לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
28/08/2014
בית משפט השלום דחה תביעת נזיקין כנגד קופת חולים מאוחדת ואח', העוסקת בהסכמה שלא מדעת ופגיעה באוטונומיה בניתוח. בית המשפט קבע, כי פגיעה באוטונומיה אינה מוכרת כיום כפגיעה בזכות חוקתית. לפיכך, אין מקום לפסוק בגינה פיצוי על עצם הפרת זכות חוקתית.

28/08/2014
בית המשפט העליון דחה עתירה שעניינה בבקשה כי הפרקליט הצבאי הראשי יורה למשטרה הצבאית החוקרת לפתוח בחקירה פלילית, לבירור נסיבות מותה של ג'וואהר אבו רחמה. נקבע, כי במהלך הדיון בעתירה שקל המשיב את החלטתו שלא להורות על חקירה פלילית, אולם מצא כי אין הצדקה לשנות מהחלטתו. למסקנה זו הגיע המשיב לאחר דיון בנושא עם גורמים מקצועיים נוספים ממשרד המשפטים ומפרקליטות המדינה, ועל בסיס חוות דעת רפואית. על פני הדברים, החלטתו של המשיב עומדת באמות מידה של סבירות ואין הצדקה להתערב בה.

28/08/2014
בית המשפט המחוזי גזר 28 חודשי מאסר על לואי ענאש, בגין הרשעתו בעבירות הפקרה אחרי פגיעה, נהיגה ללא רישיון רכב תקף ונהיגה ברכב ללא פוליסת ביטוח. צוין, כי הנאשם נהג בכביש בינעירוני, ברכב פרטי, כאשר אין בידו רישיון רכב בתוקף ופוליסת ביטוח בתוקף. הנאשם החל בביצוע עקיפה, כשלפתע הבחין במנוח, אשר חצה את הכביש לאחר שהחנה את רכבו התקול בצד הדרך. הנאשם בלם את רכבו אך לא הצליח למנוע פגיעתו הקטלנית במנוח. על אף פגיעתו במנוח, עזב הנאשם את המקום בנסיעה. מעשיו של הנאשם ראויים לכל גינוי חברתי ומוסרי, ומהווים פגיעה בעקרונות קדושת החיים, בסולידריות החברתית ובעקרון הצדק.

28/08/2014
בית המשפט המחוזי דן בערעור העוסק בזכות השימוש בדוכן בשוק הכרמל. בית המשפט ציין, כי המסקנה המשפטית, בדבר אובדן זכויות עקב זניחה וויתור, מעוגנת בפסיקה, גם כאשר מדובר בזכות הנובעת מהתחייבות לעשיית עסקה במקרקעין. במקרה שלפנינו, המסקנה אותה הסיק בית משפט קמא בדבר אובדן הזכויות בדוכן אף מבוססת היטב בראיות.

28/08/2014
בית הדין הארצי לעבודה קיבל בקשת רשות ערעור על החלטה בה הורה בית הדין על מתן סעד זמני של המשך קיום יחסי עובד ומעביד בין המבקש, האיגוד היהודי האירופאי, לבין ששה עובדים המוזכרים בבקשת המשיבה, הסתדרות העובדים הכללית החדשה. צוין, כי ההסתדרות עצמה מודה במפורש בהודעתה לבית הדין, כי אין טעם מעשי בהמשך מתן הסעד הזמני, הואיל והמבקש סגר את שערי מקום העבודה. לא ברורה התעקשותה של ההסתדרות על המשך תוקפו של הסעד הזמני והתנגדותה לכך שהסעד הזמני יבוטל, הואיל ואין כל משמעות מעשית להמשך קיום יחסי עובד ומעביד כאשר אין למעשה מקום עבודה בו ניתן יהיה לקיים את יחסי העבודה.

28/08/2014
בית המשפט לתביעות קטנות קיבל בחלקה תביעה כנגד חברת בנק הדואר בע"מ, בעילה של משיכת כספים שלא כדין. התובעת משכה סך של 1000 ש"ח, ולמחרת בוצעה בחשבון של התובעת בבנק פעולת משיכה נוספת ע"ס 8,000 ש"ח. התובעים מכחישים כי המשיכה השניה בוצעה על ידי התובעים או מי מהם ומנגד הבנק מסתמך על החתימות על גבי השוברים. בית המשפט קבע, כי בנסיבותיו המיוחדות של המקרה דנן, גם מקום בו החתימה על שובר המשיכה השניה היא חתימתה של התובעת, יש לקבל הטענה כי המשיכה לא בוצעה על ידי התובעת או מטעמה.

28/08/2014
בית המשפט העליון דן בשני ערעורים על גזר הדין במסגרתו הושת על המערער עונש של שבע שנות מאסר בפועל, בגין הרשעתו בעבירות מין ואלימות במשפחה. בית המשפט קבע, כי מעשיו של המערער ראויים לסלידה והוקעה. ריבוי קורבנותיו של המערער, אישתו, ילדיו, אחיינו ואחייניתו; התמשכותם של המעשים על פני שנים רבות; והיבטים שונים של התעללות הנשקפים מהם – כל אלה מחייבים ענישה משמעותית ומרתיעה מצד בית המשפט. הוחלט להעמיד את עונשו של המערער על 12 שנות מאסר בפועל, וזאת נוכח הכלל בדבר אי מיצוי הדין עם מי שהוחמר עונשו בערכאת הערעור.

28/08/2014
בית משפט השלום דן בתביעה ותביעה שכנגד לתשלום פיצויים בגין פרסומי לשון הרע, ביחס לכתבות ולפרסומים שהופיעו ופורסמו בשבועון "אינדקס אובייקטיבי" ובמסגרת תעמולת הבחירות המקומיות של שרה סלע, חברת מועצת העיר ראש העין. צוין, כי אדם סביר, שמעיין בפרסום התעמולה, אינו נוטה לייחס משקל רב להאשמות המועלות במסגרת מערכת בחירות, כאשר הוא מניח שמדובר בחלק בלתי נפרד ממערכה פוליטית בין מתמודדים והסובבים אותם.

28/08/2014
בית המשפט העליון דן בערעורים העוסקים בשאלה, האם באפשרותו של בעל מניות בחברת אם להגיש תביעה נגזרת בגין החלטה או פעולה של חברה נכדה. נקבע, כי במקרה שלפנינו נשמרה השליטה לאורך כל מורד שרשרת ההחזקות – מהחברה האם, דרך החברה הבת ועד בחברה הנכדה. מכאן, שבאופן עקרוני, לבעל מניות של החברה האם בכלל – ולמשיב בענייננו, בפרט – קיימת יכולת להגיש תביעה נגזרת בגין עילת תביעה השייכת לחברה הנכדה.

28/08/2014
בית המשפט העליון דחה עתירה לקיים דיון נוסף בפסק הדין שדן בשימוש שעשה המשיב בסימן אשר דומה, אך לא זהה, לסימן מסחר רשום שבבעלות המבקשת, חברת ADIDAS, ובית המשפט דחה במסגרתו את טענות המבקשת בדבר הפרת סימני מסחר, גניבת עין, דילול מוניטין ועשיית עושר ולא במשפט. נקבע, כי גם לאחר הפיתוח של ההלכה בעניין בחינת הסימן על רקע המוצר עליו הוא מוטבע, כפי שנקבע בפסק הדין, עדיין נותרה על כנה ההבחנה בין המבחנים השונים לקביעת דמיון מטעה על פי דיני סימני המסחר לבין דיני גניבת עין. עוד צוין, שלא מתקיימים התנאים לקיום דיון נוסף הקבועים בסעיף 30(ב) לחוק בתי המשפט.

28/08/2014
בית הדין האזורי לעבודה קיבל בחלקה תביעה שהוגשה כנגד פיתוח שאן בע"מ ותמר העמקים בע"מ, לתשלום פיצוי בגין פיטורים שלא כדין ובחוסר תום לב, פיצוי בגין הפרת התחייבות, השלמת פיצויי פיטורים, פיצוי בגין עוגמת נפש ופיצויי הלנה. נפסק, כי יש לחייב את הנתבעות, ביחד ולחוד, לשלם לתובע סך של 150,000 ₪ בגין פיטורים שלא כדין ועוגמת נפש. כמו כן, נקבע כי על הנתבעות לשלם לתובע שכ"ט עו"ד בסך כולל של 10,000 ₪.

28/08/2014
בית משפט השלום זיכה את מאיר אסור, עובד "אגד", מעבירות של קשירת קשר לפשע, סחיטה באיומים ופגיעה בפרטיות. צוין, כי הנאשם בהתנהלותו לאורך חקירותיו במשטרה ובבית המשפט לא הותיר רושם טוב, ואין צורך להכביר מילים אודות תחושות הדחייה והמיאוס ממעשיו של הנאשם שבחר, יחד עם חבריו, במסגרת המאבקים הפנימיים ב"אגד", לפרסם ברבים תמונה של אביו המבוגר של המתלונן כשהוא ישן. ואולם, במשפט פלילי תחושות הדחייה והמיאוס לבדן אינן מבססות את ההרשעה.

28/08/2014
בית המשפט המחוזי דחה בקשה לדחות על הסף את אחת העילות בתביעה וזאת עקב אי תשלום מלוא האגרה עם הוספתה של עילה זו לכתב התביעה המתוקן ובשל התיישנות. נפסק, כי בהתחשב בנטיית הפסיקה לצמצם את תחולתה של ההתיישנות, ניתן לפרש שאחרי הגשת כתב התביעה המקורי, ההזדמנות הראשונה לטעון את טענת ההתיישנות, תיהיה בכל הליך שבו היתה למבקש הזדמנות ויכולת לטעון את טענת ההתיישנות.

28/08/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דן בעתירה לבטל את ההחלטה לפסילת הצעותיהם של העותרים ולאפשר להם להשתתף במכרז שפרסמה רשות מקרקעי ישראל, להקצאת 30 מגרשים למגורים בישוב ג'וליס. נקבע, כי הסכמת הרשות לאפשר את הארכת המועד להגשת הצעות ופרסום הבהרות למכרז הינה הסכמה ראויה וסבירה, שנועדה למנוע את ביטולו המוחלט של המכרז. בנסיבות המקרה, אם לא הייתה מושגת הסכמה זו, היה מקום להתערבות שתביא לביטול המכרז כולו.

28/08/2014
בית המשפט לתביעות קטנות דן בתביעה כנגד חברת הפניקס ואח', העוסקת בהתנהלות הנתבעים במסגרת הטיפול בבעיית נזילת מים ורטיבות בדירתה של התובעת ובדירת השכן מתחת לדירתה. בית המשפט ציין, כי סוכנות הביטוח פעלה בעניינה של התובעת כמצופה וכראוי למימוש הזכויות הביטוחיות מכוח הפוליסה של התובעת אצל חברת הביטוח. על כן, התביעה נגדה נדחית בהעדר עילה. עוד נקבע, כי התובעת לא הצליחה להוכיח קיומה של עילה כלשהי נגד מי מהנתבעים הנוספים.

27/08/2014
בית משפט השלום קיבל תביעה כספית של חברת החשמל כנגד הנתבעת, בגין שימוש בלתי חוקי בחשמל. בית המשפט קבע, כי התובעת הוכיחה את שני אירועי השימוש הבלתי חוקי בחשמל ואת חבותה של הנתבעת לשלם עבור צריכת החשמל. הנתבעת קיבלה מהתובעת שירות וטובת הנאה בדמות אספקת חשמל ללא חיוב והיא חייבת לשלם לתובעת את שווייה. מאידך, טענות הנתבעת לא הוכחו ולא היה בהן כדי לאיין את חבותה.

27/08/2014
בית המשפט העליון דן בערעור העוסק בפרשנות סעיף 8 לחוק האזרחות, העוסק בבקשת הורה שהחל ב"הליך המדורג" לשם התאזרחות, שתוענק אזרחות גם לקטין. בית המשפט ציין, בין היתר, כי המסקנה שלפיה יש לשקול שיקולים של סעיף 8 לחוק האזרחות למן כניסתו של ההורה לתוך ההליך המדורג ולא רק ממועד קבלת האזרחות בסופו, מתבקשת מהגיונם של הדברים. לשון הסעיף- "התאזרחותו של אדם"- איננה מונעת את החלת שיקולי חוק האזרחות, ובכללם את התנאים המנויים בסעיף 8 לחוק, גם בשלבים שקודמים להענקת מעמד של אזרח להורה.

27/08/2014
בית הדין האזורי לעבודה דן בבקשת הסתדרות העובדים הכללית החדשה כנגד הוט טלקום, לפיצוי בגין פגיעה בהתארגנות העובדים ומנגד, טענת הוט כנגד ההסתדרות, לפיצוי בגין התנהלות ההסתדרות. נפסק, כי מחומר הראיות עולה כי החברה פעלה באופן שיטתי, באמצעים שונים ובאמצעות גורמים שונים, בניסיון לסכל את ניסיון ההתארגנות. מנגד נמצא, כי מרבית הטענות שהעלתה הוט בבקשת צד שכנגד, הן חסרות בסיס. עוד נקבע, כי גובה הפיצוי הראוי הוא סך של 75,000 ש"ח, שעל הוט לשלם להסתדרות.

27/08/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דן בעתירה שהגישה התעשייה האווירית לישראל בע"מ נגד עיריית יהוד- מונסון, שעניינה חיוב המפעל בו מחזיקה תע"א בארנונה לשנים 2011-2013. העותרת טוענת, כי השומה הוצאה בניגוד להסכמי הפשרה בין הצדדים. בית המשפט ציין, כי על המשיבה לפעול לחקיקת תעריף מדורג לתעשייה, ברוח הסכם הפשרה הראשון שאושר על ידי בית המשפט העליון, כפי שהתחייבה במסגרתו. יש היגיון רב בקביעת תעריף מדורג למבני תעשייה על פי שטחם, כפי שנהוג הדבר ברשויות מסוימות. עדיפה הסדרה ברורה, שוויונית, סבירה ועקבית על פני הסכמים אחרים, שאינן מבטיחים ודאות כלכלית ופוגעים קשות באמון הציבור ברשות.

27/08/2014
בית המשפט העליון דן בערעור על פסק דינו של בית הדין להגבלים עסקיים, לפיו נמחק על הסף ערר שהגישה קבוצת עזריאלי בע"מ נגד החלטת הממונה להתנגד להסכם מיזוג בינה ובין משהר מרכזי קניות בילוי ופנאי בע"מ. נקבע, כי בנסיבות המקרה דנן ובשונה מקביעתו של בית הדין, אין לומר שהערר שהגישה המערערת על החלטת הממונה הפך תיאורטי. הערר הופנה נגד החלטת הממונה והוא נוגע למקרה ספציפי המבוסס על תשתית עובדתית קונקרטית, שעל בסיסה ניתן להכריע בו.

27/08/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה בין אחים, במסגרתה נטען כי הנתבע הגיש נגד התובע תלונה כוזבת במשטרה. לטענת הנתבע, תלונתו למשטרה הייתה על בסיס אמיתי ואיתן והוגשה מתוך אמונה מלאה בצדקתה. נקבע, כי במקרה דנן מדובר בהגשת תלונה למשטרה- שהיא רשות מוסמכת על פי החוק אשר פתחה בהליכים לבדיקת התלונה. הוראה זו פורשה בפסיקה כמעמידה הגנה גם למי שמסר מידע כוזב בזדון לרשות מוסמכת שפתחה בהליכים, מתוך הנחה כי עצם מסירת המידע לרשות המוסמכת והמשך נקיטת הליכים של אותה רשות מנתקת את הקשר בין התלונה לבין הנזק שנגרם לתובע.

27/08/2014
בית המשפט העליון דן בערר העוסק בבקשה לעיון בחומרי חקירה, במסגרת כתב אישום שהוגש נגד העורר בגין ביצוע עבירות מין. העורר ביקש כי ימסרו לידיו תיק הרווחה של המתלוננת, תיקיה הרפואיים של המתלוננת ופלט תלונות קודמות שהוגשו על ידה. צוין, כי יש לערוך איזון בין צורכי ההגנה על פרטיותה של המתלוננת לבין הצורך של הנאשם במסמכים לשם ניהול הגנתו. ככל שגדלה האפשרות כי החומר המבוקש יסייע להגנתו של הנאשם, כך יינתן משקל פחות לחשש מפני פגיעה בפרטיותם של צדדים שלישיים; ולהיפך, ככל שהפגיעה בפרטיות היא חריפה יותר, כך יידרש הנאשם להראות כי החומר המבוקש הוא חיוני לצרכי הגנתו.

27/08/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן במאוחד בתביעה לאיזון משאבים שהגישה אישה כנגד בעלה, תביעה למשמורת ומזונות קטין ותביעה לפינוי אותה הגישה אימו של האיש כנגד כלתה. צוין, כי האשה לא הוכיחה כל שיתוף ו/או זיקה לדירה שבנידון וכפועל יוצא, כל טענותיה של האשה לשיתוף בדירה זו להידחות. אין חולק כי לא התקיים כל רישום וטענתה של האשה כי ניתנה לה מתנה על ידי האיש בזכויותיו בדירה, לא הוכחה.

27/08/2014
בית משפט השלום קיבל תביעה שהגישה התובעת, העוסקת בניקיון בתי ספר, כנגד הנתבע, המכהן בתפקיד ניהולי ברשות המקומית. התובעת טענה כי הנתבע השפיל אותה בנוכחות אחרים ועתרה לחייבו לפצותה בהתאם להוראות חוק איסור לשון הרע. נקבע, כי זיהויה של התובעת כמי שמקומה אך ורק בחדר השירותים ולא בכל מקום אחר בבית הספר, מהווה התייחסות מזלזלת ופוגענית מטעם הנתבע מכוח תפקידו, ויש בו כדי להשפיל את התובעת ולבזות אותה ואת עיסוקה. עצם המחשבה שעובד ניקיון צריך להימצא אך ורק בחדר השירותים, מבזה לכשעצמה.

27/08/2014
בית משפט השלום דחה בקשה לקבלת החזר פיקדון אשר הופקד במסגרת הליך מעצר. בקשת הנאשם לקבלת הפיקדון לידיו נוכח סיום ההליך הפלילי סורבה, נוכח עיקול על נכסי הנאשם שהוטל על ידי רשם ההוצאה לפועל, הכולל את סך הערבות שהפקיד במסגרת הליך המעצר. בית המשפט ציין, כי מדובר בהחלטה של רשם ההוצאה לפועל, אשר ניתנה מכח חוק ההוצאה לפועל, שם נתן המחוקק דעתו באופן מפורש לרכוש שאינו ניתן לעיקול. הפקדה כספית במסגרת הליך מעצר אינה נמנית על הסייגים המופיעים בחוק.

27/08/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור על פסק הדין במסגרתו נדחו השגותיה של המערערת על החלטות מנהל מע"מ בעניינה. נקבע, כי בכל הנוגע לסמכויות מנהל מע"מ להטיל כפל מס על עוסק ולהשית עליו קנס מינהלי – יש מקום לדרוש ממנהל מע"מ להציג את התשתית הראייתית שעמדה בבסיס החלטתו. לאחר שעשה כן, עובר נטל הבאת הראיה לכתפי העוסק, להצביע על כך שנפלו פגם, או טעות בהחלטת מנהל מע"מ, וכי הדבר מצדיק התערבות מצד בית המשפט. אמת המידה הראייתית שבה צריך מנהל מע"מ לעמוד בעת קבלת ההחלטה להפעיל את סמכויותיו המדוברות הינה אמת מידה של ראיות ברורות ומשכנעות, העומדות ברף של "מאזן הסתברויות".

27/08/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה לביטול העברת זכויות בשתי דירות, אשר לטענת התובעים נגזלו ע"י הנתבעים במרמה מאימם המנוחה. נקבע, כי מסמכי ההעברה של הדירות מן המנוחה אל המנוח זויפו, כך גם הדיווחים למס שבח בגין ההעברה ויפויי הכוח עליהם לכאורה חתמה המנוחה. עוד נקבע, כי יש לאמץ את מסקנתה של המומחית, כי הנתבע הוא שזייף את חתימות המנוחה על המסמכים האמורים.

27/08/2014
בית המשפט המחוזי קיבל את בקשתו של בנק דיסקונט לישראל בע"מ, לסילוקה על הסף של בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה כנגדו וכנגד כרטיסי אשראי לישראל בע"מ, בטענה להטעיית לקוחות לשם קידום שירות בנקאי שכלל לא נדרש ובמחיר שלא הוסכם. נפסק, כי עיקרו של הדיון בבקשת האישור אמור להתמקד במעשיה של כ.א.ל ולא במעשיו של הבנק. אף אם נניח שהבנק נושא באחריות משפטית למעשיה של כ.א.ל מכוח הרמת מסך, עדיין אין בכך כדי להפוך את התובענה נגדו לתובענה "נגד תאגיד בנקאי, בקשר לעניין שבינו לבין לקוח..." כנדרש בפרט 3 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות.

27/08/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעת חברת "קולגייט" העולמית ואח', בה נטען כי הנתבעת ייבאה לישראל משחת שיניים מתוצרת "קולגייט", כאשר רישיון היבוא ניתן לה מאת משרד הבריאות שלא כדין ועל יסוד מסמכים מזויפים. בין היתר, נטען להפרה של הסכם הפשרה בהליך קודם, שקובע באופן מפורש כי על הנתבעים להימנע משווק מוצרים שרישיון היבוא שלהם הושג שלא כדין. נקבע, כי משהתברר כי רישיון היבוא של משחת הפרופוליס ניתן לנתבעת על יסוד מסמכי הרישיון המזויפים – ברור כי הדבר מהווה הפרה של הסכם הפשרה.

27/08/2014
בית המשפט העליון דן בבקשת רשות ערעור שעניינה בתביעת לשון הרע בגין פרסום כתבה בעיתון "מקור ראשון". בבקשה נטען, כי הכחשת היותו של פרסום משום "לשון הרע", אינה בגדר הכחשת דבר שבעובדה, וכאשר המשיבים הודו בעצם הפרסום וטענו לקיומן של הגנות, יש בכך "הודאה והדחה" שמצדיקה קביעה לפיה המשיבים הם שיחלו בהבאת הראיות. נקבע, כי בנסיבות המקרה, נוכח ההודאה בפרסום, היה מקום לקבוע כי על המשיבים (הנתבעים) להחל בהבאת הראיות. אלא שתנאי מוקדם לכך הוא שהדיון יפוצל באופן שתחילה תתברר סוגיית האחריות.

26/08/2014
בית המשפט לעניינים מקומיים דחה את הדיון בבקשת עיריית תל אביב יפו כנגד בעלי עסקים בעיר לעניין פתיחת העסקים בשבת, עד ליום 6.11.14. צוין, כי כאשר נמצא הליך בפני בית המשפט וכאשר ההליך אינו נמצא במסגרת אזרחית, או פלילית, או מנהלית, או כל מסגרת אחרת, בית המשפט קובע על פי סמכותו את סדרי הדין והכללים. סדרי הדין שיקבעו יהיו כפופים לכללי הצדק הטבעי וכן יהיו כפופים לכל דין.

26/08/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעות הדדיות שעניינן הפרות נטענות של הסכמי שיתוף פעולה והקצאת מניות בין הצדדים, וכן טענות הדדיות בדבר תחרות בלתי הוגנת ושימוש לרעה בסודות מסחריים. נקבע, בין היתר, כי התובע נהג בחוסר תום לב מובהק, תוך הפרת חובת האמונים וחובתו של בעל מניות כלפי כל החברות שבנידון. מדובר בהפרות בוטות של ההסכמים והחובות על פי דין מצדו של התובע. עוד נקבע, כי התובעים שכנגד לא הניחו תשתית ראייתית להוכחת הנזק שנגרם להם, הם נמנעו מלצרף חוות דעת מתאימה לעניין הוכחת הנזק וממחדלם ניתן להסיק, כי נזק כזה לא נגרם.

26/08/2014
בית הדין האזורי לעבודה דן בבקשה לצווי עשה זמניים במסגרת בקשת צד בסכסוך קיבוצי, בה נטען שפיטוריו של העובד שבנידון, נעשו בעקבות פעילותו למען התארגנות עובדים בוועד עובדים אצל המבקשת. העובד הועסק אצל המשיבה, שמנהלת מעון לחוסים, במשך כשלוש שנים עד שפוטר, בתפקיד עו"ס של המעון ורכז תוכניות קידום. נקבע, כי בית המשפט שוכנע, שפיטוריו של העובד יביאו לפגיעה בהתארגנות הראשונית של עובדי המשיבה, ומשום כך יש לקבל את הבקשה ולהורות על החזרתו של העובד לעבודה אצל המשיבה.

26/08/2014
בית הדין האזורי לעבודה קיבל בחלקה תביעה שהגיש עובד כנגד ישרקו שיווק מותגי מזון בינלאומיים בע"מ, לאחר שפוטר מעבודתו על-אתר ללא תשלום פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת. לטענת המעביד, פיטורי העובד נבעו בשל עבירה חמורה שביצע- נטילת מתנה מספק ללא אישור המעביד- המצדיקה פיטורים על-אתר, תוך שלילת הפיצויים. נקבע, כי אין חולק שהתובע קיבל ארבעה בקבוקי בירה כמתנה מספק של המעביד. אולם, בשקילת חומרת המעשה, כמו גם העובדה כי מדובר באירוע בודד ומשך ההעסקה הארוך אצל הנתבעת, עולה כי הפיטורים עצמם הם עונש מספיק ואין הצדקה לשלילת פיצויי הפיטורים במקרה דנן.

26/08/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל את עתירתה של רשת עמל 1 בע"מ נגד המשיבות, עיריית קלנסואה ואח', להצהיר כי היא הזוכה במכרז שהוציאה העירייה להפעלת בית ספר תיכון מקיף בקלנסואה. נקבע, כי לא ניתן הסבר מנומק כנדרש על ידי חברי ועדת המכרזים מדוע רשת עמל לא התקבלה על ידם כזוכה במכרז, מה פסול מצאו בה, ומדוע העדיפו את אורט על פניה על אף שזו קיבלה ניקוד נמוך בהרבה מעמל. החלטת ועדת המכרזים לקבל את הצעת אורט ולהמליץ עליה כזוכה במכרז הייתה בלתי סבירה ובניגוד לדיני המכרזים ולא ניתן לקבלה.

26/08/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה אשר הוגשה מכוח חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), שהגיש אב, להחזרת הקטינה שבנידון לארה"ב. האם טוענת שקמה לה ההגנה הקבועה בסעיף 13 (ב) לאמנה, דהיינו קיים חשש חמור שהחזרתה של הילדה תחשוף אותה לנזק פיזי או פסיכולוגי או תעמיד את הילדה בדרך אחרת במצב בלתי נסבל. נקבע, כי הנתבעת הרחיקה את הקטינה ממקום מגוריה הרגיל בארה"ב שלא כדין. נסיבות המקרה שבפנינו אינן מצדיקות החלת ההגנות ו/או החריגים להשבת הקטינה אל מקום מגוריה הרגיל.

26/08/2014
בית המשפט העליון דחה את ערעורו של ישי סגן, שהורשע בעבירות של הריגה וחבלה של ממש. נטען, כי בית המשפט קמא שגה כשלא נתן משקל מספיק לכך שהמערער לא עשה שימוש בכלי שהביא עמו מראש לצרכי אלימות וכי הוא חבט במנוח באמצעות קסדתו מכה אחת בלבד. נפסק, כי כתוצאה ממעשיו של המערער נגדעו חיים של אדם צעיר, אשתו של המנוח התאלמנה, וילדיו התייתמו. עוצמתה של הטרגדיה האמורה – צריכה לקבל ביטוי בענישה מחמירה, המתאימה לנסיבות ויש בה כדי להוות תמרור אזהרה למי שנוקטים באלימות פראית וסתמית, כגון זו בה קופדו חייו של המנוח.

26/08/2014
בית משפט השלום דן בתביעה כנגד הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, שעניינה בדרישת התובע לפיצוי מהבנק בשל נזקי הגוף שנגרמו לו לטענתו, כאשר נפגע בעת ירידה במדרגות סניף של הנתבע. נפסק, כי הבנק אחראי כלפי התובע בשל היותן של המדרגות לא מתאימות לשימוש שנדרש בהן בהיותן לא בטוחות לשימוש הנעשה על ידי לקוחות בנק. עם זאת, נקבע כי לתובע אשם תורם בשיעור של 20% לקרות הנזק בשל היכרותו הרבה עם מדרגות אלו.

26/08/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דן בעתירה במסגרתה מבוקש לבטל את החלטת מועצת עיריית ירושלים בה אושרה החלטה לאשר עקרונית את הקצאת המגרש שבנידון לעמותת בית מדרש גבוה לתורה "עטרת ישראל", עמותת "משכן חיים" ועמותת "מעלות חיים". נקבע, כי קיים עניין ציבורי בבירור סוגיית ההקצאה - אף אם הנפגעים הישירים מההקצאה לא ערערו עליה - מקום בו ההסדר המיטיב עמם ואשר בגינו אין הם עותרים לבית המשפט, אינו חוקי. במקרה דנן, סוגיית ההקצאה היא סוגיה מהותית הנוגעת לסדרי המשטר והמינהל התקין, אשר מצריכה בירור. לפיכך, יש לדחות את טענת היעדר זכות העמידה.

26/08/2014
בית משפט השלום דן בתביעה במסגרתה עתר התובע לחייב את המדינה לפצות אותו בשל הנזקים שלטענתו, נגרמו לו בשל אובדן הקשר עם בנו וניתוקו ממנו, לאחר שלא הוצא כנגד גרושתו צו עיכוב יציאה מן הארץ בהתאם לפסק דין. נקבע, כי עילת התביעה הנדונה נולדה עוד בחודש נובמבר 2000, עת הוגשה תלונת התובע במשטרה על העלמות בנו מהארץ. עוד נקבע, כי לא חלה אף לא אחת מהנסיבות שלקיומן טען התובע, הדוחות את המועד שהחל ממנו יש למנות את תקופת התיישנות התביעה. לכן, אין מנוס מדחיית התביעה מחמת התיישנותה.

26/08/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה העוסקת בשאלה, האם על הנתבעת לפצות את התובע בגין נזקים שהיא גרמה לו עקב העובדה כי לבקשתה, הוצא כנגדו צו עיכוב יציאה מהארץ ועקב כספים שהיא נטלה ממנו. נקבע, בין היתר, כי העובדה כי ניתן כנגד האיש צו עיכוב יציאה מן הארץ, ללא כל הצדקה, כאשר הוא איש עסקים המרבה לנסוע לחו"ל, גרמה לו לעוגמת נפש רבה. על דרך האומדנה, ולאור העובדה כי האיש יכול היה להקטין את נזקו אם היה פועל יותר בזריזות בהגשת הביטחונות, נפסק כי האיש זכאי לפיצוי בגין עוגמת נפש שנגרמה לאיש עקב צו עיכוב היציאה, בסך כולל של 30,000 ש"ח.

26/08/2014
בית המשפט המחוזי דו בשלוש בקשות לאישור תובענות ייצוגיות הנדונות במאוחד, העוסקות בטענת המבקשים כי חברות הסלולר חייבו את לקוחותיהן שלא כדין במס ערך מוסף על מחירי שירותים שניתנו מחוץ לישראל, שמס ערך מוסף עליהם צריך להיות בשיעור אפס. נקבע, כי בקשות האישור נגד פלאפון ונגד פרטנר נדחות משום שלגבי חלק מהן נתקבלה הודעת חדילה של המדינה, ולגבי החלק האחר התקבלה עמדת המשיבות, כי בדין גבו חברות הסלולר את המע"מ המלא על אותן עסקות מכר. גם בקשת האישור נגד סלקום נדחית, למעט העילה היחידה של גביית מע"מ על מחיר מסרונים שנשלחו מחו"ל.

26/08/2014
בית הדין הארצי לעבודה דן בערעור וערעור שכנגד על פסק הדין בו נקבע כי יש להכיר בעיתונאים עובדי Ynet כיחידת מיקוח זמנית, לתקופה בת שנתיים, וכי המשיבה, הסתדרות העובדים הכללית החדשה, היא הארגון היציג של עיתונאי Ynet במסגרת יחידת המיקוח הזמנית. נקבע, כי העיתונאים הם יחידת מיקוח נפרדת, וזאת לא לתקופה זמנית אלא באופן קבוע, אלא אם תשונה כדין בעתיד. כמו כן, נקבע כי ההסתדרות, הפועלת באמצעות האורגן ארגון העיתונאים, היא ארגון העובדים היציג ביחידת המיקוח של עיתונאי Ynet. כפועל יוצא מכך, על Ynet לנהל משא ומתן עם ארגון העיתונאים כאמור בפסק דינו של בית הדין האזורי.

26/08/2014
בית המשפט המחוזי דחה עתירה למתן צו הצהרתי לביטול הסכם מכר דירה. נטען, בין היתר, כי בעת החתימה על הסכם המכר, היה המנוח, אביה של התובעת, מצוי במצב בריאותי לקוי ביותר והנתבעת ניצלה את מצוקתו וכן הטעתה אותו ביחס לשווי הממכר. נקבע, כי מהראיות עולה כי המנוח היה איש חכם, בעל נכסים, אשר ניהל את ענייניו ונכסיו באופן עצמאי לחלוטין, כשהוא נעזר בעורך דין אשר ייצג אותו גם בעסקה נשוא הדיון. בעת ניהול המשא ומתן לרכישת הדירה, כך גם בעת שחתם על "הסכם המכר", היה המנוח בצלילות מלאה, וניהל את ענייניו בתבונה רבה.

26/08/2014
בית המשפט לענייני משפחה קיבל תביעה לפינוי הנתבעים מהמגורון בו הם מתגוררים במשק במושב. נקבע, כי במקרה זה אין לחרוג מהכלל האומר כי רשות שניתנה במקרקעין הינה רשות הדירה. הרשות שניתנה לנתבעים להתגורר במגורון הינה רשות זמנית והתובעת רשאית לחזור בה מרשות זו ולהפסיקה. עוד נקבע, כי אין על התובעת לפצות מי הנתבעים על ביטול הרשות למגורים במגורון.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו