לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
02/09/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דן בערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה, בה נקבע כי יש לסווג נכס בו מחזיקה המערערת, כסיווג השיורי של עסקים (משרדים, שירותים ומסחר) ולא בסיווג של "מלאכה ותעשיה". נפסק, כי אין מנוס מלהתערב בהחלטת ועדת הערר ולקבוע, כי הפעילות המתבצעת בנכס המערערת מהווה פעולה ייצורית מובהקת ולכן עליה להיכנס למסגרת הגדרת "תעשיה ומלאכה" בצו הארנונה.

02/09/2014
בית הדין האזורי לעבודה דן בתביעה שהגישה מרצה כנגד מעסיקתה, העוסקת בשאלת תחולת חוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות על העסקת התובעת, ובשאלת זכותה של התובעת להפרשי פיצויי פיטורים ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים. נפסק, כי במקרה דנן, הוצגו ראיות ברורות לכך שהתובעת מעולם לא חשבה ומעולם לא טענה לאורך שנות עבודתה הארוכות, שהחוקה חלה על העסקתה. כמו כן, היא לא הוכיחה שהיא השתייכה לארגון עובדים כלשהו או אפילו שהיא שילמה לארגון כזה או אחר דמי טיפול מקצועי-ארגוני.

02/09/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה עתירה שהגיש מלון רסטל בע"מ כנגד ראש הרשות הארצית לכיבוי והצלה ואח', במסגרתה התבקש בית המשפט לקבוע, בין היתר, כי הוראות חוק התכנון והבניה ותקנותיו, אינן מהוות מקור סמכות למשיב להורות על הוספת אמצעי כיבוי כתנאי לחידוש רישיון עסק. נפסק, כי בנסיבות העניין אין לתת פרשנות דווקנית להוראות החוק הרלוונטיות, אלא מן הראוי לבחון את כללי הדין על דרך של פרשנות מרחיבה. בהתאם לכך, אין כל מניעה עקרונית מהמשיבים להעלות דרישות נוספות על אלו הקיימות בתקנות שירותי הכבאות ואין באמור משום חריגה מסמכות מצדם.

02/09/2014
בית המשפט לתביעות קטנות קיבל בחלקה תביעת נזיקין כנגד עיריית חדרה, שבמסגרתה טוענת התובעת לנזקים הנגרמים לה כתוצאה ממחדלי הנתבעת באופן תחזוקתה את אזור מגוריה. נטען, בין היתר, שהנתבעת לא טורחת לפינוי סדיר של האשפה מאזור מגוריה של התובעת. נפסק, כי הנתבעת כשלה בקיום חובת הזהירות המוטלת עליה בכל הנוגע לאופן טיפולה במבנה הנטוש ובסביבתו הקרובה, ובמידה מסוימת גם באופן בו מטופל נושא פינוי האשפה והפסולת הנוספת המצויה באזור ביתה של התובעת.

02/09/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעה העוסקת בשאלה, מה דינו של הסכם בו לגביו חלו שינויים שבעקבותיהם חל גידול משמעותי בסכום דמי היתר שדורש מנהל מקרקעי ישראל ממוכר מקרקעין, ההופך עסקת מכר לעסקת הפסד. נפסק, כי אין די בהפיכת העסקה לעיסקת הפסד עבור המוכר ובטעות בכדאיות העסקה, כדי להפוך אכיפת החוזה לבלתי צודקת.

02/09/2014
בית משפט השלום דן בטענת נאשם כי אין להשיב לאשמה, במסגרת כתב אישום שהוגש כנגדו בגין איומים על מזכירה רפואית. נקבע, כי בשלב בחינת טענת "אין להשיב לאשמה", על ביהמ"ש לבחון אך קיומן של ראיות לכאורה להוכחת האשמה, מבלי להתייחס למשקל הראוי שיוענק לאותן ראיות. בנסיבות המקרה, קיימת תשתית ראייתית לכאורית שדי בה, אם תוכח, להרשעת הנאשם בעבירת האיום ולכן עליו להשיב לאשמה.

02/09/2014
בית המשפט לענייני משפחה דחה תביעה לפסק דין הצהרתי, בו יוצהר כי התובע הינו הבעלים של מלוא הזכויות בנכס, וכי ההעברה ללא תמורה ממנו לנתבעת בטלה והוא זכאי להירשם כבעל מלוא הזכויות בנכס. נפסק, כי נטל ההוכחה כי הרישום אינו משקף את המצב האמיתי של הזכויות בנכס רובץ על התובע, המבקש לסטות מהרישום. מדובר בנטל נכבד ביותר, שהתובע לא עמד בו נוכח התמיהות, הסתירות והמחדלים הראייתית מצידו.

02/09/2014
בית הדין האזורי לעבודה דן בתביעה העוסקת בשאלה האם פוטרה התובעת, לאחר כארבעה חודשי עבודה בשירות הנתבעת, עקב הריונה. נפסק, כי הנתבעת ידעה על הריונה של התובעת ופיטוריה היו בשל הריונה. צוין, כי נוכח מטרת חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה וחשיבות העקרונות המיושמים בתיק זה, יש לשדר מסר ברור כי הפרת הוראות חוק זה תגרור סנקציה כספית ממשית.

02/09/2014
בית המשפט המחוזי דן בבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין, במסגרתו בוטל פסק הבוררות שניתן בעניינם של הצדדים. בית המשפט קבע, כי אין מקום לעיכוב ביצוע פסק הדין או התליית פעולתו. עם זאת, וכדי לאפשר למבקש להגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין ולהביא את הבקשה לעיכוב ביצוע בפני ערכאת הערעור, יש להעתר לבקשה החלופית לסעד זמני ארעי ולהורות על התליית התוצאות הנובעות מפסק הדין.

02/09/2014
בית המשפט המחוזי דחה תביעה לאכיפת הסכם אופציה והמחאת זכות מכוחם רכשו התובעים, לטענתם, את זכויות החכירה במקרקעי מגרש ספורט ברעננה. נקבע, כי בנסיבות העניין, היעדר החתימה בצירוף ההוראה המפורשת שבסעיף 13 לטיוטת הסכם מימוש האופציה, מצביעות על כוונה ברורה של הצדדים שלהסכמים לא יהיה תוקף מחייב בטרם יתקבלו האישורים הנדרשים של הגורמים המוסמכים להתקשר בהסכמים, ובטרם ייחתמו על ידם כדין.

02/09/2014
בית משפט השלום דן בתביעת שיבוב ותביעה שכנגד בגין נזקים שנגרמו למשאיות שהיו מעורבות בתאונה. בית המשפט ציין, כי האשם התורם כשלעצמו איננו יוצר עילת תביעה, אלא יש בו כדי להפחית את הפיצוי בו חב המזיק, ואין בו כדי לשלול את אחריותו של האחרון. במקרים מסוימים, יכול שההתנהגות שיש בה משום אשם תורם תהווה גם אשם יוצר אחריות, אם יוכחו התנאים לכך. בנסיבות המקרה דנן, לא נמצא כי בהתנהגות נהג התובעת ובשיעור הרשלנות התורמת שנקבעה, כדי להקים חבות כלפי הנתבעים או מי מהם.

02/09/2014
בית המשפט המחוזי הורה על מינוי נאמנים חדשים כנאמנים בהקפאת הליכים של צ. לנדאו קבלנות והנדסה בע"מ. נקבע, כי מבלי להטיל ספק ביושרם וביכולתם של הנאמנים הקודמים, שהוצעו כנאמנים על ידי החברה בבקשתה להקפאת הליכים, נכון יהיה שלא למנותם כנאמנים. קיים חשש לניגוד עניינים ממשי לכל אחד מהנאמנים המוצעים לכהן בתפקיד, מהטעמים שפורטו בהחלטה, כמו גם מבחינת מראית פני הצדק.

02/09/2014
בית משפט השלום דחה תביעה נזיקית שהגיש התובע, אשר נפגע, לטענתו, עת עבד בשירותה של הנתבעת שהינה חברה קבלנית לעבודות עפר. בית המשפט קבע, כי התובע לא הרים את נטל הוכחת נסיבות האירוע כפי שנטענו על ידו, שכן עדותו לגבי הנסיבות הייתה עדות יחידה שלא נתמכה בכל עדות נוספת, וככזו, לא ניתן לאמצה בנסיבות התיק. עוד צוין, כי בעדותו של התובע התגלו סימני שאלה ותהיות אשר כרסמו במידת האמון שניתן היה לייחס לעדותו בכלל.

02/09/2014
בית המשפט המחוזי דן בבקשה להסדר נושים, אשר עניינה הסדר של חובותיו של עו"ד אמיר בירמן כערב להתחייבותיה של החברה ט.ב. מתקדמים בכספים בע"מ, לגביה ניתן צו פירוק. בית המשפט קבע, כי משזכה ההסדר לאישור של הנושים, יש לאשרו ולתת לו תוקף של פסק דין.

02/09/2014
בית הדין האזורי לעבודה דן בבקשה לפסיקה על סמך מסמכים, ומנגד בקשה למחיקת תביעתו של התובע. נקבע, כי יש לדחות את הבקשה לקיום ההליך על סמך מסמכים בלבד. ב"כ התובע לא הוכיח שקידה ראויה מצידו ומאמצים סבירים להבטחת התייצבותו של התובע לדיון או מניעותו מלהתייצב לדיון מטעמים ראויים. במקרים בהם הנסיבות אינן מאפשרות לתובעים להתייצב לדיון, יש לאפשר דיון על ידי נציג התובעים. אולם, הלכה זו ניתן ליישם רק מקום בו עשה בעל דין את כל הנדרש על מנת להציג את עניינו בפני בית הדין על פי סדרי הדין המקובלים.

01/09/2014
בית משפט השלום דן בתביעה כנגד מדינת ישראל ואח', הטענה להתרשלות הנתבעות כלפי התובע, בכך שנעצר ובהמשך הוגש כנגדו כתב האישום, על לא עוול בכפו. בטרם החלה שמיעת הראיות בתיק הפלילי, חזרה בה המאשימה מכתב האישום כנגד התובע, מטעמים ראייתיים, וכתב האישום כנגדו בוטל. נקבע, כי שיקול הדעת הראשוני של הפרקליטות, אשר העריכה שסביר שבית המשפט יקבע כי חומר הראיות צריך להוביל להרשעת התובע בביצוע העבירות שיוחסו לו, מעבר לכל ספק סביר, היה שיקול דעת סביר לחלוטין. ובוודאי שלא מדובר בשיקול דעת בלתי סביר באופן קיצוני, במידה המצדיקה הטלת אחריות בנזיקין.

01/09/2014
בית המשפט לתביעות קטנות דן בתביעה לחיוב הנתבעת, דימור שרותים רפואיים בע"מ, להשיב לתובעת את כספה ולפצות אותה בגין עגמת הנפש שנגרמה לה כתוצאה מאופן התנהלות הנתבעת כלפיה, במסגרת הסכם לביצוע הליך רפואי אסתטי של מילוי שפתיים. נקבע, כי עולה מהראיות שהתובעת לא קבלה את התמורה שהובטחה לה. עוד נקבע, כי יש לפצות את התובעת בגין עגמת הנפש שנגרמה לה בעקבות דרישת התשלום הנוספת שהציבה לה הנתבעת, שאפשרות קיומה לא הובהרה לה מראש.

01/09/2014
בית המשפט המחוזי דחה את בקשתו של המבקש להורות לעו"ד אבנר כהן, הנאמן להסדר נושים של עיריית טייבה, להכיר בפירעון חובות המיסים העירוניים של המבקש לעירייה. צוין, כי , גם אם קיים מחדל בשימור מסמכיה של העירייה או שנפלה בהם טעות, אין זה סביר שהמבקש לא דאג לבחון את הסוגיה במועד או לברר האם חובו סולק כראוי, בהיותו "מונע הנזק הטוב יותר" ביחס לעירייה. לאור האמור, גם השיהוי עומד כנגד המבקש.

01/09/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור על הרשעת המערער בעבירת שוד, ועל העונש שנגזר עליו בגין הרשעה זו. בית המשפט ציין, כי ניתן לראות באלימות שהופעלה על-ידי המערער כלפי המתלונן, הן כיסוד מבין היסודות העובדתיים של עבירת השוד והן כנסיבה מחמירה, לפי סעיף 402(ב) לחוק העונשין. עוד נקבע, כי אין כל חומרה בעונש שהושת על המערער והוא אף נוטה לקולה.

01/09/2014
בית המשפט המחוזי דחה תביעה נזיקית שהוגשה בעקבות "פרשת רמדיה", אשר התעוררה לאחר שהתגלה כי בפורמולה הצמחית אשר שווקה בישראל על ידי חברת רמדיה נמצא חסר בויטמין B1 (תיאמין). לטענת התובעים, הנזק שנגרם לתובע הינו נזק ישיר כתוצאה מהיווצרות חסר בתיאמין עקב צריכת הרמדיה הפגומה. נפסק, כי נטל ההוכחה הראשוני להוכיח כי התובע ניזוק בתקופת השיווק מהרמדיה הפגומה רובץ באופן בלעדי על כתפי התובעים. התובעים לא הצליחו להוכיח זאת. עוד נקבע, כי חלוף הזמן בענייננו שולל באופן מובהק את הקשר הסיבתי בין צריכת הרמדיה לבין נזקי התובע.

01/09/2014
בית משפט השלום דן בתביעת לפינוי מוסך שבבעלות הנתבע, המחזיק בו כדייר מוגן. במוקד התביעה השאלה האם יש להורות לתובעת לחשוף הסכם פינוי שנכרת בינה לבין בעלי מוסך ה"תערוכה" שבבעלות צדדים שלישיים, וכן הסכם דיירות מוגנת הנוגע למוסך, למרות סעיף סודיות הכלול בהסכם הפינוי. נקבע, כי לא מדובר במקרה הנדיר ויוצא הדופן שבו יש להורות על חשיפת הסכם הכולל ענין פרטי וייתכן אף סוד מסחרי, הקשור ישירות לצד שלישי, שאיננו צד להליך.

01/09/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה לבירור היקף נכסי עיזבון המנוחה. התובע, בעלה של המנוחה עותר להצהיר כי הנו בעלים של מחצית נכסי אשתו המנוחה מכוח יחסי הנישואין, כאשר המחצית השנייה של נכסי המנוחה, היא שמהווה את עיזבונה העומד לחלוקה בין יורשיה. נפסק, כי למנוחה היתה כוונה ברורה לשיתוף מלא עם התובע בכל הנכסים והזכויות שעמדו לזכותה. נראה כי במקרה זה התוצאה הצודקת הינה איזון משאבים של מחצה על מחצה מכוח חייהם המשותפים של בני הזוג, שניכר כי התנהלו בשוויון בלא הבחנה או גבולות.

01/09/2014
בית משפט השלום קיבל בקשה לדחייה על הסף של תביעה בטענה שהתובעת, כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ, אינה הזוכה בתיק ההוצל"פ שבנידון. נקבע, כי מדובר בהליך מיותר ובזבוז זמן שיפוטי, שכן על התובעת היה להגיש בקשה מתאימה בלשכת ההוצל"פ לחקירת המבקש, ובמידת הצורך בהתאם לתוצאות החקירה להורות לו לשלם לה כספים שקיבל, אם קיבל, מהעיזבון. בנסיבות ההתנהלות של התובעת בתיק, שהסבה למבקש טרחה מיותרת, יש לחייב אותה בתשלום הוצאות המבקש בסך של 3,500 ש"ח.

01/09/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעה של משה ויזל ואח' כנגד לב האגם בע"מ ואח', וקבע כי התקיימו התנאים לאכיפתם של השיעבודים על זכויותיה של המשיבה בנכס מקרקעין באשקלון להבטחת חובו הנטען של המבקש כלפיה. נקבע, כי המשיבה הפרה במספר הפרות את התחייבויותיה לפי הסכמי ההלוואות והשעבודים ומשכך קמו התנאים להורות על אכיפת ומימוש השעבודים.

01/09/2014
בית המשפט העליון קיבל ערר העוסק בבקשת המדינה להטלת ערבויות על המשיב, מאיר אוחנה, במסגרת כתב אישום שהוגש כנגדו בגין מסכת עבריינית רחבת היקף שהתרחשה בעת שהמשיב פעל כמורשה לעסוק בסחר ביהלומים וניהל משרד בבורסה ליהלומים. לטענת המדינה, בנסיבות העניין היה מקום ליתן צו גורף האוסר על יציאתו של המשיב מהארץ. נקבע, כי מכלול הנסיבות – המעלה חשש כבד להימלטות – אינו מאפשר לקבוע כי בשלב זה יציאתו של המשיב לחו"ל תהיה ברירת המחדל ללא הפקדות כספיות ממשיות.

01/09/2014
בית המשפט לתביעות קטנות קיבל תביעה נגד חברת אקסטרז בע"מ, שעניינה התחייבות הנתבעת לספק לתובעת עבודות ניצבות בסרטים ובסדרות טלוויזיה. בית המשפט ציין, כי על אף שהמסמך ניתן לפרשנות לכאן ולכאן, נראה שבניסוח "אנו מתחייבים ל- 6 עבודות בשנה" ניתן להבין בהחלט שמדובר בעבודות ממש ולא רק באודישנים. יתרה מזו, הכלל המשפטי קובע שפרשנות מסמך נעשה כנגד המנסח, כיוון שהנתבעת היא זו שניסחה את ההסכם, גם אם ניתן לפרש אותו לשני כיוונים, הפירוש יהיה לטובת התובעת.

01/09/2014
בית משפט השלום הרשיע את איל רחמני בעבירות של הסגת גבול פלילית ואיומים כלפי יושב ראש מועצה אזורית מגדל, וגזר עליו 11 חודשי מאסר. צוין, כי לאור התנהגותו שלוחת הרסן של הנאשם במהלך ביצוע העבירות בגינן הורשע, לרבות חדירה לחדר השינה והשירותים בביתו של ראש מועצה בביתו הפרטי והשמעת איומים כלפיו, היעדר נטילת אחריות מצידו של הנאשם בגין מעשיו וחוסר הבנתו את החומרה והפסול במעשיו, נראה כי על העונש שיוטל על הנאשם להרתיע הנאשם מלחזור לסורו ולעבור שוב את העבירות בגינן הורשע.

01/09/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה העוסקת בשאלה, מה סכום המזונות שעל הנתבע לשלם עבור מזונות שני ילדי הצדדים וכיצד יאוזן רכוש הצדדים. צוין, כי בין היתר, האישה טוענת כי מגיע לה גם סכום כספי נוסף, עקב הפער בכושר ההשתכרות של הצדדים. נראה כי המצב לפיו אין כללים וקריטריונים לצורך הערכת מרכיב מהותי וחשוב של הפרשי כושר השתכרות, אינו ראוי. מעבר לעובדה כי המצב כיום יוצר אי וודאות רבה, דבר הפוגע באפשרות של הגעה להסכמים, אין זה סביר כי לא ייקבעו קריטריונים וכללים בנושא והדבר יוערך כאומדנה ללא בסיס עיוני ומקצועי.

01/09/2014
בית המשפט המחוזי קיבל את ערעורו של יורם נעמן על הרשעתו בעבירה של מעשה מגונה לאור עדויות עדי הראיה אשר העידו על המעשה עצמו ועל התנהגותו המפלילה של המערער כשבוע לאחר מכן כאשר זוהה על-ידם, וכן לאור הודאותיו של המערער. נפסק, כי מדובר במקרה חריג המצדיק התערבות בקביעת ממצאיה ומסקנותיה של הערכאה הדיונית. ראשית, לא הוכח כראוי זיהויו של המערער על-ידי עדי התביעה. שנית, מעדויות עדי הראיה אף לא הוכח ביצועו של מעשה מגונה.

01/09/2014
בית משפט השלום דן בבקשה להחזרת תפוס, רכב טויוטה קורולה, אשר נתפס על ידי משטרת ישראל. נקבע, כי על אף שאין התביעה מחויבת על פי חוק להודיע עם הגשת כתב האישום על כוונת התביעה לעתור בסיום ההליך לחילוט התפוס בתיק, נראה כי מן הראוי שהמחוקק יבחן בשנית ההסדר החוקי הנוהג בתחום זה ויסדיר בפקודה את חובת התביעה למסור הודעה כאמור, לא רק על פי פקודת הסמים המסוכנים וחוק איסור הלבנת הון כפי שקיים כיום, אלא יחיל ההסדרים הספציפיים הנ"ל על כלל התפוסים והעבירות.

31/08/2014
בית המשפט המחוזי דחה בקשת רשות ערעור על החלטה בה נעתר בית המשפט לבקשת המשיב למתן צו הגבלת שימוש, האוסר על המבקשת לעשות כל דיספוזיציה בזכויותיה בבית שנרכש על ידה. נקבע, כי "חריגותה" של החלטת בית המשפט קמא נובעת אך ורק מהטעם כי צו הגבלת השימוש ניתן ביחס לנכס שרכישתו טרם הושלמה ע"י המבקשת למועד בו ניתן הצו. עם זאת, לא ניתן לומר כי בית המשפט קמא לא נתן דעתו על הנסיבות המיוחדות של מקרה זה. הדבר בא לידי ביטוי בין יתר השיקולים אותם מצא בית המשפט קמא כמצדיקים את מתן הצו.

31/08/2014
בית המשפט לתביעות קטנות דחה את תביעת התובעים, מבוטחי הנתבעת בביטוח נסיעות לחו"ל, לשיפוי בגין נזק שנגרם לרכושם עקב פריצת רכב ששכרו, בעת שהיה נעול בחניה מוסדרת באיטליה. תביעת הביטוח נדחתה בטענה כי התובעים לא עמדו בתנאי הפוליסה, ולא שיתפו פעולה עם הנתבעת לבירור החבות. נפסק, כי הנטל להוכחת העובדות המקימות את עילת התביעה רובץ על התובעים, המבוטחים, והם לא עמדו בו, ואף סירבו לעמוד בתנאי הביטוח, ללא הצדקה.

31/08/2014
בית משפט השלום קיבל את בקשות הנתבעות, ארגון המהנדסים והעובדים המקצועיים בחברת החשמל ואח', לסילוק התביעה שהוגשה כנגדן על הסף. נקבע, כי במסגרת הליך בוררות הצהיר התובע מפורשות כי אין לו כל יריבות עם הנתבעות בהליך זה ואין לו כל טענה כנגדן באשר הן מסרבות לקבלו כחבר לשורותיהן. העובדה שכיום התובע שינה את טעמו ובחר להגיש תביעתו נגד אותן נתבעות עומדת בסתירה מוחלטת לעמדתו האמורה.

31/08/2014
בית המשפט קיבל ערעור על החלטה בה חויבה המערערת, בהתאם להוראת סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט, בתשלום קנס בסך 500 ש"ח, בגין כל יום שבו המערערת תמשיך להפר את החלטות בית המשפט שניתנו בעניינה. נקבע, כי מדובר במחלוקת משפטית אמיתית באשר לפרשנותו של ההסכם בין הצדדים, ולפיכך, אין אנו באים בגדרן של אותן החלטות שיפוטיות ברורות וחד משמעיות אשר בגינן ראוי לפנות ולהפעיל את המנגנון החריג הקבוע בסעיף 6 לפקודה. על המבקש לאכוף החלטה בהליכי ביזיון לשכנע כי לשון ההחלטה ברורה ויש לפרשה בדרך שהוא מפרש אותה. המערערת לא עמדה בנטל זה.

31/08/2014
בית הדין האזורי לעבודה דן בתביעה כנגד בנק לאומי לישראל בע"מ, העוסקת בשאלה האם ההסכם הקיבוצי שהסדיר את תנאי העסקתו של התובע, לאחר הגיעו לגיל 55, טומן בחובו אפליה מחמת גיל. נקבע, כי לצורך יישומו של חוק שוויון הזדמנויות, יש לאמץ את ההגדרה המרחיבה של מושג ההתנהגות המפלה, כמושג הכולל כל סוג של "אלימות סימבולית". זאת, בשים לב לתכלית של דיני איסור האפליה והתרומה של השימוש בלשון סטראוטיפית ומפלה ושל הבניית קטגוריות בלתי רלבנטיות, להנצחת נחיתותן של אוכלוסיות מופלות.

31/08/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה רכושית בין בני זוג גרושים, לעניין כספים ונכסים הרשומים על שם הנתבע. בית המשפט ציין, כי בדיקת התשתית הראייתית במקרה דנן מראה, שחרף העובדה כי הצדדים חיו יחד שנים ארוכות במשק בית משותף, הם התכוונו במפורש להעדר שיתוף בנכסים ורכוש אותו ירש הנתבע. לא ניתן גם לקבוע כי ההשבחה ופירות הנכסים הינם משותפים.

31/08/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור על פסק הדין אשר דחה עתירה כנגד החלטת ועדת הערר הפועלת מכוח חוק חינוך מיוחד. נקבע, כי האבחון הפסיכודידקטי שהמציאו ההורים עצמם מצביע על קשיים ולקויות אצל הקטין. על אף הקשיים, ועדת הערר נתנה משקל לרצונם של ההורים, קיבלה את הערר באופן חלקי והורתה על השמת הקטין בבית ספר רגיל, אם כי בכיתה מיוחדת. החלטת ועדת הערר אינה חורגת ממתחם הסבירות, ואין עילה מינהלית להתערבות בה. זאת במיוחד, כשעניינו של הקטין עתיד להתברר שוב בינואר 2015.

31/08/2014
בית משפט השלום דחה ערעור שהגישה המערערת, אלמנתו של המנוח, על דחיית תביעתה להכרת זכויות בני משפחה לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום). לטענת המערערת, הוכח קשר סיבתי בין נסיבות פטירת המנוח לבין פציעתו שנגרמה בעת שירותו בקבע בשנת 1975 ועל כן יש להכיר בתביעתה. נקבע, כי המערערת לא הצליחה להוכיח את טענותיה שקיים קשר בין נכותו המוכרת של המנוח לבין פטירתו. צוין, כי ההלכה הפסוקה קובעת במפורש כי משמינה בית המשפט מומחה מקצועי מטעמו, יש לתת משקל מכריע לממצאיו וחוות דעתו ורק בנסיבות נדירות יסטה בית המשפט מחוות דעת המומחה.

31/08/2014
בית משפט השלום דן בבקשה שהגישה המפעילה של האתר ההיסטורי הקדוש לנצרות, "גן הקבר", כנגד המשיבה, המפעילה בית קברות מוסלמי השוכן צמוד לגן הקבר, בעקבות עבודות שעשתה המשיבה להרחבת בית הקברות. בית המשפט קבע, כי תבוצע בדיקת מעקב למשך שנתיים על מנת לבדוק האם יש תזוזה של הקירות כתוצאה מבניית הקירות על ידי המשיבה. עד סיום בדיקת המעקב, יישאר בתוקפו צו המניעה הזמני שניתן בתיק, האוסר על כל בניה או קבורה נוספת בשטח שהוגדר בצו המניעה.

31/08/2014
בית המשפט לתביעות קטנות דן בתביעה כנגד הנתבעת, שיטת בלסקי - המרכז הישראלי לאימון בע"מ, אשר מכשירה אנשים כמאמנים בהתמודדות עם בעיות בחיים. המחלוקת בין הצדדים נוגעת להתחייבותה של הנתבעת לספק עבודה כמאמנים לבוגרי הקורס. נקבע, כי התובע לא הוכיח כי התובעת הפרה התחייבות שלה כלפיו, שהרי בחוזה שהוצג לו בטרם הקורס (ולדבריו אף חתם עליו) נאמר כי כל שהחברה מספקת למסיימי הקורס היא הפנייה של לקוחות פוטנציאלים.

31/08/2014
בית המשפט העליון דן בשתי בקשות רשות ערעור במסגרתן נדחו בקשות המבקשים (הנתבעים) לדחיית תביעות המשיבים מחמת התיישנות. שתי בקשות רשות הערעור עוסקות במקרים בהם נולד אדם כשהוא סובל ממוגבלות העשויה להצדיק מתן פיצוי מכוח עילת "הולדה בעוולה". בית המשפט פסק, כי מאחר שהלכת המר לא התכוונה להביא לפגיעה בפיצוי עבור צרכי הילודים ונוכח ההסתמכות ארוכת השנים על הלכת זייצוב, יש מקום להחלת הוראת מעבר, למשך זמן קצוב, גם על מקרים בהם טרם פרסום הלכת המר לא הוגשה תביעת הורים במהלך תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק לעניין תביעה זו.

31/08/2014
בית המשפט המחוזי דן בבקשה לאישור הסכם פשרה במסגרת תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד מגה קמעונאות בע"מ, בטענה כי היא מוכרת ללקוחותיה מוצרים דומים למוצרים מפוקחים, במחירים העולים על המחיר המירבי שנקבע בצו באופן יחסי לגודלם או כמותם. נקבע, כי במסגרת הסדר הפשרה התחייבה המשיבה להסיר את המחדל הנטען בבקשת האישור. עוד צוין, שחברי הקבוצה אינם ניתנים לאיתור ומכאן שפיצוי כספי לחברי הקבוצה אינו מעשי בנסיבות העניין. משכך, ראוי לייעד את סכום הפיצוי המוסכם לטובת הציבור. נוכח מכלול הנתונים, עולה כי הסדר הפשרה ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה, וכי סיום ההליך בפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת.

31/08/2014
בית משפט השלום דן בתביעה כספית הנוגעת לארבע התקשרויות בין התובעת לנתבעות, שעניינן השקעות נדל"ן שונות בעיר טורונטו בקנדה. צוין, בין היתר, כי התובעת קראה את ההסכם, ערכה בו שינויים בכתב ידה ואף חתמה עליו. בנסיבות אלו ונוכח הניסוח הברור, היה צריך להיות לתובעת ברור כי אינה רוכשת זכות בעלות בדירה אלא זכויות חוזיות, ואם לא הבינה עניין זה למרות הנוסח המפורש, היה עליה להימנע מלהתקשר בעסקה אשר יסודותיה הבסיסיים אינם ברורים לה, ללא ייעוץ וליווי מקצועי.

31/08/2014
בית המשפט המחוזי הרשיע את מחמד מוהולוס בעבירה של ניסיון לרצח. צוין, כי במקרה שלפנינו הגיע הנאשם אל המתלונן כשהוא מצויד בסכין, השניים האחרים אחזו במתלונן ואז כאשר המתלונן "מוכן לשחיטה" הוא חתך, דקר, שיסף את גרונו של המתלונן. הוא המשיך ודקר אותו במקומות נוספים. הנאשם היה מודע היטב למעשיו, כפי שהוא עצמו העיד, על שלל גרסאותיו.

31/08/2014
בית משפט השלום דן בתביעת עורך דין לשכר טרחה ותביעה נגדית של לקוחו. צוין, כי בדרך כלל, אין הלקוח נדרש לשלם לעורך הדין שכר טרחה נוסף ונפרד בגין הטיפול בבקשות ביניים, במסגרת אותו הליך. על כן יש היגיון ענייני בכך ששכר טרחת עו"ד, שנפסק בהחלטת ביניים, יהיה שייך לעורך הדין. לעומת זאת, כאשר בפסק הדין הסופי פוסק ביהמ"ש שכר טרחת עו"ד לטובת הזוכה בהליך, אזי מדובר בשיפוי הזוכה בגין הנזק שנגרם לו בשל כך שנאלץ לשלם עבור שירותי עורך-דין על מנת להעמיד את תביעתו, שנמצאה מוצדקת. מובן שעורך הדין ולקוחו רשאים להסכים אחרת, אולם הסכמה זו צריכה להיות מפורשת.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו