לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
21/10/2014
בית המשפט המחוזי דחה ערר בעניין "חומר חקירה", על רקע כתב אישום שהוגש נגד העורר ומתייחס לתקופה שבה כיהן כמנהל מחלקת תקשורת בתנובה. בכתב האישום נטען, כי העורר ונאשם נוסף, בעליה ומנהלה של חברת פלאקום השקעות 2003 בע"מ, קשרו קשר להונות את תנובה, והוציאו את הקשר מן הכוח אל הפועל. נקבע, כי בא כוח העורר יצא ל"מסע דיג" בים עצום של מידע, ללא שהרים את הנטל והראה כיצד ומדוע יש במידע זה, בכל פרק ופרק שבו, רלוונטיות כלשהי להגנת העורר.

21/10/2014
בית המשפט המחוזי דחה את בקשת נצבא לאשר כינוס אסיפות נושים לשם אישור הסדר לפי סעיף 350 בחוק החברות, למכירת התחנה המרכזית החדשה. בית המשפט הורה כי הנאמנים ינסחו טיוטה של הזמנה חדשה להציע הצעות לרכישת נכסי החברות או מניותיהן במסגרת מכרז חדש שיפורסם על ידם. צוין, כי במקרה דנן אין הצדקה לאשר כינוס אסיפת נושים לצורך אישור הסדר הנושים המוצע על ידי נצבא, בטרם יערך הליך מכרזי חדש ותקין, על פי החלטת בית המשפט.

21/10/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בתובענה למזונות ידועה בציבור ובמסגרתה בקשה למזונות זמניים. בית המשפט ציין, כי בטרם ידון בית המשפט בשאלה האם התובעת זכאית למזונות משקמים זמניים, יש להכריע בשאלה האם הייתה ידועתו בציבור של המשיב. כמו כן, בנסיבות המקרה מאזן הנוחות אינו נוטה לטובת המבקשת, באופן המצדיק היעתרות לבקשה או כי יגרם לה נזק בל יתוקן אם לא יינתן הזמני המבוקש.

21/10/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע לטענתו בתאונה שארעה עת נהג בטרקטורון. מדובר בתובע אשר קיבל הפטר מחובותיו לאחר שפתח בהליכי פשיטת רגל ביוזמתו. הליך הפש"ר נפתח לאחר אירוע התאונה וזאת בגין חובות שיצר התובע ללא קשר לתאונה. צוין, כי הגיעה העת לבחון צמצום ההלכה בפסק דין עברון, בדרך של הפרדה בין ראשי הנזק השונים בגינם זכאי פושט רגל לפיצוי בגין נזקי גוף. יש מקום לראות תשלום המשולם לפושט רגל בגין הפסדי שכר בעבר ובעתיד כתשלום עבור נזק ממון שניתן להעבירו לקופת הכינוס.

21/10/2014
בית הדין האזורי לעבודה קיבל תביעה שהגיש עובד, נתין זר מסודן, כנגד אביסרור משה ובניו עבודות בנין ופתוח בע"מ וחברת ביטחון אזרחי, לתשלום שכר וזכויות נלוות. התובע עבד כשומר בפרויקט מגורים שהקימה חברת הבניה. לטענת הנתבעות דין התביעה להידחות משום שלא התקיימו יחסי עובד מעביד בין התובע לבין מי מהנתבעות. נקבע, כי יש לראות בחברת הבניה כמעסיקתו של התובע. התובע הועסק בפועל כשומר בשרות הנתבעת, ותכלית העסקתו באמצעות צדדים שלישיים הייתה למנוע ממנו את זכויותיו כעובד. העובדה שמרבית המבחנים הנהוגים לזיהוי המעביד אינם מובילים להכרה בנתבעת כמעבידה לא עומדת לה לזכות.

21/10/2014
בית המשפט דחה תביעה אשר הוגשה על ידי יורשי המנוח בטענה כי הנתבעים התרשלו כלפי המנוח באבחון ובטיפול בהידרוצפלוס, אשר התפתח אצל המנוח בעת שהותו וטיפולו במוסדות הנתבעים - בית החולים "מזרע" ובית האבות "מול כרמל". נקבע, כי עילת התביעה של המנוח שעניינה איחור באבחון המחלה שהתפתחה אצלו, המהווה את "כוח התביעה", התגבשה במועד גילוי המחלה, בשנת 1994. התביעה הוגשה כ-18 שנה לאחר מועד אבחון המחלה, ומכאן שהתביעה הוגשה לאחר חלוף תקופת ההתיישנות.

21/10/2014
בית משפט השלום זיכה את חברת סולל בונה (בנין ותשתית) בע"מ ואח' מעבירת גרם מוות ברשלנות, על רקע מותו של המנוח במהלך עבודות בניה במתחם בניה בירושלים. נקבע, כי המאשימה לא הוכיחה כי שיטת העבודה היתה רשלנית ובעייתית. בנוסף, לא הוכיחה המאשימה כי הנאשמים הפרו את חובת הזהירות החלה עליהם, ובנסיבות המקרה – הוכח כי פעלו בהתאם למצופה מהם. עוד לא הוכח, מעבר לספק סביר, הקשר הסיבתי בין שיטת העבודה והתנהלות הנאשמים, לבין תוצאות המקרה.

21/10/2014
בית המשפט המחוזי קיבל תביעה שהגיש מושב פורת ו-19 תושבי המושב ובעלי זכויות במשקים במושב כנגד ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ והמועצה האזורית לב השרון בגין נזקים, אשר נגרמו לתובעים במסגרת עבודות הפיתוח, אשר נעשו על-ידי הנתבעות לצורך הקמת היישוב צורן. נקבע, כי על אף הקושי הגדול בהוכחת שיעור הנזקים, אין זה ראוי ואין זה צודק, בנסיבות העניין, כי התובעים לא יקבלו פיצוי. לפיכך, במקרה זה רשאי בית המשפט, ואף צריך, לפסוק את הפיצויים על דרך האומדנא, ועל-פי השיטה הגלובאלית.

21/10/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים, שעניינה נזק שנגרם לתובעת ולבנה הקטין כתוצאה מהריגת המנוח, עבירה בה הורשעה הנתבעת. נקבע, כי התובעים הצליחו להוכיח את זכותם לתביעת תלויים על פי נזק שנגרם למנוח בשל פעולה מעוולת של הנתבעת. ההסתברות שהתובעת הייתה "ידועה בציבור" של המנוח עולה על ההסתברות שהיחס ביניהם היה של "חברים". בכך די כדי לעמוד בנטל השכנוע שהתובעת נושאת בו.

21/10/2014
בית משפט השלום קיבל תביעת בני זוג, חברי קיבוץ כנרת, נגד קיבוץ כנרת ויו"ר ועד ההנהלה של קיבוץ כנרת. לטענת התובעים, בהסכם פשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין נקבע, כי חובת הקיבוץ לשלם לתובעים את מלוא כספי הפנסיה והתקציב המובטח מידי חודש כפי שמקבל כל חבר קיבוץ הנמצא בגמלאות. לטענתם, על אף האמור, הקיבוץ ממשיך שלא לשלם להם את התקציב המובטח ואת מלוא הפנסיה המגיעה להם. נקבע, כי אין בכספי ביטוח המנהלים אשר קיבל התובע בכדי לשלול את זכאותו לקבל כספי פנסיה אשר נצברו עבורו במהלך תקופת עבודתו עד הגיעו לגיל פרישה.

21/10/2014
בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהוגש על ידי עורך דין נגד לשכת עורכי הדין, על הכרעת-דין מרשיעה בעבירות של שליחת יד בכספי לקוח, אי שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין ועוד, ועל עונש של 3 שנות השעייה שהוטל על המערער בגין ההרשעה. צוין, כי המערער אינו מבין את חובתו כעורך דין להפקיד את כספי הפיצוי המיועדים לקטין בחשבון נפרד לצורך הקטין. שלל גרסאותיו ביחס לגורל הכספים, מגלה כי המערער לא מפריד בין כספי פקדונות לכספי שכר טרחה.

21/10/2014
בית המשפט הרשיע את שמעון אבינו בעבירות של הטרדה מינית ומעשה מגונה בפומבי בפני קטינים מתחת לגיל 16, וגזר עליו מאסר בפועל למשך 12 חודשים. צוין, כי הכף נוטה להעדפת האינטרס הציבורי והצורך להגן על הציבור מפני הנאשם ובעיקר על ציבור הקטינים, לאור רמת המסוכנות המינית הגבוהה, שלא פחתה אף לאחר שנתיים של ניסיונות טיפול שבסופו של יום כשלו. המשמעות היא שראוי לקבוע את העונש ההולם ברף המתקרב לרף הגבוה שבמתחם.

21/10/2014
בית המשפט המחוזי דחה את תביעתם של ירון זליכה ודן מריאן לתשלום דמי עמלה לתובעים בשל טענתם לתיווך בין קבוצת רוכשים לבין הנתבעת, אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, אשר הביא לגיבושה של עסקת רכישת מניות הנתבעת בחברת דרך ארץ הייוויז (1997) בע"מ. נקבע, כי אין לראות את התובעים כמי שהיוו את הגורם היעיל בגיבוש העסקה, ומשלא התקיים התנאי האמור, גם בהיבט זה אין הם זכאים לעמלה נשוא ההסכם המחייב.

21/10/2014
בית המשפט העליון דן בעתירה העוסקת בהליך הבחירה של רב עיר. במוקד העתירה עומדת השאלה, האם הסמכות ליטול חלק ישיר בהליך הבחירה של רב עיר באמצעות מינוי חברים לאסיפה הבוחרת על פי אמות מידה שנקבעו, נכללת בגדרי סמכותו של השר להתקין תקנות לביצועו של חוק שירותי הדת בדבר "בחירות של רבני עיר". נקבע, כי התיקון לתקנות נערך בסמכות, ולא הונחה תשתית מוצקה דיה המצביעה על שקילת שיקולים זרים בהליך תיקון התקנות.

21/10/2014
בית המשפט המחוזי קיבל בחלקו ערעור שעניינו באכיפה בקירוב של חוזה מכר מקרקעין. בית המשפט קבע, כי דין הערעור להתקבל בחלקו, במובן זה שיש אמנם להותיר את ההסכם על כנו, אך ראוי להתנות את אכיפתו בשערוך סכום התמורה בדרך שונה מזו שבה נקט בית המשפט קמא. בנסיבות שלפנינו, דומה כי אכיפת הסכם מקרקעין לבקשתו של קונה שהפר את ההסכם באופן יסודי, הנעשית תשע שנים לאחר שחלף המועד החוזי לתשלום, תוך שימור המחיר החוזי ההיסטורי ותוך התעלמות משינויים במחירי הנדל"ן בכלל ושינויים בשוויו של הנכס הספציפי בפרט, כמוה כמתן פרס למפר.

20/10/2014
בית המשפט המחוזי דן בסכסוך בנושא הפרת זכות יוצרים לגבי ציור של קלפי אסטרולוגיה. התובעת ציירה 37 קלפים לפי הזמנת הנתבעת. הנתבעת טענה כי יש לראותה כיוצרת משותפת של ציורי הקלפים, מכח העובדה שנתנה לתובעת תדרוך מדויק ומפורט כיצד לצייר כל פרט בכל קלף. נקבע, כי הנתבעת נהגה בזכויות היוצרים בציורי הקלפים כאילו היו שלה, וגם ראתה עצמה כשותפה לזכויות היוצרים, על אף שבהסכם הושארו זכויות היוצרים בציורים לתובעת בלבד.

20/10/2014
בית המשפט המחוזי גזר שישה חודשי עבודות שירות על יאיר רבינוביץ, שהורשע בעבירות לפי חוק ההגבלים העסקיים, ובעבירה של קבלת דבר במרמה. עוד נקבע, כי הנאשם פסול מכהונה כדירקטור בחברות ציבוריות למשך 3.5 שנים. על הנאשמת, אפיקי אס.אי.ג'י. (ישראל) נכסים בע"מ, הוטל קנס בסך 400 אלף ₪. צוין, כי יש לייחס משקל משמעותי, לזכות הנאשם, לתפקוד החיובי ולתרומתו הרבה לחברה. הדברים אמורים בתפקידים ציבוריים חשובים ונכבדים שנטל על עצמו, ובהם נציב מס הכנסה, אותם ביצע במסירות ובהצלחה רבים.

20/10/2014
בית המשפט המחוזי דחה את בקשתו של בוריס בנאי לחייב את הנאמן לשלם מתוך כספי קופת הפש"ר של החייב, אלי רייפמן, את הכספים שנפסקו לטובתו בבית המשפט הגבוה לענייני מסחר באנגליה. צוין, כי על בעל דין שסבור שיש להורות על אכיפת פסק זר או על הכרה בו לפי חוק אכיפת פסקי חוץ, להגיש תובענה לאכיפה לבית המשפט המוסמך, הנתמכת בתצהיר כדין בצירוף המסמכים הדרושים ולשאת באגרה המתחייבת. זאת לא נעשה בענייננו.

20/10/2014
בית משפט השלום דחה תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף שהגיש התובע לאחר שנחבל במהלך משחק כדורגל בבית הספר. טענות התובע מתבססות על עוולת הרשלנות, אי קבלת הסכמה מדעת ופגיעה באוטונומיה. נפסק, כי הנתבע גילה לתובע ולמלוויו את המידע שהיה דרוש להם לצורך גיבוש הסכמה מדעת לטיפול שעמד לבצע בתובע ולא הופרה חובת הגילוי בענייננו.

20/10/2014
בית המשפט המחוזי גזר 8 שנות מאסר על טל אהרן היני, שהורשע בביצוע עבירות מין בקטינים. צוין, כי בענייננו קיימת נסיבה משמעותית לחומרא בעובדה שמדובר בשישה קטינים שונים שנפגעו, ובכך שהנאשם משך את הקטינים אל ביתו והפך אותו למעין מועדון עבורם והכל לצורך ניצולם לסיפוק דחפיו המינים. לקולא יש להתחשב בגילו של הנאשם (כ-58 שנים) בכך שהוא נעדר הרשעות קודמות, ניהל אורח חיים נורמטיבי במשך השנים, תרם לחברה, התנדב בעבר במשמר האזרחי, והשתתף בפרויקט שכר מצווה של לשכת עורכי הדין.

20/10/2014
בית הדין הארצי לעבודה דחה את ערעור המוסד לביטוח לאומי שעניינו בתביעת המשיבה לתשלום גמלת שמירת היריון. המוסד טען, כי בית הדין שגה משזיכה את המשיבה בגמלה לשמירת היריון, למרות קביעתו המפורשת של המומחה כי כאבי הגב מהם סבלה לא סיכנו אותה או את עוברה. נקבע, כי אין חולק על כך שמקור כאבי הגב הינו בתאונת הדרכים שעברה המשיבה לפני ההיריון. עם זאת, הכאבים מהם סבלה המשיבה הוחמרו בהיריון – בשל ההיריון – ומשכך נכונה קביעת בית הדין האזורי כי מדובר במצב רפואי הנובע מההיריון, בהתאם לדרישות סעיף 58 לחוק.

20/10/2014
בית המשפט המחוזי קיבל תביעה למתן פסק דין המצהיר כי התובע המנוח רכש בחייו מאת הנתבע המנוח את כלל זכויותיו במקרקעין שבנידון, וכי התובע זכאי לכך שזכויות אלה תרשמנה על שמו בלשכת רישום המקרקעין. נפסק, כי הנתבעים לא הציגו כל הוכחה לכך שחתימתו של הנתבע על גבי המסמך המאשר שהנתבע מכר את כלל זכויותיו במקרקעין לתובע וכי קיבל את מלוא התמורה המגיעה לו זויפה, ולא הציגו בדל ראיה שתעיב על האותנטיות של אותו מסמך.

20/10/2014
בית המשפט המחוזי דן בבקשה לגילוי ועיון במסמכים במסגרת הליך בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד חברת מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ואח'. בבקשה נטען, כי המשיבים הטעו את המבקשים ואת ציבור המשקיעים בכך שהסתירו מהם את מצבה האמיתי של החברה. נקבע, כי פרוטוקולים מדיוני ישיבות הדירקטוריון של החברה בנושאים המועלים במסגרת הבקשה לאישור עשויים להיות רלוונטיים לצורך בירור הבקשה לאישור.

20/10/2014
בית משפט השלום דן בתביעה כספית כנגד הנתבעת בעילות של הפרת הסכם, עילות נזיקיות ומתן חשבונות בגין הסכם שכירות שנחתם בין התובע לבין הנתבעת, במסגרתו הפעיל התובע במושכר מכון לשטיפת מכוניות. צוין, כי לתובע עמדה עילת תביעה מצוינת באשר לחוב שירותי השטיפה, ובמקום לתבוע חוב זה בלבד, בחר התובע להאדיר את נזקיו ולהגיש את התביעה בעילות שונות, אשר נמצאו כחסרות בסיס. דרך זו גרמה להתארכות ההליך והשחתת זמן. את התנהגותו של התובע יש להביא בחשבון עם פסיקת ההוצאות.

20/10/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעה שעניינה בטענה לגזילת כספן של התובעות ע"י הנתבעים, תוך הפרה של ההסכמים שנהגו בין הצדדים. הנתבעים עסקו בפניה מאוחדת לספקי תיירות שונים בשמן של סוכנויות נסיעות. התובעות, סוכנויות נסיעות מרחבי הארץ, השתכנעו להצטרף לרשת שהקימו הנתבעים. נקבע, כי לשון ההסכם, הראיות שהוצגו, דיני הנאמנות והשליחות, כל אלו מובילים למסקנה חד משמעית כי כל התקבולים שהתקבלו שייכים לתובעות במלואם והנתבעים לא היו רשאים ליטול לעצמם במישרין או בעקיפין איזה חלק מהם.

20/10/2014
בית המשפט המחוזי גזר שנת מאסר על רוברט פאר, כבאי באיגוד ערים אזור אשקלון, בגין הרשעתו בעבירות של לקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים. צוין, כי העובדה שהנאשם פעל בשיטתיות, תוך ניצול מידע מערכתי, והוא זה שהציע לגננות לשלם לו כסף עבור קבלת האישור תחת העמידה בדרישות כיבוי האש שהוא טען שהן נחוצות, תוך שהוא קולע אותן למצב בו עליהן לבחור בין הוצאה כספית גבוהה לתשלום שוחד, מוסיפה נופך של חומרה למעשיו. הוסף, כי בהתחשב בעובדה שהנושא בו מדובר נוגע להיבטים של בטיחות ושל חיי אדם ושברקעו ילדי גן קטנים, הרי שמידת הפגיעה משמעותית.

20/10/2014
בית הדין הארצי לעבודה דן בערעורו של המרכז לשלטון מקומי על פסק הדין בו ביטל בית הדין האזורי את פיטוריה של המשיבה מעבודתה אצל המערער והורה על החזרתה לעבודתה. נקבע, כי קיימת הצדקה להתערב בקביעתו ובמסקנתו העיקרית של בית הדין האזורי – הקביעה כי שיקולים זרים הנחו את המערער בפיטורי המשיבה, והסעד שהוענק למשיבה כפועל יוצא מכך. למרות שיש לקחת בחשבון את הקשיים הראייתיים הניצבים לפני עובד המבקש להוכיח כי פוטר משיקולים זרים, יש לוודא קיומה של ראשית ראייה לכך.

20/10/2014
בית המשפט המחוזי הורה למפרקים של קבוצת קווי אשראי לישראל לפעול לעניין התייצבות המפרק בבית המשפט בבלגיה, לפי שיקול דעתם והתייעצות נוספת עם הכנ"ר, וזאת במסגרת בקשה להורות על הקפאת ההליכים שבהם פתחו המשיבים נגד המפרקים בבלגיה.

20/10/2014
בית משפט השלום דחה תביעה לפינוי מושכר. התובעים טענו כי על הנתבע לפנות את המושכר, מאחר שלא שילם את דמי השכירות כסדרם. נפסק, כי הנתבע החל להחזיק בנכס בשנת 1964, ולכל המאוחר בשנת 1967. אם לא די במועד שבו החל הנתבע להחזיק בנכס על מנת להחיל עליו את הוראות הגנת הדייר, הנתבע גם הוכיח, ברמה הנדרשת בהליך אזרחי, כי שילם דמי מפתח בגין הנכס. הנתבע לאורך השנים שילם את דמי השכירות, למעט אלה שחלק מהיורשים ויתרו על תשלומם. לפיכך, אין עילה לפנותו מהנכס.

20/10/2014
בית המשפט המחוזי קיבל תביעה שהגישו גולדסיל בע"מ ומנהלה כנגד הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, בה נטען כי סירובו של הבנק לשחרר את זכויותיה של התובעת במגרש שבנידון מן המשכנתא שנרשמה לטובתו, גרם לה הפסדים ונזקים עצומים. נקבע, כי הבנק הפר את חובותיו החלות עליו מכח חוק הבנקאות. התעקשותו של הבנק לממש את הבטוחה שבידיו וסירובו למחוק את המשכנתא הרשומה לטובתו על זכויותיה של גולדסיל, במגרש שבנידון, הייתה רחוקה מאד מהתנהגות תמת לב ובדרך מקובלת.

19/10/2014
בית המשפט המחוזי גזר 18 חודשי מאסר על אבי קליינר, שהורשע בשורה ארוכה של עבירות גניבה, מרמה ועבירות על חוק ניירות ערך, בגין ביצוע עסקאות עצמיות במסגרת המסחר בבורסה אשר נחזו להיות אמיתיות בעוד שלמעשה הנאשם עמד מאחוריהן. צוין, כי הערך החברתי העיקרי שנפגע מביצוע העבירה הנו אמינות והוגנות שוק ההון בישראל והאמון של הציבור במנהלי החברות הציבוריות.

19/10/2014
בית המשפט המחוזי הורה להאריך את מעצרו של המשיב, שאדי זועבי, עד תום ההליכים המתנהלים נגדו. המשיב מואשם בעשיית מעשה מגונה, הטרדה מינית והתנכלות, סחיטה באיומים וקבלת דבר במרמה. צוין, כי קיימת עילה להארכת מעצרו של המשיב עד תום ההליכים. פרסום תמונות של קטינה, לצד כינויי גנאי מהסוג בו המשיב כינה אותה, עלולות להיות הרסניות ביחס לקטינה. כבר היו מקרים שקטינות שמו קץ לחייהן בשל פרסומים שפורסמו עליהן ברשתות חברתיות, וזאת בשל תגובת החברה הסובבת אותן לפרסומים שכאלה.

19/10/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה העוסקת בשאלה, האם יש מקום לשינוי החיוב במזונות שנקבעו בפסק דין, במסגרת מזונות זמניים. נקבע, כי בעניין שלפנינו, יש להבחין בין שני סוגי הטענות אשר ביסוד הבקשה. הסוג האחד - נוגע לגובה החיוב בצרכי הקיום של הקטינים (להבדיל מרכיב המדור): בעניין זה לא הונחה התשתית הראייתית הנדרשת לשם ביסוס הטענה בדבר שינוי נסיבות מהותי. הסוג האחר - נוגע לעצם החיוב ברכיב המדור. כאן, שונים פני הדברים ויש מקום לשינוי.

19/10/2014
בית המשפט העליון דן בעתירה שהגישו ועד עדת הספרדים ועדות המזרח בירושלים ואח' כנגד ועדת הבחירות לבחירת רבני העיר ירושלים, העוסקת בטענה על קיפוח המגזר ה"דתי כללי" בבחירות לרבני העיר ירושלים. עתירתם של העותרים היא לבטל את החלטות ועדת הבחירות, לקיים הליך של איסוף נתונים עדכני ושיטתי, להבטיח יצוג הולם למגזר הדתי-כללי, ולדחות לפי שעה את המועד להגשת מועמדות לרבני העיר ירושלים ואת המועד לקיום הבחירות. נפסק, כי החלטתה של ועדת הבחירות נמצאת במתחם הסבירות, ולא נמצאה עילה להתערב בה ולשנותה.

19/10/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בבקשות לסילוק על הסף של תביעות המשיבה בתיק המזונות, הרכוש והמשמורת. אין מחלוקת בין הצדדים שמזונות הקטינים לא נכרכו בתביעת הגירושין. המחלוקת היא באשר לסמכות בית המשפט לדון בתביעות למשמורת, רכוש ומזונות אשה. נקבע, כי לא עלה בידי המבקש להוכיח כי תביעת הגירושין או הכרוך לה נעשו בכנות. המבקש אף לא טען שתביעתו והכרוך לה כנים וכי הכריכה כדין.

19/10/2014
בית המשפט המחוזי דחה את בקשתו של אברהם ויינריב, להורות לעיריית תל אביב לחדול מהליכי הגבייה שהיא נוקטת נגדו בגין קנסות חנייה. עוד מתבקש בית המשפט להורות כי המבקש אינו חייב למשיבה דבר בגין קנסות אלו. נקבע, כי החוב למשיבה אינו מופטר ומשכך היא זכאית לקבלו. עם זאת, היא מנועה מלנקוט בהליכי גבייה כל עוד לא הסתיים הליך פשיטת הרגל ועל מנת שהדבר לא יהווה העדפת נושים אסורה. לכן, המשיבה אינה זכאית להוצאות גבייה לכל התקופה שעד מתן צו ההפטר.

19/10/2014
בית משפט השלום דן בתביעה שהגישה שדיאור עשבי תיבול בע"מ כנגד חברת תלם תעופה וכימניר שרותי תעופה בע"מ, בגין נזקים עקב ריסוס מהאוויר. נקבע, כי קיימת סבירות המספיקה לקבוע במשפט אזרחי, שמקורו של הנזק הוא בריסוס מן האוויר. קיימות רק שתי מועמדות פוטנציאליות לגרימת הנזק הזה, אבל אין בידי התובעת היכולת להצביע על המעוולת הריאלית, להבדיל מזו הפוטנציאלית. במקרה דנן נראה, שהטלת אחריות ביחסיות של שישים אחוז על "כימניר" וארבעים אחוז על "תלם", מגלמת בתוכה את ההנחה, שההסתברות שכימניר גרמה לנזק, גבוהה מעט יותר מההסתברות שהנזק נגרם על ידי מטוס של תלם.

19/10/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל עתירה לפיה מבוקש שבית המשפט יצהיר כי העותרת, קבוצת קדם חיזוק וחידוש מבנים בע"מ, אינה מחויבת לפרסם תשקיף לצורך התקשרות עם מלווים בעסקת מימון לשם ביצוע פרויקט בנייה לפי תמ"א 38. בית המשפט קבע, כי דיני ניירות ערך לא נועדו להקיף כל מכשיר פיננסי הקיים בשוק, ובוודאי לא כל חוזה בין קונה למוכר נכנס לגדרו של החוק, והסטנדרטים המרחיבים של חובות גילוי ופיקוח בכל הנוגע לפעילות הקשורה לניירות ערך, אינם צריכים לגלוש אל תחומי פעילות כלכליים אחרים.

19/10/2014
בית משפט השלום דן בתביעה שעניינה פרסום לשון הרע נגד התובע ע"י הנתבעת. התובע והנתבעת היו בעת הרלוונטית בעלי דירות בפרויקט בניה הכולל כמה מאות דירות מגורים. הנתבעת הייתה בין הפעילים בקבוצת פייסבוק שהוקמה ע"י בעלי הדירות, שם פרסמה מספר התבטאויות בגנותו של התובע. נקבע, כי מקבץ הפרסומים הינו ללא ספק בגדר לשון הרע כנגד התובע ויש בו כדי להציג את התובע באופן משמיץ ומבזה. הפרסומים החוסים תחת ההגנה של אמת הפרסום הם רק ציון העובדה כי התובע הורשע וכי ביצע עבודות שירות.

19/10/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בשאלה האם קנוניה בין אם לבנה יכולה, לכשעצמה, ליצור זכות מסוג "בן ממשיך", מקום שלא היה מינוי שכזה מעולם. לטענת התובעת, בעלה לשעבר הבטיח לה, כי ימונו כבנים ממשיכים וזאת כאשר בנו את ביתם ובעת הגירושין פעל מאחורי גבה יחד עם אמו לביטול המינוי. נקבע, כי יש תהום משפטי בין קנוניה לבין יצירת זכות "בן ממשיך". מדובר בתביעה רבת תקלות ובהתנהלות דיונית חסרה ולקויה מצד התובעת שלא אפשרה לה לעמוד בנטל הראייתי הכבד שהייתה אמורה לעמוד בו.

19/10/2014
בית משפט השלום דן בתביעה כספית בגין נזקי רכוש שנגרמו לרכבו של התובע בתאונת דרכים. אין מחלוקת בין הצדדים כי בעת קרות התאונה נהג הרכב נהג ללא רישיון בתוקף, בשל הגבלה שהוטלה עליו לפי חוק ההוצאה לפועל. נפסק, כי הגבלה על יסוד חוק ההוצאה לפועל נחזית כמי שרישיון הנהיגה שלו פקע מחמת אי תשלום אגרה. לפיכך, ברור שאין בהטלת ההגבלה כדי לשלול את הכיסוי הביטוחי הן כאשר מדובר בנזקי גוף והן כאשר מדובר בנזקי רכוש.

19/10/2014
בית המשפט המחוזי הרשיע אדם בעבירות שוד ועבירות נוספות, וגזר עליו 28 חודשי מאסר. בית המשפט ציין, כי יש לזקוף לקולא את נסיבותיו האישיות והמשפחתיות הקשות של הנאשם, לרבות מחלת הנפש הקשה ממנה הוא סובל שנים רבות. עם זאת, על פי חוות הדעת הרפואיות, הנאשם אחראי למעשיו וכשיר לעמוד לדין, התנהגותו במהלך ההסתכלות היתה מניפולטיבית, מעשיו חמורים והאינטרס הציבורי ושיקולי ההלימה וההרתעה אינם מאפשרים להימנע מהטלת מאסר בפועל במקרה זה.

19/10/2014
בית משפט השלום גזר מאסר בפועל למשך 9 חודשים על שי איתי אמיר, שהורשע בביצוע עבירה של מעשה מגונה בקטין. צוין, כי מבית המשפט חייב לצאת מסר חד-משמעי למי שמתייחס לילדים כאל אובייקט מיני, קל וחומר, למי שבעורמה מעלה ילד או ילדה על רכבו, כמעשהו של חוטף, וזאת לטובת ביצוע מעשה מיני בילד. מי שכך נוהג חייב לדעת, כי בכך קנה לעצמו מקום בטוח מאחורי סורג ובריח. הנסיבות, העלאת הילד על הרכב והרחקתו מן הציבור, לא פחות מן המעשה המיני עצמו – הן שמכתיבות את מתחם הענישה.

19/10/2014
בית המשפט העליון קיבל ערעור על גזר הדין בו נדון המערער ל-4 שנות מאסר בפועל ומאסר-על-תנאי, וחויב בתשלום פיצוי כספי למתלונן, בעקבות הרשעתו בעבירות איומים וחבלה חמורה בנסיבות מחמירות. נפסק, כי קשה להלום את האכזריות שהפגין המערער, בדקירות חסרות הבחנה, חוזרות ונשנות, והכול בשעה שהמתלונן שרוע וכנוע. עם זאת, בית המשפט המחוזי לא העניק את המשקל הראוי לשיקולי השיקום, באופן המצדיק התערבות. יש לקבל את הערעור במובן זה שעונשו של המערער יופחת מ-4 שנות מאסר ל-3 וחצי שנות מאסר בפועל.

19/10/2014
בית המשפט העליון דן בערעורים הדדיים העוסקים בהסכם שנכרת בין המשיבים לבין המערערת, ש.ב סופר בע"מ, למתן שרותי בניה בעיר צפת. נפסק, כי התערבות בית המשפט בהכרעת מומחה מוסכם תיעשה רק בנסיבות יוצאות דופן. משהתרשם בית משפט קמא כי המומחה פעל בהגינות, מקצועיות וניטרליות, אין מקום להתערב בקביעותיו לגופן. צוין, כי לא היה מקום לביטויים המשתלחים של המערערת כלפי המשיבים, כלפי המומחה ובמיוחד כלפי בית משפט קמא הנכבד.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו