לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
05/05/2015
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה עתירה להורות לאגף לשיקום נכים במשרד הביטחון וראש תחום רכב רפואי באגף, לשלם לעותר רטרואקטיבית את סכומי הכסף המגלמים הטבת רכב רפואי שלא הוענק לו חרף זכאותו. נקבע, כי לא מדובר בהטבה המוענקת לזכאי באופן אוטומטי יחד עם ההחלטה המכירה בנכותו המזכה, אלא יש צורך בהגשת בקשה ספציפית מצדו. ההחלטה אם לממש את ההטבה היא עניין סובייקטיבי הנתון לבחירה, כפונקציה של הנסיבות, הצרכים והיכולות הכלכליות של כל זכאי. כל עוד שהעותר לא פנה ולא ביקש לממש את ההטבה, קשה לדבר על הטבה שנגזלה ממנו שלא כדין.

05/05/2015
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה ברובו ערעור על החלטת פקיד השומה לפסול את ספרי המערער, בגין אי רישום תקבולים בהתאם להוראות ניהול ספרים, החלות על המערער. בית המשפט קבע, כי נישום אינו רשאי להחליט באופן עצמאי, כי רישום הכנסותיו יבוצע בדרכים אחרות מאלו שנקבעו בהוראות ניהול ספרים. מקום בו רישום התקבולים בספר פדיון יומי אינו עונה על דרישות ניהול הספרים החלות על המערער – הרי שאין מקום להתייחס לרישום התקבולים בדפי הנייר כאל רישום כדין.

05/05/2015
בית המשפט לעניינים מקומיים גזר קנס בסך של 80,000 ₪ וצו הריסה על נאשם שהורשע בעבירה של בניה ללא היתר. כתב האישום ייחס לנאשם בניה אסורה שנעשתה במתחם הידוע כ"פרדס דכה". צוין, כי הביקורת החריפה שהשמיע בית המשפט העליון על המצב התכנוני במתחם "פרדס דכה", מתחדדת ומתגברת עם השנים. בהינתן העובדה שגם היום, שנים ארוכות לאחר ביקורת בית המשפט העליון, עדיין לא הוסדר המצב התכנוני, הרי יש מקום לחריג לפיו יקל בית המשפט על הנאשם בתשלום הקנס, בדרך של פריסה לתשלומים.

05/05/2015
בית משפט השלום דחה תביעה נגד קרן קיימת לישראל ורשות מקרקעי ישראל, שעניינה בפרשנות החלטה 727 של מועצת מקרקעי ישראל. בהתאם להחלטה זו, משבוטל חוזה חכירה של חוכר בתנאי נחלה, במקרקעין המצויים במרכז הארץ, יהיה החוכר זכאי לפיצוי כספי או קבלת מקרקעין חלופיים. המחלוקת מתמקדת באופן חישוב רכיב שווי מגרשי התובע. נפסק, כי שיטת השמאית פריאל מקפלת בתוכה נוסחה אחידה לחישוב שווי המגרשים. גם אם השיטה נראית לא קונבנציונלית, הרי שלא הוכח שהמדובר בשיטת בלתי הגיונית ובלתי סבירה.

05/05/2015
בית משפט השלום קיבל תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע עקב החלקה במדרגות אוניברסיטת חיפה. נקבע, כי קיים קשר סיבתי בין היעדר אמצעים למניעת החלקה, לבין נפילת התובע. קיומם של אמצעים אלו היה מונע את הנפילה ואת הנזק שאירע בניסיון התובע לבלום את הנפילה. אולם, אחריות הנתבעת אינה מוחלטת, ויש להחיל על התובע חלק מהאחריות לתאונה.

05/05/2015
בית הדין האזורי לעבודה קיבל תביעה שהוגשה כנגד אוניברסיטת בן גוריון בנגב לתשלום הפרשי שכר רטרואקטיביים, הנובעים מטעות במתח הדרגות של התובעת, וכן לקבלת פיצוי עבור הנזק הפנסיוני שנגרם לה. נקבע, כי נסיבות העניין אינן מצדיקות את קבלת טענת ההתיישנות שטענה הנתבעת, מכוח עקרון תום הלב. הנתבעת זכאית לעדכון מתח הדרגות ולהפרשי שכר משנת 1997. מדובר בטעות של הנתבעת, וניסיונה של הנתבעת להטיל על התובעת את האחריות על יישום ושינוי מתח הדרגות שלה, מקומם וראוי לביקורת.

05/05/2015
ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל את טענת התובעים, כי הפרסומים שנעשו ע"י הנתבעים פגעו בשמם הטוב והן בעסקם ומהווים לשון הרע. ביהמ"ש דחה את טענת לשון הרע של הנתבעים, בגין העובדה שהתובעים העלו לפייסבוק תמונה שלהם עם בני המשפחה וכתבו: "כמה רוע וכמה הרס אנשים מסוגלים לזרוע". ביהמ"ש נימק את החלטתו, בכך שהתנהגותם של הנתבעים גרמה לנזק. כמו כן, אין מדובר בפרסום חד פעמי כי אם בשרשרת פרסומים. לעניין הנתבעים, ביהמ"ש קבע כי אין בפרסום של התובעים לשון הרע. הדברים לא נכתבו על מנת "להשפיל או לעשותם לשנאה לבוז או ללעג".

05/05/2015
ביהמ"ש העליון דחה עתירה לגילוי ראיה. נגד העותר הוגש כתב אישום המייחס לו, בין היתר, הצתת בית הספר הדו לשוני בירושלים. העותר ביקש לדעת את טיב ואופי המידע שהגיע לשב"כ בקשר לעותר ולשותפיו. ביהמ"ש דחה את העתירה, בין היתר, מאחר וקיים חומר ראיות נכבד הכולל את הודאות שותפיו שהורשעו. עוד קודם לבחינת החומר הסודי לגופו, קיים ספק לגבי חיוניות המידע להגנת העותר.

05/05/2015
ביהמ"ש העליון דחה בקשה לרשות ערעור בעניין סעדים זמניים. הערעור עוסק בשאלה האם היה צריך לדחות את בקשת המבקש ליתן צו מניעה זמני שיעכב את הליכי הבוררות בינו לבין המשיב. ביהמ"ש מנמק את החלטתו בכך שרשות לערער על החלטת הערכאה הדיונית בעניין סעדים זמניים תינתן במשורה ובמקרים חריגים. בין אלה נמנים מקרים שבהם דחיית הבקשה עלולה לגרום לצדדים נזק בלתי הפיך או תשפיע באורח מהותי על זכויותיהם.

05/05/2015
בית המשפט לנוער הרשיע את הקטין בעבירות הריגה, נשיאת סכין שלא כדין, שיבוש מהלכי חקירה. אע"פ שהצדדים הגיעו להסדר טיעון ביניהם, בימ"ש דחה את הסדר הטיעון, משום שהמדינה אינה מצביעה על תמורה מוחשית שהנאשם נתן כנגד הסכמתה לוותר על האינטרס הציבורי בענישה הראויה לשופך דם האדם. בימ"ש גזר על הנאשם מאסר בפועל בן 8 שנים וששה חודשים, ושנתיים מאסר על תנאי.

05/05/2015
בית המשפט לתעבורה הרשיע את הנאשם, אבו עמרה סמאחה, בעבירת נהיגה ללא רישיון. המדינה טוענת כי הסיכון שיצר הנאשם למשתמשי הדרך הוא גבוה בהתחשב בכך שמדובר בהרשעה שנייה של הנאשם בעבירה זו של נהיגה ללא רישיון נהיגה. בימ"ש קבע, כי על אף העובדה שמדובר בעבירה חוזרת, ולאור נסיבותיו האישיות של הנאשם, הנסיבות המקלות בהן בוצעה העבירה, כאשר הסיכון לחיי אדם לא היה ברף הגבוה, וכאשר לזכותו של הנאשם עבר פלילי נקי ועברו התעבורתי קל מאוד, אין לחרוג מהרף התחתון של מתחם הענישה בעבירה זו, וגזר עליו 5 חודשי מאסר.

05/05/2015
בימ"ש השלום דחה את בקשת הנתבע לביטול מינוי של שמאי. בין הצדדים נקבע כי הנתבע יפנה את הנכס כנגד תשלום דמי פינוי של 60% וזאת בהתאם להערכת שווי דמי המפתח שניתן לקבל עבור הנכס. הנתבע טען כי השמאי לא העריך נכון. בימ"ש קבע כי לא מתקיימים נסיבות חריגות ואותם פגמים, היורדים לשורשה של חוות-הדעת ומצדיקים את פסילתה. כמו כן, בימ"ש לא התרשם ממשוא פנים, מהתנהלות פסולה או מחוסר מקצועיות של השמאי. ההפך הוא הנכון: השמאי, בהתאם להסכמת הצדדים, קבע שומתו לפי כללי השמאות המקובלים.

05/05/2015
ביה"ד האיזורי דחה את בקשתו של מר בנימין וינברג להארכת שהותו של עובדו הזר, בטענה כי אשרת הכניסה הסתיימה. התובע התעקש להעסיקו בשל העובדה שמספר מטפלים קודמים נמצאו כלא מתאימים עבורו. המוסד לביטוח לאומי דחה את התביעה בנימוק כי העובד הזר המטפל בו אינו רשום בתאגיד, ולכן התובע אינו עומד בתנאים הנדרשים לקבלת הגמלה. בימ"ש קיבל את טענת המוסד לביטוח לאומי, כי התובע אינו עומד בקריטריונים הקבועים לקבלת הגמלה.

05/05/2015
ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל את טענת התובע, מר גבריאל אביבי, שהנתבעת אחראית לנזקים שנגרמו לו עקב תיקון כיסא גלגלים. התובע טס עם משפחתו מלובליאנה לתל אביב ועם הגעתו לשדה התעופה גילה כי נגרם נזק לכיסא הגלגלים שלו. בין היתר טוענת הנתבעת, כי היא אינה אחראית על שינוע המזוודות והציוד של הנוסעים שכן זה מתבצע על ידי עובדי רשות שדות התעופה ובפיקוחם בלבד. ביהמ"ש לא קיבל את טענת ההגנה שעניינה העדר יריבות שכן, טענה זו מנוגדת לטענת הנתבעת עצמה לפיה .התובע הופנה על ידי "לאופר" (שלדבריה מספקת את שירותי הקרקע שלה) אל הנתבעת לצורך קבלת טיפול בדרישותיו.

05/05/2015
ביהמ"ש העליון דחה את בקשתו של המערער לפטור אותו מהפקדת ערבון בגדר ערעור על החלטתו של בית המשפט לענייני משפחה, מאחר שלא שוכנע כי המקרה דנן מגלה מקום להתערבות בשיקול דעתה הרחב של הרשמת בעניינים אלה. החלטת הרשמת קבעה, כי המערער לא עמד בנטל להוכיח שאינו יכול לגייס את סכום העירבון.

04/05/2015
בית המשפט העליון דחה בקשה למשפט חוזר שהגישה המבקשת, שהורשעה ברצח בכוונה תחילה של בעלה. המבקשת טענה כי ביצעה את מעשה ההמתה של המנוח על רקע התעללות קשה מצדו. נקבע, כי המבקשת לא הוכיחה כי התקיימו בעניינה עילות לקיום משפט חוזר, שכן לא הצביעה על ראיה העשויה לבדה, או ביחד עם החומר שהיה בפני בית המשפט, להוביל למסקנות אחרות מאלה שאליהן הגיע בית משפט זה, או על חשש ממשי לעיוות דין בהרשעתה. אולם, אין בכך כדי להביע דעה על בקשות חנינה או קציבה נוספת, שאינן בתחומו של בית המשפט.

04/05/2015
בית המשפט העליון דחה בקשה לעיכוב גזר הדין שהוטל על איוב שהאב, בגין הרשעתו בעבירות של ניסיון לאינוס ומעשים מגונים רבים. נקבע, כי המבקש הורשע בעבירות מין חמורות. מעשיו בוצעו מתוך תכנון מוקדם, נמשכו פרק זמן ממושך והיו רוויי אלימות. כאשר מדובר בעבירות כגון אלה, קיים אינטרס ציבורי מוגבר בהגנת הציבור מפני העבריין המורשע ובריצוי מיידי של עונש מאסר המוטל עליו.

04/05/2015
ועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) קבעה כי יש להחריג משווי המכירה, לעניין חישוב מס הרכישה, את ההוצאות המשפטיות אשר נטלו הרוכשים על עצמם לשלם לב"כ הקבלן. מנהל מיסוי מקרקעין סבור כי יש לכלול כל הוצאה המוטלת על העוררים בהסכם לעניין חישוב התמורה ואילו העוררים סבורים כי אין לכלול מרכיב זה, כיוון שהוא אינו משולם לקבלן, אלא לב"כ. נקבע, כי רוכש הדירה הוא שמשלם את שכר הטרחה לעורך הדין "בעד הטיפול ברישום הרכישה". התשלום של הרוכש לעורך דינו של הקבלן בגין רישום זכויותיו אינו יכול להיחשב כחלק אינטגראלי מהתמורה המשולמת על ידו עבור הדירה.

04/05/2015
בית משפט השלום דחה תביעה בגין חוב כספי בגין עבודות חשמל. התובע הינו קבלן לעבודות חשמל, שביצע עבודות חשמל עבור הנתבעת בכמה פרויקטים של תחנות דלק. הנתבע הנו בעל השליטה ומנהלה של הנתבעת. נקבע, כי הנתבעת שילמה מעט יותר מכפי שהייתה מחויבת. גם אם היה נקבע שיש חוב לזכותו של התובע, בכל מקרה היה מקום לדחות את התביעה שהוגשה כנגד הנתבע באופן אישי. ההתקשרות הייתה מול הנתבעת, והנתבע אמנם הינו מנהלה ובעל מניותיה, אך לא הוכחה כל הצדקה להרמת מסך אף לא לחיוב אישי בחוזים או בנזיקין כלפי אורגן בתאגיד.

04/05/2015
בית המשפט המחוזי קיבל בקשה להחייאת חברת "דירה מס' 2 ברח' איתמר בן אבי 1 בע"מ", אשר נמחקה ממרשמי רשם החברות בגין אי תשלום אגרה שנתית. בית המשפט פסק, כי החברה הוקמה משיקולי מס שונים על ידי מייסדיה. אולם, המנוחה לא נהנתה מהטבות מס שעה שרכשה את הדירה. כמו כן, אין חולק שגם בתה לא זכתה בהטבות מס שונות. לאור זאת, אין זה ראוי בנסיבות העניין להטיל את חובות האגרה על המבקשת ואין מקום לחייבה בתשלום האגרות כתנאי להחייאת החברה.

04/05/2015
בית הדין האזורי לעבודה קיבל תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי, במסגרתה טען התובע, כי בהיותו הורה יחיד זכאי הוא לקבל עבור לידת בנו, דמי לידה, מענק לידה ודמי אשפוז בנפרד מבן זוגו. המל"ל טען, כי לתובע ולבן זוגו נולדו תאומים בלידה אחת, ומשהתקבלה תביעת בן זוגו של התובע לתשלום דמי לידה ומענק לידה, שולמו לתובע ולבן זוגו כתא משפחתי אחד דמי לידה ומענק לידה להולדת תאומים. נפסק, כי למרות שמדובר בלידת תאומים לתא משפחתי המוכר כידועים בציבור, בנסיבות כאן, התובע זכאי לכל הזכויות המגיעות לו בגין לידת בנו.

04/05/2015
בית משפט השלום דחה תביעה לתשלום דמי תיווך בגין עסקה למכירת בית הנתבע במושב ניר ח"ן לבני זוג הנתבעים גם הם. נקבע, כי נדרש כי פעולת המתווך תהא הגורם היעיל להתקשרות החוזית. הצגת בית הנתבע באמצעות אתר אינטרנט בפני הנתבעים, כאשר הבית מוצג למכירה באתרים נוספים, לא בהכרח תהווה פעולה מספקת לצורך קביעה שהתובע היה הגורם היעיל בעסקה. בנסיבות המקרה, התובע לא מסר לנתבעים פרטים אודות בית הנתבע, לא ערך עימם הסכם תיווך ביחס לבית זה ולא היה הגורם היעיל ולכן אינו זכאי לדמי תיווך.

04/05/2015
בית המשפט לתביעות קטנות קיבל בחלקה תביעה לפיצוי בגין נזקים ממוניים ולא ממוניים שנגרמו לתובע, לטענתו, עקב תקלה בממירים שגרמה להפסקת שידורי הלוויין באחוזת נופש שבבעלותו בזמן של תפוסה מלאה. נקבע, כי שיתוק שידורי הלוויין במשך כל סוף השבוע כאשר אחוזת הנופש בתפוסה מלאה גרם ללא ספק לפגיעה במוניטין של העסק, וגרם ללקוחות ולתובע עוגמת נפש המזכה בפיצוי. שידורי לוויין בבית הארחה הם חלק חשוב מהנופש והפסקתם למשך כל סוף השבוע גורמת מטבע הדברים למפח נפש ונזק תדמיתי לבית העסק.

04/05/2015
בית המשפט המחוזי אישר בקשה לאישור תובענה מנהלית ייצוגית נגד הנהלת בתי המשפט, אשר עניינה חובת השבה של כספי אגרה שנגבו על ידי המשיבה בהליכים שהגיעו לסיומם. המחלוקת היא בשאלה - האם אי השבת הכספים ללא דרישה ותוך זמן סביר, מהווה התעשרות שלא כדין על חשבון בעלי דין. נקבע, כי נכונותה של המשיבה לתקן את שתי הטעויות שהוכחו, והעובדה שהיא אינה כופרת בחובתה העקרונית להשיב את האגרות מקום בו התקנות קובעות כך, אינה שוללת את עילת התביעה של המבקש ואת הטענה כי קיימת קבוצה של מקרים דומים, שבהם לא הושבה האגרה כדין.

04/05/2015
ביה"ד הרבני פסק שיש ליתן לאישה מן העיזבון את דמי כתובתה, על אף שהמנוח השאיר חובות גדולים שהתבררו לאחר מותו. ביה"ד הסתמך על הלכת דין קדימת גביית כתובת אשה לבעלי חובות.

04/05/2015
בית המשפט העליון דחה את בקשת עיריית רעננה לעיכוב הביצוע של פסק הדין בו נקבע כי המשיבה רשאית לקיים את האירוע שבנידון. עניינה של הבקשה באירוע שעמותת המצפה לישראל מבקשת לערוך בהיכל הספורט "מטרו ווסט" שברעננה. בית המשפט קבע, כי מדובר בכנס רב משתתפים אשר המשיבה עומלת כבר חודשים על הפקתו והכנתו. ביטול הכנס עלול לגרום למשיבה להוצאות כספיות משמעותיות וכן הוא צפוי להסב עוגמת נפש הן למארגנים והן למשתתפים. לעומת זאת, העירייה שינתה את עמדתה ביחס להתקשרות עם המשיבה בהתראה קצרה יחסית מבלי שהצביעה על שינוי נסיבות אובייקטיבי.

04/05/2015
ביה"ד האזורי לעבודה קיבל את ערעורו של מר נזיה בוטו, על החלטה של הועדה הרפואית של הערעורים אשר קבעה כי לא חלה החמרה במצבו התפקודי של המערער. בי"ד קבע כי עניינו של המערער הוחזר לוועדה לאחר פסק דין קודם, אך הועדה לא מילאה את הוראותיו.

04/05/2015
בית המשפט המחוזי הרשיע את אנטולי וורונין בעבירות של ניסיון אונס ותקיפה הגורמת חבלה של ממש. הנאשם הודה במסגרת הסדר טיעון, לפיו הוסכם על הטלת עונש מוסכם הכולל רכיבים של ארבע שנות מאסר, מאסר על תנאי ופיצוי המתלוננת. המאשימה הגיעה להסדר הטיעון, בין השאר, לאור קשיים ראייתיים. נקבע, כי לאור חומרת העבירות ונסיבות ביצוען ומאידך, הודאתו של הנאשם, החרטה שהביע על מעשיו והעובדה שמדובר במעידה פלילית ראשונה, הסדר הטיעון מאזן באופן מידתי וראוי בין מכלול שיקולי הענישה.

04/05/2015
בית המשפט העליון דחה בקשה למתן רשות ערעור על פסק הדין לפיו כונס הנכסים מטעם המשיב רשאי לחתום בשם המבקש על בקשה לקבלת פטור ממס שבח בגין מכירת דירה שבבעלות המבקש והממושכנת לטובת המשיב-הבנק. נקבע, כי המבקש לא הצביע על נזק שייגרם לו אם תיחתם הבקשה לפטור, בעוד שמנגד חתימה כאמור תאפשר לבנק להיפרע בסכום גדול יותר מסך הנשייה במבקש. בנסיבות אלה, סירובו של המבקש לחתום על הבקשה לפטור אינו יכול לעמוד.

04/05/2015
בית המשפט לענייני משפחה דחה את בקשתם של המבקשים להעביר מסמכים בעניינה הרפואי של המנוחה, למומחה אשר מונה על ידי בית המשפט. וזאת מהטעם כי עוד בחייה נבדקה המנוחה על ידי המומחים. בימ"ש קבע כי לנוכח העובדה שהרופאים אשר הגישו את המסמכים הרפואיים בדקו את המנוחה בחייה הרי שאין כל מניעה להעידם.

03/05/2015
בית המשפט העליון קיבל ערר על ההחלטה להורות על מעצרו של העורר עד לתום ההליכים. נגד העורר הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של הריגה, הפקרה אחרי פגיעה, חבלה חמורה, נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח. נקבע, כי בהתחשב בגילו הצעיר של העורר, בעברו הנקי, בעובדה כי הוא עצמו נפצע בתאונה והוא מתייסר על כך שגרם למותו של חברו – בהתחשב בכל אלה, אין מקום להותיר את העורר במעצר משך חודשים רבים עד שמשפטו יסתיים.

03/05/2015
בית הדין הארצי לעבודה דחה ערעור על דחיית תביעתה של המערערת כנגד קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות, להצהיר שהיא ידועה ציבור של המנוח, וזכאית לקצבת שאירים מהמשיבה. נקבע, כי לא התקיימו במערערת התנאים שנקבעו בתקנון האחיד המזכים בקצבת שאירים. לבית הדין לעבודה סמכות ייחודית לדון במערכת הזכויות והחובות שבין קרן הפנסיה לבין עמיתיה או התובעים זכויות מכוח חברותם של העמיתים. לבית המשפט לענייני משפחה אין סמכות לקבוע את זכויותיה של המערערת כלפי הקרן, ובכלל זה אינו מוסמך לקבוע אם היא בגדר "בת זוג" וזכאית לקצבת שאירים על פי תקנון הקרן.

03/05/2015
בית הדין האזורי לעבודה דן בשאלה האם יש להכיר באירוע במהלכו נפגע התובע מירי כוחות צה"ל כתאונת עבודה. נפסק, כי אין כל קשר בין הירי שהופנה כלפי התובע לבין עבודתו. התובע שהה בשטח צבאי סגור וחרג מגבולות הגזרה בה היה מותר לו להיות, כך שבוודאי שהאירוע לא התרחש במהלך עבודתו. התובע היה בפעילות אישית בעת שנורה על ידי חיילי צה"ל, ולא היה כל קשר בין פעילותו האישית לבין עבודתו.

03/05/2015
בית הדין האזורי לעבודה דחה ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי לשלול את מעמדם של המערערים כתושבי ישראל. נקבע, כי התובעים לא הרימו את נטל ההוכחה המוטל עליהם ולא הוכיחו זיקה יציבה לישראל החל משנת 2005, באופן שיש לראות את מרכז חייהם בישראל. סוגיית היותם של התובעים תושבי ישראל, הינה סוגיה עובדתית הנגזרת מחומר הראיות וכאשר בוחנים את הראיות וחוסר מהימנותם של התובעים עולה המסקנה לארעיות שהותם של התובעים בארץ.

03/05/2015
בית המשפט לעניינים מנהליים דן בעתירת אסיר נגד החלטה על הפסקה מנהלית של עבודות השירות אותן מבצע העותר. העותר טען כי סיים לרצות את מכסת הימים שנקבעה לו. הממונה על עבודות השירות טען, כי העותר עשה דין לעצמו וקבע כי סיים את ריצוי מלוא תקופת עבודת השירות שנגזרה עליו. נפסק, כי טיעוני העותר יועברו לבדיקה אצל הגורם המתאים בשב"ס. הגורם שיבחן את המסמכים והטענות יזמן את ב"כ העותר כדי להציג בפניו את כל המסמכים והנתונים שברשות העותר, כדי שתיערך בחינה חוזרת יסודית של מניין ימי ושעות העבודה שריצה העותר.

03/05/2015
בית משפט השלום קיבל בחלקה תביעה לפיצויים בגין נזקים שנגרמו לתובעת, בהתאם לנטען, עקב רשלנות רפואית בטיפולי שיניים שבוצעו בפיה על ידי הנתבעת. נקבע, כי לא הוכח הקשר הסיבתי בין אי קבלת הסכמה מדעת לטיפול ובין הנזק הנטען שנגרם לתובעת. עם זאת, התקבלה טענת התובעת לפגיעה באוטונומיה. כאשר לא נמסר למטופל כל המידע הדרוש לפני הטיפול הרפואי, מחדל זה כשלעצמו עשוי להוות עילה להכרה בראש נזק של פגיעה באוטונומיה, ללא קשר לשאלת הנזק שנגרם כתוצאה מהטיפול וללא צורך בהוכחת קשר סיבתי בין העדר ההסכמה לטיפול ובין הנזק.

03/05/2015
בית משפט השלום דן בתביעה שהוגשה כנגד בנק הפועלים בע"מ, בגין הוצאת ערבות בנקאית לצורך השתתפות במכרז אשר לא תאמה לתנאי המכרז. נקבע, כי בנסיבות העניין, שעה שהתובע לא הציג לבנק פרטים מדויקים אודות תוקף הערבות המבוקשת על ידו וחתם על מסמכי בקשת ערבות על בסיסם נערך כתב הערבות התואם לבקשתו, לא הפר הבנק את חובת הזהירות כלפיו. הבנק פעל בהתאם להוראת הלקוח, ובנסיבות העניין לא הייתה מוטלת עליו חובה לברר פרטים נוספים, כך שלא הפר התחייבות חוזית כלפיו.

03/05/2015
בית משפט השלום דחה תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע, לטענתו, בעקבות רשלנות בניתוח להסרת משקפיים לקוצר ראיה. נקבע, כי לא הוכחה רשלנות מצד הנתבעת באי אלו משלבי הטיפול בתובע. עוד צוין, כי ביחס לניתוחים אלקטיביים, שאינם דחופים או הכרחיים מבחינה רפואית בריאותית למניעת סכנה מיידית, הפסיקה קבעה כי חובת הגילוי הינה רחבה יותר, וחייבים לכלול הסבר מפורט לגבי הסיבוכים האפשריים, גם אם הם נדירים. במקרה דנן, ניתן לתובע הסבר מספק בדבר מהות ההליך הניתוחי, והסיכונים הטמונים בו, ולסיבוכים העיקריים שיכול ויקרו או יופיעו בשלב מאוחר יותר.

03/05/2015
בית המשפט המחוזי דחה תביעת פיצויים על סך 25,000,000 ₪ שעילתה לשון הרע שפורסמה, על פי הנטען, אודות התובעת,פ.ד.א.ן. השקעות בע"מ, בתחקיר "כלבוטק" שעסק בייבוא דגים קפואים מסין. בית המשפט ציין, כי לא בכל מקרה שמתפרסם תחקיר המצביע על פגיעה בצרכן - התרופה לכך הינה ריצה לבית המשפט והגשת תביעת לשון הרע. לעיתים מוטב להרכין ראש, לבדוק את ממצאי התחקיר, להודות בתקלה, אם קיימת, ולפעול למען תיקונה. במקרה דנן, מסקנת התחקיר בדבר הוספת מים לדגים על מנת להגדיל את משקלם ואת מחירם- הינה אמת לאמיתה.

03/05/2015
בית המשפט העליון דחה ערעור וערעור שכנגד על פסק דין בתובענה לפיצויים בעקבות ביטול זכייתה של מסד עוז ניהול ופיקוח בע"מ, במכרז שערכה נ.ת.ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ. עניינו של המכרז בניהול בנייה של פרויקט מערכת להסעת המונים במטרופולין גוש דן באמצעות רכבת קלה. נקבע, כי הממצאים העובדתיים שנקבעו בפסק דינו של בית המשפט המחוזי תומכים במסקנה המשפטית, ואין לגלות בה טעות שבחוק.

03/05/2015
בית משפט השלום דן בתביעה שהגישו התובעים כנגד שכניהם. עניינה של התובענה, הינו הסגת גבול נטענת לחניות התובעים על ידי הנתבעים ומניעת השימוש בהן, משך שנים. כמו כן, מייחסים התובעים לנתבעים ביצוע עוולת מטרד, הפצת לשון הרע, איומים וגרימת נזקי רטיבות. בית המשפט קיבל את עתירת התובעים והורה על סילוק ידם של הנתבעים מן החניות. אולם, משלא הוכיחו התובעים כי נגרם להם נזק כלכלי או אחר בגין השימוש בחניה, אין הם זכאים לפסיקת דמי שימוש. הוסף, כי נזקי הרטיבות לא הוכחו, ואפילו אם התובעים היו מוכיחים כי סבלו נזק כלשהו, לא הוכח כי הנתבעים הם אלה שאחראים לנזק זה.

03/05/2015
בית משפט השלום נעתר לבקשה לצו עשה המורה למשיבה לחדול מלהפעיל גן ילדים בביתה. לטענת המבקשים מפעילה המשיבה גן ילדים והדבר מהווה מטרד. נקבע, כי אין מחלוקת כי למשיבה אין כל היתר שימוש חורג או רישיון עסק להפעלת הגן על כל המשתמע מכך. למבקשים נגרמת הפרעה מוחשית, מהותית, לזכות השימוש וההנאה הסבירים בביתם ועל כן הם זכאים לסעד שהתבקש על ידם. אולם, אין בפסק הדין כדי למנוע מהמשיבה להגיש בקשה להיתר שימוש חורג, והיא תוכל להפעיל גן ילדים אם וככל שיינתן לה בעתיד היתר לשימוש חורג - בהתאם לתנאיו.

03/05/2015
בית המשפט המחוזי אישר בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית, שהוגשה כנגד "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ. לטענת המבקש, המשיבה מציבה מצלמות אבטחה ומעקב בחנויות נוחות בשם "מנטה", המצויות בתחנות דלק המופעלות על ידה, וכי הצבת המצלמות פוגעת בפרטיותם של לקוחות המשיבה. עם זאת, הגמול ושכר הטרחה שהוסכם על תשלומם למבקש ולב"כ – אינם מאושרים. הסכמת המשיבה לתלות שלטי התרעה בסניפיה אינה תורמת דבר לקבוצה המיוצגת, ואין הסכמה זו מצדיקה חריגה מהכלל, שאין לאשר גמול ושכר טרחה למסתלקים.

03/05/2015
בית המשפט המחוזי אישר הסדר פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגד לאומי קארד בע"מ ואח'. הבקשה התייחסה לעמלות המרת מטבע בגין ביטול עסקות המבוצעות באמצעות כרטיס האשראי של לאומי קארד בחו"ל. לטענת המבקשים לאומי קארד גובה מאותם לקוחות המבטלים עסקאות בחו"ל עמלת המרת מטבע, בגין הביטול, מבלי שיידעה אותם על קיומה של העמלה, ובניגוד להסכם ההתקשרות עמם. בית המשפט קבע, כי הסדר הפשרה הוגש על בסיס הצעת בית המשפט וממילא משקף הסכם סביר והוגן.

03/05/2015
בית המשפט המחוזי גזר 18 שנות מאסר על אדם שביצע עבירות מין במשפחה ועבירות אלימות. העבירות בוצעו כלפי בת זוגו של הנאשם וכן כלפי ילדיו הקטינים. צוין, כי מדובר בנזק חמור וקשה למתלוננת ולילדים עד כדי פגיעה אנושה ביכולתה לקיים מערכות יחסים זוגיות. המתלוננת מוצאת עצמה חרדה אף מפני יציאה מביתה, אינה יוצאת אלא בלווית אדם נוסף ולמעשה הפסיקה לחיות חיים נורמאליים ואיבדה כל שמחת חיים.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו