לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
14/09/2014
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור שהגישה "אקו"ם", על החלטה שעניינה שיעור התמלוגים הזמניים שאותם קבע בית המשפט המחוזי שעל קשת לשלם למבקשת, עד למתן פסק דין בתובענה המתנהלת ביניהן. נקבע, כי מדובר בסעד זמני הקובע הסדר ביניים לתשלום בזמן בירור המחלוקת בין הצדדים. החלטה דיונית זו ניתנה בשים לב לטענות הצדדים ולאינטרסים שלהם, ומתוך מטרה להביא לבירור מהיר של התובענה כולה. זכויות הצדדים אינן מושפעות באופן ממשי מן ההחלטה ולא נמצא שעלול להיגרם לאחד הצדדים נזק של ממש.

14/09/2014
בית משפט השלום קיבל תביעה לפיצויים עבור נזקי גוף, אשר הוגשה בגין תאונת עבודה שאירעה לתובע עת עבד כשכיר אצל הנתבעת. נפסק, כי במצב בו נדחתה גרסת הנתבעת, לפיה התובע בחר מרצונו החופשי, חרף הוראה סותרת שקיבל בנידון, לטפס על סולם, והתקבלה גרסת התובע כי במקום לא נמצא סולם, ברור כי הנתבעת, אשר עליה היה לצפות תוצאות מחדל זה, במיוחד בשים לב לגובהו הנישא של התובע, הפרה את חובת הזהירות המוטלת עליה כלפי התובע.

14/09/2014
פורסם תזכיר חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס'... ), התשע"ד-2014. בדברי ההסבר צוין, שעל מנת לשמור על תחרות ומגוון בתחום שידורי הטלוויזיה המסחריים ובתחום שידורי החדשות המסחריים, מוצע לקצר את תקופת הזיכיון של בעלי הזיכיונות בערוץ 2 בשבעה חודשים ולבטל את האפשרות להארכת זיכיונותיהם בשנתיים נוספות. בהתאם לאמור, ובשל קיצור תקופת הזיכיון הנוכחית של בעלי הזיכיונות בערוץ 2 בשבעה חודשים, מוצע להחזיר לכל אחד מהם חלק יחסי מסכום דמי הזיכיון החד-פעמיים ששילמו עם קבלת הזיכיון.

14/09/2014
בית המשפט העליון דן בערעור העוסק בשאלה האם זכאי המערער, עופר מושב עובדים, לפיצוי בגין קרקע חקלאית שהושכרה לו במשך שנים ארוכות, ובהמשך הוחזרה למנהל מקרקעי ישראל. בית המשפט קבע, כי במבחן התוצאה, נדמה כי העדר פיצוי למושב על אף התקופה הממושכת שבה הוא החזיק בקרקע כדין - מעורר קושי מסוים. עם זאת, לא נמצא עיגון בדין, בחוזה ובהתנהגות הצדדים, אשר מצדיק תוצאה אחרת.

14/09/2014
בית המשפט המחוזי הרשיע אדם בהריגה, גרימת חבלה חמורה לקטין והתעללות בקטין. מדובר בעבירות שבוצעו כלפי התינוקות התאומים של הנאשם. בית המשפט קבע, כי אף שהתמונה אינה שלמה לחלוטין, פיסות המידע החסרות אינן מהותיות ואין בכוחן למחוק את הראיות שהובאו בפני בית המשפט ונידונו בכובד ראש. ראיות אלו מוכיחות מעל לכל ספק סביר כי הנאשם טלטל את המנוח ביום האירוע, בסמוך למועד התמוטטותו, טילטול קטלני זה הוא שהוביל לנזק מוחי, דימום מוחי ודימומים ברשתית, שגרמו בסופו של דבר למותו. עוד הוכח, כי הנאשם גרם לשני שברים בראשו של המנוח ולשברים מרובים בצלעותיהם של התאומים, בהזדמנויות שונות.

14/09/2014
בית משפט השלום קיבל תביעה לפיצויים בגין נזקים אשר נגרמו לתובעים באירוע אשר במהלכו הושפל והוכה, לטענתם, התובע על ידי מספר שוטרים באזור שער האריות שעה שהיה במקום עם בנו. נפסק, כי מהראיות עולה כי בין הצדדים התפתח ויכוח וככל הנראה הוחלפו מילים בטונים גבוהים. דברים אלה אינם מצדיקים את ההתנהלות כלפי התובע, לרבות עריכת החיפוש והאלימות שהופעלה כלפיו, אשר בגינם אחראים הנתבעים לפצות את התובע. עם זאת התנהלות התובע הביאה, בחלקה, לידי האשם של הנתבעים והדבר יבוא לידי ביטוי בגובה הפיצוי שייפסק.

14/09/2014
בית המשפט המחוזי דן בבקשת המנהלת המיוחדת של הזכויות בחלקה שבנידון, למתן הוראות בעניינים שונים, בית היתר הוראה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה שומרון, לאשר את שינוי חלוקת החלקה. בית המשפט ציין, כי נסיבותיו המיוחדות של המקרה מעוררות קושי בהיבט של מתן הוראות לוועדה המקומית, וייתכן, שלא יהיה מנוס מנקיטת הליך משפטי נוסף שעניינו החלטת הוועדה המקומית בנושא חלוקת החלקה, כפועל יוצא של הליך פירוק השיתוף המתנהל בתיק. הוסף, כי בית המשפט המחוזי אינו מוסמך לתת הוראות לוועדה המקומית בעניינים שהם בסמכותה ומסורים לשיקול דעתה. את זאת יוכל לעשות רק בית המשפט לעניינים מינהליים, לאחר שתוגש לו עתירה מתאימה.

14/09/2014
בית משפט השלום גזר על עאמר זגייר 3 חודשי מאסר ויום, בגין הרשעתו בעבירה של תקיפת בת זוג הגורמת חבלה של ממש, בכך שבעקבות ויכוח דחף הנאשם את אשתו (כיום גרושתו), תפס אותה בשתי ידיו, חנק אותה וזרק אותה על הרצפה. עוד הורשע הנאשם בכך שאיים הנאשם על המתלוננת. בית המשפט קבע, כי הנאשם נהג באלימות כלפי המתלוננת בשני מועדים שונים, בפעם הראשונה נהג באלימות מילולית ובהמשך מימש את האיום ותקף את המתלוננת תוך שהוא גורם לה חבלות. מנגד, הנאשם נעדר עבר פלילי ונראה כי ההליך הפלילי הציב לו גבולות.

14/09/2014
בית משפט השלום דן בתביעת התובע, אשר נפגע בתאונה שאירעה במהלך עבודתו והוכרה כתאונת עבודה, כנגד מעסיקתו. בית המשפט ציין, כי בענייננו, אמנם סיפקה הנתבעת לתובע אמצעי מגן, משקפי ראייה ומגן למסור. התובע אף לא העלה כל טענה על היעדרה של הדרכה נאותה. עם זאת, לא היו מטעם המעביד כל אכיפה או פיקוח אחר השימוש באמצעי הבטיחות. על המעביד מוטלת החובה לפקח על נקיטת אמצעי הבטיחות על ידי עובדיו, ולאכוף את השימוש בהם.

14/09/2014
בית המשפט העליון דן בערעור על פסק הדין בו הורשע המערער במגוון רחב של עבירות שיוחסו לו ב-13 אישומים, וביניהם עבירות רבות על פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ, חוק איסור הלבנת הון, ועבירות שונות על חוק העונשין. בית המשפט ציין, כי באשר לרכיב הקנס שבגזר הדין, מדובר בקנס ראוי ומידתי, בשים לב להיקף החריג של הסכומים שבהם שלח המערער את ידו בקופה הציבורית. מדובר בסכומי עתק, אותם שלשל המערער לכיסו, כאשר עד כה הוא לא פעל להסרת המחדלים ולא שילם את חובו לרשויות המס. המערער הורשע גם בהלבנת הון הנוגעת לרכוש אסור בהיקף העולה על 50 מיליון ש"ח, ולפיכך קנס בשיעור של 5 מיליון ש"ח איננו מופרז במידתו.

14/09/2014
בית משפט השלום קיבל תביעה לפיצוי בגין נזקים שהתובע טוען שנגרמו לרכבו כאשר נגרר על פי פוליסת ביטוח. הרכב היה מבוטח בביטוח מקיף על ידי חברת כלל, ובמועד רכישת הפוליסה ובמסגרתה רכש התובע שירותי דרך וגרירה באמצעות חברת פמי פרימיום. נקבע, כי הנתבעות התנהלו בצורה חסרת תום לב, והכבידו על התובע בכל צעד. הנתבעות אף פעלו בחוסר תום לב שעה שטענו כי התובע הסתיר מבית המשפט שמדובר ברכב מסחרי, וזאת כאשר לא הייתה בידיהם כל ראיה לכך. מכאן שלא הייתה כל הצדקה להכבדה המיותרת שהכבידו הנתבעות על התובע, בפרט שעה שמדובר בחברת ביטוח שהתישה את מבוטחה.

14/09/2014
בית המשפט המחוזי דן בבקשות העוסקות בהליך הבוררות בין הצדדים, אשר עסק באופן יישומו של הסכם פיתוח בין החברה הכלכלית לפרדס חנה-כרכור בע"מ והחברה לתשתיות זורמות פרדס חנה-כרכור ובין חברת נווה-גד וההתחשבנות הנובעת ממנו. נקבע, כי פסק הבוררות הראשון היווה מעשה בית דין בכל הנוגע לקביעה כי חברת נווה-גד רשאית לקזז את עלות עבודות המדרכות. לכן, יש לקבל את טענת נווה-גד כי פסק הבוררות היווה מעשה בית דין ולא ניתן היה לפסוק בניגוד לו במסגרת פסק הבוררות המשלים.

14/09/2014
בית המשפט המחוזי קיבל בחלקה תביעת כונס נכסים להצהיר על בטלות עסקת מכר של דירת מגורים, אותה רכשה הנתבעת מחברה שניתן צו לפירוקה, ולחילופין לחייב הנתבעת בתשלום כספים אותם היא חבה לחברה בגין העסקה. נקבע, כי אין ספק כי עסקת המכר הינה עסקה חריגה, שכן התמורה החוזית אינה משקפת את שוויה של הדירה ואת ההשבחות שבוצעו בה, בגינן לא שילמה הנתבעת מאומה.

14/09/2014
בית המשפט העליון דן בבקשת רשות ערעור העוסקת בשאלה, מהו הנטל הראייתי הנדרש מחברה הנתבעת בתביעה נזיקית, כדי שתוכל לקבל היתר המצאה לצד שלישי, וכיצד מתייחס הדין למצב שבמסגרתו החברה מעלה בכתב הגנתה ובהודעה שהיא מבקשת להמציא לצד השלישי טענות סותרות. נקבע, כי אף במקרים בהם מתבקש היתר המצאה לפי תקנה 500(10) לתקנות – על המבקש להוכיח כי קיימת עילת המצאה ברמת הוכחה של "תביעה הראויה לטיעון", וכי התובענה לגופה מעוררת, לפחות, "שאלה רצינית שיש לדון בה".

14/09/2014
בית משפט השלום דן בתביעה שהגיש התובע, צלם במקצועו, כנגד בית הספר סם שפיגל לקולנוע וטלוויזיה, העוסקת בשאלת היקף הפיצוי הראוי שיש לפסוק לטובת התובע, לנוכח הפרת זכויות יוצרים. התובע הוא בעל זכויות היוצרים בתמונת המשורר המנוח יהודה עמיחי. הנתבעת פרסמה את התמונה באתר האינטרנט של בית הספר, תוך הפרת זכויותיו. צוין, כי העובדה שמחיר רכישת זכות פרסום התמונה הינו נמוך יחסית, מהווה שיקול בקביעת שיעור הפיצוי, אך אינה הופכת בהכרח את ההפרה לקלת ערך.

11/09/2014
בית משפט השלום קיבל תביעה לפינוי הנתבע, דייר מוגן, מהדירה שבנידון. נפסק, כי הקו המנחה את בית המשפט בבואו להעניק סעד מן הצדק, הוא שקילת חומרת התוצאה של הפינוי מחד, לעומת החומרה של הפרת החוק מאידך. שקילה זו נעשית על פי כל הנסיבות, הן של תוצאת הפינוי והן של מידת ההפרה. במקרה דנן, מדובר בהחלטה מודעת של הנתבע שלא לשלם דמי שכירות לאורך תקופה של שנים רבות, ובנסיבות אלה אין מקום למתן סעד מן הצדק.

11/09/2014
בית משפט השלום דן בתביעה שהגישו אריק דדון נכסים בע"מ ואח' כנגד הנתבעים, חברת מגדלי ריביירה אשקלון בע"מ ואח', שעניינה בחוזה תיווך לפיו התחייבה ריביירה להשכיר את הדירות שבבעלותה באמצעות דדון. בית המשפט ציין, כי בהתחשב במתיחות הרבה, ביחסים שהידרדרו לכלל תלונות במשטרה, ברור שהמצב בין הצדדים כיום רחוק מאד ממצב של יחסי אמון. על כן, לא ניתן לאכוף על הצדדים המשך עבודה משותפת בהתאם לחוזה התיווך. כלומר, על אף שנקבע כי החוזה בוטל שלא כדין, אין להורות על אכיפתו.

11/09/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעה העוסקת במחלוקת בין אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ לבין המנהלת המיוחדת של חברת פרסקו תעשיות מזון, חברה בפירוק, בנוגע להכרעה בתביעת חוב. בית המשפט קבע, כי יש למנות את התקופה להגשת תביעת חוב מיום פרסום צו הפירוק או צו הכינוס ולא מיום מתן הצו בפועל.

11/09/2014
בית המשפט המחוזי זיכה את זלמן שלמה ניאמציק, מרדכי יאיר חסין, אופיר ניאמצ'יק ויצחק זרבי, מכל האישומים והעבירות המיוחסים להם. על-פי עובדותיו של האישום, ארבעת הנאשמים ושני אחרים שזהותם אינה ידועה, רצחו את המנוח אבי דוד, עת ששהה במסעדת "בשרים גריל ישראלי" בבת ים. נפסק, כי טיעוני המאשימה גילמו בתוכם הנחות והשערות שלא עוגנו בראיות ולא הוכחו, או שעורערו בראיות ההגנה. בית המשפט העיר, כי לא היה מקום לייחס לתובע התנהלות פסולה המונחית מעניין אישי בתוצאת ההליך, דבר שהוא חסר כל שחר ואין לו על מה לסמוך.

11/09/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור על הרשעת המערער בעבירות של אינוס, בעילת קטינה, ומעשה מגונה בכפיה, אשר ביצע בבתו כשהיתה קטינה. נקבע, כי אין חשש שזיכרון המתלוננת הוא זיכרון שווא. הראיות החיצוניות תומכות באופן משמעותי בגרסת המתלוננת, ומפיגות את החשש מפני זיכרונות שווא שמקורם בהליך סוגסטיבי. בנוסף, הסימפטומים מהם סבלה המתלוננת מאז הייתה נערה ועוד בטרם ניעור בה הזיכרון שהודחק, אינם מותירים מקום לספק בדבר היותה קורבן של גילוי עריות. הוסף, כי המערער ניצל את תומתה של בתו, חמס את ילדותה ונעוריה וגרם לה לצלקות נפשיות עמוקות.

11/09/2014
בית הדין הארצי דחה ערעור שעניינו בהחלטתו של המוסד לביטוח לאומי, שלא להכיר בתאונה שאירעה למערער עת שפט במשחק ליגת ותיקים, כתאונת עבודה. המחלוקת התמקדה בשאלה האם השיפוט במשחק, במהלכו אירע האירוע הלבבי, היה במסגרת עבודתו של המערער בהתאחדות לכדורגל בישראל, או שמא היה מדובר בפעילות וולונטרית מחוץ למסגרת העבודה. נקבע, כי לא מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות התערבות בקביעות העובדתיות, אשר משקפות תמונה שונה בתכלית מזו העולה בטענות המערער.

11/09/2014
בית המשפט המחוזי הרשיע את עדנאן זאהדה ברצח המנוחה ובעבירות נשק נלוות. נקבע, כי הנאשם הכין את עצמו, הגיע מצויד באקדח אליו חיבר משתיק קול, חבש כובע לראשו, הרכיב משקפי שמש גדולות על עיניו, חיפש את המנוחה, ומשזו זוהתה, עקב אחריה, דלק אחריה, ירה בראשה והותירה מתבוססת בדמה.

11/09/2014
בית המשפט העליון דן בערעור העוסק בשאלת משמעותה והיקפה של דרישת ההדדיות הקבועה בסעיף 4(א) לחוק אכיפת פסקי חוץ. ובפרט, מה נדרש להראות צד שטוען כי אין לאכוף כנגדו פסק שניתן במדינה זרה בכל הנוגע לדרישת ההדדיות הקבועה בסעיף זה. נקבע, כי בכל הנוגע לנטל ההוכחה באשר לדרישת ההדדיות נקבע בפסיקה כי הוא מוטל על המתנגד לאכיפה. אין לקבל בעניין זה את טענתה של המערערת, כאילו דברים אלה אמורים רק במצבים שבהם קיימת מעין ידיעה שיפוטית באשר לכך שפסקי דין ישראליים נאכפים במדינה מסוימת. בנסיבות המקרה, המצב המשפטי הנוכחי ברוסיה, כפי שהוצג על-ידי שני הצדדים – לפיו קיים פוטנציאל סביר כי פסק דין ישראלי ייאכף במדינה זו – מספק את דרישת ההדדיות.

11/09/2014
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור שעניינה התדיינות בין אחים, הטוענים שניהם לזכויות בני רשות במשק חקלאי, המבקשת מכוח צוואת אמם, והמשיב מכוח מינויו על ידי הוריהם כ"בן ממשיך". נפסק, כי בענייננו, אין הזכויות במשק נכללות בעזבון המנוחה, תהא פרשנות צוואתה אשר תהא, והזכויות בו אינן ניתנות להעברה בירושה.

11/09/2014
בית משפט השלום דחה תביעת נזיקין שעניינה בטענה כי הכלב שנשך אותה, בעת הלכה באחד הרחובות של קיבוץ החותרים, שייך לנתבע. בית המשפט פסק, כי מדובר בגרסה יחידה של בעל דין, העונה על הוראות סעיף 54 לפקודת הראיות בכל הנוגע לזהות הכלב הנושך. גרסתה ועדותה של התובעת, לא עברה את הרף הגבוה הנדרש לשם הסתמכות על עדות יחידה של בעל דין. לפיכך, התובעת לא הוכיחה את טענתה, כי הכלב של הנתבע הוא זה שנשך אותה.

11/09/2014
בית המשפט העליון דן בערעור העוסק בשאלה, מהו שיעור תגמולי המל"ל שיש לנכות מסך הפיצוי הנפסק לניזוק בנסיבות בהן נקבע כי נתקצרה תוחלת חייו. בית המשפט פסק, כי דין הלכת אבו-סרייה כפי שיושמה ופורשה בפסיקה, להתבטל. משמעות הדבר, שעל בית המשפט לשמור על הסימטריה והתאימות במשולש ניזוק-מזיק-מל"ל, ולנכות מהפיצוי המגיע לניזוק אך את תגמולי המל"ל שקיבל ויקבל הניזוק מהמל"ל בפועל, על פי קביעת בית המשפט את תוחלת חיי הניזוק.

11/09/2014
בית המשפט לימאות דחה על הסף את בקשת המדינה להחרמת אנייה שביקשה להפר את הסגר סביב רצועת עזה. בית המשפט קבע, כי השיהוי הרב בפנייה לבית המשפט מצדיק כשלעצמו, גם ללא הוראה מפורשת בחקיקה או בתקנות, את שחרור האנייה. במיוחד נכון הדבר לאור העיקרון המוכר במשפט הבינלאומי המנהגי, המטיל את חובת הפנייה המידית לקבלת אישור שיפוטי לתפיסה על המדינה התופסת.

11/09/2014
בג"ץ קיבל עתירה כנגד שר הביטחון ואח', שעניינה בבנייה של מספר מבנים באזור המערבי של היישוב בית-אל. אין מחלוקת כי בניית המבנים האמורים אינה חוקית. נקבע, כי נוכח ההתחייבויות החוזרות ונשנות של המשיבים להריסת המבנים ומשום שלמעלה משלוש שנים לאחר הגשת העתירה הראשונה טרם הופקדה תוכנית מוצעת, אין מקום להיעתר כיום לבקשה למצות את ההליך התכנוני. על המשיבים לבצע את הריסת המבנים אליהם מתייחסת העתירה, שנמצאים על קרקע פרטית, לא יאוחר מאשר שישה חודשים ממועד מתן פסק הדין, אלא כמובן אם תבוצע הריסה עצמית לפני המועד האמור.

11/09/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעה בגין הפרה נטענת של המערכת ההסכמית בין הצדדים. לפי מערכת זו, אמורות היו התובעות, חברות הפקה וייצוג אומנים בתחום המוסיקה, לקבל חלק מהתמלוגים שהתקבלו מהפצת תכנים מוסיקליים לצרכנים סלולריים. נפסק, כי אכן, התובעות למעשה "כבולות" לנתבעות כמפיצות, והכנסותיהן נגזרות מפעילותן של הנתבעות. במצב דברים זה, מוטל על הנתבעות מעין "חיוב השתדלות" לפעול, ככל הניתן, לשיווק ולהפצת רפרטואר התובעות. מהראיות קשה לקבוע באופן פוזיטיבי שהנתבעות פעלו באופן יזום על מנת לאפשר הפצה רחבה ככל הניתן של רפרטואר התובעות, ובאותה מידה, קשה לקבוע היפוכו של דבר.

11/09/2014
בית הדין הרבני נעתר לבקשה למתן צו ללשכת רישום המקרקעין, לרשום את הנכס שהיה בבעלותו של הרב יעקב חי זריהן זצ"ל, כהקדש שייקרא "הקדש אהל יעקב ולאה". נקבע, כי צוואת המנוח הרב יעקב חי זריהן זצ"ל, שלפיה הנכס נועד להיות הקדש בית כנסת ובית מדרש, אושרה וקיבלה תוקף חוקי בפני בית הדין הרבני בצפת בהסכמת כל הנוגעים בדבר. בכך נוסד ההקדש בפני בית הדין.

10/09/2014
בית משפט השלום קיבל תביעה לפיצוי כספי בגין נזקי גוף בשל תאונת דרכים. בית המשפט ציין, כי המנוח, בן המגזר החרדי, היה בן 17 ו- 7 חודשים ביום התאונה, רווק, ללא תלויים, תלמיד תיכון בישיבה "עוז מאיר חב"ד", שהיה צפוי להתגייס לצה"ל. בנסיבות המקרה אין מקום לסטות מן החזקה בעניין השכר הממוצע במשק. העובדה שהמנוח למד דווקא ברשת "עוז מאיר", שמן המסמכים עולה כי היא אכן מיועדת לנערים שנפלטו ממסגרות שונות, פועלת דווקא לחיזוק עמדת התובעים בדבר פוטנציאל השתכרותו של המנוח. יחד עם זאת, גם לא עולה שהמנוח היה מצליח לטפס בדרגות השכר באופן שהשתכרותו הייתה עולה על השכר הממוצע במשק.

10/09/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל עתירה כנגד החלטת האגף לרישוי כלי יריה ואח', שלא ליתן לעותרת לעיין במכתב תלונה אשר נודע לה כי הוגש נגדה. העותרת, חברה פרטית העוסקת, בין היתר, בהפעלת מטווחים, הכשרות והדרכות למאבטחים ולאנשים הנושאים כלי נשק. נפסק, כי לא קיים חשש ברמה של ודאות קרובה לפגיעה ממשית באינטרס הציבורי להמשך קבלת מידע המעוגן בסעיף 9(ב)(7) לחוק חופש המידע, ולכן דין העתירה להתקבל. גם אם חשיפת זהות המתלונן תשפיע על מסירת המידע באופן שתוביל להגברת הזהירות המתחייבת בדבר מסירת מידע אמין ומדויק לרשויות, הרי שבכך אין כל פגם, אלא אף תועלת.

10/09/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה בקשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד רשות המסים, בטענה כי לא היה מקום לחייב את המבקשת במס בגין פתיחת פיקדון. נקבע, כי אין למבקשת עילת תביעה, ובהעדר עילת תביעה אין המבקשת רשאית להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית. לכך יש להוסיף, כי לא נראה שהשאלות המהותיות המתעוררות במקרה כאן יוכרעו לטובת הקבוצה אותה מתיימרת המבקשת לייצג וגם זו סיבה לדחיית הבקשה.

10/09/2014
בית משפט השלום קיבל בקשה כנגד קיבוץ מרחביה לעיכוב הליכים ולהעברת התיק לבוררות, במסגרת תביעה לפינוי מושכר שהגיש הקיבוץ כנגד המבקשות. נקבע, כי הבחינה האם מבקש עיכוב ההליכים היה מוכן לקיים את הבוררות איננה טכנית אלא מהותית, והיא נועדה לבחון את תום ליבו ואת כוונותיו האמיתיות של המבקש, לאור מכלול נסיבות המקרה. בענייננו, שוכנע בית המשפט, כי המבקשות היו מוכנות לעשות כל הדרוש כדי לקיים את הליך הבוררות ועודן מוכנות לכך.

10/09/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור על פסק הדין אשר הרשיע את המערער בביצוע עבירות מין שונות בקטינה כבת 9 שנים. בית המשפט קמא גזר על המערער 14 שנות מאסר בפועל. נפסק, כי המערער ניצל את תמימותה של הקטינה, את גילה הצעיר ואת המצב המשפחתי הקשה בעקבות כניסתו של אביה למאסר, וביצע בה את עבירות המין החמורות ביותר. המערער לא בחל אף באיום על המתלוננת על מנת למנוע את חשיפת המעשים. העונש שנגזר על המערער אכן מצוי ברף הענישה הגבוה, אך הוא לא חורג מרף הענישה המקובל בעבירות מסוג זה אשר מבוצעות בילדות קטנות.

10/09/2014
בית המשפט המחוזי גזר עונשים שונים על אילן שפק, כפיר מויאל ואחרים נוספים, בגין מעורבותם בפרשיית הונאת מס, מסועפת ומתוחכמת, רחבת היקף ורבת משתתפים, של שימוש בכסות חשבונאית פיקטיבית, בסכומים עצומים בהיקף כולל של למעלה מ-850 מיליון ש"ח. צוין, כי מדובר בפגיעה בעוצמה גבוהה בערכים החברתיים המוגנים המתבטאת, בעיקר בשווי הכספי העצום של העסקאות, בנזק הכלכלי המשמעותי לקופת המדינה, במספרן הרב של העבירות ובכמות החשבוניות שנוכו, באופן המצביע על רצידיבזם והיעדר מורא מהחוק.

10/09/2014
בית המשפט המחוזי קיבל בחלקו ערעור שעניינו בקשת המבקש בטענת "פרעתי", לעניין חוב מזונות. בית המשפט קבע, כי על בית המשפט קמא להשלים את פסק דינו וליתן הנחיות ברורות יותר לרשמת ההוצאה לפועל, לשם ביצוע התחשיב מחדש, מבחינת רכיבי ההוצאות שתשלומם ע"י המבקש, ככל שיוכח בפני הרשמת, מצדיקים את הפחתת החוב, קביעת שיעור היחס בין התשלום שיוכח לבין החוב שיופחת, וכן, קביעת קו מנחה באשר למידת הראיות שנדרשת מהמבקש לצורך הוכחת תשלום.

10/09/2014
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור שעניינה בהחלטות ועדת השחרורים, במסגרתן התקבלו בקשות היועץ המשפטי לממשלה להורות על הפקעה זמנית של רישיון שחרורם של המבקשים, עברייני ביטחון ששוחררו ב"עסקת שליט". עיקר הבקשה נסב על היעדר סמכותה, לפי הנטען, של ועדת השחרורים, להפקיע באופן זמני את שחרורם של המבקשים. צוין, כי נוכח מעמדה הנעלה של חירותו האישית של הפרט, הדרישה היא כי פגיעה בה תיעשה, בין היתר, מכוח חוק מפורש. די בכך שסמכותה הסופית של הועדה לבטל את השחרור המותנה מופיעה בחוק, כדי לקבוע כי הסמכות להפקעה זמנית, הנגזרת ממנה, היא סמכות מפורשת, כנדרש בסעיף 8 לחוק יסוד: כבוד האדם וחרותו.

10/09/2014
בית משפט השלום דחה תביעה שהגיש התובע, מציל במקצועו, נגד הנתבעים, מלון שרתון מוריה ואח', בגין תאונת עבודה שארעה לו. נקבע, כי לא ניתן לקבל גרסת התובע, לפיה אינו יודע כיצד נפל וכיצד ארעה התאונה. עולה החשש, שהתובע יודע שנפילתו לא נבעה מהעדר מעקה, אלא מאיבוד שיווי משקל רגעי בעת שעמד על סוכת המציל או מתחתיה או מכל סיבה אחרת. גם אם ניתן היה להגיע למסקנה כלשהי באשר לאופן קרות התאונה, עדיין היה התובע מתקשה להוכיח שהתנהלות הנתבעים היתה זו שגרמה לתאונה.

10/09/2014
בית המשפט העליון דחה עתירה המופנית נגד מבחני התמיכה במוסדות תורניים שקבע משרד החינוך. לטענת העותרות, מבחני התמיכה מפלים אותן באופן פסול לעומת ישיבות הסדר וישיבות מעודדות גיוס. נפסק, כי בימים אלה נעשית עבודת מטה נרחבת במשרדי הממשלה לשם התאמת מבחני התמיכה לשינויים במדיניות תקצוב הישיבות. יש לאפשר את השלמת המהלך לגיבוש המתווה החדש לתקצוב מוסדות תורניים על ידי משיבים לחלוקת תקציב התמיכות למוסדות תורניים, בטרם תישמענה טענותיהן של העותרות לעניין זה.

10/09/2014
בית משפט השלום הרשיע את מרגלית עמר בביצוע עבירות רבות של הונאה בכרטיס חיוב, וגזר עליה 4 חודשי מאסר בפועל. בית המשפט ציין, כי מדובר בגזלת סכומים גדולים בהיקף של כ- 150,000 ₪, במספר רב של מועדים תוך רכישת חפצי מותרות. מדובר במסכת מעשים אשר נמשכה במשך כחודשיים, אשר כללה ביצוע מאות עסקאות וניסיונות לבצע עסקאות. בכל אותם מקרים, לא ראתה הנאשמת את הפסול שבמעשיה ולא חדלה מהם מרצונה.

10/09/2014
בית המשפט המחוזי הרשיע את גואל רצון בביצוע עבירות מין רבות וחמורות, וזיכה אותו מעבירה של החזקה בתנאי עבדות. צוין, כי הנאשם ניצל את המתלוננות כלכלית והפעיל עליהן מערך יעיל של לחצים נפשיים ומניפולציות. עם זאת, כל המתלוננות היו מודעות לשוני שבין החיים הרגילים לבין החיים לצד הנאשם. לא נשללה מהן גישה למידע, ולא הופעל נגדן באופן רציף אמצעי לחץ מלבד איומים בענישה באמצעים פנטסטיים, או בהעדפת אחרות על פניהן כשותפות מיניות ואימהות לילדיו. לא נעשתה כל פעולה המעמידה בפניהן מחסום שאינו נפשי מלעזוב. לא למקרים מסוג זה נועדה עבירת ההחזקה בתנאי עבדות כפי שנחקקה, ואם כוונת המחוקק הייתה לאסור גם את קיומן של קבוצות שוליים או "כתות", כגון זו שבמרכזה עמד הנאשם, היה עליו לעשות כן בלשון מפורשת ולא בדרך של היקש מעבירה שנועדה למגר תופעה אחרת.

10/09/2014
בית משפט השלום דחה תביעה שהגישה פרטנר תקשורת בע"מ כנגד הנתבעת, לתשלום בגין שירותים וציוד שסיפקה לה התובעת. מנגד, הגישה הנתבעת תביעה לפיצוי בגין עוגמת נפש והוצאות כתוצאה ממעשיה של התובעת, וזאת מאחר ולטענתה לא חתמה על כל הסכם עם התובעת. נקבע, כי הנתבעת לא הצליחה להוכיח את תביעתה, בדבר נזק ועוגמת נפש שנגרמו לה. כמו כן, פרטנר לא עמדה בנטל להוכיח, כי הנתבעת חתומה על ההסכמים נשוא התביעה, שמכוחם יש לחייבה בסכום הנתבע.

10/09/2014
בית המשפט לתביעות קטנות דן בתביעה לביטול חיובי דמי החזקה של קו חוץ שאינו בשימוש דיירי דיור מוגן, אשר בבעלות הנתבעת, חברת מגדלי הים התיכון נורדיה בע"מ. לטענת התובעים אין הם עושים שימוש בקו "החיצוני" ואולם חרף האמור הנתבעת גובה מהם "דמי אחזקה" עבורו. נקבע, כי סעיף ב"חוזה יחס" המחייב את הדיירים של דיור מוגן לשלם סכום כסף אשר נקבע בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של הנתבעת, עבור שירותים שבהם הדיירים לא עושים שימוש, יתכן שבית המשפט יראה בו כתנאי מקפח בחוזה אחיד.

10/09/2014
בית משפט השלום דן בטענה לאכיפה בררנית פסולה, במסגרת כתב אישום שהוגש כנגד הנאשמים בגין עבירות על חוק התכנון והבניה. צוין, כי מצב שבו מתקבלת טענה של אכיפה בררנית יכול לרוקן מתוכן הוראות חוק מסוימת, דבר שאינו רצוי. במקרה דנן, מדובר בנאשם שכיהן, במועדים הרלוונטיים, כראש הרשות המקומית ויו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה. כן מדובר על עבירות בניה בהיקפים נרחבים. בנסיבות אלו, יש מקום להגשת כתב אישום.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו