לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
21/09/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את עתירתה של ויליגר תעשיות בע"מ שעניינה במכרז שפרסם משרד הביטחון לאספקת דג טונה משומר בשמן עבור אריזות בשני גדלים. עם זאת, בית המשפט העיר, כי מהעתירה והדיון מצטיירת שיטת עבודה בעייתית של המשיבה. בצורת העבודה כפי שעולה מהעדויות של המצהירים, נשללת האפשרות לבדיקה חוזרת ולאימות נתונים, שכן העבודה נעשית על דרך "תורה שבעל פה" וזו אינה הדרך הראויה במנהל ציבורי תקין.

21/09/2014
בית משפט השלום דחה תביעת לשון הרע שהוגשה כנגד מועצה מקומית בנימינה - גבעת עדה, בעקבות הטלת עיקול על חשבונותיו של התובע, ד"ר פישר. בית המשפט קבע, שהטלת עיקול על סך כ-16,000 ש"ח, ביחס להיקף הכללי של נכסי המקרקעין בתחום הרשות המקומית הנתבעת בלבד – אין בו כדי ליצור פוטנציאל לנזק מן הסוג המקים את היסוד של "לשון הרע". התובע הוא איש עסקים ותיק, ובהנחה כי קשרי העבודה שלו עם המערכת הבנקאית תקינים, אין בעיקול בסכום כזה, בוודאי כאשר הוא מגיע מרשות מקומית, כדי לפגוע בשמו הטוב של התובע בעולם העסקי, לפגוע ביכולתו לנהל את עסקיו או לעשותו לבוז, כנדרש.

21/09/2014
בית משפט השלום הרשיע את דורית הלוי בעבירות של שימוש אסור בכינוי "פסיכולוג", מעשי פזיזות ורשלנות וניפוק תכשיר מרשם שלא על פי מרשם, וגזר עליה 250 שעות של"צ. בית המשפט ציין, כי הנאשמת לא עמדה בדרישות החוק ואף על פי כן הציגה עצמה בפני שתיים ממטופלותיה כפסיכולוגית מוסמכת. בכך פגעה פגיעה ניכרת ביחסי האמון שבין מטפל למטופל. אם לא די בכך, הרי שחומרת התנהלותה של הנאשמת ברורה עוד יותר בעניינה של המתלוננת הנוספת, לה סיפקה תמורת תשלום חפיסות של תרופה אנטי דיכאונית, החייבת במרשם רופא.

21/09/2014
בית משפט השלום קיבל תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע עקב אירוע שבו, לטענתו, תקף אותו הנתבע, מנהל פאב בשם "קלמנס" בחיפה. בין הצדדים קיימת מחלוקת עובדתית ביחס להשתלשלות האירועים לאחר סירובו של התובע לפנות את המקום בו ישב עם אשתו בפאב. נקבע, כי הנתבע אחז בכסא שעליו ישב התובע ומשך אותו, וכתוצאה מכך נפל התובע לארץ ונחבט מהכסא בחזהו. עם זאת, לא התקבלה גרסת התובע במלואה, ונקבע כי הנתבע לא חבט בו באמצעות הכסא במכוון.

21/09/2014
בית משפט השלום זיכה את אכרם חסון, ראש עירית עיר הכרמל, מעבירות על דיני איכות הסביבה. בית המשפט קבע, כי הנאשם נקט בכל האמצעים הסבירים בכדי להימנע מביצוע העבירות וקיים את חובת הפיקוח הנדרשת ממנו, וכן לא הוכח כי גרם לזיהום מים.

21/09/2014
בית המשפט המחוזי דן בחמישה עשר ערעורי מס הכנסה שהדיון בהם אוחד, שעניינם בשומות שהוציא פקיד השומה למערערים. המחלוקת בין הצדדים היא בשאלת חבות המערערים בתשלום ההיטל בגין העסקת עובדים זרים. נפסק, כי את "שאלת התושבות" של עובד זר, יש לבחון לפי הוראות הדין המסדירות את מעמדם של אלו שזיקתם לארץ ארעית, בהתאם לחוק הכניסה לישראל וכן בהתאם לחוק עובדים זרים והקריטריונים שבהם. התוצאה היא שעובד זר, המועסק בישראל מכוח חוק עובדים זרים ומקבל היתר לשהייה מוגבלת בישראל על פי חוק הכניסה לישראל - איננו תושב.

21/09/2014
בית המשפט העליון, בהרכב מורחב, דן במסגרת דיון נוסף בפסק הדין העוסק בתביעת לשון הרע שהוגשה נגד אילנה דיין-אורבך וטלעד אולפני ירושלים בע"מ, בעקבות כתבה ששודרה בתוכנית הטלויזיה "עובדה". הכתבה עסקה בתקרית ביטחונית שאירעה בקרבת מוצב צה"ל ברצועת עזה, במהלכה נהרגה נערה פלסטינית. נפסק, בדעת רוב, כי הכתבות נהנות מהגנת העיתונאות האחראית ואין להטיל על דיין וטלעד אחריות בגינן, ואילו הפרומואים שקדמו לכתבות אינם זכאים לכל הגנה לפי החוק וטלעד תחוייב בפיצויים בגינם.

21/09/2014
בית משפט לענייני משפחה דן בתביעה שהגיש התובע נגד הנתבעת, גרושתו, למתן פסק דין הצהרתי אשר קובע כי הינו הבעלים של שלושה רבעים מהזכויות בדירה שנרכשה לאחר שנפרדו, בה לא התגורר מעולם, הרשומה במלואה על שמה. בית המשפט קבע, כי אין די בראיות המשניות שהציג התובע, כדי להשלים את החלל הראייתי שנפער בהעדרו של הסכם בכתב. התובע לא הצליח להוכיח את בעלותו בדירה, ולא עלה בידיו לסתור את החזקה שברישום הבעלות על שם הנתבעת.

21/09/2014
בית המשפט המחוזי דן בבקשת הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה, למתן צו למסירת החזקה במקרקעין לרשות המפקיעה על פי הוראת סעיף 8 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור). המשיבים סירבו למסור את החזקה במקרקעין לידי המבקשות כנגד תשלום הפיצוי המוצע – ומכאן הבקשה. נקבע, כי משלא נמצא כי עומדת למשיבים טענת הגנה כלשהי בגינה יש להימנע ממתן הצו – יש להיעתר לבקשה. המבקשות הוכיחו את מלוא התנאים הדרושים לתחולת סעיף 8 לפקודה: פרסום הודעת הפקעה, חלוף המועד שנקבע בהודעה שניתנה לתפיסת החזקה וסירוב המשיבים למסור לידיהן החזקה במקרקעין.

21/09/2014
בית משפט לענייני משפחה דחה תובענה למתן היתר נישואין עבור קטין. המבקש הנו אביו של הקטין, והבקשה הוגשה גם בהסכמת אם הקטין. ב"כ היועץ המשפטי לממשלה התנגד לבקשה. נפסק, כי לא נתקיימו "נסיבות מיוחדות הקשורות בטובת הקטין", המצדיקות מתן היתר לנישואיו של הקטין בטרם בגר. השתייכותו של הקטין לחברה החרדית אין בה כשלעצמה נסיבה מיוחדת. החוק איננו עושה כל הבחנה בין החברות אליהן משתייכים הקטינים ולמעשה קיים דין אחד לכל החברות.

21/09/2014
בית המשפט המחוזי דחה שתי בקשות מאוחדות לאישור הגשת תביעות נגזרות בשם "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, אשר השליטה בה נרכשה במינוף גבוה בשנת 2010. לטענת המבקשים, נושאי המשרה בבזק החליטו על חלוקת דיבידנדים ונטילת הלוואות שביצעה החברה במהלך התקופה הרלוונטית לשתי בקשות האישור, בניגוד עניינים ותוך פגיעה בטובת החברה. נקבע, כי המבקשים לא הרימו את הנטל המוטל עליהם לסתור את חזקת שיקול הדעת העסקי. אין זה מקומו של בית המשפט להתערב בהחלטת דירקטוריון בזק לשנות את מבנה ההון של החברה, חרף העובדה שהדבר נעשה בצל רכישת השליטה ממונפת.

21/09/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעת פינוי העוסקת בשאלה למי זכויות הבעלות והשימוש של גג בנין, בו מצויות דירות הצדדים. לטענת התובע, זכויותיו הבלעדיות בבית ובקרקע נקבעו בפס"ד חלוט, והנתבע מושתק לטעון לזכויות כלשהן בדירה או בקרקע. בית המשפט ציין, כי הנתבע לא עמד בנטל להוכיח כי הוקנתה לו הזכות לכך שהגג יוצמד לדירתו, ולפיכך ניתן לקבוע כי הגג איננו חלק מדירת הנתבע. לא נטען, וממילא לא הוכח, כי התובע נתן לנתבע הסכמה מפורשת לעשות שימוש בגג. נוכח יחסיהם המתוחים של הצדדים מזה שנים ארוכות לא ניתן להסיק זאת גם מהנסיבות.

21/09/2014
בית המשפט המחוזי הרשיע את יוסף שחם ונאוה אנוש בביצוע שורה של עבירות מס בנוגע לפעילותה של חברת אשבל טכנולוגיות בע"מ. בית המשפט גזר על הנאשמים עונשי מאסר וקנסות גבוהים וציין, כי הנאשם היה הבעלים של החברה ומי ששימש כמנהלה, ועל-כן למעשיו מידת חומרה מוגברת ביחס למעשי הנאשמת. אולם, גם למעשיה של הנאשמת מידת חומרה ניכרת, שכן היא נטלה חלק פעיל ומרכזי במעשי המרמה ועבירות המס, כמי ששימשה כחשבת החברה, ואף הייתה מי שנהנתה יחד עם הנאשם, בן זוגה, מפרי העלמות המס שרקמו יחד.

21/09/2014
בית המשפט המחוזי דחה ערעור על שומה שקבע פקיד שומה למערער בצו לפי סעיף 152(ב) לפקודת מס הכנסה, מבלי שספריו נפסלו. בית המשפט קבע, כי בהיותה של המחלוקת העיקרית בערעור זה לבר-פנקסית, היה על המערער להראות כי השומה שקבע המשיב היא מופרזת, והוא לא עמד בנטל זה. גם השומה עצמה נמצאה מבוססת ומנומקת היטב.

21/09/2014
בית המשפט המחוזי קיבל את בקשת הנתבעים, דן מרגלית ואח', להורות לתובע, בעז הרפז, להשיב על שאלות שהופנו אליו במסגרת שאלון וכן להורות לו לגלות מסמכים ספציפיים. הבקשה הוגשה על רקע תביעת לשון הרע שהוגשה כנגד הנתבעים. לצד הגשת התובענה התנהלו הליכי חקירה פליליים בעניינו של התובע ובעניינם של מעורבים נוספים במה שמכונה "פרשת הרפז". נקבע, כי סמכות בית-המשפט בנושא הגילוי המוקדם היא רחבה עד מאוד וניתן להורות על גילוי מסמכים ביחס לכל עניין השנוי במחלוקת הכלול בהם, אולם, יש להשתמש בסמכות זו בזהירות ולהורות על גילוי מסמכים רלוונטיים בלבד ולשם דיון הוגן בתביעה.

18/09/2014
בית המשפט העליון דחה, בהרכב מורחב, עתירות שהוגשו כנגד התיקון לפקודת האגודות השיתופיות (תיקון מס' 8), התשע"א-2011, אשר נועד להסדיר את פעולתן של ועדות הקבלה למתיישבים ביישובים קהילתיים. המחלוקת היא בשאלה האם תיקון 8 הוא הסדר מפלה אשר מצדיק את פסילתו. נפסק, כי הטענות בדבר חוקתיות הרכבה של ועדת הקבלה טרם הבשילו. ככל שיתברר כי מנגנון הפיקוח והבקרה – המינהלי והשיפוטי – שהותווה בחוק איננו מספק, אז תהיה פתוחה הדרך לבחינת חוקתיותו של סעיף זה בגדרהּ של עתירה של עותר קונקרטי, שנפגע מכך.

18/09/2014
בית משפט השלום קיבל בחלקה תביעה כנגד המועצה המקומית גני תקווה, בגין נזקים שנגרמו לתובעים במהלך הנחת קווי ביוב מרכזיים ברחוב הסמוך לביתם ובחצר הבית. נפסק, כי התובעים הודו, כי הנזקים המפורטים בכתב התביעה מכילים גם נזקים, שנגרמו למקרקעין ציבוריים שאינם בבעלות התובעים. בנסיבות העניין, ומשלא הוכח בבירור החלק שבבעלות התובעים מתוך כל המקרקעין שניזוקו, נדרש בית המשפט לבצע אומדן.

18/09/2014
בית המשפט לענייני משפחה קיבל בקשה לדחייה על הסף של תביעה לכפיית ציות בקנס או מאסר לפי פקודת בזיון בית המשפט, אשר הוגשה ע"י התובע כנגד גרושתו ואם ילדיו הקטינים, מן הטעם של העדר סמכות עניינית. נפסק, כי המבחן לצורך הכרעה בשאלת הסמכות הוא, איזו ערכאה נתנה ההחלטה שמתבקשת כפיית הציות לה, ולא האם ההחלטה ניתנה על יסוד הכרעה שיפוטית או שהיא מאשרת הסכמות בין צדדים. משערכאה שיפוטית קיבלה החלטה ונטען כנגד בעל דין שאין הוא מציית לה, יש לשוב אל אותה ערכאה ולעתור בפניה לכפיית הציות עליו.

18/09/2014
בית המשפט לעניינים מקומיים דן בבקשת המדינה למתן צווים המתייחסים לסגירת שני בתי עסק סמוכים. לטענת המבקשת, בפעילות סמויה אשר ערכה במקום, כמו גם בחיפוש ופעולות חקירה אחרות נמצאו ראיות המעידות לכאורה על פעילות של סחר בסמים. נקבע, כי קיימות ראיות לכאורה המוכיחות שבמקום מתנהלת פעילות הקשורה לסמים/ חומרים מסוכנים. ריבוי הראיות מביא למאזן כולל ומצטבר התומך בהוצאת הצווים.

18/09/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה על פי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), שהוגשה על ידי התובע כנגד הנתבעת – רעייתו, להחזרת שני ילדיהם הקטינים מישראל לארה"ב. נקבע, כי בבחינת מכלול הנסיבות ומהסתכלות על תמונת המציאות הכוללת, לא נמצא שהתובע הסכים לכתחילה להעתקת מקום מגורי הילדים לארץ, לא במעשה, לא במחדל ולא במשתמע. גם אם כוונתו המוצהרת של התובע היתה לעלות ביום מן הימים ארצה, אין בכך כדי להעיד על הסכמתו לעקירת הילדים או כי ויתר על הגשמתן הדחופה של זכויות המשמורת או הביקור שהיו נתונות לו.

18/09/2014
בית המשפט העליון דחה, בהרכב מורחב, עתירה שעניינה שאלת חוקתיותו של חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008, שעיקרו במתן פטור מלימודי ליבה למוסדות חינוך חרדיים שלומדים בהם תלמידים בכיתות ט' עד י"ב. בית המשפט קבע, כי על אף שלא ניתן להתעלם מתרומתם של לימודי ליבה תיכוניים להשתלבות בחיי החברה והמשק, אין בכך כדי להראות שהחוק פוגע בזכות חוקתית.

18/09/2014
בית המשפט המחוזי קיבל בחלקה תביעה העוסקת במעשה הונאה שביצע סוכן ביטוח ויועץ פנסיוני בשם יצחק מלכה בכספו של התובע, מר אמוץ טל. הנתבעים בתיק זה הינם גורמים שלקחו חלק, כך על פי הנטען, במודע או ברשלנות, באותה הונאה. לגרסת התובע, הכספים שהעביר למלכה הגיעו לידי הנתבעת, חברת מט"ח 24 בע"מ. נקבע, כי על הנתבעת, כחברת השקעות, מוטלת חובת זהירות מושגית כללית לנהוג בזהירות ובמיומנות ותנקוט בכל האמצעים הסבירים להבטחת ענייניהם של לקוחותיה. היה על הנתבעת לצפות התרחשות נזקים מהסוג שבלב התביעה בהיעדר הפרת חובת הפיקוח שמוטלת עליה ולדאוג ללקוחותיה שכל הכספים מושקעים לפי ההסכם שהתחייבה לנהוג כלפיו.

18/09/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה לפירוק שיתוף ואיזון משאבים הנוגעת, בין השאר, לדירה הרשומה על שם הצדדים. התובע טען, כי הצדדים התנהלו בפועל שלא על פי האמור בהסכם הממון המתוקן והתנהלותם מוכיחה כי הם סברו שההסכם המתוקן אינו חל על הדירה בת"א. בית המשפט ציין, כי הכרה באפשרות לבטל/לשנות הסכמי ממון בהתנהגות, אם וככל שקיימת, נוגעת למקרים נדירים ביותר, בהם ברור מעל לכל ספק כי התשתית ההסכמית של הסכם הממון אבדה ואיננה עוד. העובדה שבני הזוג לא התנהלו בדיוק על פי ההסכם איננה מחייבת את המסקנה כי ההסכם נזנח.

18/09/2014
בית המשפט המחוזי דחה את בקשתה של מיכל אלוני, שהורשעה ברצח שתי בנותיה הקטנות, להפעלת סעיף 300א(א) לחוק העונשין, הקובע חריג לכלל לפיו מי שהורשע ברצח ייגזר דינו למאסר עולם כעונש חובה. בית המשפט קבע, כי לא עלה בידי ההגנה להוכיח במאזן הסתברויות כי הנאשמת סבלה מ"הפרעה נפשית חמורה" אשר פגעה במידה ניכרת ביכולתה להבין את שעשתה או להימנע מעשיית המעשה, וכי עבירות הרצח נעברו בשל כך.

18/09/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור על הכרעת הדין במסגרתה הורשע המערער ברצח ובנשיאת נשק שלא כדין, ונגזר עליו עונש של מאסר עולם על עבירת הרצח, ושנתיים מאסר על עבירת נשיאת הנשק, עונשים שירוצו בחופף. עיקר טענותיו של המערער נוגעות להערכות בית המשפט המחוזי בדבר מהימנות העדים שהעידו לפניו. נקבע, כי קביעותיו של בית המשפט ומסקנותיו נומקו כראוי וטענותיו של המערער לא שכנעו בקיומה של טעות ממשית בהכרעת הדין, או מסקנה המנוגדת לשכל הישר, באופן שיצדיק התערבות בממצאים שנקבעו.

18/09/2014
בית הדין האזורי לעבודה קיבל ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים, אשר קבעה למערער 12.7% נכות בגין פגיעה באוזניו. בית הדין ציין, כי קביעת הועדה הרפואית לעררים לפיה 90% מנכות המערער נובעים מסיבות אשר אינן קשורות לעבודה, מבטלת את ההכרה של בית הדין בליקוי השמיעה כפגיעה בעבודה. לפיכך נפל פגם משפטי בהחלטת הועדה. בענייננו, מאחר ונמצא פגם משפטי היורד לשורשו של עניין בהבנת הועדה את חלוקת התפקידים בינה לבית הדין במקרה זה, מוחזר עניינו של המערער לועדה לעררים חדשה.

18/09/2014
בית המשפט המחוזי הרשיע את עמית פליקס טויל בעבירות הריגה ושיבוש הליכי משפט, וגזר עליו מאסר בפועל של 19 שנים. צוין, כי מדובר במקרה שבו הנאשם הפתיע את המנוח, נער צעיר, בעודו עומד לתומו ברחוב ומשוחח עם ידידה. הנאשם תקף את המנוח בפעולה יזומה ומכוונת. הנאשם יצא מהרכב שבו נסע עם חבריו כשהוא נוטל עמו את הלום, מתוך מטרה לפגוע במנוח. בנוסף, הנאשם נמלט לאחר שתקף את המנוח ועשה בהמשך פעולות אקטיביות לשיבוש החקירה והמשפט, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים.

18/09/2014
בית המשפט העליון קיבל ערעור על פסק דין העוסק בעילות של גניבת עין, עשיית עושר ולא במשפט וקיום חוזה שלא בתום לב, ובמסגרתו הוצא צו מניעה קבוע האוסר על ביצוע פעולות שונות בקשר לסדרת כיסויי חלה. נקבע, כי גם אם נניח כי המערערת הוכיחה כנדרש מוניטין בכיסויי החלה, לא מתקיימת במקרה דנן עוולה של גניבת עין משלא הוכח היסוד השני החיוני בעוולה זו והוא - החשש להטעיה. עוד נקבע, כי נסיבות העניין אינן מקימות עילה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט ולא הונח הבסיס הראייתי להענקת סעד בשל ביצוע חוזה בחוסר תום לב.

18/09/2014
בית המשפט המחוזי הרשיע אדם בביצוע עבירות מרובות של מעשה מגונה בקטין. נפסק, כי עדותו של הילד ראויה לאמון ועל אף פגמיה, ניתן לקבוע על בסיסה ממצאים הברורים מספיק לעצם ביצוע המעשים, טיב ואופיים, ותקופת הזמן של התרחשותם. צבר הראיות – גרסת הילד, הודאות החוץ של הנאשם ונטייתו למעשים דומים – מעמיד תשתית איתנה מעבר לספק סביר להרשעת הנאשם.

18/09/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור על פסק הדין שבמסגרתו נדחתה תביעתה של המערערת, קבוצת גיאות בע"מ, נגד גולדפרב לוי, ערן , מאירי, צפריר ושות', עורכי דין בע"מ, לפיצוי בגין רשלנות מקצועית של עורכי הדין המועסקים במשיבה. צוין, שכאשר עורך הדין פירט בפני לקוחו את מכלול הסיכויים והסיכונים, והלקוח החליט להסתכן בניגוד לעצת עורך דינו, הלקוח למעשה נטל על עצמו את הסיכון ועליו לשאת באחריות על מעשיו. אולם, על עורך הדין לוודא כי ההחלטה של לקוחו היא החלטה מושכלת וכי הוא אכן הבין את משמעות הסיכון אשר לקח.

17/09/2014
בית המשפט העליון דן בערעור שעניינו דחיית ערעורן של המערערות על החלטת מנהל מס ערך מוסף, בהשגתן על שומה שהוצאה להם ביחס לעסקת פינוי ובינוי שערכו המערערות עם מינהל מקרקעי ישראל. צוין, כי המערערות לא זכו לתמורה במסגרת עסקאות הפינוי עובר לקבלת החזקה במקרקעין בהם החזיקו הדיירים המפונים, ואין לראות במועד מתן היתר הבנייה כמועד בו הועברו לידי המערערות הזכויות במקרקעין המדוברים. התוצאה היא שיש לראות במועד העברת המקרקעין לרשות המערערות בפועל, את המועד לחיוב במס בעסקאות הפינוי.

17/09/2014
בית משפט השלום קיבל תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שאירעו לתובע במהלך עבודתו אצל הנתבעת. התובע, תושב השטחים, הועסק אצל הנתבעת, שהינה חברה לביצוע עבודות בניה, שבמועד הרלוונטי לתביעה ביצעה עבודות בניית גדר אבן בבית ספר בבית שמש. במהלך ביצוע עבודתו, נפגע התובע מאבן. נקבע, כי אין זה סביר כי התובע יאלץ לעמוד על קצות האצבעות, לשמור על שיווי משקל ולהרים אבנים כבדות, כאשר עליו לתמוך בהן ביד אחת ולסתתן בשנייה באמצעות פטיש. מעבידתו יכולה וצריכה הייתה לצפות בשים לב לאמור, כי אבן כזו עלולה להישמט מידו ולהסב לו נזק.

17/09/2014
בית המשפט השלום זיכה את אביגדור יצחקי מהעבירות שיוחסו לו בכתב האישום שהוגש כנגדו. הנאשם עמד לדין בגין מעשים ומחדלים שייחסה לו המאשימה כרואה חשבון, כמייצגם של ולנטין ואירנה ליסק, במסגרת הליך של "גילוי מרצון" שניהל למענם עם פקיד השומה כפר סבא, ומשא ומתן שניהל בהמשך לצורך השגת הסכם שומה בעניינם. בית המשפט קבע, כי אין לייחס לנאשם את יסוד המרמה שבכתב האישום, שכן, הוכח מעבר לכל ספק סביר, נוכח האמון שניתן בגרסת הנאשם, כי בהציגו את המצג הכוזב בפני אנשי הנציבות האמין שהמצג הוא אמת לאמיתה.

17/09/2014
בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק הדין אשר חייב את המערערת לשלם למשיב בגין סירובה לקבל גט מבעלה, הוא המשיב. נקבע, כי אין חולק כי המשיב הגיש תביעת גירושין אשר התקבלה, ובהתאם חויבה המערערת לקבל גיטה. משכך, קמה עילה בנזיקין ביחס לסרבנות גט. לא מדובר במי שמסרב לקבל גט, הואיל ומבקש הוא להבטיח זכות חוקית זו או אחרת, כפי שנטען על-ידי המערערת. הפוך מכך, בהתנהלותה פוגעת המערערת בזכויותיו החוקיות, לרבות כבודו, של המשיב, להינשא ולנהל חייו כרצונו.

17/09/2014
בית משפט השלום דחה תביעה במסגרתה טענה התובעת כי בידיעה שכתב גד ליאור, אשר פורסמה בעיתון של ידיעות אחרונות, יש משום הוצאת לשון הרע עליה. נפסק, כי בנסיבות שבהן ניתן לומר מראש כי התביעה נעדרת סיכוי, באופן שבכל מקרה לא ניתן יהיה לקבלה, אין כל הצדקה בניהול הליך סרק, בהטרדת הנתבעים ובהעמסת יומנו של בית המשפט. כך גם לנוכח התנהלות התובעת, ספק רב אם יש הצדקה כי בית המשפט יושיט לה סעד, לאחר שפעם אחר פעם הטעתה את בית המשפט, בעוד שקשה לומר כי עשתה כן מתוך טעות בתום לב.

17/09/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה העוסקת בשאלה, האם ניתן להצהיר כי התובעים הם הוריו של קטין שנולד בהליך של פונדקאות בארה"ב ללא עריכת בדיקת רקמות, אלא על יסוד תעודות ומסמכים שהונפקו בחו"ל. הנתבעת התנגדה נחרצות להכרעה על יסוד המסמכים שהוצגו וטענה כי אין כל הצדקה לוויתור על הצגת הראייה הטובה ביותר. נקבע, כי ניתן במקרים מיוחדים לאפשר הוכחת אבהות אף ללא בדיקת רקמות. לפיכך, יש לאפשר לתובעים "לקבל את יומם" ולנסות ולשכנע את בית המשפט באמצעות העדים שהגישו את ההצהרות, כי יש להיעתר לתביעתם ולהכיר באבהותם.

17/09/2014
בית משפט השלום קיבל בקשת נאשם להורות על הזמנת עדים לאחר שכבר הורשע הנאשם בדין. בית המשפט קבע, כי אין חולק, כי תסקיר קורבן העבירה לא היה בידי ההגנה, גם אם ידעה על כך שהוא קיים. לא זו בלבד שהתסקיר לא היה בהישג יד ההגנה, אלא שהתביעה אפילו סירבה, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הוראת סעיף 191 לחוק סדר הדין הפלילי - להעבירו לעיון הסנגורים. חובה על בית המשפט, לבדוק ולברר כי לא נגרם עיוות דין אפשרי לנאשם, כתוצאה מהתעלמות המדינה מעובדה שנזכרה כאילו בדרך אגב בתסקיר קורבן עבירה.

17/09/2014
בית משפט השלום קיבל תביעה שהוגשה ע''י החברה הכלכלית לחסכון בע"מ נגד הנתבעת, בהתבסס על הסכם שנחתם בין הצדדים לבדיקה וטיפול בהחזר מס בנוגע למכר נכס מקרקעין. השאלות שבמחלוקת הן האם ההסכם שהוצג לפני בית המשפט שריר וקיים, ואם כן – מהו שיעור העמלה שסוכם, ואם אכן פועלה של התובעת הוא זה שהביא להחזר המס בגינו היא דורשת את תשלום העמלה. נקבע, כי התובעת עמדה בנטל הראיה המוטל עליה, נטל השכנוע עבר לכתפי הנתבעת, ובגרסתה נפלו סתירות ופריכות שלא רק שלא סדקו את ראיות התובעת, אלא להיפך, במידה מסוימת אף חיזקו את גרסתה.

17/09/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה שהגישו המבקשות ובמסגרתה עתרו למתן צו הורות פסיקתי, המכריז על הורותה של המבקשת כלפי קטין שהינו בנה הביולוגי של המבקשת הנוספת. בית המשפט קבע, כי בנסיבות המקרה לא מתחייב מתן צו אימוץ פורמאלי, והורה לשירותי הרווחה להגיש בתוך 30 ימים תסקיר שייתן המלצותיו בבקשה. צוין, כי בהינתן הנסיבות המיוחדות של העניין, הגישה לגבי התסקיר צריכה להיות מקלה. מתכונתו והיקפו של התסקיר צריכים להיות מצומצמים יחסית, בדומה לתסקיר המוגש במסגרת צו הורות לפי חוק הפונדקאות, ולא עפ"י מתכונת התסקיר הנערך לצורך מתן צו אימוץ.

17/09/2014
בית המשפט קיבל תביעה שהגישה המדינה כנגד עמותת אלעד ואח', שעניינה בהסכם לתפעול או לניהול הגן הארכאולוגי בעיר העתיקה. לטענת המדינה, מסירת החזקה במתחם לידי עמותה פרטית בדרך של תפעול שוטף וניהול עומדת בסתירה לעקרון יסוד לפיו אתר בעל חשיבות לאומית דתית וציבורית ינוהל ויתופעל על ידי המדינה. נפסק, כי בשים לב למיקום הגן הארכאולוגי ובשים לב לחשש מפגיעה בהסדרי תפילה עתידיים, לא היה מקום להגיע להסכם עם עמותת אלעד בנוסחו ובאופן שבו הוסכם עליו.

17/09/2014
בית משפט השלום דן בתביעה המתייחסת, בין היתר, לזיכרון דברים שנחתם לטענת התובע בינו לבין הנתבע, ובו התחייב הנתבע למכור לתובע נכס מקרקעין שיש לו אופציה לרכישתו. נפסק, כי זיכרון הדברים לא יצא לפועל, העסקה שבה התובע והנתבע היו אמורים לרכוש יחדיו מקרקעין, בוטלה על ידי התנהגות ברורה ומפורשת של הנתבע, ומרגע שהעסקה בוטלה חלה על הנתבע חובת ההשבה להשיב לתובע את מלוא כספו.

17/09/2014
בית המשפט המחוזי הרשיע נאשם בביצוע עבירה של מעשה מגונה וגזר עליו 24 חודשי מאסר בפועל. בית המשפט ציין, כי לאחרונה גוברת החשיבות של זכויות קורבן העבירה בין שיקולי הענישה ובהקשר זה יותר ויותר נאשמים מחוייבים בתשלום פיצויים – בהליך הפלילי – בעיקר כדי לסייע בשיקום הקורבן. במקרה זה, הפיצוי המשמעותי לא רק יהווה מקור לתשלום עבור קבלת סיוע נפשי ורגשי למתלוננת, אלא גם הכרה של החברה ובית המשפט בסבלה, כאבה ונזקיה. הוסף, כי נזקו של קורבן עבירת מין רב וקשה ואינו טעון הוכחה מדוקדקת לצורך קביעת שיעור הפיצוי בהליך הפלילי.

17/09/2014
בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגישו עמוס לוזון ואח', על גזר הדין שהוטל עליהם בגין הרשעתם בעבירות על חוק התכנון והבניה בנוגע ל"מתחם ירקונים" בפתח תקווה. בית המשפט ציין, כי בהתחשב בחומרת העבירה ובנסיבותיה, במדיניות הענישה הראויה, בדרכי חישוב הקנס לפי סעיף 219 לחוק התכנון והבניה ולפי סעיף 63 לחוק העונשין, ובהסדר הטיעון, ובהתחשב בכך, שאלמלא הסדר הטיעון היה ראוי להטיל על המערערים קנסות בסכומים גבוהים בהרבה, צדק בימ"ש קמא בהטילו על המערערים את הקנסות כפי שהוטלו.

17/09/2014
בית המשפט המחוזי דן בערעורים על פסק הדין לפיו הורשע המערער, לאחר שמיעת ראיות, בביצוע עבירות מס. בית המשפט קבע, כי בתי המשפט לערכאותיהם התייחסו בחומרה למבצעי עבירות מס, במיוחד למי שמוציא ועושה שימוש בחשבוניות פיקטיביות, כמו המערער שבפנינו, וקבעו כי יש להעדיף את האינטרס הציבורי של תשלום מס אמת ושל שוויון בתשלום מס על פני נסיבות אישיות של הנאשם.

17/09/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעת פיצויים על פי חוק נכסי נפקדים (פיצויים), במסגרתה טוענת המבקשת, חברת סביוני רשל להשקעות ופיננסים בע"מ, כי היא זכאית לקבל פיצויים מהמשיב, הממונה לפי חוק הפיצויים, מכוח המחאת זכויות שבוצעה אליה ע"י הנפקד. נקבע, כי חוק הפיצויים איננו אוסר על נפקד, ואף לא שולל ממנו, את זכותו להמחות לצד שלישי את הזכות לקבלת פיצויים לפי חוק הפיצויים. לפיכך, נפקד הזכאי לקבל פיצויים מהממונה לפי חוק הפיצויים זכאי באופן עקרוני להמחות זכות זו לצד שלישי.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו