לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
26/03/2015
בית המשפט העליון דן בערעור של ברוך אביסרור, חבר מועצת העיר מגדל העמק, על החלטת בית המשפט המחוזי לפיה נקבע כי תפקידו של המערער כמנהל אדמיניסטרטיבי בעמותת "תומכי תמימים" מונע ממנו כהונה במקביל כחבר מועצה. המערער הודיע כי החליט לוותר על תפקידו כמנהל אדמיניסטרטיבי בעמותת "תומכי תמימים" (יחליף אותו המנהל הכללי) ולהמשיך בכהונתו כחבר מועצת העיר. נקבע, כי מניעת ניגוד עניינים היא סוגיה חשובה עד מאוד במינהל הציבורי, לשם טוהר המידות ולמניעת שחיתות. אין להקל בה ראש. הפתרון שמציעה המדינה במקרה זה, דהיינו, הימנעות מטיפול בנושאים הכרוכים בניגוד עניינים מקובל על בית המשפט.

26/03/2015
בית המשפט העליון קיבל ערעור על פסק הדין בו התקבלה עתירתם של המשיבים לביטול החלטת הוועדה המיוחדת לפי חוק יישום תכנית ההתנתקות, הדוחה את בקשתם לתשלום מיוחד, תוך קביעה כי הדיון יוחזר לוועדה המיוחדת לקביעת סכום הפיצוי שישולם למשיבים. נקבע, כי המשיבים לא הציגו טעמים מיוחדים המצדיקים את השיהוי בעניינם. מדובר בשיהוי חריג של כמעט שלוש שנים העומד בסתירה לעקרון סופיות הדיון. לגופו של עניין נקבע, לא הונחה עילה למתן פיצוי מיוחד נוסף למשיבים בגין הפסדיהם העתידיים.

26/03/2015
בית המשפט המחוזי הרשיע את אבישג פרנג'יל בעבירות של סחיטה באיומים שהביאה לידי מעשה וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, על-כך שבמספר הזדמנויות נטלה כסף מנשים בעבור "טיפולים" להסרת כישוף, השבת אהבה נכזבת וסילוק רעות למיניהן. צוין, כי בענייננו חשוב להזכיר, כי גם איום בפגיעה על-טבעית, מיסטית או קוסמית יכול בנסיבות מסוימות לעלות כדי איום.

26/03/2015
בית המשפט לענייני משפחה דן בתובענות ביחס לנכס מקרקעין הכולל מלונית בוטיק ודירת מגורים. על הנכס רשומה הערת אזהרה לטובת התובע. שני הנתבעים טוענים לשותפות בנכס. התובע והנתבעים הינם בני דודים. נפסק, כי הנתבע לא הרים את הנטל הנדרש להוכחת קיומה של שותפות עסקית בינו לבין התובע. אם זאת, אין ספק כי מעורבותו של הנתבע בהקמת העסק וניהולו הייתה משמעותית מאוד. לפיכך, יש לפסוק לטובת הנתבע את חלקו ביזמות וטיפול בהקמת הנכס.

26/03/2015
בית משפט השלום דן בשאלה האם יש מקום להתיר את הסרת חיסיון עורך דין-לקוח לשם הצגת מסמכים, שהוחלפו בין המבקש לאחר, עת שימש כעורך דינו במועדים הרלוונטיים לתביעה שבנידון. צוין, כי חיסיון של מסמך החוסה תחת יחסי עורך דין-לקוח דוחה בהכרח זכותו של בעל דין לגילוי ולעיון. לפיכך, טענה בדבר הודעה מראש על כוונת המבקש להציג את המסמכים בהליך דנן, עדיין אין בה להפקיע את תוקפו של החיסיון המוחלט הקבוע בדין. אין המדובר בהליך של תביעת שכר טרחה, אלא בתביעה כספית אחרת. לפיכך, ממילא אין כל תחולה לחריג המתיר הסרת חיסיון עורך דין-לקוח מתוך מטרה לאפשר לפרקליט להתגונן.

26/03/2015
בית המשפט לעניינים מקומיים הרשיע נאשם בשימוש למגורים ביחידה אשר בהתאם להיתר נועדה להיות חלק ממשרד אדריכלים. הנאשם טען, כי בשנת 2009 נבדקה סוגיית המגורים על ידי המאשימה וזו החליטה לא להגיש כתב אישום, כך שאין מקום כעת להגיש כתב אישום כנגדו. צוין, כי הביקורת בשנת 2009 ואי הגשת כתב האישום באותו מועד – לא מונעת הגשת כתב האישום היום. זאת ועוד – כתב האישום הוגש זמן רב לאחר ביקורת נוספת שנערכה, תוך שהנאשם זומן למסירת גירסה/ עדות – הליך אשר בודאי הבהיר לו כי המאשימה בוחנת אפשרות להאשימו.

26/03/2015
בית משפט השלום קיבל בחלקה תביעה כספית שעיקרה בטענה, כי על הנתבעים לפצות את התובעים בשל ליקויי בניה בדירתם ובגין נזקים נוספים הנובעים מהם. נקבע, כי הקבלן לא היה רשאי לצפות כי הוא יוכל לבנות את הבנין והדירה לא לפי אמות-המידה להן התחייב בהסכם הבניה, אלא בטיב ורמת גימור מופחתים. עמידה על קיום התחייבויותיו אינה אלא עמידה על זכות חוזית שרירה וקיימת ולא התעשרות על-חשבון הקבלן.

26/03/2015
בית המשפט לעניינים מקומיים זיכה את הום סנטר (עשה זאת בעצמך) ואח' מעבירה לפי סעיף 4 לחוק רישוי עסקים. נפסק, כי הכלל הוא כי בכל הנוגע להוראות החיקוק יש לנהוג בדייקנות יתירה, כדי לאפשר לנאשם להתגונן כראוי. אם הציגה הגדרת העבירה מספר חלופות, יש לציין בדיוק באיזו חלופה מדובר. במקרה שהדבר אינו ברור, כמו גם בכל מקרה של ספק, יש לתת לנאשם להנות מהספק ולייחס לו את החלופה הטובה יותר מבחינתו. אלא, שבמקרה זה, גם אם יוחסו לנאשמים שתי החלופות יש לזכותם.

26/03/2015
בית משפט השלום קיבל תביעה שהוגשה כנגד בית חולים וולפסון ואח', בגין נזקים שנגרמו לתובעת בעכוזה לאחר ניתוח בהרדמה כללית שעברה אצל הנתבעת. נפסק, כי אירוע הנזק מתיישב יותר עם המסקנה שלא ננקטה זהירות סבירה כדי למנוע כוויה במהלך הניתוח, מאשר עם המסקנה שננקטה זהירות סבירה, זאת בשים לב, בין היתר, לראיות שהוצגו ובשים לב לכך שהתובעת נכנסה לניתוח ללא פצע בעכוזה ויצאה עם פצע שדרש טיפול ממושך ואף הותיר צלקת משמעותית, הכל שעה שהיה מדובר בניתוח ברגל ולא בניתוח באזור בו נוצר הפצע.

26/03/2015
בית המשפט לעניינים מנהליים דן בעתירה כנגד החלטת הממונה על כלי ירייה במשרד הפנים, אשר דחתה את הערר שהגיש העותר כנגד החלטת פקיד הרישוי שלא לחדש את רישיונו לרובה ציד לאור המלצת משטרת ישראל ומהנימוק של אי עמידתו בתבחין תקף. נקבע, כי המלצת המשטרה שלא לחדש את רשיונו של העותר לרובה הציד בשל המסוכנות הנשקפת ממנו הינה החלטה סבירה, ואף למעלה מכך. משהונחה בפני הממונה המלצת המשטרה שלא לחדש את רישיון כלי הירייה, ומשנמצא כי המלצה זו היא סבירה, הרי שבהיעדר נימוקים מיוחדים, ראוי היה שהממונה יאמצה וכך עשה.

26/03/2015
בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל בחלקה עתירה שעניינה בהפקעתם של מגרשים באזור התעשייה קריית אריה בעיר פתח-תקווה. נקבע, כי נראה שאין צורך קונקרטי בקרקע שהופקעה. מאידך, קיים מחסור בשטחי ציבור בעיר פתח-תקווה, ואזור התעשייה קריית אריה עובר תהליך מקיף וחשוב של תכנון שבמסגרתו עתיד להיקבע הצורך הספציפי בעניין חלקתם של העותרים. אין מדובר במשיבות היושבות בחיבוק ידיים. ואולם, לאחר איזון כל השיקולים, נראה כי דין ההפקעה להתבטל. בצד זאת, הייעוד הציבורי של השטח ייוותר בעינו כך שבעתיד, אם יסברו המשיבות כי השטח נחוץ לצורך ציבורי, יוכלו לשקול להפקיע אותו מחדש, ככל שיעמדו בנטל הנדרש לכך.

26/03/2015
בית המשפט לתעבורה גזר פסילה, קנס ועונשים מותנים על דעאס אחמד, שהורשע לאחר ניהול הוכחות בעבירה של נהיגה בשכרות תחת השפעת משקה משכר. צוין, כי נסיבות ביצוע העבירה כוללות נהיגה בשכרות מכח השפעת משקה משכר, ובתוך כך כשלון בחלק מבדיקת המאפיינים, התנהגות פרועה ובתוך כך גידוף השוטרים. בגזירת הדין יש לקחת בחשבון את הערך המוגן שבבסיס העבירה – בטחונם ושלומם של משתמשי הדרך, מדיניות הענישה הנוהגת, ובתוך המתחם נסיבותיו האישיות של הנאשם, עברו התעבורתי שאינו כולל עבירה דומה והשתלבותו במעגל העבודה.

26/03/2015
בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל בחלקה את עתירתם של תושבים ובעלי עסקים נגד עיריית ירושלים, לביטול "קול קורא" שפורסם על ידי העירייה לשם הפעלת יריד השוק ברחוב בצלאל. העותרים טענו, בין היתר, כי היריד גורם למפגעים של רעש, עומס ולכלוך העולים כדי מטרד. נקבע, בין היתר, כי על העירייה לערוך סקר לבדיקת כמות הזבל המצטברת בשעות פעילות היריד (מהקמתו ועד לפינויו) ולהציב מתקני זבל מתאימים בכמות הנדרשת בקרבת היריד, במקום שאינו מהווה מטרד, כאמור במגבלה על הצבת מתקנים ודוכנים. עוד נקבע, שהעירייה תדאג לפינוי האשפה שבמתקני הזבל בסביבת היריד וברחוב עד לשעת סיום היריד.

26/03/2015
בית המשפט העליון דן בעתירת תאגידים אשר בבעלותם מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים, ועניינה הוראת מנהל אגף החינוך המוכר שאינו רשמי, שלפיה בשנת הלימודים תשע"ד השתתפות משרד החינוך בשעות ההוראה של מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים, תהיה לשעות ההוראה הבסיסיות בלבד, ולא לשעות תמרוץ וטיפוח. נקבע, כי ש לנקוט סוג של בטלות יחסית. נקבע, כי קיימים טעמים המצדדים בפרשנות העותרים לתקנות שלפיה המונח "שעות לימוד" מתייחס לשעות הלימוד בכללותן, וישנם טעמים התומכים בעמדת המשיב, שלפיה מונח זה מתייחס אך לתקן הבסיס. נוכח השיקולים לכאן ולכאן- ובין השאר השיהוי שבו לוקה העתירה מזה ואי בהירות התקנות מזה – יש לנקוט סוג של בטלות יחסית.

26/03/2015
בית המשפט העליון, בהרכב מורחב, דן במסגרת דיון נוסף בשאלה כיצד יש לפרש את הוראת הפטור מארנונה ל'מוסד חינוך' הקבועה בסעיף 4(א)(IV)(א) לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין). לטענת המשיבות, יש לפרש את הפטור הקבוע בסעיף 4(א) לפקודה ככזה שנועד לפטור מארנונה מוסדות התורמים לקהילה המקומית בלבד. נפסק, כי דין הבקשה לדיון נוסף להתקבל. המבקשת, עטרת בנות ירושלים, זכאית לקבל את הפטור אותו ביקשה מהממונה, זאת נוכח העובדה שעל פי נוסחה הקיים של הפקודה אין מקום לבחון את שאלת תרומתה של המבקשת לקהילה.

25/03/2015
בית משפט השלום דן בתביעה העוסקת בתאונת עבודה אשר קיפחה את חייו של אחד ואת השני, הוא התובע, הותירה נכה. הצדדים הסכימו כי קביעת בית המשפט המחוזי בעניינו של המנוח, לעניין חבותם של הנתבעים, מקובלת עליהם. המחלוקת נוגעת לשיעור הנזק שנגרם לתובע. נקבע, כי בשל העובדה שהתובע זנח את תביעתו כנגד הנתבע השלישי, והגיע להסדר פשרה עם הנתבע השני, יש לראות בו כמי שפטר את הנתבעים הלוו מחובתם כלפיו, או מחלק ממנה, ולכן יש להחיל את אותו הפטר גם על הנתבע. ולא ניתן לומר כי באפשרות התובע להיפרע מן הנתבע הראשון בלבד בגין כל נזקיו.

25/03/2015
בית המשפט לתביעות קטנות קיבל תביעה שהגיש התובע כנגד השטיח המעופף בע"מ, בגין מלוא הסכום ששילם התובע עבור חבילת נופש לאלאניה שבטורקיה. לטענת התובע, הנופש היה "סיוט" שנמשך לאורך כל תקופת שהותו ביחד עם בני משפחתו במלון. נקבע, כי בנסיבות המקרה, משנגרם לתובע ובני משפחתו סבל, עינוי ודאבון לב במקום הנאה ושמחה, התקיים כישלון תמורה מלא, במובן זה שהמשפחה לא קיבלה דבר מהתמורה החוזית שבעדה שילמה.

25/03/2015
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על דחיית עתירת המבקש להתיר לארבע נשים לבקרו. המבקש מרצה עונש מאסר בגין הרשעה במסכת חמורה ומתמשכת של עבירות אלימות ומין בנסיבות מחמירות שביצע כלפי בני המשפחה שהקים, אשר מנתה 6 נשים ו-17 ילדים. המבקש שלט בבני המשפחה במשטר של ענישה ושירותים, לרבות באמצעים פיזיים ואלימים ותוך התעללות, השפלה וביזוי, ובני הבית מילאו הוראותיו מתוך פחד ויראה. נקבע, כי כנגד הצורך בהתייחדות עומד השיקול בדבר שלומה של בת הזוג, ועל רקע זה מתקיימת בקרה מיוחדת ביחס לאסירים המרצים עונש בגין עבירות אלימות במשפחה וגילוי עריות, כפי שנעשה אף במקרה דנן.

25/03/2015
בית המשפט העליון דן בשאלה מה אופיה של התוספת הראייתית מסוג "דבר מה נוסף", במסגרת ערעור על הכרעת הדין וגזר הדין של בית המשפט המחוזי. המערער הורשע על יסוד הודאתו מחוץ לכותלי בית המשפט ותוספת "דבר מה נוסף", בעבירות נשק. נקבע, כי לא הובאה בפני בית המשפט תוספת ראייתית מסוג "דבר מה נוסף". כל אותן הראיות המבוססות על אמירותיו של המערער עשויות, לכל היותר, לחזק את משקלה הפנימי של הודאתו, ואולם על מנת להתמודד עם החשש מפני הרשעה על בסיס הודאת שווא יש לוודא את אחיזתה של ההודאה במציאות החיצונית.

25/03/2015
בית המשפט המחוזי גזר מאסר עולם על אברהים אלענאמי, שהורשע ברצח אשתו של אביו. צוין, כי מעשה הרצח בוצע בשל סכסוכים שהיו בין הנאשם ואחיו לבין המנוחה, שאף הייתה קורבן אלימות ביחס למעשים שנעשו כלפיה לפני היעלמותה, כיון שהם סברו שהמנוחה לא טיפלה כראוי באביו וחשדו כי היא בוגדת בו. הסלידה העמוקה ממעשים הפוגעים בערך של קדושת חיי האדם, חייבת למצוא ביטוי מפורש במסגרת מלאכת גזירת העונש.

25/03/2015
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה עתירה שהגיש זאב רוזנשטיין, המרצה מאסר לתקופה של 17 שנים, כנגד ההחלטה שלא לשנות את סיווגו ולא לשלבו בסבב חופשות. נקבע, כי המידע בעניינו של העותר מצביע על מעורבות בפלילים מתוככי הכלא וכי יציאתו לחופשה עלולה לסכן את שלום הציבור ובטחונו, ועל כן החלטת הרשות שלא להוציא את העותר לחופשות הינה סבירה לעת הזו. הוסף, כי המשיב ימשיך ויבחן את תוקפו של המידע המודיעיני בעניינו של העותר בחלוף הזמן ואת מהימנותו.

25/03/2015
בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על החלטה לפי פקודת ביזיון בית המשפט, לחייב את המערערים בביצוען של החלטות שניתנו במסגרת בקשות למתן סעד זמני בתובענה המתנהלת כנגדם. המחלוקת עליה נסובה התובענה נוגעת לשטחי רעיה באזור שמורת הטבע "מצפה אילות". נקבע, כי המערערים מפרים את צווי בית המשפט, נמנעים מלגדר את השטחים בהם נאסר עליהם לרעות וממשיכים לרעות עדריהם בשטחים אלה, באמתלות שונות, ולמרות שהיקף האיסור ידוע להם, כמו גם חובתם לציית להוראות הצווים.

25/03/2015
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה ערעור שהגישה המערערת, אגודה שיתופית מרכזית למכוני תערובת בגליל, כנגד החלטת רשם האגודות השיתופיות שקבע כי ההחלטה להאריך בשנתיים נוספות את תקופת כהונת ועד ההנהלה, התקבלה בחוסר סמכות. נקבע, כי ההכרעה בערעור התייתרה. אך גם לגופו של עניין, אין מקום לדחות את הממצאים העובדתיים שנקבעו בהחלטת הרשם; הממצאים תומכים במסקנה המשפטית; ואין לגלות בה טעות שבחוק.

25/03/2015
בית המשפט קיבל עתירה מנהלית נגד החלטותיהם של המשיבים, מפכ"ל משטרת ישראל וראש אגף משאבי אנוש במשטרת ישראל, שלא לאפשר לעותר הליך של שימוע, במסגרת החלטותיהם בבקשתו לעיון מחדש בהחלטה לפטר אותו משירות המשטרה. נקבע, כי בענייננו התקיימו נסיבות המצדיקות התערבות בהחלטת המשיבים, נוכח פגיעה בזכות הטיעון של העותר. לפיכך, על המשיבים לאפשר לעותר להשמיע טיעוניו בנוגע למכלול הטעמים העומדים ביסוד ההחלטה שלא להורות על החזרתו לשירות, חרף שינוי הנסיבות שחל בבסיס ההחלטה המקורית לפטרו.

25/03/2015
בית משפט השלום דן בתביעה בה עותרים התובעים לחיוב הנתבעים, עימם התקשרו בהסכם לרכישת דירה, בהשבת הכספים ששולמו להם במרמה לאחר שבדיעבד התברר כי אינם בעלי הזכויות בדירה. כמו כן, עתרו התובעים לחייב את עורכי הדין שייצגו את הצדדים בעסקת המכר, בגין הנזקים שנגרמו להם. נקבע, כי די היה בבדיקה פשוטה במשרדי עמידר כדי לגלות את הזיוף והמרמה. משעורך הדין של התובעים לא ביצע את בדיקת הזכויות ביחס לדירה, יש לקבוע כי לא מיצה את הבדיקות אותן היה חייב לבצע, ובכך הפר את חובת הזהירות שחב כלפי התובעים.

25/03/2015
בית המשפט המחוזי גזר 15 שנות מאסר על עומרי יאסו בגין הריגתו של פנטהון רטה ז"ל. על הנאשם הנוסף, שמואל אברהם, שהורשע בעבירה של סיוע להריגה, נגזרו 7 שנות מאסר בפועל. צוין, כי המנוח היה דמות מרכזית במשפחתו ושימש משענת בעיקר עבור אמו ואחותו הצעירה. מותו הותיר חלל עצום וכאב עז אצל אמו ואחיותיו.

25/03/2015
בית משפט השלום דן במחלוקת שהתגלעה בין בעלי הדין ביחס לפרשנות ס''ק 11(ח) לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014. מדובר בסוגיה תקדימית שההכרעה בה עשויה להשפיע על כלל תאגידי המים והמפעלים המזרימים שפכים בכל רחבי המדינה. נקבע, כי חיוב בתשלום על סמך דיגום ראשון שבוצע לפי הכללים הישנים, נותר בתוקף ומחייב את המפעל, גם באם במועד פרסום הכללים החדשים או כניסתם לתוקף, הדרישה טרם שולמה. מנגד, באם בוצע דיגום ראשון במועד בו הכללים הישנים היו עדיין בתוקף, ועד למועד כניסת הכללים החדשים לתוקף, תאגיד המים טרם הוציא דרישת תשלום, אזי לא ניתן לחייב את המפעל על סמך אותו דיגום.

25/03/2015
בית משפט השלום הרשיע את שלום עוזאני בעבירה של איומים על קצינת מבחן שהגישה תסקיר לגביו. הנאשם איים על המתלוננת בשיחת טלפון, בכך שאמר לה שהוא לא הולך לשבת בכלא והוא הולך להתפלל עליה. נקבע, כי בעת שהמתלוננת סיימה את מלאכתה עת שכתבה את התסקיר ומסרה אותו לבית המשפט, הסתיים הטיפול שלה בנאשם והנאשם מנוע מלהתקשר אליה, לא כל שכן, לבוא אליה בטרוניה לגבי העונש שהוטל עליו ולעדכן אותה מה בכוונתו לעשות בעניינה בהמשך, לרבות "תפילות" שיקרא למענה או עליה.

25/03/2015
בית המשפט המחוזי קיבל את ערעור המדינה, על החלטת בית המשפט לתעבורה לבטל כתב אישום שהגישה כנגד המשיב באשמה כי נהג בכלי רכב בלא שיהא בידו רישיון נהיגה מתאים. רישיון הנהיגה של המשיב (D1) מתיר הסעת נוסעים (קרי כלי רכב מסוג M), אך איננו מתיר נהיגה בכלי רכב מסחרי להובלת טובין (N2). הוא נתפש נוהג בכלי הרכב מסוג N2. לגישת המערערת, רישיון נהיגה דרגה D1 איננו מתיר נהיגה בכלי רכב מסוג N2. נקבע, כי הפירוש המוצע על ידי המערערת מגשים את תכלית החקיקה, משהוא מתאים לסוגים שונים של כלי רכב את דרגות הרישיון המתאימות להם.

25/03/2015
בית המשפט המחוזי דן בתביעות הדדיות על רקע פרויקט בניית יחידות דיור בשכונת הרקפות בקרית ביאליק. המקרקעין נרכשו ע"י 5 חברות יזמיות, ואלו החליטו לבנות יחד את הפרויקט. בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ היה הבנק שנתן ליווי פיננסי לפרויקט. בית המשפט קבע, כי הקבלן המבצע, לוקי בניה ופיתוח בע"מ, הפר את ההסכם מול הבנק. משהפר הקבלן את הסכם האשראי תחילה – גם אם היה מימוש של מקרקעי הפרויקט, שבבעלות החברות היזמיות – עפ"י סעיף 4 לתנאים הכלליים למימון הבניה יש לפרוע תחילה את חובות היזמיות ולא את חובות הקבלן.

24/03/2015
בית המשפט לתביעות קטנות דחה תביעה כנגד מגדל חברה לביטוח בע"מ, אשר ביטחה את דירת התובעים בביטוח מבנה. לטענת התובעים, הנתבעת לא שילמה להם את מלוא הפיצוי בגין נזקי צנרת לדירתם. הנתבעת טענה, כי הצדדים הגיעו להסכמה בדבר פיצוי כולל אותו קיבלו לידיהם התובעים. נפסק, כי למרות ששגתה הנתבעת בהגיעה להסכם הפשרה וביצועו מבלי להחתים את התובעים על מסמך ויתור וסילוק, הוכח כי מדובר בהסכם פשרה שהיה מיועד לסילוק מלוא תביעות התובעים ולהסדרה סופית ומחייבת של פרשת נזקי המים בדירתם.

24/03/2015
בית המשפט המחוזי קיבל בחלקה את בקשתו של שמעון גפסו להורות על ביטול כתב האישום שהוגש נגדו מחמת פגמים שנפלו בהליך הגשתו ובצורתו של כתב האישום. נקבע, כי מדובר בכתב אישום כללי באופן יוצא דופן, המקשה על הכנת הגנה ממוקדת של הנאשם. כתב האישום אינו מפרט כלל זמנים ומקומות בהם בוצעו העבירות המיוחסות לנאשם, ומסכת העובדות כולה נשענת על פרק זמן כללי, במהלכן התמודד הנאשם לבחירות לרשות המקומית בנצרת. יש לתקן את כתב האישום, באופן שבכל מקום בו באפשרות המאשימה להוסיף פירוט של מועדים, שמות ונתונים הניתנים להתייחסות.

24/03/2015
בית המשפט המחוזי גזר מאסר עולם על תאיר זועבי שהורשע ברציחתו של המנוח עלי יחיא ז"ל, וכן בעבירות נוספות שעניינן החזקה והובלת נשק שלא דין, שיבוש מהלכי משפט (בשתי הזדמנויות), והדחה בחקירה. לאחר שהורשע הנאשם בביצוע העבירות, שבים וטוענים באי כוחו, כי הרצח בוצע בנסיבות שחל עליהן סעיף 300א(א) לחוק העונשין. נקבע, כי הוכחה קיומה של הפרעה נפשית, אין על כך חולק. אולם חומרתה נלמדת כולה מתיאור הדברים שמסר הנאשם, ותיאור זה איננו אמין, לא הוכח ועומד בסתירה לראיות. הנאשם הבין היטב את מעשיו ותכנן אותם באופן קפדני, על מנת שתכניתו תצלח מבלי שייתפס, באופן המלמד כי הבין את הפסול במעשה וגם יכול היה להימנע ממנו.

24/03/2015
בית משפט השלום גזר 11 חודשי מאסר על יוסף נסראללה בגין הרשעתו בעבירות של יציאה שלא כדין ומסירת ידיעה ברשלנות. צוין, כי אין חולק שבמציאות הביטחונית בה שרויה מדינת ישראל, יש לראות את מעשיו של הנאשם בחומרה רבה. אכן, הנאשם לא הצליח להשלים את כוונותיו לחבור לכוחות עוינים ורצחניים, ואף שילם מחיר כבד על מעשיו לאחר שהוחזק בכלא הכוחות הסוריים בתנאים פיזיים קשים, אך חשוב כי יובהר לכל מי ששוקל ללכת בדרך בה נהג הנאשם, כי הוא מסתכן בעונש מאסר משמעותי.

24/03/2015
בית המשפט העליון דחה ערעור על פסק הדין בגדרו הוצהר כי מדינת ישראל היא בעלת הזכות להירשם כבעלים בשלמות של המקרקעין שבנידון. נקבע, כי התמונה המצטיירת ביחס לאירועי סוף שנות השישים ולאופן רכישת הקרקעות על-ידי המדינה עלולה להטריד. עם זאת, מצבור הנתונים אליהם התייחס בית משפט קמא, ובראשם העובדה שמשך עשרות שנים ועד להגשת התביעה על-ידי המדינה לא ערערו הבעלים הרשומים על שהמדינה תפסה חזקה ועשתה שימוש במקרקעין, ולא כללו מקרקעין אלה בצוואותיהם, אינו משאיר מקום למסקנה אחרת מזו של פסק הדין קמא.

24/03/2015
בית המשפט המחוזי גזר 24 חודשי מאסר על יהב שבי, בגין הרשעתו בעבירות של הפקרה, לאחר גרם חבלה חמורה, נהיגה בקלות ראש או רשלנות וגרם חבלה של ממש, נהיגה בשכרות ועבירות נוספות. צוין, כי הנאשם, אשר נהג ברכב שפג תוקף רישיון הרכב שלו ובדמו נמצאו שרידי סם מסוג קוקאין, עבר שני נתיבים בכביש ופגע ברוכב האופנוע. הפקרת פצוע תאונה כשהוא מוטל על הכביש חסר אונים, מבלי להושיט לו עזרה, ומבלי לעשות מעשה שימנע פגיעה נוספת בו על ידי רכב חולף הנה התנהגות המחייבת הטלת עונש שיהיה בו כדי להרתיע את המבצע ואת ציבור האוחזים בהגה.

24/03/2015
בית המשפט המחוזי גזר 12 שנות מאסר וארבעה חודשים על מוראד על חסין, בגין הרשעתו בכניסה ושהיה בישראל בניגוד לחוק, התפרצות, תקיפות, ניסיון חטיפה לשם חבלה חמורה ועבירות נוספות. צוין, כי יש להביא בחשבון גם את הסיבות שהביאו את הנאשם לביצוע העבירות – רצונו לפגוע ביהודים באשר הם יהודים ולגרום לשחרורם של אסירים ביטחוניים המרצים מאסרים ארוכים או מאסרי עולם על ידי מיקוח באמצעות החטוף שתכנון לחטוף. כאשר מדובר בחטיפה למטרת מיקוח לשחרור אסירים ביטחוניים, מעבר לסיכון חייו של הנחטף, פעולה כזו עשויה להוביל לשרשרת תגובות ואין צורך להכביר במילים על חומרת העבירה והסכנה הטמונה במעשים אלו.

24/03/2015
בית הדין האזורי לעבודה דן בשאלה האם התובע זכאי לתשלום בגין עבודה בשעות נוספות בעבור תקופת העסקתו כנהג של שר. בתקופה הראשונה לעבודתו הועסק התובע במשרה מלאה "כנהג לשכה". בתקופה השניה ועל פי בקשתו של התובע, הועסק התובע כנהג שר אישי של שר התיירות דאז. נקבע, כי ענייננו של התובע בא בגדר החריגים המצוינים בסעיף 30(א)(2) לחוק שעות עבודה, לפיו הוראות החוק, עליהן משתית התובע את תביעתו לא יחולו על עובדי המדינה שתפקידם מחייב לעמוד לרשות העבודה גם מחוץ לשעות העבודה הרגילות.

24/03/2015
בית משפט השלום קיבל תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף אותה הגיש התובע שהיה מעורב בתאונת דרכים, כאשר רכב מסחרי פגע ברכב בו ישב התובע כנוסע ליד הנהג. בית המשפט ציין, כי בנסיבות המקרה, יש לחרוג מנקודת המוצא לפיה יש זהות בין שיעור אחוזי הנכות הרפואית לבין שיעור אחוזי הנכות התפקודית. במקרה זה יש מספיק אינדיקציות משכנעות לפיהן אין להשוות את שיעור הנכות התפקודית לזו הרפואית.

24/03/2015
בית המשפט המחוזי דחה את תביעתם של חברת אגודת החקלאים ראשון לציון ואח', בטענה כי בסלילת כביש 431 לא ניתן מענה לצרכי החקלאים, בניגוד מפורש לאמור בתכנית המתאר. הנתבעות הן הרשויות שנטלו חלק בתכנון ההנדסי, במתן אישורים ובבצוע הכביש. נקבע, כי התביעה נדחית בשל חוסר סמכות עניינית לדון בה. דרישת התובעים להורות לרשויות לפעול על פי התכנית, לסלול דרכים, ולחבר את הדרך החקלאית לרחוב רמז או להרחיב את דרך הגישה לכביש 412 – כולם מתחום המשפט המנהלי המובהק.

24/03/2015
בית משפט השלום דחה תביעה שהגישה התובעת, חברה להשכרת רכב, כנגד הנתבע, שהיה בזמנים הרלוונטיים עובד שכיר בשירותיה, בעקבות גניבת רכב שנמסר לשימושו של האישי של הנתבע לאחר שעות העבודה. נקבע, כי נציגי התובעת לא דרשו מהנתבע כל תשלום בגין גניבת הרכב עד להתפטרותו ועד שדרש את המגיע לו מהתובעת כמעבידה שלו. רק אז נזכרה התובעת לדרוש את עלות הרכב, למרות שהנתבע אינו אחראי לנזקי גניבת הרכב. עובד המקבל רכב ממעבידו לשימושו הפרטי, גם אם לא באופן קבוע, זכאי לצפות כי הרכב מבוטח בפני כל הסיכונים וכי הוא עצמו לא יצטרך לשאת בנזק שיגרם לרכב בתקופה שהוא בחזקתו, בכפוף כמובן לחריגים המצויים בפוליסות ביטוח רגילות.

24/03/2015
בית משפט השלום קיבל תביעה שהגישה מועצה מקומית באר יעקב כנגד הנתבע, להשבת כספי פיתוח מקרקעין שגבה מרוכשת מקרקעין, אשר לטענת התובעת לא העביר כספים אלו ליעדם. בית המשפט קבע, כי טענת הנתבע שהעביר את תשלומי החובה שגבה מהרוכשת לחברה, מהווה למעשה טענת הודאה והדחה המעבירה את נטל הראיה אל הנתבע. הנתבע לא עמד בנטל להוכיח שהעביר לחברה את תשלומי הפיתוח ששילמה לו הרוכשת.

24/03/2015
בית משפט השלום קיבל תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה בבית מגורים שבנו התובעים בפיקוחם של הנתבעים. נקבע, כי הפיקוח לא בוצע כראוי וכתוצאה מכך בוצעו עבודות לקויות. לכן היו התובעים זכאים לבטל את החוזה, ולתבוע פיצויים בגין הנזקים שנגרמו להם, ובכלל זה פיצוי בגין נזק שאינו נזק ממון. עם זאת, הסכום הנתבע, 75,000 ₪, הינו מופרך ומופרז, ואינו תואם את נסיבות העניין.

24/03/2015
בית המשפט המחוזי קיבל תביעה בעילות של הפרת זכויות יוצרים ועשיית עושר ולא במשפט שהגישו התובעות, Kabushiki Kaisha Sony Computer Enertainment Inc. ו-Sony Entertainment Europe Inc, כנגד הנתבע, עזאם גבר. לטענת התובעות מכר הנתבע בעסקו - חנות מחשבים בעוספיה - דיסקים מזויפים המכילים משחקים המתאימים לקונסולת המשחקים "Playstation". נקבע, כי הנתבע הפר את זכויות התובעות בחמישה משחקי פלייסטיישן, בכך שמכר דיסקים מזויפים של משחקים אלו, והפר הפרה ישירה את זכויות התובעות בכך שהודה כי "צרב" בעצמו מספר דיסקים.

24/03/2015
בית משפט השלום דחה תביעה כספית להשבת מס ייבוא ששולם על ידי התובעת בגין ייבוא של רכב. לטענת המדינה, חל כאן סעיף 154 לפקודת המכס לפיו במקרה של מחלוקת לעניין שיעור המכס, בעל טובין רשאי לשלם את הסכום אגב מחאה, ולהגיש תוך שלושה חודשים תובענה להחזרת הסכום ששילם. מאחר והתביעה הוגשה בחלוף שלוש שנים מיום התשלום ואף מיום החלטת וועדת הערר, הרי שדין התביעה להידחות. בית המשפט קבע, כי מאחר שתביעת ההשבה הוגשה שלא במסגרת הזמן הקצוב בסעיף 154 לפקודת המכס, דינה להידחות על הסף מחמת התיישנות.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו