IP=3.227.0.150
פסק דין
06/05/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטתו של בימ"ש שלום שלא לפסול את עצמו מלדון בעניינו של המערער. המערער טוען כי נחשף המותב – כך על פי המערער ובא-כוחו – לעובדה שהצדדים מגבשים הסדר טיעון שעניינו "לעשות מה שרואים בסרטון" או ...
החלטה
06/05/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של ביה"ד הצבאי לערעורים. נפסק כי עיקר טענות המבקש מופנה כלפי השאלה המשפטית שמתעוררת לגישתו בהליך זה, והיא הגדרת היסוד העובדתי שבעבירת ההתעללות לפי חוק השיפוט הצבאי והיחס בין פרשנות עבירת ההתעללות בחוק ...
פסק דין
06/05/2021 - בימ"ש עליון קיבל ערעור מטעם המדינה על קולת עונש המאסר בפועל שנגזר על המשיב, בתיק שבו הורשע על פי הודאתו בעבירה של אינוס קטינה בת משפחה (ריבוי מקרים) ובעבירה של מעשה מגונה בקטינה בת משפחה ללא הסכמה (ריבוי מקרים), ונדון ...
פסק דין
06/05/2021 - בימ"ש עליון קיבל חלקית ערעור על פסק דינו והחלטותיו בימ"ש מחוזי, בגדרם נדחה ערעורה של המערערת על החלטתה של המשיבה. עניינו של ערעור זה בהפקדת ערובה במסגרת ערעור מס ערך מוסף. בבואו להורות על הפקדת ערובה מכוח סעיף 353א לחוק ...
פסק דין
06/05/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטתו של בימ"ש משפחה שלא לפסול את עצמו מלדון בעניינו של המערער. בנוגע להתבטאויות השונות שהמערער מייחס לבית המשפט, לא שוכנעתי כי עלה בידי המערער להוכיח קיומו של חשש ממשי למשוא פנים מצד המותב או ...
החלטה
06/05/2021 - ועדת השחרורים דחתה בקשת אסיר לשחרור מוקדם, האסיר מרצה מאסר רביעי למשך 64 חודשים בגין עבירות חברות ופעילות בהתאחדות בלתי מותרת וקשירת קשר לגרימת מוות בכוונה. כידוע, על פי ההלכה, כשמדובר באסירים ביטחוניים, המבצעים עבירות על רקע אידיאולוגי - הנטל ...
פסק דין
06/05/2021 - בימ"ש משפחה קיבל את תביעתה של בעלת נכס לסילוק ידה של גיסתה לשעבר מהנכס ולחייבה בדמי שימוש. בית משפט זה נדרש חדשות לבקרים לעיסוק בתביעות לפינוי וסילוק יד במגזר הערבי וברובם המכריע של המקרים נעתר לתביעות בחיוב. המקרה הנוכחי הוכיח ...
החלטה
06/05/2021 - בימ"ש מחוזי קיבל בקשה לאישור תובענה ייצוגית, שעניינה בטענה אודות אחריות המשיבים לנזקים שנגרמו לחברי הקבוצה אותה מבקש המבקש לייצג כתוצאה מפעולות של המשיבים בגינן הם הורשעו במספר עבירות פליליות בדיני ניירות-ערך. במוסד התובענה הייצוגית גלומים יתרונות נוספים ובהם השוויון ...
פסק דין
06/05/2021 - בימ"ש מחוזי קיבל את ערעור המדינה על פסק דינו של בימ"ש שלום, הערעור מתמקד בשני מרכיבים של גזר הדין, אי הרשעת המשיבה ואי פסיקת פיצויים לנפגעי העבירה ע"פ הודאתה בעובדות כתב האישום נקבע כי המשיבה ביצעה עבירה של חבלה ברשלנות. ...
גזר דין
06/05/2021 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע בביצוע עבירת הצתה, והשית עליו 22 חודשי מאסר בפועל ומאסר על תנאי. עבירת ההצתה היא מהחמורות שבספר החוקים וזאת לאור הפוטנציאל ההרסני הטמון בה נוכח הסכנה הגלומה במעשה לגופו ולרכושו של אדם. ...
גזר דין
06/05/2021 - בימ"ש לתעבורה גזר את דינו של נאשם שהורשע בארבע עבירות של גרימת מוות בנהיגה רשלנית ונהיגה בקלות ראש בה נחבל אדם, והשית עליו 4.5 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי, פסילה לצמיתות מלנהוג על אוטובוס או על רכב משא או ...
פסק דין
05/05/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטתו של בימ"ש משפחה שלא לפסול את עצמו מלדון בעניינו של המערער. עניינו של ההליך נושא הערעור דנן בבקשה שהגיש המערער לקיום צוואתו של אדם שאינו קרוב משפחתו, ובהתנגדותו של המשיב 1 (בנו הבכור של ...
החלטה
05/05/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בגדרו נדחה ערעור המבקש על גזר דינו של בימ"ש שלום, בו הושת על המבקש עונש של שמונה חודשי מאסר לריצוי על דרך של עבודות שירות בגין עבירות סחר בסמים בצוותא ...
החלטה
05/05/2021 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לביטול היתרי המצאה מחוץ לתחום אשר הוצאו בהתאם לתקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי, אשר הייתה בתוקפה במועד הגשת הבקשה, ובנוסחה בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018. מושכלות יסוד ראשוניות לפיהן העובדה שכבר ניתן היתר המצאה ...
פסק דין
05/05/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור וערעור שכנגד הנסבים על גובה הפיצוי שנפסק לזכות המשיבים בתביעה על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. בימ"ש פסק כי דין הערעורים להידחות בהעדר מקום להתערבות ערכאת הערעור בשומת פיצויי הנזיקין; בימ"ש דחה את הטענה כי ...
החלטה
05/05/2021 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה מטעם הנאמן של אפריקה ישראל תעשיות בע"מ, להורות על קבלת עמדת הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, בקשר עם הבקשה לאישור הסדר פשרה לפי סעיף 18 לחוק תובענות ייצוגיות, שהוגשה בגדרי התיק שבכותרת. הגם שעומד ...
החלטה
05/05/2021 - בימ"ש עליון קיבל עתירה שעניינה באופן רישום מינם של גברים טרנסג'נדרים (שנולדו במין נקבה) במרשם האוכלוסין ובתעודת הלידה של ילדם, לאחר שעברו תהליך של הריון ולידה. נקבע כי דין העתירה להתקבל, במובן זה שייקבע כי תעודת לידה עם השדות "הורה" ...
החלטה
05/05/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, בגדרה נדחתה בקשת המבקשים לפסילת חוות דעתו של פרופ' ישראל דודקביץ' – המומחה השיקומי שמונה מטעם בימ"ש, ולעיכוב בדיקתו של המבקש 1 ע"י מומחה שיקומי עד להשלמת בדיקות בגרמניה להתאמת יד תותבת ...
פסק דין
05/05/2021 - בימ"ש עליון קיבל ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מינהליים, בגדרו נדחתה עתירת המערערת נגד החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים, היא המשיבה 1, שניתנה במסגרת בקשת המערערת למתן היתר בניה תואם תכנית, להקמת מלון ...
פסק דין
05/05/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על גזר דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו הושת על המערער, בין היתר, עונש מאסר בפועל של 18 חודשים, בגין הרשעתו בעבירות של ניסיון להצתה ותקיפה הגורמת לחבלה ממשית בנסיבות מחמירות. בהינתן העבירות הנוספת בהן הורשע המערער, ...
גזר דין
05/05/2021 - בימ"ש מחוזי גזר את דינה של נאשמת- גננת שהורשעה בעבירת התעללות בקטין על ידי אחראי, והשית עליה 15 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי בסך 3,000 ₪. באשר למעשי הנאשמת בימ"ש ציין כי תינוק הוא בראש ובראשונה אדם, גם ...
החלטה
04/05/2021 - ביה"ד הארצי לעודה קיבל חלקית בר"ע על החלטת ביה"ד האזורי, בגדרה נדחתה בקשת המבקש לתקן את תצהיר העדות הראשית מטעמו או להגיש תצהיר משלים. אין ביכולת הניסוח הגבוהה של העובד כדי להפוך אותו למייצג של עצמו ולמנוע ממנו ייצוג ...
פסק דין
04/05/2021 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל ערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי, שבו נדחתה תביעת המערער להכיר בו כמי שארע לו ארוע תאונתי. בנסיבות העניין מתקיימות נסיבות חריגות ויש מקום להתערבות בקביעתו של ביה"ד האזורי. עיון במכתב הדחיה מעלה כי תביעת ...
פסק דין
04/05/2021 - בימ"ש עליון קבל ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, במסגרתו חויבו המשיבים 4-2 לשלם למערערת סך של 400,000 ש"ח כ"שכר טרחה ראוי" עבור ייצוגם על ידי עו"ד אריה פינצ'וק ז"ל בהליכים שהתנהלו לפני למעלה משני עשורים בינם ...
פסק דין
04/05/2021 - בימ"ש קיבל בקשה מוסכמת להסתלקות מתוגמלת של המבקש, מר דורון בלומשטיין, מבקשתו לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה, אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, וזאת בהתאם להוראות סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, ותקנה 11 לתקנות תובעות ייצוגיות. שומה על בימ"ש הדן בבקשה ...
פסק דין
04/05/2021 - ביה"ד הארצי קיבל חלקית ערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי, במסגרתו התקבלה בחלקה תביעת המערער כנגד המשיבה. הערעור סב על שתי סוגיות בלבד - האחת: זכאות המערער לפיצוי בגין פגמים שנפלו בתלושי השכר; השנייה, טענתו לפיה יום המנוחה השבועי ...
פסק דין
04/05/2021 - בימ"ש מחוזי דחה עתירה מנהלית בה מבקשת העותרת לבטל את החלטתו של משרד הפנים, על פי אותה החלטה, נדחתה בקשתה של העותרת לקבלת מעמד של עולה מכח חוק השבות. לאחר שנמצא כי העותרת הגישה לרשות האוכלוסין וההגירה מסמכים מזוייפים להוכחת ...
החלטה
04/05/2021 - בימ"שעליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, בגדרה הודע לצדדים על כוונתו של בימ"ש למנות מומחה מטעמו לצורך מתן מענה לשאלות כימות הנזק, היקף הפיצוי וגודל הקבוצה במסגרת התובענה הייצוגית שלפניו. כמו כן, בימ"ש הורה לצדדים להגיש את עמדתם בנוגע ...
פסק דין
04/05/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטת בימ"ש מחוזי, בגדרה נדחתה בקשת המערערים לאפשר לכל אדם המעוניין בכך להיות נוכח בדיוני ההוכחות בהליך זה; ולאפשר לנוכחים בדיוני ההוכחות לצלמם ולפרסם צילומים אלו לציבור. באשר להחלטה שלא לאפשר את שידור הדיון, הרי ...
פסק דין
04/05/2021 - בימ"ש מחוזי דחה תביעת רשלנות רפואית בעילה של הולדה בעוולה. התובעת לא הצליחה להוכיח כי הצוותים הרפואיים והנתבעים התרשלו. נטל ההוכחה היה על התובעת והיא לא עמדה בו. התובעת הסתמכה על חוות דעתו של פרופ' טלר, שנסתרה פעם אחר פעם ...
פסק דין
04/05/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו בוטלו הליכי פשיטת הרגל שנפתחו בעניינם של המערערים. בימ"ש קבע כי המערערים הפרו את חובותיהם במסגרת ההליכים בכך שצברו חוב פיגורים ביחס לתקופה לא מבוטלת. חרף ההבנה למצבם של ...
החלטה
04/05/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, בגדרה נדחתה בקשת המבקש לעיון במסמכים שונים מתיק הפירוק של המשיבה 1 – ט.ב. מתקדמים בכספים בע"מ, מכוח תקנה 4 לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), בימ"ש מחוזי קבע כי ...
החלטה
04/05/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, בגדרה ניתנה רשות לערער על החלטת בימ"ש שלום וכן התקבל הערעור על החלטה זו. בימ"ש שלום קיבל בהחלטתו את בקשת המבקש להמציא לעיון המומחית מטעם בימ"ש בתחום הראומטולוגיה, את פרוטוקול הוועדה הרפואית ...
החלטה
04/05/2021 - בימ"ש עליון דחה ערר על החלטתו של בימ"ש מחוזי, בה הורה בימ"ש על קביעת ערובה ותנאי שחרור לפי סעיפים 44(ב) ו-48 לחוק.במסגרת הערר דן בימ"ש בסוגיה האם רשאי בימ"ש להטיל על משוחרר בערובה לפי סעיף 44(ב) לחוק סדר הדין הפלילי ...
פסק דין
03/05/2021 - בג"ץ קיבל חלקית עתירה שעניינה במעמדו התכנוני והמוניציפלי של כפר דהמש המצוי בתחומה של המועצה האזורית עמק לוד. חובתה של רשות לשרת את האינטרס הציבורי משמיעה לנו גם את החובה לטפל בבקשותיהם של אזרחים בתוך זמן סביר. כפי שכבר נפסק, ...
החלטה
03/05/2021 - בימ"ש עליון קיבל בקשה ראשונה להארכת מעצר מעבר לתשעה חודשים לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי. המדינה מבקשת להאריך את מעצרו של המשיב 1, ב-90 ימים; את מעצרו של המשיב 2, ב-86 ימים; ואת מעצרו של המשיב 3 ...
החלטה
03/05/2021 - בימ"ש עליון דחה שתי בר"ע על שתי החלטות בנוסח זהה שניתנו ע"י בימ"ש מחוזי, במסגרת הדיון בשורה של בקשות לאישור תובענות ייצוגיות המתנהל נגד מספר יצרניות רכב. Volkswagen AG, ו-AUDI AG, הן שתיים מבין יצרניות הרכב הללו. לאחר הגשת כתבי ...
פסק דין
03/05/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נדחתה תביעת המערערת להצהיר כי המדינה אינה רשאית ליטול את מתקני הגז שהקימה המערערת, בעקבות תפוגת הרישיון שניתן לה לחלוקת גז טבעי. כאשר אין בשינוי החקיקתי כדי לשמוט לחלוטין ...
פסק דין
03/05/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על גזר דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נגזרו על המערער 42 חודשי מאסר לריצוי בפועל, מאסרים מותנים וכן תשלום פיצוי בסך 3,000 ש"ח. המערער הורשע בעבירות של החזקת נשק ואביזר תחמושת, ירי מנשק חם שלא כדין, ...
פסק דין
03/05/2021 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל ערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי, בגדרו נדחתה הבקשה לפיצול סעדים ועל כן גם התביעה, ככל שהיא מתייחסת לתקופה שקדמה ליוני 2016. נפסק כי עיקרון מעשה בית דין אינו עיקרון מוחלט ויש נכונות, במקרים בהם ...
פסק דין
03/05/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על גזר דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נגזרו על המערער שניים-עשר חודשי מאסר בפועל, ושמונה חודשי מאסר על תנאי, בגין הרשעתו בעבירות נשק שונות. המערער נתפס כאשר הוא נושא אקדח ותחמושת ללא רישיון, בימ"ש זה ...
החלטה
03/05/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע הנסובה על סמכותם של בתי הדין המשמעתיים של לשכת עורכי הדין להטיל על מועמד להתקבל כחבר בלשכה – ולקבל לידיו רישיון לעסוק בעריכת דין – עונש של פסילה-על-תנאי מקבלתו כחבר בלשכה מכוח האמור בסעיפים 41, 68 ...
פסק דין
03/05/2021 - בימ"ש עליון דחה על הסף עתירה שעניינה, בהמלצות שנתקבלו ע"י שר הפנים בשנת 2014, להעברת שטחים מתחום המועצה האזורית עמק חפר לעיר נתניה, ולחלוקת הכנסות הארנונה המופקות מן השטחים הללו, בין הרשויות. לדברי העותרת, השטחים – הועברו; ואילו כספי הארנונה ...
פסק דין
03/05/2021 - בימ"ש עליון דחה שני ערעורים מאוחדים על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, הנסבים על גובה הפיצוי שנפסק בתביעה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975. בהתחשב בעברו התעסוקתי של המנוח והשתכרותו לאורך השנים, ייתכן כי בימ"ש קמא העריך את ...
גזר דין
03/05/2021 - בימ"ש שלום גזר את דינה של נאשמת- גננת בגן ילדים שהורשעה בעבירה של תקיפה, והשית עליה 4 חודשי מאסר בדרך של עבודות שירות, הפעלת עונש מאסר מותנה בן 6 חודשים שהוטל על הנאשמת, כך שבסך הכל תרצה הנאשמת 8 חודשי ...
החלטה
29/04/2021 - בימ"ש עליון קיבל בקשה ראשונה להארכת מעצר מעבר לתשעה חודשים לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי לתשעים ימים, או עד מתן פס"ד, בבימ"ש מחוזי, לפי המוקדם. נגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות נשיאת והובלת נשק וכן ירי ...
החלטה
29/04/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על הכרעת הדין ועל גזר הדין שניתנו ע"י בימ"ש מחוזי. המערער הורשע בגרימת חבלה חמורה בנסיבות מחמירותכן בנשיאה, הובלה והחזקה של כלי נשק, והושתו עליו 42 חודשי מאסר בפועל לצד עונשים נלווים אשר כוללים מאסר מותנה, ...
החלטה
29/04/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוז בגדרו נדחה ערעור המבקש על פסק דינו של בימ"ש שלום אשר הרשיע את המבקש בריבוי עבירות של ניכוי מס תשומות ללא מסמך כאמור וביצוע פעולה במטרה להביא לכך שאדם אחר ...
פסק דין
29/04/2021 - בימ"ש עליון דחה שתי עתירות, הזהות בתוכנן ובסעדים המבוקשים בהן, שהוגשו נוכח חששם הנטען של העותרים כי בכוונת המשיבים להפעיל צעדי אכיפה מכוח התקנות בדבר העברת טובין (הובלת מבנים יבילים) (יהודה והשומרון), נגד מבנים שהקימו העותרים, שאין חולק כי הוקמו ...
פסק דין
29/04/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטת בימ"ש מחוזי, בה נקבע כי כספים שהתקבלו בהליך הוצאה לפועל שנפתח נגד החייב יועמדו לטובת כלל נושיו במסגרת הליך פשיטת הרגל שמתנהל בעניינו. קריאה "פשוטה" של סעיף 91(ב) לפקודת פשיטת הרגל מגלה כי בכל ...
פסק דין עא 4298/18 מנהל מיסוי מקרקעין ת"א, מנהל מיסוי מקרקעין מרכז נ' רועי בלנק, קרן רוזנבוים
20/04/2021
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסקי דינן של ועדות ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, שעוסקים בסוגיה משפטית אחת: שיעור המס החל על רכישה או מכירה של דירת מגורים יחידה, כאשר לעורך העסקה יש בן זוג ...
החלטה סעש 33232-03/21 סיגלית (גינגול) פיקשטיין, עטר אופק, אורלי הרט נ' שופרסל בע"מ
16/03/2021
תמצית העובדות
השאלה העומדת להכרעתנו בהליך זה - האם רשאית שופרסל לנקוט כלפי עובדיה ובכלל זה כלפי המבקשת במדיניות ולפיה עובד שלא התחסן מפני נגיף הקורונה ומסרב להציג בדיקת קורונה שלילית בתדירות קבועה של 72 שעות, לא יורשה ...
פסק דין בג"צ 7846/19 עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' פרקליטות המדינה – יחידת הסייבר, היועץ המשפטי לממשלה, לורי שם טוב
12/04/2021
תמצית העובדות
עניינה של העתירה הוא בחוקיות של פעילות שמקיימת יחידת הסייבר בפרקליטות המדינה (להלן: מחלקת הסייבר, או המחלקה) אל מול מפעילי רשתות מקוונות, ספקיות תוכן ופלטפורמות מרשתת אחרות (להלן: מפעילי הפלטפורמות המקוונות, או המפעילים) במסגרתה עומדת המחלקה ...
פסק דין עע 15868-04/18 גבריאל כותה נ' עיריית רעננה, הממונה על השכר, דן רבין ואח'
07/04/2021
תמצית העובדות
ארבעה ערעורים שהם שלושה תיקים העוסקים בשני מגזרים, הציבורי והפרטי, בהם מתעוררת שאלה משפטית אחת משותפת והיא הכרה ביחסי עובד ומעסיק בדיעבד ותוצאתה של הכרה זו.
התיקים הראשון והשני עניינם במר גבריאל כותה, שהנו מורה לריקודי ...
פסק דין א 48631-06/17 סאני תקשורת סלולרית בע"מ נ' אילן בן דב, יואב בירן , רגינה אונגר ואח'
22/03/2021
תמצית העובדות
תביעה שהוגשה ביום 21.06.2017 באמצעות בעל תפקיד במינוי בית המשפט (פר"ק 31111-09-14), עורך הדין אופיר נאור (להלן: "בעל התפקיד"), בשם התובעת, סקיילקס קורפוריישן בע"מ (בשמה כיום "סאני תקשורת סלולרית בע"מ"; להלן: "החברה"), ובשם מחזיקי אגרות החוב ...
פסק דין סעש 19392-11/18 נתיב אקספרס - תחבורה ציבורית בע"מ נ' וג'די סעד
30/03/2021
תמצית העובדות
התובעת היא חברה פרטית, אשר עוסקת במתן שירותי תחבורה ציבורית ומפעילה קווי תחבורה ציבוריים (להלן: "התובעת" או "המעסיקה").הנתבע הוא עובד לשעבר של התובעת, אשר הועסק על-ידה כנהג אוטובוס מתאריך 11/06/14 עד תאריך 02/11/15, עת פוטר ...
החלטה ערר 75/20 הפורום הישראלי לשמירה על החופים, שמואל גלבהרט, רשות נחל הקישון ואח' נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה, חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ
06/04/2021
תמצית העובדות
עררים על החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, מחוז חיפה (להלן: "הוועדה המחוזית") מיום 20.7.2020, לאשר בתנאים ובתיקונים את תכנית 304-0311852: מתחם לוגיסטי נמלי ישראל (חפ/1833/ב/2) (להלן, בהתאמה: "ההחלטה" ו"התכנית"). העררים השונים הוגשו על ידי מתנגדים לתכנית, ...
החלטה בג"צ 5469/20 אחריות לאומית – ישראל הבית שלי, עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, האגודה לזכויות האזרח בישראל, התנועה למען איכות השלטון בישראל ואח' נ' ממשלת ישראל, ראש הממשלה, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
04/04/2021
תמצית העובדות
שש העתירות שבכותרת עוסקות בהסדרים שונים שנקבעו בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן: חוק הסמכויות או החוק), בתיקון מס' 2 לחוק הסמכויות (להלן: התיקון לחוק הסמכויות), ובתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות ...
פסק דין תצ 29851-04/16 תנועת אומ"ץ אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי, מרגלית סרבי, יגאל כהן ואח' נ' רשות מקרקעי ישראל, הרשות לפיתוח, עירית תל-אביב-יפו ואח'
04/04/2021
תמצית העובדות
תחילת הפרשה בסוף שנות ה-40 של המאה הקודמת, ימי הקמת המדינה, עת ביקשו ראשי ההתיישבות דאז ליישב כפרים נטושים בתושבים יהודים על מנת להגן על הערים היהודיות. קרקעות הכפר ג'מוסין שהיו אז בבעלות ערבית הועברו לרשות ...
החלטה סעש 42405-02/21 סיגל אבישי נ' מועצה מקומית כוכב יאיר –צור יגאל, המרכז לשלטון מקומי, הסתדרות המעו"ף ואח'
07/03/2021
תמצית העובדות
המבקשת מועסקת החל משנת 2016 כסייעת ומשלבת ילדים בבית הספר "נוף צורים" (להלן: "בית הספר") המופעל ע"י המשיבה, המועצה המקומית כוכב יאיר-צור יגאל (להלן: "המועצה"). במהלך החודשים ינואר-פברואר 2021 שהתה מדינת ישראל בסגר עליו החליטה הממשלה ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)