לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
30/10/2014
בית משפט השלום קיבל תביעה שהגישו בני זוג כנגד ארט אוף פריים ואח', על רקע הפרת הסכם לקבלת צילום סטילס, צילום ווידיאו ופיתוח אלבומים דיגיטאליים של אירוע חתונתם. צוין, כי אין חולק שהאירוע המרכזי של החתונה, החופה, אירוע של פעם בחיים, לא הונצח בצילום הווידיאו אלא כל מה שנותר לתובעים להסתפק בצילומי הסטילס שאין חולק שנמסרו לתובעים. בית המשפט פסק סכום של עשרים וחמישה אלף ש"ח לטובת התובעים.

30/10/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – שופט אכיפה), התשע"ה–2014, שמטרתה להחליף את המונח רשם הוצאה לפועל במונח שופט אכיפה. צוין, כי תפקיד רשם ההוצאה לפועל כולל סמכויות הכרעה שברובן המכריע אינן אלא סמכויות שיפוטיות. שינוי תוארם של רשמי ההוצאה לפועל הוא בראש ובראשונה שיפור מעמד המערכת המשפטית בארץ, מעמד שהולך ומעמיק הכרסום החל בו.

30/10/2014
בית המשפט העליון קיבל ערעור על גזר הדין במסגרתו הושתו על המערער – בעקבות הרשעתו בעבירות מין ואלימות מזעזעות שבוצעו במתלוננים בחניון "גן העיר" בתל-אביב – 30 שנות מאסר בפועל. הוחלט לדחות את טענתו העקרונית של המערער, לפיה בית המשפט המחוזי לא היה רשאי להטיל על המערער עונש שעולה על העונש המקסימאלי הקבוע בחוק בצידה של העבירה החמורה ביותר שנעברה במקרה דנן (20 שנות מאסר בפועל), ולצד זה לקבל באופן חלקי את הערעור ולהעמיד את עונשו של המערער במקרה דנן על 25 שנות מאסר בפועל.

30/10/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה עתירה שעניינה בדרישת תשלום עבור דמי ארנונה, שנדרש העותר לשלם לעיריית בית שאן, בגין נכס המצוי בתחום שיפוטה, במהלך התקופה בה שימש העותר כנאמן ומפרק של חברה, שהנכס היה בבעלותה. נקבע, כי לא הייתה הצדקה להגשת העתירה. לא זו בלבד שהמשיבה לא פעלה למחיקת החוב, היא המציאה לעותר דרישה לתשלומו. בנסיבות אלו ניתן לקבוע כי היה צידוק בהגשת העתירה, העותר מיצה את ההליכים עובר להגשת העתירה, לא קיים שיהוי בהגשתה, והגשת העתירה אכן הניעה את המשיבים לפעול לקבלת אישור הממונה למחיקת החובות נשוא העתירה.

30/10/2014
בית המשפט העליון דחה עתירה שהגיש שמעון גפסו, אשר כיהן במועדים הרלוונטיים כראש העיר נצרת עלית, לביטול כתב האישום שהוגש נגדו מחמת פגמים שנפלו בהליך הגשתו. נקבע, כי העתירה אינה מניחה תשתית מתאימה להתערבות בהחלטה להעמיד את המשיב לדין. אין לקבל את טענת העותר בדבר יישומו של סף ראייתי שונה להעמדה לדין של אנשי ציבור. כפי שנקבע בפסיקה, אמת המידה להערכת סיכוייהן של ראיות להביא להרשעה לשם העמדה לדין זהה עבור איש ציבור ועבור אדם מן השורה.

30/10/2014
בית משפט השלום קיבל תביעת פיצויים בגין נזקים שלטענת התובעות נגרמו לדירותיהם, כתוצאה מביצוע עבודות בפרויקט לחיזוק חדרי ביטחון בבניין בו מצויות הדירות, פרויקט אשר יוזם ותוכנן מטעם המדינה. נפסק, כי המדינה הייתה היוזמת והאמונה על ניהול הפרויקט. כפי שעולה מחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט, נזקים מהסוג שאירע בענייננו הינם בגדר תוצאה נלווית וצפויה לעבודות מהסוג שבוצע, כתוצאה מזעזועים שנגרמו לבניין. ככאלה, קמה חובת זהירות קונקרטית של המדינה כלפי בעלי הדירות ביחס להתרחשותם.

30/10/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה למזונות קטינה, בתו של הנתבע. נקבע, כי אם הקטינה הינה חסרת דת והנתבע הינו יהודי. מכאן שהחבות במזונות מקורה בדין האזרחי, החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות). במקרה דנן, מדובר בקטינה שמצויה במשמורת משותפת של שני ההורים, וחלוקת הזמן ההורי עימם הינה שוויונית (על פי תיאום בין ההורים). כל אחד מההורים צריך לשאת בהוצאות הקטינה במועדים שהיא נמצאת עימו ובמחצית מההוצאות הכלליות. אין מקום לחייב את הנתבע, בנוסף לכך, לשלם כסף לתובעת לצורך מימון הוצאותיה של הקטינה, ובלבד שהנתבע אכן יישא בצרכי הקטינה בעת שהיא שוהה עימו.

30/10/2014
בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק הדין בו נקבע כי המערערת העבירה לחשבונות הבנק שלה ושל בנה כספים השייכים למשיבה. המערערת עבדה כמנהלת סניף אשדוד במשרדיה של המשיבה, חברת כוח אדם. צוין, כי באשר לסגירת התיק הפלילי שנפתח כנגד המערערת בעקבות תלונת המשיבה, אין בראיה זו כדי להוות ראיה מכרעת בנדון. פסק דין חלוט, מרשיע, בפלילים יהווה ראיה בהליך אזרחי. אין הדבר כך כאשר מדובר בהחלטת משטרת ישראל לסגור תיק חקירה.

30/10/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק העונשין (תיקון – חילוט רווחי סרסרות), התשע"ה–2014, במסגרתה מוצע לתת בידי הרשויות כלי נוסף שיאפשר מצד אחד להיאבק בהיבטים הכלכליים של תופעת הזנות ומצד שני לסייע בשיקומם של עובדות ועובדי הזנות. לפי ההצעה, במקרה שבו הורשע אדם בעבירת סרסרות או בעבירות של הבאת קטין לידי מעשה זנות או לידי עיסוק בזנות, יורה בית המשפט על חילוט רווחיו מביצוע העבירה.

30/10/2014
בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק הדין בו הורשע המערער בעבירה לפי סעיף 5(ה)(1) לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו). המערער, בעל תו נכה, החנה את רכבו על אי תנועה ברחוב בירושלים, באופן שלדעת המשיבה מהווה הפרעה ו/או עיכוב לתנועה. נקבע, כי בענייננו, לא רק שהוכח 'פוטנציאל' להפרעה, אלא שבית המשפט קמא קבע כי חניית המערער במקום גרמה בפועל להפרעה בתנועה, ואין כל מקום להתערב בקביעה זו.

30/10/2014
בית משפט השלום קיבל תביעה נזיקית שהגיש התובע כנגד משרד החינוך ואח', בגין נזקים שנגרמו לו במהלך קטטה בין שני תלמידים אחרים שפרצה בעודם ממתינים לתחילת שיעור בחינוך גופני. בית המשפט קבע, בין היתר, כי משרד החינוך הפר את חובתו בכך שלא דאג לפיקוח נאות אשר ימנע תופעות של איחורים מהגורמים החינוכיים לשיעורים המועברים במסגרת בית הספר. עוד נקבע, כי סביר היה לצפות מהנהלת בית הספר ככלל, וממנהלת בית הספר בפרט, להנהיג מידת פיקוח גבוהה יותר, בייחוד בזמן בו צריך השיעור להתחיל, ובעיקר כשהמדובר בשיעור לחינוך גופני.

30/10/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה למזונות משקמים שהגישה אישה כנגד בן-זוגה לשעבר ובה עותרת לחייב את האיש במזונותיה, לרבות מדורה, לכל תקופת חייה ולא פחות מ – 15 שנה. נפסק, כי התובעת לא הרימה את נטל הראיה להוכיח כי הנתבע הסכים או הבטיח או לקח על עצמו להמשיך לפרנסה גם לאחר הפירוד, לא מכוח הסכם בכתב ולא מכוח הסכם משתמע.

30/10/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון –מס בשיעור אפס על לחם ומים), התשע"ה–2014, במסגרתה מוצע להטיל מס ערך מוסף בשיעור אפס על מכירת לחם מפוקח ואספקת שירותי מים ושירותי ביוב לצרכן הביתי, שהספקתם חיונית לקיומו של האדם.

30/10/2014
בית משפט השלום דן בתביעה שהוגשה על רקע ייצוג הנתבעים על ידי התובע, עורך דין במקצועו. התובע טען כי הלווה לנתבעים כספים שלא הוחזרו לו. לטענת הנתבעים, התובע הציע להם "עזרה" כלכלית תוך שהוא אומר שאין הוא מצפה כלל שהסכום יושב לו, אלא מכספי הזכייה במשפט בו הוא מייצג אותם. נקבע, כממצא עובדתי, כי הכספים ניתנו לנתבעים כהלוואה ללא תנאי.

30/10/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה העוסקת בשאלה, האם טובתה של קטינה להיות במשמורת פיזית בלעדית של אמה ולהעתיק מגוריה הרחק מאביה. בית המשפט קבע, כי במקרה של הסדר משמורת משותפת או המשך מגורים סמוכים, קיים חשש בהיתכנות גבוהה, כי החיכוך יביא לפגיעה משמעותית בשלום הילדה ובהתפתחותה. בנסיבות המקרה דנן, המציאות מלמדת, כי האם לקחה חלק פעיל ביותר בגידול הקטינה והאב אינו פנוי לכך דיו. האב יוכל לממש את אחריותו ההורית במפגשיו עם הקטינה ולהיות מעורב בחייה מרחוק ומקרוב- הדבר תלוי בעיקר בו.

29/10/2014
בית המשפט גזר 14 שנות מאסר על קטין שהורשע בהריגה, לאחר שנקבע כי דקר את המנוח דקירה אחת בגב באמצעות סכין. צוין, כי לנאשם ישנה אחריות מלאה על האירוע, שכן הוא דקר את המנוח בגבו כשהמנוח בורח מן הזירה, מבלי שהאחרון היווה עבורו ועבור משפחתו סיכון. עוד הוסף, כי במקום שבני משפחתו יהוו גורם מרסן ודוגמה לנאשם לנהוג באיפוק, הם הסלימו את האירוע למימדים חסרי פרופורציה.

29/10/2014
בית המשפט גזר מאסר מותנה, של"צ וקנס על עמאד מצרי, בגין הרשעתו במכירת סמים מסוכנים מסוג "קוקאין" לסוכן משטרתי סמוי. צוין, כי בענייננו מדובר במקרה בו ישנה הצדקה לחריגה לקולא ממתחמי העונש ההולמים, מתוך שיקולי שיקום, ויש לגזור את עונשו של הנאשם בדרך שלא תפגע ולא תקטע את הליך השיקום בו הוא משתתף כיום.

29/10/2014
בית המשפט לענייני משפחה הורה על הטלת סנקציות בגין אי קיום הסדרי ראייה בין אב לשתי קטינות. בית המשפט ציין, כי הטלת סנקציות במקרים מסויימים הנה ראויה, שלא לומר הכרחית. נקודת המוצא הנה הקטינים ולא הוריהם; העובדה כי ההורים מצויים בבלבול, ובסערת רגשות אגב הליך הגירושין, אינה מצדיקה היתר לפגיעה בטובת קטינים. בית המשפט הורה כי בגין אי קיום מפגש סופ"ש, יישא האב בסכום של 350 ₪ לכל מפגש, כשסכום זה יחשב כתוספת מזונות עבור האם. עוד צוין, שאם סנקציה זו לא תביא לשינוי המציאות, לא יהיה מנוס מלדון בהחרפתה.

29/10/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה עתירה כנגד החלטת ועדת הערר של משרד החינוך (מחוז חרדי) לקבל לבית ספר מוכר שאינו רשמי תלמידה שקבלתה לבית הספר נדחתה. נקבע, כי אין להתערב בחלטת ועדת הערר, שמצאה כי בית הספר הפר את הנחיות הרישום, וכי יש לקבל את הערר שהוגש על ידי התלמידה ולאפשר לה ללמוד בבית הספר. הוסף, כי מוטב היה שהמוסד החינוכי לא ינהל את "מלחמותיו העקרוניות" - מוצדקות או לא מוצדקות, ככל שיהיו - על גבם של תלמידים צעירים. למרות שנפלו פגמים בהתנהלות ועדת הערר, לא יכול בית המשפט ליתן יד בנסיבות שפורטו לפגיעה נוספת בתלמידה.

29/10/2014
בית המשפט המחוזי הרשיע בני זוג, הורים לתשעה ילדים וביניהם שלוש המתלוננות, בביצוע עבירות חמורות כלפי בנותיהן. הנאשם הורשע בביצוע תקיפות מיניות, מעשים מגונים, מעשי אינוס וסדום, וניסיונות לבצע כל אלה לאורך תקופה של למעלה משני עשורים ובמאות הזדמנויות, בשלוש מבנותיו. הנאשמת הורשעה בכך שבסמוך לתחילת המעשים, ידעה אודות מעשיו של הנאשם ובמחדלה לא מנעה אותם; כך למעשה סייעה לו בביצוע העבירות. צוין, כי אין מדובר באירוע בודד של פגיעה מינית באחת מהמתלוננות ואף אין מדובר בסדרת מעשים תחומה בזמן קצר, מדובר בעבירות שנמשכו על פני שני עשורים.

29/10/2014
בית הדין הארצי לעבודה דן בשאלה האם יש לבחון את תביעת המערערת לנכות כללית לפי המבחנים לבחינתה של "עקרת בית נכה". במסגרת הערעור נטען, בין היתר, כי דרישת תקנה 3 לתקנות לסף של 50% נכות רפואית מהווה הפליה פסולה ולכן יש להורות על ביטול תקנה זו. נקבע, כי בהתחשב בשונות שקבע המחוקק עצמו בין "נכה" לבין "עקרת בית נכה", אין מקום לקבוע כי תקנה 3(א) לתקנות יוצרת הפליה פסולה בין "עקרת הבית הנכה" לבין "נכה", המצדיקה את פסילת התקנה.

29/10/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה העוסקת בתוקפן של צוואות שונות שערך המנוח. נקבע, כי לא נדרש על פי הפסיקה שהמצווה יהיה משולל יכולת שיפוט והבחנה לחלוטין. המצווה בהחלט יכול להיראות כלפי חוץ כמי שפועל מתוך רצון חופשי, אך בפועל להיות מושפע בצורה פסולה ע"י אחרים. כך בענייננו, הצוואות שנערכו תחת אותה השפעה בלתי הוגנת ולחץ שהופעל על המנוח בשילוב עם מחלתו הסופנית, כאשר בעריכתן השתתפו גורמים הנהנים על פיהן, לא משקפות את רצון המנוח אלא רצונם של אחרים.

29/10/2014
בית הדין האזורי לעבודה קיבל בחלקה תביעה שהגיש מרצה כנגד המרכז האקדמי רופין, שעניינה בשאלה האם נסיבות הפסקת עבודתו של התובע מצדיקות התפטרות בדין פיטורים ומזכות את התובע בפיצויי פיטורים. נקבע, כי הרעת תנאי עבודתו של התובע כתוצאה מביטול תפקיד הרכז, מקנה לתובע זכות להתפטר בדין מפוטר, אך אינה מקימה זכאות לפיצוי נוסף בגין פגיעה באינטרס ההסתמכות.

29/10/2014
בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור שהגיש בני סלע על שני פסקי דין אשר דחו עתירות אסיר שהגיש. נקבע, כי אמנם המבקש מעלה בבקשתו שאלה משפטית עקרונית באשר לסבירות הקריטריון של "התנהגות טובה" כתנאי להגדרת אסיר כאסיר נצרך הזכאי למענק רכישה בקנטינה. ואולם, שאלה כללית זו הפכה תיאורטית בעניינו של המבקש נוכח קבלתה של ההחלטה החדשה המכירה בזכאותו למענק. העתירה השנייה הפכה אף היא לתיאורטית, שכן המבקש הועבר מבית המעצר "ניצן" לכלא "איילון" לריצוי המשך מאסרו ומשכך הוא אינו מטופל עוד על-ידי הגורמים שכנגדם הלין בעתירתו.

29/10/2014
בית המשפט לענייני משפחה אסר על בני זוג לשוב ולהתגורר יחדיו באותה הדירה. בית המשפט ציין, כי אין אפשרות להתעלם ממערכת היחסים הקשה, המתוחה והמסוכנת שבין הצדדים, וכי התנהלותם מסכנת אותם ומסכנת את בנם הקטין. בית המשפט הורה למחלקה לשירותים חברתיים בעיר להתערב לאלתר במערכת היחסים שבין הצדדים ולבחון טובתו של הבן הקטין בכל דבר ועניין שהוא, ולקבוע הסדרי הראייה והביקור בשלב זה. התערבות זו תתרחש בתוך 24 שעות מרגע מתן ההחלטה.

29/10/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דן בשאלה האם יש לראות בחברה המחזיקה במרכז הקניות המוכר כ"חוצות המפרץ" כ"איגוד מקרקעין" כהגדרתו על פי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה). נקבע כי החברה מהווה "איגוד מקרקעין" כמובנו על פי חוק מיסוי מקרקעין. צוין, כי אופי פעילותו של האיגוד וטיב ההחזקה, החזקה פאסיבית או אקטיבית בנכסים אינם רלבנטיים להגדרתו כאיגוד מקרקעין, אלא יש לבחון את כלל נכסיו ולבדוק האם הם עומדים במבחני ההגדרה.

29/10/2014
בית המשפט המחוזי דן בערעורים הדדים על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה, שעניינו בהסכם ממון בין הצדדים. נקבע, כי הויתור של המשיב על מחצית הבעלות בדירה היה כפוף לתנאי שהוא יתגרש מהמערערת. מדובר בתנאי מתלה, שעל הבעל לקיים על מנת שהאישה תוכל לקבל את זכויותיו בדירה. הבעל קיים אותו בהצהירו על רצונו להתגרש אך המערערת מסכלת את התנאי. אין להתערב בקביעה, שאם לא תסכים המערערת להתגרש ולא תתגרש תוך המועדים שנקבעו, היא תאבד זכאותה לקבל מחצית הדירה גם במקרה של גירושין.

29/10/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל עתירה נגד החלטת מועצה מקומית מעלה עירון ואח', לפיה מונה המשיב, עו"ד איבראהים חאדר קבלאן, כיועצה המשפטי של המועצה המקומית. בית המשפט קבע, כי בהחלטת המשיבים נפל פגם מהותי היורד לשורשו של עניין והמצדיק התערבות של בית המשפט לעניינים מנהליים. שניים מחברי הוועדה, המהווים רוב, פסלו מועמדים בשל העובדה שאינם תושבי המקום ובחרו את המשיב מבין המועמדים תושבי המקום בלבד, למרות שתושבות במקום לא צוינה כתנאי כלשהו או כתנאי סף בתנאי ההצעה שפורסמה. כמו כן, בהחלטת ועדת הבחינות נפלו פגמים נוספים.

29/10/2014
בית המשפט המחוזי קיבל בקשה להכרה בתובענה כייצוגית כנגד דור-אלון אנרגיה בישראל, בקשר להסדר ספידומט של דור-אלון. בית המשפט ציין, כי יש לאשר את הגשת התובענה כתובענה ייצוגית ביחס לטענה כי חברת דור-אלון עשתה שימוש לרעה, העולה לכדי חוסר תום לב בקיום חוזה, בכוחה לעדכן את המחיר המומלץ לסולר במסגרת הסדר ספידומט.

29/10/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעת התובע במסגרתה נטען כי הנתבעת, עורכת דין, התרשלה בייצוגו בתביעה שהיה עליה להגיש בשמו כנגד מדינת ישראל – משרד הביטחון בגין נזקי גוף חמורים שנגרמו לו על ידי חיילי צה"ל. נקבע, כי בנסיבות העניין הנתבעת לא נטלה על עצמה את ייצוג התובע והתובע לא הסתמך על הנתבעת. הנתבעת לא יעצה לתובע אלא רק אמרה לו שיפנה לקבלת ייעוץ מעורך דין דובר ערבית. התובע לא שילם לנתבעת שכ"ט, ולא נכרת הסכם בכתב או בעל פה בין הצדדים.

29/10/2014
בית המשפט המחוזי גזר 30 שנות מאסר על גואל רצון, שהורשע במרמה וביצוע עבירות מין רבות וחמורות בנשותיו, אך עם זאת זוכה מעבירה של החזקתן בתנאי עבדות. כתב האישום שהוגש נגד הנאשם מגולל מסכת קשה מאוד של מעשים שביצע בנשיו וילדותיו. צוין, כי נוכח מספר העבירות החמורות בהן הורשע הנאשם, לו היה נפסק עונש בנפרד לכל אישום ואישום העונש היה עומד על מספר תלת ספרתי. לפיכך, אין מנוס מקביעת עונשו באופן בו תקופות המאסר תחפופנה במידה רבה זו את זו.

28/10/2014
בית משפט השלום דן בתביעה שעניינה ליקויי בניה בכל הקשור לבניית בית בקרית אתא. התובעים והנתבעים חלוקים בשאלה האם חוק המכר (דירות) חל על מערכת היחסים ביניהם. נקבע, כי הנתבעים אחראים ביחד ולחוד לליקויים שנתבעו ושארעו כתוצאה מעבודת הנתבעת. אחריותם של הנתבעים הינה בהתאם לחוק המכר דירות. בנוסף, הנתבעים נטלו על עצמם התחייבות חוזית לתקן את הליקויים בשנה הראשונה. עצם המחאת זכויות הנתבעים כלפי הנתבעת אל התובעים אינה מפקיעה כמובן את אחריותם, שכן לא ניתן להתנות על הוראות חוק המכר דירות.

28/10/2014
בית הדין לעבודה דחה את בקשתה של אסררא גרה לביטול פיטוריה והשבתה לעבודתה. המבקשת פוטרה מעבודתה כפסיכולוגית חינוכית בעיריית לוד, לאחר שפרסמה בפייסבוק הודעה בה הביעה את שמחתה בקשר לנפילתם של 13 חיילי צה"ל שנהרגו בקרב במהלך מבצע "צוק איתן". נפסק, כי העובדת לא הציגה תשתית עובדתית איתנה מספיק, על מנת להביא לביטול פיטוריה בהליך של סעד זמני. צוין, כי ההחלטה לפטר את המבקשת, לאור התבטאותה החריפה, בשים לב לאופי תפקידה כפסיכולוגית המטפלת בילדים, בני נוער ומשפחות תושבי העיר, ולאור המשבר שנוצר ביחסי האמון בין הצדדים, היא פעולה אפשרית וסבירה, ומצויה במתחם הזכות הניהולית של העירייה.

28/10/2014
בית המשפט לענייני משפחה קיבל בקשה למתן היתר נישואין שהגישה קטינה. צוין, כי רצון הקטינה להינשא בטרם מלאו לה 18 שנה הינו עצמאי, ואינו תוצאה של לחץ או כפיה מצד גורם כלשהו. לא רק שלא נמצא כי הקדמת מועד הנישואין תגרום נזק למבקשת, אלא נראה כי כלל הנסיבות המתמקדות בטובתה של המבקשת, עליה ביקש המחוקק להגן, במשקלן המצטבר, מצדיקות מתן ההיתר.

28/10/2014
בית הדין הרבני קיבל תביעה להפחתת מזונות. לטענת האב, יש להפחית את חוב המזונות בשל שינוי נסיבות הדדי הן מאחר שכעת אין בידו לעמוד בסכום שנקבע בשל נישואיו החדשים והן בשל כך שמצבה של המשיבה שפיר ויציב. נפסק, כי האב התחייב במזונות הילדים שמעבר לגיל שש, וחובה זו אינה אלא מדין צדקה, ולפיכך, כאשר אינו יכול לעמוד בחובה זו מן הראוי שהאם שבידה לקיים חובה זו תסייע בידו לדאוג לצרכי הילדים.

28/10/2014
בית המשפט המחוזי הרשיע אדם בביצוע עבירות מין רבות וחמורות בקטינה. בית המשפט קבע, כי הכרעת הדין הביאה את סיפורה של ילדה כבת 7, אשר נפלה קרבן לניצול מיני עת יצאה לבלות בפארק ובגן הציבורי. דמות הנאשם, כעולה מהראיות, הינה דמות ה"סבא החביב", החובר לקרבנו הקטין, מפתה אותו ומנצלו מינית. ובכך מגלם הוא את דמותו של אותו פוגע אלמוני, ממנו חושש כל הורה השולח את ילדו לגן המשחקים, תוך דאגה וחשש בליבו.

28/10/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור על פסק הדין על-פיו הורשעו המערערים, בין היתר, בביצוע עבירת שוד בנסיבות מחמירות. נקבע, כי המערערים הורשעו בעבירות חמורות של שוד בנסיבות מחמירות שבוצע לאחר תכנון מוקדם, באור יום בטבורה של עיר, תוך סיכון העוברים והשבים. לכל אורך הדרך ניסו המערערים להרחיק עצמם מהמיוחס להם למרות ראיות ברורות וחד משמעיות המצביעות על מעורבותם הממשית בביצוע הפעולה. המערערים הפכו כל אבן בפסק הדין על מנת להפריך את התשתית עליה התבסס בית המשפט בהרשעתם, אך הדבר לא עלה בידם.

28/10/2014
בית המשפט קיבל תביעה במסגרתה התובעת עתרה לחיוב הנתבע, עורך דין שייצג אתה בעסקת רכישת מקרקעין, עקב אחריותו לנזקים שנגרמו לה עקב הפרת חובותיו כלפיה. נקבע, כי הנתבע הפר את חובותיו כעורך דין שייצג את התובעת בהסכם לרכישת הנחלה אשר עלויותיה הריאליות לא נבדקו ולא היו כלל ידועות. הפרת חובת הנתבע היא הן במישור החוזי ואף במישור הנזיקי. מבחינת התרופות להן זכאית התובעת בגין הפרת חובות הנתבע כלפיה אין שוני בין התרופות בגין הפרת שתי מערכות הדינים.

28/10/2014
בית המשפט העליון דן בערעור המוסד לביטוח לאומי העוסק בשאלה, האם יש להכיר בתאונה שארעה לעובדת שהשתתפה בטיול נופש לחו"ל שארגן מעסיקה ובמהלכו יצאה עם בעלה לטיול טרקטורונים, כתאונה עבודה. נקבע, כי על מנת שאירוע תאונתי יוכר כתאונת עבודה אין די בכך שהוא התרחש בפרק הזמן שבו התקיימה פעילות שהוכרה בכללה כפעילות הנלווית לעבודה. בנסיבות המקרה, אין להכיר בתאונה שאירעה למשיבה במהלך טיול הטרקטורונים כתאונת עבודה לעניין סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי.

28/10/2014
בית המשפט המחוזי דחה ברובו ערעור שהגיש המערער, עורך דין במקצועו. התביעה, נשוא פסק הדין של הערעור, דנה בדרישתו של המערער לפסוק לו תשלום שכר טרחה עבור שירותים משפטיים שנתן למשיב. נקבע, כי נמצא לנכון לשנות בפסק הדין של בית משפט קמא בעניין אחד בלבד והוא תשלום שכר למערער עבור פעולותיו ככונס בשנים הראשונות של הכינוס, כאשר המערער פעל על מנת למכור את אחת הדירות שבנידון. המערער פעל להשיג את מטרות הכינוס, ולו רק בסמוך לאותה עת שחתם על הסכם למכירת דירה אחת, הסכם שבוטל.

28/10/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה העוסקת בשאלה, האם על הנתבע להשיב לתובעת מחצית מכספי שכר טרחה שהוא שילם לעורכת דינו מהחשבון המשותף והאם הוא חייב לשלם לתובעת דמי שימוש ראויים, עקב מגוריו בדירה הצדדים. נקבע, כי כשם שנקבע שהוצאות שהוצאו כתוצאה מהפרת חובת נאמנות כגון להחזקת פילגש, לא יחשבו כהוצאות משותפות וכשם שפעולות בעלות אופי אישי מובהק שלא לצורכי המשפחה כגון הימורים, מוחרגות מהחובות המשותפים, הוא הדין לתשלומים בגין שכר טרחת עורך דין ששולמו לצורך ניהול הליך כנגד בן הזוג השני.

28/10/2014
בית הדין האזורי לעבודה דן בבקשה לקבלת סעד זמני אשר יורה למדינת ישראל, מעסיקתה של המבקשת, להעבירה למילוי משרה שהתפנתה בחטיבת הביניים בבית הספר המקיף בכפר דיר אל-אסד, ולא לשבץ במשרה כל עובד הוראה אחר, עד למתן פסק דין בתיק העיקרי. נקבע, כי מאחר שהמדינה העמידה את התנגדותה להעברת המבקשת כמורה לאנגלית במשרה המבוקשת, רק על עצם קרבת המשפחה בינה לבין בעלה, שעבד כמורה בחטיבה העליונה באותו בית-ספר, דומה שעם התפטרותו של הבעל מתפקידו האמור, לא מתקיים עוד הנימוק לאי העברתה של המבקשת למשרה המבוקשת.

28/10/2014
בית משפט השלום הרשיע את רונית אברזל מעבירות של הפרת הוראה חוקית ותקיפת שוטר בשעת מילוי תפקידו, וזיכה אותה מביצוע עבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים. צוין, כי אין די בעובדה שנדף מהנאשמת ריח של אלכוהול וכי ביצעה עבירה של הפרת הוראה חוקית ותקיפת שוטר, כדי ללמד על היותה במצב של שכרות לצורך הרשעתה בעבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים.

28/10/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה שהגישו אחים ואחיינים של המנוחה נגד הנתבע לאיזון משאבים, לפס"ד הצהרתי ופירוק שיתוף. כמו כן הגישו בקשה לצו ירושה אחר המנוחה. הנתבע והמנוחה נישאו בשנת 1965 ולבני הזוג לא נולדו ילדים. נקבע, כי הדירה שבנידון כוללת את המגרש כולו ולפיכך הנתבע הינו יורש של בית המגורים על המגרש בכללותו. נוסף על כך, לא ניתן לקבוע כי המגרש נכלל במסגרת השיתוף בין בני הזוג.

28/10/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה עתירה המופנית כנגד הפקעת עבודות השירות של העותר. העותר טוען כי היעדרויותיו מהעבודה נבעו עקב בעיה רפואית המונעת ממנו עבודה בשמש. בית המשפט קבע, שלא ניתן לאפשר מצב בו יציג נאשם בפני הממונה על עבודות שירות מצג שווא לפיו הוא אדם בריא אשר אינו סובל מכל בעיה רפואית, ובהמשך, לאחר שייגזר דינו וייקבע כי יועסק בעבודות שירות, יחל אותו נאשם להעלות טענות כנגד אופן שיבוצו מטעמים רפואיים.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו