לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
01/01/2014
בית המשפט המחוזי אישר את הסדר הנושים לחברת "אלביט הדמיה בע"מ", לאחר הגשת הסדר משופר.

24/04/2014
בית המשפט המחוזי דחה ערעור על החלטה שלא לאפשר למערער, המאושפז בכפיה בבית החולים עת הואשם בניסיון לרצח, לצאת לחופשות. צויין כי טרם הושג במערער שינוי יציב המאפשר יציאה לחופשות, תוך שלילת המסוכנות שבו בוודאות קרובה.

24/04/2014
בית משפט השלום דן בקביעת בסיס השכר שיש לקבוע למנוח, תושב חברון, שנפטר עקב תאונה. בית המשפט דחה את טענתה של קרנית קרן לפיצויי נפגעי תאונות דרכים, לפיה יש לחשב את בסיס השכר לפי הממוצע ברשות הפלסטינית, וקבע כי קיים מקום לחרוג מפסיקת פיצוי לפי השכר הממוצע הנוהג באיזור, שכן הונחו ראיות לעניין שכר בפועל.

24/04/2014
בית משפט השלום קיבל באופן חלקי תביעה לתשלום פיצוי מוסכם בגין הפרה יסודית של הסכם מכר שנחתם בין הצדדים. צויין כי אי המצאתו במועד של אישור מס השבח מהווה הפרת חוזה מצד הנתבעים, וכי אין לקבל טענה כי האיחור בהמצאה רובץ לפתחן של רשויות המס.

24/04/2014
בית המשפט המחוזי נעתר באופן חלקי לבקשה למתן צו לגילוי ועיון במסמכים טרם הגשת תביעה נגזרת כנגד הגורמים הבכירים בחברת עילדב השקעות בע"מ. נטען, בין היתר, כי נעשה שימוש אסור במידע פנים של החברה על ידי הגורמים הבכירים בה. צויין כי גילוי הדו"ח של ועדת הביקורת הוא חיוני לצורך השלמת הבדיקה של התשתית הראייתית.

24/04/2014
בית המשפט המחוזי נעתר לבקשת התובעת למתן צו הצהרתי לפיו היא זכאית להירשם כבעלים בדירה אותה רכשה מהנתבע. צויין כי למרות שהנתבע קיבל את מלוא התמורה על הדירה, אינו ממלא אחר התחייבויותיו על-פי ההסכם, ובכך מונע את העברת הזכויות בדירה ורישומן על שם התובעת.

24/04/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק חופשת הסתגלות לעובד שמשרת במילואים, התשע"ד–2014. עובד היוצא לשירות מילואים איננו מסוגל לדאוג לצרכיו וצרכי משפחתו שנדחו עקב היציאה למילואים. מוצע שעובד היוצא לשירות מילואים רצוף של לפחות 10 ימים רצופים, יקבל מספר ימי חופשת הסתגלות בהתאם למספר ימי המילואים ששירת בפועל.

24/04/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פירוט פרטי ההפרה בהודעת החיוב), התשע"ד–2014. בחוקי המס השונים מוטלים קנסות מסוגים שונים המהווים נטל כלכלי על הנישום. מוצע כי בטרם יוטל הקנס חיוב תשלום, יהיה הנישום זכאי לקבלת הודעה המפרטת את החיוב מידי פקיד השומה.

24/04/2014
בית הדין האזורי לעבודה נעתר לבקשה לחייב את הנתבעת, סוזי קונינסקי בע"מ, לתשלום זכויות כספיות שונות הנובעות מתקופת העסקתה של התובעת אצל הנתבעת. צויין כי השכר ששולם לתובעת נפל משכר מינימום למשרה מלאה, ומשכך זכאית התובעת להפרשי שכר שישלימו את השכר ששולם לכדי שכר מינימום במשרה מלאה, בסכום כולל של 28,175.69 ש"ח.

24/04/2014
בית המשפט העליון דחה את בקשתו של פלוני להורות למדינה להעביר לידיו את נימוקי החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה להעמידו לדין על-אף שחלף פרק זמן העולה על שנה מיום ביצוע המעשים המיוחסים לו בחלק מהאישומים, אותם ביצע, כנטען, בהיותו קטין. צויין כי חוק סדר הדין הפלילי לא יכול לשמש כמקור החובה לבקשתו של הנאשם.

24/04/2014
בית המשפט המחוזי אישר תביעה כייצוגית נגד דוד כהן ואח'. צויין כי ביום בו חברו משפחות כהן ותדמור ל"החזקה יחד" בלמעלה מ-45% ממניות החברה, הן הפרו את החובה החלה עליהן לבצע מכירת מניות בדרך של הצעת רכש מיוחדת.

24/04/2014
בית המשפט העליון קיבל באופן חלקי ערעור על גזר דינו של נסים רובין שהורשע בעבירות של סיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה, ובעבירות נוספות. בית המשפט קבע כי לנוכח הפוטנציאל השיקומי של המערער, יש להפחית את מאסרו בפועל לשלוש שנות מאסר.

24/04/2014
בית משפט השלום קיבל באופן חלקי את בקשת התובע, וקבע שהעסקה בה התקשרו הצדדים למכירת חנותו של התובע, היא בהתאם לזיכרון הדברים השני שנחתם בין הצדדים, למעט התמורה אותה יש לתקן לסכום של 861,000 ₪ כפי שנקבעה בזכרון הדברים הראשון שנערך ביניהם.

24/04/2014
בית הדין האזורי לעבודה נעתר באופן חלקי לבקשת התובעת, וקבע כי לאור פגמים שנפלו בשימוע שנערך לה על ידי הנתבעת, תשלם לה הנתבעת פיצויים בגין פיטורים שלא כדין בסך של 24,000 ₪.

24/04/2014
בית הדין האזורי לעבודה נעתר באופן חלקי לבקשת התובעת לתשלום זכויות שונות בגין תקופת עבודתה אצל הנתבעים וסיומה. צויין, בין היתר, כי משלא הוכחה סיבה לעיכוב בהפקדת השכר החודשי, יש לחייב את הנתבעים בתשלום בגין הלנת שכרה של התובעת.

24/04/2014
בית המשפט המחוזי דחה בקשות לאישור תובענה כייצוגית נגד מפעל הפיס. בין הטענות השונות נטען, כי הפרסום החדש של תכנית הלוטו הטעה את צרכני הלוטו, שכן לא גילה להם כי לצד העלייה בשווי הפרסים המחולקים בלוטו החדש, פחתו סיכויי הזכייה בפרס הראשון בכ-38% לעומת הלוטו הישן. צויין שלא הוכח שאילו נתון זה היה מובא לידיעת הצרכן במסגרת הפרסומים המטעים, היה זה בהכרח בוחר שלא להשתתף בהגרלת הלוטו החדשה.


23/04/2014
בית המשפט המחוזי קבע כי חברת כל אל - ערב בע"מ, הבעלים, המפעילה והמנהלת של אתר אינטרנט, הפרה זכויות יוצרים ללא הרשאה מטעם התובעות, בעלות זכויות היוצרים באותן יצירות, עת שהשמיעה ללא רשות יצירות באתר האינטנרט שלה. לאור ההפרה ניתן צו מניעה קבוע כנגד הנתבעת האוסר עליה לעשות שימוש ביצירות המוגנות.

23/04/2014
בית המשפט המחוזי אישר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהגיש אילן ארגס כנגד שטראוס גרופ בע"מ. נטען שהמשיבה תיארה מוצר שיוצר על ידה כמוצר "שוקולד" ולא ציינה שמדובר במוצר "בטעם שוקולד". צויין כי הסדר הפשרה הביא לשינוי אריזת המוצר באופן התואם את הדין.

23/04/2014
בית המשפט המחוזי דחה את בקשתו של עופר מלכה למתן צו מניעה זמני שימנע את המשך הליכי הכינוס ומכירת דירתו. צויין שהדירה משמשת לצורכי השקעה, וכי האינטרס שלו בדירה, אם קיים, הוא אינטרס כלכלי שניתן לפיצוי, ובשל כך מאזן הנוחות אינו נוטה לטובתו.

23/04/2014
בית המשפט המחוזי דחה את תביעתה של שירותי בריאות כללית, לתשלום עלות טיפולים רפואיים למטופלים שנפגעו בתאונות דרכים, ושהחבות לפצותם מוטלת על קרנית-הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים. צויין שכללית לא הראתה כל מקור חוקי, חוזי או אחר, שיש בהם כדי לחייב את קרנית בתשלום האמור.

23/04/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (איסור מכירת מזון פג תוקף), התשע"ד–2014. מוצע לאסור באופן מפורש מגופים שמשווקים ומוכרים מוצרי מזון, למכור מוצרים שעבר התאריך האחרון לשיווקם, התאריך האחרון לשימוש בהם או התאריך המומלץ לשימוש בהם.

23/04/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגנת הסביבה (צמצום שימוש ברכב פרטי באמצעות פדיון הטבת חנייה), התשע"ד–2014. מוצע שמעביד המעסיק 30 עובדים ומעלה אשר נותן לעובדיו הטבה שניתנת לצורך חנייה, יאפשר לעובד לוותר על הטבה זו ולקבל במקום תשלום פדיון הטבת חנייה, ובלבד שהעובד יתחייב שהוא לא יחנה במקום אחר באזור עבודתו במהלך שעות עבודתו.

23/04/2014
בית המשפט העליון נעתר באופן חלקי לערעורם של אמיר אלדבס והייתם טריטרי על חומרת עונשם לאחר שהורשעו בעבירה של קשירת קשר ובעבירות נוספות. צויין כי לאור שיבוצם של המערערים באגף אסירים ללא אפיק טיפולי-שיקומי, יש להקל בעונשם ולהפחית חודשיים מעונשי המאסר בפועל.

23/04/2014
בית המשפט העליון דחה את ערעורו של פרופ' שאול לדני ואח' על החלטת בית המשפט המחוזי שלא לפסול עצמו מלדון בתביעה. צויין כי נראה שהבקשה הוגשה כדי להלך אימים על השופטת, או כדי לחפש "פתח מילוט" מביצוע פסק הדין.

23/04/2014
בית משפט השלום דן בתביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לקטין כתוצאה מתאונת דרכים. נקבע כי לא קיימת מחלוקת בין הצדדים אודות חבותה של הנתבעת לתאונה, ועל כן העמיד בית המשפט את הפיצויים בסך 426,635 ₪.

23/04/2014
בית משפט השלום דחה בקשה לסילוק תביעה על הסף מחמת התיישנות, שהגיש יעקב (ג'קו) אייזנברג בגין נזקי גוף ונזקים תדמיתיים שנגרמו לו כתוצאה ממעשיהן וממחדליהן של הנתבעות. צויין כי קיים אינטרס ציבורי לבדוק את תחולת דיני הנזיקין על הסיכונים הנפשיים והנכויות להן חשופים משתתפי "תוכניות המציאות".

23/04/2014
בית משפט לענייני משפחה קבע משמורת משותפת להורים על שני ילדיהם הקטינים. צויין כי הצדדים הצליחו לשים את המחלוקות בצד ופעלו באופן המעיד על אחריות הורית משותפת.

23/04/2014
בית המשפט המחוזי חייב את הסב בתשלום פיצויים של כ- 2.5 מליון ₪ בגין נזקים שנגרמו ואשר צפויים להגרם לנכדותיו הקטינות עקב מעשים מגונים שביצע בהן.

23/04/2014
בית המשפט המחוזי דן בעתירתם של יוסף עשור ואח', במסגרתה מבקשים העותרים לאכוף תנאי מכרז על י.ו.טירת הכרמל בע"מ, בכך שתבנה שני מבנים מסחריים בטירת הכרמל, אליהם יועתקו חנויות העותרים, ולחלופין לבטל את המכרז נוכח התכחשותה לתנאיו. בית המשפט דחה את העתירה וקבע כי ההליך הנכון לבירור המחלוקות שבין הצדדים הוא ההליך האזרחי.

23/04/2014
בית המשפט המחוזי דחה ערעור על החלטת הועדה הפסיכיאטרית לפיה העברתו של המערער מבית החולים אברבנאל, בו היה מאושפז בכפיה, אל בית החולים שער מנשה, נעשתה על רקע התנהגות תוקפנית ממושכת של החולה כלפי צוות בית החולים 'אברבנאל', שכללה איומים לפגיעה. צויין כי היה הכרחי להעבירו לבית חולים אחר בו קיימים סדרי אשפוז מתאימים, במחלקה לביטחון מירבי.

23/04/2014
בית המשפט המחוזי גזר 10 חודשי מאסר בפועל על פלוני, שהורשע בעבירות של מעשה מגונה. בגזירת עונשו התחשב בית המשפט בהודאתו וחרטתו של הנאשם.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו