לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
22/07/2014
בית המשפט העליון דחה את עתירתו של ג'מאל אלסייד עלי להכיר בו כמי שזכאי לטיפול אצל המשיבה. נפסק כי החלטתה של המשיבה שלא להכיר בעותר כמי שזכאי לטיפול, אינה מצדיקה את התערבות בית המשפט. ההבחנה בין "שומר" - "מלווה" - "מאבטח" אינה פסולה כשלעצמה, שהרי ההחלטה לקיים הבחנה על פי סוג השירות, מועד השירות, וטיב הסיוע והקשרים, לרבות קשרים מודיעיניים, אינה החלטה מפלה.

22/07/2014
בית משפט השלום קיבל את תביעתו של אילן אבוטובול וקבע כי הנתבעת אחראית לתאונה שאירעה לו. נפסק כי עדותו של התובע נמצאה אמינה, ברורה ומפורטת לגבי באשר לנסיבות התאונה. נקבע כי אילו הייתה הנתבעת מקפידה לקיים את חובתה על פי דין, והייתה מעמידה את התובע על הצורך בקבלת תעודה רפואית כתנאי לתחילת האימונים בחדר הכושר שהיא מפעילה, אז כנראה שהתובע היה מקבל תעודה רפואית מסויגת שאוסרת עליו לאמן את שרירי הכתף, ובכך הייתה נמנעת התאונה.

22/07/2014
בית המשפט השלום פסק כי יש להשיב חפצים שנתפסו על ידי המשיבה לסופר פארם (ישראל) בע"מ. נפסק כי לא ניתן לקבוע אם כל המוצרים שנתפסו אצל גלובל צ'יינג' בע"מ, מקורם בגניבות שביצעו החשודים והועברו לחזקת המשיבה, וכן לא ניתן לקבוע כי הם נרכשו בתנאי תקנת השוק הקבועה .לכן, בהיעדר תשתית ראייתית כזו, מכלול הראיות מטה את הכף לכיוון קבלת בקשת סופר פארם.

22/07/2014
בית משפט השלום קיבל את ערעורו של אשרף עבדאללה כליל והורה על ביטול פסק הדין שניתן כנגדו. נפסק, כי אכן המערער לא סיפק הסבר של ממש למחדלו באי הגשת כתב הגנה. ברם, בהתחשב בכך שעומדת לו הגנה אפשרית מפני התביעה, ובכך שלא הונחה תשתית מספקת בכדי לקבוע שאי הגשת כתב הגנה בנסיבות אלה נבעה מזלזול מופגן ובוטה בהליכי המשפט, אין מקום לשלול ממנו את יומו בבית המשפט.

22/07/2014
בית המשפט העליון דחה את עתירתם של לבאד אבו עפאש ואח' וקבע כי כי לא קיימת עילה להתערבות בית המשפט בהחלטת המשיבים שלא להציב מיגוניות בכפרי העותרים. נפסק כי אין חולק כי על המדינה מוטלת חובה להגן על חייהם של אזרחיה ותושביה, בעיקר בעיתות מלחמה וחירום. אך, התערבותו בית משפט בהחלטות מבצעיות בנושאי התגוננות המתקבלות "תחת אש" , תהא במקרים חריגים ביותר. ואולם, טענות העותרים ראויות להמשיך ולהתברר ויש למצוא עבורם פיתרון הולם ובטוח.

22/07/2014
בית המשפט השלום גזר על גל אזרי חמישה חודשי מאסר על תנאי במסגרת כתב אישום שהוגש נגדו, המייחס לו עבירות של זיוף וגניבה. נקבע כי יש במעשיו של הנאשם חומרה רבה המחייבת עונש מאסר בפועל בלבד כמתחם ענישה. ואולם, על פי נסיבותיו האישיות של הנאשם, יש להקל עמו, שכן מדובר באדם נורמטיבי, חסר עבר פלילי, בעל משפחה, המקיים אורח חיים נורמטיבי, שהודה במעשיו בהזדמנות ראשונה וניכר כי הביע חרטה כנה ואמיתית.

22/07/2014
בית המשפט המחוזי קיבל את ערעורם של ענת ומשה גבאי ואפשר קבלת ראיות חדשות מטעמם. נקבע כי כאשר יש בראיות חדשות כדי לתרום לעשיית צדק, ניתן להגישן בשלב הערעור, למרות מחדלי בעל הדין. נפסק, כי אם כך הוא הדין בדיון אזרחי רגיל על פי תקנות סדר הדין האזרחי, קל וחומר שיש להחיל עקרונות דומים לגבי ערעור על החלטות רשם הפטנטים. בנסיבות המקרה, הרי שיש להתחשב גם בכך שהמערערים לא היו מיוצגים בערכאה קמא ועל כן לא היה להם ייעוץ מקצועי.

22/07/2014
בית המשפט המחוזי הרשיע את וליד תלחמי במסגרת כתב אישום שהוגש כנגדו המייחס לו עבירה של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות. נפסק כי עדותו של הנאשם הותירה רושם בלתי מהימן על בית המשפט, וניכר היה כי עדותו מגמתית. גרסת הנאשם, אשר הכחיש כל סכסוך בינו לבין המתלונן, ומסר כי היחסים ביניהם טובים, נסתרה, ונראה כי הנאשם יצר בהתנהגותו "סיכון ממשי" של גרם חבלה חמורה, שהתממש. נפסק כי התנהגותו של הנאשם שהרים את מוט המתכת מהארץ, הייתה מונעת ממטרה ברורה לפגוע במתלונן ולתקוף אותו.

22/07/2014
בית המשפט המחוזי הרשיע את זלמן כהן במסגרת כתב אישום המייחס לו ביצוע של מעשים מגונים בקטינים. נפסק כי גרסתו של הנאשם לא אמינה, ונראה כי מחשבותיו וכוונותיו של הנאשם, לביצוע העבירה, נלמדות בדרך של הסקת מסקנות מן העובדות שהוכחו. נקבע כי לא ניתן לייחס למעשיו של הנאשם כל משמעות אחרת מלבד משמעות מינית והמסקנה היא, כי הם בוצעו לשם גירוי או סיפוק מיני.

22/07/2014
בית המשפט המחוזי פסק הוצאות משפט ושכ"ט עורך דין לטובתם המבקשים בשל התנהלות המשיב כלפיהם. נפסק כי שיקולי בית המשפט בקביעת ההוצאות הם רחבים וכוללים, בין היתר: התנהגות בעלי הדין ודרך ניהול ההליך, מורכבות התיק ונסיבות אחרות שיש בהן כדי להשפיע על גובה ההוצאות. נקבע כי לא היתה כל הצדקה מצד המשיב לחייב את המבקשים לחתום על תנאי בחוזה השולל או המגביל זכות או תרופה העומדות להם על פי דין, שכן מדובר בתנאי מקפח לפי חוק החוזים האחידים.

22/07/2014
בית משפט השלום דחה את בקשתם של לייבדיאנאס בע"מ ואח' למתן צו למינוי תופס נכסים מכוח תקנה 387א לתקנות סדר הדין האזרחי. נקבע כי היות ומדובר בסעדים מרחיקי-לכת שעיקרם מינוי תופס נכסים ו/או מינוי כונס נכסים, כאשר בעל התפקיד המתמנה יוכל להיכנס לחצרים של הנתבעים ולתפוס כל חומר מחשב שבהחזקת הנתבעים או בשליטתם וּלהעתיקו, לא ינתנו הסעדים במעמד צד אחד.

22/07/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק להגבלת שכר טרחת עורך דין וגבייתו באמצעות ההוצאה לפועל (קביעת זכאות לתגמולים של ניצולי שואה לפי החלטה מינהלית) (תיקוני חקיקה), התשע"ד–2014, שמטרתה להגביל את שכר הטרחה המשולם לעורכי דין בעד טיפול בתביעות של ניצולי שואה התובעים להכיר בזכאותם לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז–1957.

22/07/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - איסור מכירת משקאות משכרים בתחנות תדלוק ובבתי עסק הנמצאים בתחומן), התשע"ד-2014, שמטרתה לאסור מכירת משקאות משכרים בבתי עסק הפועלים בתחנות התדלוק שכן, על מנת למגר תופעה של אלימות בקרב בני נוער, חייבים לצמצם את מכירת האלכוהול כדי להקשות על רכישתו שגורמת לעיתים לתופעת האלימות.

22/07/2014
בית המשפט העליון דחה את בקשתו של המבקש לקיים דיון נוסף בעניינו. נקבע כי על דרך העיקרון, יישום של הלכה קיימת על נסיבותיו של עניין קונקרטי, כמו גם פיתוחה הפסיקתי, אינו מצדיק קיומו של דיון נוסף. נקבע כי בפסק הדין הקודם לא נפסקה הלכה חדשה, אלא מדובר ביישום של הלכה קיימת.

22/07/2014
בית משפט השלום קיבל את תביעתו של יצחק אבהרמי וקבע כי הנתבעת תשלם לו פיצויים בשל תאונת דרכים שעבר. נקבע כי הנסיעה על הקטנוע ביום התאונה אכן הייתה למטרת סחר, בדיקה ומבחן כלי רכב כנדרש בפוליסה. נפסק, כי מהתשתית הראייתית עולה כי התובע לא היה בנסיעה פרטית כטענת הנתבעת, ולכן יש כיסוי ביטוחי לתאונה.

21/07/2014
בית משפט השלום קיבל את תביעתה של סמר אבו מפלח וקבע כי על הנתבעים לשלם לה תשלום ריבית מיוחד על תגמולי הביטוח שהיתה צריכה לשלם בהחלטה קודמת שניתנה. נפסק כי חוק חוזה הביטוח הוא חוק אשר נועד להגן על המבוטחים ולכן חברות הביטוח חייבות לנהוג בתום לב ולא להתיש את מבוטחיהן. נפסק כי הנתבעת תשלם לתובעת בגין עגמת הנפש שנגרמה לה, כמתואר לעיל,בשל התנהלותה הבעייתית של הנתבעת מול התובעת שלוותה בקשיים רבים.

21/07/2014
בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור של צבי כהן אקולוגיה בע"מ ואח' על פסק דינו של בית המשפט, בגדרו נדחה ערעורו של המבקש על גזר דינו של בית משפט השלום בחיפה. נפסק כי רשות ערעור לדיון בגלגול שלישי תינתן רק במקרים ייחודיים, שבהם מתעוררת שאלה בעלת חשיבות משפטית, או ציבורית רחבה. נקבע כי הלשון המפורשת של התנאים הקבועים ברישיון העסק להובלת פסולת שניתן למבקשים מאת המועצה האזורית עמק חפר – ברורה, מפורשת, ואיננה מותירה מקום לפרשנות.

21/07/2014
בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור של ישראל בן אהרון על החלטת בית המשפט המחוזי, לעכב בהסכמת בעלי הדין את הליכים בערעור שהגיש המשיב והותיר את הסעדים הזמניים שהוטלו על המבקש על כנם. נקבע כי המועד להשיג על החלטות שונות של הערכאה הדיונית הוא בתום הדיון בתובענה כולה, וזאת במקרים בהם אין להחלטה השפעה מכרעת על זכויות הצדדים או על אופן ניהול הדיון. נפסק כי המקרה דנא איננו חריג במידה כזו המצדיקה את התערבות בית משפט בהחלטת בית המשפט המחוזי בשלב זה של ההליך.

21/07/2014
בית משפט השלום קיבל את תביעתו של יצחק יליזרוב ופסק כי הצו הזמני המורה לנתבעת להחזיר את החשמל לדירתו של התובע ,יישאר על כנו. נפסק כי הזכות לחשמל, צריכה להיות כלולה בזכויות היסוד החברתיות וכחלק מזכותו של האדם לחיות בכבוד כמצוות חוק היסוד כבוד האדם וחירותו. נקבע כי לתובע יגרם נזק בלתי הפיך מניתוק דירתו מהחשמל, אך הנתבעת כן תוכל לשאת בתשלומים של פירעון החוב ולעיתים לאמץ את המידה של לפנים משורת הדין.

21/07/2014
בית המשפט העליון קבל את ערעורו של רשם העמותות ואח', על ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי שדחה בקשה להורות על פירוקה של המשיבה 1, מכוח העילות שבחוק העמותות. נפסק כי הרף שהציב בית המשפט המחוזי להצדקת פירוק מחמיר יתר על המידה ואינו עולה עם הלכות קודמות וזאת עקב ההפרות שביצעה העמותה שבית המשפט המחוזי הכיר בהן בהחלטתו, ודי בהן כדי להצדיק את פירוקה. נקבע כי לא ניתן להסתפק באמצעים נקודתיים, כגון שלילת תמיכות משרד החינוך בלבד ועל כן הערעור התקבל.

21/07/2014
בית המשפט העליון דחה את בקשתו של אליאור פרץ להורות על קיום משפט חוזר בעניינו. נקבע כי הוראה על קיומו של משפט חוזר אינה ניתנת כדבר שבשגרה, ובקשות לקיים הליך זה מאושרות באופן חריג. העובדה שהמבקש לא היה מיוצג במהלך משפטו, כאשר הוא סובל ממחלת נפש, אינו מהווה פגם דיוני חמור דיו כדי להורות על משפט חוזר, היות ולא הצליח להוכיח כי אי-הייצוג השפיע על מהלך המשפט, באופן כזה שתוצאות המשפט עשויות היו להשתנות, או כי הפגם הדיוני עליו הוא מצביע, מערער את יסודות ההרשעה בעניינו.

21/07/2014
בית הדין לעבודה קיבל חלקית את בקשתו של יהודה הוכמן, לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים אצל הנתבעת. נקבע כי השיקול המרכזי בסוגית מתן צו לגילוי מסמכים הינה שאלת רלבנטיות המסמכים לדיון באופן שגילויים ייעל ויקדם את הדיון. נקבע כי תנאי הסף הוא הוכחת קיומה של זיקה ברורה בין גילוי החומר המבוקש לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקרי. בנסיבות המקרה, בין הדין לא נעתר לבקשת התובע וסבר, בין היתר, כי אינו מספק הסבר מדוע דרושים לו חוזי התקשרות ספציפיים אשר בחשיפתם כאמור, יש בכדי לפגוע בפרטיותם של צדדים שלישיים.

21/07/2014
בית הדין לעבודה קיבל את תביעתה של רונית אלמוג זרדון ופסק כי פגיעת התובעת נגרמה עקב העבודה, בדרכה לעבודה ועל כן יש להכיר בפגיעתה כ"פגיעה בעבודה". נפסק כי חוק ביטוח לאומי, מרחיב את האפשרות להכיר בפגיעה כ"פגיעה בעבודה" גם אם אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של מבוטח ממעונו לעבודה והיא נגרמה עקב נסיעתו או הליכתו זו. הפסיקה נטתה לפרש את המילה "עקב" כנובעת מסיכוני הדרך, שהם כל אותם סיכונים צפויים ש אורבים למי שעושה את דרכו בהליכה ברשות הרבים.

21/07/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (עונשין), התשע"ד–2014, שמטרתה לקבוע כי הסנקציה על אי-מילוי שאלון, בכל הקשור לאיסוף נתונים על ידי הלשכה, תהיה קנס של 200 שקלים חדשים. בכך למעשה ניתן ליצור איזון ולהביא לשיתוף פעולה אזרחי בדרך של תמרוץ כלכלי.

21/07/2014
בית המשפט העליון דחה את ערעורו של יוסף חיים בן דוד על החלטת בית המשפט המחוזי במסגרתה נדחתה בקשת המערער לחיסוי זהותו. נקבע כי בהתאם לסעיף 3 לחוק יסוד השפיטה, בית משפט ידון בפומבי, זולת אם נקבע אחרת בחוק או אם בית המשפט הורה אחרת לפי חוק. נפסק כי חרף הטענה בדבר היותה של משפחת המערער מאוימת ונשקפת סכנה לחייה, קיים עניין ציבורי מוגבר בפרסום, ומנגד לא נמצא בחומר מודיעיני ביסוס קונקרטי לטענות הסכנה כאמור.

21/07/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון – שפת ההוראה), התשע"ד–2014 שמטרתה לתקן את חוק המועצה להשכלה גבוהה כך שההכרה בתואר האקדמי הראשון, תהיה מותנית בכך שלפחות 90% מתכנית הלימודים תהיה בשפה העברית או הערבית. הצעת החוק יוצרת איזון בכך שהיא מאפשרת באפשרה לימוד בשפה זרה בשיעור העולה על האמור בתארים מתקדמים ותכניות לימוד המיועדות לסטודנטים זרים בלבד.

21/07/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את עתירתו של עו"ד חיים שטנגר וקבע כי הוראת סעיף 18ג לחוק לשכת עורכי הדין, היא חד משמעית וברורה ואין למצוא בה כל סייג המרמז על כך שהסתייעות בחבר הלשכה אינה מותרת מקום בו, המדובר בייצוג וועדת האתיקה המחוזית בהליכים המשמעתיים. נפסק כי הסעיף קובע מפורשות, כי פרקליט וועדת האתיקה המחוזית רשאי להסתייע בחבר לשכה לצורך מילוי תפקידיו לפי סעיף זה, כאשר תפקידיו של פרקליט וועדת האתיקה המחוזית לפי סעיף זה כוללים, מפורשות, גם את ייצוג וועדת האתיקה המחוזית בהליכים משמעתיים.

21/07/2014
בית המשפט לענייני משפחה קיבל את התביעה וקבע כי המשיבה תחוייב במזונות הקטינה ,הנמצאת במשמורת האב. נפסק, כי הדרך הראויה, במקרים חריגים, בהם דיני המזונות המסורתיים, אינם נותנים מענה ראוי, הינה החלת דיני היושר במשפט העברי, המצויים ברמה נורמטיבית גבוהה יותר, מדיני המזונות ויש בהם כדי להוות מכשיר, לתיקון העיוותים הנוצרים בהחלת דיני המזונות. נקבע כי היות והכנסותיה של המשיבה גדולות יותר מאלו של המבקש, הרי שמדובר במקרה חריג ולכן המשיבה תישא גם היא במזונות הקטינה.

21/07/2014
בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור של קונסטנטין פייבושנקו, נפסק כי רשות ערעור בגילגול שלישי תינתן רק במקרים שבהם מתעוררת שאלה בעלת חשיבות משפטית. נקבע כי במקרים שבהם הבקשה מתייחסת רק לחומרת העונש, רשות ערעור תינתן רק במקרים נדירים במיוחד. נפסק כי היה על בית המשפט קמא לנמק את הכרעת דינו כראוי , אך יחד עם זאת, רמת הפירוט הנדרשת מבית המשפט איננה מחייבת להתייחס בהכרח לכל טענה שמועלית על ידי בעלי הדין, ועל כן נסיבות המקרה אינו מצדיקות התערבות.

21/07/2014
בית המשפט המחוזי קיבל בקשה מוסכמת אליה הגישו הצדדים להסתלקות מבקשה לאישור תביעה כייצוגית, שהוגשה כנגד המשיבה בשל הטעיית צרכנים לחשוב שהמוצר שמיוצר אצלה, מכיל שוקולד ו/או ששוקולד הוא אחד מרכיביו, ובשל כך הסבו להם נזק ממוני ונזק שאינו ממוני בשל הרגשות השליליים שהתעוררו בהם . נפסק כי בקשת ההסתלקות על כל חלקיה, סבירה ועומדת בתנאים שנקבעו בסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות.

20/07/2014
בית המשפט העליון קיבל את ערעורו של יורם חבה וביטל את החלטת בית המשפט המחוזי, במסגרתה נדחתה בקשתו להתיר לו להמציא למומחה מטעם בית המשפט, חלקים מפרוטוקול דיון שהתנהל בתביעת המבקש וכן תצהיר עדות ראשית של אחד העדים. נפסק כי הבקשה להמציא למומחה את פרוטוקול חקירת המנתח ממילא נכנסת לגדרי הוראותיו של בית משפט קמא בעניין החומר שעל הצדדים להמציא למומחה מטעמו. בנוסף, בית המשפט עמד על החשיבות, שבפני המומחה מטעמו יעמוד מלוא המידע הנדרש לגיבוש חוות ועל כן הערעור התקבל.

20/07/2014
בית המשפט העליון דחה את ערעורה של אביה כהן על פסק דינו של בית המשפט המחוזי במסגרתו נדחתה תביעתה בעילה של רשלנות רפואית ונקבע כי המשיבים לא התרשלו כלפיה. נפסק כי טענות המערערת, מופנות כלפי קביעותיו העובדתיות של בית המשפט המחוזי. ערכאת הערעור לא תתערב בקביעותיה העובדתיות של הערכאה הדיונית אלא בנסיבות מיוחדות, כאשר מתגלה שגיאה בולטת בפסק הדין , או מקום שבו הגרסה העובדתית שאומצה אינה מתקבלת על הדעת. בית המשפט קבע כי בנסיבות המקרה, לא נמצא כי טענות המערערת מצדיקות סטייה מכלל זה.

20/07/2014
בית הדין לעבודה דחה את תביעתה של יטבת ברבי וקבע כי אין לחייב את הנתבעת בתשלום פיצויי פיטורים. בית הדין לא התרשם כי הסיבה לפיטוריה של התובעת נבעה מהרעה מוחשית בתנאי העבודה שכן הנטל להוכחת טענת התפטרות מוטל על התובעת. מהעדויות והראיות שבפניו, בית הדין פסק כי אין כל זכר לכך שהרקע להתפטרות היה הרעה בתנאי העבודה או דחיקתה מתפקידה ולכן התביעה נדחתה.

20/07/2014
בית הדין הרבני דחה את בקשת התובע לביטול הסכם הגירושין שנחתם בינו לבין גרושתו. נקבע כי אין ספק שישנם בהסכם זה ויתורים גדולים יותר לטובת הנתבעת הן בחלוקת הרכוש והזכויות והן בגובה מזונות הבת ששיעורם גבוה מהמקובל. אולם טענת התובע לביטול ההסכם מהטעם שנחתם על ידו תוך כדי לחץ וכי נאלץ לקבל את תכתיביה של הנתבעת עקב רצונו העז לסיים את חיי הנישואין הקשים- אינה מתקבלת. בית הדין סבר כי מאחר והתובע הוא איש עסקים במקצועו, ובנוסף חווה בעבר הליך גירושין קודם, ידע על מה הוא חותם ולכן תביעתו נדחתה.

20/07/2014
בית המשפט העליון קיבל את ערעורו של ראמי גזאי וביטל את החלטת בית המשפט המחוזי, לעצור אותו עד תום ההליכים בעניינו. בית המשפט קבע כי קיים פוטנציאל ראייתי להרשעת העורר, ואומנם יש לשים דגש על נטייתו של בית המשפט להסתפק בחלופת מעצר. בהתחשב בחזקת החפות ובחולשה עוצמת הראיות, ובכך שהעורר נטול עבר פלילי, הרי שחלופת מעצר הדוקה בפיקוח, מעצר בית מלא, איזוק אלקטרוני,ערבות כספית, יש בהם כדי לאזן בין מכלול הנסיבות.

20/07/2014
בית המשפט לענייני משפחה דחה את התביעה וקבע כי הסמכות הנמשכת לדון במזונות הקטינים מסורה לבית הדין הרבני בלבד. סעיף 9 לחוק שיפוט בתי דין רבנים, מעגן את סמכות השיפוט של בית הדין מכוח הסכמה, לדון בענייני מעמד אישי שהוגדרו בחוק. אמנם ,הקטינים אינם כבולים להסכמות של הוריהם ולהליכים שהתנהלו בין ההורים. בנסיבות המקרה, הגשת התביעה למזונות בעבור הקטינים לבית הדין הרבני מהווה הסכמה בשם הקטינים לסמכותו של בית הדין, שכן עניין מזונות הקטינים עמד במרכז תביעה שהוקדשה כולה למזונות הקטינים ונדונה באופן עצמאי, ולא "נבלעה" ביתר ענייניהם של הצדדים.

20/07/2014
בית משפט המחוזי דחה את תביעתו של איברהים חג'אזי ופסק כי אין לפסוק לתובע הייצוגי גמול ואין לפסוק שכ"ט לבא כוחו. בתובענות בהן הוגשה הודעת חדילה מטעם הרשות, רשאי בית המשפט, על פי שיקול דעתו, לפסוק לתובע הייצוגי גמול בהתאם לשיקולים שונים. אולם, התובע הייצוגי אינו ראוי לייצג את הקבוצה, בין היתר, מאחר ובמשך עשר שנים בקירוב נמנע מלשלם לעירייה דמי ארנונה, על כן, הגשת הבקשה על ידו מהווה חוסר תום לב.

20/07/2014
בית הדין לעבודה דחה את בקשתו של בני פרנג'י לקבל לידיו מסמכים, במסגרת בקשה למתן צו לגילוי מסמכים ספציפיים. בית הדין פסק כי יש לברר בעת דיון את שאלת הרלוונטיות של המסמכים המבוקשים לפי מלאכת איזון ולפי מידתיות. ככל שהמסמך המבוקש רלוונטי יותר למחלוקות מושא ההליך וחיוני יותר לצורך גילוי האמת – ייתכן שהאינטרס לגלותו יגבר על אינטרסים אחרים מעורבים, ולהיפך. בנסיבות המקרה, חוזה העבודה מעולם לא נחתם בין הצדדים וגילוי שמות העובדים שפוטרו עלול להוות פגיעה במוניטין שלהם.

20/07/2014
בית המשפט לתביעות קטנות דחה את התביעה ודחה את בקשתה של הנתבעת 2 לייצוג על ידי עורך דין. נפסק כי הכלל לפיו לא יותר ייצוג על-ידי עורך דין של מי מהצדדים בתביעות קטנות, הוא כלל מנחה,היות והייצוג פוגע במטרתו של בית המשפט לייעל ולקצר, ולפשט את ההליכים עבור האזרח הקטן. נסיבותיו המיוחדות של מקרה זה תומכות בדחיית הבקשה, היות ומדובר בסכום תביעה קטן במיוחד והצדק מחייבת כי לא ינתן יתרון דיוני לאחד מן הצדדים.

20/07/2014
בית משפט השלום הרשיע את חגי יונגר בשל חניית רכבו בשטח גבעת שמואל בניגוד להוראות חוקי העזר העירוניים. אומנם, המאשימה בדקה את זכאותו של הנאשם לקבלת תו חניה, וזאת לנוכח סירובו לשנות כתובת מגוריו במשרד הפנים לגבעת שמואל במשך זמן רב מידי, אך אין בכך כדי להוות התנהגות שערורייתית, ואין בהתנהלות המאשימה כדי להוות פגם כה משמעותי, המצדיק את ביטולו של כתב האישום, או הגנה מן הצדק.

20/07/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגנת השכר (תיקון – התיישנות), התשע"ד–2014 שמטרתה הארכת תקופת התיישנות של תביעה לפיצויי הלנה במקרה של הלנה חוזרת, כשהשכר המולן משולם באיחור פעם אחר פעם. אי תשלום שכר מהווה פגיעה חמורה יותר בעובד מאשר תשלום שכרו באיחור, וסביר היה שגם לגבי פגיעה חמורה שכזו רשאי יהיה העובד להגיש את תביעתו לשכר מולן תוך שלוש שנים.

20/07/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק העונשין (תיקון – הרחבת חובות הדיווח על עבירות מין בקטין או בחסר ישע), התשע"ד–2014 שמטרתה למנוע מצבים בהם נודע על עבירות מין המבוצעות בקטינים, ואולם עבירות אלה אינן מדווחות לרשויות המתאימות, ולפיכך אינן מטופלות.

20/07/2014
בית הדין הרבני הגדול דחה את ערעורה של האישה על פסק דינו של בית הדין האזורי וקבע כי לא ניתן להתיר את נישואיה של התובעת בלא גט על ידי טענת מקח טעות. נפסק כי העובדה שלבעל יש עבר פלילי כבד וכי הוא סובל מהפרעות נפשיות, ועל כן אין עילה לסיום הנישואין על פי הדת. מאחר והתובעת לא הוכיחה טענותיה, הערעור נדחה והיא אינה מותרת לנישואין נוספים.

20/07/2014
בית הדין לעבודה קיבל את תביעתה של כאמלה סלמאן אלשיך וקבע כי יש לראותה כעובדת שכירה של בנה יוסף אלשיך לעניין זכאותה לקצבת זקנה בגיל לפי חוק הביטוח הלאומי. נקבע כי התובעת השתלבה בעסקו של יוסף שכן נוכחותה בעסק נדרשה, מאחר ויוסף שהה רוב הזמן מחוץ לכותלי העסק. נפסק כי ליוסף היה צורך אמיתי בנוכחותה של התובעת בעסק, שמילאה תפקידים שונים בעבודה כי וקיבלה שכר בתמורה לעבודתה. נקבע כי לפי המבחנים לקיומם של יחסי עובד מעסיק לפי חוק ביטוח לאומי, הרי שיש לקבל את התביעה.

20/07/2014
בית המשפט העליון קיבל חלקית את ערעורו של דני דנקנר, על גזר דינו של בית המשפט המחוזי כך שיופחת עונשו של המערער משנת מאסר בפועל ל-8 חודשי מאסר בפועל. נפסק כי מחד גיסא נסיבות הפרשה, גם על פי כתב האישום המתוקן, יש בהן חומרה המצדיקה מאסר בפועל כפי שפורט; מאידך גיסא יש ליתן יתר משקל משניתן לשוני בין כתבי האישום ולמשמעות הדבר בענישה, וכן להוסיף ולהידרש לנסיבות האישיות ועל כן יש להקל עם הנאשם.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו