לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
22/01/2015
בית משפט השלום דחה תביעה שהגישה התובעת נגד הנתבעת, בעלת הדירה שנמצאת מעל דירת התובעת, בה ביקשה לחייב את הנתבעת בגין עלות בניית תוספת הבנייה שבוצעה בדירת התובעת- תוספת שעל בסיסה הנתבעת מתכוונת היום לבנות את תוספת הבניה שלה. נקבע, כי התובעת טענה כי היא עומדת בכל הדרוש לקיומה של עילת תביעה על פי החוק לעשיית עושר ולא במשפט. אולם, התובעת לא עמדה בנטל הבאת הראיות והשכנוע הנדרש כי אכן זיכתה את הנתבעת, ולכן לא קמה לה עילת תביעה מכוח סעיף 1 לחוק.

22/01/2015
בית המשפט העליון דחה בקשה להורות על משפט חוזר על רקע הרשעת המבקשת בעבירות של גרימת מוות ברשלנות, נהיגה ברשלנות וגרימת חבלה של ממש, נהיגה במהירות מופרזת וסטייה מנתיב תנועה. נקבע, כי טענותיה של המבקשת אינן מבססות מתן הוראה לקיומו של משפט חוזר בהתאם לעילות הקבועות בחוק. הראיות אותן מבקשת העותרת לצרף אינן מסייעות לה ואין בהן את הפוטנציאל הנדרש על מנת להביא לשינוי תוצאות המשפט לטובתה.

22/01/2015
בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד הנהלת בתי המשפט ומשרד המשפטים. הסעד המבוקש הוא סעד של השבה, השבת ההפרש בין סכום האגרה ששילם מתדיין בבית המשפט לענייני משפחה ובבית המשפט המחוזי, לבין סכום האגרה שאותו היה נדרש לשלם בגין הליכים זהים בבתי הדין הדתיים. נקבע, כי הוכח לכאורה שהפער המשמעותי בין האגרות האזרחיות לבין האגרות שבבתי הדין הדתיים הוא פער שאינו סביר באופן מהותי. המשיבים לא הצביעו על שיקולים שנשקלו ואשר מצדיקים קיומו של פער זה. על כן הוכחה לכאורה עילת אי הסבירות של התקנות האזרחיות.

22/01/2015
בית המשפט לענייני משפחה דן בשאלה האם הנתבעת, הנשואה לאחר ורשומה כך, אך ידועה בציבור למנוח, זכאית חרף זאת לרשת את המנוח ז"ל בהתאם לסעיף 55 לחוק הירושה. נפסק, כי משבני זוג החליטו להינשא בטקס נישואין פורמאלי התקף לפי הדין במקום עריכתם, אזי יש צורך בגט או התרת נישואין פורמאלי. בהעדר גט פורמאלי או החלטה המתירה הנישואין, הנתבעת עדיין נחשבת כנשואה לצורך סעיף 55 לחוק הירושה.

22/01/2015
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה ערעור על החלטת ועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה, המקבלת את הערר שהגישה נוה שוסטר בע"מ ומבטלת את הודעת שומת היטל השבחה שהוציאה לה המערערת, הוועדה המקומית. נפסק, כי די בהסכם שנחתם ויושם על ידי הוועדה המקומית, נוה שוסטר והמינהל בכדי לדחות את הערעור ולקבוע כי הודעת השומה בדבר היטל השבחה נוגדת את האמור בהסכם ועל כן בטלה. עוד נקבע, כי נוה שוסטר במעמד של ברת רשות במקרקעין ואיננה חוכרת לדורות החייבת בהיטל השבחה.

22/01/2015
בית המשפט העליון דן בערעור על דחיית תביעת המערער לאכיפת הסכם מכר מקרקעין על המשיבים. הערעור נסוב על שאלת קיומם ותוקפם של ייפויי-הכוח שמכוחם נחתם ההסכם בשם הבעלים. בית המשפט ציין, כי תכלית החוק מחייבת הכרה בכך שהשליחות תבוא לסיומה כשהשולח לוקה בשכלו ומאבד את יכולת השיפוט שלו, גם כשלא הוכרז באופן רשמי כפסול-דין. המנוחה איבדה את יכולת השיפוט שלה, ועל-כן מצבה נכלל בגדרי המצבים המנויים בחוק השליחות המביאים את השליחות אל סיומה. תוקפו של ייפוי-הכוח המסמיך את עורך הדין למכור את המקרקעין בשם המנוחה פקע עוד לפני שנחתם ההסכם.

22/01/2015
בית המשפט העליון דחה ערעורים על גזר הדין במסגרתו הושתו על שושן ברבי 11 שנות מאסר בפועל, ועל אורן חנונה הושתו 12 חודשי מאסר. שושן ברבי הורשע בשלוש עבירות של גרימת מוות בנהיגה רשלנית, הפקרה ועבירות נוספות. אורן חנונה הורשע בהפרת חובתו של נוסע ברכב להתקשר לגופי ההצלה במקרה של תאונת דרכים. צוין, כי מעשיו החמורים של ברבי והעבירות הנוספות לעבירות גרימת המוות וההפקרה במקרה דנן, תכלית הגמול ותכלית הרתעת הרבים, מחייבים כולם את גזירת עונשו על הצד הגבוה של מתחם הענישה. עוד נקבע, כי בית המשפט המחוזי לא שגה בגזירת עונשו של חנונה באזנו בין התכליות השונות העומדות בבסיס העבירה.

22/01/2015
בית משפט השלום הרשיע את לימור עראקי בארגון משחק קלפים ביתי מסוג "טקסס הולדם", בו השתתפו 13 אנשים, אשר הימרו בסכומי כסף שונים בעבור השתתפות במשחק. נקבע, כי הוכח, מעבר לספק, כי טקסס הולדם הוא משחק אשר תוצאותיו "תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת" של השחקנים, ועל כן הוא מהווה משחק אסור.

22/01/2015
בית המשפט לתעבורה גזר עבודות שירות על נאשמת שהורשעה בעבירות של גרימת מוות ברשלנות, סטייה מנתיב ועבירות נוספות. צוין, כי במקרה דנן מלאכה קשה עומדת בפני בית המשפט, אשר צריך לגזור את דינה של הנאשמת שהינה אדם נורמטיבי, אשר ביצעה את העבירות שיוחסו לה וגרמה לתאונת הדרכים שבה נפגעה אישה הרה, ובסופו של דבר נפטר הרך הנולד בשל אותה פגיעה.

22/01/2015
בית המשפט המחוזי דחה בקשה לסעדים זמניים שהגישו התובעות, אשר עוסקות בשיווק קפסולות קפה ומכונות בארץ ובעולם תחת סימן המסחר הרשום NESPRESSO. המשיבה עוסקת אף היא בשיווק קפסולות קפה ומכונות, ופרסמה את "תשדיר אספרסו" בכלי תקשורת שונים. לטענת המבקשות, תשדיר אספרסו כולל הופעה של שחקן שהינו "כפיל" של ג'ורג' קלוני, ובפרסום תשדיר אספרסו על ידי המשיבה יש משום פגיעה בזכויותיהן. נקבע, כי אין בתשדיר אספרסו כדי להטעות את ציבור הלקוחות לחשוב שמוצרי הקפה של המשיבה הם מוצרי הקפה של המבקשות.

22/01/2015
בית המשפט העליון דחה בקשה לעיון חוזר בפסק הדין שניתן בעניינה של המערערת, רחל סופר, ולחלופין, לדחיית מועד ריצוי המאסר שהוטל על המערערת בפסק הדין. נקבע, כי פסק הדין ניתן לפי פקודת הביזיון. תכליתה של פקודה זו היא להבטיח ציות להחלטות שיפוטיות, ולא גביית חובות כשלעצמה. המבקשת רשאית לפנות לבית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל בבקשה להקטין את סכום התשלומים החודשיים, ולהעלות את טענותיה בדבר שינוי הנסיבות. אולם, כל עוד לא שונה הצו, עליה לקיימו. משאין להיעתר לבקשה לעיון חוזר בפסק הדין, אין מקום לשנות את הסנקציה שנקבעה בו לפי פקודת הביזיון.

22/01/2015
בית המשפט המחוזי דחה שני ערעורים על צווים שהוציא פקיד שומה ירושלים למערערת. המערערת ביקשה להחיל על הכנסותיה הטבות של "מפעל מוטב" בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון, אך המשיב קבע כי עסקה של המערערת אינו עומד בתנאי הגדרת "מפעל מוטב". בית המשפט קבע, כי הפרשנות הנדרשת כדי ליישם את כוונת המחוקק על המציאות העכשווית צריכה להלום את רוח החוק ומטרותיו. מסקירת הפסיקה עלה בבירור, כי מי שעוסק בתיווך בין רוכש מוצר לבין קבלן מייצר הוא בבחינת נותן שירותים ולכן לא יכלל בהגדרת "מפעל תעשייתי".

22/01/2015
בית המשפט לענייני משפחה קיבל תביעה להפחתה במחצית של חיוב מזונות בת, שהינה כיום כבת 16.5 שנים, בטענה שהינה מתנכרת אל אביה ומסרבת באופן עקבי לכל קשר עמו. נקבע, כי מן הראוי במקרה חריג זה, להפחית את חיוב האב במזונות הקטינה, עד אשר יוכח שהקטינה תפעל לחידוש הקשר עם המבקש. האב מעוניין באמת בקשר עם בתו, ואף עשה מצדו כל שניתן היה לעשות על מנת להביא לחידושו. אולם, נראה שאין סיכוי רב לחידוש הקשר בטווח הנראה לעין.

22/01/2015
בית המשפט העליון דחה ערעור על הכרעת הדין במסגרתה הורשע המערער ברצח אשתו, ובעקבות הרשעתו נגזר עונשו למאסר עולם. נקבע, כי אין מקום להתערב בהחלטתו של בית המשפט המחוזי לדחות את תזת ההגנה, לעניין השפעותיהן של מחלת המערער ותרופות שנטל על מצבו המנטאלי והתנהגותו בזמן האירוע.

22/01/2015
בית המשפט העליון דן בשני ערעורים העוסקים בכשרות הצעות במכרז ממשלתי לשם בדיקה מקצועית של חיובי מיסוי עירוני המוטלים על משרדי ממשלה, שבו השתתפו מספר משרדי עורכי דין. בית המשפט קבע, כי קביעת בית המשפט המחוזי ביחס לפסילת הצעתה של קבוצת סער מבוטלת, וההצעה כשרה. אין בפגמים הנטענים בהצעה ובערבות של משרד סער כדי להביא לפסילת ההצעה. כמו כן, קביעת בית המשפט המחוזי ביחס להכשר הצעתה של קבוצת פלג מבוטלת, וההצעה נפסלת. הערבות שצירפה קבוצת פלג להצעתה לא שירתה את הרציונאלים של שוויון ויעילות, ואף שיקפה חסר מסוים ביכולת המקצועית של המציעים.

21/01/2015
בית המשפט המחוזי דחה בקשה שהוגשה ע"י המועצה המקומית באר יעקב ואח', לביטול החלטה בה הורה בית המשפט למועצה להעביר לידי המנהל המיוחד של עמותה לניהול הכדורגל בבאר יעקב, סך של 240,000 ₪. בית המשפט קבע, כי אין מחלוקת כי הבקשה וההחלטה המורה על הגשת תגובת המבקשים הומצאו להם, הם אף הגישו בקשה להארכת מועד להגשת התגובה. בנסיבות אלה, הרי שלא נפל פגם בהליך המצדיק את ביטול ההחלטה מחובת הצדק. בנוסף, המבקשים לא נתנו כל הסבר מניח את הדעת לאי הגשת תגובה מטעמם. כהמשך להתנהלות המזלזלת של המבקשים, הם אף לא טרחו להתייצב לדיון שנקבע בבקשה לביטול, שהם עצמם הגישו.

21/01/2015
בית המשפט המחוזי דחה ערעור העוסק בתביעת פיצויים שהגיש המשיב כנגד המערערים, בגין נזקי גוף, שלטענתו נגרמו לו בגין תקיפה מצד המערערים, שעבדו כמאבטחים, במהלך תקרית שהתרחשה במועדון בבאר-שבע. נקבע, כי החלטתו העקרונית של בית משפט קמא, שמשמעותה הלכאורית היתה שלא לאפשר למערערים הבאת ראיות על נסיבות האירוע מעבר לעובדות כתב האישום, בפני עצמה, אינה נקייה מספק. לו יושמה החלטה זו באורח גורף, אפשר שהיה מקום להחזרת התיק לערכאה המבררת. אולם, ביהמ"ש לא יישם החלטתו מתוך פרשנות קיצון זו, ובהחלט איפשר "מרווח תמרון" בהצגת הראיות ובחקירות הנגדיות.

21/01/2015
בית משפט השלום קיבל תביעה לנזקי גוף שאירעו לתובע בגין תאונת עבודה. בית המשפט קבע, כי גם אם התובע רצה להראות ליתר העובדים כי הוא מסוגל לפתוח את הצנצנת ממנה נפגע, הדבר אינו מסיר אחריות מהנתבעת, מעסיקתו. עובדה זו אינה מנתקת קשר סיבתי, שכן ניסיון הפתיחה היה לצורכי העבודה ולמענה כפי שנתבקש ולא נבע מצורכי ראוותנות או מבחן אומץ בלבד. אילו הועמד התובע על המסוכנות שבפעולותיו הוא לא היה נוקט בדרך בה נקט. כמו כן, יש להטיל אשם תורם מינימאלי. מדובר בעובד אשר פעם ראשונה נדרש לבצע עבודה מסוג זה מבלי שהוזהר כי קיים קושי בפתיחת הצנצנות ומבלי שהודרך כיצד לנהוג במצבים כגון אלו.

21/01/2015
בית המשפט המחוזי קיבל בחלקה תביעה למתן סעד כספי בסך 4,636,000 ₪ ולחילופין למתן צו עשה, לפיו תחויבנה הנתבעות להקים חדר כושר ומועדון דיירים בבניינים בהם רכשו התובעים מהנתבעות את דירותיהם, זאת לאור הפרתן הנטענת של הסכמי המכר שנחתמו בין הצדדים. נקבע, כי באשר לטענת הדיירים בדבר העדרו של חדר כושר בבניינים, קיימת אי התאמה בין האמור במפרט לבין החדרים אשר נבנו בפועל, העולה כדי הפרת הסכמי המכר על ידי החברות. יחד עם זאת, לא נמצא כי קיימת אי התאמה ביחס למועדון הדיירים.

21/01/2015
בית המשפט קיבל תביעה נזיקית במסגרתה טענה התובעת כי ננשכה על ידי כלבם של הנתבעים. נקבע, כי קיימת הגנה לבעל הכלב באם הנזק נגרם בשל התגרות הניזוק בכלב או תקיפת הניזוק את הבעלים או בן זוגו, הורו או ילדו, או הסגת גבול של הניזוק במקרקעין של הבעלים. אולם, בנסיבות המקרה, כאשר הכלב קפץ מעבר לגדר ונשך את התובעת בפניה, כאשר הינה עומדת מחוץ לגדר, לא הייתה קיימת כל הסגת גבול על ידי התובעת במקרקעין של הנתבעים. בנוסף, לא הוכחה כל התגרות מצד התובעת בכלב.

21/01/2015
בית הדין האזורי לעבודה דן בתביעות הדדיות שהגישו הצדדים. הנתבעת עבדה אצל התובעות כגננת ופוטרה באמצע שנת לימודים. לאחר פיטוריה, פתחה הנתבעת גן חדש אליו עברו מרבית הילדים שלפני כן היו בגן התובעות. נפסק, כי אין בכישלונות של המעסיקה בכדי להכשיר את פעולת העובדת. העובדת חבה חובת נאמנות מוגברת כלפי המעסיקה, ומתוקף חובה זו אסור היה לה לקבל לגן החדש שנפתח על ידה באמצע השנה את הילדים מן הגן הקסום, ובאופן זה לגרום לגן הקסום נזק חמור. לאור האופן שבו פעלה העובדת, ובמיוחד העובדה שהחלה במהלכים לפתיחת הגן החדש עוד בטרם פוטרה –אין מקום לפצותה בפיצוי בגין פיטורים שלא כדין.

21/01/2015
בית המשפט העליון דן בערעור וערעור שכנגד בעניין תביעתו של המערער לפיצויים, בגין נזק שנגרם לו כתוצאה מניהול לא תקין של תהליך לידתו שהתרחש במרכז הרפואי בתל השומר. ערעור המערער מכוון להעלות את גובה הפיצויים שנפסקו לטובתו. הערעור-שכנגד מכוון הן כנגד קביעת האחריות בנזיקין והן כלפי גובה הפיצויים שנפסקו לטובת המערער. נפסק, כי אין מקום להתערב בקביעותיו העובדתיות של בית המשפט קמא הנכבד, לפיהן הצוות הרפואי התרשל ביילודה של אם המערער, והתרשלות זו היא שגרמה לנזק המוחי ממנו סובל המערער.

21/01/2015
ועדת ערעור לפי חוק נכי המלחמה בנאצים קיבלה ערר כנגד דחיית בקשתה של העוררת למלוא התגמולים שמגיעים לה, בטענה כי לא מתקיים לגביה התנאי לפיו שהתה במחנה ריכוז, בגטו, או במחנה שעבדו בו בעבודת פרך. נקבע, כי העוררת עבדה במחנה סיגישוארה במשך תקופה ממושכת, כשהעבודה החלה מוקדם בבוקר והסתיימה בשעות הערב, תחת שמירה של חיילים, ללא קבלת שכר וללא קבלת מזון. העוררת לא יכלה להתנגד לביצוע העבודות, ו/או לא להתייצב יום יום לביצוען, ולמעשה אפשר לומר, כי נשלל ממנה החופש, חרף העובדה שלנה בביתה בסוף היום, והעבודה נכפתה עליה. כמו כן, מדובר במחנה שהוכר כמחנה מאסר.

21/01/2015
בית המשפט העליון דחה בקשה שהגישו הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה ואח' לעיכוב ביצוע פסק דין, במסגרתו נפסקו לטובת המשיבים פיצויים כספיים בגין הפקעת המקרקעין שבבעלותם, הידועים כיום כמתחם "שבעת הכוכבים" בהרצליה. נקבע, כי מאזן הנוחות אינו נוטה לטובת המבקשות. אכן, על המבקשות, ובהתאם לתחשיביהן, הוטל לשלם פיצויים בסכום לא מבוטל של כ-39 מליון ₪. יחד עם זאת, המבקשות לא הציגו תשתית ראייתית כלשהי המעידה כי מי מהמשיבים לא יוכל להשיב את הסכום הכספי שיקבל מהן, במידה שבית משפט זה יקבל את ערעורן.

21/01/2015
בית משפט השלום קיבל תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע במסגרת עבודתו. לטענת התובע, בעת שטיפל בהתקנת קווי תקשורת במכון ויצמן למדע, הוא החליק כתוצאה מרטיבות שהייתה במקום שנבעה מבלוני חנקן שהיו בחזקת הנתבע, פגע בארון חשמל בעל מתח גבוה שדלתותיו היו פתוחות והתחשמל. נפסק, כי על כל מזמין מוטלת חובת זהירות להבטיח תנאי עבודה בטוחים ולספק אמצעי בטיחות נאותים לכל העובדים במקום, בין אם הינם עובדים ישירים שלו ובין אם הינם עובדי קבלני משנה. אלא שחובה זו של המזמין אינה פוטרת את השולח – המעביד - מכל אחריות.

21/01/2015
בית המשפט העליון קיבל בחלקו ערעור העוסק בבקשה למתן צו למענה על שאלונים ולגילוי ועיון במסמכים ספציפיים. הבקשה הוגשה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה על ידי המבקשים נגד המשיבים, חברת מט"ח 24 בע"מ ואח'. צוין, כי הגנה מפני פגיעה בפרטיות היא אכן שיקול רלוונטי, העשוי להוביל לצמצום חובת הגילוי או אף להימנעות מהטלתה. ואולם, סוגיה זו לא התבררה בבית משפט קמא. ההליך הוחזר לבית המשפט המחוזי על מנת שייתן החלטה חדשה לגבי המסמכים המבוקשים.

21/01/2015
בית משפט השלום נמנע מהרשעתו של זוהר עובד, ראש עיריית טבריה לשעבר, אשר הודה בביצוע עבירה של הגבלת הכנסות לפי חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות). הנאשם היה, בכל המועדים הרלוונטיים לכתב האישום, מועמד מטעם רשימת או סיעת "מהפך – בראשות זוהר עובד" לראשית העיר טבריה וכן נציגה לנושא מימון הבחירות. במעשיו קיבל הנאשם, כנציגה של "מהפך" בנושא מימון בחירות, שלא כדין, תרומה אסורה לפי חוק, ו"מהפך" קיבלה תרומה אסורה לפי חוק. בית המשפט קבע, כי בנסיבות העניין, יהיה בהרשעתו של הנאשם משום פגיעה בלתי מידתית בו, בהתחשב בנסיבות הקשורות בעבירה ובאופן האכיפה שננקטה כלפיו.

21/01/2015
בין הדין הארצי לעבודה דן בשתי בקשות רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי לעבודה, בה הורה על דחיית מועד השעייתו של פרופ' אייל וינקלר על פי החלטת נציב שירות המדינה. נקבע, כי אין במועד ההשעיה כפי שקבע הנציב חוסר סבירות או טעם אחר שהצדיק התערבותו של בית הדין האזורי, ולעניין זה דין בקשת נציבות שירות המדינה להתקבל.

21/01/2015
בית משפט השלום קיבל תביעה לפיצוי בגין פרסום לשון הרע שהגיש התובע כנגד אם גרושתו, בגין תליית שלטים בשטחים ציבוריים של הבית המשותף שבו התגורר התובע. נקבע, כי הנתבעת – בהכנת השלטים ובהבאתם לתחומי הבית המשותף תוך תלייתם בו – הונחתה על-ידי מניע מעורב שחלקו דאגה לשלום הבנות של בני הזוג, דאגה שבנסיבות העניין לא נסמכה על בסיס איתן, וחלקו רצון לפגוע בתובע על-רקע הסכסוך בינו לבין בתה של הנתבעת.

21/01/2015
בית המשפט לענייני משפחה דחה בקשה למתן היתר נישואין לקטינה. הקטינה הינה בת 17 וחצי ומעוניינת להתחתן עם חתן בן 19 שהכירה בשידוך. נקבע, כי המחוקק מסר לבית המשפט שיקול דעת להתיר נישואי קטינים וזאת על אף האיסור הכללי, כאשר טובת הקטינה מצדיקה מתן היתר. במקרה זה, דווקא טובת הקטינה מחייבת את דחייתה של החתונה ולא את מתן ההיתר לנישואין. הקטינה איננה בשלה לנישואין ואכן מדובר בנישואי בוסר אותם ביקש המחוקק לאסור ומפניהם ביקש המחוקק להגן.

21/01/2015
בית המשפט הורה על הפסקת ההליכים המשפטיים בעניינו של נאשם בעבירת רצח, מוחמד דבאח. על פי עובדות כתב האישום, נטען כי הנאשם נכנס אל חדרה של המנוחה, לה היה נשוי כ- 60 שנה, ולאחר ויכוח שהתנהל ומשזו הפנתה לעברו "אצבע משולשת" גמלה בליבו ההחלטה להמיתה, ובהמשך לכך, נטל פטיש ברזל שב לחדרה והיכה אותה בראשה, באמצעות הפטיש, יותר מ- 10 פעמים כל זאת בכוונה להמיתה. צוין, כי גם עמדת המאשימה הינה להפסיק ההליכים בהתאם לסעיף 170 לחסד"פ ולהורות על אשפוזו של הנאשם לפי סעיף 15(א) לחוק לטיפול בחולי נפש.

20/01/2015
בית המשפט המחוזי דן בערעור שהוגש כנגד קצין התגמולים, אשר נסב על קביעת וועדה רפואית עליונה שדחתה את ערעורו של המערער על החלטת הוועדה המחוזית. נקבע, כי נכון יהיה להשיב את הדיון לוועדה על מנת שתשקול האם חלה החמרה בנכות המוכרת במהלך השנים, ואם כן מה שיעור הנכות לו זכאי המערער בגינה. זאת לצד נכויות נפשיות נוספות שמהן סובל המערער.

20/01/2015
בית המשפט קיבל עתירה להכריז כי המשיב, גלב גרוזובסקי, הוא בר-הסגרה לרוסיה, לצורך העמדתו לדין בגין ביצוע עבירות מין בקטינות, בעת ששימש ככומר בקייטנת ילדים אורתודוקסית נוצרית. צוין, כי המשיב לא הוכיח במידה מבוססת שהוא אכן עתיד לסבול מעינויים ע"י המשטרה הרוסית, וכן לא הוכיח את טענתו לפיה לא יזכה למשפט צדק ברוסיה. כמו כן, המשיב לא הציג נימוקים של ממש להאמין, כי המעשים נשוא בקשת ההסגרה הם חלק מקונספירציה שנועדה להתנקם בו על פעילותו הפוליטית.

20/01/2015
בית המשפט המחוזי גזר 11 שנות מאסר על מוחמד יונס, שהורשע בעבירות של חבלה בכוונה מחמירה, החזקת ונשיאת נשק ותחמושת והפרת הוראה חוקית. צוין, כי מדובר באירוע בו הגיע הנאשם לביתו של המתלונן, שהינו בן דודו, כאשר בידיו אקדח. הנאשם ירה במתלונן מטווח קרוב ולפחות 4 יריות פגעו בחלק גופו התחתון.

20/01/2015
בית המשפט המחוזי הורה על מעצרו של עופר צברי, מנהל קבוצת הכדורגל "הפועל פ"ת", עד תום ההליכים נגדו. כתב האישום כולל ארבעה אישומים ובהם מיוחסות לנאשם עבירות מין שביצע בקטינים ועבירות נלוות. בית המשפט קבע, כי בהתחשב בחומרת המעשים שחזרו על עצמם ביחס למספר קטינים, צעירים שהפיל המשיב ברשתו, בהתחשב באופי התנהלותו כלפיהם, הרי שהמשיב הוא אדם מסוכן. העובדות והנסיבות מלמדות, לכאורה, על חשש להישנותם של המעשים ולהיעדר שליטה עצמית מספקת של המשיב.

20/01/2015
בית המשפט המחוזי גזר 27 חודשי מאסר על יוסף אבו עאיש, שהורשע בהריגה ובנהיגה בקלות ראש שגרמה לתאונה בה נחבל אדם וניזוק רכוש. צוין, כי גזירת הדין, בפרט בתאונות דרכים קטלניות, מקום בו מדובר בנהגים נורמטיביים, בעלי משפחה אשר כשלו, אינה קלה. הפסיקה קוראת להחמרת הענישה, מתוך ניסיון להתמודד עם התופעה ולחנך את ציבור הנהגים.

20/01/2015
בית המשפט העליון דן בארבעה ערעורים על פסק הדין שעניינו בתגרה אלימה בין המערערים, בני משפחת ג'עברי, לבין בני משפחת סיד אחמד, על רקע סכסוך כספי. נקבע, כי אין לקבל טענת המערערים כי היה על בית המשפט להביא בחשבון בגזר דינו את הסכם הסולחה בין המשפחות ותשלום הפיצויים במסגרתו. תשלום הפיצויים על-ידי בני משפחת אחמד סיד נעוץ במחלוקת הכספית אשר בגינה הוחל בסכסוך ואינו מלמד דבר על מידת אשמתם של המעורבים באירוע. מכל מקום, ברור שאין בהסכם סולחה כדי להצדיק את הדרך האלימה בה בחרו המערערים לפעול במסגרת הסכסוך בין המשפחות.

20/01/2015
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה שש עתירות, אשר הדיון בהן אוחד בהסכמה, נגד החלטתה של ועדת השחרורים המיוחדת על ביטול שחרורם של העותרים ועל השבתם להמשך ריצוי עונשי מאסרם. העותרים נדונו למאסרי עולם בגין ביצוע עבירות ביטחוניות חמורות. בחודש נובמבר 2011 שוחררו העותרים, על יסוד כתבי הקלה שנחתמו בידי נשיא המדינה, במסגרת עסקה לשחרורו של החייל החטוף גלעד שליט. נפסק, כי ועדת השחרורים שקלה כראוי את החומר המודיעיני שהוצג בפניה ביחס לכל אחד מן העותרים והסיקה כי הוא הפר את תנאי ההקלה, כפי שגם הופיעו בהצהרת ההתחייבות מטעמו. החלטותיה של הועדה סבירות ואין בטיעונים שהושמעו כדי להביא להתערבותו של בית המשפט.

20/01/2015
בית המשפט לעניינים מקומיים דן בבקשה לביטול צו הריסה מינהלי. הצו הוצא ביחס למבנה חד קומתי הבנוי מבניה קלה המיועד לשכן דרי רחוב במהלך החורף ומכוון, לדברי המבקשת, קורת גג שפירא והסביבה, להיהרס עם תום החורף. נקבע, כי לא ניתן להתייחס למבנה כאל מצב זמני שאין צורך להרסו שכן אין מדובר ב"עובדה מוגמרת". המבנה הוא מבנה קיים; החורף הוא תופעה חוזרת ובעיקר – הפטור למבנים זמניים הוגדר היטב בתקנות הפטור החדשות ואין מקום לחרוג מהן.

20/01/2015
בית המשפט המחוזי דחה ברובו ערעור על פסק הדין בו נקבע כי יש לחייב את האישה לפצות את המשיב בגין נזקיו שנגרמו לו בשל סרבנותה למתן גט. צוין, כי אין מחלוקת בין הצדדים אודות תום חיי הנישואין בסמוך לאחר תחילתם, ודומה כי מקרה זה הינו אחד המקרים, בהם ברור, לרבות על סמך הפסיקה הרבה הן בבית הדין הרבני על ערכאותיו השונות והן בבג"ץ, כי אכן מדובר בסרבנות גט חמורה.

20/01/2015
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה העוסקת באיזון משאבים בין בני זוג לשעבר. בית המשפט ציין, כי קיימים מספר תנאים מצטברים על מנת להצדיק את הקביעה כי אחד הנכסים אותם יש לאזן הוא "נכסי הקריירה" של מי מבני הזוג. הראשון, בוחן את מצבו של בן הזוג הנתבע; השני, בוחן את מצבו של בן הזוג התובע; והשלישי, בוחן האם קיימים באותה "קריירה" רכיבים הנובעים מן המאמץ המשותף. נטל ההוכחה מוטל, כמובן, על בן הזוג הטוען כי זכאי לקבלת נתח מאותה קריירה שפיתח האחר, בזכותו.

20/01/2015
בית המשפט המחוזי דחה בקשת רשות ערעור על דחיית בקשת המבקשים להביא את עדותו של רס"ר בכיר, אשר גבה את תלונת המשיב במשטרה, כראיה לסתירת טענת המשיב, לפיה יתכן ותוכן התלונה הודלף מהמשטרה לאמצעי תקשורת. הרקע להחלטה, הינו תביעת לשון הרע שהגישו המבקשים כנגד המשיב, שעילתה פרסומים פוגעים ואסורים של לשון הרע, הן בגין עצם הגשת תלונה למשטרה והן בגין מתן ראיון לעיתון "הארץ". נקבע, כי בית המשפט בהחלטה מפורטת ומנומקת, ניתח כאמור הן את ההיבטים המשפטיים והן את היישום הקונקרטי. בנסיבות אלו, אין כל מקום לבחינה של השגות המבקשים אודות נימוקיו ומסקנותיו, שלא במסגרת ערעור על פסק הדין

20/01/2015
בית משפט לתביעות קטנות דחה תביעה במסגרתה מבקש התובע לחייב את בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ, בפיצוי בגין נזקים שנגרמו לו לשיטתו בעקבות העדרו של יעוץ הולם בעת רכישת מניות. נקבע, כי משנראה כי מדובר ברכישה של מניות הנסחרות בבורסה שאיננה הראשונה המבוצעת על ידי התובע, ונדמה כי התובע מצוי היה בהתנהלות זו, ובחר שלא להיוועץ ביועץ השקעות בעניין ולהסתמך על ידיעותיו הפרטיות, ובמקום שבו מדובר בהוראה של הלקוח ולא בייעוץ, ובהוראת חוק המפורסמת לכל – אין להטיל על הנתבע אחריות כלשהי לכך שהתובע לא ידע כי זו קיימת, וממילא אף לא שוכנע בית המשפט כי נגרם נזק של ממש לתובע.

20/01/2015
בית משפט השלום דן בתביעה כנגד משטרת ישראל ואח', בגין מעצר שווא, עיכוב נכס שלא כדין הפרת חובה חקוקה ואיסור לשון הרע. בית המשפט ציין, כי עובדי הנתבעת פעלו כדין בעניינו של התובע, אולם התובע לא סבר כך ובמשך מספר שנים פעל בהליכים רבים כנגדם. יש מקום לדחות התביעה ולחייב התובע בהוצאות אשר ישקפו את העובדה שהתובע, למרות שפעל שלא כדין בהתנהלותו מול המדינה, תוך הצגת רישיון כוזב להפעלת לשכת תעסוקה פרטית, בחר להגיש תביעה זו כנגד עובדי ציבור מסורים אשר כל שעשו הם פעולות בהתאם לחוק ובתוקף תפקידם.

20/01/2015
בית משפט השלום גזר 18 חודשי מאסר על בלאל אזברגה, שהורשע בעבירות של אחזקת נשק שלא כדין ונהיגה בזמן פסילה. בית המשפט ציין, כי השיקולים לקביעת ענישה במסגרת המתחם נעוצים בסוג הנשק שהוחזק, על הסיכון שהוא יוצר ופוטנציאל הקטילה שלו; אופן אחזקת הנשק; מניעי אחזקת הנשק, ככל שנחשפו; עברו הפלילי של הנאשם; נסיבותיו האישיות. במקרה דנן, המדובר ברובה ציד, בעל קנה ארוך, המאפשר ירי לטווח רחוק, מכוון להרג או לגרימת נזק היקפי גדול בגוף האדם או בעל החיים, והוא בעל פוטנציאל קטילה של ממש.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו