לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
01/01/2014
בית המשפט המחוזי אישר את הסדר הנושים לחברת "אלביט הדמיה בע"מ", לאחר הגשת הסדר משופר.

23/04/2014
בית המשפט המחוזי קבע כי חברת כל אל - ערב בע"מ, הבעלים, המפעילה והמנהלת של אתר אינטרנט, הפרה זכויות יוצרים ללא הרשאה מטעם התובעות, בעלות זכויות היוצרים באותן יצירות, עת שהשמיעה ללא רשות יצירות באתר האינטנרט שלה. לאור ההפרה ניתן צו מניעה קבוע כנגד הנתבעת האוסר עליה לעשות שימוש ביצירות המוגנות.

23/04/2014
בית המשפט המחוזי אישר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהגיש אילן ארגס כנגד שטראוס גרופ בע"מ. נטען שהמשיבה תיארה מוצר שיוצר על ידה כמוצר "שוקולד" ולא ציינה שמדובר במוצר "בטעם שוקולד". צויין כי הסדר הפשרה הביא לשינוי אריזת המוצר באופן התואם את הדין.

23/04/2014
בית המשפט המחוזי דחה את בקשתו של עופר מלכה למתן צו מניעה זמני שימנע את המשך הליכי הכינוס ומכירת דירתו. צויין שהדירה משמשת לצורכי השקעה, וכי האינטרס שלו בדירה, אם קיים, הוא אינטרס כלכלי שניתן לפיצוי, ובשל כך מאזן הנוחות אינו נוטה לטובתו.

23/04/2014
בית המשפט המחוזי דחה את תביעתה של שירותי בריאות כללית, לתשלום עלות טיפולים רפואיים למטופלים שנפגעו בתאונות דרכים, ושהחבות לפצותם מוטלת על קרנית-הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים. צויין שכללית לא הראתה כל מקור חוקי, חוזי או אחר, שיש בהם כדי לחייב את קרנית בתשלום האמור.

23/04/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (איסור מכירת מזון פג תוקף), התשע"ד–2014. מוצע לאסור באופן מפורש מגופים שמשווקים ומוכרים מוצרי מזון, למכור מוצרים שעבר התאריך האחרון לשיווקם, התאריך האחרון לשימוש בהם או התאריך המומלץ לשימוש בהם.

23/04/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגנת הסביבה (צמצום שימוש ברכב פרטי באמצעות פדיון הטבת חנייה), התשע"ד–2014. מוצע שמעביד המעסיק 30 עובדים ומעלה אשר נותן לעובדיו הטבה שניתנת לצורך חנייה, יאפשר לעובד לוותר על הטבה זו ולקבל במקום תשלום פדיון הטבת חנייה, ובלבד שהעובד יתחייב שהוא לא יחנה במקום אחר באזור עבודתו במהלך שעות עבודתו.

23/04/2014
בית המשפט העליון נעתר באופן חלקי לערעורם של אמיר אלדבס והייתם טריטרי על חומרת עונשם לאחר שהורשעו בעבירה של קשירת קשר ובעבירות נוספות. צויין כי לאור שיבוצם של המערערים באגף אסירים ללא אפיק טיפולי-שיקומי, יש להקל בעונשם ולהפחית חודשיים מעונשי המאסר בפועל.

23/04/2014
בית המשפט העליון דחה את ערעורו של פרופ' שאול לדני ואח' על החלטת בית המשפט המחוזי שלא לפסול עצמו מלדון בתביעה. צויין כי נראה שהבקשה הוגשה כדי להלך אימים על השופטת, או כדי לחפש "פתח מילוט" מביצוע פסק הדין.

23/04/2014
בית משפט השלום דן בתביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לקטין כתוצאה מתאונת דרכים. נקבע כי לא קיימת מחלוקת בין הצדדים אודות חבותה של הנתבעת לתאונה, ועל כן העמיד בית המשפט את הפיצויים בסך 426,635 ₪.

23/04/2014
בית משפט השלום דחה בקשה לסילוק תביעה על הסף מחמת התיישנות, שהגיש יעקב (ג'קו) אייזנברג בגין נזקי גוף ונזקים תדמיתיים שנגרמו לו כתוצאה ממעשיהן וממחדליהן של הנתבעות. צויין כי קיים אינטרס ציבורי לבדוק את תחולת דיני הנזיקין על הסיכונים הנפשיים והנכויות להן חשופים משתתפי "תוכניות המציאות".

23/04/2014
בית משפט לענייני משפחה קבע משמורת משותפת להורים על שני ילדיהם הקטינים. צויין כי הצדדים הצליחו לשים את המחלוקות בצד ופעלו באופן המעיד על אחריות הורית משותפת.

23/04/2014
בית המשפט המחוזי חייב את הסב בתשלום פיצויים של כ- 2.5 מליון ₪ בגין נזקים שנגרמו ואשר צפויים להגרם לנכדותיו הקטינות עקב מעשים מגונים שביצע בהן.

23/04/2014
בית המשפט המחוזי דן בעתירתם של יוסף עשור ואח', במסגרתה מבקשים העותרים לאכוף תנאי מכרז על י.ו.טירת הכרמל בע"מ, בכך שתבנה שני מבנים מסחריים בטירת הכרמל, אליהם יועתקו חנויות העותרים, ולחלופין לבטל את המכרז נוכח התכחשותה לתנאיו. בית המשפט דחה את העתירה וקבע כי ההליך הנכון לבירור המחלוקות שבין הצדדים הוא ההליך האזרחי.

23/04/2014
בית המשפט המחוזי דחה ערעור על החלטת הועדה הפסיכיאטרית לפיה העברתו של המערער מבית החולים אברבנאל, בו היה מאושפז בכפיה, אל בית החולים שער מנשה, נעשתה על רקע התנהגות תוקפנית ממושכת של החולה כלפי צוות בית החולים 'אברבנאל', שכללה איומים לפגיעה. צויין כי היה הכרחי להעבירו לבית חולים אחר בו קיימים סדרי אשפוז מתאימים, במחלקה לביטחון מירבי.

23/04/2014
בית המשפט המחוזי גזר 10 חודשי מאסר בפועל על פלוני, שהורשע בעבירות של מעשה מגונה. בגזירת עונשו התחשב בית המשפט בהודאתו וחרטתו של הנאשם.

22/04/2014
בית המשפט העליון דחה את בקשתו של סאהר חלילה למתן סעד זמני לפיו יופסקו כל הפעולות שנוקט הנאמן למכירת דירתו של המבקש. צויין כי מדובר בדירה בבעלות החייב אשר הוא עצמו אינו מתגורר בה במשך שנים אלא משכירהּ לצדדים שלישיים וכי דינה של הדירה מבחינה משפטית אינו שונה, לכאורה, מדינם של יתר נכסי החייב.

22/04/2014
בית המשפט העליון דחה את ערעורו של אחמד מוזפר שהורשע בעבירת רצח. המערער ביקש לאמץ את עמדת המיעוט בהכרעת הדין לפיה נקבע כי לא הוכח יסוד היעדר הקנטור. הפסיקה פירשה את יסוד היעדר הקנטור ככולל בחובו מבחן כפול ומצטבר - סובייקטיבי ואובייקטיבי. צויין כי לא התקיים במערער המבחן הסובייקטיבי לקיומה של התגרות.

22/04/2014
בית המשפט המחוזי דחה את עתירתה של מד מים רימונים בע"מ, המופנית כנגד הליכי מכרז להתקנת מערכת קריאה מרחוק. העותרת טענה כי יש לפסול את ההצעה הזוכה כיוון והוגשה ללא רישיון מתאים ממשרד התקשורת. צויין כי הדרישה לאישורים נודעה לצדדים רק עם מכתבו של משרד התקשורת, וכתוצאה מכך נקבעה ארכה לצורך הסדרת הרישיון.

22/04/2014
בית משפט לענייני משפחה דחה את תביעת הבן לסעד הצהרתי לפיו הוא זכאי לשליש מהנכס, מזכויותיו ומכספיו של אביו המנוח. בית המשפט קיבל את טענתה של הנתבעת, אם התובע, לפיה התובע ביקש לשמש כאפוטרופוס של אביו במטרה לגזול את רכושו, ומשכך נקבע כי התובע פעל בחוסר תם לב.

22/04/2014
בית משפט השלום דחה את ערעורם של כותון קולורס בע"מ ואח' על שומות שהוציא המשיב. צויין כי ככל הנראה נרשמו בני המשפחה כעובדים על מנת לאפשר את הקטנת חבות המס של החברה ושל העובדים האחרים וכדרך לתגמל את בני המשפחה על חשבון חבות המס.

22/04/2014
פורסם תזכיר חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשע"ד-2014. מטרת החוק היא לעגן את זכותו של אדם עם מוגבלות, כהגדרתו בחוק זה, לקבלת שירותי רווחה לשם מיצוי יכולתו לחיים עצמאיים, להשתתפות שוויונית בחברה ולקבלת מענה הולם לצרכיו.

22/04/2014
בית המשפט המחוזי דחה את עתירתה של חברת רמי חסון בע"מ שביקשה להורות על ביטול זכייתה של הזוכה בהליך הצעת מחיר לתכנון, רישוי וביצוע של שני גני ילדים דו כיתתיים, ולהכריז עליה כזוכה. צויין כי לא נפל פגם בהחלטת ועדת המכרזים המצדיק את התערבותו של בית המשפט.

22/04/2014
בית משפט השלום נעתר באופן חלקי לתביעתו של ד"ר דוד סער, עו"ד, שתבע סך של 100,000 ש"ח בגין דברי לשון הרע שאמרה הנתבעת. צויין כי מדובר בדברים שנאמרו לאחר דיון משפטי לא פשוט מבחינת הנתבעת, כאשר התובע פורט על נימיה הרגישים והחשופים, ובמצב דברים זה התובע ידע שהתנהלות זו עלולה לחשוף אותו להתנהגות בלתי נשלטת מצידה. לאור האמור העמיד בית המשפט את סכום הפיצוי לתובע בסך של 1,500 ₪.

22/04/2014
בית משפט השלום חייב את המדינה בנזיקין בגין החלטת שוטר לעצור חשוד שסירב לחתום על כתב ערובה. צויין שלא התקיים חשד סביר לביצוע עבירה בת-מעצר, ומשכך הופקעה סמכותו של השוטר לקבוע תנאי שחרור.

22/04/2014
בית משפט השלום קיבל את תביעתה של ורדה פז, מתווכת מקרקעין, לתשלום דמי תיווך בגין מכירה ורכישה של נכס, בעוד שהנתבעים שילמו דמי תיווך למתווכת אחרת. צויין שהנתבעים פעלו בחוסר תום לב כלפי התובעת, וכי המתווכת לה שילמו נהגה בחוסר אכפתיות כששמה ידה על דמי התיווך בניגוד לחובתה המקצועית ליידע את הלקוחות לגבי סיכון זה.

22/04/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון – קביעת שבח מיוחד במכירת דירה), התשע"ד–2014. מוצע לתקן את חוק מיסוי מקרקעין ולקבוע מסלול חדש ומקוצר אשר יאפשר לקבוע שבח מיוחד לפי בחירת הנישום, שימוסה בשיעור של 12% במקום 25%, בלי להידרש להוכחות.

22/04/2014
בית משפט לענייני משפחה נעתר לתביעתה של האם להחזרת ביתה שנחטפה על ידי אביה והובאה על ידו מספרד לישראל. נקבע כי הקטינה נחטפה על ידי אביה, הורחקה ולא הוחזרה כדין למקום מגוריה הרגיל, ובכך הפר האב את זכויות המשמורת של אמה.

22/04/2014
בית משפט השלום הורה על ביטול כתב אישום במסגרת קובלנה פלילית פרטית. צויין כי ההכרעה בכתב האישום בקובלנה, המבוססת על אירועים נקודתיים, ספק אם תקדם את פתרון הסכסוך הכולל בין הצדדים. דרך המלך הינה במנגנון של גישור ובוררות.

22/04/2014
בית משפט השלום גזר 6 חודשי מאסר על תנאי, וקנס בסך 5,000 ₪ על יהודה חריט שהורשע בעבירה של גידול סם. בגזירת עונשו התחשב בית המשפט בהודית הנאשם ובהעדר עברו הפלילי.

22/04/2014
בית המשפט המחוזי הורה על ביטול ההסכם בין יהושע בסט ואח' לבין סונול ישראל בע"מ, שמכוחו הוקמה והופעלה תחנת דלק באור יהודה. צויין כי בשל אי החוקיות המהותית שדבקה בהסכם יש להורות על ביטולו, ובכלל זה יש להורות גם על ביטולה של חכירת המשנה הרשומה על המקרקעין לטובת סונול. לאור האמור סונול חוייבה בתשלום של 2,400,000 ש"ח.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו