לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
01/10/2014
בית הדין האזורי דן בתביעה בה טוענת המעסיקה כי עובד בכיר בה גנב ממנה יהלומים ומחויב להשיב את שווים. נקבע, כי הנתבעת, כבעלת היהלומים, אמורה הייתה לנקוט באמצעי זהירות נוספים מלבד מסירתם לידי התובע כפי שנעשה, בהתחשב בשווים. בהתחשב באי נקיטתם של אמצעי הזהירות המתבקשים, יש להפחית מחצית מהנזק נוכח אשמה התורם של הנתבעת לאובדן היהלומים.

01/10/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה עתירה בה מתבקש בית המשפט להורות למשרד הפנים לרשום מען נוסף לילדים אשר להוריהם הסדר משפטי של חזקה (משמורת) משותפת או אחריות הורית משותפת, כך שלילדים אלו יהיו רשומים במרשם האוכלוסין שני מענים. נפסק, כי החוק נותן מענה גם לסיטואציה בה הילד מצוי במשמורת משותפת, אשר זהה למענה שהחוק נותן במקרה בו הילד אינו מצוי במשמורת משותפת. אימוץ הפתרון המוצע על ידי העותרת לאוכלוסיית ההורים בעלי המשמורת או האחריות המשותפת, יביא הלכה למעשה לייתור החקיקה הקיימת.

01/10/2014
בית הדין האזורי קיבל ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נכות כללית), אשר קבעה כי נכותה של המערערת הינה בשיעור כולל של 37%. נפסק, כי הלכה למעשה לא הוענקה למערערת כל נכות בגין מחלת הסרטן. בעניין זה הנמקתה של הועדה חסרה וחלקית. הדיון הוחזר לוועדה הרפואית לערערים על מנת שתשקול מחדש את עניינה של המערערת.

01/10/2014
בית המשפט המחוזי הרשיע את יבגני בגץ ברצח אשתו ובעל מספרה בבאר שבע. הנאשם ראה את המנוחה כשהיא נכנסת למספרה של המנוח ועלה בו החשד כי מתקיים מפגש אינטימי בין אשתו לבין המנוח. הנאשם המתין במקום וכאשר הם יצאו מן המספרה ירה בהם הנאשם באמצעות האקדח שהיה בחזקתו וגרם למותם. נקבע, כי מעשיו של הנאשם היו מתוכננים, הנאשם חשב עוד קודם לכן על אפשרות של מעשה מסוג זה, ויצא מביתו באופן מתוכנן כשהוא מצטייד באקדח.

01/10/2014
בית המשפט המחוזי אישר הסדר נושים במסגרת הליכי הפירוק של חברת ט.ב. מתקדמים בכספים בע"מ, פרי יזמותם של יחיאל טפיר ועו"ד אמיר בירמן. נקבע, כי יש לאשר את ההסדר, אשר זכה לאישורם של נושים המחזיקים בערבותו האישית של טפירו בשיעור נשייה של כ- 74% מסוג נושים זה. ההסדר המוצע הוא טוב והוגן.

01/10/2014
בית הדין הארצי לעבודה דחה ערעור על פסק הדין בו הורשעה המערערת בעבירה של העסקה שלא כדין של עובדת זרה, ונגזר עליה קנס כספי בסך של 15,000 ש"ח. בית הדין ציין, כי מדובר בהליך שבו ביקשה המערערת להישפט, וגם לאחר הגשת כתב האישום הוצע לה לחזור למסלול של תשלום קנס מינהלי. בנסיבות אלה, שיעור הקנס המינימאלי אמור לעמוד על כפל הקנס המינהלי, כלומר 20,000 ש"ח, ועל המערערת הוטל קנס נמוך אף משיעור זה, בשל נסיבותיה האישיות. לאור האמור, אין מקום להתערבות בגזר הדין.

01/10/2014
בית המשפט העליון קיבל בחלקה בקשה למתן רשות ערעור, שעניינה תנאי חזרתה להולנד של המשיבה עם ביתם הקטינה של הצדדים. לפי אחד התנאים שנקבעו, על המבקש להמציא אישור בכתב מהרשויות המוסמכות בהולנד, לפיו עם חזרתה להולנד, המשיבה לא תיעצר או תיאסר. לטענת המבקש, אין בכוחו לחייב את רשויות התביעה ההולנדיות בנושא האמור. נקבע, כי בנסיבות האמורות, ניתן להסתפק בשליחת מכתב מטעם המבקש לרשות המוסמכת בהולנד, לפיו הוא אינו מעוניין ואין לו כל רצון לפעול לקיומם של הליכים פליליים כנגד המשיבה.

01/10/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה עתירה כנגד החלטת וועדת השחרורים, אשר דחתה את בקשת העותר לשחרור על תנאי. העותר מרצה עונש מאסר ראשון למשך שנה בגין ביצוע תקיפת בת זוג הגורמת חבלה ואיומים. נפסק, כי החלטת הוועדה נושא העתירה, מתבססת על עמדת גורמי הטיפול ועל חוות דעת וועדת אלמ"ב, והינה החלטה סבירה שמביאה בחשבון את מצבו המשפחתי והכלכלי של העותר, שאין בו כדי להתגבר על העדר הליך טיפולי שיאיין את מסוכנותו של העותר, כפי שהוכיח בהתנהגותו כלפי אשתו.

01/10/2014
בית משפט השלום גזר עבודות שירות על אברהם סלמה, שותף ובעלים של מסעדת "לה מר" בתל אביב, שהורשע בעבירות של תקיפה, הטרדה מינית ועוד, כלפי מלצרית שעבדה במקום. צוין, כי נוכח חלוף הזמן מביצוע העבירות, לפני כשש שנים, העונש של עבודות שירות הוא עונש ראוי והולם. אולם, בכל הקשור לפיצוי הכספי, אין לכבד את הסדר הטיעון. סכום של 10,000 ש"ח, כמוסכם במקור, רחוק מלשקף את הסכום הראוי לפיצוי המתלוננת, ויש להעמיד את הפיצוי על סך של 75,000 ש"ח.

30/09/2014
בית המשפט המחוזי קיבל בקשה לאישור פסק בורר. המשיבה מתנגדת לבקשה לאישור פסק הבורר בטענה כי הוגשה בחוסר תום לב מובהק, והיא סבורה כי אין ליטול ממנה את זכות הערעור שעה שיש לה טענות טובות לבררן וכן כי אין מניעה לתקן את הטעות, אם נפלה, במועד הגשת הערעור. בית המשפט ציין, כי משהפך פסק הבוררות לסופי בשל חלוף הזמן להגשת ערעור ובהיעדרה של בקשה לביטול פסק הבוררות – יש לאשר את פסק הבוררות כמבוקש.

30/09/2014
בית המשפט המחוזי דחה בקשה לחילוט עירבון אשר הופקד על ידי וילאר נכסים (1985) בע"מ, במסגרת תביעה שהגיש כנגדה דני קליין. בית המשפט קבע, כי לצורך חילוט העירבון נדרש המבקש להוכיח שני תנאים מצטברים: קיומו של נזק שנגרם לו כתוצאה מתן צו המניעה הזמני וכי הבקשה לקבלת סעד זמני הייתה בלתי סבירה בנסיבות העניין. כן נקבע בפסיקה, כי יש להביא ראיות מינימליות לעניין גובה הנזק הנטען וכי חילוט עירבון הוא מהלך קיצוני, ואין הוא ניתן כסעד שבשגרה. בענייננו, שני התנאים המצטברים אינם מתקיימים.

30/09/2014
בית משפט השלום גזר עבודות שירות וקנסות על שלומי לחיאני, אברהם לחיאני, אבנר קריאף ועובד דוד חי, בגין הרשעתם בביצוע עבירות של מרמה והפרת אמונים.

30/09/2014
בית המשפט העליון דחה ברובו ערעור על החלטה שניתנה בעקבות בקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט, שהגיש המשיב, הנאמן על נכסי המערערת, רחל סופר. אחד הדיונים בבקשה לפי פקודת הביזיון נערך בבית בו מתגוררת המערערת, ובסיומו ניתנה ההחלטה נשוא הערעור. בית המשפט קבע, כי עובדת קיומו של הדיון בבית המערערת לא פגמה בתוקפה ובחוקיותה של ההחלטה שניתנה בתום אותו דיון. המערערת לא התייצבה לארבעה דיונים רצופים, ובכל פעם המציאה, בבוקר הדיון או בסמוך לפני כן, תעודה רפואית. בנוסף, באחד הימים שבהם הייתה המערערת אמורה להימצא במנוחה, תועדה כשהיא מבלה בפארק. בנסיבות אלה מובן מדוע ביקש בית המשפט למצוא פיתרון יצירתי להתחמקות של המערערת מן הדין.

30/09/2014
בית המשפט המחוזי גזר עונשי מאסר על מאיר רוזנטל, יצחק אוחנה, מאיר רואימי ואח' בגין מעורבותם ב"תיק הרבנים", פרשת מרמה רחבת היקף, הנוגעת למסגרות לימודים שונות שהוקמו לאנשי כוחות הביטחון. המכללות השונות, כמו גם הרבנות הראשית, הנפיקו במרמה מסמכים ותעודות הכוללים נתונים כוזבים, במטרה ליצור מצג לפיו תלמידי המסלול עומדים בקריטריונים של הרבנות הראשית לקבלת תעודת השכלה תורנית גבוהה ובקריטריונים של גופי הביטחון לקבלת הטבות שכר בגין לימודים תורניים. על סמך מצג כוזב זה שולמו ליותר מאלף איש, הטבות שכר בסכומי עתק, שהגיעו למאות מיליוני שקלים.

30/09/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור על פסק הדין בו נדחתה תביעת המערערת לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לה בשל התרשלות המשיבים, שאירעה, כנטען, במהלך לידת בנה הבכור. נטען, כי כתוצאה ממעשיהם ומחדליהם הרשלניים של המשיבים נגרם נזק בלתי הפיך לרחמה של המערערת והיא אינה יכולה להרות עוד. נפסק, כי אין ספק שמדובר בתוצאה קשה שגרמה למערערת נזקים משמעותיים. אולם לא נמצא כי נפלה שגגה במסקנה אליה הגיע בית המשפט המחוזי, לפיה לא הוכח כי הצוות הרפואי התרשל בדרך הטיפול במערערת.

30/09/2014
בית הדין האזורי לעבודה דחה תביעה שהגישה בזק החברה הישראלית לתקשורת נגד קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים, להשבת כספים שלטענתה נגבו ממנה ביתר על ידי הנתבעת. נקבע, כי מקפת פעלה בהתאם להבנתה את ההסכמות בין הצדדים ולא פעלה, ודאי שלא באופן מכוון, על מנת להונות את בזק ולהסתיר ממנה מידע או נתונים נדרשים. בזק ידעה ולכל הפחות היה עליה לדעת כיצד פועלת מקפת ובחרה, מטעמיה, שלא להעלות טענותיה בעניין זה בזמן אמת אלא להמשיך ולרכוש עבור עובדיה פרישות מוקדמות. בנוסף הוכח כי הממונה על שוק ההון אישר את אופן חישוביה בפועל של מקפת ועל-כן, האופן בו יושם ההסכם על ידי מקפת הוא זה שניתן לו תוקף בדין.

30/09/2014
בית המשפט המחוזי דן בבקשה העוסקת בשאלת זכותה של מידף שירותי קייטרינג וארוח בע"מ, המצויה בהליכי פירוק זמני, להמחות בתמורה לצדדים שלישיים זכויות זכיינות שיש לה למתן שירותי מזון באתרים שונים. בית המשפט ציין, כי מבוקש להמחות את זכות החברה לאחרים, בניגוד לרצון החייבים ובניגוד להוראות חוזי הזכיינות. אין חולק שלפי חוזי הזכיינות נאסר על החברה להמחות בכל דרך שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין את זכויותיה לאחרים ללא הסכמת המזמינים. כמו כן, אין ביכולת החברה להעמיד ערבויות כאשר לא ניתן לשלול פגיעה במזמינים.

30/09/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור שהגישה עורכת דין, העוסק בהחלטת בית המשפט לענייני משפחה להטיל עליה לשלם הוצאות לטובת אוצר המדינה. נפסק, כי יש לדחות את טענת המבקשת, לפיה הסמכות לחייב עורך דין בהוצאות פוגעת בחופש העיסוק שלו ובחירותו. קשה לקבל טענה לפיה חופש העיסוק או הזכות לחירות מקימים לעורך דין זכות להפר את חובותיו כלפי בית המשפט (ולעיתים גם כלפי הלקוח שלו), להתעלם מהנחיות בית המשפט ולפגוע בניהולו התקין של המשפט.

30/09/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל ערעור על החלטת בית הדין לביקורת המשמורת, שעניינה המשך מעצר המערער עד להחלטה אחרת. בית המשפט ציין, כי בית הדין נהג שלא כשורה כאשר הורה על הארכת המעצר למרות שנציג משרד הפנים לא התייצב לדיון. לא הייתה כל גרסה עובדתית אחרת לבד מגרסתו של המערער ולכן לא ברור מדוע בחר בית הדין להתעלם מגרסתו העובדתית של המערער אשר לא נסתרה. משרד הפנים אינו נהנה מזכויות יתר בבית הדין לביקורת המשמורת וכאשר הוא אינו מתייצב לדיון, יש לדחות את בקשותיו.

30/09/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעות משמורת הדדיות שהגישו אבי הקטינה ואביה החורג, לאחר שאם הקטינה נפטרה ממחלה. נקבע, כי נקודת המוצא הינה שטובתו של הקטין לגדול אצל הוריו הביולוגיים ועל כן אם נפטר אחד מההורים יישאר הקטין אצל ההורה הנותר בחיים אלא אם כן קיימות נסיבות מיוחדות. במקרה דנן, אכן קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות מתן משמורת קבועה לאב החורג, וביניהן רצון הקטינה להישאר בבית בו גדלה יחד עם אחיותיה ואביה החורג, רצון אשר אינו עומד בסתירה לטובתה ואינו מסכן אותה.

30/09/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעה העוסקת בשאלה, האם הליך הפירוק שנקטה הנתבעת כנגד החברה התובעת בגין חוב נטען, נפתח כדין. נקבע, כי הנזקים הנטענים כתוצאה מהליך הפירוק, לא הוכחו כלל. עוד הוסף, כי לא ניתן לייחס לנתבעים "זדון" כמשמעו בעוולת הנגישה, כך גם אם ההליך שבו נקטו הוא מרחיק לכת ולא היה לו מקום – במיוחד לנוכח גובה החוב והיותו שנוי במחלוקת ומשלא נתקיימה עילת פירוק.

30/09/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דן בעתירה העוסקת בעמידה או אי עמידה בתנאי סף המהווים תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז שפרסמה עירית קרית מוצקין, לביצוע עבודות חפירה, בדיקה ופינוי קרקע מזוהמת במתחם "כורדני". נפסק, כי לא מתקיים בזוכה במכרז תנאי הסף כפי שנקבע במכרז, ולכן ההכרזה על זכייתה בטלה. על ועדת המכרזים לבחון מחדש את תוצאות הליכי המכרז. הוסף, כי אין לקבוע עמדה באשר לפגמים בהצעת העותרת כפי שנטענו על ידי מי מהמשיבים, נושאים אלו ייבחנו לפי שיקול דעתה של ועדת המכרזים.

30/09/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעת נזיקין של עובד נגד מעבידיו, מעון רוחמה ומשרד הרווחה. התובע טוען כי רשלנות הנתבעים, בחשיפתו לחומרי עץ ולחומרים מסוכנים, ובעיקר בסביבת עבודה שאינה מאווררת כראוי וללא אמצעי הגנה מתאימים, גרמה לו למחלת ריאות קשה מאד. נפסק, כי לא הוכח קשר סיבתי בין מחלתו של התובע לבין עבודתו במעון, כפי שנדרש כתנאי לקבלת התביעה. צוין, כי דחיית התביעה כאן אין משמעותה שהתובע לא מקבל את המגיע לו בעקבות מחלתו. הוא מקבל בגינה סכומים משמעותיים מן המוסד לביטוח לאומי.

30/09/2014
בית המשפט העליון דן בערעור העוסק בשאלה למי הסמכות העניינית בתביעת פיצויים בפרשה נטענת של אונס עובדת על-ידי ממונים בעבודה, מקום שגם נטענת אחריות שילוחית של המעביד. בית המשפט פסק, כי הסמכות בתביעות נזיקין שעילתן אונס ניתנה לבית המשפט האזרחי. הוער, שאין להסיק מפסק הדין שאין מוטלות על המעביד חובות לנקוט באמצעים אשר יבטיחו סביבת עבודה בטוחה מפני פגיעות מיניות, גם בהתייחס לעבירות חמורות יותר שאינן נופלות לגדרה של הגדרת הטרדה מינית.

29/09/2014
בית הדין האזורי לעבודה קיבל בחלקה תביעה של עובד כנגד עיריית גבעתיים, לאחר שנאלץ לפרוש פרישה מוקדמת לגמלאות לאור החלטת מנכ"ל הנתבעת. לטענת התובע, הוא אולץ לפרוש לגמלאות בהיותו בן 62 בשל אפליה והתנכלות ומבלי שנערך לו שימוע כדין. נקבע, כי פיטוריו של התובע נעשו לא רק תוך הפרת הדין אלא גם בחוסר תום לב. התובע, שעבד 21 שנה בנתבעת, פוטר בבהילות ומבלי שנערך לו שימוע כדין. נסיבותיו האישיות הלא פשוטות והשפעת הפיטורין עליו לא נלקחו בחשבון.

29/09/2014
בית הדין הרבני דן בתביעת בעל למתן היתר נישואין לשאת אשה שנייה. נקבע, כי ככל הנראה, במידה ולא יפעל בית הדין בדרך של מתן היתר נישואין לבעל, הבעל לא יוכל לגרש את האשה לעולם. זאת בשל העובדה כי האשה מוכנה להיעצר ולהיאסר, והדבר לא מהווה כל לחץ עליה לשם קידום הליך הגירושין. נראה כי דחף הנקמה שלה בבעלה גובר על כל השיקולים האחרים מבחינתה, כגון קבלת חירותה, הסיכוי לקבלת סך כתובתה אם ייפסק לה וכן קבלת תמורת הדירה, אשר עד היום היא מסרבת לקבלו.

29/09/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה עתירה כנגד החלטת וועדת הערר המחוזית למחוז מרכז, אשר הותירה על כנה את החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה חוף השרון, המתירה לקיבוץ שפיים לעשות שימוש חורג בחלק מבנה שנבנה בהיתר. טענתו המרכזית של העותר היא, כי השימוש שהותר מהווה סטייה ניכרת שלא ניתן היה לאשר כשימוש חורג. נפסק, כי השימוש החורג המבוקש אושר על ידי שני מוסדות תכנון. העותר והמדינה לא הצביעו על שיקולים רלוונטיים שלא נשקלו על ידי וועדת הערר ולא על פגם בשיקולים ששקלה וועדת הערר.

29/09/2014
בית המשפט המחוזי דחה בקשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד חברת Google, שעניינה בסוג של שירותי פרסום אינטרנטיים אותה מציעה גוגל ללקוחותיה, אשר מתבצע באמצעות תוכנה המכונה "Remarketing". הרעיון הבסיסי מאחורי שירות זה, הוא לאפשר למפרסם לכוון את הפרסומות לאותם משתמשי רשת אשר גלשו בעבר באתר האינטרנט של המפרסם (או בדפים מסוימים באותו אתר). נקבע, כי אין לעמדה המשפטית שמציג המבקש, לפיה שרות ה- Remarketing של גוגל מהווה הפרה של הוראות הדין בעניין דואר זבל, סיכוי של ממש להתקבל. מטעם זה אין הבקשה עומדת בדרישות חוק תובענות ייצוגיות, ודינה להידחות.

29/09/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור על פסק הדין בו נדחתה תביעה נזיקית שהגיש המערער כנגד חברת חשמל ואח', בגין התחשמלותו. נקבע, כי לא הוכחה התרשלות של חברת החשמל, ואף לא הוכחה התרשלות מצידה עקב מצבו של העמוד או עקב אי בידוד תילי החשמל. אף לא הוכח קשר סיבתי בין ההתרשלות הנטענת לבין התאונה. הוועדה המקומית והעירייה התרשלו בהיעדר פיקוח מצידם על הבנייה הבלתי חוקית, אך אין קשר סיבתי בין התרשלותן לבין התאונה. לאור תוצאה זו, אין צורך לדון בשאלת רשלנותו התורמת של המערער, שאחז בידיו צינור באורך 6 מטרים, כשקו החשמל ניצב מול עיניו במרחק של 3.3 מטרים.

29/09/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעות הדדיות העוסקות בתוכנה למכירת כרטיסים למופעים אשר פותחה ע"י קראופוליס בע"מ. בית המשפט קבע, כי ביטול ההסכמים בין הצדדים, הינו תוצאת רצון של כל אחד מן הצדדים להביא את מערכת היחסים וההסכמים ביניהם לקיצם; באשר שני הצדדים הבינו והגיעו למסקנה שאין עוד כל אפשרות לקיימם. לא היתה כל הפרה של ההסכמים ע"י הנתבעים. התובעים הם אלו אשר הציגו מצג בלתי נכון באשר לתכונותיה של התוכנה בהציגם אותה כתוכנה ייחודית, בעוד שבפועל התברר שהתכונות עליהן התחייבו אינן קיימות ו/או אינן פועלות כהלכה.

29/09/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור על חומרת העונש שנגזר על המערער, שהורשע בשורה ארוכה של מעשי סדום ומעשים מגונים בחמישה נערים, שניים מהם היו בני פחות מגיל 14 בעת המעשים. בית המשפט קבע, כי אין חולק כי המערער מונמך קוגנטיבית וגבולי מבחינת תיפקודו, אך המערער לא אובחן כמפגר על פי חוק הסעד, וממילא לא נמצא פטור מאחריות פלילית או לא כשיר לעמוד לדין. בית משפט קמא לקח בחשבון את השיקולים לקולא בבואו לגזור את דינו של המערער, אשר בשל לקותו השכלית שוהה כיום במעון סגור. בהתחשב גם בשיקולי הגמול, ההרתעה ובטחון הציבור, אין מקום להתערב בגזר הדין.

29/09/2014
בית המשפט המחוזי דחה ערעור כנגד קצין התגמולים, בגין ההחלטה לדחות את ערעור המערער בטענה להחמרה במצב הסוכרת. נקבע, כי בית המשפט ביושבו כערכאת ערעור על הוועדות הרפואיות העליונות, רשאי להתערב רק מקום שנפל פגם משפטי בקביעת הועדה או בהתנהלותה. הסברה של הוועדה, גם אם אינו פורש תמונה מלאה שהיה ניתן לצפות שתהיה לוועדה באשר למצב לאשורו, יש בו כדי להסביר את קביעת הוועדה שלא להכיר בפרטאינוריה קבועה אצל המערער. אין מקום לקבוע כי הסבר זה של הוועדה חורג ברמה קיצונית מן הסביר עד כדי להיות עילה להתערבות של בית משפט זה.

29/09/2014
בית המשפט המחוזי גזר עונשי מאסר על ארבעה נאשמים שהורשעו בביצוע עבירות אלימות על רקע גזעני. בית המשפט קבע, כי הנאשמים תרו ברחבי העיר אחר נתינים זרים ההולכים בגפם, מתוך מטרה להתנכל להם וליטול את קניינם, כאשר "סימן הזיהוי" היחיד של קורבן פוטנציאלי הינו צבע עורו. משאיתרו את המטרה, לא היססו לפעול באלימות בצוותא כלפי קורבנותיהם חסרי ההגנה, ללא כל התגרות מצדם. הנאשמים מצאו לעשות דין לעצמם ולפגוע במתלוננים על רקע אווירת ההסתה ששרתה באותם ימים בשכונת מגוריהם, בעקבות ביצוע עבירות פליליות ע"י עובדים זרים.

29/09/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה בה עתר התובע לביטול מזונותיה של הנתבעת- בתו. בית המשפט קבע, כי אין מנוס אלא להתנות את תשלום מזונותיה של הקטינה במפגשים עם אביה. חרף העובדה כי הקטינה טרם בגרה, הרי שלאור גילה כיום, 16 שנים ושלושה חודשים, עליה לשאת בתוצאות סרבנותה, ועליה להבין כי סרבנות זו משליכה באופן ישיר על מזונותיה. חיובו של אב במזונות ילדיו, ובמיוחד בגילה של הקטינה, אינו חיוב אבסולוטי. כנגד חובו של אב במזונות ילדיו קיים חובת "כיבוד אב ואם" וקיום הסדרי ראיה.

29/09/2014
בית המשפט המחוזי אישר בחלקה בקשה לאישור תביעה כייצוגית, שעניינה במכרזים שנערכו על-ידי המשיבה, קונקטיב גרופ בע"מ, באתר 1BUY1. לטענת המבקשים, לאור שיטת הפעולה באתר, בפועל אין מדובר באתר "מכרזים" אלא באתר המפעיל משחקי הימורים אסורים. נקבע, כי המבקשים הוכיחו כי החברה קבלה מהם כספים – התשלומים עבור ההשתתפות במכרזים – שלא על-פי זכות שבדין, משום שהמכרזים היו משחקים אסורים. אולם, המבקשים לא הוכיחו כי קיים סיכוי לכאורה להוכחת עילה להרמת מסך ההתאגדות מעבר לחברה, באופן שתוטל אחריות אישית על המשיבים מכוח הרמת המסך.

29/09/2014
בית הדין האזורי לעבודה דחה תביעה של עובד נגד מעסיקתו, גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ, לתשלומים שונים בגין פיטורים שלא כדין, אפליה, הפרת הסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי, עוולת לשון הרע, עוגמת נפש ועילות נוספות. נקבע, כי הנתבעת פעלה למציאת פתרונות לעובדים שהציגו מגבלות רפואיות שונות, אך בנסיבות המקרה, לא ניתן היה למצוא אצלה תפקיד שיאפשר את המשך עבודת התובע, בכפוף למגבלותיו הרפואיות, כפי שאלה נקבעו על ידי הרופאה התעסוקתית. אשר על כן - אין מדובר באפליה אסורה, אלא, באבחנה מותרת.

29/09/2014
בית המשפט העליון דן בערעורם של סאאד סידאוי ועוקבא סידאוי על הרשעתם בעבירות אלימות ועל גזר הדין שהוטל עליהם בעקבות הרשעתם. בית המשפט ציין, כי תכליתו של מסדר הזיהוי היא לבדוק, באמצעות מבחן אובייקטיבי מקובל, את יכולת קליטתו ואת כוח זכרונו החזותי של העד המזהה. אך כאשר עצם נוכחותו של החשוד בזירת האירוע, בפרק הזמן הרלבנטי לביצוע העבירה הנטענת, אינה שנויה במחלוקת, והשאלה היחידה נסבה סביב מעשיו והתנהגותו במקום, אין תועלת בקיומו של מסדר זיהוי. בנסיבות המקרה הנדון כאן, לא היה כל צורך בעריכתו של מסדר זיהוי, מכל סוג שהוא.

29/09/2014
בית המשפט העליון דן בערעור העוסק בהערכת שיעור הפיצויים לו זכאים המערערים, בגין הפקעה של חלק מחלקת מקרקעין שנמצאת בבעלותם המשותפת. בית המשפט קבע, כי חובת הפיצוי בגין ההפקעה אינה מצטמצמת אך לפיצוי בגין שווי הקרקע שהופקעה. ככל שההפקעה מסבה נזקים לקרקע אחרת השייכת לבעלי הקרקע המופקעת, יהיו נזקים אלה ברי פיצוי במסגרת תביעת הפיצויים בגין ההפקעה.

29/09/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בבקשה למתן צו מאסר כנגד המשיבה, מכוח סעיף 6 לפקודת ביזיון בית משפט, בגין אי קיום החלטת בית המשפט לבדיקת רקמות. נקבע, כי חזקה על המשיבה כי היא אוהבת ודואגת לבתה הקטינה, וייתכן שאף חוותה קשיים לא מבוטלים בתקופת חייה עם המבקש. עם זאת, יש לקוות כי המבקשת תדע להעמיד את טובת הקטינה מעל טובתה היא, ותשתף פעולה עם ההחלטה לביצוע הבדיקה. לאחר בחינת מכלול השיקולים, לאור טובת הקטינה, וחוסר שיתוף הפעולה מצד המשיבה, הוטלו על המשיבה 20 ימי מאסר בפועל, וכן קנס בסך של 10,000 ש"ח.

29/09/2014
בית הדין הארצי דן בערעור העוסק בשאלה האם בדין נדחתה על הסף תביעת לשון הרע שהגיש המערער, שהוגשה כנגד משרד החינוך ואח'. הפרסומים עליהם התבססה תביעתו של המערער, הם ארבעה מכתבים אשר נכתבו במסגרת הליך פיטוריו של המערער על ידי המשיבים, במסגרת תפקידיהם במשרד החינוך. נקבע, כי ההגנה על פי סעיף 13(9) לחוק איסור לשון הרע מוקנית לפרסום שנעשה תוך הפעלת סמכותה של רשות מוסמכת על פי דין. הגנה זו אינה מוקנית לפרסום שנעשה על ידי רשות מוסמכת ועובדיה במסגרת יחסי עבודה, עת הרשות המוסמכת פועלת כמעסיק.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו