לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
26/11/2014
בית הדין האזורי לעבודה דן בבקשתו של פרופ' אייל וינקלר שעניינה החלטת נציב שירות המדינה להשעותו מעבודתו כמנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית במרכז הרפואי ע"ש שיבא, וזאת בגין תובענה המייחסת לו ביצוע ניתוחים פרטיים תוך דיווח על שעות עבודה בבית החולים. נקבע, כי לאור מכלול הליקויים שנפלו בהחלטת הנציב, דרך המלך היא לבטל את החלטת הנציב מלהשעות את המבקש. עם זאת, החלטה כאמור אינה עולה בקנה אחד עם פסיקתו העקבית של בית הדין הארצי, על פיה אין בית הדין מתערב בהחלטת הנציב להשעות עובד מתפקידו. לפיכך, נקבע שיש לדחות מועד כניסתה לתוקף של ההשעיה בארבעה חודשים.

26/11/2014
בית משפט השלום דן בתביעות לפיצויים ולשיבוב בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע, על פי הנטען, כתוצאה מתקיפתו על ידי כלבה של הנתבעת. נפסק, כי התובעים הוכיחו מעבר למאזן ההסתברות שהתובע הותקף על ידי כלב, וכי הנתבעת היתה בעת התאונה הבעלים של הכלב, כהגדרת מונח זה בפקודת הנזיקין.

26/11/2014
בית משפט השלום קיבל תביעה כנגד מדינת ישראל ואח', בגין רשלנות רפואית בניתוח שנערך בבית חולים "ברזילי" באשקלון. נפסק, כי הנתבע התרשל כלפי התובע, בכך שהשמיט ממכתב השחרור את המידע בעניין החדרתם של שני תילי קירשנר לכף היד. מידע זה צריך היה להופיע במכתב השחרור, בשל הצורך בטיפול עתידי בתילי הקירשנר – הוצאתם בזמן הנכון. נפלה התרשלות גם בכך, שהתובע הופנה לפיזיותרפיה וריפוי בעיסוק, מבלי ליידע את המרפאה בעיסוק בדבר החדרתם של שני תילי קירשנר לכף ידו.

26/11/2014
בית המשפט המחוזי דחה ערר על החלטת בימ"ש קמא בנוגע למסירת חומר חקירה לעורר. הערר מופנה, לאחר השתלשלות עניינים מסוימת, רק לעניין קבלת גיליון הרישום הפלילי של המתלונן. נפסק, כי בנסיבות המקרה קשה לראות כיצד המידע הגלום בגליון הרישום הפלילי של המתלונן יוכל לסייע בהגנתו של העורר, מעבר לניסיון כללי לערער את המתלונן, או לפגוע באמינותו על דרך "השחרתו" באופן כללי, מבלי שיהא בעבר משהו רלבנטי לעניין של העורר.

26/11/2014
בית הדין האזורי לעבודה גזר קנס של 20,000 ₪ על נאשם שהורשע בעבירות של אי תשלום שכר מינימום ואי מסירת פירוט על שכר עבודה ששולם. צוין, כי נוכח האינטרס הציבורי המובהק בכך שהנאשם יצליח לפלס את הדרך הקשה לחיים נורמטיביים לאחר תקופה לא קצרה שבה היה כלוא מאחורי סורג ובריח של עבירה אחרת שביצע, נכון לא להשית עליו קנס כספי בשיעור שלא יוכל לעמוד בו.

26/11/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בשאלה מה דינו של סכום הכסף שנתן בן/תובע לאמו/הנתבעת- האם זו הלוואה כטענת הבן או שמדובר במתנה כעמדת האם. צוין, כי התנהלות התובע לאחר העברת הכסף לנתבעת, אינה מתיישבת עם התנהלות אדם שמלווה כסף ורוצה אותו בחזרה, וגרסתו בעניין זה רק מוסיפה ומכבידה על מהימנותו. אם בזמנו התובע ראה בהעברת הכסף לנתבעת כהלוואה ודרש זאת, היה דואג, במיוחד בהיותו עו"ד, לנקוט באמצעים על פי דין, להבטיח החזר ההלוואה.

26/11/2014
בית המשפט המחוזי התיר את פרסום הדו"ח המשלים והחסוי שהוגש על ידי הנאמנים הזמניים של חברת צ. לנדאו קבלנות והנדסה בע"מ המצויה בהקפאת הליכים. לעמדת המבקשים להתיר את הפרסום, מדובר בדו"ח שכולל מידע חמור אודות הקשר שבין "שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ" ולבין החברה בקשר לקרקע בשטח של כ-9 דונם באור יהודה. הוער, שאין מקום להידרש לבקשת שפיר שלא להתיר את החיסיון בטרם יתאפשר לה לעיין בדו"ח ולהגיש את עמדתה. שכן דומה שאין כלל מעמד להגיש את הבקשה בהליך הקפאת ההליכים של החברה.

26/11/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון – ועדה ציבורית לבחינת הצהרות ההון של חברי הכנסת), התשע"ה–2014. הצעת החוק נועדה להעמיק את הפיקוח על ענייניהם הכספיים של חברי הכנסת, על מנת למנוע מצבים של ניגוד עניינים. פיקוח מעמיק כפי שמוצע בהצעה יחזק את אמון הציבור בנבחריו, ויבטיח את ניקיון הכפיים של הנבחרים וטוהר המידות.

26/11/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דן בארבע עתירות במסגרתן טוענים העותרים כי ההחלטות לאישור תוכניות מתאר מקומיות לבניית יחידות דיור בירושלים התקבלו שלא כדין וכי הן חורגות ממתחם הסבירות. בית המשפט קבע כי הוועדה לדיור לאומי תדון מחדש בשתי התוכניות נושא העתירות, ותבחן בחינה מעמיקה של שאלת האפשרות לקביעת ייעודן של חלק מהדירות במסגרת התכניות לדיור בהישג יד להשכרה; וזאת על יסוד תשתית עובדתית ומקצועית רחבה.

26/11/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה עתירה העוסקת בשינוי ייעוד מקרקעין ל'גן לאומי' במקום ייעוד של 'תיירות ונופש' במסגרת שטחי קרקע שיועדו להקמת 'פארק השרון'. בית המשפט קבע, כי מדובר בהחלטה תכנונית מובהקת, שאינה מצדיקה התערבותו של בית המשפט. ייעודה של רצועת הקרקע כייעוד 'גן לאומי' נקבע בהתאם לערכיות האזור הסביבתית הגבוהה ולמאפייניו הייחודים.

26/11/2014
בית המשפט לענייני משפחה דחה בקשה לעיכוב החלטה, במסגרתה לא נעתר בית המשפט לבקשת המשיבים למינוי מנהל עיזבון קבוע לעיזבון המנוחה, אך אפשר להם לבחון את היקף עיזבון המנוחה באמצעות צווי מידע. נפסק, כי בשים לב לחשדנות הקיימת בין הצדדים, ונוכח היותם יורשי המנוחה, אין לדרוש מהמשיבים לקבל את דברי המבקש בדבר היקף העיזבון בבחינת " ראה וקדש" , ועומדת להם הזכות לבחון ולבדוק בעצמם ובאופן בלתי תלוי במבקש את היקף העיזבון המנוחה. בדיקה זו יכול ותעשה באמצעות מינוי מנהל עיזבון ויכול ותעשה באמצעות צווי מידע.

26/11/2014
בית המשפט העליון דחה עתירה אשר נסבה בעיקרה על החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה לאשר את החלטת ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים, לשנות ייעוד 190 דונם מיער טבעי לשימור לאזור לפיתוח עירוני. נפסק, כי האיזון בין צרכי הפיתוח של מחוז ירושלים לבין השמירה על השטחים הפתוחים לסוגיהם השונים ושימורם נבחן במהלך הליך התכנון כולו. מטבע הדברים, ניתן לחלוק על תוצאת האיזון ולהציע איזונים אחרים. עם זאת, ההכרעה המקצועית התכנונית מסורה למוסד התכנון.

26/11/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור על דחיית תביעת המערערים לחייב את מרכז רפואי מ.ר.ב בע"מ ואח', בתשלום פיצויים בגין הולדה בעוולה. לשיטת המערערים, מומחיותו ויכולתו הייחודיים של פרופ' מלינגר – כמומחה עולמי לבדיקת הקורפוס קולוסום של העובר דרך הנרתיק תוך מדידה של כל חלקיו בדיוק של מילימטר – הציבו אותו בעמדת יתרון מובהקת לעומת הרופא המטפל והטילה עליו חובת גילוי מיוחדת. נפסק, כי במקרה דנן המשיב פעל הן על פי הפרקטיקה הכללית הנוהגת, והן בהתאם לפרקטיקה המתקדמת הנוהגת על-ידו.

26/11/2014
בית הדין האזורי לעבודה קבע כי בעקבות עיצומים שנוקט ועד העובדים מזה שנים אחדות בתביעות לתוספת שכר, המוסד לביטוח לאומי נמנע מזימון אנשים על פי תקנה 17 לתקנות המוסד לביטוח לאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) לדיונים, ואם כבר כן נקבעים דיונים, אזי הפרשנות שניתנת לסעיף היא שלא צריך לזמן את הנפגע ולתת לו את זכות הטיעון לפני הוועדה. בנסיבות אלה, היות והתובע לא זומן לוועדה ולא ניתנה לו זכות הטיעון, בוטלה החלטת ועדת הרשות ובית הדין חייב את המוסד לביטוח לאומי לזמן את התובע ואת בא כוחו להופיע בפני הוועדה ולטעון את טענותיו לקביעת דרגת נכות.

26/11/2014
בית המשפט המחוזי הורה לבטל את הרשעתו של ולדימיר פוצ'קוב בעבירה של גרימת מוות בנהיגה רשלנית. נפסק, כי מאחר שהנתונים שעליהם התבסס בימ"ש קמא לשם הקביעה כי התאונה הייתה נמנעת מבחינתו של המערער הינם נתונים שנקבעו על פי הערכה, ומאחר ששינוי קטן בנתונים אלה, כגון שינוי במהירות ריצתו של המנוח ושינוי בזמן התגובה שנקבע, משפיע על התוצאה הסופית ועל הקביעה כי התאונה הייתה נמנעת, לא ניתן להשתית הרשעה בפלילים בעבירה של גרימת מוות בנהיגה רשלנית על נתונים אלה בנסיבות המקרה.

25/11/2014
בית המשפט המחוזי הרשיע אדם בביצוע מעשים מגונים בנסיבות אינוס באחייניתו הקטינה. נקבע, כי העדר המהימנות של הנאשם, עדותו המתפתלת והסבריו המופרכים שנראו כנסיון להתחמק מאחריות ולמסור, על פי ההתפתחויות בתיק, גרסאות שלדעתו משרתות את מטרתו, כל אלה מהווים לא רק חיזוק למהימנות המתלוננת, אלא גם חיזוק לראיית הסיוע המצויה במצבה הנפשי של המתלוננת.

25/11/2014
בית המשפט קיבל בקשה למתן צו הרחקה של המשיבים ממגרשי הכדורגל בארץ בהם נערכים משחקי ליגה או אימון של קבוצת מכבי תל אביב בכדורגל. נפסק, כי בהחלט קיים בסיס סביר לחשש כי המשיבים עלולים להתבטא באורח גזעני, אף לנהוג באלימות (כאילו שגזענות כשלעצמה איננה אלימות), ויש לקחת בחשבון גם את השפל האלים והגזעני אליו הגיע הכדורגל הישראלי. עוד צוין, כי יש להרחיק המשיבים ממשחקי כדורגל באשר הם, ולא רק ביחס למשחקי כדורגל של מכבי תל אביב.

25/11/2014
בית המשפט המחוזי קיבל בחלקו ערעור, על פסק הדין בו הורשעה המערערת בעבירה של גרם מוות ברשלנות ונגזר עליה עונש מאסר בן 10 חודשים. המדובר בתאונה בה נגרם מותה של המנוחה, קשישה כבת 80. בית המשפט קבע, כי יש מקום להתערבות מסוימת בעונש שנגזר על המערערת, לאור מידת הרשלנות, שנדמה כי אינה כה גבוהה כפי שקבע בית המשפט קמא. יש מקום להקל במעט בעונשה של המערערת כך שהוא יעמוד על 8 חודשי מאסר בפועל.

25/11/2014
בית משפט השלום מחק את התובענה שבנידון וקבע כי חוב הארנונה נשוא התובענה אינו "בר ביצוע" כלפי הנתבעת, אלון ריבוע כחול ישראל בע"מ. הוסף, כי התובעת, עיריית תל-אביב, עוקפת את סמכותם הייחודית של מנהל הארנונה, ועדת הערר ובית המשפט לעניינים מינהליים, באמצעות הגשת התובענה, ויוצרת מנגנון גבייה חלופי, ללא הוצאת שומה, ללא מתן אפשרות של השגה וללא חוב בר גבייה.

25/11/2014
בית המשפט לענייני משפחה קיבל את בקשת המבקשת לצו ירושה אחר עזבון המנוח, כידועה בציבור של המנוח הזכאית ל-50% מעיזבונו. נפסק, כי המבקשת עומדת בתנאי סעיף 55 לחוק הירושה, במיוחד נוכח העובדה כי הנרטיב של הקשר בינה למנוח מבוסס ונתמך בראיות. נסיבות הדברים מצביעות על כך, כי אם המנוח היה נשאל האם המבקשת נמנית על יורשיו – היה עונה תשובה חד משמעית – כן.

25/11/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור על גזר הדין במסגרתו הושתו על המערער 42 חודשי מאסר בגין הרשעתו באינוס בת דודתו. נקבע, כי לא זו בלבד ששתיקה של מתלוננת אינה מעידה בהכרח על הסכמה, אלא שפעמים רבות ההיפך הוא הנכון: קורבן האונס קופאת בתגובה על התקיפה, כפי שמעיד גם המקרה שבפנינו. בנוסף, יש להתייחס לטענת בא-כוח המערער בדבר "מתירנותה" של המתלוננת. לא זו בלבד שזוהי טענה שאינה מוסיפה, אלא שהיא אף טענה מקוממת שאבד עליה הכלח, ככל שהיא מועלית על מנת להפחית מחומרת מעשיו של המערער.

25/11/2014
בית המשפט המחוזי דן בבקשה לפסוק לשני הנאמנים, עו"ד יוסף בנקל ורו"ח עליזה שרון, שכר טרחה עבור פעולות שביצעו במסגרת תפקידם כנאמני חברות התחנה המרכזית החדשה בתל אביב, ואשר אינן קשורות בניהולה השוטף של התחנה המרכזית החדשה בתל-אביב. נקבע, בין היתר, כי אין מחלוקת כי ההכרעה בתביעת החוב של נצבא הינה מורכבת ומסובכת. עם זאת, אין בכך כדי להקנות לנאמנים זכות לקבלת שכר טרחה נוסף בגינה. הכרעות חוב הינן חלק אינהרנטי מעבודתם של הנאמנים, והטיפול בהן נעשה כחלק מהטיפול השגרתי של הנאמנים בנושאים מסוג זה.

25/11/2014
בית המשפט העליון דחה את עתירתו של קיבוץ רגבים כנגד המועצה הארצית לתכנון ובניה, העוסקת בהעתקת תוואי צינור הולכת הגז הטבעי. הטענה המרכזית שהועלתה בעתירה הייתה כי מתוואי הצינור נובע סיכון בטיחותי בלתי סביר לחברי הקיבוץ. נפסק, כי אין בסיס לחשש לבטיחות המועלה בעתירה. נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ מוכנה, מבלי שהיא מחויבת לכך, להרחיק את הצינור למרחק 45 מטרים מהשטח המתוכנן להרחבה של הקיבוץ. נכונות זו שומטת את הקרקע מטענת הקיבוץ בעתירתו.

25/11/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון – אלמנה המקבלת תרומת זרע אנונימית), התשע"ה–2014. במסגרת ההצעה מוצע לקבוע כי לעניין תגמולים שמקבלת אלמנה עם יתומים לפי סעיף 8 לחוק, יראו כיתום שהניח הנספה אחריו, גם ילד שנולד לאלמנתו של הנספה מתרומת זרע אנונימית, ובלבד שלא היו לה ילדים במות הנספה ושהיתה הורה עצמאי של הילד בעת לידתו. בנוסף מוצע לקבוע כי אלמנה של נספה שלא היו לה ילדים במות הנספה, תהיה זכאית למענק מיוחד שיסייע לה במימון טיפולי הפריה, ובלבד שההפריה היא מזרעו של הנספה או מתרומת זרע אנונימית.

25/11/2014
בית משפט השלום דחה תביעה כנגד מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ בגין מצגי שווא והפרת התחייבות. נקבע, כי התובע החליט לעשות תפנית בקריירה המקצועית שלו. הוא החל בלימודי התואר השני וקיבל תעודת מוסמך. לטענתו, הסיבה בגינה נרשם ללימודי התואר השני נבעה מכך, ש"הטכניון הודיע לסטודנטים הפוטנציאליים בפרסומים ובסילבוס כי מדובר בתואר המעניק תעודת שמאי". אולם, בחינת הפרוספקטים אליהם מפנה התובע אינה מאפשרת לקבל את טענותיו בדבר מצג שווא והצהרה טרום חוזית כוזבת.

25/11/2014
בית המשפט העליון דן בשאלה מהן זכויותיו הכספיות של מי שסיפק ציוד למשרד הביטחון, על-פי הזמנות שהועברו אליו בניגוד לנהלים, תוך הפרה של דיני המכרזים ושל נהלי המשרד. בית המשפט ציין, כי בנסיבות העניין, ההזמנות שנעשו מהמערערת היו נגועות באי-חוקיות – משום שנעשו תוך הפרה בוטה של חוק חובת המכרזים, ולפיכך ההסכמות שהושגו, ככל שהושגו, היו הסכמות חסרות תוקף. עם זאת, גם במקרים שבהם נכרת חוזה לא חוקי אין משמעות הדברים שהצד המתקשר נעדר כל זכות לסעד.

25/11/2014
בית המשפט לתביעות קטנות דחה תביעה שהוגשה כנגד שילב, בה נטען כי בתם הפעוטה של התובעים כמעט ונחנקה כתוצאה מנסיון לבלוע חלק מתוך קשת פעילות לתינוק שרכשו אצל הנתבעת. נפסק, כי מדובר במוצר המצוי בפיקוח ובהשגחה וחזקה שיצא משליטת הנתבעת כשהוא תקין. למעשה היה זה שבר שנגרם כתוצאה מכוח חיצוני, יהא אשר יהא מקורו, אשר הביא לשבר במוצר שסיכן את הילדה. על אף שבוודאי מדובר בטראומה שאינה קלה – הרי שאין להשית את האחריות להתרחשותה על הנתבעת.

25/11/2014
בית המשפט המחוזי אישר הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד שומרה חברה לביטוח בע"מ. בבקשת האישור נטען, שכאשר נגרמה תאונת דרכים על-ידי מבוטח של המשיבה, פיצתה זו את המבקשת ("צד שלישי"), בגין ירידת הערך שנגרמה למכוניתה על-פי שווי המכונית במועד בו התקבלה לראשונה הדרישה מטעם המבקשת בנוגע לתאונה, ולא לפי מועד קרות התאונה בגינה נגרם הנזק למכונית. הוסכם, כי החל ממועד אישורו של הסכם הפשרה, תחשב המשיבה (לגבי דרישות שטרם יושבו), את ירידת הערך שנגרמה לצדדים שלישיים לפי שווי הרכב, כפי שנקבע במחירון במועד התאונה, ככל שיתקיימו כל התנאים שפורטו בהסכם הפשרה.

25/11/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק שירות אזרחי-ביטחוני (תיקוני חקיקה), התשע"ה–2014, שמטרתה לקבוע את העקרונות להפעלת השירות האזרחי-ביטחוני במדרג ועדיפות גבוהים על פני השירות האזרחי-חברתי, כמסלול חלופי ראוי לשירות הצבאי הסדיר, ובהתבסס על תפישת עולם המאמינה בחובתו, כמו גם זכותו, של כל אזרח לשרת את מדינתו, תוך ששירות זה אינו מחויב להתבצע דווקא כשירות צבאי, לרבות מטעמים של התמקצעות והתייעלות הצבא.

25/11/2014
בית משפט השלום דן בתביעה העוסקת בקטטה בין תלמידי תיכון שהובילה לפגיעה באחד מהם. אין חולק על מעשה התקיפה וחילוקי הדעות נוגעים, בעיקר, לאשמו התורם של התובע, לאחריות הרשויות לתקיפה ולנזק. נפסק, כי הנתבע תקף את התובע ומתקיימים לגביו יסודות עוולת התקיפה. התביעה כנגדו מתקבלת ואין מקום לייחס לתובע אשם תורם כלשהו. לא הוכחה רשלנותן של הרשויות ולפיכך התביעה כנגד המדינה נדחית, וכך גם הודעת הצד השלישי כנגד העירייה.

24/11/2014
בית הדין האזורי לעבודה דן בשאלה האם התקיימו בין הצדדים יחסי עובד ומעביד. התובע הועסק במשך כ- 10 וחצי שנים על ידי הנתבעת, סלקום ישראל בע"מ, כנהג שליחויות. צוין, כי בניגוד לטענת הנתבעת, עצם העובדה שאדם המועסק במשרה מלאה אצל מעסיק אחד מתבקש לעשות שימוש אינטנסיבי ברכבו הפרטי לצורך עבודתו אינה מצדיקה כשלעצמה אי-הכרה בו כעובד.

24/11/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – מניעת עיקול כספי ערובה שהשתלמו למזכירות בית המשפט למטרות שחרור ממעצר), התשע"ה–2014. מטרת ההצעה היא לתקן את חוק ההוצאה לפועל באופן אשר יוציא מתוכו את האפשרות לעקל כספי ערובה שהשתלמו למזכירות בית המשפט למטרת שחרור ממעצר, וזאת כדי להגן על זכותם של עצורים במקרים בהם השחרור ממעצר תלוי בהפקדת ערובה כספית.

24/11/2014
בית הדין האזורי לעבודה קבע כי אמונה תנועת האישה הדתית-לאומית, עמותה שעוסקת בתחומי החינוך הרווחה וקידום מעמד הנשים בישראל, פיטרה את התובעת שלא כדין בתוך התקופה המוגנת לפי חוק עבודת נשים – תקופת 60 הימים שלאחר תום תקופת הלידה. צוין, כי במסגרת השיקולים להגבהת רף הפיצוי יש להביא בחשבון את העובדה שהנתבעת היא גוף הפועל למען זכויות נשים, ואמורה היתה להיות מודעת היטב לזכויות נשים עובדות במהלך הריון, ולהקפיד על קוצו של יוד באשר לזכויות אלה.

24/11/2014
בית המשפט לעניינים מקומיים הטיל קנס בסך 52,000 ש"ח על חברה קבלנית בגין השלכת פסולת בניין ממשאית.

24/11/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון – תקופת צינון לנושאי משרה בכירה בשירות הציבור), התשע"ה–2014. בה מוצע להרחיב את תקופת הצינון הקיימת כיום בחוק שירות הציבור לתקופה של חמש שנים. זאת, כדי למנוע ניגוד עניינים, לייעל את תקינות המינהל הציבורי ולהבטיח את אמון הציבור במקבלי ההחלטות במגזר הציבורי.

24/11/2014
בית משפט השלום דן בתביעה שעניינה ברשלנות המיוחסת לנתבע בתפקודו כעו"ד, הפרת יחסי אמון וגרימת נזק כתוצאה מכך לתובע. נפסק, כי אכן הנתבע התרשל בטיפולו בהעברת זכויותיו של התובע בדירה אותה קנה. הנתבע אף נהג שלא כשורה בהציגו בפני בית המשפט בסיכומיו טיעונים שאינם נכונים. הנתבע אכן הפר את חובת הזהירות, הפר את חובת הנאמנות המוטלת עליו מכוח היותו עו"ד, גם כלפי מי שאיננו לקוחו באופן מוצהר, על אחת כמה וכמה מי שנתן לידיו ייפוי כוח בלתי חוזר לרשום זכויות קנייניות.

24/11/2014
בית הדין האזורי לעבודה קיבל תביעה של עובד, אשר עבד במשך מספר שנים במסעדה של הנתבעת, עד להתפטרותו בנסיבות שלטענתו מזכות אותו בפיצויי פיטורים. התובע טען כי הוא התפטר מעבודתו אצל הנתבעת, לאחר למעלה מ-9 שנות עבודה, בשל מצב בריאותו שלא איפשר לו להמשיך לעבוד אצל הנתבעת. נפסק, כי גם אם התובע היה נוהג כשורה ומודיע מראש על כוונתו להתפטר בשל מצב בריאותו - לא היה בכך כדי להביא את הנתבעת להציע לו תפקיד שונה שהתובע היה חייב לקבל אותו, הרי שגם כשהתובע לא נהג כשורה ולא נתן לנתבעת התראה בדבר כוונתו להתפטר, אין בכך כדי לשלול את זכאותו לפיצויי פיטורים.

24/11/2014
בית המשפט דן בערעור המופנה כנגד תוצאות הבחירות לרשות עיריית מעלות-תרשיחא. נקבע, כי אחת המטרות שעמדו מאחורי הותרת האפשרות לנקיטת הליך מאוחר לביטול הבחירות, היא הכוונה שלא לשבש את החקירה המשטרתית ואת עבודת גורמי האכיפה הפליליים הבוחנים את המקרה בהתאם לדרישות ההליך הפלילי. לכן, ומשהחוק והפסיקה מאפשרים למערער למצות את טענותיו לאחר שתושלם החקירה, אין מקום לנקוט בהליך כל עוד החקירה לא הושלמה, דבר אשר מעבר להיותו הליך המבוסס על תמונה חלקית בלבד, עלול גם לשבש את המשך החקירה.

24/11/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בבקשה שהוגשה במעמד צד אחד, למתן צו מניעה האוסר על המשיב לבצע דיספוזיציה בנכסים שברשותו/בבעלותו, בארץ ובחו"ל. הבקשה הוגשה במסגרת תובענה רכושית, אותה הגישה המבקשת נגד המשיב, להצהרה על חלקה בזכויות הרכושיות שנצברו ע"י המשיב במהלך חייהם המשותפים. נפסק, כי פירוט ספציפי של הנכסים נשוא הצו המבוקש מחויב המציאות הן על מנת להוכיח את קיומה של עילת תביעה לכאורה והן על מנת להוכיח את יסוד "ההכבדה הממשית" על ביצוע פסק הדין. מקום בו עותרת המבקשת ליתן צו לגבי נכסים עלומים, לא ניתן להיעתר למבוקש.

24/11/2014
בית משפט השלום גזר 10 חודשי מאסר על אדם שהורשע בגין גידול קנאביס לצרכים קוסמטיים. צוין, כי הנאשם גידל באופן מתוכנן ובהשקעת עשרות אלפי ₪ סם מסוכן ואסור והתכוון להפיץ את הסם. הוסף, כי במקרה דנן מדובר בגידולו של סם "קל" מסוג קנאביס, כך שחלקם של הנזקים המלווים את העיסוק בסמים אחרים אינם רלוונטיים. עם זאת, גם פעילות זו אסורה ומזיקה.

24/11/2014
בית המשפט דחה ערעור על החלטה על התליית רישיונו של המערער, רופא מרדים, למשך 3 שנים. נקבע, כי במקרה דנן אין מדובר במקרה חד פעמי, והעובדה כי במשך שנתיים הורשע המערער פעמיים בהתנהלות בעייתית ורשלנית בטיפול בחוליו, הרי שגם בכך יש חומרה מיוחדת, המצדיקה את ההחלטה. הוסף, כי בית המשפט אינו מתערב בד"כ, בממצאים עובדתיים ובמסקנות רפואיות של וועדה מקצועית, כמו במקרה זה, אלא במקרים נדירים וחריגים שאינם נמנים על המקרה דנן.

24/11/2014
בית המשפט המחוזי קיבל בחלקו ערר על החלטת המשיבים, הרשות הממשלתית למים וביוב ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר מחוז הנגב, בעניין הקצאת מי שתייה לעדר הכבשים של העורר. נפסק, כי אין בסיס לקיצוץ שנעשה בהקצאת המים של העורר לשנת 2014 בשל העובדה שהעדר נמצא במרעה לתקופה של כחצי שנה ולכן יש לקבוע כי ניתוק המים למכלאה נעשה שלא כדין. התקנות החלות בענייננו אינן מבחינות בין כבשים במרעה ובין כבשים במכלאה והמשיבים אינם מצביעים על בסיס אחר למדיניות הנהוגה על ידם, כטענתם.

24/11/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בשאלה האם ומתי סכסוך הורי בין בני זוג בהליכי גירושין מצדיק הכרזה על ילדיהם כקטינים נזקקים. נפסק, כי במקרה דנן, אמנם הילדים מתפקדים במוסדות חינוך וזוכים לחום ואהבה משני ההורים כאשר הם אצלם, אך הם חשופים מדי יום ביומו להכפשות, הסתות, צעקות, טענות והאשמות של ההורים האחד את משנהו והדבר אינו מאפשר התפתחותם התקינה. לדברי כל הגורמים, לרבות אפוטרופוס לדין של הילדים, קיימת במקרה זה הסתברות גבוהה כי הפגיעה בילדים שכבר קיימת, עשויה להימשך ולהפוך לנזק בלתי הפיך.

24/11/2014
בית המשפט המחוזי דחה הן את ערעורה של המערערת והן את ערעור המדינה על העונש שנגזר על המערערת, בגין הרשעתה בעבירות רבות של גניבה בידי עובד, מרמה וזיוף. בית המשפט ציין, כי צו הכינוס במסגרת הליך פשיטת הרגל, המתנהל בעניינה של המערערת ניתן עוד בטרם נגזר עונשה של המערערת, לרבות רכיב הקנס והפיצוי. מכאן, שהן הקנס והן הפיצוי שנגזר על המערערת אינם בבחינת חוב בר תביעה במסגרת הליך פשיטת הרגל. פועל יוצא מכך, כי המערערת אינה יכולה לחסות תחת ההגנות המוקנות לחייב על ידי פקודת פשיטת הרגל ולא תהא מניעה מלפעול כנגד המערערת ביחס לקנס שהוטל עליה לאחר מתן צו הכינוס.

24/11/2014
בית המשפט המחוזי גזר 14 חודשי מאסר על דנייו וורקי, שהורשע בעבירות של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות ותקיפה בנסיבות מחמירות. צוין, כי מידת הפגיעה בערך המוגן היא ברמה הבינונית גבוהה, על רקע עילת התקיפה, כלי התקיפה, מיקום הדקירה בגוף המתלונן, ותוצאותיה. נקבע בפסיקה, כי הנוהג הפסול של פתרון סכסוכים באמצעים אלימים, בין היתר, על-ידי שימוש בסכינים, ראוי לתגובה קשה שתסייע לעקירתו מן השורש, על דרך ענישה מחמירה ומרתיעה.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו