לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
21/08/2014
בית המשפט המחוזי דן בערעור העוסק, בין היתר, בטענה כי השומה שהוציא פקיד שומה למערער הוצאה מאוחר למועד הקבוע בפקודת מס הכנסה. נקבע, כי האירוע שעוצר את מרוץ ההתיישנות הוא כאשר השומה לפי מיטב השפיטה מועברת לידיעת הנישום. לא ניתן אפוא לקבל את עמדת המשיב לפיה העברת השומה לפקיד העוסק במשלוח דואר או העברתה לסניף הדואר או משלוח השומה יש בה כדי למלא אחר התנאי שהשומה הגיעה לידיעת הנישום. לא ניתן לומר בשום פנים ואופן ששומה שנמצאת בבית הדואר או בדרכה מבית הדואר לנישום וטרם נמסרה לו, היא שומה שהועברה לידיעת הנישום.

21/08/2014
בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק הדין לפיו נתקבלה תביעת הפינוי שהגיש מנהל מקרקעי ישראל נגד המערער וזה הצטווה לפנות את המקרקעין נושא הערעור. צוין, כי אין להלום מצב בו בעל דין טוען טענה מסוימת בהליך אחד, ואת היפוכה של הטענה בהליך אחר, עת המדובר באותו סכסוך ובאותם בעלי דין, על אחת כמה וכמה הדברים אמורים עת "פניית הפרסה" נעשית באותו הליך במעבר בין הערכאות השונות. בעל דין שיעשה כן ייחשב כמי שעושה שימוש לרעה בהליכי משפט ויושתק בהשתק השיפוטי.

21/08/2014
בית משפט השלום דחה בקשת רשות ערעור שעניינה בתאונת דרכים שנגרמה לאחר שהמבקש, אשר נסע במונית שהייתה מבוטחת באמצעות המשיבה, הסיט את הגה המונית במטרה לגרום לה לעצור. פעולה חריגה זו בוצעה בהמשך לריב ומחלוקת שהתגלעו בין המבקש לבין נהג המונית, אשר, לטענת המבקש, הסיע אותו, בניגוד לרצונו ותוך ביצוע מעשים של חטיפה וכליאת שווא, לתחנת משטרה. נקבע, כי גם אם המבקש סבר שנהג המונית מסיעו בניגוד לרצונו לתחנת המשטרה, ברי כי פעולה מכוונת של הסטת ההגה, שלא נדרשה כפעולת חירום לשם הצלת חיים או מניעת התנגשות וכו', מחייבת להטיל על מבצעה את מירב האחריות לנזקי התאונה שנגרמה עקב כך, אם לא את מלוא האחריות.

21/08/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל את עתירת היועץ המשפטי לממשלה לביטול החלטתה של ועדת השחרורים לשחרר על תנאי את המשיב, המרצה עונש מאסר ראשון למשך 3 שנים בגין הרשעתו בעבירות של שוד בעל קיוסק, תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, הפרעה לשוטר והחזקת חשיש. נפסק, כי יש בעמדתו של המשיב בכל הקשור להשתלבות בהליך טיפולי ולגילוי מודעות לבעיית השימוש בסמים או באלכוהול, אשר גרם לו לבצע את העבירות נושא מאסרו, אשר הביאה לכך שלא שולב בהליך טיפולי לפני ובמהלך מאסרו, כדי להפוך את החלטת הוועדה להורות על שחרורו המוקדם, להחלטה בלתי סבירה.

21/08/2014
בית המשפט העליון דן בערעורו של יגאל חבר, מפקד איגוד שירותי הכיבוי באזור טבריה על הרשעתו בעבירות גניבה, מרמה ועוד. צוין, כי כניסה לעובי הקורה של הפרשה, אף בהתאם לגרסת המערער, חושפת ליקויים מערכתיים קשים באופן שבו התנהלו הרכש והניהול הכספי של שירותי הכבאות בעיר טבריה תחת פיקודו של המערער, ליקויים שהיה בהם כדי לשמש "תנאי חממה" לביצוען של עבירות פליליות. בית המשפט הורה על זיכויו של המערער מעבירה אחת של גניבה בידי עובד ציבור ומעבירה אחת של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, אולם הערעור על גזר הדין נדחה.

21/08/2014
בית משפט השלום דן בתביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. המחלוקת המרכזית היא לעניין הכיסוי הביטוחי: האם קיים כיסוי ביטוחי אצל המאגר הישראלי לביטוח רכב ("הפול") או קרנית היא זו שחבה בפיצוי. נפסק, כי המאגר הישראלי לביטוח רכב ("הפול") לא הוכיח שהכיסוי שלו אינו משתרע על התאונה. לפיכך, "הפול" מכסה את השימוש בקטנוע בעת התאונה והוא זה שצריך לפצות את התובע על נזקיו.

21/08/2014
בית משפט העליון דחה את עררו של גלעד גרנביץ, על החלטת בית המשפט המחוזי בגדרה ניתנה למשיבה ארכה להוציא תעודת חיסיון, ונדחתה בקשת העורר לשחררו ממעצר. נגד העורר הוגש כתב אישום המייחס לו קשירת קשר לביצוע פשע, שיבוש מהלכי משפט, לקיחת שוחד, תיווך בשוחד, מתן שוחד, גילוי בהפרת חובה, הפרת חובת סודיות, האזנת סתר שלא כדין, ושימוש לרעה בכח משרה. נקבע, כי לא נמצא כי בנסיבות נפל פגם בהחלטת בית המשפט המחוזי להעניק ארכה למשיבה לשם הוצאת תעודת חסיון, או כי יש מקום לשחרר את העורר ממעצר בשלב זה, על יסוד העובדה שטרם הושלמה הכנת תעודת החסיון.

21/08/2014
בית המשפט העליון דן בערעור על פסק הדין בו נתקבלה בקשת שותפות רואי החשבון סומך-חייקין ושותפות עורכי הדין ש. הורוביץ, לסילוק התובענה שהגישה המערערת על הסף מחמת התיישנות. נקבע, שהמשיבות לא הרימו את נטל ההוכחה המוטל עליהן, להראות ש-"הכוח לתבוע" התגבש מחוץ לתקופת ההתיישנות.

21/08/2014
בית משפט השלום דן בתביעה כספית שעניינה הסכם לביצוע עבודות תיקונים ושיפוצים בדירתה של התובעת. נפסק, כי כלל בסיסי קובע כי חוזה צריך להיות חתום על ידי הצדדים. כלל זה נסתר בנסיבות מיוחדות שבהן דרישת תום הלב גוברת על דרישות צורניות כגון העדר חתימה. לאור הכלל האמור, אין לקבל את טענת התובעת, לפיה "ההסכם" שבנידון מבטא את ההתחייבויות שנטלה הנתבעת על עצמה כלפיה, שכן כאמור מסמך זה אינו נושא את חתימתה של הנתבעת, נערך בכתב ידה של התובעת ואין בו כל אינדיקציה לכך, שהנתבעת התחייבה לבצע את העבודות המפורטות בו.

21/08/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה עתירה על החלטת החשבת הכללית במשרד האוצר, להורות על פטור מפרסום מכרז לאספקת שירותי תקשורת נתונים ותמסורת למשרדי הממשלה, וכן על הארכת התקשרות המדינה עם בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, אשר זכתה במכרז שפורסם בשנת 2005 לצורך מתן השירותים האמורים. נפסק, כי בהחלטתה של המשיבה להורות על פטור מפרסום מכרז ועל המשך ההתקשרות עם בזק למשך שנה נוספת, התקיימו התנאים הנדרשים בתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים. סבירות ההחלטה נלמדת אף לנוכח התנאים והמגבלות שהוצבו בצידה.

21/08/2014
בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על פסק הדין בו נדחתה התנגדותו של המערער לבקשת המשיבה לקיום צוואתה של אמם. בית המשפט קבע, כי במבט על ומכלול נסיבות עשיית הצוואה, תוך התייחסות למצבה הפיזי והשכלי-הכרתי הירוד (הגם שאינו עולה כדי פסלות כשלעצמו) מתעורר חשד כבד ביותר בנוגע לשאלה אם הצוואה משקפת את רצונה החופשי והאמיתי של המצווה. נראה כי עלה בידי המערער לעמוד בנטל המוטל עליו ברמה של מאזן ההסתברויות להטות את הכף לבטלות הצוואה.

21/08/2014
בית משפט השלום דן בבקשה למניעת הטרדה מאיימת, אשר נקבע במאוחד לדיון בבקשה למתן צו מניעה המונע התקהלות אלימה ומסיתה מחוץ לאולם השמחות שבו עתידים המבקש ובחירת לבו לחגוג את אירוע חתונתם, וכן להורות למשיבים כי יערכו הפגנה במקום אך ורק בהתאם לאישורי משטרה ותוך כדי הרחקת ההפגנה מהעיר ראשון-לציון. צוין, כי הטענה שבימ"ש זה אינו מוסמך לדון בבקשה כפי שהופנתה כנגד המשיבים אינה מקובלת כטענת סף. בית-משפט זה דן לא פעם בבקשות שבין שכנים כאשר האחד מבקש להטיל מגבלות על השני, בגין טענות להטרדות או להצרת צעדיו, שלא כדין ובגין חששות מפני הצד השני על פי טענות עובדתיות כאלה ואחרות.

21/08/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את עתירתה של עמותת "תורה והוראה" כנגד משרד החינוך, בגין חסימת תקציבה של העותרת בשל אי קיום דרישת המשיב. צוין, כי על המשיב להפעיל שיקול דעת בכל הנוגע לאופן בו הוא עורך את ביקורות השכר ומציב דרישות להשבה או מורה על קיזוז. והודגש כי אין חולק שהשבה עדיפה על קיזוז, משום שבמקרה של השבה מועבר הכסף ישירות לידי העובד ששכרו קופח.

21/08/2014
בית הדין הארצי לעבודה קיבל ערעור על פסק הדין שבו הוכרה מחלת המערער בכתפיו כפגיעה בעבודה, אולם לא הוכרה הפגיעה בעמוד שדרה צווארי כפגיעה בעבודה. נפסק, כי במקרה הנדון יש הצדקה למינוי מומחה רפואי נוסף לבחינת שאלת הקשר הסיבתי בין תנאי עבודתו של המערער לבין הליקוי בעמוד שדרה צווארי.

21/08/2014
בית המשפט לתביעות קטנות קיבל תביעה כנגד 013 נטוויז'ן בע"מ, בה נטען כי במסגרת שירות תמיכה טכנית שניתן לתובעת על ידי נציגי הנתבעת, בוצעה פעולה על ידי הנתבעת, אשר גרמה לשינוי בהגדרות הדואר האלקטרוני שלה. נפסק, כי התנהלות הנתבעת מהווה הפרה חמורה של חובתה לנהוג משנה זהירות כאשר היא מספקת שירות ללקוחותיה הטוענים כי נמחקים מיילים מתיבות הדואר שלהם. בוודאי שאל לה להטעותם, במיוחד כאשר קיימת מגבלת 24 השעות מאז מחיקת המיילים ועד המועד האחרון בו ניתן לשחזרם. מחיקת מיילים עלולה לגרום נזק משמעותי ביותר לבעל תיבת הדואר ועל הנתבעת לדאוג לשמירת רמת זהירות גבוהה ביותר ביחס לשירות הניתן בנושא זה.

20/08/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל עתירה שהגישה מדינת ישראל – משרד הביטחון נגד המועצה המקומית באר יעקב. בבסיס העתירה דרישת תשלום היטל סלילה בסך 132,490,232 ₪, שהטילה המשיבה על העותרת, בגין שטחי המחנה צריפין. נקבע, כי דרישת המשיבה להיטל סלילה מאת העותרת בטלה. צוין, כי התנהלות המשיבה לא הותירה בידי העותרת כל ברירה, אלא, לפנות לערכאות משפטיות פעם אחר פעם בעקבות דרישות חוזרות ונשנות בלתי סבירות. לא רק זאת, אלא שיום לאחר שהסתים הליך בין הצדדים בבית המשפט העליון, ועל אף שניתן פסק דין שבה המשיבה ושלחה דרישת תשלום נוספת מבלי שתיקנה את הדרוש תיקון.

20/08/2014
בית משפט השלום דחה תביעה לפיצויים בגין הפרת הסכם שהוגשה כנגד קיבוץ מסילות. במשך שנים ביצע התובע עבודות עיבוד ומכירה של תוצרת כרמי הזיתים של הנתבע וזאת עד לתום עונת המסיק של שנת 2009. התובע טוען כי נחתם בינו לבין הנתבע הסכם ולפיו הוקנתה לו הזכות להמשיך ולבצע את אותן עבודות גם בעונת המסיק 2010, וכי הסכם זה הופר על ידי הנתבע. נקבע, כי התובע לא עמד בנטל המוטל עליו ולא הוכיח כי בינו לבין הנתבע נכרת הסכם המתייחס לעונת המסיק 2010.

20/08/2014
בית הדין הארצי לעבודה קיבל ערעור על הוצאת צו לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט, במסגרתו הצו הושתו על המערערת, עיריית רמת השרון, קנסות על-אתר וקנסות על תנאי בגין בזיון החלטת בית הדין. נטען, כי החלטת בית הדין האזורי בטלה מעיקרה מאחר שניתנה על-ידי מותב ולא על-ידי דן יחיד. בית הדין קבע, כי במקרה זה הפגם בהחלטת בית הדין האזורי הוא כה מהותי, ומנגד התנהלות המערערת אינה מעידה על חוסר תום לב של ניצול טענה בדיעבד כמעשה מתוכנן כדי לגרום לביטול פסק הדין או שינה על זכויות, אלא על טעות משפטית. בנסיבות אלה הכף נוטה לביטול פסק הדין ולא לקיומו.

20/08/2014
בית המשפט המחוזי דחה ערעור על הכרעת הדין לפיה הורשע המערער בעבירת שיבוש והפרעה למחשב או לחומר מחשב ובעבירת חדירה למחשב שלא כדין. בית המשפט קבע, כי הוראות החיקוק שבנידון נועדו להעניק הגנה מפני חדירה לחומרי מחשב ולמנוע שיבושו של חומר מחשב, והתוכנות ומאגר המידע שהמערער חדר אליהם הִנם בבחינת "חומר מחשב". ביסוד סעיף 4 לחוק עומדת הדרישה שהחדירה תעשה ל"חומר מחשב" – המובע בשפת קריאת מחשב, וכך היה בעניינו. מכל מקום, אין דרישה שפעולת החדירה עצמה תבוצע בשפת קריאת מחשב; אם כי רובן ככולן של החדירות ל"תוכנה" או ל"מידע" מבוצעות אף הן באמצעות פקודות הניתנות בשפה כזו – השפה הבינארית, וכך גם היה במקרה הספציפי שלפנינו.

20/08/2014
בית המשפט העליון דחה שלוש בקשות רשות ערעור שעניינן חומרת העונש במקרי גרימת מוות ברשלנות. המשותף לשלוש הבקשות – כל אחד מן המבקשים הורשע בבית משפט השלום בגרימת מוות ברשלנות, ונדון למאסר בפועל. בית המשפט ציין, כי משקופחו חיי אדם ברשלנותו של נהג, המדיניות השיפוטית היא מאסר בפועל, בהיעדר נסיבות אישיות חריגות מאוד המצדיקות זאת. קשיים אישיים ומשפחתיים הכרוכים בכניסה למאסר הם אינהרנטיים למצב, ועל כן ככלל לא ייראו אלה כנסיבות להקלה.

20/08/2014
בית הדין האזורי לעבודה קיבל ערעור על דחיית תביעתה של התובעת להשלמת דמי לידה. נקבע, כי מכלול הראיות יכול ללמד על התנהלות בלתי תקינה של פקיד התביעות במקרה דנן. התנהלות הטומנת בחובה הטעיה כלפי התובעת באופן המצדיק את החלת החריג שנקבע בסעיף 23 לפרשת לוזון, המעניק אפשרות לפיה תקום למבוטח זכאות רטרואקטיבית לגמלה מעבר לקבוע בסעיף 296(ב) לחוק. זאת, באותם המקרים בהם הנתבע נהג כלפי המבוטח שלא כשורה. הוער,כי טוב יעשה הנתבע אם יעדכן את הנהלים הקשורים בתביעות יזומות לתשלום דמי לידה על מנת למנוע הטעיה של ציבור המבוטחות.

20/08/2014
בית המשפט העליון דן בעתירה העוסקת בקריטריונים שנקבעו לזכאותם של מפעלי תעשייה להיכלל בתכנית מענקים ניסיונית למפעלים במועצות מקומיות בפריפריה, ובפרט בשאלה האם הקריטריונים "נתפרו" במיוחד למידותיה של המשיבה, פרי הגליל בע"מ, שלא כדין, באופן הפוגע בזכותה של העותרת לשוויון. נפסק, כי העתירה מציבה סימני שאלה ביחס להליך קבלת החלטת הממשלה, ואולם ממכלול הנתונים קשה להגיע להכרעה נחרצת לפיה הקריטריונים "נתפרו".

20/08/2014
בית הדין הרבני האזורי קיבל את תביעת האישה לכתובה, ודחה את תביעת הבעל הטוען שרומה או הוטעה בסכום שצוין בכתובה. בית הדין קבע, כי הבעל חתם על הכתובה ובנוסף עשה גם מעשה קניין. הרב המקדש הסביר לבעל על מה הוא חותם, מהי הכתובה ומהי תוספת כתובה, והכול נעשה ברוגע ובשקט בלא לחץ וכפייה וזאת כפי העולה מחקירתו של הרב המקדש. אם כן, מאחר שהבעל עשה מעשה בחתימתו על שטר הכתובה ואף עשה קניין עליו לשלם את הכתובה במלואה.

20/08/2014
בית המשפט העליון דחה את בקשות העותר, מייק ואן קול, וחייבו בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 10,000 ש"ח. צוין, כי מדובר בבעל דין שהוא מתדיין סדרתי, המטריד את בית המשפט בבקשות שאין להן יסוד בדין, גורם לבזבוז של זמן שיפוטי ומתנסח בדרך שאינה הולמת פנייה לערכאות. במצב דברים זה,יש להורות כי המזכירות לא תקבל מכאן ואילך בקשות מטעם העותר בהליכים שהסתיימו. כמו-כן, בית המשפט לא ייזקק להליכים שיגיש העותר אשר ינוסחו בלשון בלתי ראויה, שיש בה משום השתלחות בבית המשפט או ניסיון להלך אימים.

20/08/2014
בית משפט השלום דן בתביעה העוסקת בסכסוך בין שכנים, שהתגוררו ב"בתים פרטיים" שצמודים זה לזה. כחלק מהסכסוך, פנתה הנתבעת לרשויות שונות כנגד התובעים, ומכאן התביעה דנן, במסגרתה עתרו התובעים לחייב את הנתבעת לפצותם לפי חוק הגנת הפרטיות, חוק איסור לשון הרע ולפי פקודת הנזיקין. נפסק, כי תכלית הפרסומים הייתה לגונן על בני משפחתה של הנתבעת מפני התובעים, אותם חוותה כאיום מוחשי על שלומם. הפרסומים הוגשו לרשויות הרלבנטיות שהיה בידן להתמודד עם אותם איומים. מכאן שהנתבעת לא הפרה כל סטנדרט התנהגות סביר.

20/08/2014
בית המשפט העליון קיבל ערעור על פסק הדין במסגרתו קיבל בית המשפט את תביעת המשיבה וקבע כי היא זכאית להירשם כחוכרת לדורות למשך 999 שנים בשטח החניה נשוא הסכסוך, על אף שתקופת החכירה המקורית שנקבעה בחוזה החכירה הסתיימה כבר בשנת 1979. נפסק, כי המשיבה אינה זכאית לדרוש מהחברה להאריך את החכירה בשטח החניה למשך 999 שנים, וכי זכות החכירה של המשיבה בשטח החניה כפופה לזכות החברה להודיע על סיומה בתוך זמן סביר.

20/08/2014
בית המשפט המחוזי דחה על הסף תביעה שעניינה עוולות של גניבת עין, התערבות בלתי הוגנת, גזל סוד מסחרי ועוד, לאור ההליך המקביל שהתקיים בבית הדין לעבודה. נקבע, כי המשיבה מבקשת לפתוח את הפתח לניהול ההליך מחדש, ככל הנראה לגבי קביעות של בית הדין אשר אינן פעלו לטובתה. לכאורה, מבקשת המשיבה להבחין, באופן סלקטיבי, בין ההכרעות שניתנו לטובתה - לגביהן מציינת כי חל השתק פלוגתא - ובין ההכרעות אשר לגביהן נהג בית הדין באופן שאינו מאפשר לה, לטענתה, הוכחת טענותיה במלואן, אשר לגביהן תידרש בחינה מחדש על ידי בית משפט זה. את זאת לא ניתן לקבל.

20/08/2014
בית המשפט העליון דן בערעור העוסק בשאלה, האם יש לקבוע לפדויי שבי בגין תסמונת פוסט טראומתית מכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום), שיעור נכות ייחודי של 50%, או שמא נתון כל מקרה לבחינתם של קצין התגמולים והועדות הרפואיות הפועלות מכוח חוק הנכים לפי הוראות חוק זה. נקבע, כי המחוקק נתן דעתו לסבלם וחוקק את חוק פדויי השבי. אשר לחוק הנכים, קצין התגמולים אינו יכול לקבוע אחוזי נכות גורפים, 50% או אחרים, והנושא מסור פרטנית לועדות הרפואיות.

20/08/2014
בית הדין האזורי לעבודה קיבל בחלקה תביעה שהגישה התובעת כנגד מעסיקתה, חברה להדפסה והוצאה לאור של עיתונים, בה נטען כי מיד לאחר שנודע לנתבעת דבר הריונה החלה היא להתנכל לה על רקע זה, על מנת להביא להתפטרותה מעבודתה. נקבע, כי התובעת עמדה בנטל הראשוני הנדרש ממנה להוכחת האפליה לכאורה בענייננו, ועל הנתבעת הנטל להוכיח כי לא הייתה אפליה שכזו על רקע הריונה. בידודה של התובעת וניתוק המגע עמה מצד מנהליה מעיד, כי התנהלות הנתבעת לא מונעת הייתה רק ממניעים ענייניים אלא אף מכעס על התובעת, הנובע מעובדת הריונה ועמידתה על זכויותיה כתוצאה מכך.

20/08/2014
בית המשפט המחוזי דחה תביעה שהוגשה נגד הנתבע, עורך דין במקצועו, שעילתה מעילה בכספי נאמנות בסך של 5,000,000 ₪. נפסק, כי הנתבע לא הקפיד על כללי ההתנהגות החלים על נאמן משלא הגיש דוחות ולא הפריד בין כספי הנאמנות לבין כספי לקוחות אחרים או כספים שלו, אך אין בכשל זה, הוא לבדו, כדי להביא, לקבלת התביעה. לא ניתן כיום, כשהתביעה מוגשת בשיהוי חריג, לדרוש מהנתבע הסבר לכל פרט ופרט ולכל תשלום ותשלום, ולא ניתן לקבל את עמדת התובע הנושא באשם לנזק הראייתי, לזקוף אי התאמה כזו או אחרת לחובת הנתבע, ובגינה להחשיב את התביעה כמוכחת.

19/08/2014
בית המשפט המחוזי קיבל תביעה שהגישה התובעת, בתו של המנוח ויורשתו החוקית, בה היא טוענת כי אביה המנוח לא חתם על הסכם העברת זכויות במקרקעין שבמחלוקת, כי אם אדם חסר זכויות במקרקעין שזהותו עלומה אשר התחזה כמנוח. נקבע, כי הנתבע התקשר בְהסכם לרכישת הזכויות במקרקעין עם מתחזה שהציג תעודת זהות מזויפת ולא עם המנוח, שהיה בעליהן האמיתי של הזכויות. המתחזה, אדם זר למקרקעין שאין לו זכויות בהם, לא היה יכול למכור אותם. מאחר שהוכח כי המוכר היה נוכל שהעמיד את פניו כבעל המקרקעין, אין תחולה להגנה של תקנת השוק הקבועה בסעיף 10 לחוק המקרקעין, ודי בכך כדי לקבל את תביעת התובעת.

19/08/2014
בית המשפט לתעבורה הרשיע את טדי נגוסה בעבירה של נהיגה בשכרות ברמה גבוהה (1075 מק"ג אלכוהול לליטר אוויר נשוף), וגזר עליו מאסר מותנה, פסילה למשך 30 חודשים, פסילה מותנית, התחייבות וקנס. צוין, כי גם במצב הנורמטיבי הנוכחי רשאים ואף חייבים בתי המשפט לתת את המשקל הראוי לגובה השכרות שנמדדה במסגרת שיקולי הענישה שכן ברור כי לא דומה הסיכון שנשקף מצד מי שנוהג כשבגופו 290 מק"ג אלכוהול לליטר אוויר נשוף למי שנוהג כשבגופו למעלה מ-1000 מק"ג אלכוהול לליטר אוויר.

19/08/2014
בית המשפט העליון דן בערעור העוסק בשאלה, מהן אמות המידה להחלטה בבקשה לפטור מאגרה בהליך של ערעור על פסק דין של בית משפט לענייני משפחה. נקבע, כי תקנות בית המשפט לענייני משפחה (אגרות), אינן חלות על הליכי ערעור בבית המשפט המחוזי, שם יחולו תקנות האגרות הכלליות. מסקנה זו אף עולה בקנה אחד עם כך שגם בהקשרים אחרים שבהם מתקבלות החלטות הקשורות בערעור נהוג להתייחס לסיכויי הערעור, כגון בבחינתן של בקשות לעיכוב ביצוע פסק דין או להענקת סעדים זמניים בערעור, וזאת על יסוד הרציונל לפיו הערכאה הדיונית כבר בחנה את הסכסוך שהובא בפניה והכריעה בו.

19/08/2014
בית המשפט המחוזי דן בשני ערעורים, על פסק הדין במסגרתו חויבה המשיבה, הקריה למחקר גרעיני, לשלם למערער פיצויים, עבור נזקי גוף שנגרמו לו, על פי קביעת בית המשפט קמא, עקב תאונת עבודה. נקבע, כי המערער לא הרים את הנטל להוכיח את טענתו, בדבר הקשר הסיבתי העובדתי בין התאונה ובין נכותו הצמיתה, אשר נובעת כולה כאמור, מאוטם שריר הלב בו לקה. יש להתערב במסקנת בית המשפט קמא, לפיה ניתן לקבוע על פי עדות המומחה כי קיומו של קשר סיבתי עובדתי הוכח, וכי די בו להרים את הנטל להוכחת הקשר הסיבתי הנטען.

19/08/2014
בית משפט השלום אישר בקשה לאישור הסכם פשרה בתובענה ייצוגית, אשר עניינה חניה ללא תשלום בחניון התת-קרקעי שבמתחם קניון ארנה בהרצליה, לאנשים בעלי מוגבלויות. צוין, כי יש לקבל את הסכם הפשרה כפי שהוסכם על ידי הצדדים, אשר מביא לפתרון מלא של המצוקה שהביאה להגשת הבקשה מחד, ומאידך קובע גמול ופיצוי הנותנים ביטוי לסיום ההליכים בשלב הראשוני של ההליכים.

19/08/2014
בית המשפט העליון דן בערעור על ההחלטה לפסול חוות דעת שהוגשה על ידי מומחה מטעם בית המשפט, מומחה אשר מונה במסגרת היתר שניתן למבקשת להביא ראיות לסתור קביעת נכות על-פי דין. כל זאת במסגרת תובענה שהגישה המבקשת על יסוד הוראות חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. צוין, כי חסימת דרכה של המבקשת להוכיח בבית משפט קיומה של נכות ריאומטולוגית, במסגרת הבאת ראיות לסתור ובאמצעות מומחה מטעם בית המשפט, היא סנקציה חריפה מדי.

19/08/2014
בית הדין האזורי לעבודה דן בתביעה שהגיש חיים אביגל כנגד הנתבעת, הבעלים והמפעילה של התחנה המרכזית החדשה בת"א, בגין פיצויי פיטורין, דמי חופשה, השלמת בונוסים, פיצויים בגין פיטורין שלא כדין, פיצוי בגין עוגמת נפש ונזקים מהליך הפיטורין. בית המשפט קבע, כי יש לקוות כי הנתבעת ומנהליה הבכירים יודעים כיצד יש לקיים שימוע לפני פיטורין לכל עובד, ובפרט למנכ"ל. יש להציג לעובד שפיטוריו נשקלים את השיקולים בגינם מבקש המעסיק לסיים את יחסי העבודה ויש לשמוע את טענות העובד בלב פתוח ונפש חפצה. הדבר לא נעשה בענייננו.

19/08/2014
בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק דינה של ועדת הערר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, שדחתה את עררה של העותרת יולנדה מכלוף ז"ל. יורשי המערערת טוענים שהמנוחה החלה בהליך המשפטי בחייה ונפטרה אגב ההליך המשפטי, כך שמדובר בהליך תלוי ועומד. נקבע, כי בהתאם להלכת זנזורי בבית המשפט העליון, שהינה כמובן המחייבת, אין מקום להכרה במערערת כנרדפת לפי החוק, כאשר העיקרון הבסיסי העולה מפס"ד זנזורי הינו שהזכות לתגמולים פוקעת עם פטירת הניצול.

19/08/2014
בית המשפט המחוזי דחה בקשה לעצור את אלי מוסלי, המואשם בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע ומתן שוחד, עד תום ההליכים כנגדו. נקבע, כי אין בידי המדינה תשתית ראייתית ולו לכאורית להוכחת העבירות המיוחסות למשיב באישום הראשון, בין אם המשיב שתק בחקירה ובין אם לאו, אין בכך כדי לסייע. באין תשתית ראייתית לא קמה עילת מעצר.

19/08/2014
בית המשפט המחוזי הרשיע את דימיטרי קלימנקו בביצוע ניסיון לשוד ובתקיפה הגורמת חבלה של ממש, וגזר עליו מאסר בפועל למשך 30 חודשים. צוין, כי המתלוננת צעדה לה לתומה בטבורה של עיר בשעת בוקר, עת התנפל עליה הנאשם, דחף אותה, ולאחר שביקשה להתגונן מפניו ודחפה אותו, חזר ותקפה שוב תלש את השרשרת מצווארה, הפילה ארצה והמשיך להכותה, בעוד שהיא נאבקת בו כל העת. הוסף, שגם לאחר שניתנה הכרעת הדין, חזר הנאשם והכחיש את המעשים בהן הורשע, לא נטל אחריות, לא הביע חרטה ואמפטיה כלפי המתלוננת.

19/08/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל עתירת אסיר המופנית כנגד החלטת ועדת שחרורים, אשר דחתה את בקשתו של העותר לשחרור מוקדם על תנאי ברישיון. בית המשפט פסק, כי הוועדה לא בחנה את כל הראיות הנדרשות בעניינו של האסיר, התעלמה מהיעדרם של מידעים או ראיות המצביעים על מעורבות פלילית ונתנה משקל לא נכון, במסגרת החלטתה, לנתונים שהיו בפניה. בכך קמה העילה מהעילות המוכרות במשפט המנהלי להתערבות בית המשפט בהחלטת ועדת השחרורים.

19/08/2014
בית המשפט המחוזי דן בערעור על פסק הדין לפיו חוייבו המערערים לשלם למשיבה פיצויים בגין פרסום לשון הרע ופגיעה בפרטיות. נקבע, שכאשר עסקינן בסכסוך משפחתי, שומה על בית המשפט לנקוט משנה זהירות בבואו לפסוק פיצויים בגין פרסום לשון הרע. יחד עם זאת, לכלל הזה ישנם יוצאים מהכלל, ודומה כי המקרה הנוכחי הינו דוגמא מובהקת ליוצא מן הכלל. אין המדובר בפרסום אקראי ובלתי מכוון של לשון הרע מתוך סערת רגשות, שראוי לנהוג בסלחנות ביחס אליו, אלא במסכת שיטתית, עקבית ומרושעת של פרסומים, שכל תכליתם הייתה לפגוע במשיבה ובשמה הטוב בקרב בני משפחתה, חבריה וכן מעבידה.

19/08/2014
בית המשפט המחוזי קיבל בחלקו ערעור העוסק בשאלה מי יישא בנזק שנגרם למערער שקנה רכב משומש, אשר השלדה שלו זויפה והורד מהכביש. בית המשפט קבע, כי בסופו של יום, על אף קשיי ההוכחה, נראה כי המערער עמד בנטל הנדרש ממנו והוכיח כי המשיבים נהגו כלפיו בחוסר תום לב, ויצרו בפניו מצגי שווא, כנטען על ידו.

19/08/2014
בית משפט השלום דן בתביעה שהגיש התובע, רואה חשבון במקצועו, כנגד הנתבעים, בגין חוב שכ"ט עבור שירותים שנתן להם. בית המשפט ציין, כי לאורך השנים, מאז החל התובע ליתן שירותיו המקצועיים לנתבעים, נכרתו בין הצדדים הסכמים שונים, בין בעל פה ובין בכתב, בנוגע לשכרו של התובע. במצב דברים זה, זכאי התובע לשכ"ט, על פי ההסכמים ולא לפי שכר ראוי.

19/08/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דן בעתירת העותר כנגד קצין התגמולים, שעניינה בשאלה האם על המשיב לשאת בהטבות שנתנו לעותר כנכה צה"ל רטרואקטיבית, מהמועד שבו קבעה הועדה הרפואית העליונה או בית משפט מחוזי, כי הינו זכאי לאחוזי נכות מוגדלים, רק מאחר והחלטת הוועדה הרפואית העליונה ניתנה בשיהוי ניכר. נפסק, כי בחינת עניינו של העותר מלמדת, כי ההמתנה להחלטת הוועדה הרפואית העליונה מקורה במחדל בהתנהלות המשיב או מי מטעמו, בכך לא הופעלה הסמכות כדין, אלא המשיב פעל בנסיבות בניגוד להוראות הדין, היינו הסמכות האוסרת על התמשכותו של הליך מנהלי בנסיבות ללא סיבה ראויה שבדין.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו