לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
23/11/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – ביטול ההשתתפות העצמית בעלות אשפוז סיעודי למי שמלאו לו 70 שנה), התשע"ה–2014, במסגרתה מוצע לקבוע כי אשפוז סיעודי למי שמלאו לו 70 שנה לא יהיה כרוך בהשתתפות המאושפז או משפחתו בעלות הטיפול. בכך יתאפשר לקשישים סיעודיים שמצבם התפקודי, החברתי והמשפחתי מחייב את העברתם למסגרת של מוסד סיעודי, להתאשפז ללא תלות במצבם הכלכלי.

23/11/2014
בית הדין הארצי לעבודה דן בבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין בו נקבע כי המבקשת, הוט מובייל בע"מ, הפרה את הוראות חוק הסכמים קיבוציים, באמצעות שורה של פעולות שנועדו לפגוע בחירות ההתארגנות של עובדיה. עוד נפסק, כי הפיצוי הכספי ההולם בנסיבות הקיצוניות של העניין, צריך לעמוד על סך של 1,000,000 ש"ח. צוין, כי לא ניתן לקבוע בשלב זה כי הערעור מופרך ומשולל כל יסוד באופן שיצדיק דחיית הבקשה לעיכוב ביצוע מטעם זה בלבד. הבקשה התקבלה בחלקה, כך שיעוכב סך של 700,000 ש"ח מתשלום הסכום הפסוק.

23/11/2014
בית משפט השלום דן בשאלה, האם יש לקבוע שכתב הערבות האישית והבלתי חוזרת שבנידון מחייב את הנתבע לערוב לחוב שמסתכם ב-2 מיליון ושלוש מאות אלף שקלים. צוין, כי החזקה לפיה אדם החותם על מסמך יודע את תוכנו נסתרה בעניין זה, ובית המשפט קובע שהנתבע הוטעה כאשר חתם על מסמך שלא הבין אותו, ואם היה מבין אותו ואת המשמעות ודאי שלא היה חותם עליו.

20/11/2014
בית הדין הארצי לעבודה, לאחר שמיעת עמדות הצדדים בעניינים האמורים, הגיע לכלל מסקנה כי אין מנוס מלקבוע דיון לפני מותב בבקשת הסתדרות העובדים הכללית החדשה להתיר לה לשבות. בין היתר, בית הדין חייב את המדינה להגיש לבית הדין תוך 7 ימים דיווח לגבי אופן התקדמות הקמת הנמלים החדשים בחיפה ובאשדוד, הקמה והפעלה, לרבות הצפי למועד תחילת הפעלת הנמלים החדשים.

20/11/2014
בית המשפט המחוזי גזר 17 שנות מאסר על אדם בגין עבירות מין חמורות שביצע בבתו ועבירות שביצע כלפי בת זוגו. צוין, כי אין ספק כי עונש מאסר ממושך יפגע בנאשם כפי שיפגע בכל אדם ואף הרשעתו בעבירות הבזויות אותן ביצע תגרום לו נזק במגזר בו הוא חי. אולם, אין להתחשב כלל בנזק זה כיוון שהנאשם הביא אותו על עצמו כשבחר באופן מתוכנן לספק את יצריו ותאוותיו החולניות באמצעות ביצוע עבירות מין חמורות בבתו, דם מדמו, בשר מבשרו, ועל כן אין לו להלין אלא על עצמו.

20/11/2014
בית משפט לעניינים מקומיים זיכה נאשמים מחמת הספק מאישומים של השלכת פסולת בנין והפעלת עסק ללא רישיון. נקבע, בין היתר, שהמאשימה לא חקרה את הנאשמים בכל הנוגע לרישיון עסק במועד האירוע ולא נתנה להם הזדמנות להציג את עמדתם. נטל ההוכחה הינו על כתפי המאשימה להוכיח כל עובדה מעובדות כתב האישום. המאשימה לא ביקשה מהנאשמים להציג רישיון, הם כלל לא נשאלו על כך.

20/11/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעות הדדיות שהגישו חמד מפעל לחידוש צמיגים בע"מ ותעשיות גומי עין שמר, אחת נגד השנייה, על רקע ההתקשרות בין הצדדים. בית המשפט ציין, כי טענת הקיזוז של חמד היא מסוג טענות קיזוז של חוב בלתי קצוב. על פי סעיף 53 (א) לחוק החוזים (חלק כללי), אפשר לקזז חיוב בלתי קצוב רק ככל שהמדובר בעסקה אחת שבין אותם צדדים. בעניין שבו אנו עוסקים המדובר באספקות של מוצרים במשלוחים נפרדים ושונים, ויש לראות כל משלוח כעסקה נפרדת ועצמאית, ומאחר והכספים שחמד נותרה חייבת לעין שמר נובעים ממספר עסקאות כאלו, נראה כי אין לחמד כלל זכות מהותית לקיזוז.

20/11/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דן בעתירה של האיגוד הארצי לטייסי נתיבי אוויר בישראל נגד החלטת רשות התעופה האזרחית, במסגרתה ביטלה פטורים ממגבלת הגיל הקבועה בתקנה 21א בתקנות הטיס למתן רישיון טיס. העותר טוען, כי החלטת הרשות חורגת באופן קיצוני ממתחם הסבירות ופוגעת פגיעה קשה ובלתי-מידתית בחופש העיסוק של חברי האיגוד. נפסק, כי טענת העותר כי ההחלטה פוגעת בחופש העיסוק – דינה להידחות. גם אם קיימת פגיעה כזו, הפגיעה הנטענת בחופש העיסוק היא לשם תכלית ראויה – בטיחות טיסות, ועמידה באמנות שמדינת ישראל חתומה עליהם.

20/11/2014
בית משפט השלום דחה תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף, שנגרמו לחלק מהתובעים, אשר הינם תושבי טבריה ו/או שהו באופן קבוע ורצוף בטבריה, ולטענתם נפגעו ממזיק בשם "זבוב החול", ועקב כך נדבקו במחלה הידועה בשם "שושנת יריחו", בגינה נזקקו לטיפולים רפואיים ממושכים ונגרמו להם נזקים גופניים. נקבע, כי הנתבעים נהגו כנדרש מהם, בהתאם לתחום אחריותם וגבולות סמכויותיהם. אף אחד מהנתבעים הוא לא המזיק, המדובר בתופעת טבע, הם לא התרשלו בטיפול בתופעה זו, אלא עשו כל שביכולתם להילחם בה, והעובדה שבכל זאת נפגעו אנשים, אין בה כשלעצמה כדי להעלות או להוריד.

20/11/2014
בית הדין האזורי לעבודה דן בתביעה העוסקת בשאלה האם בנסיעתו של התובע לחו"ל הוא התפטר מעבודתו. בית הדין ציין, כי התובע האריך את חופשתו, ללא קבלת רשות ובמועדים אשר הנתבעת הייתה זקוקה לעבודתו. לכן, נקבע כי התובע התפטר מעבודתו. העובדה כי הנתבעת הציעה לתובע מקום חלופי תומכת בגרסתה כי כלל לא ביקשה לפטר את התובע.

20/11/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעה להפרת זכויות מכוח סימני מסחר בפחיות משקה אנרגיה. בית המשפט התייחס לתיאּור הפחיות השונות שיובאּו בכל אחד משני המשלוחים שעוכבו על-ידי מנהל המכס, וקבע כי הדמיון בין אלה מושא המשלוח הראשון לבין אלה של התובעת, אכן עלול להטעות ויש בו אמנם הפרה של סימני המסחר של התובעת, כמו גם פגיעה בזכויות התובעת מכוח העוולה של גניבת עין, בעיקר בשל כך שהרקע הכחול בו נעשה שימוש דומה עד כדי זהות לסימן המסחר הרשום של התובעת.

20/11/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בבקשה להורות על העברת הקטין למשפחה עם כוונת אימוץ בהתאם לסעיף 12(ג) לחוק אימוץ ילדים, וקבע, כי אין מקום להעביר את הקטין למשפחה טרם שהתברר רמה היכולת ומה מצבם של ההורים ולאחר מכן מה מצבם של הסבים לגדל הקטין. לצדדים יש זכות כי ההליך יתברר ואין מקום כי בסופו של יום יוכרע התיק בשל חלוף הזמן ובשל החזקתו של הקטין בבית משפחה המיועדת לאמצו.

20/11/2014
בית המשפט העליון דן בערעורו של עידו סמואל, העוסק בשאלה באלו נסיבות יהוו דיווחים בלתי נכונים של מנהל השקעות ללקוחותיו וחריגה מהוראותיהם בסיס לאחריות פלילית, ובגדרן של אלו עבירות תוכר אחריות זו. עוד נידונה בערעור השאלה מה צריך להיות עונשו של מי שהורשע בסדרה של עבירות גניבה, קבלת דבר במרמה ורישום כוזב במסמכי תאגיד, שגרמו לירידה לטמיון של כספי משקיעים תמימים. נפסק, בין היתר, כי המסר צריך להיות ברור ונחרץ: אף אדם, מוכשר ככל שיהיה, אינו רשאי לעשות דין לעצמו ולעשות שימוש בכספיו של מי שנתן בו אמון.

20/11/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (ליווי נהג חדש צעיר), התשע"ה–2014, אשר נועדה לאפשר לנהגים החדשים להמיר 4 שעות ליווי בשעות תרגול בסימולטור, כך שיוכלו לתרגל ולהתנסות מראש במצבי קיצון אלו ולרכוש מיומנויות נהיגה חשובות, בלי להעמיד את עצמם וסביבתם בסכנת חיים ממשית.

20/11/2014
בית המשפט העליון דן בערעור העוסק בשאלה האם יש להחיל את ה"פיקציה" המשפטית הקבועה בסעיף 49(ב) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), לפיה רואים בני זוג כ"מוכר אחד" לצורך פטור ממס שבח, גם על בני זוג שערכו הסכם יחסי ממון, שבמסגרתו שמרו על הפרדה רכושית ביחס לנכסיהם לפני הנישואין. נקבע, כי החזקה הקבועה בסעיף 49(ב) לחוק היא חזקה הניתנת לסתירה. אשר לאופן שבו יוכל הנישום לסתור את החזקה, הוחלט כי בעניינם של בני זוג נשואים יידרש הנישום להציג – כתנאי מקדמי – הסכם יחסי ממון, ובנוסף להוכיח כי בני הזוג פעלו על פי ההסכם הלכה למעשה.

20/11/2014
בית המשפט המחוזי דחה את בקשתו של איגור למבריצקי לביטול כתב האישום שהוגש כנגדו בטענה של אכיפה בררנית. הנאשם הואשם בקשירת קשר עם אחרים לביצוע עבירות של סרסרות למעשי זנות, גרימה וניסיון גרימה לעזיבת המדינה לשם העסקה בזנות, איסור פרסום בדבר שרותי זנות, עבירות בנשק, ואיסור הלבנת הון. נקבע, כי הגם שמדובר בטענה המצויה בחוק סדר הדין הפלילי בפרק של טענות מקדמיות, מכירים בתי המשפט באפשרות להעלות טענה זו גם בשלבים מאוחרים יותר של ההליך הפלילי, בטרם הכרעת הדין ואף לאחריה. לכן, החלטה זו אינה חוסמת את הנאשם מפני העלאת הטענה בעתיד.

20/11/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בבקשה להורות על קיום הסדרי ראיה בין התובעים לבין נכדם- הקטין. הנתבעת הנה אם הקטין. התובעים-סבים הינם הוריו של המנוח, אבי הקטין. צוין, כי ישנה חשיבות לשמירת קשר בין הורה לבין ילדו, ופועל יוצא מכך, אף לשמירת הקשר בין סבים לבין נכדם עת הורה הלך לעולמו. עם זאת, תנאי לכך כי קשר בין סבים לבין נכדם הקטין יהא קשר טוב ומטיב, הנו הבנתם של הסבים את מקומם ואת תפקידם כסבים ולא כתחליף הורה.

20/11/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה לבית מדרש ולישיבה), התשע"ה–2014. מטרת הצעת החוק היא להבהיר כי אין מקום להחריג את הישיבות ובתי המדרש לסוגיהן מסעיף הפטור החל על בתי כנסת, ולקבוע באופן חד וברור שדין ישיבות ובתי מדרש לעניין הפטור מארנונה זהה לפטור שניתן לבית כנסת, שעה שהמקום משמש ללימוד תורה או לתפילה ואין בו פעילות עסקית.

19/11/2014
בית המשפט המחוזי גזר 8 שנות מאסר על מנחם פרידמן, בגין הרשעה בעבירות שנעברו במסגרת תפקידו כמנהל הסניף המרכזי של בנק לאומי. הנאשם שהיה מורשה לפעול בכספי בנק לאומי על מנת לקדם עיסקי הבנק, שלח ידו בכספים עליהם הוא היה מופקד בנאמנות, תוך שהוא מפר את האמון שנתנה בו הנהלת הבנק. הנאשם העניק לכל אחד מהלווים המוזכרים בכתב האישום הלוואות בסכומים של 2-3 מיליוני ₪ כשלא היתה לאותם לווים זכות לקבל ההלוואות על פי אמות המידה שנקבעו על ידי הבנק. הנאשם פעל בקשר מושחת עם אחרים (מאיר עובדיה ועמי מנור), ונתן ללווים טובות הנאה משמעותיות.

19/11/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור העוסק בהשגתה של עמותת יד הרב הרצוג על החלטת מנהל מס ערך מוסף לחייבה במס בגין עסקת מכר מקרקעין, במסגרתה נמכרו לתאגיד זר זכויות חכירה. העמותה טענה, כי אין לראות בתאגיד הזר מלכ"ר וכי אין לחייבה בתשלום מע"מ בגין מכירת הנכס. בית המשפט קבע, כי במקרה דנן מכלול הראיות שהוצגו בפני בית המשפט קמא הובילו את בית המשפט המחוזי אל המסקנה כי התאגיד הזר עונה לתנאי הקבוע בסעיף 1 וכי מדובר בתאגיד "שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים", וכי על כן ניתן לסווגו כמלכ"ר. קביעה זו בדין יסודה.

19/11/2014
בית משפט השלום קיבל תביעה נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ, שבמוקדה עומד רכב בבעלות התובע שניזוק כתוצאה מהצתה. הנתבעת טענה כי מדובר בתביעת מרמה במטרה להונות את הנתבעת ולקבל ממנה תגמולי ביטוחי שלא כדין. נקבע, כי כאשר מדובר בתביעות ביטוח, קבעה הפסיקה כי נטל השכנוע להראות כי המקרה שאירע נכנס לתנאי השיפוי שבפוליסה מוטל על המבוטח, ואילו הנטל להראות כי התקיים אחד מהחריגים לחבות, המשחרר את חברת הביטוח מאחריות, מוטל על המבטח, במקרה בו עמד המבוטח בנטל המוטל עליו. הנתבעת לא הוכיחה כי הנזק הנתבע אירע בנסיבות אחרות מאלו שלהן טען התובע.

19/11/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק שירות המילואים (תיקון – זכויות עובד שבן זוגו נקרא לשירות מילואים בקריאת פתע), התשע"ה–2014. צוין, כי חסרונו של הסדר חוקי התומך בבני משפחותיהם של חיילי המילואים מורגש במיוחד בקשיים המתעוררים בקרב בני זוגם של מי שמשרתים שירות מילואים בנסיבות חירום ואינם מקבלים כיום כל פתרון. בני זוג אלה הן לרוב אימהות הנשארות בעורף ומבקשות להמשיך ככל האפשר בשגרת החיים המשפחתית בשעה שבני זוגן נמצאים בחזית.

19/11/2014
בית משפט לעניינים מקומיים חייב את הועדה המקומית בתשלום הוצאות לאוצר המדינה, לאחר שהחלטת בימ"ש שדחתה את הבקשה לביטול הדיון בוזתה ע"י הועדה המקומית ובימ"ש המתין לשווא באולם להתייצבות מי מהצדדים. צוין, כי בימ"ש אינו חותמת גומי של מי מהצדדים. אין די בהגשת בקשה כדי להניח שהיא התקבלה ובמיוחד כאשר בתיק זה הצדדים לא הגישו הסדר טיעון לאישור בימ"ש עובר למועד הדיון.

19/11/2014
בית המשפט המחוזי דחה ערעור על החלטת המשיבה, הלשכה לסיוע משפטי, לדחות על הסף את בקשת המערער לקבלת שירות משפטי בקשר לנזקים שנגרמו לו, לטענתו, בעקבות מכירתה של דירה שהייתה בבעלותו ובבעלות אשתו, על-ידי כונס נכסים שמונה לכך במסגרת הליכי הוצאה לפועל. נקבע, כי המערער לא פירט לפני המשיבה את הטענות שבגללן הוא מבקש סיוע משפטי כדי לפנות לבית-המשפט לענייני משפחה בכל הנוגע לפגיעה בזכויותיה של אשתו החסויה בדירה שנמכרה במסגרת הליכי כינוס נכסים; ובנסיבות אלו אין מקום לקבל את הערעור.

19/11/2014
בית המשפט העליון קיבל בחלקה בקשה לעיכוב ביצוע החלטת בית המשפט המחוזי, בגדרה התקבלה, באופן חלקי, בקשת המפרקת להטיל על המבקש והמשיב אחריות אישית לחובותיה והפסדיה של גלרד תעשיות (1992) בע"מ - בפירוק. נפסק, כי המפרקת והכונס הרשמי מסכימים, כי עד להכרעתו של בית משפט זה בערעורו של המבקש, המפרקת לא תפעל למימוש דירת המגורים של המבקש וכי כל סכום שייגבה מן המבקש ישמר בקופת הפירוק ולא יחולק לנושים. עם זאת, אין להיעתר לבקשת המבקש כי לא ינקטו נגדו הליכים באמצעות לשכת ההוצאה לפועל לגביית חובו ממקורות אחרים, שאינם דירת מגוריו.

19/11/2014
בית המשפט המחוזי הרשיע את תורכיה אבו סיאם ברצח, לאחר שנקבע כי ירתה מספר יריות בעולא אבו-סיאם, שהייתה נשואה לבנה של הנאשמת, וגרמה למותה. צוין, כי מצבה של הנאשמת אינו ממלא את יסודותיו של סעיף 300א לחוק העונשין. לשם התקיימותם של התנאים הנדרשים בסעיף זה נדרשת הפרעה נפשית חמורה או ליקוי בכושר שכלי המגבילים את יכולת הנאשם במידה ניכרת שאינה מגיעה לכדי אי-שפיות. ובענייננו, הנאשמת סובלת אך מהפרעה של חרדה, שהיא הפרעה שכיחה ביותר שאינה פוגעת בבוחן המציאות.

19/11/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון – התקשרות של בעל דירה מסרב), התשע"ה–2014, שמטרתה היא להתמודד עם תופעת הדייר הסרבן אשר מהווה את אחד החסמים העיקריים המונעים את הוצאתם לפועל של פרויקטים במסגרת חוק פינוי ובינוי וכן לקדם באופן משמעותית פרויקטים מסוג זה. על פי הצעת החוק, יידרש בית המשפט לתת למתנגדים הזדמנות להשמיע את טענותיהם בדומה לקבוע בחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), ולבחון אם ההתנגדות מקורה בטעם סביר, בהתאם לאמות מידה הקבועות בחוק זה.

19/11/2014
בית המשפט העליון אסר על המערערים להשתמש בשם "מחסן היבואן טומי הילפיגר", במסגרת דיון דן בשאלה אלו מגבלות חלות על פעילותו של סוחר בכל הנוגע למכירת המוצרים שהוא מייבא ביבוא מקביל, כמו גם בכל הנוגע לפרסום ולשיווק הנלווה לפעילותו.

19/11/2014
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור שעניינה בעבירות משמעת חמורות שביצע המבקש ובגינן הושת עליו, בין היתר, עונש של השעיה ממקצוע עריכת הדין למשך 3 שנים. צוין, כי שלוש ערכאות נדרשו לטענותיו של המבקש, ושלושתן מצאו לדחות אותן, שעה שנמצא כי לאורך כל ההליכים מעוררת גרסתו תמיהות, והסבריו השונים לאשר אירע לא נתמכו בראיות חיצוניות.

19/11/2014
בית משפט השלום דן בתובענה לפירוק שיתוף במקרקעין. בין היתר, נידונה השאלה האם חלק מהנתבעים הם כטענתם דיירים מוגנים או שהם דיירים לא מוגנים, ויש עילה לפנותם מן הנכס, כבקשת התובעים. צוין, כי הנטל הוא על הדייר המוגן להוכיח שהינו דייר מוגן, אך הנטל להוכיח כי לא שילם דמי מפתח הוא נטל נמוך שרובץ לפתחו של בעל הבית.

19/11/2014
בית המשפט המחוזי גזר 9 שנות מאסר על זלמן כהן, שהורשע בשורה של מעשים מגונים בארבעה קטינים בשכונת נחלאות בירושלים. צוין, כי הנאשם, בחר לו כקורבנות ילדים רכים בשנים, אשר קל היה לו לנצל את תמימותם ואת אמונם במבוגרים המשתייכים לקהילה שלהם. הוא ראה בהם כלי שרת לסיפוק יצריו המיניים ולא גילה בהם כל התחשבות או רחמים.

19/11/2014
בית המשפט המחוזי קיבל ערעור העוסק בבקשת המבקשים לקבוע כי התיק חוסה תחת הגדרת תובענה לפי חוק הירושה, שעילתה אינה סכסוך בתוך המשפחה. בית המשפט קבע, כי העובדה כי אחד מן הצדדים לתובענה לפי חוק הירושה אינו בן משפחה של המנוח, אין בה כדי לשלול אפשרות כי עילת התובענה היא "סכסוך בתוך המשפחה"; כשם שאין העובדה כי אחד מן הצדדים לתובענה הוא בן משפחה של המנוח, כדי לחייב מסקנה כי מדובר בתביעתה שעילתה היא "סכסוך בתוך המשפחה".

19/11/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תיקון – הגבלת מרווחי שיווק על ירקות), התשע"ה–2014, אשר מציעה לקבוע סל בסיסי של ירקות, שהם מצרך אלמנטרי, כאשר הרווח המרבי על מוצרים אלו יהיה מוגבל ומפוקח, שיאפשר לרבים מאזרחי המדינה חסכון בסל הקניות השבועי.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו