לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
26/02/2015
בית המשפט המחוזי הרשיע את צבי בר, ראש עיריית רמת גן לשעבר, בביצוע ארבע עבירות של קבלת שוחד, שתי עבירות של הלבנת הון, עשיית פעולה ברכוש אסור ועבירות מס. יתר הנאשמים, שאול לגזיאל, חיים גייר ואח', הורשעו בעבירות של מתן שוחד ועבירות נלוות, כל אחד לפי חלקו. צוין, כי הכרעת הדין מגוללת התנהלות בלתי תקינה, בלתי מוסרית ומהווה דוגמא מובהקת לשחיתות שלטונית. את היושר, השקיפות והגילוי הנאות החליף ניצול המעמד לטובת לקיחת טובות הנאה.

26/02/2015
בית הדין האזורי לעבודה דחה תביעה לקבוע כי בין התובע, חשב מלווה במועצה המקומית מג'אר, לבין מדינת ישראל, התקיימו במהלך התקופה הרלוונטית יחסי עובד ומעסיקה, על אף שבהסכם אשר שימש בסיס להתקשרות בין הצדדים, הוגדר התובע כ"קבלן עצמאי". נקבע, כי העובדה כי התובע ניהל קודם לכן עסק עצמאי אותו המשיך להפעיל גם במהלך היותו חשב מלווה, אפילו שנאלץ לצמצם את היקף עבודתו בעסקו, מלמדת גם היא על כך שהתובע לא השתלב ב"מפעלה" של הנתבעת, אלא סיפק לה שירות.

26/02/2015
בית הדין הארצי לעבודה דן בערעור וערעור-שכנגד על פסק הדין שבמסגרתו נקבע, כי פיטורי המשיבה מעבודתה בעיריית רמת השרון היו מטעמים זרים ופסולים ובהליך פגום, וכי הסעד הראוי בנסיבות העניין אינו השבת העובדת לתפקידה, כי אם פיצוי כספי שנפסק. נקבע, כי למעט הסתייגויות עובדתיות נקודתיות, לא נמצא כי יש הצדקה להתערב בקביעת בית הדין האזורי, שלפיה פיטורי העובדת היו שלא כדין הן מבחינת עילות הפיטורים, בהיותן מעורבות בשיקולים זרים, והן מבחינת הליך הפיטורים. עוד נקבע, כי אין מקום להיעתר לסעד האכיפה שביקשה העובדת.

26/02/2015
בית המשפט המחוזי גזר את דינם של זוג הורים שהורשעו בעבירות שיוחסו להם בכתב אישום חמור ביותר, המגולל מסכת של עבירות מין קשות שביצע הנאשם בשלוש מבנותיו. הנאשמת, אם הבנות ורעיית הנאשם הורשעה בסיוע למעשי הנאשם. על הנאשם נגזרו 20 שנות מאסר ועל הנאשמת נגזרו 3 שנות מאסר. בית המשפט ציין, כי כתב האישום חושף זוועה מתמשכת, אשר התרחשה בביתם של הנאשמים והמתלוננות, עת הנאשמת נוהגת באלימות פיסית ומילולית קשה כנגד ילדיהם והנאשם מבצע באופן שיטתי ובלתי פוסק שורה ארוכה של עבירות מין בשלוש מבנותיהם, מעשים שנמשכו על פני שני עשורים, בתדירות גבוהה ובידיעתה של הנאשמת שנמנעה מלסייע להן, מנעה מהן להגיש תלונה ולעיתים, תוך הטלת האשם עליהן.

26/02/2015
בית המשפט העליון דחה עתירה כנגד החלטת שר התקשורת לדרוש מהעותרת, "All For Peace", לחדול משידורי רדיו "כל השלום". לטענת העותרת, מדובר בהחלטה בלתי חוקית, המונעת מטעמים זרים, פוגעת בחופש הביטוי ומנוגדת למדיניות של משרד התקשורת. נקבע, כי מדובר בהפרת החובה לפעול על-פי הכללים המסדירים את תחום שידורי הרדיו לציבור הרחב, ומשנמצא כי החובה האמורה חלה על העותרת והיא הופרה, לא היה מנוס מקבלת ההחלטה המנהלית שהעותרת ביקשה לתקוף. צוין, כי לתוצאת ההליך אין שום קשר לתכני השידור ולתכליות הראויות שהעותרת מבקשת לקדם.

26/02/2015
בית המשפט המחוזי דן בבקשת נאמן להורות כי העברת הכספים שנעשתה על ידי החייב למשיבות, מהווה העדפת מרמה ובטלה כלפיו. בית המשפט קבע, כי על מנת שפעולה משפטית תיפסל כהעדפת מירמה, על המבקש לפוסלה להוכיח כי מטרתו הדומיננטית של החייב בביצוע ההעברה, הייתה להעדיף נושה מסוים. על המעוניין בביטול העסקה רובץ הנטל להוכיח כוונת העדפה סובייקטיבית מצד החייב. מאחר שכוונת העדפה אינה קלה להוכחה, ובמרבית המקרים אין ראיה ישירה לקיומה של כוונה כזו, נקבע בפסיקה כי כוונת העדפה ניתנת להוכחה גם בראיות נסיבתיות. במקרה דנן, התקיימו התנאים לתחולת סעיף 98 לפקודה והעברת הכספים למשיבות מהווה העדפה פסולה.

26/02/2015
בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק הדין אשר הכריז על קטינה כבת אימוץ כלפי אימה, היא המערערת, ללא צמצום תוצאות האימוץ כלפי המערערת. בית המשפט קבע, כי לא מדובר על קטינה אשר הועברה למשפחת אומנה לאחר שגדלה תקופה זו או אחרת במשפחתה הביולוגית, אלא במי שמיד לאחר הלידה הועברה למשפחת האומנה, אשר גם מיועדת לאמץ את הקטינה, על כל המשתמע מכך. בנסיבות המקרה, טובתה של הקטינה מחייבת דחיית בקשתה של האם להמתין עד שייבחן מצבה, שמא המצב ישתנה עד כדי אפשרות לגידולה של הקטינה.

26/02/2015
בית המשפט לעניינים מנהליים דן בבקשה לפסיקת גמול ושכ"ט עו"ד, במסגרת תביעה ובקשה להכיר בה כייצוגית כנגד מי אביבים 2010 בע"מ, שעניינה אגרות חיבור לשירותי מים וביוב. התובע ובאי כוחו מבקשים לפסוק לזכותם סכומים של 100,000 ₪ ו-600,000 ₪ בהתאמה. נפסק, כי בחשיבותה של התביעה להפסקת הגבייה יש כדי להצדיק את עצם מתן הגמול, תוך צמצום בהיקפו. בשים לב לסכום שנגבה ונותר בידי המשיבה, ואמות המידה שנקבעו בפסיקת בית המשפט העליון, הגמול לתובע הייצוגי יעמוד על 50,000 ₪, ושכ"ט עורכי הדין המייצגים יעמוד על 200,000 ₪.

26/02/2015
בית המשפט העליון קיבל ערעור על גזר הדין שהוטל על המערער, 3 שנות מאסר, בגין הרשעתו בעבירות של קשירת קשר לפשע, ניסיון ייבוא סם מסוכן והפרת הוראה חוקית. נקבע, כי לא רק בעצם קביעת העונשים, אלא גם בהחלטה על קביעת חפיפה של עונשים או ריצויים במצטבר, על בית המשפט ליתן דעתו להשלכות החלטתו לענין אחידות הענישה ושמירת מדרג יחסי הולם בין עונשיהם של שותפים או מעורבים בעבירות באותה פרשה. בנסיבות המקרה, יש לקבל את הערעור באופן שעונש המאסר בפועל שהוטל על המערער יקוצר ויעמוד על 30 חודשים.

26/02/2015
בית המשפט המחוזי גזר 20 חודשי מאסר על עבד אל חמיד גבארה, שהורשע בעבירות של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, איומים, תקיפה ועוד. הנאשם הגיע לגן הילדים של בתו, חסם את נתיב נסיעתה של המתלוננת, צעק עליה ואיים שיהרוג אותה, והכל לעיני בתם המשותפת ובתה בת ה-17. לאחר שהמתלוננת יצאה מהרכב, נסע הנאשם לאחור על מנת לצבור תנופה, ואז התנגש עם רכבו בגופה של המתלוננת. צוין, כי על אף קשייו להביע אמפתיה כלפי המתלוננת, הנאשם הפקיד סכום משמעותי של 100,00 ₪ לפיצוי המתלוננת, ויש בכך כדי להצביע על לקיחת אחריות מסוימת ועל הבעת חרטה על מעשיו.

26/02/2015
בית משפט השלום דן בתביעה לקבלת סעד כספי והצהרתי לפיו זכאית התובעת להמשיך ולקבל תגמול חודשי מאת הנתבעת, כלל חברה לביטוח בע"מ, בגין פוליסת ביטוח חיים- אובדן כושר עבודה, שהונפקה על ידה עבור התובעת. צוין, כי יש לדחות את התביעה האישית כנגד סוכנות הביטוח, לאור העובדה שהרחבת אחריותם של סוכני ביטוח במקרים בהם חברת הביטוח מסרבת לשלם תגמולי ביטוח תוכל להביא לתופעה מסוכנת ושלילית של "ביטוחיות מתגוננת".

26/02/2015
בית משפט השלום גזר את דינם של אייל זוארס, בוזי אינטרטיימנט בע"מ ואח', בגין הרשעתם בביצוע עבירות מס. צוין, כי בעוד שניתן להתחשב בטענה לפיה דוח לרשויות המס אינו מוגש בזמן בשל הסתבכות כלכלית, שמנעה אפשרות לשלם לרואה החשבון שצריך היה לערוך את הדוח, הרי שלא ניתן לקבל את העובדה שאדם, המסתבך כלכלית, בוחר להנפיק חשבוניות פיקטיביות או להגיש דוחות כוזבים כמזור לצרותיו.

26/02/2015
בית משפט השלום קיבל תביעה בהתאם לחוק איסור לשון הרע, שהגישה התובעת, אשר ניהלה מערכת יחסים עם בעלה של הנתבעת. צוין, כי התובעת ביצעה מעשה של עוולה וזאת לאחר חשיבה ותכנון. הנתבעת עורכת דין, ולפיכך היה עליה להיות מודעת להשלכות של מעשיה. הפרסום מבחינת התוכן שבו, יש בו כדי לפגוע בשמה הטוב של התובעת לאור האופן שבו הדברים מוצגים על ידי הנתבעת. עם זאת, יש לתת את הדעת למצב אשר הביא את הנתבעת לתלות את המודעות וסערת הרגשות שבהן היתה מצויה, בעקבות גילוי מערכת היחסים שבין התובעת לבעלה.

26/02/2015
בית המשפט לענייני משפחה דן בשאלה האם חלק החנות שבבעלות הנתבעת, המצוי בקומת המרתף, הינו אכן חלק מהחנות, כמופיע במרשם המקרקעין ובפנקס הבתים המשותפים, או שמא חלק זה, הינו חלק מהרכוש המשותף. נקבע, כי הרישום משקף כשורה את זכויות הצדדים. התובעים לא הוכיחו פגם ברישום ולא הוכיחו כי יש להושיט להם כל סעד במסגרת התובענה. צוין, כי התביעה הוגשה ממניעים זרים, בלא כל עילה וטוב היה אלמלא הייתה מוגשת לבית המשפט.

26/02/2015
בית המשפט המחוזי דחה תביעות העוסקות בסירוב המדינה להחזיר לחברות הדלק התובעות את מס הבלו, ששולם על ידן לנתבעת, כאשר רכשו את הדלק מבתי הזיקוק, באותם המקרים שהצרכן הסופי לא שילם את תמורת הדלק לרבות הבלו הכלול בו. נפסק, כי חוק הבלו קובע מפורשות כי הבלו מוטל על היצרן, כהגדרתו בחוק הבלו, שישלמו בעת הוצאתה דלק ממקום הייצור. אין לקבל את טענות התובעות, לפיה חוק הבלו הוא רב שלבי וגם כי אירוע המס הוא במועד המכירה לצרכן הסופי. הבלו מוטל פעם אחת, על יצרן הדלק, בהוצאת הדלק ממקום ייצור/אתר אחסון ובנקודת זמן זו מתרחש אירוע המס.

25/02/2015
בית המשפט העליון דן בעתירת מפלגת ישראל ביתנו כנגד יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-20 ואח', העוסקת בחלוקת המגזין הצרפתי "Charlie Hebdo" בחינם כתעמולת בחירות. נקבע, כי במסגרת תעמולת הבחירות, רשאים העותרים לחלק את הגיליון המיוחד של המגזין הצרפתי "Charlie Hebdo" לקהל הבוחרים. זוהי תעמולת בחירות לגיטימית, לא מתנה אסורה. כמו כן, אין סמכות ליתן צו למניעת חלוקת הגיליון המיוחד בשל תכניו, כל עוד אין בתוכן משום עבירה על אחד מן החיקוקים המנויים בסעיף 17ב(א) לחוק דרכי תעמולה.

25/02/2015
בית הדין הארצי לעבודה אישר הסכם פשרה בין מדינת ישראל ואח' ובין ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים בסמינרים ובמכללות, והורה על סיום הצעדים הארגוניים שנקט ארגון המורים. בין היתר, צוין כי בהסכמות המפורטות בפסק הדין יש כדי לסיים את המחלוקות מושא הליך זה והצדדים ימשיכו ויקיימו ביניהם הידברות שוטפת בנוגע לסוגיות שוטפות שיתעוררו בקשר לתלמידים לקויי הלמידה.

25/02/2015
בית הדין הארצי לעבודה דחה ערעור על פסק הדין בו נדחתה תביעת המערערת להכיר בפגיעה בברכה השמאלית כ"פגיעה בעבודה". בית הדין קבע, שכפי שקבע בית הדין האזורי, חוות דעתו של המומחה הרפואי ברורה ונחרצת ולפיה אין מדובר בפגיעה הנובעת מאירוע טראומטי אלא במצב תחלואתי כרוני. משקבע המומחה כי הנזק אינו נובע מטראומה אלא ממצב תחלואתי, הגם שאין חולק כי אירוע טראומטי אירע לתובעת, לא קם הקשר הסיבתי-רפואי בין האירוע לבין הנזק הנטען.

25/02/2015
פורסם דוח מבקר המדינה- דוחות ביקורת הוצאות מעונות ראש הממשלה סוגיות במינהל הכנסת מינהל וכספים בבית הנשיא. בין היתר, צוין כי הוצאות מעונות ראש הממשלה בכמה תחומים, ובייחוד בכל הנוגע להזמנת ארוחות מוכנות ולניקיון, חרגו מעקרונות היסוד של ניהול כספים ומעקרונות המידתיות והסבירות, החיסכון והיעילות.

25/02/2015
בית המשפט לתביעות קטנות דחה תביעה שעניינה בהדבקת מדבקה על רכבו של התובע, אשר התריעה בתובע כי הנו חונה במקום אסור בחניון הנתבעת, ובנזקים שלטענתו נגרמו לו כתוצאה מכך. נקבע, כי יתכן כי המדבקה אכן גרמה טרדה מסוימת לתובע, או הרגיזה אותו, אך אין מדובר בנזק ממשי, וגם אין מדובר, בטרדה העולה על זו שגרם התובע לנתבעת בכך שהחנה את רכבו במקום אסור בחניון הנתבעת ויצר הפרעה לכלי הרכב המבקשים לעזוב את החניון.

25/02/2015
בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל עתירה שהגיש אסעד שיבלי כנגד החלטת ועדת השחרורים, שדחתה את בקשתו לשחררו על תנאי ממאסרו. העותר הורשע בהריגה, סיכון חיי אדם במזיד בנתיב תחבורה ועבירות נוספות, לאחר שבערב יום הכיפורים התשס"ח, בעת שנהג בטרקטורון, פגע בילדה טל זינו ז"ל שרכבה על אופניה בכביש הסמוך לבית הכנסת ביישובה. נקבע, כי חרף עמדת משפחת המנוחה מצווה הוועדה, בבואה לשקול את שאלת השחרור על-תנאי, לבחון את מסוכנותו של העותר. במידה ומסוכנות זו אינה ברמה גבוהה ואם ניתן לאיינה, כמו במקרה דנן, על ועדת השחרורים להורות על שחרורו.

25/02/2015
בית המשפט לתביעות קטנות דחה תביעה בה עותרת התובעת, לחייב את הנתבע, בא כוחה לשעבר, לתשלום החזר סכומי שכר טרחה ששילמה לו ופיצוי בגין עגמת נפש. בית המשפט ציין, כי התערבות בתוכנו של חוזה שנכרת בידי בגירים, היא מעשה חריג. בידי התובעת נתונה הייתה האפשרות לפנות לעו"ד אחר ואם בכל זאת העדיפה היא לשכור את שירותי הנתבע, הרי שעשתה זאת לא רק בעיניים פקוחות ומדעת אלא גם מכוח הערכתה על אודות מקצועיותו, כפי שגם הומלץ בפניה.

25/02/2015
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה עתירה כנגד עיריית חיפה, העוסקת בשאלה האם נכה צה"ל זכאי להנחה מארנונה בגין נכס המוחזק על ידו ואשר לא משמש אותו כמגורים או כבית עסק. נקבע, כי נושא מתן הנחות מכספי ציבור חייב להיות מעוגן בחוק ספציפי. אמנם זכאי כל נכה צה"ל להוקרה והערכה על תרומתו לחברה, אך לא ניתן רק מסיבה זו לפטור אותו ממלוא תשלום הארנונה.

25/02/2015
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה לקיום צוואת מנוח והתנגדות לה. בית המשפט ציין, כי לא רק שהנתבעת לא הרימה את הנטל הראייתי המושת עליה להוכחת השפעה בלתי הוגנת, אלא שהוכח באופן פוזיטיבי, כי לא היתה כל השפעה בלתי הוגנת. עוד נקבע, כי זכותו של המנוח הייתה לשנות את צוואתו הקודמת, ואין הנתבעת יכולה "להסתמך" על הצוואה הקודמת.

25/02/2015
בית הדין האזורי לעבודה קיבל את תביעתה של ד"ר אורית קמיר כנגד המרכז האקדמי פרס, בטענה כי פיטוריה נעשו שלא כדין ובחוסר תום לב. מנגד טען המרכז, כי התובעת פוטרה לאור העובדה שלא תיאמה את נסיעתה לחו"ל עם הגורמים הרלוונטיים בנתבע, ואף החסירה מספר שיעורי הוראה כתוצאה מכך. נפסק, כי אין לראות במעשי התובעת הפרת משמעת חמורה אלא לכל היותר טעות בשיקול דעת. לאור לקיחת האחריות מצד התובעת, והתחייבותה להימנע מביצוע טעויות כאלה בעתיד ראוי היה להסתפק בהתנצלות זו, תחת קבלת ההחלטה על פיטורים.

25/02/2015
בית משפט השלום ביטל כתב אישום המייחס לנאשם עבירות של הפרעה לשוטר ושימוש בכוח כדי למנוע מעצר. הנאשם טען כי השוטר שעצר אותו הוא שנהג כלפיו באלימות. נקבע, כי לא ניתן להמשיך בניהול התיק הפלילי, בעוד שלא נחקרה תלונת הנאשם כנגד השוטר. מסקנה זו מתחזקת שעה שהעבירות שבכתב האישום אינן מן החמורות שבספר החוקים, כך שהעניין הציבורי בניהול המשפט אינו מן המעלה הראשונה.

25/02/2015
בית המשפט לתביעות קטנות דן בתביעה שהגישה אם כנגד בתה, לחייב את הנתבעת בתשלום מחצית משכר טרחה והוצאות משפט שהתובעת שילמה לעורך הדין שייצג אותה בתביעת פיצויים שהוגשה בעקבות מותו של בנה, אחיה של הנתבעת, ואשר מכוחה קיבלה הנתבעת חלק מהפיצויים. נקבע, כי תחושת הצדק, ההגינות ועקרון תום הלב, אינם מצדיקים לחייב את הנתבעת, אשר לא ידעה על תביעת הפיצויים, לא הסכימה לייצוגו של עורך הדין ולתשלום שכרו מעבר לאחוזים מסכום הפיצויים וצורפה לתביעת הפיצויים לקראת חתימת הסכם הפשרה שגובש בתיק, להשתתף בתשלום שכר ששולם לעו"ד, ללא הסכמתה, שנים קודם לידיעתה על ההליך.

25/02/2015
בית המשפט לעניינים מנהליים אישר הסדר פשרה במסגרת תביעה שהוגשה כנגד עיריית נהריה, בגין שימוש במפוחי עלים שמבצעת הנתבעת בניגוד להוראות התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש). בין היתר, הוסכם כי הנתבעת מתחייבת למנוע שימוש במפוחי עלים בתחומה, בניגוד להוראות הדין, בין על ידי עובדי העירייה ובין על ידי קבלני ניקיון ו/או גינון מטעמה וזאת אך ורק לגבי מפוחים שהשימוש בהם אסור על פי דין. צוין, כי הסכם הפשרה (המתוקן) הינו הוגן, מאוזן, וראוי, ויש בו כדי לשקף את תכליות חוק תובענות ייצוגיות, תוך שמירה על האינטרס הציבורי.

25/02/2015
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה בחלקה עתירה שהגישו העותרים, זוג נשוי המתגורר בדירת הורי העותר, יחד עם הורי העותר, נגד החלטת מנהל הארנונה בעיריית נתניה לפצל את החיוב בארנונה המושת בגין הדירה, ולחייבם בארנונה בגין החלק היחסי בו הם מתגוררים, על אף שהדירה היא בבעלות הורי העותר והם מתגוררים עימם. נפסק, כי התרת פיצול הדירה למספר מחזיקים לצורך תשלום הארנונה, במקרה כאן על נסיבותיו הייחודיות, היא סבירה ונכונה. עם זאת, אין להתיר חיוב רטרואקטיבי כפי שמבקשת המשיבה לעשות.

25/02/2015
בית המשפט המחוזי דחה תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לבנם המנוח של התובעים, אשר נהרג כתוצאה מפיצוץ נפל פגז. בית המשפט קבע, כי הנתבעת, מדינת ישראל, הרימה את הנטל להוכיח כי לא התרשלה, בכל האמור בכינון נהלים הולמים לטיפול בנפלים, ובשמירה על שטחי האש. על יסוד מסקנה זו, ונוכח טיב הוראות החוק, שהפרתן מיוחסת בכתב התביעה לנתבעת או לשלוחיה, יש לדחות גם את הטענה, בדבר אחריות הנתבעת, בגין עוולת הפרת חובה חקוקה.

24/02/2015
בית משפט השלום דן בתביעה שעניינה ביחסי שכירות בין הצדדים. התובעת טוענת, כי השוכרים הפרו את הסכם בשל המעשים הבאים: ניהול עסקי קייטרינג בדירה; גרימת מטרד לשכנים; הימנעות מלהעביר את חשבונות המים, החשמל והגז על שמם; אי תשלום חשבונות שוטפים; איחור בהחזקת החזקה בדירה; אי פינוי חפציהם מהדירה; השבת הדירה עם ליקויים רבים; אי תשלום מלוא דמי השכירות וההפרשים בגין דמי השכירות. נקבע, כי אין ספק כי התובעת זכאית לפיצוי בגין עגמת נפש וביטול זמן, הן בשל העובדה כי הוטל עיקול על חשבונה בבנק בשל אי תשלום חוב של השוכרים, וכן בשל המצב בו נמסרה הדירה לידיה והצורך לדאוג לטיפול בניקיון הדירה ובתיקון הנזקים.

24/02/2015
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה עתירה נגד החלטתו של ראש אגף משאבי אנוש במשטרת ישראל, להורות על פיטוריו של העותר משירות המשטרה, מחמת אי-התאמה לשירות; זאת, בעקבות חקירתו במחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) בחשד לביצוע עבירה של גניבה ממעביד. נקבע, כי משמצאו המשיבים, אשר אמונים על הגדרת רמת ההתנהגות הנדרשת במשטרה, כי העותר אינו מתאים לשירות במשטרה לנוכח מעשיו, הרי שבפועל אין אפשרות לנקוט אמצעי שמידת פגיעתו בעותר פחותה, ועליו לעזוב את שורות הארגון.

24/02/2015
בית המשפט המחוזי גזר שני מאסר עולם מצטברים על יבגני בגץ, בגין רצח אשתו ובן זוגה. צוין, כי העדר החרטה והעדר כל אמפטיה לנפגעי העבירה, מעיד על מסוכנותו הרבה של הנאשם, ומול כל אלו, מתגמדות הנסיבות האישיות כמו העדר עבר פלילי וגילו של הנאשם.

24/02/2015
בית המשפט המחוזי דן בתביעה בה דורשים התובעים מהנתבעת, הסתדרות מדיצינית הדסה, לפצותם בגין נזקי גוף שונים שנגרמו לתובעת, עקב טיפול רשלני שניתן לה, לטענתם, עת אושפזה אצל הנתבעת וטופלה על ידי רופאיה. נפסק, כי הוכח ברמת ההסתברות הנדרשת שהתרשלות הנתבעת הביאה בסופו של דבר לנזקים שנגרמו לתובעת, המתבטאים בפגיעה המוחית שנגרמה, כפי שפורטה בחוות הדעת שהוגשו לבית המשפט, כאשר מחוות הדעת עולה ההסבר הרפואי לקשר שבין אי מתן הטיפול במועד לבין הנזקים שנגרמו.

24/02/2015
בית המשפט המחוזי גזר 5 חודשי עבודות שירות על יצחק בביוב, שהורשע בעבירות של השפעה בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך ובעבירה של הנעה בתרמית. בית המשפט ציין, כי לולא היה מדובר בעסקת טיעון, היה קובע את מתחם הענישה הראוי בין שנתיים לארבע שנות מאסר בפועל ולא חורג ממנו. זאת, נוכח ההשלכה הרוחבית הדרמטית שיש לעבירות מהסוג שביצע הנאשם על האמינות שמייחס הציבור לשוק ההון ולבעלי המקצוע הפועלים בו. ללא אמון הציבור, לא יכול להתקיים שוק הון יעיל ומשוכלל המקדם את המשק.

24/02/2015
בית הדין האזורי לעבודה דחה תביעה של עובד כנגד מעסיקתו, לתשלומים פיצויי פיטורים, פיצוי בגין פיטורים שלא כדין וללא עריכת שימוע ועוד. נפסק, כי התובע הוא שבחר להפסיק לעבוד בנתבעת, משום שלא היה מעוניין להכנס עוד לכפר בית-ג'אן, מסיבות אישיות שלו. על כן, יש לראותו כמתפטר ולא כמפוטר. התובע לא עמד בנטל להוכיח מתכונת עבודה קבועה, בשעות לילה, דווקא, או שעות עבודה מסויימות, בגינן לא קיבל תמורה מספקת; ומאחר שהיה עובד במשכורת - אינו זכאי לתשלום נפרד עבור "חגים".

24/02/2015
בית המשפט לתעבורה גזר 4 שנות מאסר על יעקב וייצמן, שהורשע בגרימת מוות בנהיגה רשלנית (4 עבירות) ונהיגה ברשלנות וגרימת חבלה של ממש (6 עבירות). צוין, כי רמת הזהירות הנדרשת מנהג המסיע נוסעים הינה רמה גבוהה העולה על הרמה הנדרשת מכל נהג אחר. כנהג מקצועי, היה על הנאשם לצפות כי התממשות הסיכון שבהתנהגותו יביא לפגיעה בנוסעים הרבים אותם הסיע ברכבו. היה עליו להיות מודע לנזק הגדול שייגרם כתוצאה מנהיגתו הרשלנית.

24/02/2015
בית המשפט העליון קיבל ערעור העוסק בהחלטת בית המשפט המחוזי בעקבות פטירתו של בורר, שלא למנות בורר חליף אלא להסתפק במינוי מומחה שהוא רואה חשבון שינסה להשלים את החלטת הבורר המנוח, תוך שמירה של האפשרות שלמומחה תינתנה סמכויות של בורר בשלב מאוחר יותר. נפסק, כי בנסיבות העניין, משנפטר הבורר בטרם סיים להכריע בכל המחלוקות בין הצדדים, היה על בית המשפט המחוזי למנות בורר חליף בהתאם לסעיפים 8 ו-12 לחוק הבוררות.

24/02/2015
בית משפט השלום קיבל תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לשתי התובעות, עת החליקו על רצפה רטובה במהלך ביקורן באתר הנתבעת, פארק העמק בע"מ, במסגרת טיול לילדי גן טרום חובה. נפסק, כי הנתבעת התרשלה, אם במעשיה ואם במחדליה, במניעת או הקטנת סכנת ההחלקה על רצפת השירותים, אשר יכלה לצפותה, וצריכה היתה לצפותה.

24/02/2015
בית המשפט העליון דחה ערעור העוסק בשומה שהוציא למערערים פקיד השומה ירושלים. במוקד הערעור ניצבת השאלה, האם יש לראות בכספים שהועברו בין חברות בת של המערערת משום דיבידנד שמשכה חברת אם, כטענת המשיב וכפי שקבע בית המשפט המחוזי; או שמא הלוואה, כטענת המערערים. נקבע, כי יש לסווג את הכספים הנדונים – שהועברו מ-SLP לחברות האחיות ודרכן למערערת – כדיבידנד שמשכה האחרונה. בנוסף, אין מקום להתערב בממצא העובדתי שנקבע בבית המשפט קמא לעניין הסכום.

24/02/2015
בית משפט השלום דחה תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לתובעת כתוצאה מנפילה ממדרגות ביתו של הנתבע, המבוטח בפוליסת ביטוח אחריות צד ג'. בית המשפט קבע, כי התובעת לא הרימה את הנטל המוטל על כתפיה להוכחת גרסתה, לפיה התאונה אירעה עת החליקה במדרגות כתוצאה ממפגע. אין אלא להסיק, כי למזלה הרע החליקה התובעת ללא סיבה הנראית לעין או מעדה במדרגות, וכי נפילתה מצויה בגדר הסיכונים הטבעיים והרגילים מהסוג האורב לכל מי שיורד במדרגות.

24/02/2015
בית המשפט העליון דן בבקשת רשות הערעור העוסקת בשאלה האם אשם תורם של שוכרת, פוטר את מבטחת הבעלים מהשתתפות באופן מלא לנזק שנגרם, בין היתר, באשמה התורם של השוכרת. מדובר בנכס ש"זכה" לביטוח כפול: האחד מטעם מבטחת השוכרת (איילון - המשיבה), והשני מטעם מבטחת הבעלים (ביטוח חקלאי - המערערת). נקבע, כי השוכרת איננה אחראית באופן בלעדי לקרות הנזק, אלא רק לחלקו. העיקרון של מניעת התעשרות שלא כדין או חלוקה צודקת של נטל החיוב – מביא לכך שעל מבטחת הבעלים תחול חובת ההשתתפות ביחס ליתרת הנזק, דהיינו לגבי אותו חלק של הפיצוי בו אין אשם תורם של השוכרת.

24/02/2015
בית המשפט לענייני משפחה דן בשאלה האם הוא מוסמך חה לדון בתביעת המבקשת לפרוק השיתוף בדירת הצדדים, או שמא הסמכות מסורה לבית הדין הרבני. נקבע, כי תביעה לבית הדין הרבני שהסעד הנעתר בה הינו "שלום בית ולחילופין גירושין", מטילה על בעל הדין המבקש מכוחה לשלול את סמכות בית המשפט, נטל כבד ביותר לבאר הכיצד טוען הוא בכנות לגירושין בעוד באותה נשימה הוא עותר לשלום בית. במקרה כאן, לא עלה בידי המשיב להרים את הנטל המוגבר לענין הוכחת כנות תביעתו הסימולטנית לגירושין ולשלום בית כאחד. מאחר שמדובר בתביעה לשלום בית, נשמט הבסיס לטענת חוסר הסמכות ודינה להדחות.

24/02/2015
בית המשפט העליון דן בשלושה עררים על החלטותיו של בית המשפט המחוזי, בקשר לפרשה אשר במסגרתה הואשמו מספר נאשמים בכך שפעלו יחדיו לייצר ולהפיץ כמות גדולה של סמים סינתטיים, אשר מכונים גם "סמי פיצוציות". נקבע, כי קיימות ראיות לכאורה להוכחת כתב האישום, וכן קיימת עילה למעצרם של העוררים ושל יונתן, אשר כנגד שחרורו הוגש ערר מטעם המדינה. בנסיבות העניין, המסוכנות אשר נשקפת מן העוררים ומיונתן, איננה מאפשרת את שחרורם לחלופת מעצר.

24/02/2015
בית משפט השלום דחה תביעת לשון הרע שהגישו התובעות, גננות במקצוען ומפעילות גן בשם "גיגלס" בהוד השרון, כנגד אמו של אחד הילדים בגן, בשל דברים שפרסמה הנתבעת באתר אינטרנט ובפייסבוק. נפסק, כי הפרסום נעשה באופן מידתי וסביר, בפורומים המיועדים לכך וספציפיים להורים לילדים בגנים. לשון הפרסום אינה מתלהמת, הניסוח אינו פוגעני, וניתן לראות בפרסום את סיפור החבלה של בנה של הנתבעת ע"י הוריו והבעת דעתם לגבי התנהלות הגננות בעת האירוע.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו