לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
04/03/2015
בית המשפט העליון דחה ערעור על פסק דינה של ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין, בו נקבע כי מועד רכישת הזכויות במגרש הנידון, לעניין חיוב המערער במס שבח, הוא בשנת 2000 ולא בשנת 1949, כטענתו. נפסק, כי בדין קבעה ועדת הערר שלצורך חישוב מס השבח יש לייחס את יום הרכישה של זכות החכירה לשנת 2000, עת נחתם הסכם הפשרה. הרישיון לצמיתות שניתן למשפחת המבורגר בשנת 1949 היה שונה במהותו, בטבעו ובאופיו מזכות החכירה שנרכשה על ידי המשפחה על-פי הסכם הפשרה עם המינהל משנת 2000, מכוחו רכשו המערער ואחיו זכות במגרש שלא הייתה בידיהם קודם לכן.

04/03/2015
בית המשפט המחוזי דן בערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה, במסגרתו נקבעו הסדרי ראייה חדשים בין בתם המשותפת של הצדדים. צוין, כי יש לשקול היטב חובת הורה משמורן להסיע את מי שמצוי במשמורתו להורה האחר, בימים בהם הקטין אמור לשהות במחיצתו של ההורה האחר. יש להטיל חיוב מסוג זה על הורה משמורן רק באותם מקרים חריגים ויוצאי דופן, ובמיוחד באותם מקרים של כעין "אשם מוסרי", ולא כדבר שבשגרה. אין מקום ל"העניש" הורה על שבחר לעבור ולהתגורר במקום מרוחק ממקום המגורים בעת החיים המשותפים.

04/03/2015
בית הדין האזורי לעבודה דן בתביעה שהוגשה כנגד משרד החוץ ואח', העוסקת בשאלה האם התובע הופלה מחמת גיל, ומשום כך מועמדותו לתפקידים שונים נדחתה. נקבע, כי לא נמצא כי ועדת המינויים פעלה תוך הפליית התובע מטעמי גיל. נהפוך הוא, מהראיות עולה, כי התובע בחר להציג מועמדות רק לתפקידים שהוא ראה את עצמו מתאים להם, אך חברי הוועדה לא סברו כי הוא המועמד המתאים ביותר לתפקידים להם ניגש, ומשום כך מועמדותו לא נשקלה עניינית, כך שנושא הגיל או הוותק לא נשקל בעניינו.

04/03/2015
בית המשפט העליון קיבל ערעור על קולת העונש שנגזר על תקליטן אירועים, בגין הרשעתו בביצוע עבירה של אינוס ובעבירה של מעשה סדום בנסיבות אינוס כלפי נערה בת 16. בית המשפט קבע, כי הנאשם מבוגר מהמתלוננת בכ-20 שנה ותפקד כמעבידה במועד הרלוונטי. כתוצאה ממעשה האונס, המתלוננת זעקה בכאב והחלה לדמם. בתגובה לכך, המערער ביצע בה מעשה סדום. בכך הוסיף אכזריות על אכזריות. בנסיבות המקרה, יש להעמיד את עונשו של הנאשם על 6.5 שנות מאסר במקום 5 שנות מאסר. עוד צוין, כי לו היה יושב בית משפט זה כערכאה מבררת, היה מקום להחמיר בעונש אף מעבר לכך.

04/03/2015
בית המשפט המחוזי דחה תביעה שעניינה בפלישה למקרקעין ונזקים שבוצעו, לטענת התובע, למקרקעין, ובתוך כך עקירה של 50 עצי זית שנטע התובע בחלקה. נפסק, כי התובע לא עמד בנטל הוכחת טענתו כי משפחתו היא שהחזיקה ועיבדה את המקרקעין ברצף משנות השלושים של המאה הקודמת. בנוסף, הנתבעים לא ידעו כלל על החזקתו של התובע במקרקעין עד סמוך לעקירת עצי הזית. עובדה זו שומטת את הבסיס לטענתו בדבר מתן רישיון בלתי הדיר. שכן, על מנת ליצור רישיון מכללא תנאי הוא כי בעלי הזכויות בקרקע ידע על התפיסה ונמנע מתגובה כלשהי.

04/03/2015
בית משפט השלום דחה תביעה במסגרתה טענה התובעת שמאבטחת שעבדה עבור הנתבעת, מכבי שירותי בריאות, דחפה אותה עת ניסתה להיכנס למרפאה של הנתבעת, ובכך ביצעה עוולת תקיפה. נפסק, כי מאחר והמאבטחת הפעילה מידה סבירה של כוח כאשר התובעת ניסתה להיכנס למרפאה בכוח, חלה ההגנה שבסעיף 24 לפקודה. יותר מכך, אפילו אם לא הייתה התובעת מפעילה כוח, קיימה המאבטחת את תנאי הסעיף בכך שביקשה מהתובעת שלא להיכנס למרפאה והפעילה כוח סביר רק לאחר שנתנה לתובעת הזדמנות סבירה למלא את בקשתה בדרכי שלום.

04/03/2015
בית משפט השלום דחה תביעה שהוגשה כנגד משרד התעשיה והמסחר, בגין נזקים שנגרמו לתובע, לטענתו, בעקבות העדר הקצאה של עובדים זרים לעבודה בחקלאות במשק שבבעלותו. בית המשפט קבע, כי משרד החקלאות ומשרד הפנים עבדו על פי הנהלים, והסיבה לאי קבלת ההיתר נעוצה במחדלי התובע בלבד. החלטת הממונה על יחידת הסמך ניתנה לאחר שנערך לתובע שימוע בכתב ולאחר שביקורות שנערכו העלו ליקויים בהעסקת העובדים. החלטת הממונה בדבר השעיית ההיתר לתקופה של שנה מנומקת ומבוססת על הליקויים והכשלים שנפלו בהתנהגות התובע.

04/03/2015
בית משפט השלום קיבל תביעה כנגד המדינה לפיצוי בגין חיפוש שנעשה בגופו של התובע עם קליטתו בבית המעצר, בעודו עירום, לאחר שנדרש לפשוט את כל בגדיו. נקבע, שההצדקה לחיפוש החזותי בעירום יכולה להיות רק אם יש יסוד סביר לחשד שהאסיר מנסה להכניס חפצים אסורים. אך בהיעדר יסוד סביר לחשד כאמור ואם אף לא נבחנו טעמי התנגדותו של האסיר לעריכת החיפוש החזותי וכלל לא נערך שימוע, כמתחייב מהוראות החוק, אזי מדובר בהתנהלות המהווה סטייה ממשית ממתחם הסבירות. בנסיבות אלו, יש מקום להטלת אחריות על המדינה ולחייבה בתשלום פיצוי.

04/03/2015
בית משפט השלום קיבל תביעה כספית בגין חוב נטען עבור שירותי שליחויות אותם סיפק התובע למסעדה סינית אשר הופעלה על ידי הנתבעים. נקבע, כי בנסיבות העניין מתקיים סעיף 6(א)(1)(א) לחוק החברות, כלומר, הנתבע עשה שימוש באישיות הנפרדת של חברת טוקאי באופן שיש בו כדי להונות או לקפח את התובע, המהווה נושה של חברת טוקאי. עוד נקבע, כי גם הנתבע הנוסף התנהל בחוסר תום לב כלפי התובע, עת המשיך לקבל את שירותיו למרות שידע כי לאור מצבה הכלכלי ייתכן ולא תוכל לפרוע את חובותיה כלפיו, ובו בזמן פעל למכירת החברה.

04/03/2015
בית משפט השלום דחה תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף ונזקים נוספים שנגרמו לתובעת, לטענתה, עקב טיפול רפואי שקיבלה בבית החולים רמב"ם בחיפה, ואשר ניתן לה בין היתר על ידי הנתבע, שהינו מומחה בכירורגיה פלסטית. נקבע, כי התובעת לא הרימה את נטל הראיה הרובץ לפתחה ולא הוכיחה כי נזקי הגוף, הנזקים הנפשיים והלא ממוניים הנטענים שנגרמו לה, אירעו כתוצאה מהתרשלות הנתבעים בטיפול הרפואי אשר ניתן לה על ידם או בקבלת הסכמתה מדעת לטיפול הרפואי.

04/03/2015
בית המשפט המחוזי דחה את תביעת עיזבון המנוח לפיצוי בגין אירוע טרגי בו קיפח המנוח את חייו, כאשר נפגע מכדור שנורה, או נפלט, מאקדח שהחזיק ברישיון. נקבע, כי מותו של המנוח נגרם על ידי מעשה מכוון שלו, מעשה התאבדות, ומשכך אין הנתבעות חבות בגין פטירתו. לא הובאה שום ראיה שיש בה ללמד, כי היה על הנתבעת לצפות את מעשה ההתאבדות של המנוח. גם אם תתקבל הטענה העובדתית בדבר פליטת הכדור כמוכחת, עדיין אין בכך להוכיח רשלנות מצד הנתבעת. האקדח נמצא כשהוא טעון במחסנית, ועם כדור נוסף בבית הבליעה, עובדות המלמדות, לכאורה, על שימוש מכווון שנעשה באקדח על ידי המנוח בטרם היריה.

04/03/2015
בית משפט השלום דחה תביעה שהגיש התובע העוסקת בלשון הרע שלטענתו הוציא נגדו מי שהיה ראש המועצה המקומית הר אדר – מר אבירם כהן. התביעה מתייחסת למכתב תגובה ששלח מר כהן למקומון שלטענת התובע מהווים לשון הרע. כתב המקומון ביקש את תגובתו של ראש המועצה לענין פיצויים שנפסקו לטובת התובע בתביעה קודמת על לשון הרע שהגיש התובע נגד מר כהן ונגד המועצה. נפסק, כי אין בפרסום הנוכחי משום לשון הרע ולמצער מדובר בפרסום שהדברים שנכתבו בו אכן מופיעים בפסק הדין שלגביו נשאל מר כהן על ידי כתב העיתון.

04/03/2015
בית המשפט המחוזי דן בתביעה לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לתובעת בשל הרס הבניין בו ארע "אסון וורסאי". התובעת, יוזמה ותשואה חברה לשרותים בע"מ, רכשה בשנת 1997 את הבעלות בחלק של המקרקעין - חדר המצוי על גג הבניין וכן זכויות לשימוש בגג. בית המשפט קבע, כי יש לפצות את התובעת על בסיס שווי הנכס במועד קריסת הבניין בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד הקריסה. כמו כן, לא נמצא כי התובעת הניחה תשתית מספקת לחיובם של הנתבעים בפיצוי עבור אבדן הכנסות פוטנציאליות למעט השכרת הגג.

04/03/2015
בית משפט השלום קיבל תביעה נזיקית כנגד אזורים חברה להשקעות בפתוח ובניה בע"מ, בגין נזקי מטרד, חסימת אוויר ואור שמש, ועוגמת נפש אשר נגרמו לתובעים עקב בניית שני מגדלי מגורים על ידי הנתבעת במקרקעין הסמוכים לביתם. בית המשפט ציין, כי המקרה דנן הוא מקרה טיפוסי לתביעת נזק בגין עוגמת נפש. אין ספק כי התובעים סבלו ויסבלו כל חייהם מהמטרד בדבר חסימת אור שמש ואוויר, מטרד יומיומי אשר יש בו כדי לפגוע פגיעה של ממש באיכות חייהם.

04/03/2015
בית משפט השלום דחה תביעה למתן צו הריסה, סילוק יד ופינוי מחסן וצינורות גז ומזגן המחוברים למחסן זה. חלקת התובע וחלקת הנתבעים גובלות זו בזו. נקבע, כי יש לדחות את טענת התובע לפיה הנתבעים פלשו למגרשו ועליהם לסלק את המחסן משם. שטח הבליטה בו נבנה המחסן אינו מצוי בתחום המגרש של התובע. בנוסף, ככל שהתובע מבסס את תביעתו על פגיעתו כשכן, מעצם הבניה ללא היתר כאשר הבניה פוגעת בהנאה מרכושו אף אם אינה עולה כדי מטרד, הרי שעילת תביעה זו התיישנה.

03/03/2015
בית משפט השלום דן בתביעה אשר עניינה הפרת התחייבויות הנתבעים כלפי התובעים, לביצוע פרויקט שיפוץ ושדרוג דירת התובעים. נטען, כי למרות שתמורת עבודות השיפוץ שולמה במלואה ע"י התובעים תחת מעשה סחטנות, אונס ואילוץ, בפועל לא ביצעו הנתבעים את העבודות כמתחייב. נקבע, כי הנתבעת הפרה את ההסכם שחתמה עם התובעים בדבר עבודות שיפוץ שהתבצעו בדירה. הנתבעים, כבעלי מניותיה ומנהליה של הנתבעת, חבים באחריות אישית, ביחד ולחוד, עם הנתבעת בנזקים שנגרמו לתובעים בגין הפרת ההסכם והליקויים שנתגלו בעקבות העבודות.

03/03/2015
בית הדין הארצי לעבודה דן בערעור שעניינו בשאלה האם חב מעסיק בתשלום דמי הודעה מוקדמת בנסיבות של חילופי מעסיקים במפעל. נקבע, כי העובדה, כי לאחר פיטוריהם המשיכו המערערים בעבודתם באותו מקום עבודה אצל בעליו החדשים ללא הפסד שכר, אינה מעלה או מורידה לגבי עצם חובת המשיבה ליתן הודעה מוקדמת לפיטורים, טרם הפיטורים, ולתשלום תמורת הודעה מוקדמת במקרה שלא ניתנה הודעה.

03/03/2015
בית המשפט המחוזי גזר את דינם של אלכסנדר פנישב, אלכסנדר קגן, דימיטרי סבטיקוב ואח', עובדי כוח העזר בבית החולים הפרטי "אלישע" בחיפה שהורשעו בתקיפת חסר ישע בנסיבות מחמירות. בית המשפט ציין, כי יש להעביר מסר חד וברור לעוסקים במלאכת הטיפול והסיעוד, כי בידיהם מופקד שלומם הגופני והנפשי של בני אנוש אומללים אלה, מקל וחומר כאלה התלויים באופן מוחלט בחסדיהם של מטפליהם, והזקוקים יותר מכל ליחס הומאני ולטיפול מסור.

03/03/2015
בית המשפט המחוזי דן בתביעה שהגישו התובעות, הבעלים והמפעילות של "בית בכפר", בה נטען כי הנתבעות הפרו את סימני המסחר של התובעות, אשר נרשמו בפנקס סימני המסחר בישראל בנוגע לסימן המסחר "בית בכפר", במטרה להטעות את ציבור הלקוחות ולגרום להם להצטרף אליהן בסוברם כי הנתבעות קשורות לתובעות. נקבע, כי למרות שהוסבר כי השימוש בצירוף "הבית בכפר סבא" אינו נגוע בכוונת הטעיה של הנתבעות, אלא מדובר בחלק משינוי המיתוג ברשת הנתבעות כולה, אין צורך בהוכחת כוונת הטעיה, על מנת להקים את עילת גניבת העין, ודי בכך להגיע למסקנה כי התקיים החשש הסביר להטעיה.

03/03/2015
בית הדין האזורי לעבודה אישר הסכם פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה כנגד תבל אבטחה ניקיון ושירותים בע"מ, בעילה של אי ביצוע הפרשות לפנסיה כדין בסעיף התגמולים ובסעיף הפיצויים. נקבע, כי מנגנון הפיצוי הקבוע בהסכם בגין אי ביצוע הפרשות לפנסיה, הוא למעשה פיצוי כמעט מלא בהתאם לזכאות מכח צו ההרחבה. העובדה כי מדובר בעובדים מוחלשים, אשר ספק אם יעמדו על זכויותיהם ויגישו תביעות מתאימות לבית הדין, אף היא מחזקת את המסקנה לפיה ישנה תועלת רבה באישור ההסדר המוצע כך שעובדים רבים יקבלו לידיהם פיצוי מתאים, פיצוי אשר לא היה מגיע לידיהם ללא נקיטת ההליך.

03/03/2015
בית המשפט המחוזי קבע כי השעייתו של המערער, פנחס סירוטה, מתפקידו כמנהל מחלקה בבית החולים הפסיכיאטרי, עדיין בתוקף, זאת, על אף שהמערער זוכה מעבירות של ביצוע מעשים מגונים והטרדה מינית כנגד המתלוננת. בית המשפט קבע, כי סוגיית ההשעיה תועבר אל נציב שירות המדינה, אשר ישקול, שוב, האם כעת, לאור המצב החדש (הרשעה בבית הדין המשמעתי; זיכוי בבית משפט מחוזי; בקשת רשות ערעור תלויה ועומדת בבית המשפט העליון), יש מקום להשעיה.

03/03/2015
בית המשפט המחוזי דן בבקשה שהגישה חברת מקורות חברת מים בע"מ, לדחייה על הסף של תובענה שהגישה נגדה ארגמן תעשיות בע"מ. בין היתר, נידונה השאלה האם הסדר פשרה שאושר במסגרת תביעה ייצוגית יוצר מעשה בית דין, ביחס לתביעה אזרחית שהוגשה על ידי חברה (ארגמן) שהיא "חברת קבוצה" בחברה אחרת (מקורות) שהיתה צד לאותו הסדר פשרה. נקבע, כי הסדר הפשרה בתובענה הייצוגית, החל על ארגמן ומסדיר את סוגית הפיצויים להם היא זכאית, גם על פי תביעתה השנייה. בנוסף, דין התביעה להידחות על הסף מאחר שזכויות התביעה, ככל שעדיין נותרו בקשר עם תשלומי העבר, הומחו על פי הסדר הפשרה למדינה.

03/03/2015
בית המשפט העליון קיבל באופן חלקי ערעור על פסק הדין בגדרו הורשע המערער בעבירה של ניסיון לחבלה חמורה בנסיבות מחמירות ובעבירת מהומה ועלבון במקום ציבורי, שבוצעו בבריכת מלון "צל הרים" בים המלח. בעקבות הרשעתו נגזרו על המערער 18 חודשי מאסר. נקבע, כי יש להפחית מעונשו של המערער כך שיעמוד על תשעה חודשי מאסר. אמנם, העבירה בוצעה כלפי בעל תפקיד, אשר כל חטאו היה שאיפתו לבצע עבודתו כראוי, כאשר למעשי המערער נלווים ביטויים נלוזים וגזעניים שהדעת אינה סובלת. עם זאת, יש לתת משקל לכך שמדובר במעשה חד-פעמי, שבוצע באופן בלתי מתוכנן. בנוסף, קיימים שיקולי שיקום משמעותיים באופן המצדיק חריגה ממתחם העונש שנקבע.

03/03/2015
בית המשפט לענייני משפחה דחה תביעה להתרת נישואיהם של קטינה בת 16 וקטין בן 17, לאחר שהתברר להם שהקטינה בשבוע ה- 5 להריונה. צוין, כי התרשמותו של בית המשפט היא כי המניע להחלטה להינשא הוא "הבושה" מפני הריון ללא נישואין, מניע זה אין בינו לבין טובת הקטינים דבר, ודווקא הוא המעיד כי הרצון להינשא לא התקבל על דעת הקטינים באופן מושכל ומרצון חופשי, אלא תחת לחץ הנסיבות, המשפחות והסביבה.

03/03/2015
בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל עתירת אסיר המופנית כנגד החלטת ועדת השחרורים בה נדחתה בקשתו לשחרור מוקדם ממאסר. בית המשפט קבע, כי בנסיבות המקרה, כאשר נמנע מהעותר להשתתף בקבוצה טיפולית מתאימה במסגרת בית הכלא וזאת בעקבות התנהלות בלתי ראויה של שב"ס, וכאשר העותר הציג תוכנית טיפולית יסודית, שנראית אף מקיפה וראויה יותר מהטיפול שהיה אמור לקבל בין כותלי בית הכלא, תכנית טיפולית המספקת מענה סביר למסוכנות שנשקפת מעברו של העותר, נראה כי יש מקום להתערב בהחלטת וועדת השחרורים שקבעה כי אין לשחרר את העותר שחרור מוקדם בשל אי קבלת טיפול מתאים בתחום המרמה בכלא.

03/03/2015
בית המשפט העליון דחה בקשה לדיון נוסף בנוגע לשאלה האם שלילת האפשרות מהאם לקבל החלטה מושכלת בנוגע להמשך הטיפול הרפואי, בה מהווה התרשלות רפואית. נקבע, כי קביעתו הכללית של בית המשפט שלפיה יש להציג בפני מטופלים החלטות חשובות המחייבות הפעלה של שיקול דעת מוקדם ככל האפשר, באופן שייתן להם שהות לקבל החלטה מושכלת בנושא, מקובלת ומתחייבת על פי החוק והפסיקה של בית משפט זה. מאחר שבמקרה דנן, ראש הנזק של פגיעה באוטונומית הרצון של ההורים בשל העיכוב בחובת היידוע הוא חלק מתביעת ההורים שהתיישנה, ממילא לא היה מקום לדון בנפרד בהפרת חובת היידוע כלפי המבקשים.

03/03/2015
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה בין אחים העוסקת בהכרעה בקשר לזכויות במשק הוריהם המנוחים. בית המשפט קבע, כי אף אם הזכויות במשק הינן נכס חוץ עיזבוני, רשאי בעל הזכויות במשק לקבוע את יורש הזכויות באמצעות צוואה, אם ההסכם המשולש אינו מגביל זאת באופן מפורש. משאותו זוכה על פי הצוואה אינו נחשב "יורש" אלא כמעין "בן ממשיך", לא חלה עליו החובה לפצות את יתר היורשים על פי דין.

03/03/2015
בית הדין הארצי לעבודה דן, בהרכב מורחב, בזכאותם של עובדים בדרוג הניהולי בבזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, לתוספת כוננות בשכרם. נקבע, כי משהתשלום הינו עבור אי נוחות מסוימת הכרוכה בזמינות להתייצב בעבודה לאחר שעות העבודה, הרי שמדובר בתוספת, ולא התקבלה בפסיקה הדעה, אותה מבקשת ההסתדרות לבסס בטיעונה, כי כאשר תפקידו של העובד מחייב את ביצוע המטלה הנוספת בקביעות, אין לראות את התשלום בגינה כ"תוספת", כי אם כשכר רגיל.

03/03/2015
בית הדין הארצי לעבודה דחה ערעור העוסק בהחלטת המוסד לביטוח לאומי, לדחות את תביעת המערערת לתשלום גמלת נכות מהעבודה. בית הדין קבע, כי בנסיבות המקרה, עם כל הצער שבדבר, בית הדין אינו מתרשם כי המנוח או המערערת, אילו נקטו בזהירות סבירה, לא יכלו לגלות את הקשר האפשרי בין תנאי עבודתו של המנוח למחלתו במועד. ניתן בהחלט לסבור שהמנוח יכול היה להתייעץ עם גורם משפטי או אחר במועד, כשם שעשתה אשתו מאוחר יותר, ולהגיש את התביעה להכרה בפגיעה בעבודה במועד. גם המידע בדבר הקשר בין מחלת הסרטן לחשיפה לאסבסט ולחומרים מסוכנים אליהם נחשף המנוח, אינו נחלתם של אנשי הרפואה בלבד.

03/03/2015
בית המשפט לענייני משפחה דן בשאלה האם הנחלה שבנידון היא חלק מעזבון המנוחים וכיצד ניתן, אם בכלל, להחיל הוראות הצוואה עליה. נקבע, כי זכויות שימוש ולעיתים אף זכויות חכירה במשק חקלאי, על פי רוב מוגדרות כזכויות שימוש אישיות שאינן מהוות חלק מעזבון ולא תמיד (ולמעשה בחלק גדול מהמקרים), ניתן באמצעות צוואה לקבוע למי תעבורנה זכויות השימוש לאחר פטירה. הסדר העברת זכויות השימוש במשק החקלאי, אינו נובע ראש וראשון מצוואת בעלי זכות השימוש (המנוחים), אלא מהוראות החוזה הדו-צדדי.

02/03/2015
בית המשפט העליון דן בבקשת רשות ערעור העוסקת בשאלה, האם חבה חברת ביטוח באחריות נזיקית כלפי צד שלישי אשר רכש בשרשור ממנה רכב שניזוק בתאונת דרכים אך לא תוקן כדין. נפסק, כי חברת ביטוח המעבירה לבעלותה רכב שניזוק צריכה להבטיח ככל הניתן כי הוראות תקנה 309 לתקנות התעבורה וסעיף 3 לחוק השימוש בכלי רכב יכובדו. החוק אינו מונע ממנה להעביר בעלות, תוך החזקת הרישיון בידיה כ"בטוחה". ואולם, החוזה שלה עם קבלן-המשנה המתקן את הרכב צריך לכלול הוראות ברורות, לרבות הצגת נוסח חוזה מחייב לגבי מכירת הרכב על-ידי אותו קבלן משנה לצדדים נוספים.

02/03/2015
בית המשפט המחוזי הרשיע את דניאל ביטון בעבירות של הבאת אדם לידי מעשה זנות בנסיבות מחמירות, הבאת אדם לידי מעשה זנות, ניצול קטינים לזנות ועבירות נוספות.

02/03/2015
פורסם דוח מבקר המדינה- דוח ביקורת משבר הדיור. צוין, כי יכולת ההשפעה של המדינה ומוסדות השלטון השונים על שוק הדיור בישראל הייתה ונשארה מכרעת, בעיקר משום שהמדינה מחזיקה בכלים ובמשאבים רבי עצמה ורחבי היקף ומשום שבבעלותה רוב קרקעות ישראל. לצורך מיצוי השימוש בכלים ובמשאבים משרדי ממשלה ומוסדות המדינה נדרשים לפעול בתיאום ומתוך ראייה מערכתית וארוכת טווח של שוק הדיור, על בסיס מדיניות דיור ממשלתית שתכליתה לקבוע את היקפה ואופייה של ההתערבות הממשלתית בשוק הדיור כדי להשיג את יעדי הממשלה.

02/03/2015
בית משפט השלום דן בתביעה למתן צו עשה המורה לקיבוץ נצר סירני לפנות את הנתבעת מבית מגוריה, ולמסור את החזקה בו לשימושו של התובע. נקבע, כי שאלת זכות החזקה בבית הינה עניין שעל מזכירות הקיבוץ לדון ולהכריע בו, כאשר על בית המשפט להפעיל ביקורת שיפוטית ביחס להחלטה זו. בענייננו, מזכירות הקיבוץ דחתה את בקשת התובע. ההחלטה, אף שייתכן שהיא מצויה במתחם הסבירות, איננה כוללת הנמקה באשר לשיקולים שהנחו את המזכירות בהגיעה לתוצאת ההחלטה. יש להורות לקיבוץ להמציא לתובע וכן לתיק בית המשפט, עותק מדו"ח העובדת הסוציאלית וכן עותק מפרוטוקול הדיון שנערך במזכירות בעתירתו של התובע.

02/03/2015
בית משפט השלום דחה את תביעת עזבון המנוח אשר נרצח, כנראה בידי גורמים עבריינים, כאשר היה בן 16. התביעה הוגשה כנגד המועצה המקומית ראמה, משרד החינוך וענבל חברה לביטוח בע"מ, בטענה כי הרחקת המנוח מבית הספר בו למד ומבלי שנמצאה לו מסגרת לימודית חלופית, היא שעמדה בבסיס קשריו של המנוח עם גורמים עבריינים אשר הובילו בסופו של דבר למותו הטראגי בעודו בגיל הנעורים. נפסק, כי לא ניתן לקבוע במאזן ההסתברויות כי הרחקת המנוח ממוסד הלימודים היא שגרמה להירצחו, ולו היה ממשיך המנוח את לימודיו במסגרת הלימודית לא היה נרצח בהסתברות של 51%.

02/03/2015
בית המשפט לענייני משפחה דן בתובענות המבקשות לקיום צוואות מנוחה, התנגדות לה ובקשה לצו ירושתה של המנוחה. נפסק, כי התובעת הרימה את הנטל הראייתי המושת עליה, והוכיחה כי לא היתה מצידה כלפי המנוחה כל השפעה בלתי הוגנת. יתרה מזאת, לא היתה כל "תלות" בין המנוחה לתובעת, ואם היתה "תלות" כלשהי במועד חתימת הצוואה, הרי לא היתה זו תלות "מקיפה ויסודית" באופן שניתן להסיק ממנה השפעה בלתי הוגנת.

02/03/2015
בית המשפט המחוזי דן בערעור על פסק הדין בו קיבל בית המשפט באופן חלקי את תביעת המשיב כנגד המערער לפיצויים בגין פרסום לשון הרע. המערער והמשיב הם בעלי מניות ודירקטורים בחברת ביתן ספרק חלקי חילוף ואביזרים (1973) בע"מ. צוין, כי בית המשפט הדן בתביעה אזרחית לפיצויים בגין לשון הרע לא אמור ולא ערוך לעשות חקירה משטרתית או להפוך עצמו למומחה לצורך הוכחת עבירה פלילית של זיוף. אין די בהשערות, חשדות, ותמיהות, כדי להצדיק פרסום קביעה קונקלוסיבית ע"י המערער ל- 9 אנשים שונים בחברה, לפיה המשיב יחד עם אחר זייפו ייפוי כוח בנוסף לעוד מסמכים שזייפו בעבר.

02/03/2015
בית הדין האזורי לעבודה דחה תביעה לתשלום מענק עבודה מועדפת כנגד המוסד לביטוח לאומי. המחלוקת בין הצדדים נוגעת לשאלה, האם סוג העבודה אותה ביצעה התובעת, כמו גם מקום העבודה בו עבדה, עונים על הגדרות החוק והפסיקה לצורך הגדרתה כ"עבודה מועדפת". נקבע, כי לא ניתן להגדיר את מהות העסק הנדון כ"מפעלי תעשיה ובתי מלאכה", הגם שאין מחלוקת כי מתבצעת בו "מלאכה", אלא יש לראותו כעסק המתאים יותר לסיווג בענף השירותים, שכן לא מתקיים בו המאפיין המרכזי של מפעלי תעשיה ובתי מלאכה והוא ה"ייצור".

02/03/2015
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור העוסקת בהרשעת המבקש, אהרון רוני בראנס, בביצוע עבירות מס בהיקף חסר תקדים. נקבע, כי המבקש פעל באופן מודע, מחושב ומתוכנן, והגיע למסקנה כי הדרך הטובה ביותר להתמודד עם האישומים נגדו היא אי-הסכמה למינוי סנגור, כך שיוכל לטעון בבוא היום, אם יורשע, כי נגרם לו "עיוות דין". כאשר על פני הדברים נראה שזו דרכו של המבקש ומשלא שוכנע בית המשפט כי נגרע מזכותו של המבקש להליך הוגן – אין סיבה להעניק למבקש רשות ערעור "בגלגול שלישי" מחמת "עיוות דין" שנגרם לו לטענתו.

02/03/2015
בית המשפט העליון קיבל ערעור על פסק הדין שבו קיבל בית המשפט את עתירת המשיב וביטל את חיוב הארנונה שנשלח לו על-ידי עיריית רמת גן. נקבע, כי אף אם לא הייתה מוטלת על המשיב חובה פוזיטיבית ליידע את העירייה, משך כל אותן שנים ארוכות, על פעילותו בנכס ועל כי אינו מקבל הודעות חיוב בארנונה בגין הנכס הנדון, עדיין, מעת שהמחדל נחשף, התנהגות המשיב אינה צריכה להקנות לו חסינות מפני הדרישה, המוגבלת והמידתית, של העירייה לתשלום ארנונה עבור שנתיים בלבד שקדמו לדרישה.

02/03/2015
בית המשפט העליון דחה עתירה כנגד צו הביניים שהוציא יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-20, שבמסגרתו נקבע כי נאום ראש ממשלת ישראל בפני הקונגרס האמריקאי שעתיד להתקיים בתאריך 3.3.15, ישודר על-ידי גופי השידור הנתונים לרגולציה בישראל בהשהיה של 5 דקות; זאת – כך שככל שהדברים יעלו לכדי תעמולת בחירות, יוכלו העורכים הראשיים של ערוצי התקשורת למנוע את שידורם. נפסק, כי לא עלה בידי העותר לשכנע כי החלטת יו"ד הועדה חורגת מן הסבירות, לא כל שכן באופן קיצוני.

02/03/2015
בית משפט השלום גזר את דינם של חברת חשמל א. בראונר ובניו בע"מ ושל המנהל הפעיל של הנאשמת, אשר הורשעו בביצוע עבירות מס. צוין, כי אף שמדובר על מעשים שהתפרשו לאורך שלוש שנים ויותר, וביצוע עבירות מס מסוגים שונים, יש לראות בכלל המעשים "אירוע אחד", שכן מדובר במכלול אחד של פעולות, המאופיינות במחשבה פלילית אחת ובתכנון פלילי אחד, בפגיעה באותם ערכים ובגרימת הנזק המצטבר. בנסיבות המקרה, הנתון של היות החשבוניות הכוזבות זרות 'בלבד' ולא פיקטיביות, אינו מקטין מחומרת הפגיעה בערכים המוגנים.

02/03/2015
בית המשפט המחוזי דן בשאלה לאיזו ערכאה נתונה הסמכות העניינית לדון בתביעה נזיקית של בן נגד אביו אשר הקשר בניהם ניתק לפני שנים. הבן הגיש כנגד אביו תביעה נזיקית לתשלום פיצויים בשל התעללות נפשית וגופנית בו משך שנים רבות. בית המשפט קבע, כי בתי המשפט לענייני משפחה הם אלו המיומנים לדון בתביעות מסוג זה. לא ניתן להתעלם מקשר הדם בעת בחינתה של תביעה נזיקית מהסוג שבנדון וסוג הפתרונות אשר יש באפשרותו של בית המשפט לענייני משפחה להציע אינו מתחיל ומסתיים בפיצוי כספי אלא הרבה מעבר לכך.

02/03/2015
בית המשפט המחוזי דחה את תביעת התובע לבטל הסכם שנעשה בינו ובין הנתבע למכר דירת המגורים, שבה הוא מתגורר עד היום. נקבע, כי בענייננו לא נמצא כי גילו של התובע (שבעת התרחשות האירועים היה בגיל 70-74 בלבד) או נכותו המצערת השפיעו באופן כלשהו על שיקול דעתו בהתקשרות בהסכם המכר, לא נמצא שאלה נוצלו באופן כלשהו. נכון כי התובע היה שרוי במצוקה, אך זו נגרמה על ידו. הוא שגרם לכך שחובותיו הגיעו לסדר גודל של מאות אלפי שקלים והוא שהביא לכך שהעירייה ביקשה למכור את הדירה לשם גביית חובו כלפיה. התקשרותו של התובע בהסכם המכר נעשתה תוך בחירה חופשית ומודעת ובהבנה מלאה.

02/03/2015
בית המשפט המחוזי הרשיע את ג'מאל היבי בעבירה של ניסיון רצח. נקבע, כי העובדה שהמתלוננת חזרה מגרסתה, היא חלק מהתופעה המוכרת של תסמונת האשה המוכה, הלכודה בין המצוקה של החיים בצד הבעל האלים והמצוקה של החיים ללא תמיכתו. אין מקום לתת לגרסתה המאוחרת משקל של ממש. הנאשם הצהיר על כוונתו להמית את המתלוננת, ניסה לבצע את המעשה והנחית את הגרזן על ראשה של אשתו, ואף הודיע לשוטרים בסמוך למקרה, מיוזמתו, כי חבט בראשה של אשתו עם גרזן. דבריו ומעשיו מעידים על כוונתו.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו