לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
27/11/2014
בית המשפט העליון דן בערעורים הדדיים העוסקים בדרך הדיונית הראויה להטלת אחריות אישית על אורגן בחברה. נקבע, כי פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן שלא על בסיס הטענות והעילות שנטענו בכתב התביעה. על בעל דין לפרש בכתב טענותיו אם מסתמך הוא על עילה חוזית או נזיקית, אם מבקש הוא לייחס אחריות אישית לאורגן בחברה או מבקש הוא להרים מסך בין החברה לבעליה. שאם לא כן, הוא מסתכן בכך שבית המשפט לא ימצא לפסוק על סמך נימוק תביעה שלא נטען, או שייטען כנגדו כי העלה טענה מפתיעה או טענה שלא ניתנה הזדמנות לצד שכנגד להתמודד עמה.

27/11/2014
בית הדין האזורי לעבודה הורה למדינה ולהסתדרות לשוב לשולחן המשא ומתן, בין בפני המגשר ובין במתכונת אחרת, על מנת לעשות נסיון נוסף ליישוב המחלוקות בנוגע לאופן העסקת העוזרים המשפטיים. כמו כן הורה בית הדין על עיכוב הליכי הפיטורים של עוזרים משפטיים שכהונתם היתה אמורה להסתיים עד סוף שנת 2014.

27/11/2014
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 48), התשע"ה-2014. ההצעה מבקשת להגדיל את גובה המחזור השנתי של עסקים קטנים שהם "יצרנים", שיהיו זכאים לעיקרון של "תשלום מע"מ תמורת מזומן" מ- 2 מיליון ש"ח ל- 3.5 מיליון ש"ח, כלומר, לשלם את המע"מ רק בעת קבלת התמורה מהלקוחות בעד המוצרים או השירותים שהם מייצרים. בנוסף, עסקים קטנים שאינם יצרנים ייהנו מההטבה אם הם בעלי מחזור שנתי של עד 2 מיליון ש"ח. (*מצ"ב נוסח לא רשמי)

27/11/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דן בעתירה העוסקת בשאלה האם רשאית עירייה לרשום אדם כמחזיק בנכסים ולחייבו בתשלומי ארנונה, על סמך ביקורת אקראית שקיימה בנכס, והאם ניתן להמשיך בהליכי גביית חוב ארנונה, כאשר נטענת טענת "איני מחזיק". נקבע, כי המשיבה לא פעלה לבירור זהותם של המחזיקים בכל אחד מהנכסים, והמתינה עשר שנים לתשלום החוב במקום לפנות לבעל הנכס או לשוכרים נוספים. המשיבה אינה יכולה לשבת בחיבוק ידיים במשך שנים רבות ולא לנסות לאתר את החייב האמיתי או לפחות להתריע בפני המחזיק על החוב הגדול שצבר.

27/11/2014
בית המשפט המחוזי הורה על אכיפת הסכם לחיזוק, שיפוץ והרחבה של בית משותף באשדוד, בתמורה לזכויות בו, לפי תמ"א 38. הנתבעים חזרו בהם מן ההסכם עם התובעים והתנגדו לביצועו בוועדה המקומית לתכנון ובניה ואצל המפקחת על רישום מקרקעין. נפסק, כי הנתבעים הבינו את עיקרי העסקה הגלומה בהסכם, ומכל-מקום הם מחויבים על פי חתימתם על ההסכם, שנעשתה לאחר שהנתבעים החליטו להסתפק בהסברים שקיבלו ולהסתמך על המלצתם של בעלי-דירות מסוימים, אשר תמכו במיזם.

27/11/2014
בית המשפט העליון דן בעתירה העוסקת בהחלטת בית הדין הארצי לעבודה לדחות את טענת העותרת כי יש להכיר בזכאותה לכפל קצבאות - קצבת שאירים וכן קצבת נכות מעבודה - בקובעו כי חל בעניינה הכלל האוסר כפל קצבאות. נפסק, כי נוכח אופיו הסוציאלי של חוק הביטוח הלאומי ותכליותיו, נוכח השיקולים התקציביים העומדים ביסודו וביסוד הכלל האוסר כפל קצבאות וגמלאות וכן נוכח התכליות שנועדו קצבת שאירים וקצבת נכות מעבודה לשרת, כאשר קמה לאדם זכאות לקבלת שתי הקצבאות הללו בגין פרק זמן אחד, חל לגביהן הכלל הרגיל האוסר על כפל קצבאות.

27/11/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה למעונות סטודנטים), התשע"ה–2014, שמטרתה להעניק פטור מארנונה למעונות המשמשים למגורי סטודנטים אשר לומדים במוסד להשכלה גבוהה.

27/11/2014
בית המשפט העליון הקל בעונש שנגזר על שריף סוואלחה, מוכר בקיוסק ששכן במועדון ילדים, שהורשע במספר רב של עבירות מין, אותן ביצע בארבע קטינות שונות שהגיעו למועדון. צוין, כי לא ניתן לחלוק על כי המעשים בהם הורשע המערער הינם חמורים ובזויים, וראויים לכל לשון של הוקעה וגינוי. עם זאת, עונש של 12 שנות מאסר לריצוי בפועל הינו חמור יתר על המידה, לנוכח מצבו הרפואי של המערער, גילו המתקדם, ונסיבותיו האישיות. בית המשפט העמיד את עונשו של המערער על 10 שנות מאסר.

27/11/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בשאלה האם על בית המשפט לדון בבקשה למנות אפוטרופוס לאבי המבקשים. נפסק, כי על המבקשים להניח תשתית עובדתית מספקת, אשר תביא למסקנה שהאב אינו מסוגל לדאוג לענייניו בדרגת חומרה כזו אשר סותרת את חזקת הכשרות לזכויות, לחובות ולפעולות משפטיות, הקבועה בחוק. ומשום כך על ביהמ"ש ליצור מנגנון המגן עליו מפני עצמו ומפני החברה. המבקשים לא הניחו את התשתית הנדרשת.

27/11/2014
בית משפט השלום הטיל 400 שעות של"צ על יוסף יהושע אליאב, סגן ראש הישיבה התיכונית "חורב", בגין הרשעתו בעבירה של גרם מוות ברשלנות. כאמור בכתב האישום המתוקן, אביתר אביבי, ילד בן 12.5 שנים, מצא מותו בטביעה בבריכת "גני חוגה" במהלך טיול בית ספרי, זאת בשל רשלנות הנאשם. צוין, כי בהתחשב בחומרת העבירה, בערך החברתי שבבסיסה, בתוצאותיה הקשות, בנסיבות ביצוע העבירה ובמהות הרשלנות, אין מקום לסטות מן הכלל לפיו נאשם שנמצא אשם יורשע בדין.

27/11/2014
בית המשפט דחה תביעה שהגיש התובע נגד הנתבע, בגין יתרת תשלום שכ''ט עבור ניתוח שביצע התובע בנתבע. נפסק, כי על פי דיני החוזים, התובע לא הוכיח את פרטי ההצעה והקיבול, למרות שנטל השכנוע היה מוטל על שכמו. החוזה נכרת בע''פ בפגישה בין התובע לבין הנתבע. השעות הרבות שהוקדשו בהכנת כתבי הטענות, החקירות בישיבה המקדמית ובדיון היו מתייתרות אילו התובע היה מכין מסמך פשוט ביותר, עליו היה מחתים את הנתבע, ומאותו רגע ככל שהנתבע היה טוען נגד מסמך כתוב, נטל השכנוע היה רובץ על כתפיו והיה זה נטל כבד מנשוא.

27/11/2014
בית המשפט קיבל את בקשת רשות המסים לחיוב המשיבה בהפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאות הרשות, מקום שידחה ערעורה של המשיבה, על החלטות המנהל לפסול את ספריה, להטיל עליה קנס, ולחייבה בתשלום כפל מס תשומות. נקבע, כי ראוי להטיל על המשיבה הפקדת ערובות. זאת, הן נוכח המידע אשר לא נסתר בשלב זה, ולפיו, העבירה המשיבה את פעילותה לחברה אחות, במהלך ניהולה של חקירה פלילית, נגד מי שנחשדו בהפצת חשבוניות פיקטיביות לעוסקים שונים, ובהם המשיבה ובעליה, והן משום שבשלב זה, נדמה כי סיכויי הערעור אינם גבוהים במידה שתצדיק לפטור את המשיבה מהפקדת ערובה.

27/11/2014
ועדת ערר מס שבח דחתה ערר העוסק בטענת העוררת, לפיה יש להרחיב את ההטבה שניתנה על ידי המחוקק במקרה של רכישת נכס חליפי לעניין מס שבח אף לעניין מס רכישה. נפסק, כי בנסיבות המקרה דנן, אין הועדה מוסמכת לפרש דבר חקיקה באופן המוגדר לכאורה כ"פרשנות תכליתית", כאשר למעשה מדובר בתיקון לשונו הברורה של החוק, באופן הנוגד את לשונו המפורשת בשל טענה נטענת לפיה המחוקק לא ביצע תפקידו כראוי.

27/11/2014
בית המשפט לתביעות קטנות קיבל תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם שעניינו חבילת נופש באי כרתים. נפסק, כי אין ספק, כי חופשה משפחתית היא אירוע שלקראתו נערך האדם הסביר מבעוד מועד, וכי הציפייה שלו היא להנאה. מקום שבו ציפייה זו מופרת, יש מקום לפיצוי בגין עגמת הנפש שנגרמה. עגמת הנפש שנגרמה כאן נבעה הן מן התקלה עצמה, הן מן הצורך להתארגן בקבוצה גדולה, אשר בה אנשים מבוגרים ותינוקות, ועבור הפגיעה בפרטיותם של התובעים, אשר ציפו לבלות איש בפרטיות משפחתו הגרעינית, לפחות חלק מן הזמן, ונאלצו לחלוק חדרים.

27/11/2014
בית המשפט העליון קיבל בחלקו ערעור על פסק הדין בגדרו נדחתה תובענת המערערת, עמותת רופאי השיניים הערביים בישראל, להצהיר כי השימוש בתואר "פרופסור" על-ידי המשיב נעשה שלא כדין. נפסק, כי אף אם מניעיה האמיתיים של המערערת אינם נוגעים לבירור השאלה מיהו הרשאי לשאת בתואר פרופסור ואין עניינה בטובת הציבור הרחב, כטענת המשיבים, ערעורה מעלה סוגיה אשר חורגת מעניינם הפרטני של הצדדים ודורשת פתרון, ואין בטענות בדבר חוסר תום-לב של המערערת, כשלעצמן, בכדי להביא לדחיית הערעור מבלי להסדירה.

26/11/2014
בית הדין האזורי לעבודה דן בבקשתו של פרופ' אייל וינקלר שעניינה החלטת נציב שירות המדינה להשעותו מעבודתו כמנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית במרכז הרפואי ע"ש שיבא, וזאת בגין תובענה המייחסת לו ביצוע ניתוחים פרטיים תוך דיווח על שעות עבודה בבית החולים. נקבע, כי לאור מכלול הליקויים שנפלו בהחלטת הנציב, דרך המלך היא לבטל את החלטת הנציב מלהשעות את המבקש. עם זאת, החלטה כאמור אינה עולה בקנה אחד עם פסיקתו העקבית של בית הדין הארצי, על פיה אין בית הדין מתערב בהחלטת הנציב להשעות עובד מתפקידו. לפיכך, נקבע שיש לדחות מועד כניסתה לתוקף של ההשעיה בארבעה חודשים.

26/11/2014
בית משפט השלום דן בתביעות לפיצויים ולשיבוב בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע, על פי הנטען, כתוצאה מתקיפתו על ידי כלבה של הנתבעת. נפסק, כי התובעים הוכיחו מעבר למאזן ההסתברות שהתובע הותקף על ידי כלב, וכי הנתבעת היתה בעת התאונה הבעלים של הכלב, כהגדרת מונח זה בפקודת הנזיקין.

26/11/2014
בית משפט השלום קיבל תביעה כנגד מדינת ישראל ואח', בגין רשלנות רפואית בניתוח שנערך בבית חולים "ברזילי" באשקלון. נפסק, כי הנתבע התרשל כלפי התובע, בכך שהשמיט ממכתב השחרור את המידע בעניין החדרתם של שני תילי קירשנר לכף היד. מידע זה צריך היה להופיע במכתב השחרור, בשל הצורך בטיפול עתידי בתילי הקירשנר – הוצאתם בזמן הנכון. נפלה התרשלות גם בכך, שהתובע הופנה לפיזיותרפיה וריפוי בעיסוק, מבלי ליידע את המרפאה בעיסוק בדבר החדרתם של שני תילי קירשנר לכף ידו.

26/11/2014
בית המשפט המחוזי דחה ערר על החלטת בימ"ש קמא בנוגע למסירת חומר חקירה לעורר. הערר מופנה, לאחר השתלשלות עניינים מסוימת, רק לעניין קבלת גיליון הרישום הפלילי של המתלונן. נפסק, כי בנסיבות המקרה קשה לראות כיצד המידע הגלום בגליון הרישום הפלילי של המתלונן יוכל לסייע בהגנתו של העורר, מעבר לניסיון כללי לערער את המתלונן, או לפגוע באמינותו על דרך "השחרתו" באופן כללי, מבלי שיהא בעבר משהו רלבנטי לעניין של העורר.

26/11/2014
בית הדין האזורי לעבודה גזר קנס של 20,000 ₪ על נאשם שהורשע בעבירות של אי תשלום שכר מינימום ואי מסירת פירוט על שכר עבודה ששולם. צוין, כי נוכח האינטרס הציבורי המובהק בכך שהנאשם יצליח לפלס את הדרך הקשה לחיים נורמטיביים לאחר תקופה לא קצרה שבה היה כלוא מאחורי סורג ובריח של עבירה אחרת שביצע, נכון לא להשית עליו קנס כספי בשיעור שלא יוכל לעמוד בו.

26/11/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בשאלה מה דינו של סכום הכסף שנתן בן/תובע לאמו/הנתבעת- האם זו הלוואה כטענת הבן או שמדובר במתנה כעמדת האם. צוין, כי התנהלות התובע לאחר העברת הכסף לנתבעת, אינה מתיישבת עם התנהלות אדם שמלווה כסף ורוצה אותו בחזרה, וגרסתו בעניין זה רק מוסיפה ומכבידה על מהימנותו. אם בזמנו התובע ראה בהעברת הכסף לנתבעת כהלוואה ודרש זאת, היה דואג, במיוחד בהיותו עו"ד, לנקוט באמצעים על פי דין, להבטיח החזר ההלוואה.

26/11/2014
בית המשפט המחוזי התיר את פרסום הדו"ח המשלים והחסוי שהוגש על ידי הנאמנים הזמניים של חברת צ. לנדאו קבלנות והנדסה בע"מ המצויה בהקפאת הליכים. לעמדת המבקשים להתיר את הפרסום, מדובר בדו"ח שכולל מידע חמור אודות הקשר שבין "שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ" ולבין החברה בקשר לקרקע בשטח של כ-9 דונם באור יהודה. הוער, שאין מקום להידרש לבקשת שפיר שלא להתיר את החיסיון בטרם יתאפשר לה לעיין בדו"ח ולהגיש את עמדתה. שכן דומה שאין כלל מעמד להגיש את הבקשה בהליך הקפאת ההליכים של החברה.

26/11/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון – ועדה ציבורית לבחינת הצהרות ההון של חברי הכנסת), התשע"ה–2014. הצעת החוק נועדה להעמיק את הפיקוח על ענייניהם הכספיים של חברי הכנסת, על מנת למנוע מצבים של ניגוד עניינים. פיקוח מעמיק כפי שמוצע בהצעה יחזק את אמון הציבור בנבחריו, ויבטיח את ניקיון הכפיים של הנבחרים וטוהר המידות.

26/11/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דן בארבע עתירות במסגרתן טוענים העותרים כי ההחלטות לאישור תוכניות מתאר מקומיות לבניית יחידות דיור בירושלים התקבלו שלא כדין וכי הן חורגות ממתחם הסבירות. בית המשפט קבע כי הוועדה לדיור לאומי תדון מחדש בשתי התוכניות נושא העתירות, ותבחן בחינה מעמיקה של שאלת האפשרות לקביעת ייעודן של חלק מהדירות במסגרת התכניות לדיור בהישג יד להשכרה; וזאת על יסוד תשתית עובדתית ומקצועית רחבה.

26/11/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה עתירה העוסקת בשינוי ייעוד מקרקעין ל'גן לאומי' במקום ייעוד של 'תיירות ונופש' במסגרת שטחי קרקע שיועדו להקמת 'פארק השרון'. בית המשפט קבע, כי מדובר בהחלטה תכנונית מובהקת, שאינה מצדיקה התערבותו של בית המשפט. ייעודה של רצועת הקרקע כייעוד 'גן לאומי' נקבע בהתאם לערכיות האזור הסביבתית הגבוהה ולמאפייניו הייחודים.

26/11/2014
בית המשפט לענייני משפחה דחה בקשה לעיכוב החלטה, במסגרתה לא נעתר בית המשפט לבקשת המשיבים למינוי מנהל עיזבון קבוע לעיזבון המנוחה, אך אפשר להם לבחון את היקף עיזבון המנוחה באמצעות צווי מידע. נפסק, כי בשים לב לחשדנות הקיימת בין הצדדים, ונוכח היותם יורשי המנוחה, אין לדרוש מהמשיבים לקבל את דברי המבקש בדבר היקף העיזבון בבחינת " ראה וקדש" , ועומדת להם הזכות לבחון ולבדוק בעצמם ובאופן בלתי תלוי במבקש את היקף העיזבון המנוחה. בדיקה זו יכול ותעשה באמצעות מינוי מנהל עיזבון ויכול ותעשה באמצעות צווי מידע.

26/11/2014
בית המשפט העליון דחה עתירה אשר נסבה בעיקרה על החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה לאשר את החלטת ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים, לשנות ייעוד 190 דונם מיער טבעי לשימור לאזור לפיתוח עירוני. נפסק, כי האיזון בין צרכי הפיתוח של מחוז ירושלים לבין השמירה על השטחים הפתוחים לסוגיהם השונים ושימורם נבחן במהלך הליך התכנון כולו. מטבע הדברים, ניתן לחלוק על תוצאת האיזון ולהציע איזונים אחרים. עם זאת, ההכרעה המקצועית התכנונית מסורה למוסד התכנון.

26/11/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור על דחיית תביעת המערערים לחייב את מרכז רפואי מ.ר.ב בע"מ ואח', בתשלום פיצויים בגין הולדה בעוולה. לשיטת המערערים, מומחיותו ויכולתו הייחודיים של פרופ' מלינגר – כמומחה עולמי לבדיקת הקורפוס קולוסום של העובר דרך הנרתיק תוך מדידה של כל חלקיו בדיוק של מילימטר – הציבו אותו בעמדת יתרון מובהקת לעומת הרופא המטפל והטילה עליו חובת גילוי מיוחדת. נפסק, כי במקרה דנן המשיב פעל הן על פי הפרקטיקה הכללית הנוהגת, והן בהתאם לפרקטיקה המתקדמת הנוהגת על-ידו.

26/11/2014
בית הדין האזורי לעבודה קבע כי בעקבות עיצומים שנוקט ועד העובדים מזה שנים אחדות בתביעות לתוספת שכר, המוסד לביטוח לאומי נמנע מזימון אנשים על פי תקנה 17 לתקנות המוסד לביטוח לאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) לדיונים, ואם כבר כן נקבעים דיונים, אזי הפרשנות שניתנת לסעיף היא שלא צריך לזמן את הנפגע ולתת לו את זכות הטיעון לפני הוועדה. בנסיבות אלה, היות והתובע לא זומן לוועדה ולא ניתנה לו זכות הטיעון, בוטלה החלטת ועדת הרשות ובית הדין חייב את המוסד לביטוח לאומי לזמן את התובע ואת בא כוחו להופיע בפני הוועדה ולטעון את טענותיו לקביעת דרגת נכות.

26/11/2014
בית המשפט המחוזי הורה לבטל את הרשעתו של ולדימיר פוצ'קוב בעבירה של גרימת מוות בנהיגה רשלנית. נפסק, כי מאחר שהנתונים שעליהם התבסס בימ"ש קמא לשם הקביעה כי התאונה הייתה נמנעת מבחינתו של המערער הינם נתונים שנקבעו על פי הערכה, ומאחר ששינוי קטן בנתונים אלה, כגון שינוי במהירות ריצתו של המנוח ושינוי בזמן התגובה שנקבע, משפיע על התוצאה הסופית ועל הקביעה כי התאונה הייתה נמנעת, לא ניתן להשתית הרשעה בפלילים בעבירה של גרימת מוות בנהיגה רשלנית על נתונים אלה בנסיבות המקרה.

25/11/2014
בית המשפט המחוזי הרשיע אדם בביצוע מעשים מגונים בנסיבות אינוס באחייניתו הקטינה. נקבע, כי העדר המהימנות של הנאשם, עדותו המתפתלת והסבריו המופרכים שנראו כנסיון להתחמק מאחריות ולמסור, על פי ההתפתחויות בתיק, גרסאות שלדעתו משרתות את מטרתו, כל אלה מהווים לא רק חיזוק למהימנות המתלוננת, אלא גם חיזוק לראיית הסיוע המצויה במצבה הנפשי של המתלוננת.

25/11/2014
בית המשפט קיבל בקשה למתן צו הרחקה של המשיבים ממגרשי הכדורגל בארץ בהם נערכים משחקי ליגה או אימון של קבוצת מכבי תל אביב בכדורגל. נפסק, כי בהחלט קיים בסיס סביר לחשש כי המשיבים עלולים להתבטא באורח גזעני, אף לנהוג באלימות (כאילו שגזענות כשלעצמה איננה אלימות), ויש לקחת בחשבון גם את השפל האלים והגזעני אליו הגיע הכדורגל הישראלי. עוד צוין, כי יש להרחיק המשיבים ממשחקי כדורגל באשר הם, ולא רק ביחס למשחקי כדורגל של מכבי תל אביב.

25/11/2014
בית המשפט המחוזי קיבל בחלקו ערעור, על פסק הדין בו הורשעה המערערת בעבירה של גרם מוות ברשלנות ונגזר עליה עונש מאסר בן 10 חודשים. המדובר בתאונה בה נגרם מותה של המנוחה, קשישה כבת 80. בית המשפט קבע, כי יש מקום להתערבות מסוימת בעונש שנגזר על המערערת, לאור מידת הרשלנות, שנדמה כי אינה כה גבוהה כפי שקבע בית המשפט קמא. יש מקום להקל במעט בעונשה של המערערת כך שהוא יעמוד על 8 חודשי מאסר בפועל.

25/11/2014
בית משפט השלום מחק את התובענה שבנידון וקבע כי חוב הארנונה נשוא התובענה אינו "בר ביצוע" כלפי הנתבעת, אלון ריבוע כחול ישראל בע"מ. הוסף, כי התובעת, עיריית תל-אביב, עוקפת את סמכותם הייחודית של מנהל הארנונה, ועדת הערר ובית המשפט לעניינים מינהליים, באמצעות הגשת התובענה, ויוצרת מנגנון גבייה חלופי, ללא הוצאת שומה, ללא מתן אפשרות של השגה וללא חוב בר גבייה.

25/11/2014
בית המשפט לענייני משפחה קיבל את בקשת המבקשת לצו ירושה אחר עזבון המנוח, כידועה בציבור של המנוח הזכאית ל-50% מעיזבונו. נפסק, כי המבקשת עומדת בתנאי סעיף 55 לחוק הירושה, במיוחד נוכח העובדה כי הנרטיב של הקשר בינה למנוח מבוסס ונתמך בראיות. נסיבות הדברים מצביעות על כך, כי אם המנוח היה נשאל האם המבקשת נמנית על יורשיו – היה עונה תשובה חד משמעית – כן.

25/11/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור על גזר הדין במסגרתו הושתו על המערער 42 חודשי מאסר בגין הרשעתו באינוס בת דודתו. נקבע, כי לא זו בלבד ששתיקה של מתלוננת אינה מעידה בהכרח על הסכמה, אלא שפעמים רבות ההיפך הוא הנכון: קורבן האונס קופאת בתגובה על התקיפה, כפי שמעיד גם המקרה שבפנינו. בנוסף, יש להתייחס לטענת בא-כוח המערער בדבר "מתירנותה" של המתלוננת. לא זו בלבד שזוהי טענה שאינה מוסיפה, אלא שהיא אף טענה מקוממת שאבד עליה הכלח, ככל שהיא מועלית על מנת להפחית מחומרת מעשיו של המערער.

25/11/2014
בית המשפט המחוזי דן בבקשה לפסוק לשני הנאמנים, עו"ד יוסף בנקל ורו"ח עליזה שרון, שכר טרחה עבור פעולות שביצעו במסגרת תפקידם כנאמני חברות התחנה המרכזית החדשה בתל אביב, ואשר אינן קשורות בניהולה השוטף של התחנה המרכזית החדשה בתל-אביב. נקבע, בין היתר, כי אין מחלוקת כי ההכרעה בתביעת החוב של נצבא הינה מורכבת ומסובכת. עם זאת, אין בכך כדי להקנות לנאמנים זכות לקבלת שכר טרחה נוסף בגינה. הכרעות חוב הינן חלק אינהרנטי מעבודתם של הנאמנים, והטיפול בהן נעשה כחלק מהטיפול השגרתי של הנאמנים בנושאים מסוג זה.

25/11/2014
בית המשפט העליון דחה את עתירתו של קיבוץ רגבים כנגד המועצה הארצית לתכנון ובניה, העוסקת בהעתקת תוואי צינור הולכת הגז הטבעי. הטענה המרכזית שהועלתה בעתירה הייתה כי מתוואי הצינור נובע סיכון בטיחותי בלתי סביר לחברי הקיבוץ. נפסק, כי אין בסיס לחשש לבטיחות המועלה בעתירה. נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ מוכנה, מבלי שהיא מחויבת לכך, להרחיק את הצינור למרחק 45 מטרים מהשטח המתוכנן להרחבה של הקיבוץ. נכונות זו שומטת את הקרקע מטענת הקיבוץ בעתירתו.

25/11/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון – אלמנה המקבלת תרומת זרע אנונימית), התשע"ה–2014. במסגרת ההצעה מוצע לקבוע כי לעניין תגמולים שמקבלת אלמנה עם יתומים לפי סעיף 8 לחוק, יראו כיתום שהניח הנספה אחריו, גם ילד שנולד לאלמנתו של הנספה מתרומת זרע אנונימית, ובלבד שלא היו לה ילדים במות הנספה ושהיתה הורה עצמאי של הילד בעת לידתו. בנוסף מוצע לקבוע כי אלמנה של נספה שלא היו לה ילדים במות הנספה, תהיה זכאית למענק מיוחד שיסייע לה במימון טיפולי הפריה, ובלבד שההפריה היא מזרעו של הנספה או מתרומת זרע אנונימית.

25/11/2014
בית משפט השלום דחה תביעה כנגד מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ בגין מצגי שווא והפרת התחייבות. נקבע, כי התובע החליט לעשות תפנית בקריירה המקצועית שלו. הוא החל בלימודי התואר השני וקיבל תעודת מוסמך. לטענתו, הסיבה בגינה נרשם ללימודי התואר השני נבעה מכך, ש"הטכניון הודיע לסטודנטים הפוטנציאליים בפרסומים ובסילבוס כי מדובר בתואר המעניק תעודת שמאי". אולם, בחינת הפרוספקטים אליהם מפנה התובע אינה מאפשרת לקבל את טענותיו בדבר מצג שווא והצהרה טרום חוזית כוזבת.

25/11/2014
בית המשפט העליון דן בשאלה מהן זכויותיו הכספיות של מי שסיפק ציוד למשרד הביטחון, על-פי הזמנות שהועברו אליו בניגוד לנהלים, תוך הפרה של דיני המכרזים ושל נהלי המשרד. בית המשפט ציין, כי בנסיבות העניין, ההזמנות שנעשו מהמערערת היו נגועות באי-חוקיות – משום שנעשו תוך הפרה בוטה של חוק חובת המכרזים, ולפיכך ההסכמות שהושגו, ככל שהושגו, היו הסכמות חסרות תוקף. עם זאת, גם במקרים שבהם נכרת חוזה לא חוקי אין משמעות הדברים שהצד המתקשר נעדר כל זכות לסעד.

25/11/2014
בית המשפט לתביעות קטנות דחה תביעה שהוגשה כנגד שילב, בה נטען כי בתם הפעוטה של התובעים כמעט ונחנקה כתוצאה מנסיון לבלוע חלק מתוך קשת פעילות לתינוק שרכשו אצל הנתבעת. נפסק, כי מדובר במוצר המצוי בפיקוח ובהשגחה וחזקה שיצא משליטת הנתבעת כשהוא תקין. למעשה היה זה שבר שנגרם כתוצאה מכוח חיצוני, יהא אשר יהא מקורו, אשר הביא לשבר במוצר שסיכן את הילדה. על אף שבוודאי מדובר בטראומה שאינה קלה – הרי שאין להשית את האחריות להתרחשותה על הנתבעת.

25/11/2014
בית המשפט המחוזי אישר הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד שומרה חברה לביטוח בע"מ. בבקשת האישור נטען, שכאשר נגרמה תאונת דרכים על-ידי מבוטח של המשיבה, פיצתה זו את המבקשת ("צד שלישי"), בגין ירידת הערך שנגרמה למכוניתה על-פי שווי המכונית במועד בו התקבלה לראשונה הדרישה מטעם המבקשת בנוגע לתאונה, ולא לפי מועד קרות התאונה בגינה נגרם הנזק למכונית. הוסכם, כי החל ממועד אישורו של הסכם הפשרה, תחשב המשיבה (לגבי דרישות שטרם יושבו), את ירידת הערך שנגרמה לצדדים שלישיים לפי שווי הרכב, כפי שנקבע במחירון במועד התאונה, ככל שיתקיימו כל התנאים שפורטו בהסכם הפשרה.

25/11/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק שירות אזרחי-ביטחוני (תיקוני חקיקה), התשע"ה–2014, שמטרתה לקבוע את העקרונות להפעלת השירות האזרחי-ביטחוני במדרג ועדיפות גבוהים על פני השירות האזרחי-חברתי, כמסלול חלופי ראוי לשירות הצבאי הסדיר, ובהתבסס על תפישת עולם המאמינה בחובתו, כמו גם זכותו, של כל אזרח לשרת את מדינתו, תוך ששירות זה אינו מחויב להתבצע דווקא כשירות צבאי, לרבות מטעמים של התמקצעות והתייעלות הצבא.

25/11/2014
בית משפט השלום דן בתביעה העוסקת בקטטה בין תלמידי תיכון שהובילה לפגיעה באחד מהם. אין חולק על מעשה התקיפה וחילוקי הדעות נוגעים, בעיקר, לאשמו התורם של התובע, לאחריות הרשויות לתקיפה ולנזק. נפסק, כי הנתבע תקף את התובע ומתקיימים לגביו יסודות עוולת התקיפה. התביעה כנגדו מתקבלת ואין מקום לייחס לתובע אשם תורם כלשהו. לא הוכחה רשלנותן של הרשויות ולפיכך התביעה כנגד המדינה נדחית, וכך גם הודעת הצד השלישי כנגד העירייה.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו