לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
31/07/2014
בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו של מנסור מנסור על פסק דינו של בית המשפט השלום, בוו נקבע כי המערער יפקיד ערבות בקופת בית המשפט, על מנת שתינתן לו רשות להתגונן בתביעתו. נקבע כי עסקינן בערעור עובדתי גרידא המכוון כנגד קביעת עובדות וממצאי מהימנות שנעשו על ידי בית המשפט קמא במסגרת שיקול דעתו וסמכותו ובעניינים אלו אין בית משפט זה מתערב.

31/07/2014
בית משפט השלום קיבל את תביעתה של ז'נה לרנר וקבע כי הנתבע אחראי לנזקיה שנגרמו עקב דליפת מים מדירתו של הנתבע, הממוקמת מעל לדירתה. נטיית בית המשפט היא לאמץ את ממצאי חוות דעתו של מומחה שמונה על ידי בית המשפט, אלא אם נראית סיבה בולטת לעין שלא לעשות כן וקיימים נימוקים כבדי משקל לכך. בנסיבות המקרה, ניכר כי המומחה בחן הסוגיה שבמחלוקת לעומקה ובמקצועיות רבה, ונחקר ארוכות בבית המשפט על חוות דעתו, והגיע למסקנה כי מקור הדליפה הינו מדירת הנתבע.

31/07/2014
בית הדין לענייני עבודה דחה את הבקשה של בן ארי שי לסילוק על הסף של בקשה לביטול פסק בורר, בהעדר סמכות עניינית של בית הדין. נקבע כי אומנם בית המשפט המוסמך לדון בענייני בוררות, הוא בית המשפט המחוזי אך, העובדה כי בית הדין כבר נדרש פעמיים להפנות את הסכסוך להכרעת בורר, מלמדת כי ההסכמה לסמכותו של בית הדין, הושגה במסגרת ההליך הדיוני.

31/07/2014
בית המשפט לענייני משפחה מחק את הבקשה לסעד זמני, שהגישה המבקשת, במסגרתה ביקשה כי בנה הקטין לא ילון אצל המשיב. נקבע כי כל עוד המבקשת עושה דין לעצמה, לא מכבדת אחר החלטות שיפוטיות ולא מקיימת את הסדרי הראייה שנקבעו כבר בעניינו של הקטין, הרי שאין היא יכולה לעתור לבית המשפט כשידיה לא נקיות.

31/07/2014
בית משפט השלום גזר עונש של 24 חודשי מאסר בפועל על משה יעקבי בשל הרשעותיו בעבירות זיוף מטבע. נקבע כי לנאשם עבר פלילי מכביד, הכולל גם את ההרשעה הקודמת, בין השאר בגין עבירות דומות, ולכן יש לראות בחומרה את מעשיו. עם זאת, נפסק כי עיקר מעשיו של הנאשם הינם בבחינת "תחילת ביצוע", להבדיל מעבירות מוגמרות וכן הודה בעובדות כתב האישום, הורשע וחסך זמן שיפוטי יקר.

31/07/2014
בית הדין לעבודה קיבל, בהסכמת הצדדים, את ערעורו של האני סביחאת על החלטת הוועדה הרפואית לעררים של ביטוח לאומי. עם זאת, נקבע כי הוועדה התייחסה באופן מספק לנתונים שהציג בפניה המערער. נפסק כי הוועדה הרפואית רשאית לקבוע את ממצאיה על יסוד בדיקתה הקלינית ואין בממצאים שהציג המערער, כשלעצמם בכדי להעניק לו דרגת נכות.

31/07/2014
בית המשפט המחוזי גזר מאסר 18 חודשי מאסר בפועל על מוחמד עצא בשל הרשעתו בעבירה של ניסיון לחבלה בכוונה מחמירה. בית המשפט עמד על חומרת מעשיו של הנאשם, וקבע כי הערך המוגן שנפגע בשל העבירה, הוא קדושת החיים וביטחון הציבור. הנאשם ניסה לפגוע בשלושה אנשים ,ברח מהזירה אף שהשוטרים ירו לעברו וסיכן עוברי אורח. עם זאת, בית המשפט התחשב בכך שהנאשם הינו בחור צעיר בן 22, ללא עבר פלילי, ועל פי תסקיר שירות המבחן מאסר יפגע בשיקומו ובכלכלת משפחתו.

31/07/2014
בית משפט השלום דחה את התביעה של שימי כהן שור, בשל אפליה אסורה מצד הנתבעת. בית המשפט קבע כי, הקבוצה אליה טוען התובע כי הוא משתייך – קבוצת הסוחרים, אינה נכללת בגדרי חוק איסור הפליה ומדובר ברשימה סגורה. הנתבעת כאמור הייתה רשאית שלא למכור את מוצריה שבמבצע, שנועדו למשיכת הקהל הרחב, לסוחרים או סיטונאים, רק כדי שאלו ימכרו אותם בחנויותיהם שלהם.

31/07/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – איסור פעילות מסחרית בבית חולים), התשע"ד–2014, שמטרתה להסמיך את מנהל בית החולים לקבוע את הקריטריונים לכניסת עוסקים ומפרסמים למחלקות האשפוז בבתי החולים, על מנת שלא ישווקו את מרכולתם עמותות וארגונים שונים.

31/07/2014
בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור של דב שומרוני, על החלטת בית המשפט המחוזי, במסגרתה נדחה ערעורו של המבקש על החלטת מפקח רישום המקרקעין. נקבע כי למפקח יש סמכות לאשר תוכנית מכוח תמ"א 38 בהסכמת רוב בעלי הזכויות בבניין. עם זאת, בבואו לבחון בקשה לאשר הסכם, חרף התנגדות של מיעוט מקרב הדיירים, עליו להקדים ולבחון את מכלול נסיבות העניין. בנסיבות המקרה, נפסק כי המפקח פעל כראוי ושקל את מכלול השיקולים במידתיות, טרם החלטתו.

31/07/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק צער בעלי חיים (תיקון – אספקת מים לבעלי חיים משוטטים), התשע"ד–2014, הקובעת כי רשות מקומית תתקין מתקני מי שתייה לבעלי חיים משוטטים בתקופת חודשי הקיץ החמים, כמענה הומאני לצורך הבסיסי ביותר להישרדותם.

31/07/2014
בית הדין לעבודה קיבל את ערעורו של אהרון משה גרוסמן על החלטת ועדה לעררים לעניין שירותים מיוחדים, של המוסד לביטוח לאומי. נקבע כי הוועדה, לא פעלה על פי הנחיות פסק הדין בהליך קודם בין הצדדים, ולא נימקה את החלטותיה, ומתעורר הרושם כי לא שקלה את עמדתה מחדש, אלא הסתפקה בהפניות להחלטתה הקודמת. בהתאם להוראות פסק הדין, היה על הוועדה לבדוק את ניידתו של המערער, נוכח נפילתו ולא פעלה כך.

31/07/2014
בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור של האסיר עומר פאוזי מחיסן, על החלטת בית המשפט המחוזי אשר במסגרתה, דחה את עתירתו לשחרור מוקדם. נקבע כי החלטת בית המשפט קמא בעניינו, מנומקת וראויה ולא נגרם כל עוול למבקש על פי הדין הקיים. התוצאה היא כי פרשנות שב"ס לסעיף 45(ב) לחוק סדר הדין הפלילי, כפי שאומצה על ידי בית המשפט המחוזי בפסק הדין, היא פרשנות המביאה לתוצאה ראויה. לפיכך, לא נפלה שגיאה באופן חישוב מאסרו של הנאשם.

31/07/2014
בית המשפט המחוזי דחה את תביעתו של אבו מאדי עאטף לפיצויים מהמדינה, בעקבות פגיעה מירי של טנק בשטח צאלים. נקבע כי אכן קיימת במקרה זה, חובת זהירות קונקרטית כלפי התובע, אולם חובה זו לא הופרה. התובע מתגורר סמוך לשטח האש מזה שנים רבות, ושומע את הדי היריות העולים משטח האש אין כל ספק, כי כניסתו לשטח האש איננה נעשית מתוך טעות, או חוסר ידיעה, אלא, כדי למצוא בו מתכות שונות, ולגנוב אותן. נפסק כי הנתבעת שבה והזהירה את תושבי הפזורה הבדואית בדבר היותו של המקום, שטח אש ואולם התובע בחר להתעלם מכך.

31/07/2014
בית המשפט לענייני משפחה דחה תביעתה בבקשה להצהיר כי התובעת הינה בעלת מלוא זכויות החכירה בדירה הרשומה על שמה ועל שם הנתבע, וליתן סעד הצהרתי בו יקבע כי אין עיקול על הנכס. נקבע כי בנסיבות המקרה, עיקול מאוחר של הנושה, גובר על העברה בין בני זוג במסגרת הסכם גירושין. נפסק כי הסכם הגירושין איננו אמיתי, ומטרתו להבריח רכוש ,ולפיכך הוא בטל ככל שהוא נוגע לצדדים שלישיים בכלל וביניהם הנושה. מאחר והתובעת לא הרימה את הנטל להוכיח כי ההסכם לא נכתב במרמה, הרי שאין לו תוקף כלל.

30/07/2014
בית משפט השלום קיבל את תביעתו של אושרי לוי וקבע כי על הנתבע לשלם לו פיצויים בשל לשון הרע. נקבע כי הנתבע לא הוכיח כי עומדות לו הגנות לפי חוק איסור לשון הרע וכי הפרסום הסב נזק לתובע. הפגיעה בשמו הטוב של שחקן על ידי הפנית אצבע מאשימה באשר לביצוע מעשים בלתי חוקיים, בלתי מקצועיים בלתי מוסריים, הינה מזיקה פוגעת ומשפילה . נקבע כי דברי הנתבע, ביחס לתובע, בשידורי הרדיו אינם בבחינת ביקורת מקצועית לגיטימית ומהווים פרסום לשון הרע.

30/07/2014
בית משפט השלום קיבל את הבקשה של אחמד מסאלחה לסילוק על הסף של התביעה שהוגשה כנגדו, מחמת מעשה בית- דין. מעשה בית-דין מסוג השתק העילה, הכוונה היא כי התביעה במשפט השני חסומה מחמת פסק-דין שניתן במשפט הקודם בין אותם הצדדים, אשר בו הושתתה התביעה על עילה זהה. בנסיבות המקרה, עיון בכתב התביעה הראשונה ובכתב התביעה המונח כעת לפניי, מלמד כי בשתיהן מופיעה עילה של "עשיית עושר ולא במשפט" ולכן מדובר במעשה בית - דין.

30/07/2014
בית המשפט העליון קיבל את בקשת רשות הערעור של החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ ואח' ודחה את תביעת המשיבות בבית המשפט המחוזי. נקבע כי המבקשות בנו מודל שיווקי חדשני בשוק המוזיקה ולכן אין מקום להחיל עליהן, סייגים שנקבעו כביכול בנוהג בינלאומי לעניין זכויות לביצוע לצורכי פרסומת. נקבע שדרישת אקו"ם לקבל את אישור היוצר לשימוש במוזיקה לפרסומת נובעת מרצונה להעניק ליוצרים הגנת יתר, ולא מתוך כוונה להפר את זכויותיהם.

30/07/2014
בית המשפט המחוזי גזר על אמיר שבאנה 18 חודשי מאסר בפועל בשל הודאתו בעבירה של סיכון חיי אדם במזיד בנתיב תחבורה. נקבע כי הנאשם סיכן את חייהם של העוברים בכביש ובמעשיו, היה יכול לגרום לתוצאה חמורה אף יותר, ויתרה מכך הנאשם אין הסבר הגיוני או הסבר ראוי אחר להתנהגותו העבריינית. עם זאת, הנאשם נטל אחריות בגין העבירה בה הוא מואשם והביע חרטה.

30/07/2014
בית משפט השלום גזר חמישה חודשי מאסר בפועל על טאלב אבו מדיגם בשל ריבוי עבירות סמים. נקבע כי הערך החברתי המוגן העומד בבסיס עבירות הסמים הינו בראש ובראשונה בריאות הציבור, ועבירות אלו מלוות ויוצרות עבירות נוספות וזאת בשל הצורך העז והבלתי נשלט,להשיג את מנת הסם. עם זאת, יש להתחשב בהודאת הנאשם אשר חסכה בזמן שיפוטי יקר, בגילו הצעיר של הנאשם.

30/07/2014
בית המשפט העליון דחה את ערעורו של אדהם פריח, על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, במסגרתו הורשע בשורה של עבירות ביטחון. נקבע כי כי אין ערכאת הערעור נוטה להתערב בממצאים עובדתיים של הערכאה הנמוכה, אלא רק במקרים חריגים בלבד. הרשעת המערער ניצבת על קרקע איתנה ונסמכת על פסק דין ראוי ומנומק. נפסק כי הודאותיו בצירוף עדותו בבית המשפט ועדויות עדי התביעה מבססות את הרשעתו של הנאשם מעבר לספק סביר.

30/07/2014
בית המשפט המחוזי קיבל את ערעורה של המדינה, ביטל את החלטת בית משפט השלום והורה על מעצרו של המשיב עד לתום ההליכים. נקבע כי במצב של מלחמה, כאשר מתקיימות הפגנות לא חוקיות והתקהלויות אסורות, תוך התפרעויות והפרת הסדר, והשלכת אבנים על שוטרים, יש לנקוט יד קשה כנגד הפועלים ולשימם מאחורי סורג ובריח עד משפטם. מסוכנותו של מי שמיידה אבנים על שוטרים כשהוא רעול פנים, גדולה מאוד חרף היעדר עבר פלילי.

30/07/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק זיכרון השואה (תמיכה במוסדות הנצחה), התשע"ד–2014, שמטרתה לעודד את המוסדות להנצחת השואה הנותנים ביטוי לאופני מחשבה מגוונים, לפרשנויות שונות וליצירה אמנותית ותרבותית עשירה, להמשיך את פעילותם, היות ונוכחותם של ניצולי השואה בישראל הולכת ונעלמת.

30/07/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון – פקיעת כהונה בשל תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל), שמטרתה לקבוע כי חוק-יסוד: הכנסת המגביל אדם או רשימה מלהיבחר לכנסת אם יש במטרותיהם או במעשיהם, במפורש או במשתמע, משום שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וכו', יחול גם אחרי הבחירות לכנסת.


30/07/2014
בית המשפט העליון דחה את הערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בפרשת רמדיה. נקבע כי המערערים לא הסתמכו על חוות דעת מומחים מטעמם, ולא הוכיחו כי המערערת סבלה מתסמינים שניתן לקשור אותם לפורמולה שייצרה המשיבה. נפסק כי הדבר מעיד על העדר קשר סיבתי בין צריכת הרמדיה לבין הנזק, שכן מדובר בטענה חזקה, והמערערים לא הביאו כל ראיה להפרכתה.

30/07/2014
בית הדין לענייני עבודה דחה את תביעתו של שמעון בן אלי לתשלום חלף הודעה מוקדמת. נקבע כי תכלית ההודעה המוקדמת היא לאפשר לעובד תמיכה כלכלית עד שיתארגן בעקבות הפסקת עבודתו, לרבות במקרים שהוא מחפש מקום עבודה חדש, אין להסיק כלל גורף לפיו עובד המועסק בחו"ל, זכאי להודעה מוקדמת שתימנה רק החל ממועד שובו לארץ. נפסק כי כיום, חיפוש עבודה אינו מתמצה בהתדפקות פיזית על דלתות מעבידים פוטנציאליים, ואין מניעה לחפש עבודה וליצור קשרים, תוך שימוש באמצעי התקשורת המודרניים.

30/07/2014
בית המשפט לענייני משפחה דחה את התביעה לקיום צוואתה של המנוחה, וקבע כי קיים ספק ממשי, באשר האם הצוואה משקפת את רצונה החופשי והאמיתי של המנוחה ולפיכך יש לקיים את הצוואה הראשונה. מחוות דעת המומחה, עולה כי ככל הנראה המנוחה לא הייתה צלולה ולא גמרה בדעתה, עת חתמה על הצוואה. נפסק כי נטל השכנוע להוכיח כי הצוואה משקפת את רצונה החופשי והאמתי של המנוחה, עבר לכתפי התובעת, עקב הפגם הצורני שנפל בצוואה והיא לא הצליחה להרימו.

30/07/2014
בית הדין הרבני קיבל את תביעתה של האישה לכתובה וקבע כי במצב זה שלא ברור מי אשם בגירושין, וכשאין אף לאחד מהם עילה עניינית לגירושין קשה לומר שהאישה זכאית לכתובה. עם זאת, הבעל לא הוכיח את טענתו כי האישה עוברת על מנהגי הדת ולכן יש לשלול ממנה את כתובתה. והואיל ומחמת הספק נקבע כי האישה זכאית לכתובתה, הרי שלכל היותר את יש לראות את האישה כמי שהתקבלה כתובתה.

30/07/2014
בית המשפט קיבל את תביעתו של קובי צצנה לפי חוק לאיסור אפליה במוצרים, שירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים. נקבע כי החוק אוסר על כל הפליה מהטעמים המנויים בו, בין אם היא מופנית כלפי קבוצה הסובלת מהפליה מתמשכת ובין אם היא מופנית כלפי קבוצה "חזקה", בין אם היא כוללת אלמנטים של השפלה ופגיעה באוטונומיה ובין אם לאו. בנסיבות המקרה, גם אפליה בהבדלי מחירי כרטיסי כניסה למועדון, בין נשים וגברים, מהווה אפליה אסורה על פי החוק.

30/07/2014
בית משפט השלום קיבל את תביעתו של אושרי לוי וקבע כי על הנתבע לשלם לו פיצויים בשל לשון הרע. נקבע כי הנתבע לא הוכיח כי עומדות לו הגנות לפי חוק איסור לשון הרע וכי הפרסום הסב נזק לתובע. הפגיעה בשמו הטוב של שחקן על ידי הפנית אצבע מאשימה באשר לביצוע מעשים בלתי חוקיים, בלתי מקצועיים בלתי מוסריים, הינה מזיקה פוגעת ומשפילה . נקבע כי דברי הנתבע, ביחס לתובע, בשידורי הרדיו אינם בבחינת ביקורת מקצועית לגיטימית ומהווים פרסום לשון הרע.

29/07/2014
בית הדין לעבודה דחה את תביעתו של חברון טרבלסי, אשר כיהן בעברו כמנכ"ל המכללה האקדמית צפת, בטענה להפרת הסכם הפרישה על ידי המשיבה. נפסק כי, לא ניתן לראות את התובע כמי שעלה בידיו להוכיח את גרסתו , בכך התובע לא הצליח להרים את הנטל שהוטל עליו לצורך הוכחת מועד תחילת עבודתו בנתבעת.

29/07/2014
בית הדין לעבודה קיבל את תביעתן של מאמיה אסתר ואח', מורות בתיכון לבנות חרדיות המופעל באמצעות עמותת המרכז לחינוך מגדלות. נקבע כי, הנתבעת צמצמה את היקף משרתן של התובעות באופן שהקים לשתיהן עילה להתפטר בדין מפוטרות, ועל כן זכאיות התובעות לפיצויי פיטורין. בנוסף נפסק כי הפחתת " מַעַשְׂרוֹת" מהשכר החודשי של התובעות בטענה כי מדובר במעשר הנהוג על פי ההלכה, הינו בגדר ניכוי שכר שלא כדין, שבגינו הנתבעת חוייבה בהחזר כספי לתובעות.

29/07/2014
בית המשפט לענייני משפחה דחה את בקשתם של בני משפחה להתמנות כאפוטרופוסים על החסוי הנדון. נקבע כי, לא הונחה תשתית מתאימה לכך, שהחסוי אכן זקוק למינוי אפוטרופוס. נפסק כי, החסוי יכול למנות לעצמו מיופה כח שיפעל לנהל ענייניו בשמו וכך תישמר לו האוטונומיה בניהול ענייניו לפי רצונו. תוצאותיו של מינוי כזה משפיעות והרות גורל הן. שלילת כשרותו המשפטית של אדם אשר יכולותיו השכליות מתפקדות בצורה תקינה עלולה להותירו חסר אונים. ביהמ"ש נדרש להגן על חסוי מפני עצמו, גם מקום בו החסוי מביע הסכמה למינוי ומבין את משמעו. מאחר וטרם מוצו כלל ההליכים המשפטיים האפשריים שתוצאתם חמורה פחות, נדחתה הבקשה.

29/07/2014
בית המשפט השלום קיבל את בקשתה של כושר קריית אתא בע"מ, חברה המנהלת חדר כושר, והורה על ביטול צו הסגירה המנהלי שניתן על ידי עיריית קרית אתא. נקבע כי, אי הקפדה על קיום תשתית ראייתית בטרם מתן ההחלטה עשוי לשמש ראיה לכך שההחלטה לא רק שניתנה כלאחר יד אלא הושפעה ומונעת על ידי שיקולים זרים. בנוסף, הצו אינו מפרט את הנימוקים על פיהם ניתן הצו והמשיבה לא הצביעה על בעיה תכנונית אשר מונעת את מתן הרישיון.

29/07/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את עתירתם של יוחנן כהן ואח', בוגרי תואר ראשון במשפטים, שהשיגו על בחינת ההסמכה בכתב של לשכת עורכי הדין. נקבע כי, אין עילה להתערבות בשיקול דעתה של עדת הבחינות של לשכת עורכי הדין, לא נמצא כי התנהלות ועדת הבחינות הינה חסרת תום לב או איננה סבירה.

29/07/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את עתירתה של מכבידנט בע"מ בה היא ביקשה לבטל את החלטת מנכ"ל משרד הבריאות, שלא לחדש רישיונות להפעלת מרפאות שיניים שבבעלותה. נקבע כי, לא נפל פגם של חוסר סמכות בעת ההחלטה, המתנה את חידוש הרישיונות למרפאה תוך מתן איסור מוחלט על מכירת מוצרים דנטאליים במרפאות; המנכ"ל הִנו הגורם המוסמך להתנות תנאים ברישיון למרפאה בייחוד שהאיסור נועד להבטיח מתן שירותי ריפוי שיניים ברמה נאותה.

29/07/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – חישוב הכנסה לנכה), התשע"ד–2014 שמטרתה לקבוע כי תוספת התשלום שניתנה בתיקון מס' 19 (תוספת של כ-400 שקלים חדשים) המזכה בתגמולים לניצולי השואה, לא תובא בחשבון בחישוב הכנסות נוספות של ניצול השואה ובכך לא יירע מצבם.

29/07/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון – הזכות להישכח), התשע"ד–2014 שמטרתה לאפשר לאזרח להוריד משרתי החיפוש האינטרנטיים מידע אשר יש בו כדי לפגוע בפרטיותו ובשמו הטוב, ובכך להסב נזק לחייו. המחיקה תתאפשר רק לאחר שהמבקש פנה בעצמו למנוע החיפוש וסורב, ולאחר שבית המשפט שקל את האיזון הראוי בין האינטרס הציבורי שהמידע יהיה נגיש לכלל לעומת הפגיעה בחייו של הפרט.

29/07/2014
בית משפט השלום דחה את בקשתו של אריה לנצברג להארכת והמשכו של איסור היציאה מן הארץ שהוטל עליו. נקבע כי, הזכות לצאת מן הארץ היא זכות יסוד חוקתית, המוגנת על ידי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, בהתאם להוראות חוק היסוד אין לפגוע בזכויות המעוגנות בו אלא לפי חוק ומכוח הסמכה מפורשת בחוק. עד כה, מיצה בית המשפט את סמכותו לפי סעיף זה. נקבע כי, אף הסכמתו של החשוד אינה מקנה לבית המשפט סמכות לפגוע בחירותו מעבר למה שמסמיך הדין את בית המשפט.

29/07/2014
בית המשפט העליון דחה את ערעורו של הרצל מסיכה, אשר הורשע בעבירה של רצח בכוונה תחילה ונדון למאסר עולם. נקבע כי, יש להותיר את הרשעתו בעבירת הרצח על כנה מאחר וברור מאופן התקיפה ומנסיבותיה כי התגבשה אצל המערער כוונה להביא למותה של המנוחה; ובכך מתגבשת המסקנה כי המערער פעל באופן מכוון.

29/07/2014
בית המשפט העליון קיבל את ערעורם של זיו גלסברג ואח' וקבע כי בשאלת גובה הפיצויים הראוי, אותו יש לפסוק בתביעה על פי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, העוסק בדברי פרסומת המשוגרים – באמצעות דואר אלקטרוני – ללא רשות מקבליהם, והמכונים בעגה "דואר זבל" (spam), קיימת חשיבות ציבורית, בסוגית אכיפתו של סעיף 30א לחוק התקשורת ובסוגית פסיקתם של פיצויים לדוגמה המצדיקה דיון בגלגול שיפוטי שלישי באופן המצדיק התערבות בהחלטות בית משפט קמא. נקבע כי נסיבות הפיצוי שנפסק על ידי בית משפט קמא הוא על הצד הנמוך, אך נוכח היקף ההפרות ונוכח העובדה שהמשיבים לא חדלו מהפרותיהם גם כאשר התבקשו לעשות כן על-ידי המבקש, יש להגדיל את סכום הפיצוי.

29/07/2014
בית המשפט המחוזי גזר על פלוני 9 שנות מאסר בגין עבירות בעילה אסורה ע"י בן משפחה, של קטינה הסובלת ממוגבלות שכלית. כמו כן, נפסק למתלוננת פיצוי כספי בסך 40,000 ₪ בגין נזקים נפשיים.

29/07/2014
בית המשפט המחוזי קיבל את ערעורו של עו"ד אייל אבולפיה וזיכה אותו בגין הרשעתו במסגרת כתב אישום בגין עישון במקום ציבורי, חצר בית משפט השלום בתל–אביב, עבירה על פי סעיף 1(א) ו1(ב) לחוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג– 1983. נפסק כי עדותו של המערער אמינה, ובכך התקבלה טענתו כי לא ניתן היה להבחין בשילוט האוסר עישון. נקבע כי, תקנות השילוט קובעות כי על השילוט להיות במקום גלוי לעין ובמקום שאינו ניתן להסתרה על ידי בני אדם. השלטים שהיו בחצר לא עמדו בדרישות התקנות.

29/07/2014
בית המשפט המחוזי אישר את הסדר הפשרה במסגרת תובענות ייצוגיות נגד חמש מחברות הביטוח הגדולות במשק בגין גביית יתר של דמי אשראי בענפי הביטוח הכללי (האלמנטרי), ובפרט בפוליסות לביטוח רכב (רכוש), פוליסות ביטוח דירה ותכולתה ופוליסות ביטוח תאונות אישיות.נקבע כי, חברות הביטוח מפרות את הוראות הדין, ובכלל זה את הוראות תקנות הפיקוח דמי ביטוח באשראי, וגובות ממבוטחיהן בענפי הביטוח הכללי (אלמנטרי) דמי אשראי בשיעור העולה על תקרת דמי האשראי החוקית.

29/07/2014
בית המשפט המחוזי קיבל את בקשתה של איננגו מערכות בע"מ, חברה ישראלית המתמחה בפיתוח מוצרי תוכנה. בבקשה איננגו ביקשה להכיר בתביעה שהומצאה לעו"ד משה כאהן כהמצאה כדין נגד המשיבים, אזרחי הפדרציה הרוסית בטענה כי הם גזלו את קניינה הרוחני של איננגו. נקבע כי בהתאם לתקנה 477 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד – 1984, משרד עו"ד כאהן הם עורכי דינם של המשיבים בנושא ההתדיינות בעת הרלוונטית.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו