לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
28/04/2015
בית המשפט לענייני משפחה דן בשתי תביעות בין בני זוג לשעבר. התובעת הגישה נגד הנתבע תובענה רכושית לפירוק שיתוף ואיזון משאבים. הנתבע תביעה הגיש לדמי שימוש ראויים. נקבע, בין היתר, כי יש להותיר בידי התובעת את הזכויות הסוציאליות שצברה במהלך הנישואין, עד למועד הקרע, וזאת על מנת להקטין את הפער הכלכלי בין הצדדים לעת הגירושין. אולם, הבית בשיכון דרום הגיע לבעלות התובע לאחר מועד הקרע על כן לא ניתן לקבוע כי הנכס הוא "נכס בר איזון". עוד נקבע, כי התובעת לא מנעה מהנתבע לעשות שימוש בדירה המשותפת, למעט בתקופות בהן הורחק הנתבע מהדירה על ידי משטרת ישראל או על פי החלטה שיפוטית.

28/04/2015
בית הדין האזורי לעבודה דחה בקשה למנות מומחה רפואי נוסף, במסגרת תביעה שהגיש התובע להכיר בליקוי בצווארו שנגרם לו כפגיעה בעבודה, לפי חוק הביטוח הלאומי. נקבע, כי לא התקיימו הקריטריונים למינוי מומחה נוסף כפי שנקבעו בהנחיות בית הדין הארצי לעבודה: בית הדין לא התרשם כי לא ניתנו תשובות לשאלות חיוניות להכרעה בהליך, כי המומחה מחזיק באסכולה רפואית המחמירה עם התובעת או כי נדרש תחום מומחיות נוסף לבחינת הפגימה.

28/04/2015
בית משפט השלום דחה את תביעתו של בני סלע, לתשלום פיצויים כספיים בעקבות פרסום כתבה עיתונאית במוסף "7 ימים" של העיתון ידיעות אחרונות, אשר לטענת התובע פגעה בפרטיותו ובשמו הטוב. נקבע, כי הכתבה אינה פוגעת בשמו הטוב של התובע, עילת התביעה על פי חוק הגנת הפרטיות התיישנה וקיימת הצדקה לדחות את התביעה על הסף מחמת טרדנותה, קנטרנותה והניצול לרעה של ההליך המשפטי. הוסף, כי מעשיו הנוראים והתייחסות בתי המשפט למעשים אלה לא הותירו ולו שמץ של שם טוב לתובע, אשר נושא כאות קין את הכינוי "האנס" או "האנס הסדרתי" בפי כלל הציבור.

28/04/2015
בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על גזר הדין שהוטל על המערער אשר הורשע בנהיגה בשכרות ועבירה של אי ציות להוראות שוטר. בית המשפט קמא גזר על המערער עונש של 10 חודשי מאסר בפועל. נפסק, כי מדובר במערער המתגייס בכל מאודו למסגרת ההליך השיקומי, כך שבנסיבות המקרה גובר השיקול לשיקום המערער על פני יתר שיקולי הענישה, ומצדיק התערבות של ערכאת הערעור בגזר הדין. עונשו של המערער הופחת לשישה חודשי עבודות שירות.

28/04/2015
בית משפט השלום דחה תביעה כספית בה עתר התובע לפצותו בתשלום סך 1,260,000 ₪. ביסוד ההליך ניצבה טענת התובע כי הנתבע, עורך-דין במקצועו, התרשל עת ערך הסכם להעברת ידע וזכויות מחברת אנרגטור טכנולוגיות בע"מ לחברת עופר אנרגיות בע"מ. נקבע, כי בעדות הנתבע, העדיפה על-פני עדותו של התובע במונחי מהימנות, לא היה כדי להשלים את שהחסיר התובע בראיותיו. התביעה נדחית בשל התיישנותה, בשל אי-הוכחת חבות של הנתבע כלפי התובע בעילת ההתרשלות שנטענה כלפיו, ובשל העדרו של נזק הנובע מן ההתרשלות שיוחסה לנתבע.

28/04/2015
בית המשפט המחוזי אישר בקשה לאשר לעו"ד מיכה צמיר, בתפקידו כנאמן בפשיטת רגל של החייב, להתקשר בהסכם פשרה עם מפרק חברה פולנית בשם "ארט בי". בית המשפט ציין, כי אין בטענות הנושים כדי לעמוד ברף הנדרש שלא לאשר את הסדר הפשרה.

28/04/2015
בית משפט השלום דן בתביעה שהגיש התובע, עורך דין, נגד הנתבעת בגין שירותים משפטיים שהעניק לה. נקבע, כי הסיבה להפסקת ההתקשרות לא הייתה ניסיון להעדיף הצעה זולה יותר או אחרת של עו''ד אחר, אלא החלטה של הנתבעת לנסות ולשקם את הזוגיות שלה. אם בית המשפט מצפה מעו''ד שעוסק בנושאים מסחריים רגילים, למידת אמון מוגברת ביחסיו עם לקוחו, הרי הדברים מתחזקים כאשר מדובר בתחום דיני האישות.

28/04/2015
בית משפט השלום דן בתביעות הדדיות הנוגעות למעמדם של הצדדים, עיריית חדרה ועמותת נתיב אור, במגרש המצוי בתחום שיפוטה של עיריית חדרה, בו הוקמו במהלך השנים שני מבנים, ולשימושם של הצדדים בו. נקבע, בין היתר, כי העירייה הוכיחה את זכותה במגרש ובמבנים, כמו גם את זכותה לבטל את הרישיון ההדיר שניתן לעמותה בהם, באופן שמצדיק את השבתם של המבנים והמגרש לחזקתה של העירייה תוך סילוק ידה של העמותה מהם.

28/04/2015
בית המשפט המחוזי דן בתביעה שהוגשה כנגד רשות מקרקעי שראל, בעניין רישום זכויות בדירה. התובעת היא היורשת החוקית היחידה של זכויותיו של בעלה בדירה. אולם, אין היא יכולה לבצע כל פעולה בדירה, שכן, בהעדר חברה משכנת, לא מסכימה רשות מקרקעי ישראל לבצע כל פעולה בדירה. נקבע, כי רשות מקרקעי ישראל אינה פועלת כפי המוטל עליה וכתוצאה מכך שאינה מוכנה לבצע את העברת הזכויות בדירה שירשה מבעלה המנוח, אשר רכש את הזכויות כדין, גורמת למבקשת נזק בלתי הפיך. לא כך אמורה רשות מתוקנת לפעול. בהעדרה של חברה משכנת, על הרשות לפעול כפי הנוהל שהיא עצמה קבעה ביחס להעברת הזכויות בנכסים שאינם רשומים בחברה המשכנת.

28/04/2015
בית המשפט המחוזי קיבל את תביעת יורשיו ותלוייו של המנוח, בגין נזקיהם כתוצאה מתאונה שהביאה למותו. נקבע, כי התאונה נשוא הנדון הינה תאונת דרכים. במועד התאונה היה לנהג השופל רשיון נהיגה המאפשר נהיגה כדין בשופל בו נהג, ולחלופין, גם אם נהיגתו הייתה מותנית בקבלת קורס הכשרה, הרי שמחדלו בהעדר קבלת הדרכה זו אינו מחדל הפוגם בתנאי הרשיון, לפיכך הוראת סע' 7 (3) לחוק הפלת"ד אינה מאיינת את הכיסוי הביטוחי, וחברת הביטוח חבה בכיסוי הביטוחי בכל הקשור לנזקים נשוא תאונת הדרכים שבנדון ע"פ חוק הפלת"ד.

28/04/2015
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעות הדדיות בין חמישה אחים, בשאלה מה יעלה בגורלו של משק במושב עובדים שהוא אגודה שיתופית, אשר החזיקו בו, הוריהם המנוחים של הצדדים. בית המשפט הורה למכור את המשק, לכל המרבה במחיר ובעל ההצעה הטובה ביותר מבחינת תנאיה, לפי ערך המשק, כשהוא פנוי. תמורת המכר, לאחר ניכוי ההוצאות, תחולק בין הצדדים בשווה ביניהם.

28/04/2015
בית משפט העליון קיבל ברובה בקשת רשות ערעור על החלטה בגדרה אושרה בקשה להגיש תביעה נגזרת בשם חברת אפריקה ישראל להשקעות בע"מ. נטען, כי בוצעה עסקה פיקטיבית, המתחזה להיות עסקת רכישת קרקע, שנועדה להוציא כספים מהחברה לטובת בעל השליטה. נקבע, כי לא עלה בידי המבקש להניח תשתית עובדתית וראייתית מתאימה לעילות התביעה שלהן הוא טוען נגד חברי הדירקטוריון. להבדיל מכך, בעניינו של מר לבייב – שהוא לא רק חבר דירקטוריון אלא גם בעל השליטה באפריקה ישראל – יש די בסימני השאלה המרחפים מעל העסקה כדי להביא לאישור ניהולה של תביעה נגזרת נגדו בעילות תרמית והפרת חובת אמונים שלא בתום לב.

28/04/2015
בית המשפט המחוזי דחה ערעור על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית, לפיה האריכה הוועדה את אשפוזו בכפיה של המערער בבית החולים לתקופה נוספת של 3 חודשים. נקבע, כי החלטת הוועדה ניתנת לאחר איסוף נתונים שיש בהם כדי להעמיד בפניה תמונה כוללת ומקיפה אודות החולה, החל מרקעו ועברו והקורה עימו עד לאשפוז הנוכחי, ובהמשך מהלך הדברים בתקופת האשפוז עד לגיבוש הערכה מעודכנת על מצבו כיום, ובסופו של התהליך הערכה באשר לצפוי שיקרה, או כי יש חשש שיקרה עימו לאחר וכתוצאה מן ההחלטה הנוכחית של הוועדה, במיוחד כאשר הוועדה מורה על סיום האשפוז ושחרור. הערכת הרופאים בהפנייתם עומדת בבסיס הדיון בוועדה, אך היא מהווה רק חלק מן הנתונים.

28/04/2015
בית המשפט המחוזי דן בתביעה העוסקת בזכויות במגרש שנוצר כתוצאה מתוכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים, בהתאם לחוק התכנון והבניה. נקבע, כי ניתן לפרק שיתוף בזכויות במגרש שנוצר מכוח תוכנית שאושרה עפ"י חוק התכנון והבניה בשלב הביניים, שבין האישור הסופי של תוכנית האיחוד והחלוקה לפי חוק התכנון והבניה לבין רישום החלקה החדשה במרשם המקרקעין. עוד נקבע, כי הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, לאור העובדה שמדובר בפירוק שיתוף של זכויות מכוח סעיף 13[א] לחוק המיטלטלין ולאור העובדה ששווי הזכויות עולה על 2.5 מיליון ₪.

28/04/2015
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור שהגיש עו"ד חיים שטנגר כנגד ועדת האתיקה המחוזית של לשכת עורכי הדין, כאשר במרכז הפרשה עומדות התבטאויות המבקש בנוגע לסגנית הנשיא, השופטת טובה סיון ז"ל, בגדרי הליך לפסילתה. נקבע, כי במדינה בעלת מערכת משפטית מתוקנת פגיעה בשופט בליבת עבודתו, והצגתו כמועל בתפקידו באופן פלילי, לא פחות, היא צעד דרסטי שנקיטה בו מרחיקת לכת, וטעונה תשתית ראייתית של ממש. וכן, מאחר שהדברים נאמרים בהליך אזרחי ולא בהליך פלילי כשלעצמו, העלאת טענות בדבר עבירות פליליות אינה רלבנטית ואינה יכולה להתברר באופן הוגן, וממילא אינה יכולה לחסות בהגנה קטגורית מפני עבירה משמעתית על כללי האתיקה של לשכת עורכי-הדין.

27/04/2015
בית הדין הארצי לעבודה דחה ערעור על פסק הדין שבו נדחתה תביעת המערער כנגד מנורה מבטחים פנסיה בע"מ, לראות בו כמי שמבוטח לנכות. נקבע, כי טענות במישור של הפרת חובות הגילוי מצד המשיבה, מכוונות להענקת זכויות למבוטח בהיקף הקבוע בתקנון, וזאת חרף העובדה שהמבוטח אינו עומד בתנאי התקנון באותו מקרה. לרוב מכוונות הטענות הללו כלפי הפרת חובות הגילוי אודות קיומן של "תניות פטור" או אודות פקיעתו של כיסוי ביטוחי מבלי ליתן התרעה מספקת. במקרה הנוכחי, לא הפרה המשיבה את חובות הגילוי המוטלות עליה.

27/04/2015
בית המשפט העליון דן בבקשת רשות ערעור העוסקת בסוגיות הקשורות להוצאת צו הבאה במסגרת הליכי הוצאה לפועל המתנהלים נגד חייב וקיום חקירת יכולת על-ידי הזוכה. נקבע, כי בענייננו, לא המציאה המבקשת נתונים או מסמכים המצדיקים סטייה מברירת המחדל הקבועה בתקנה 114(א) לתקנות, לפיה יובא החייב בפני לשכת ההוצאה לפועל הקרובה למקום מעצרו, עת הגישה בקשתה לרשמת כי צו ההבאה נגד החייב יבוצע בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים, בה מתנהל התיק. גם במסגרת ההליכים שהתנהלו בבית משפט השלום והמחוזי לא הומצאו מסמכים מעין אלו. על-כן, לא נפל כל פגם בהחלטת הרשמת כי צו ההבאה יבוצע לפי נהלי המשטרה ובהתאם לברירת המחדל הקבועה בחוק, ודי בכך כדי להביא לדחיית בקשת רשות הערעור.

27/04/2015
בית המשפט קיבל את ערעור המדינה על העונש שנגזר על משה לחיאני בגין הרשעתו בעבירות של הפרת אמונים, וגזר עליו שמונה חודשי מאסר בפועל. נקבע, כי מדובר בהפרת אמונים הגובלת בשוחד, כאשר הגדרה זו נכונה לכל אחד משלושת האישומים. המלחמה בשחיתות מסוג שכזה, אינה יכולה לעצור או להתפשר והיא מחייבת ענישה בעלת מסר חד משמעי. האמירה הנורמטיבית בתיק זה מחייבת מאסר מאחורי סורג ובריח, כאשר כל הנימוקים לקולא מכתיבים את אורך התקופה.

27/04/2015
בית המשפט העליון קיבל את ערעור המדינה על גזר הדין בגדרו נגזרו על המשיב – אשר הורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירה של הריגה – 48 חודשי מאסר בפועל. לגישת המערערת, ייחוס מותו של המנוח לזיהום שהתפתח בגופו, והסתכלות על כך כהתפתחות חריגה למעשה דקירתו של המשיב, מהווה סטייה מן המסגרת העובדתית בה הודה המשיב. נפסק, כי העונש שנגזר על המשיב סוטה ממדיניות הענישה הראויה, נוכח חומרת מעשיו ותוצאותיהם. לפיכך, ובהתחשב בכך שערכאת הערעור אינה ממצה את הדין עם הנאשם, הוחלט על קבלת הערעור במובן זה שעונש המאסר בפועל שנגזר על המשיב יועמד על 56 חודשי מאסר.

27/04/2015
בית המשפט המחוזי דחה ערעור על החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים, בגדרה נדחתה בקשת המערערת לביטול צו הריסה מנהלי. עיקרו של טיעון ב"כ המערערת נסב על השאלה האם היה המהנדס רשאי להסתמך בתצהירו רק על תצהיר המפקח, עת קבע כי אין למבנה היתר בניה. נקבע, כי עד לתיקון 43 לחוק התכנון והבניה נדרש כי תצהיר המהנדס, המהווה תנאי בלעדיו-אין למתן הצו, יינתן מידיעתו האישית של המהנדס. בעקבות התיקון לא נדרשת יותר ידיעה אישית ודי בכך שידיעתו תתבסס על ידיעה אישית של אדם אחר הפועל מטעמו, ובענייננו – המפקח.

27/04/2015
בית המשפט המחוזי קיבל בקשה להקפאת הליכים בעניינה של חב' דירות נ. שקד בע"מ. בית המשפט מינה את עו"ד נדב לב נאמן בהקפאת ההליכים והורה על הקפאת ההליכים בחברה עד להחלטה אחרת.

27/04/2015
בית המשפט המחוזי דן בערעור של שני הצדדים על פסק דינו של בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין, בדבר הרשעת המערער והעונש שנגזר עליו בגינה. צוין, כי עם כל ההתחשבות בנסיבותיו האישיות של המערער, לא ניתן להפחית את העונש מתחת לרף של שנת השעייה, שכן עונש זה משקף עונש מינימום לעורך דין המנסח תצהיר כוזב ומחתים עורכת דין שכירה עליו ומאשר אותו. כאשר לכך מתווספות שתי עבירות נוספות, לא ניתן להפחית מעונש ההשעייה של השנה, שנקבעה בבית הדין המשמעתי הארצי.

27/04/2015
בית משפט השלום דחה תביעה כספית בגין רשלנות נטענת של מדינת ישראל בחקירה, בהעמדה לדין ובניהול משפט. נקבע, כי בית המשפט אינו אמור ליתן פסק דין חלופי או חדש במקום ההליך הפלילי, או בנוסף לו, ואינו אמור לקבוע את חפותן או אשמתן של התובעות בפרשה הנדונה. התובעות לא הרימו את הנטל המוטל עליהן לשכנע את בית המשפט כי יסודות עוולת הרשלנות אכן התקיימו במקרה דנן, במי מהשלבים הנ"ל.

27/04/2015
בית המשפט המחוזי דן בערעור על פסק הדין לפיו נקבע כי האחריות לתאונה נשוא התביעה חלה על המערער. צוין, כי חבל שהמערער המשיך לתקוף באין ספור טענות את החלטת בית משפט קמא בקשר לשאלת אחריותו לתאונה ובקשר להיקף הנזק, כאשר עיון בפסק הדין של בית משפט קמא מעלה, שאין לדחות את הממצאים העובדתיים שנקבעו בפסק הדין ואלה תומכים במסקנה המשפטית שאליה הגיע בית משפט קמא, ולא מתגלה בפסק הדין כל טעות שבחוק, כך בכלל, וכך בפרט בקשר לשאלת האחריות על התאונה ושאלת היקף הנזק.

27/04/2015
בית המשפט המחוזי קיבל בקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד ELAD HIGH PLATEAU ACQUISTION INC. במסגרת התובענה התבקש בית המשפט לקבוע, כי התמורה ששולמה עבור מניות חברת אלעד קנדה בהצעת רכש מלאה שהתקבלה, הייתה פחותה משוויין ההוגן של המניות. לאור זאת, ביקש המבקש לחייב את המשיבה לשלם לו וליתר בעלי המניות שמניותיהם נרכשו ברכישה כפויה, את ההפרשים המגיעים להם. נפסק, כי המבקש עמד בנטל המוטל עליו, בשלב זה, להוכיח כי יש סיכוי סביר לטענתו כי שווי המניות בהתאם להצעת הרכש לא היה שווי הוגן.

27/04/2015
בית המשפט לתביעות קטנות קיבל בחלקה תביעה לתשלום פיצוי בגין נזק גוף שנגרם לתובע עת החליק במתקני הנתבעת, הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ. נקבע, כי יש לייחס לנתבעת אחריות למפגע שהוביל להחלקתו של התובע במקום ולקבוע כי בכך הפרה את חובת הזהירות. אולם, בשים לב לכך שמדובר בלקוח ותיק אצל הנתבעת, המכיר היטב את המקום, יש להטיל על התובע רכיב של אשם תורם מסוים לנסיבות התרחשות התאונה, שהרי גם נקיטת זהירות מצדו עשויה היתה למנוע את התרחשותה.

27/04/2015
בית הדין הרבני דן בתביעת האישה לשלום בית, למזונותיה ולפסיקת כתובתה ותביעת הבעל לגירושין, לחלוקת רכוש ולפסיקה כי האישה אינה זכאית למזונות. נקבע, כי חיוב אשה בגירושין אינו עניין שבשגרה ובית הדין ניסה בכל כוחו להגיע לפתרון מוסכם על מנת להימנע מכפייה באמצעים משפטיים. אולם, התרשמות בית הדין היא כי צודק הבעל בטענתו כי לא ניתן לקיים שגרת חיים עם אשתו. התפרצויותיה של האשה בבית הדין מדברות בעד עצמן. על אף זאת, אין בכך כדי לפטור את הבעל מתשלום כתובת אשתו, אך יש לנכות שליש מסך הכתובה.

27/04/2015
בית המשפט לתביעות קטנות קיבל בחלקה את תביעת התובעת, שנסעה בשיט על ספינת הנתבעת, מנו ספנות בע"מ, בגין נזק למזוודתה. נקבע, כי לתובעת תרומה לאחריות לנזק שנגרם למזוודה, כנראה בהעמסת יתר, דבר העולה בקנה אחד עם אופי הנזק שהוצג, ועם זאת ברור כי לאופן הטיפול של עובדי הנתבעת במזוודה יש תרומה לקרות הנזק.

27/04/2015
בית המשפט המחוזי דחה תביעה שהגישה לנדקו ישראל ייזום וניהול בע"מ כנגד עיריית רמלה ואח', שעניינה בהסכם שנחתם בין התובעת לעיריית רמלה, במסגרתו הסכימה העירייה לאפשר לתובעת לבצע את עבודות הפיתוח בשטחים שבתחומי העיר רמלה ובבעלות מינהל מקרקעי ישראל. התובעת עתרה לאכיפתו של ההסכם. נקבע, כי תוקפו של הסכם ההרשאה מהווה תנאי מתלה לקיומו של ההסכם, במובן זה שעם ביטול מעמדה של התובעת כחברה מפתחת, מפסיק ההסכם שבין התובעת לעיריית רמלה ומתבטל. הוכח, כי הסכם ההרשאה אינו בתוקף והתובעת אינה מהווה עוד "חברה מפתחת".

27/04/2015
בית המשפט המחוזי דחה בקשת תובע להגשת ראיות הזמה. נקבע, כי בקשה מסוג זה היא בקשה חריגה, שבית המשפט נוטה שלא להיעתר לה אלא בנסיבות יוצאות דופן, בהן בית המשפט משתכנע כי התובע הופתע מטיעונים או מראיות של הנתבע. בנסיבות המקרה, אין לקבל את עמדת התובע ואת בקשתו.

26/04/2015
בית המשפט המחוזי גזר שישה חודשי עבודות שירות על שמעון גפסו, ראש העיר נצרת עילית לשעבר, שהורשע בלקיחת שוחד. בנוסף, בית המשפט גזר חמישה חודשי עבודות שירות על סגנו של גפסו, עדי ברקו. צוין, כי בנסיבותיה של עבירת קבלת השוחד במקרה דנן, לאור השיהוי שבהגשת כתב האישום (שהוגש רק ביוני 2013, כשהעבירה נעשתה במרץ 2009); ולאור העובדה שמקרה זה הוא המקרה הראשון שבו ראתה המאשימה להגיש כתב אישום על קבלת שוחד בסיטואציה של התניית שוחד, נראה כי נכון יהיה להימנע מהטלת קלון על שמעון גפסו בגין העבירה שבה הורשע.

26/04/2015
בית המשפט העליון דן בשאלת קיומו של "טעם מיוחד" המצדיק הארכת המועד הקבוע בחיקוק לעניין הגשת בקשה לביטול פסק דין. נקבע, כי על בית המשפט לאזן בין מספר שיקולים בבואו להכריע בבקשה מעין זו. בין השיקולים הללו ניתן למנות את עקרון סופיות הדיון ויעילותו, התנהגותם של הצדדים ותום-לבם, נסיבותיו של האיחור, מידתו והשלכתו על אינטרס ההסתמכות של הצד האחר, מהות הסוגייה וחשיבותה הציבורית, וסיכוייו של ההליך. בנסיבות המקרה, יש להעדיף את עיקרון סופיות הדיון.

26/04/2015
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור העוסקת בהחלטה להתלות את רישיונה של המבקשת לעסוק ברפואה למשך שמונה שנים. המבקשת, רופאה מרדימה במקצועה, נעצרה בחשד שסייעה לבן זוגה באותה עת, שמעון קופר, לרצוח את מי שהייתה אז אשתו. נקבע, כי החלטתו של השופט סטרשנוב אינה חורגת ממתחם הסבירות ואף לא חורגת באופן קיצוני מהמלצותיה של ועדת המשמעת בעניינה של המבקשת, ולא כל שכן בשים לב גם לדעת המיעוט בוועדה. אמנם התוצאות אינן קלות מבחינת המבקשת – אך כך גם מעשיה, שביטאו שיקול דעת לקוי מיסודו בתחום שבו הפן האתי והמוסרי אינו ניתן להפרדה מן הפן המקצועי הטהור, ואין לומר שנגרם לה עוול המצדיק התערבות.

26/04/2015
בית משפט השלום קיבל תביעה לפינוי מקרקעין ולתשלום דמי שימוש ראויים, אותה הגישה רשות הפיתוח כנגד הנתבעים. נפסק, כי התובעת זכאית שלא להעביר את זכויות הדיירות המוגנת לאדם שמראש הפר את חוזי השכירות וממשיך לעשות זאת במצח נחושה. זכותו של אדם לעמוד על קיום חוזה, ולא לקבל בעל חוזה שידוע מראש שהוא בעייתי. התובעת לא אישרה להעביר לנתבע את זכות הדיירות המוגנת מטעמים מוצדקים. אם אין לנתבע זכות דיירות מוגנת, אזי אינו זכאי לסעד מן הצדק.

26/04/2015
בית המשפט העליון קיבל את ערר המדינה על החלטת בית המשפט המחוזי, לפיה שוחרר המשיב ממעצר בתנאים מגבילים. נגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של ייבוא סם מסוכן מסוג MDMA. נקבע, כי מדובר ביבוא סם מסוכן מחו"ל, בהיקף גדול ובערך כספי גבוה, לפי תכנית ותוך הסתייעות בגורמים בחו"ל, כאשר ברקע הדברים עומדת העובדה כי המשיב נתון בחובות גדולים. מקרה זה אינו נמנה על המקרים החריגים בהם יש להעדיף שחרורו של המשיב בחלופת מעצר.

26/04/2015
בית הדין הרבני דן בתביעת הבעל לשעבר לחיוב האשה בהחזר טבעת נישואין. אין הכוונה לטבעת הקידושין אלא טבעת שניתנה לצורך הצעת נישואין. לטענת התובע, יש בטבעת זו ערך סנטימנטלי בהיות טבעת זו של אשתו הראשונה ממנה התאלמן, הטבעת יקרה וחשובה לו ומשום כך מבקש הוא אותה בחזרה. נקבע, כי על האשה להחזיר לבעל לשעבר את הטבעת. לטבעת יש ערך סנטימנטלי והתובע לא התכוון לתת את הטבעת במתנה גמורה, וזאת לאור אמירתו אליה בעת הנתינה.

26/04/2015
בית המשפט המחוזי דן בבקשה למינוי מפרק זמני לחברת רונית גלפו בע"מ. נטען, כי החברה נקלעה לקשיים וחובותיה נאמדים בעשרות מיליוני שקלים. בית המשפט קבע, כי יש מקום להיעתר לבקשה ובלבד שבעל התפקיד שיתמנה הינו עו"ד ולא רו"ח כמוצע בבקשה בהינתן שמדובר בעניינים משפטיים, וכן שיאשר שהוא מודע לכך שאין כספים בקופה ויתכן ולא ישולם לו שכרו וההוצאות של הפירוק הזמני שהוא יידרש להן. ככל שיוצע בעל תפקיד כאמור, תינתן החלטה משלימה בהתאם.

26/04/2015
בית משפט השלום גזר עונשי מאסר שונים על עמאד ח'לאילה, זיאד ח'לאילה ואח', בגין הרשעתם בעבירות זיוף ומרמה. הנאשמים פעלו יחד במטרה להשתלט על חלקות קרקע שונות בצפון הארץ, תוך זיוף מסמכים רלוונטיים והעברת הבעלות בקרקעות לידיהם. בין היתר איתרו הנאשמים או מי מהם חלקות קרקע שבעליהן נפטרו, זייפו מסמכים לצורך רישום החלקות על שמם ואף פנו לבתי משפט בתביעות לסעד הצהרתי בדבר בעלותם בקרקעות.

26/04/2015
בית המשפט המחוזי הרשיע את מוהנד נאטור בעבירה של חבלה בכוונה מחמירה, פציעה בנסיבות מחמירות והחזקת סכין שלא כדין. צוין, כי אצל הנאשם נתקיימה צפייה ברמת הסתברות גבוהה כי התנהגותו תביא לתוצאה שנגרמה, דבר המלמד כי התקיים אצל הנאשם היסוד הנפשי של כוונה, כנטען ע"י המאשימה. הנאשם, אשר דקר את המתלונן במותן, מאחור, באמצעות סכין חדה בעלת להב של 9 ס"מ, אשר חדרה כל כולה לגופו של המתלונן, היה מודע לכך שהתנהגותו עשויה ברמת הסתברות גבוהה להטיל במתלונן מום, נכות או חבלה חמורה.

26/04/2015
בית משפט השלום קיבל באופן חלקי ערעור על החלטת קצין התגמולים, לפיה אין קשר סיבתי בין מצבו הנפשי של המערער לבין תנאי שירותו בצבא, כאשר הכוונה לאירוע טראומטי נקודתי בשירות – הפיגוע הקשה בצומת בית ליד. מדובר במקרה של PTSD מושהה שהתפרץ בחלוף שנים בשל אירוע הדק מאוחר, שהיה חריף דיו כדי לגרום לחלק מן הנכות הנפשית הכוללת. נקבע, כי בשים לב לשיקול הדעת הרחב הקנוי לוועדה לפעול משיקולי צדק בחוק סוציאלי ולהיטיב עם מי שהטיבו עם המדינה בשירותם, ולכך שאלמלא פיגוע בית ליד היתה נכותו של המערער חמורה פחות בשיעור ממשי, יהא זה הוגן להכיר במחצית הפגימה הנפשית כנובעת מתנאי השירות.

26/04/2015
בית משפט השלום דחה את בקשת התובעת לפסילת חוות דעתה של המומחית בתחום האורתופדיה אשר מונתה בהסכמת הצדדים. מדובר בתביעה שהוגשה מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים כנגד כלל חברה לביטוח בע"מ. נקבע, כי מומחה שמונה ומוסכם על הצדדים כמוהו כמומחה שמונה על ידי בית המשפט, לעומת מקרה של מומחה שנשכר על ידי אחד מהצדדים. במקרה הראשון ראוי יהיה לבחון את המומחית לכף זכות ולהעמיד לזכותה את חזקת תום הלב וההגינות המיוחסת למומחה מטעם בית המשפט. אין כל עדות לכך שהמומחית נהגה במשוא פנים כך שהעדיפה צד אחד על פני האחר.

26/04/2015
בית המשפט העליון זיכה מחמת הספק את שני המערערים הקטינים מעבירות של סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה, תקיפה הגורמת חבלה של ממש בנסיבות מחמירות והיזק לרכוש בזדון, וביטל את העונש שנגזר עליהם. נפסק, כי מדובר בדוגמא למצב שבו יש, מבחינה פורמלית, דבר לחיזוק, אולם איכותו ומהותו אינם מספיקים לשם הרשעה. מסקנה זו מועצמת לנוכח המקור הכפול לדבר לחיזוק בתיק זה. אי עמידה כנדרש בסף הראייתי המחייב בתיק זה ביחס לתוספת הראייתית, יחד עם הנמקה לוקה בחסר של הערכאה קמא, הובילו לספק סביר בעניין אשמתם של המערערים.

26/04/2015
בית המשפט המחוזי הרשיע את אבי איפרגן בביצוע עבירות של הצתה, הפרעה לשוטר ואיומים, וגזר עליו 24 חודשי מאסר. במרכז המסכת העובדתית, על בסיסה הורשע הנאשם, עומד אירוע של הצתת רכבו של המתלונן. צוין, כי בקביעת מתחם העונש ההולם את המעשים, יש ליתן משקל של ממש לסיכון שנבע מהצתת רכב המתלונן בלב ליבה של שכונת מגורים (לרבות בקרבת בית אימו של הנאשם) ובסמיכות לבלוני גז. הוסף, כי האירוע הסתיים בהתנהלות המעידה על זלזול בחוק ובאוכפיו, כאשר שוטר נאלץ לרדוף אחרי הנאשם, ורק איום בשימוש ב"טייזר" הוא שהביא להתעשתות הנאשם ולמעצרו.

26/04/2015
בית המשפט לתביעות קטנות קיבל תביעה לפיצוי בגין משלוח 19 הודעות פרסומות במסרונים לטלפון הנייד של התובע ומשלוח 13 הודעות דוא"ל אל תיבת הדוא"ל שלו. התביעה הוגשה כנגד חברה העוסקת, בין היתר, בשיווק חבילות נופש ושייט ברחבי העולם, ששלחה את ההודעות והמסרונים וכנגד מנהליה. נפסק, כי לא הוכח שהתובע אישר לנתבעת משלוח פרסומת, לא בדרך של הודעות דוא"ל ולא בדרך של מסרונים ולא בכל דרך אחרת. גם אם היה מקום לקבל את הטענה בדבר מתן אישור של התובע, הרי שהנתבעת לא עמדה בתנאים הקבועים בחוק למשלוח הודעות גם למי שנתן את הסכמתו.

26/04/2015
בית המשפט המחוזי דחה ערעור על שומה שקבע פקיד השומה למערערת. בין היתר, צוין כי תאגיד אינו כלי להפחתת מס של בעל מניותיו, הוא אף אינו מסך הסתתרות אשר אמור לאפשר לבעל מניותיו להתחמק מתשלום חובותיו לפי הדין. בענייננו מדובר בניסיון לקזז הפסד של שתי חברות, שהקשר היחיד ביניהן, לפי הראיות שהובאו בפני פקיד השומה, הוא בעל המניות בהן.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו