיעור הפיצויים להם זכאים התובעים ואופן חישובם. בית המשפט קבע, כי באשר למספר חלקות התובעים אכן זכאים לקבלת הפיצוי הגבוה מבין חלופות הפיצוי. עם זאת, באשר לחלקה הנוספת, התובעים אינם זכאים לבחור במסלול של אובדן דמי חכירה לפי סעיף 13 לפקודה, אלא, הם זכאים רק להפרש בחישוב הפיצויים לפי סעיף 12 לפקודה משוערך למועד התשלום.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו