לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
22/10/2014
בית המשפט העליון קיבל ערעור על שלוש החלטות שעניינן בשתי בקשות הכרוכות זו בזו: בקשה שהגישו המבקשים לסילוקן של חוות דעת מומחה וכתב טענות שהוגשו מטעם המשיבים; ובקשה לדחיית מועדי ההוכחות עד להכרעה בבקשת הסילוק. הבקשות הוגשו במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המבקשים, מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ואחרים. נקבע, כי הערעור מתקבל, במובן זה שבית משפט קמא ידון תחילה בבקשת הסילוק, ויכריע בה בטרם תינתן הכרעתו בבקשת האישור ובטרם ייפתח שלב ההוכחות.

22/10/2014
בית המשפט המחוזי דחה בקשה לעיון בחומר חקירה במסגרת כתב האישום שהוגש כנגד אי די בי חברה לאחזקות בע"מ ואח', בנוגע לשני סוגי חומרי חקירה: חומר שנתפס על ידי הרשות החוקרת ונמצא ברשותה אך לא הועבר לידי ההגנה בנימוק של חוסר רלוונטיות ושמירה על פרטיות צד ג', וחומר חקירה שמצוי בשליטת המאשימה והרשות החוקרת, והמאשימה מסרבת לספקו בעיקר בנימוק של חוסר רלוונטיות. נקבע, כי המשיבה פעלה באופן ראוי כאשר הפעילה שיקול דעת ומסרה לידי המבקש את חומרי החקירה הרלוונטיים שיש בידה, ואף חומר שספק אם ניתן לראות בו חומר חקירה (תיק המודיעין).

22/10/2014
בית משפט השלום קיבל תביעה כנגד ד"ר שרייבר סמדר ואח', בגין נזקים שנגרמו עקב טיפול בפצעי אקנה שעברה התובעת אצל הנתבעת. נפסק, כי הנתבעת ובית החולים לא מסרו לתובעת מלוא המידע הנדרש אודות תופעות הלוואי האפשריות והסיכונים העולים מן הטיפול, על מנת שתקבל החלטה מושכלת באם לבצע את הטיפול ומועד הטיפול המתאים בנסיבות. לנוכח הסבל הרב אשר עבר על התובעת במשך ארבעה חודשים, עד שהחלה לצאת מביתה, יש לקבוע כי חולה סביר לא היה מבצע את הטיפול לו הוסבר לו הסבר מלא ומפורט אודות תופעות הלוואי הצפויות, עוצמתן ובעיקר משכן.

22/10/2014
בית המשפט העליון דחה את בקשתה של רחל סופר לדיון נוסף בפסק הדין בו נדחה בעיקרו ערעורה של המבקשת על החלטתו של בית המשפט המחוזי לפי פקודת בזיון בית משפט, אך הקנס שהוטל עליה לשלם הופחת, ומשך המאסר שיהיה עליה לרצות אם לא תשלם את הקנס – קוצר. לטענת המבקשת, פסק הדין קבע הלכה חדשה, שלפיה בהליך לפי פקודת בזיון בית משפט ניתן לחקור את הממרה ללא נוכחות של בא כוחו. בית המשפט קבע, כי גם אם יש לראות בהיעדרותו של ב"כ המבקשת מתחילת הדיון כפגם בהליך, הרי שאין מדובר בפגם המצדיק את ביטולה של החלטת בית המשפט המחוזי. פסק הדין מושא הבקשה לא קבע הלכה בנושא זה, ומכל מקום אין בו חידוש מהותי המקים עילה לדיון נוסף.

22/10/2014
בית המשפט העליון דחה בקשה להורות על משפט חוזר שעניינה בהרשעת המבקש בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה ממשית כלפי אשתו. לטענת המבקש, יש ברשותו ראיות חדשות שיש בהן כדי לשלול את הקשר הסיבתי בין החבלות שנתגלו בידה ובברכה של המתלוננת ובין האירוע מושא כתב האישום. נקבע, כי אף אם נניח כי סנגורו הקודם של המבקש נמנע מלהגיש לבית המשפט ראיות שהיו רלבנטיות להגנתו, או נמנע מלחקור את המתלוננת לעניין הקשר למחלה שבגינה הופיעו החבלות על גופה, כפי שטוען המבקש, אין הדבר מקים לאלתר עילה לקיומו של משפט חוזר.

22/10/2014
בית המשפט העליון דן בערעור שהגישה ליאורה גלט ברקוביץ כנגד ברוך קרא ואח', שעניינו נסב על טענתה שהמשיב הפר ההסכמות ביניהם ופעל ברשלנות שהביאה לחשיפת זהותה כמקור ועל הנזקים שנגרמו לה עקב כך. נקבע, כי בית משפט קמא דחה את טענות המערערת להפרה של תנאים והסכמות בינה לבין העיתונאי. המשיבים לא כפרו בחובת הזהירות שלהם כלפי המערערת, אך בנסיבות המקרה ועל רקע התשתית העובדתית, נמצא כי המשיבים לא התרשלו כלפי המערערת וכי אין קשר סיבתי משפטי בין הדרך בה פורסם החומר לבין חשיפתה של המערערת כמקור ההדלפה והנזק שנגרם לה עקב כך.

22/10/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בבקשה לביטול החלטה בה אושר תוקפו של צו קיום צוואה. נקבע, כי דין הבקשה לביטול צו קיום הצוואה להידחות על הסף. המבקש ידע על הצוואה בסמוך לפטירת המנוח ועל צו קיום הצוואה למעלה מחמש שנים לפני הגשת הבקשה, ואף ידע על הפגמים לכאורה שצריכים להביא לבטלות הצוואה. המבקש השהה את הבקשה לביטול צו קיום הצוואה משך למעלה מחמש שנים. להשתהות ניכרת זו לא ניתן הסבר מניח את הדעת.

22/10/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעה העוסקת בשומת הפיצויים שיש לשלם לבעלי חלקות מקרקעין בשל הפקעת חלק מהחלקות. התובעים טענו לנזק שנגרם להם בשל כך שהנתבעת, החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ, התנהלה שלא בתום לב במהלך המשא ומתן עמם. בית המשפט ציין, כי זכותה של הנתבעת להיעזר במספר שמאים שתמצא לנכון, כדי לגבש מבחינתה את הסכום שאיננו שנוי במחלוקת ואין בכך העדר תום לב.

22/10/2014
בית המשפט המחוזי דחה את תביעת התובע אשר נפגע במהלך נסיעה ברכבו מהתפוצצות מטען חבלה שהוצמד לרכב. לטענת התובע, המטען הונח ברכבו עקב טעות בזיהוי הקורבן. בית המשפט קבע, כי האירוע אינו נופל בגדר "תאונת דרכים" כמשמעותה בחוק הפיצויים עקב העדר קשר סיבתי בין השימוש ברכב למטרות תחבורה לבין הנזק שנגרם לתובע. כך, גם לא מתקיימת החזקה המרבה - "התפוצצות או התלקחות" - הקבועה בהוראת סעיף 1 לחוק.

22/10/2014
בית המשפט המחוזי דחה תביעה שהגישו דוד אפל ואח' נגד יעקב ברדוגו ואח', שבבסיסה ניצבת טענת התובע בדבר אופציה לרכישת 1/3 מן הזכויות בנכס, שהוענקה לו בעל-פה על ידי הנתבעים, אך לא מומשה בפועל. בית המשפט קבע, כי האופציה שניתנה לאפל לא יכולה לרחף בחלל האוויר ללא הגבלת זמן. אופציה לרכישת נכס מקרקעין אינה בעלת חיים משל עצמה ואינה עומדת בתוקפה לעולם ועד. אופציה יש לממש תוך זמן מתקבל על הדעת, וכנגד תשלום התמורה המוסכמת בגינה. המסקנה היא, כי לא נתונה בידי התובעים זכות לממש את האופציה.

22/10/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעה העוסקת במחלוקת בנוגע לתוקפה של התחייבות שקיבלו על עצמם המבקשים, להימנע מיצירת קשר עם לקוחותיה של המשיבה בתקופה של 12 חודשים מסיום התקשרות עסקית שביניהם. נקבע, כי הגנה הניתנת לאינטרסים הלגיטימיים של מעסיק אינה מוחלטת. במסגרת האיזון שבין האינטרסים המנוגדים לרבות האינטרס הציבורי לעודד את חופש העיסוק יש לבחון את תניית איסור התחרות גם במבחני סבירות ומידתיות. במקרה דנן, מסגרת הזמן הינה סבירה. לעומת זאת יש מקום להתערב בהיקפה של ההתחייבות.

22/10/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בשלוש תובענות שנולדו לאחר שהגיעו הורי הקטינה להסכם שקיבל תוקף של פסק דין: האב תובע ביטול ההסכם ולחלופין הפחתת המזונות, בעוד האם תובעת אכיפת הסדרי הראיה. צוין, כי ההלכה הפסוקה קובעת כי אין מקום להטלת סנקציות וצווי מניעה כאשר הסדרי הראייה מתקיימים כסדרם, שכן כלים קשים אלה עלולים ליצור קושי ומתח, וזאת לרעת הקטין. הדבר אף עלול ליצור "תמריץ שלילי" בעקבותיו יבקש ההורה המשמורן להערים קשיים על הסדרי הראיה על מנת שיוכל "לזכות" בפיצוי הכספי בגין העדר קיום המפגשים. מעדויות הצדדים עולה כי ענין המפגשים התייצב.

22/10/2014
בית המשפט המחוזי קיבל בחלקה תביעה בגין תוצאותיו הטרגיות של משחק בנשק חם. התובעים, הורי המנוח ועזבונו, טוענים כי היורה, אחיו, אביו ומדינת ישראל אחראים בנזיקין למות המנוח ועותרים לחייבם בתשלום פיצויים על נזקיהם. נקבע, כי מעשיו של הנתבע, שירד עם נשקו, כשהנשק דרוך עם מחסנית בתוכו, כיוון את הנשק מטווח קרוב ישירות מול המנוח, דרך את הנשק וירה, מוליכים למסקנה אחת ויחידה כי רשלנותו הקיצונית היא הגורם הבלעדי למות המנוח ולנזקי התובעים. בהיעדר אשם תורם של המנוח ובהיעדר אחריות של יתר הנתבעים, התוצאה היא כי היורה ישא לבדו בכל נזקי התובעים.

22/10/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה המושתתת על דיני השליחות והנאמנות ודיני עשיית עושר ולא במשפט. הנתבעת צורפה לחשבון הבנק של המנוחים עובר לפטירת אביה המנוח. הנתבעת אינה טוענת לזכויות בכספים בחשבון. לשיטתה, מדובר בכספים של המנוחה והיא פעלה בחשבון עבור המנוחה ובהתאם לבקשותיה. נקבע, כי הנתבעת פעלה בשליחות המנוחה ואין להטיל דופי בתוקף ההתקשרות בין המנוחה לנתבעת ביחסי שליחות. שונים הדברים לעניין משיכות הכספים לאחר מות המנוחה. משיכת הכספיים בתקופה זו אינה יכולה להיחשב כפעולה במסגרת ההרשאה.

22/10/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דן בערעור על החלטתה של ועדת הערר לפי חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, בה נדחתה (בשנית) בקשתה של המערערת להכיר בה כאסירת ציון. המחלוקת שבין הצדדים היא בשאלה האם המערערת הוכיחה "פעילות ציונית" כמשמעה בחוק; ואם אותה "פעילות ציונית" היא שעמדה ביסוד מעצרה באתיופיה. נקבע, כי בנסיבות המקרה, וגם מתוך גישה "רחבה" לטענות המערערת, לא נמצאה עילה להתערבות בהחלטות ועדת הערר לאסירי ציון בשיקול הדעת בעניינה של העותרת.

21/10/2014
בית המשפט המחוזי דחה ערר בעניין "חומר חקירה", על רקע כתב אישום שהוגש נגד העורר ומתייחס לתקופה שבה כיהן כמנהל מחלקת תקשורת בתנובה. בכתב האישום נטען, כי העורר ונאשם נוסף, בעליה ומנהלה של חברת פלאקום השקעות 2003 בע"מ, קשרו קשר להונות את תנובה, והוציאו את הקשר מן הכוח אל הפועל. נקבע, כי בא כוח העורר יצא ל"מסע דיג" בים עצום של מידע, ללא שהרים את הנטל והראה כיצד ומדוע יש במידע זה, בכל פרק ופרק שבו, רלוונטיות כלשהי להגנת העורר.

21/10/2014
בית המשפט המחוזי דחה את בקשת נצבא לאשר כינוס אסיפות נושים לשם אישור הסדר לפי סעיף 350 בחוק החברות, למכירת התחנה המרכזית החדשה. בית המשפט הורה כי הנאמנים ינסחו טיוטה של הזמנה חדשה להציע הצעות לרכישת נכסי החברות או מניותיהן במסגרת מכרז חדש שיפורסם על ידם. צוין, כי במקרה דנן אין הצדקה לאשר כינוס אסיפת נושים לצורך אישור הסדר הנושים המוצע על ידי נצבא, בטרם יערך הליך מכרזי חדש ותקין, על פי החלטת בית המשפט.

21/10/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בתובענה למזונות ידועה בציבור ובמסגרתה בקשה למזונות זמניים. בית המשפט ציין, כי בטרם ידון בית המשפט בשאלה האם התובעת זכאית למזונות משקמים זמניים, יש להכריע בשאלה האם הייתה ידועתו בציבור של המשיב. כמו כן, בנסיבות המקרה מאזן הנוחות אינו נוטה לטובת המבקשת, באופן המצדיק היעתרות לבקשה או כי יגרם לה נזק בל יתוקן אם לא יינתן הזמני המבוקש.

21/10/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע לטענתו בתאונה שארעה עת נהג בטרקטורון. מדובר בתובע אשר קיבל הפטר מחובותיו לאחר שפתח בהליכי פשיטת רגל ביוזמתו. הליך הפש"ר נפתח לאחר אירוע התאונה וזאת בגין חובות שיצר התובע ללא קשר לתאונה. צוין, כי הגיעה העת לבחון צמצום ההלכה בפסק דין עברון, בדרך של הפרדה בין ראשי הנזק השונים בגינם זכאי פושט רגל לפיצוי בגין נזקי גוף. יש מקום לראות תשלום המשולם לפושט רגל בגין הפסדי שכר בעבר ובעתיד כתשלום עבור נזק ממון שניתן להעבירו לקופת הכינוס.

21/10/2014
בית הדין האזורי לעבודה קיבל תביעה שהגיש עובד, נתין זר מסודן, כנגד אביסרור משה ובניו עבודות בנין ופתוח בע"מ וחברת ביטחון אזרחי, לתשלום שכר וזכויות נלוות. התובע עבד כשומר בפרויקט מגורים שהקימה חברת הבניה. לטענת הנתבעות דין התביעה להידחות משום שלא התקיימו יחסי עובד מעביד בין התובע לבין מי מהנתבעות. נקבע, כי יש לראות בחברת הבניה כמעסיקתו של התובע. התובע הועסק בפועל כשומר בשרות הנתבעת, ותכלית העסקתו באמצעות צדדים שלישיים הייתה למנוע ממנו את זכויותיו כעובד. העובדה שמרבית המבחנים הנהוגים לזיהוי המעביד אינם מובילים להכרה בנתבעת כמעבידה לא עומדת לה לזכות.

21/10/2014
בית המשפט דחה תביעה אשר הוגשה על ידי יורשי המנוח בטענה כי הנתבעים התרשלו כלפי המנוח באבחון ובטיפול בהידרוצפלוס, אשר התפתח אצל המנוח בעת שהותו וטיפולו במוסדות הנתבעים - בית החולים "מזרע" ובית האבות "מול כרמל". נקבע, כי עילת התביעה של המנוח שעניינה איחור באבחון המחלה שהתפתחה אצלו, המהווה את "כוח התביעה", התגבשה במועד גילוי המחלה, בשנת 1994. התביעה הוגשה כ-18 שנה לאחר מועד אבחון המחלה, ומכאן שהתביעה הוגשה לאחר חלוף תקופת ההתיישנות.

21/10/2014
בית משפט השלום זיכה את חברת סולל בונה (בנין ותשתית) בע"מ ואח' מעבירת גרם מוות ברשלנות, על רקע מותו של המנוח במהלך עבודות בניה במתחם בניה בירושלים. נקבע, כי המאשימה לא הוכיחה כי שיטת העבודה היתה רשלנית ובעייתית. בנוסף, לא הוכיחה המאשימה כי הנאשמים הפרו את חובת הזהירות החלה עליהם, ובנסיבות המקרה – הוכח כי פעלו בהתאם למצופה מהם. עוד לא הוכח, מעבר לספק סביר, הקשר הסיבתי בין שיטת העבודה והתנהלות הנאשמים, לבין תוצאות המקרה.

21/10/2014
בית המשפט המחוזי קיבל תביעה שהגיש מושב פורת ו-19 תושבי המושב ובעלי זכויות במשקים במושב כנגד ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ והמועצה האזורית לב השרון בגין נזקים, אשר נגרמו לתובעים במסגרת עבודות הפיתוח, אשר נעשו על-ידי הנתבעות לצורך הקמת היישוב צורן. נקבע, כי על אף הקושי הגדול בהוכחת שיעור הנזקים, אין זה ראוי ואין זה צודק, בנסיבות העניין, כי התובעים לא יקבלו פיצוי. לפיכך, במקרה זה רשאי בית המשפט, ואף צריך, לפסוק את הפיצויים על דרך האומדנא, ועל-פי השיטה הגלובאלית.

21/10/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים, שעניינה נזק שנגרם לתובעת ולבנה הקטין כתוצאה מהריגת המנוח, עבירה בה הורשעה הנתבעת. נקבע, כי התובעים הצליחו להוכיח את זכותם לתביעת תלויים על פי נזק שנגרם למנוח בשל פעולה מעוולת של הנתבעת. ההסתברות שהתובעת הייתה "ידועה בציבור" של המנוח עולה על ההסתברות שהיחס ביניהם היה של "חברים". בכך די כדי לעמוד בנטל השכנוע שהתובעת נושאת בו.

21/10/2014
בית משפט השלום קיבל תביעת בני זוג, חברי קיבוץ כנרת, נגד קיבוץ כנרת ויו"ר ועד ההנהלה של קיבוץ כנרת. לטענת התובעים, בהסכם פשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין נקבע, כי חובת הקיבוץ לשלם לתובעים את מלוא כספי הפנסיה והתקציב המובטח מידי חודש כפי שמקבל כל חבר קיבוץ הנמצא בגמלאות. לטענתם, על אף האמור, הקיבוץ ממשיך שלא לשלם להם את התקציב המובטח ואת מלוא הפנסיה המגיעה להם. נקבע, כי אין בכספי ביטוח המנהלים אשר קיבל התובע בכדי לשלול את זכאותו לקבל כספי פנסיה אשר נצברו עבורו במהלך תקופת עבודתו עד הגיעו לגיל פרישה.

21/10/2014
בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהוגש על ידי עורך דין נגד לשכת עורכי הדין, על הכרעת-דין מרשיעה בעבירות של שליחת יד בכספי לקוח, אי שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין ועוד, ועל עונש של 3 שנות השעייה שהוטל על המערער בגין ההרשעה. צוין, כי המערער אינו מבין את חובתו כעורך דין להפקיד את כספי הפיצוי המיועדים לקטין בחשבון נפרד לצורך הקטין. שלל גרסאותיו ביחס לגורל הכספים, מגלה כי המערער לא מפריד בין כספי פקדונות לכספי שכר טרחה.

21/10/2014
בית המשפט הרשיע את שמעון אבינו בעבירות של הטרדה מינית ומעשה מגונה בפומבי בפני קטינים מתחת לגיל 16, וגזר עליו מאסר בפועל למשך 12 חודשים. צוין, כי הכף נוטה להעדפת האינטרס הציבורי והצורך להגן על הציבור מפני הנאשם ובעיקר על ציבור הקטינים, לאור רמת המסוכנות המינית הגבוהה, שלא פחתה אף לאחר שנתיים של ניסיונות טיפול שבסופו של יום כשלו. המשמעות היא שראוי לקבוע את העונש ההולם ברף המתקרב לרף הגבוה שבמתחם.

21/10/2014
בית המשפט המחוזי דחה את תביעתם של ירון זליכה ודן מריאן לתשלום דמי עמלה לתובעים בשל טענתם לתיווך בין קבוצת רוכשים לבין הנתבעת, אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, אשר הביא לגיבושה של עסקת רכישת מניות הנתבעת בחברת דרך ארץ הייוויז (1997) בע"מ. נקבע, כי אין לראות את התובעים כמי שהיוו את הגורם היעיל בגיבוש העסקה, ומשלא התקיים התנאי האמור, גם בהיבט זה אין הם זכאים לעמלה נשוא ההסכם המחייב.

21/10/2014
בית המשפט העליון דן בעתירה העוסקת בהליך הבחירה של רב עיר. במוקד העתירה עומדת השאלה, האם הסמכות ליטול חלק ישיר בהליך הבחירה של רב עיר באמצעות מינוי חברים לאסיפה הבוחרת על פי אמות מידה שנקבעו, נכללת בגדרי סמכותו של השר להתקין תקנות לביצועו של חוק שירותי הדת בדבר "בחירות של רבני עיר". נקבע, כי התיקון לתקנות נערך בסמכות, ולא הונחה תשתית מוצקה דיה המצביעה על שקילת שיקולים זרים בהליך תיקון התקנות.

21/10/2014
בית המשפט המחוזי קיבל בחלקו ערעור שעניינו באכיפה בקירוב של חוזה מכר מקרקעין. בית המשפט קבע, כי דין הערעור להתקבל בחלקו, במובן זה שיש אמנם להותיר את ההסכם על כנו, אך ראוי להתנות את אכיפתו בשערוך סכום התמורה בדרך שונה מזו שבה נקט בית המשפט קמא. בנסיבות שלפנינו, דומה כי אכיפת הסכם מקרקעין לבקשתו של קונה שהפר את ההסכם באופן יסודי, הנעשית תשע שנים לאחר שחלף המועד החוזי לתשלום, תוך שימור המחיר החוזי ההיסטורי ותוך התעלמות משינויים במחירי הנדל"ן בכלל ושינויים בשוויו של הנכס הספציפי בפרט, כמוה כמתן פרס למפר.

20/10/2014
בית המשפט המחוזי דן בסכסוך בנושא הפרת זכות יוצרים לגבי ציור של קלפי אסטרולוגיה. התובעת ציירה 37 קלפים לפי הזמנת הנתבעת. הנתבעת טענה כי יש לראותה כיוצרת משותפת של ציורי הקלפים, מכח העובדה שנתנה לתובעת תדרוך מדויק ומפורט כיצד לצייר כל פרט בכל קלף. נקבע, כי הנתבעת נהגה בזכויות היוצרים בציורי הקלפים כאילו היו שלה, וגם ראתה עצמה כשותפה לזכויות היוצרים, על אף שבהסכם הושארו זכויות היוצרים בציורים לתובעת בלבד.

20/10/2014
בית המשפט המחוזי גזר שישה חודשי עבודות שירות על יאיר רבינוביץ, שהורשע בעבירות לפי חוק ההגבלים העסקיים, ובעבירה של קבלת דבר במרמה. עוד נקבע, כי הנאשם פסול מכהונה כדירקטור בחברות ציבוריות למשך 3.5 שנים. על הנאשמת, אפיקי אס.אי.ג'י. (ישראל) נכסים בע"מ, הוטל קנס בסך 400 אלף ₪. צוין, כי יש לייחס משקל משמעותי, לזכות הנאשם, לתפקוד החיובי ולתרומתו הרבה לחברה. הדברים אמורים בתפקידים ציבוריים חשובים ונכבדים שנטל על עצמו, ובהם נציב מס הכנסה, אותם ביצע במסירות ובהצלחה רבים.

20/10/2014
בית המשפט המחוזי דחה את בקשתו של בוריס בנאי לחייב את הנאמן לשלם מתוך כספי קופת הפש"ר של החייב, אלי רייפמן, את הכספים שנפסקו לטובתו בבית המשפט הגבוה לענייני מסחר באנגליה. צוין, כי על בעל דין שסבור שיש להורות על אכיפת פסק זר או על הכרה בו לפי חוק אכיפת פסקי חוץ, להגיש תובענה לאכיפה לבית המשפט המוסמך, הנתמכת בתצהיר כדין בצירוף המסמכים הדרושים ולשאת באגרה המתחייבת. זאת לא נעשה בענייננו.

20/10/2014
בית משפט השלום דחה תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף שהגיש התובע לאחר שנחבל במהלך משחק כדורגל בבית הספר. טענות התובע מתבססות על עוולת הרשלנות, אי קבלת הסכמה מדעת ופגיעה באוטונומיה. נפסק, כי הנתבע גילה לתובע ולמלוויו את המידע שהיה דרוש להם לצורך גיבוש הסכמה מדעת לטיפול שעמד לבצע בתובע ולא הופרה חובת הגילוי בענייננו.

20/10/2014
בית המשפט המחוזי גזר 8 שנות מאסר על טל אהרן היני, שהורשע בביצוע עבירות מין בקטינים. צוין, כי בענייננו קיימת נסיבה משמעותית לחומרא בעובדה שמדובר בשישה קטינים שונים שנפגעו, ובכך שהנאשם משך את הקטינים אל ביתו והפך אותו למעין מועדון עבורם והכל לצורך ניצולם לסיפוק דחפיו המינים. לקולא יש להתחשב בגילו של הנאשם (כ-58 שנים) בכך שהוא נעדר הרשעות קודמות, ניהל אורח חיים נורמטיבי במשך השנים, תרם לחברה, התנדב בעבר במשמר האזרחי, והשתתף בפרויקט שכר מצווה של לשכת עורכי הדין.

20/10/2014
בית הדין הארצי לעבודה דחה את ערעור המוסד לביטוח לאומי שעניינו בתביעת המשיבה לתשלום גמלת שמירת היריון. המוסד טען, כי בית הדין שגה משזיכה את המשיבה בגמלה לשמירת היריון, למרות קביעתו המפורשת של המומחה כי כאבי הגב מהם סבלה לא סיכנו אותה או את עוברה. נקבע, כי אין חולק על כך שמקור כאבי הגב הינו בתאונת הדרכים שעברה המשיבה לפני ההיריון. עם זאת, הכאבים מהם סבלה המשיבה הוחמרו בהיריון – בשל ההיריון – ומשכך נכונה קביעת בית הדין האזורי כי מדובר במצב רפואי הנובע מההיריון, בהתאם לדרישות סעיף 58 לחוק.

20/10/2014
בית המשפט המחוזי קיבל תביעה למתן פסק דין המצהיר כי התובע המנוח רכש בחייו מאת הנתבע המנוח את כלל זכויותיו במקרקעין שבנידון, וכי התובע זכאי לכך שזכויות אלה תרשמנה על שמו בלשכת רישום המקרקעין. נפסק, כי הנתבעים לא הציגו כל הוכחה לכך שחתימתו של הנתבע על גבי המסמך המאשר שהנתבע מכר את כלל זכויותיו במקרקעין לתובע וכי קיבל את מלוא התמורה המגיעה לו זויפה, ולא הציגו בדל ראיה שתעיב על האותנטיות של אותו מסמך.

20/10/2014
בית המשפט המחוזי דן בבקשה לגילוי ועיון במסמכים במסגרת הליך בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד חברת מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ואח'. בבקשה נטען, כי המשיבים הטעו את המבקשים ואת ציבור המשקיעים בכך שהסתירו מהם את מצבה האמיתי של החברה. נקבע, כי פרוטוקולים מדיוני ישיבות הדירקטוריון של החברה בנושאים המועלים במסגרת הבקשה לאישור עשויים להיות רלוונטיים לצורך בירור הבקשה לאישור.

20/10/2014
בית משפט השלום דן בתביעה כספית כנגד הנתבעת בעילות של הפרת הסכם, עילות נזיקיות ומתן חשבונות בגין הסכם שכירות שנחתם בין התובע לבין הנתבעת, במסגרתו הפעיל התובע במושכר מכון לשטיפת מכוניות. צוין, כי לתובע עמדה עילת תביעה מצוינת באשר לחוב שירותי השטיפה, ובמקום לתבוע חוב זה בלבד, בחר התובע להאדיר את נזקיו ולהגיש את התביעה בעילות שונות, אשר נמצאו כחסרות בסיס. דרך זו גרמה להתארכות ההליך והשחתת זמן. את התנהגותו של התובע יש להביא בחשבון עם פסיקת ההוצאות.

20/10/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעה שעניינה בטענה לגזילת כספן של התובעות ע"י הנתבעים, תוך הפרה של ההסכמים שנהגו בין הצדדים. הנתבעים עסקו בפניה מאוחדת לספקי תיירות שונים בשמן של סוכנויות נסיעות. התובעות, סוכנויות נסיעות מרחבי הארץ, השתכנעו להצטרף לרשת שהקימו הנתבעים. נקבע, כי לשון ההסכם, הראיות שהוצגו, דיני הנאמנות והשליחות, כל אלו מובילים למסקנה חד משמעית כי כל התקבולים שהתקבלו שייכים לתובעות במלואם והנתבעים לא היו רשאים ליטול לעצמם במישרין או בעקיפין איזה חלק מהם.

20/10/2014
בית המשפט המחוזי גזר שנת מאסר על רוברט פאר, כבאי באיגוד ערים אזור אשקלון, בגין הרשעתו בעבירות של לקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים. צוין, כי העובדה שהנאשם פעל בשיטתיות, תוך ניצול מידע מערכתי, והוא זה שהציע לגננות לשלם לו כסף עבור קבלת האישור תחת העמידה בדרישות כיבוי האש שהוא טען שהן נחוצות, תוך שהוא קולע אותן למצב בו עליהן לבחור בין הוצאה כספית גבוהה לתשלום שוחד, מוסיפה נופך של חומרה למעשיו. הוסף, כי בהתחשב בעובדה שהנושא בו מדובר נוגע להיבטים של בטיחות ושל חיי אדם ושברקעו ילדי גן קטנים, הרי שמידת הפגיעה משמעותית.

20/10/2014
בית הדין הארצי לעבודה דן בערעורו של המרכז לשלטון מקומי על פסק הדין בו ביטל בית הדין האזורי את פיטוריה של המשיבה מעבודתה אצל המערער והורה על החזרתה לעבודתה. נקבע, כי קיימת הצדקה להתערב בקביעתו ובמסקנתו העיקרית של בית הדין האזורי – הקביעה כי שיקולים זרים הנחו את המערער בפיטורי המשיבה, והסעד שהוענק למשיבה כפועל יוצא מכך. למרות שיש לקחת בחשבון את הקשיים הראייתיים הניצבים לפני עובד המבקש להוכיח כי פוטר משיקולים זרים, יש לוודא קיומה של ראשית ראייה לכך.

20/10/2014
בית המשפט המחוזי הורה למפרקים של קבוצת קווי אשראי לישראל לפעול לעניין התייצבות המפרק בבית המשפט בבלגיה, לפי שיקול דעתם והתייעצות נוספת עם הכנ"ר, וזאת במסגרת בקשה להורות על הקפאת ההליכים שבהם פתחו המשיבים נגד המפרקים בבלגיה.

20/10/2014
בית משפט השלום דחה תביעה לפינוי מושכר. התובעים טענו כי על הנתבע לפנות את המושכר, מאחר שלא שילם את דמי השכירות כסדרם. נפסק, כי הנתבע החל להחזיק בנכס בשנת 1964, ולכל המאוחר בשנת 1967. אם לא די במועד שבו החל הנתבע להחזיק בנכס על מנת להחיל עליו את הוראות הגנת הדייר, הנתבע גם הוכיח, ברמה הנדרשת בהליך אזרחי, כי שילם דמי מפתח בגין הנכס. הנתבע לאורך השנים שילם את דמי השכירות, למעט אלה שחלק מהיורשים ויתרו על תשלומם. לפיכך, אין עילה לפנותו מהנכס.

20/10/2014
בית המשפט המחוזי קיבל תביעה שהגישו גולדסיל בע"מ ומנהלה כנגד הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, בה נטען כי סירובו של הבנק לשחרר את זכויותיה של התובעת במגרש שבנידון מן המשכנתא שנרשמה לטובתו, גרם לה הפסדים ונזקים עצומים. נקבע, כי הבנק הפר את חובותיו החלות עליו מכח חוק הבנקאות. התעקשותו של הבנק לממש את הבטוחה שבידיו וסירובו למחוק את המשכנתא הרשומה לטובתו על זכויותיה של גולדסיל, במגרש שבנידון, הייתה רחוקה מאד מהתנהגות תמת לב ובדרך מקובלת.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו