לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
01/01/2014
בית המשפט המחוזי אישר את הסדר הנושים לחברת "אלביט הדמיה בע"מ", לאחר הגשת הסדר משופר.

22/04/2014
בית המשפט העליון דחה את בקשתו של סאהר חלילה למתן סעד זמני לפיו יופסקו כל הפעולות שנוקט הנאמן למכירת דירתו של המבקש. צויין כי מדובר בדירה בבעלות החייב אשר הוא עצמו אינו מתגורר בה במשך שנים אלא משכירהּ לצדדים שלישיים וכי דינה של הדירה מבחינה משפטית אינו שונה, לכאורה, מדינם של יתר נכסי החייב.

22/04/2014
בית המשפט העליון דחה את ערעורו של אחמד מוזפר שהורשע בעבירת רצח. המערער ביקש לאמץ את עמדת המיעוט בהכרעת הדין לפיה נקבע כי לא הוכח יסוד היעדר הקנטור. הפסיקה פירשה את יסוד היעדר הקנטור ככולל בחובו מבחן כפול ומצטבר - סובייקטיבי ואובייקטיבי. צויין כי לא התקיים במערער המבחן הסובייקטיבי לקיומה של התגרות.

22/04/2014
בית המשפט המחוזי דחה את עתירתה של מד מים רימונים בע"מ, המופנית כנגד הליכי מכרז להתקנת מערכת קריאה מרחוק. העותרת טענה כי יש לפסול את ההצעה הזוכה כיוון והוגשה ללא רישיון מתאים ממשרד התקשורת. צויין כי הדרישה לאישורים נודעה לצדדים רק עם מכתבו של משרד התקשורת, וכתוצאה מכך נקבעה ארכה לצורך הסדרת הרישיון.

22/04/2014
בית משפט לענייני משפחה דחה את תביעת הבן לסעד הצהרתי לפיו הוא זכאי לשליש מהנכס, מזכויותיו ומכספיו של אביו המנוח. בית המשפט קיבל את טענתה של הנתבעת, אם התובע, לפיה התובע ביקש לשמש כאפוטרופוס של אביו במטרה לגזול את רכושו, ומשכך נקבע כי התובע פעל בחוסר תם לב.

22/04/2014
בית משפט השלום דחה את ערעורם של כותון קולורס בע"מ ואח' על שומות שהוציא המשיב. צויין כי ככל הנראה נרשמו בני המשפחה כעובדים על מנת לאפשר את הקטנת חבות המס של החברה ושל העובדים האחרים וכדרך לתגמל את בני המשפחה על חשבון חבות המס.

22/04/2014
פורסם תזכיר חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשע"ד-2014. מטרת החוק היא לעגן את זכותו של אדם עם מוגבלות, כהגדרתו בחוק זה, לקבלת שירותי רווחה לשם מיצוי יכולתו לחיים עצמאיים, להשתתפות שוויונית בחברה ולקבלת מענה הולם לצרכיו.

22/04/2014
בית המשפט המחוזי דחה את עתירתה של חברת רמי חסון בע"מ שביקשה להורות על ביטול זכייתה של הזוכה בהליך הצעת מחיר לתכנון, רישוי וביצוע של שני גני ילדים דו כיתתיים, ולהכריז עליה כזוכה. צויין כי לא נפל פגם בהחלטת ועדת המכרזים המצדיק את התערבותו של בית המשפט.

22/04/2014
בית משפט השלום נעתר באופן חלקי לתביעתו של ד"ר דוד סער, עו"ד, שתבע סך של 100,000 ש"ח בגין דברי לשון הרע שאמרה הנתבעת. צויין כי מדובר בדברים שנאמרו לאחר דיון משפטי לא פשוט מבחינת הנתבעת, כאשר התובע פורט על נימיה הרגישים והחשופים, ובמצב דברים זה התובע ידע שהתנהלות זו עלולה לחשוף אותו להתנהגות בלתי נשלטת מצידה. לאור האמור העמיד בית המשפט את סכום הפיצוי לתובע בסך של 1,500 ₪.

22/04/2014
בית משפט השלום חייב את המדינה בנזיקין בגין החלטת שוטר לעצור חשוד שסירב לחתום על כתב ערובה. צויין שלא התקיים חשד סביר לביצוע עבירה בת-מעצר, ומשכך הופקעה סמכותו של השוטר לקבוע תנאי שחרור.

22/04/2014
בית משפט השלום קיבל את תביעתה של ורדה פז, מתווכת מקרקעין, לתשלום דמי תיווך בגין מכירה ורכישה של נכס, בעוד שהנתבעים שילמו דמי תיווך למתווכת אחרת. צויין שהנתבעים פעלו בחוסר תום לב כלפי התובעת, וכי המתווכת לה שילמו נהגה בחוסר אכפתיות כששמה ידה על דמי התיווך בניגוד לחובתה המקצועית ליידע את הלקוחות לגבי סיכון זה.

22/04/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון – קביעת שבח מיוחד במכירת דירה), התשע"ד–2014. מוצע לתקן את חוק מיסוי מקרקעין ולקבוע מסלול חדש ומקוצר אשר יאפשר לקבוע שבח מיוחד לפי בחירת הנישום, שימוסה בשיעור של 12% במקום 25%, בלי להידרש להוכחות.

22/04/2014
בית משפט לענייני משפחה נעתר לתביעתה של האם להחזרת ביתה שנחטפה על ידי אביה והובאה על ידו מספרד לישראל. נקבע כי הקטינה נחטפה על ידי אביה, הורחקה ולא הוחזרה כדין למקום מגוריה הרגיל, ובכך הפר האב את זכויות המשמורת של אמה.

22/04/2014
בית משפט השלום הורה על ביטול כתב אישום במסגרת קובלנה פלילית פרטית. צויין כי ההכרעה בכתב האישום בקובלנה, המבוססת על אירועים נקודתיים, ספק אם תקדם את פתרון הסכסוך הכולל בין הצדדים. דרך המלך הינה במנגנון של גישור ובוררות.

22/04/2014
בית משפט השלום גזר 6 חודשי מאסר על תנאי, וקנס בסך 5,000 ₪ על יהודה חריט שהורשע בעבירה של גידול סם. בגזירת עונשו התחשב בית המשפט בהודית הנאשם ובהעדר עברו הפלילי.

22/04/2014
בית המשפט המחוזי הורה על ביטול ההסכם בין יהושע בסט ואח' לבין סונול ישראל בע"מ, שמכוחו הוקמה והופעלה תחנת דלק באור יהודה. צויין כי בשל אי החוקיות המהותית שדבקה בהסכם יש להורות על ביטולו, ובכלל זה יש להורות גם על ביטולה של חכירת המשנה הרשומה על המקרקעין לטובת סונול. לאור האמור סונול חוייבה בתשלום של 2,400,000 ש"ח.

13/04/2014
בית משפט לענייני משפחה דן בין היתר בתביעת אב, נגד הנתבעת, כלתו לשעבר, להחזר הלוואה שנתן לבני הזוג. נקבע כי הכספים ניתנו כהלוואה ולא במתנה כפי שטוענת הנתבעת, הדבר מקבל ביטוי בין היתר ברישום הערת אזהרה לטובת האב.

13/04/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור נגד מדינת ישראל – פקיד שומה. המערערים קובלים על שומות לפי מיטב השפיטה שקבע המשיב לשנים 2004 ו-2005 בקשר עם המסעדה שניהלו. צויין כי המערערים לא הציגו חישוב שומה נגדי המבוסס על נתוניהם תוך צירוף ראיות בדבר אחוז החומר הנצרך במסעדה.

13/04/2014
בית המשפט המחוזי נעתר לבקשה לעיכוב הליכים על פי סעיף 5 לחוק הבוררות. המשיבה מבקשת לבטל את תניית הבוררות לאור הפרה יסודית של חובת תום הלב ושל תניית הבוררות על ידי המבקשות. צויין כי מדובר בטענות שהבורר הוא אשר צריך להכריע בהן ואין להפקיע מידיו סמכות זו.

13/04/2014
בית הדין האזורי לעבודה נעתר לבקשתה של יקטרינה קוטליאר, וחייב את הנתבעת בפיצוי בגין פגיעה בתנאי עבודתה על רקע הריונה. צויין כי במעשיה הפרה הנתבעת את הוראות חוק השוויון וחוק עבודת נשים.

13/04/2014
בית משפט השלום נעתר לבקשת המדינה לחייב את הנתבע בהשבה של כספים שקיבל להבטחת הכנסה לאברך, לאור הצהרות שווא בנוגע להתחייבותו ללמוד בכולל במשך יום שלם. צויין שהוכח כי היעדרותו של הנתבע מהכולל לא היתה באופן חד פעמי או באקראי, כי אם כדבר בשגרה.

13/04/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – פרסום ועדות התכנון והבנייה באינטרנט), התשע"ד–2014. הצעת החוק נועדה לקבוע כי הפרסום בכל נושא התכנון והבנייה ייעשה באתר אינטרנט תחת משרד הפנים, וכך יוכל אדם לחפש באתר מתי שיחפוץ את כל התכניות באזור מגוריו ולפעול בהתאם לכך.

13/04/2014
בית המשפט העליון דחה את ערעורו של ניסים דבוש על גזר דין במסגרתו הושת עליו עונש של שישה חודשי מאסר בפועל לריצוי בעבודות שירות בגין עבירת שוד. צויין כי חומרת המעשים של המערער היא רבה ופוגעת בכבודם, חירותם ורכושם של המתלוננים.

13/04/2014
בית הדין הארצי לעבודה קיבל את ערעורה של אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, בו חוייבה בתשלום פיצויים בסך של 180,000 ₪ בגין פגיעה בחופש ההתארגנות של עובדיה. בית המשפט קבע שאכן מדובר במקרה אשר מצדיק פסיקת פיצויים, אולם לא בדרגת החומרה המקסימלית, והפחית את סכום הפיצוי ל- 100,000 ₪.

13/04/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק תמריצים לסטודנטים בשירות מילואים ממושך, התשע"ד–2014. מטרת הצעת החוק היא להקל על סטודנטים המשרתים במילואים במהלך לימודים האקדמיים, ולתגמל אותם בנקודות זכות אקדמיות בשל שירות מילואים ממושך.

13/04/2014
בית המשפט המחוזי קיבל את ערעורה של הפניקס חברה לביטוח בע"מ, על פס"ד לפיו חוייבה לשלם למשיבה שביטחה אצלה את בית העסק, תגמולי ביטוח בגין שני אירועי גניבות. צויין כי אלמלא רשלנותה של הנתבעת שהתעלמה מהתראת המוקד בדבר אי תקינותה של מערכת האזעקה, ניתן היה לסכל את הפריצה.

13/04/2014
בית משפט השלום דן בתובענה של מספר פעילים חברתיים למתן צו שיחייב את הנתבעות למנוע את זיהום האוויר בתחנה המרכזית בירושלים. בית המשפט נעתר למתן הצו, לפיו על המשיבות להבטיח כי איכות האוויר בכל שטח התחנה, כולל שטח החניון, תעמוד בערכי הסביבה לפי החוק.

13/04/2014
בית המשפט המחוזי דחה את עתירתו של משה קצב להוציאו לחופשה לרגל חג הפסח. צויין כי הוצאתו של העותר לחופשה בשל "נסיבות מיוחדות אחרות" תפגע בעיקרון השוויון, לפיו על שירות בתי הסוהר לנהוג בשוויון כלפי אסירים שנתוניהם הרלוונטיים זהים לנתוניו של העותר.

13/04/2014
בית משפט השלום הרשיע את ראיד מחאג'נה בעבירה של הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו, עת ניסה לסכל חיפוש גופני ברעייתו. צויין שקבלה של מעשי הפרעה לשוטרים המבוצעים מתוך תפיסה שכזו, חותרת תחת עקרון שלטון החוק.

13/04/2014
בית הדין האזורי לעבודה דחה את רוב תביעתה של חברת תוויות איכות בע"מ, שטענה כי הנתבע, במקביל לעבודתו אצלה, הקים והפעיל עסק מתחרה תוך שימוש במשאביה, וקיבל תביעה שכנגד בגין פיצויי פיטורים וזכויות נוספות. בית המשפט קיבל את טענתה של התובעת בדבר הפרת חובת תום הלב והאמונים של הנתבע, בקשר להעתקת זכרונות מטלפון נייד, משלוח הודעת SMS ופעילותו לקידום העסק שהקים בעודו עובד החברה.

13/04/2014
בית משפט השלום נעתר לתביעתו של ניר טרי, שכנה של הנתבעת, שטען להוצאת לשון הרע על ידי הנתבעת, ונעתר לרוב התביעה שכנגד, בגין הסגת גבול ועוולות נוספות. צויין כי כניסת הנתבעים שכנגד למקרקעין של התובעות שכנגד, ללא רשותן, מהווה הסגת גבול.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו