לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
16/04/2015
בית המשפט העליון דן, בהרכב מורחב, בערעורים אשר מתמקדים בשאלה האם נכסים במזרח ירושלים שבעלי הזכויות בהם הינם תושבי אזור יהודה ושומרון מהווים נכסים "נפקדים", כמובנם בחוק נכסי נפקדים. נפסק, כי אין מנוס מן המסקנה כי חוק נכסי נפקדים חל על נכסים במזרח ירושלים שתושבי איו"ש הם בעליהם, הנהנים מהם או המחזיקים בהם. זאת, חרף הבעייתיות הרבה שמעוררת ראייתם כ"נכסים נפקדים". אולם, על הרשויות המוסמכות להימנע, ככלל, מעשיית שימוש בסמכויות מכוחו של החוק לגבי הנכסים הנדונים.

16/04/2015
בית משפט השלום קיבל בקשה לעיון בחומר חקירה, לפיה מתבקש ביהמ"ש להורות לקובל להעמיד את מלוא חומר החקירה שעליו הוא מתכוון להסתמך בקובלנתו, לעיון הנאשם. לפי כתב הקובלנה, עבר הנאשם עבירות לפי חוק הגנת הפרטיות. נקבע, כי יש לדקדק עם המאשים בגילוי מלא של חומר הראיות על מנת שהנאשם יוכל לנהל את הגנתו כראוי. מחובתו של בית המשפט להבטיח שיוויון דיוני עפ"י החוק וגילוי מלא של מכלול הראיות בפני הנאשם.

16/04/2015
בית המשפט העליון דן בערעור העוסק בשאלת היקף הביקורת השיפוטית על החלטות הוועדה הבוחנת שלפי חוק לשכת עורכי הדין, לעניין חיבור שאלות וקביעת התשובות לנבחנים בבחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין, בהתאם לסמכויותיה לפי החוק והתקנות שהותקנו מכוחו. צוין, כי מדובר בוועדה סטטוטורית-מקצועית-בלתי תלויה, בראשות נשיא בית משפט מחוזי, שלצדו מכהנים 2 שופטים נוספים של בית משפט מחוזי, 3 עורכי דין מהשירות המשפטי הציבורי ו- 3 עורכי דין מהסקטור הפרטי, ובהם שני פרופסורים מהאקדמיה. הרכבה המקצועי של הוועדה, כמו גם אי-תלותה ומהות תפקידה, מחייבים ריסון רב מצד בית המשפט בהפעלת ביקורת שיפוטית הנוגעת לניסוח שאלות ותשובות ובאשר לסיווגן.

16/04/2015
בית המשפט העליון דן, בהרכב מורחב, בחוקתיותו של החוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם, התשע"א-2011, אשר מטיל אחריות נזיקית וקובע הגבלות מנהליות שונות כנגד מי שמפרסם ביודעין קריאה פומבית להטלת חרם על מדינת ישראל, כמשמעו בחוק. בית המשפט קבע פה אחד לבטל את סעיף 2(ג) של החוק העוסק בפיצויים עונשיים, לגביו נקבע כי החלת משטר של פיצויים עונשיים בענין עוולת החרם, שאינם מתוחמים, חורגת מן המידתיות הראויה.

16/04/2015
בית המשפט העליון קיבל ערעור כנגד בנק לאומי לישראל בע"מ, אשר עוסק בתוקפם של שעבודים שנרשמו על נכסים של המנוחה, להבטחת חוב חברה שבבעלות שניים מבניה, תוך שימוש ביפוי כוח כללי שניתן על ידה שבע שנים לפני כן. נקבע, כי שבע שנים לאחר שהמנוחה נתנה בידי בנה יפוי כוח כללי, ושנתיים לאחר שהמנוחה התנתקה מכל ערבות או קשר אל חשבון החברה שבבעלות בניה, הבנק יצר שני שעבודים על שני נכסי המקרקעין של המנוחה. הבנק לא פעל ישירות מול המנוחה, לא החתים את המנוחה על מסמכי השעבודים ואף לא יידע אותה על יצירתם בזמן אמת.

16/04/2015
בית המשפט לתעבורה דחה בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הנאשם. צוין, כי לא הוכח כי נגרם עיוות דין למבקש ולא הוכח כי תוצאות המשפט היו שונות באם פסק הדין היה מבוטל. נסיבות התאונה, לרבות הסטייה מנתיב הנסיעה והפגיעה מאחור, מקימים חזקה עובדתית המצביעה על רשלנותו של המבקש. גם מצד העונש לא שוכנע בית המשפט בקיומו של עיוות דין, נוכח משך הפסילה שהינה פסילת החובה.

16/04/2015
בית המשפט המחוזי דן בשתי בקשות לאישור תביעות נגזרות אשר הוגשו בגין אותם נזקים ואירועים, והם נזקים כספיים אשר נגרמו לבנק כתוצאה מהסדרים אליהם הגיע עם הרשויות האמריקאיות, לפיהם הודתה קבוצת הבנק בסיוע ללקוחותיה לחמוק מתשלומי מס בארצות הברית. נקבע, כי אין מקום להורות על איחוד הדיון בשתי הבקשות לאישור. שיקולי המדיניות מורים, כי אף אם הבקשה לאישור המאוחרת היא בקשה מבוססת או ראויה, הרי שהוספת פרט כזה או אחר או "שיפור" מסוים לעומת הבקשה לאישור הראשונה בזמן, אין בהם כדי להצדיק קבלת בקשה זו כך ש"תצטרף" לבקשה הראשונה, וודאי לא כאשר מדובר בבקשה שהדיון בה כבר החל.

16/04/2015
בית המשפט המחוזי גזר 30 חודשי מאסר על אבישג עפרה פרנג'יל, שהורשעה בעבירות של סחיטה באיומים וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות שבוצעו על רקע "טיפולים" להסרת כישוף, השבת אהבה נכזבת וסילוק רעות למיניהן.

16/04/2015
בית המשפט העליון קיבל ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי, אשר במסגרתה התקבלה בקשת המשיב למנות בורר במחלוקת בין הצדדים. המבקשת מפעילה "חממה טכנולוגית", המשיב הינו מדען ויזם. הצדדים חתמו ביניהם על הסכם יזמות שנמצא ברקע להליכים אלו. נקבע, כי התנהלותו של המשיב בשנים שקדמו להגשת הבקשה למינוי בורר מלמדת על כך, שהוא ויתר על זכותו לאכוף את תניית הבוררות שנכללה בהסכם עם המבקשת. גם התנהלותה של המבקשת במרוצת השנים מלמדת על כך שהיא ויתרה על אכיפת תניית הבוררות. משמעות הדבר הינה כי כל טענה שיש למשיב כלפי המבקשת מכוח ההסכם צריכה להתברר במסגרת תביעה שיגיש לבית המשפט המוסמך.

16/04/2015
בית המשפט העליון דן בבקשת רשות ערעור על החלטה לקבל בשינויים בקשה לאשר הגשת תובענה ייצוגית נגד המשיבה, עיריית חדרה, בגין מנהגה לעגל את נתוני שטח הנכסים שבתחומה לצורך חיובם בארנונה. נקבע, כי העירייה נוקטת את שיטת העיגול מעלה-מטה. שיטה זו איננה חוקית, לאור פרשנותה של תקנה 3(א) לתקנות ההסדרים. הואיל ותחולתה של ההלכה שנקבעה כאן היא פרוספקטיבית-מושהית, הרי שבמבט צופה פני עבר, הגבייה שביצעה העירייה על בסיס שיטת העיגול מעלה-מטה, שנפסלה כעת, אינה מבססת עילת השבה.

16/04/2015
בית המשפט המחוזי גזר ארבע שנות מאסר וחצי על אברהם שמיאן בגין הרשעתו בביצוע עבירות מין בתיירת. על שמשון רחמני, שהורשע בעבירת מעשה מגונה באותה מתלוננת, הוטל עונש מאסר של 8 חודשים. צוין, כי הנזק הנגרם לקורבנות עבירות מין, החוות השפלה, פגיעה בכבודן, בגופן ובאוטונומיה שלהן, הוא קשה מנשוא. מדובר בתיירת צעירה אשר הגיעה במסגרת פרויקט "תגלית" להתרשם מן הארץ ומיושביה ובמעשיהם, צלקו הנאשמים את נפשה וגרמו לה "לגלות" פן אחר, מכוער, של חברתנו.

16/04/2015
בית המשפט המחוזי גזר 42 חודשי מאסר על נדאל טובאסי, בגין הרשעתו בעבירות של סיוע לחטיפה לשם רצח או סחיטה, על רקע חטיפות שהתרחשו בסיני של אזרחים סודנים ואריתראים על ידי כנופיות של בדואים לשם קבלת כופר מבני משפחותיהם בארץ. צוין, כי למעשה שימש הנאשם בתפקיד של בלדר להעברות הכספים, ולא היה שותף לתכנון שקדם לעבירה העיקרית. לא ברור עד כמה היה הנאשם ער לפרטים, ולא ניתן להשליך עליו, לאור חלקו, את כל פרטי החטיפה.

16/04/2015
בית המשפט העליון דן בערעור על חומרת העונשים שגזר בית המשפט המחוזי על המערער, בגין הרשעתו בעבירות של סיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה, נהיגה בזמן פסילה ועוד. נקבע, כי העונש שהושת על המערער, אף שאינו קל כלל ועיקר, אינו חורג ממדיניות הענישה הנוהגת במידה המצדיקה התערבותה של ערכאת הערעור. הוסף, כי יש חשיבות רבה לניסוחה הברור והבהיר של הוראת התנאי בגזר הדין היוצא תחת ידיה של הערכאה הדיונית. ניסוח בלתי ברור של הוראת התנאי מטיל על ערכאת הערעור מלאכה פרשנית שמטרתה עמידה על משמעותה ותכליתה של הוראה זו, מלאכה שהיתה נחסכת אילו דאגה הערכאה הדיונית להקפיד על ניסוחה של תנייה זו.

16/04/2015
בית המשפט העליון דחה את ערעורם של רמת נילי בע"מ ואח' כנגד מועצה מקומית זכרון יעקב ואח', על רקע הסכם הפיתוח שנחתם בין הצדדים. נקבע, כי הצדדים השלימו את חיוביהם על פי הסכם הפיתוח, ולא עלה בידי המערערת להצביע ולו על פסק דין אחד, בו הורה בית המשפט על השבת סכומים שנגבו שלא כדין, בנסיבות מעין אלה, לאחר שההסכם בוצע על ידי שני הצדדים והצד הטוען לבטלות ההסכם הפיק רווח מההסכם. עוד צוין, כי המערערת לא הוכיחה כי תנאי החוזה היו גרועים במידה בלתי סבירה מהמקובל, כך שלא נתמלא יסוד זה של עילת העושק. שלא לדבר על היסוד של חולשה או חוסר ניסיון, שקשה עד מאוד לייחסם למערערת כיזמית נדל"ן שהיתה מלווה ביעוץ משפטי צמוד.

16/04/2015
בית המשפט העליון דן בעתירה שעניינה בזכאות להטבות של ניצולי שואה של מי שהגיעו ארצה לאחר 1953. בית המשפט ביקש את התייחסותם של ראש הממשלה והשר לאזרחים ותיקים, שר האוצר, שר הרווחה והשרים הרלבנטיים האחרים בממשלה החדשה וציין, כי ראוי לעודד את הממשלה והכנסת להידרש גם לשארית הפליטה שאינה זוכה כיום להטבות, על אף שבמישור המשפטי יש קושי בקבלת העתירה במובן זה שבדומה למקרים אחרים של הטבות ציבוריות, כאשר אלה ניתנות בחקיקה תוך התחשבות במשאבים, לא תמיד יחולו על הכל.

15/04/2015
בית המשפט העליון דן בעתירת עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה ואח' כנגד המועצה הארצית לתכנון ולבניה ואח' והורה, בין היתר, על הוצאת צו המכוון למשיבים ומורה להם להסביר מדוע לא יתאפשר כינוס המועצה הארצית לתכנון ולבניה כדי שתדון במעמדו של שדה התעופה הרצליה וביחס לחלופות אחרות לו, בהתאם ובהמשך להחלטת המשיבה משנת 2009.

15/04/2015
בית המשפט העליון דחה על הסף את עתירתו של שוקי משעול בה מבקש העותר להורות לפרקליטות ואח', לנמק מדוע לא יבוטל עונש המאסר בפועל שהוטל עליו. עניינה של העתירה בהליך פלילי שהתנהל כנגד העותר - עובד בכיר ברשות המיסים - בגדרו הורשע בעבירות מס, מרמה, פגיעה בפרטיות ועוד. נקבע, כי למעשה, עתירה זו אינה אלא ערעור על פסקי הדין וההחלטות שניתנו בעניינו של העותר. ואולם, הלכה פסוקה היא כי בית משפט זה בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק אינו יושב כערכאת ערעור נוספת על החלטותיו שלו בשבתו כבית משפט לערעורים.

15/04/2015
בית המשפט העליון דחה, בהרכב מורחב, דיון נוסף אשר עוסק בשאלות הנוגעות להשבה של כספים שנגבו בחוסר סמכות על ידי רשות שלטונית. נקבע, כי יש להכיר באופן עקרוני בקיומה של עילת השבה, מכוח דיני עשיית עושר, בגין גביית כספים בחוסר סמכות על ידי רשות ציבורית. רשות מינהלית שגבתה כספים בחוסר סמכות, עשויה לקבל פטור מהשבה מן הטעם שחיובה בהשבה יגרום לפגיעה קשה בתקציבה. תנאי לתחולתה של הגנה זו הוא שהרשות תציב תשתית ראייתית הולמת וראויה שתבסס את החשש מפני פגיעה תקציבית כאמור. אולם, אף אם תוכח הגנה כאמור, אין בכך כדי לפטור את הרשות באופן אוטומטי מחובת השבה.

15/04/2015
בית המשפט לתביעות קטנות קיבל בחלקה תביעה שעילתה פרסום לשון הרע שביצע הנתבע כלפי התובע. הנתבע עובד במוסך מרכזי בתפקיד מנהל משותף של המוסך בפתח תקוה. נטען כי התובע מסר את רכבו לטיפול במוסך ובעקבות מחלוקת בנושא התשלום, גידף אותו הנתבע בקולניות, בנוכחות עובדי המוסך וציבור הלקוחות. נפסק, כי בין התובע לבין הנתבע התגלעה מחלוקת צרכנית בנוגע לתשלום. ניתן היה להתמודד עמה בדרכים המקובלות. הוצאת לשון הרע אינה דרך לגיטימית לטפל במחלוקת כזו. נראה כי הנתבע התעצבן, איבד את העשתונות ונתן דרור ללשונו באופן פוגעני ובלתי מידתי.

15/04/2015
בית הדין האזורי לעבודה קיבל ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי שלא להכיר בפגיעה שארעה לתובע, חשמלאי עצמאי, כתאונת עבודה. המחלוקת הינה בשאלה, האם ניתן לראות בפעולת התקנת שקע חשמלי ותושבת לטלויזיה, אשר משרתת את צרכיו האישיים של התובע ובוצעה בשעות הערב בביתו הפרטי, כפעולה הנעשית "תוך כדי" ו"עקב" משלח ידו. נפסק, כי משאין חולק כי התובע נפגע כאשר מעד מכיסא עליו טיפס על מנת להביא כלי עבודה לצורך התקנת שקע חשמלי ותושבת לטלויזיה, עולה כי מדובר בתאונה שאירעה לתובע תוך כדי ועקב עיסוקו במשלח ידו כדרישת סעיף 79 לחוק.

15/04/2015
בית המשפט העליון דחה, בהרכב מורחב, דיון נוסף העוסק בתנאיהם וזכויותיהם של אסירים ביטחוניים בהיותם במאסר. השאלה הצריכה הכרעה בדיון הנוסף היא, האם החלטת המשיבים, שרות בתי הסוהר ואח', לשלול באופן גורף מכלל האסירים המסווגים כביטחוניים את האפשרות ללמוד במסגרת האוניברסיטה הפתוחה – אף שזכות זו ניתנת לאסירים הפליליים – היא כדין. נקבע, כי בנסיבות המקרה, אין מקום לבטל את האיסור שהוטל על לימודיהם של העותרים שעניינם עומד על הפרק, משום שהוכח כי מדיניות המשיבים נסמכת על טעמים ענייניים, הקשורים בביטחון המדינה.

15/04/2015
בית המשפט העליון דן בשאלה מה ההשלכה של אישור הסדר הפשרה הבית משפט בארצות-הברית, על הליך ייצוגי העוסק באותו נושא והמתברר בישראל. התביעה הייצוגית עוסקת באחריות המשיבה, Verifone Holdings, Inc, כלפי בעלי מניותיה, בגין הכללת פרטים מטעים בדוחות הכספיים שלה וירידת שווי המניות עקב כך. בית המשפט קבע, כי יש להכיר בישראל בהסדר הפשרה שאושר בהליך הייצוגי בארצות-הברית לעניין ההליך הייצוגי בארץ. מכאן שיש לדחות את הבקשה לאישור התובענה הייצוגית שהוגשה בישראל.

15/04/2015
בית המשפט העליון דן בערעור העוסק בטענות של הפליה פסולה של עמותות לעומת חברות, במסגרת מכרז שערך משרד הרווחה והשירותים החברתיים לרכישת שירותי דיור בקהילה לאנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית. חברות ועמותות זכו במכרז ונקבע כי החברות שזכו במכרז, והן בלבד, יזכו לתשלום 4% נוספים על התמורה המחושבת לפי התעריפים האחידים, וזאת בגין "מרכיב רווח". בית המשפט פסק, כי תשלום מרכיב הרווח לחברות בלבד עולה כדי פגיעה בשוויון. פגיעה זו אינה מוצדקת בנסיבות העניין, אף אם תתקבל טענת משרד הרווחה והשירותים החברתיים שבצידה תועלת כלכלית של ממש.

15/04/2015
בית המשפט המחוזי דחה את תביעתו של צבי ויליגר, בה נטען כי הלוואה בסך של עשרות מיליוני שקלים שהעניק לנתבע, מר אלי רייפמן, לא הושבה לו במלואה. נקבע, כי מר ויליגר לא הצליח לשכנע שהסכום שנכתב בתוספת להסכם ההלוואה אכן משקף חוב אמיתי של מר רייפמן אליו. למרות שיש פגמים גם בגרסת הנתבעים, הספק פועל לחובתו, ולא הורם הנטל על ידי התובע.

15/04/2015
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה רכושית של בן זוג כנגד אשתו שהיא חברת קיבוץ, ביחס לדירה ששויכה לה על ידי הקיבוץ ואשר הצדדים השקיעו בה מאות אלפי שקלים. נקבע, בין היתר, כי בנסיבות המורכבות של המקרה, בהן יש לאשה בלבד לכל היותר זכויות חוזיות עתידיות ביחס לדירה מול הקיבוץ וכאשר הסכים האיש לאזן הנכסים בשלב הנוכחי, הנכון הוא לפסוק את החזר השקעותיו בדירה וכן פיצוי הולם.

15/04/2015
בית המשפט העליון דן בערעור העוסק בשאלות הנוגעות להליך הפטור מתשלום אגרת המשפט. בית המשפט קבע, כי אין לקבל כדבר שבשגרה הגשת בקשות פטור מאגרה תכופות, המתבססות על טענות עובדתיות ומשפטיות שכבר נדונו או שלא הייתה מניעה לדון בהן אילו נטענו. שיקול נוסף שיש לתת עליו את הדעת הוא האינטרס של כלל הציבור בניצול מיטבי של הזמן השיפוטי. כמו כן, קיימת חשיבות בנסיבות העניין גם לחלוף הזמן ולאחריותה של המערערת להתארכותם של ההליכים המשפטיים.

15/04/2015
בית המשפט המחוזי דחה תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לתובעת בשל רשלנות רפואית נוכח עיכוב בחיבור אימה למכשיר ניטור דופק עוברי. לטענת בית החולים, הנזקים שנגרמו לתובעים הנם תוצאה של מצבה הרפואי הבסיסי של האם ובשל מחדליה עובר ללידת התובעת. נקבע, כי בשל טרגדיה משפחתית ונסיבות מצערות נולדה התובעת כשהיא סובלת משיתוק מוחין. התובעים טענו לרשלנות הנתבעת. אולם, משלא הוכחה התרשלות הצוות הרפואי, כמו גם בשל היעדר קשר סיבתי, אין מנוס, אלא לדחות את התביעה.

15/04/2015
בית המשפט העליון קיבל, בהרכב מורחב, דיון נוסף העוסק בדרכי הענישה העומדות לרשות בית המשפט בנסיבות בהן תאגיד עמד לדין פלילי ובית המשפט החליט לא להרשיעו, אף שמצא כי התאגיד עבר את העבירה שיוחסה לו. נקבע, כי אין אפשרות על פי הדין הקיים להטיל על תאגיד צו מבחן או צו שירות לתועלת הציבור, בין אם הורשע ובין אם לאו. על מנת שניתן יהיה לעשות כן, יש צורך בתיקון החוק.

15/04/2015
בית משפט השלום קיבל תביעה לפיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו לתובע, עת שיחק כדורגל, במגרש הנמצא במתחם בית ספר המצוי בתחום שיפוטה של עיריית טירת הכרמל. נקבע, כי מאחר והמגרש בו נפגע התובע, נותר פתוח בפני הציבור הרחב ומשמש בשעות אחרי הצהריים כחניה לצרכי המתפללים, לא ניתן לקבוע כי העירייה חסרת כל זיקה או שליטה על המגרש. העירייה בתור רשות מקומית ובתור הבעלים גם של המקרקעין, חבה חובת זהירות קונקרטית ביחס לסיכונים אינהרנטיים לנכס שעלולים לפגוע בשלומם של באי המקום.

15/04/2015
בית המשפט העליון מחק עתירה העוסקת בחוקיותה של הפרקטיקה של בית הדין הרבני בעניין מגבלת נישואין "לבעל ולבועל". צוין, כי הפרקליטות הודיעה כי נשיא בית הדין הרבני הגדול חתם על הנחיות לעניין הליך לקביעת הגבלה על בני זוג גרושים להינשא בעתיד, התשע"ה-2015. ההנחיות מתוות קווים מנחים למקרים שבהם יהיו בתי הדין הרבניים רשאים לקיים בירורים לצורך הטלת מגבלת נישואין "לבעל ולבועל". עצם כניסתן של ההנחיות לתוקף יצר שינוי במצב שקדם להגשת העתירה, שבו לא הייתה כל הסדרה מפורטת של הליכי הבירור נושא הדיון, כך שהעתירה במתכונתה הנוכחית מיצתה את עצמה.

14/04/2015
בית המשפט העליון דחה, בהרכב מורחב, דיון נוסף בשאלה האם לבית המשפט המחוזי נתונה הסמכות לדון במסגרת הליכי הסדר מקרקעין בטענות נגד תוקף הפקעת מקרקעין, שהופקעו מכוח חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים). ברקע לפסק הדין עומדות תביעות של אזרחים בדווים לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין, אשר במסגרתן הועלו טענות באשר לתוקפן של הפקעות מקרקעין. בית המשפט קבע, כי יש להשיב בחיוב לשאלה שהועמדה לדיון נוסף, ולקבוע כי בית המשפט המחוזי, בשבתו כבית משפט של הסדר מקרקעין, מוסמך לדון בתקיפה עקיפה בטענות המופנות נגד תוקפה של הפקעה לפי חוק רכישת מקרקעים. זאת, מכוח סעיף 43 לפקודת ההסדר.

14/04/2015
בית המשפט המחוזי הרשיע את הרב יאשיהו יוסף פינטו בעבירות של מתן שוחד, הצעת שוחד ושיבוש מהלכי משפט (ריבוי מקרים).

14/04/2015
בית המשפט לעניינים מנהליים דן בשאלה האם רשות ציבורית מחויבת, בגדרן של חובות הגילוי לפי חוק חופש המידע לגלות, או לעשות לגילוי מידע אודות פרטי התקשרות בין גורם שנותן שרות לרשות לבין קבלן משנה של אותו גורם. נקבע, כי ראוי להבחין בין מידע שהוא "של" הרשות הציבורית והועבר בידה לגורם אחר המחזיק במידע עבור הרשות, לבין מידע המצוי בידי גורם "זר" אפילו אותו גורם בעל זיקה עקיפה אל הרשות הציבורית. חוק חופש המידע מטיל על הרשות הציבורית חובת חשיפת מידע המצוי ברשותה, אולם הרשות אינה חייבת להמציא מידע שאינו קיים עמה.

14/04/2015
בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות הערעור על החלטת בית המשפט המחוזי במסגרתה נדחתה בקשה לאישור הסדר פשרה בהליך ייצוגי. עניינו של ההליך הוא בטענות לנזקים שנגרמו לבעלי מניות מן הציבור של המבקשת, דור כימיקלים בע"מ, בגין שורה ארוכה של הטעיות ומצגי שווא של החברה, נושאי משרה בה וגורמים נוספים. נקבע, כי בבחינת הסדר פשרה יש להתחשב בכך שהסכמת הצדדים משקפת גם את הסיכונים והסיכויים של כל אחד מהצדדים בניהול התובענה הייצוגית. לכן, נתפס בית משפט קמא לכלל טעות כאשר היתנה את אישור הסדר הפשרה בתשלום פיצוי בגובה סכום הנזק המקסימלי לחברי הקבוצה בגין המצג לגבי חלוקת הדיבידנד.

14/04/2015
בית המשפט לענייני משפחה דן בבקשה לפסיקת שכרם של שני אפוטרופסים לדין, שמונו על ידי בית המשפט במסגרת ההליכים המשפטיים הממושכים והרבים שהתנהלו בין הצדדים. המינויים נבעו מן העובדה שבית המשפט הגיע למסקנה כי זכויות ילדי הצדדים עלולות להתקפח בסערת המאבק בין הוריהם. נקבע, כי בפסיקת שכרו של אפוטרופוס לדין יש לאמוד את הסביר והמקובל כשכר טירחה בנוגע להליך הנדון ובין שאר הפרמטרים יש להביא בחשבון את היקף שעות העבודה, שווי נשוא התובענה, את מספר ישיבות בית המשפט בהן נטל האפוטרופוס לדין חלק ואת אופיין ופרמטרים שנקבעו בפסיקה לעניין פסיקת הוצאות, בשינויים המחוייבים.

14/04/2015
בית המשפט המחוזי ביטל היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט שניתן במסגרת תביעה שהגישה פרימייר ים המלח כנגד חמש נתבעות, וביניהן חברת אמזון. לטענת פרימייר ים המלח, אמזון מאפשרת למשווקים שונים לשווק מוצרים ללא כל פיקוח תוך פגיעה בזכויותיה. נפסק, כי אין בפי פרמייר ים המלח עילת תביעת טובה כנגד אמזון. לא די בעובדה שאמזון מהווה פלטפורמת מסחר ושישראלים נוהגים להזמין את מוצריה, כדי להקים אחריות לכל פרסום מוצר באשר הוא. כמו כן, לא מתקיימת אחת מחלופות תקנה 500 ובנוסף ולחלופין ישראל אינה הפורום הנאות לבירור התביעה.

14/04/2015
בית המשפט המחוזי גזר 12 חודשי מאסר על זויה טבת, שהורשעה בביצוע עבירות של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות. צוין, כי לא נמצא כי קיימת רלוונטיות לעובדה כי מבצעת העבירות היא אישה. העבירות לא בוצעו על רקע מגדרי או מעמד חברתי. לאור מסקנה זו, לא ברור כיצד ניתן להסביר את המלצות שירות המבחן, אלא בכך שהתסקיר מגלה גישה מקילה יתר על המידה כלפי הנאשמת, לאור זהותה המגדרית, ללא שנתון זה רלוונטי למקרה. ממצאי התסקיר אינם מובילים באופן סביר להמלצה כי יש מקום להעדיף דרך שיקומית על פני ענישה קונקרטית.

14/04/2015
בית הדין האזורי לעבודה דן בשאלה האם זכאית התובעת לפיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות נוספות בגין תקופת עבודתה בנתבעת וסיומה. נקבע, כי בהתאם להלכה הפסוקה, על מנת שעובד יחשב כמפוטר, עליו לעמוד בשלושה נטלים מצטברים התובעת לא השכילה להוכיח הרעה מוחשית בתנאי עבודתה ואף לא נסיבות אחרות ביחסי עבודה, בהן אין לדרוש מהעובדת כי תמשיך בעבודתה. משלא הוכחה הרעת תנאים מוחשית או נסיבות אחרות ביחסי עבודה, ממילא אין צורך לבחון את התנאים הנוספים והמצטברים לצורך פסיקת פיצויים מכח סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים.

14/04/2015
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה העוסקת באיזון משאבים בין בני זוג, ששניהם שכירים ובעלים של דירת מגורים. צוין, כי רק בהתקיים "נסיבות מיוחדות" ניתן לסטות מביצוע איזון שוויוני. הנסיבות המיוחדות שהוכרו בפסיקה הינם בין השאר: הפרש ניכר בכושר השתכרות הצדדים, פירות גבוהים מעסק של אחד מבני הזוג, חוסר תום לב בניהול ההליכים, מקור הכספים לרכישת דירת הצדדים.

14/04/2015
בית המשפט המחוזי דחה את בקשת המבקש, שהינו זכיין של מפעל הפיס, לקבלת צו זמני במסגרת תובענה להצהיר שביטול הזיכיון נעשה שלא כדין והסכם הזיכיון שריר וקיים. תכלית הבקשה היא למנוע ממפעל הפיס להפסיק את ההתקשרות עם המבקש. נפסק, כי מאזן הנוחות נוטה לטובת מפעל הפיס. חיוב מפעל הפיס להמשיך להתקשר עם המבקש, לאחר שפג תוקף חוזה הזיכיון - פוגע בחופש ההתקשרות, כופה על מפעל הפיס מתן זיכיון שאינו חפץ בו לצד שאין לו בו עוד אמון.

14/04/2015
בית המשפט המחוזי גזר עונשי מאסר שונים על מספר נאשמים שהורשעו בעבירות מס וארגון שירותי שמירה ללא רישיון. הנאשמים היו קבלני משנה של חברת "האחים מור בטחון אזרחי בע"מ" שעסקה במתן שירותי שמירה למאות אתרים ברחבי הארץ והנאשמים, כקבלני משנה, נתנו בעצמם ובאמצעות עובדיהם שירותי שמירה ללקוחות החברה. הנאשמים לא דווחו על הכנסותיהם מהחברה לשלטונות מע"מ ומס הכנסה ועסקו בארגון למתן שירותי שמירה מבלי שהיה להם רישיון לעסוק בכך.

14/04/2015
בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה, במסגרתו נקבע כי המשיבה רשאית להירשם כבעלת מחצית הזכויות בבית מגורים. בבית משפט קמא טען המערער כי למשיבה אין זכויות בבית, שכן זה התקבל במתנה לאחר הנישואין מהוריו. נקבע, כי המערער בעצמו מודה בכוונת שיתוף בבית. כלומר, הוא מודה שלמשיבה זכויות בבית, הגם שהזכויות רשומות על שמו וחרף טענתו כי קיבל את הנכס במתנה מהוריו לאחר נישואיו.

14/04/2015
בית המשפט המחוזי דן בשאלה האם בשתי תאונות דרכים בהן היה התובע מעורב, הוא נחשב ניזוק ישיר, כטענת התובע, או שמא ניזוק משני, כטענת הנתבעת, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. התובע עובד כנהג קטר ברכבת ישראל ובמהלך עבודתו הוא היה מעורב בשתי תאונות דרכים. נפסק, כי בהעדר מחלוקת כי התובע אינו מקיים אחר שניים מתוך התנאים שנקבעו בהלכת אלסוחה – קרבה משפחתית מדרגה ראשונה לנפגעים הישירים בתאונות שהתובע נחשף לפגיעה בהם ונזק נפשי ממשי וקשה – אזי דין התביעה להדחות ביחס לשתי התאונות.

14/04/2015
בית המשפט המחוזי דן בתביעה בגין רשלנות רפואית בלידה שגרמה לתובע שיתוק בזרוע ימין. השאלות העיקריות המתעוררות הן האם במהלך הלידה חולץ התובע בחזקה, באופן שגרם לנזק הנ"ל, והאם יש להעביר את נטל הראיה אל הנתבעת, בעיקר בשל דלות הרישומים הרפואיים. נקבע, כי לא הוכחה התרשלות של הנתבעת. לא ניתן היה לצפות את אירוע פרע הכתפיים ואת השיתוק ממנו סובל התובע. עוד נפסק, כי בהיעדר גורמי סיכון לא היה מקום לשקול או לבצע ניתוח קיסרי.

14/04/2015
בית המשפט המחוזי דן בתביעה לפיצוי בגין נזקי הגוף אשר נגרמו לתובע, אזרח ותושב גרמניה, בתאונת דרכים שארעה בעת ביקורו בישראל. בית המשפט ציין, כי על מנת שלא ליצור אי שוויון בין ניזוק ישראלי לבין זה שמרכז חייו מחוץ לישראל, ככלל, המבחנים להערכת הנזק יהיו אלו הנהוגים בישראל. עם זאת, על מנת להגשים את אחד העקרונות העומדים ביסוד דיני הנזיקין - השבת המצב לקדמותו - יש להביא בחשבון נתונים שונים המשפיעים על גובה הפיצוי התלויים במקום מגוריו של הניזוק.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו